RAPORT António Marinho e Pinto puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

18.4.2017 - (2016/2294(IMM))

Õiguskomisjon
Raportöör: Gilles Lebreton

Menetlus : 2016/2294(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0163/2017
Esitatud tekstid :
A8-0163/2017
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

António Marinho e Pinto puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2016/2294(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse António Marinho e Pinto puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 23. septembril 2016. aastal Lääne-Lissaboni (Oeiras) ringkonnakohtu kohtunik Miguel Pereira da Rosa seoses tema suhtes alustatud kriminaalmenetlusega (nr 4759/15.2TDLSB) ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 24. oktoobril 2016. aastal,

–  võttes arvesse pädeva asepeaprokuröri 12. detsembri 2016. aasta kirja, millega edastati António Marinho e Pinto tehtud avalduste stenogramm,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 António Marinho e Pinto 22. märtsil 2017 ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid[1],

–  võttes arvesse Portugali parlamendiliikmete põhimäärust käsitleva 1. märtsi 1993. aasta seaduse 7/93 artikli 11 lõikeid 1, 2, 3 ja 5 ning peaprokuröri kantselei 10. oktoobri 2011. aasta märgukirja nr 3/2011,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0163/2017),

A.  arvestades, et Lääne-Lissaboni (Oeiras) ringkonnakohtu kohtunik taotleb Euroopa Parlamendi liikme António Marinho e Pinto puutumatuse äravõtmist seoses kohtumenetlusega väidetava kuriteo asjus;

B.  arvestades, et António Marinho e Pinto puutumatuse äravõtmine on seotud väidetava kuriteoga, mis seisneb laimu levitamises ja mis on Portugali karistusseadustiku artikli 180 lõike 1 ja artikli 183 lõike 2 kohaselt karistatav kuni kaheaastase vabadusekaotusega, samuti seisneb kuritegu organisatsiooni, teenistuse või füüsilise isiku kahjustamises, mille eest on Portugali karistusseadustiku artikli 187 lõike 1 ja lõike 2 punkti a kohaselt ette nähtud kuni kaheaastane vabadusekaotus;

C.  arvestades, et heategevuslik organisatsioon Santa Casa de Misericórdia de Lisboa on esitanud hagi António Marinho e Pinto vastu;

D.  arvestades, et hagi puudutab António Marinho e Pinto avaldusi, millega ta esines 30. mail 2015. aastal Portugali telekanali SIC Notícias saates „A Propósito“, mida juhtis António José Teixeira ja mis oli eetris kell 21, ning need avaldused olid järgmised: „Sotsiaalkindlustuse osas võin öelda, et solidaarsuse aspekt tuleks eraldada muust. See on riigi pädevuses ning mõistetavalt ei tuleks seda kinni maksta töötajate pensionide arvelt. Selleks tuleb kasutada riigi eelarvet. Sotsiaalset solidaarsust tuleb rahastada maksudest suure asutuse vahendusel, milleks on Misericórdia de Lisboa, kus liigub miljoneid ja miljoneid, mida sageli raisatakse isikliku kasu nimel või isiklikes huvides. [...] Arvan, et Manuel Rebelo de Sousa oleks parem kui Pedro Santana Lopes, arvestades hr Santana Lopesi kogemust valitsuses. Tegelikult oli huvitav näha, kuidas organisatsiooni Santa Casa da Misericórdia de Lisboa direktor töötas kandideerimise ajal ning milliseid ressursse ja vahendeid ta selleks kasutas.“;

E.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 kohaselt ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

F.  arvestades, et Euroopa Liidu Kohus on seisukohal, et selleks, et Euroopa Parlamendi liige oleks puutumatusega hõlmatud, peab parlamendiliige olema arvamust väljendanud oma kohustuste täitmisel, mistõttu väljendatud arvamuse ja parlamendiliikme kohustuste vahel peab olema seos; arvestades, et selline seos peab olema otsene ja ilmne[2];

G.  arvestades, et eelnimetatud protokolli artikli 9 kohaselt on parlamendiliikmetel oma riigi territooriumil samasugune puutumatus nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

H.  arvestades, et Portugali parlamendiliikmete põhimäärust käsitleva 1. märtsi 1993. aasta seaduse 7/93 artikli 11 lõigete 1, 2, 3 ja 5 ning peaprokuröri kantselei 10. oktoobri 2011. aasta märgukirja nr 3/2011 kohaselt ei või António de Sousa Marinho e Pintot üle kuulata ega uurimisele allutada ilma Euroopa Parlamendi eelneva loata;

I.  arvestades, et väidetavatel tegudel ei ole otsest ega ilmset seost António Marinho e Pinto Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmisega ning need on seotud tegevusega üksnes oma liikmesriigi tasandil, sest avaldustega esineti Portugali telesaates, milles käsitleti konkreetselt Portugaliga seotud küsimust ja see puudutas siseriikliku õiguse alusel tegutseva organisatsiooni juhtimist;

J.  arvestades, et sellest tulenevalt ei ole väidetavad teod seotud Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamustega ega antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

K.  arvestades, et esitatud süüdistus ei ole seotud António Marinho e Pinto kui Euroopa Parlamendi liikme ametikohaga;

L.  arvestades, et käesoleva juhtumi puhul ei ole põhjust arvata, et tegemist on fumus persecutionis’ega, s.t puudub alus piisavalt tõsiseks ja täpseks kahtluseks, et juhtumi eesmärk on tekitada poliitilist kahju parlamendiliikmele;

1.  otsustab António Marinho e Pinto puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Lääne-Lissaboni (Oeiras) ringkonnakohtu kohtunikule ja António Marinho e Pintole.

  • [1]  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  Liidetud kohtuasjad T-346/11 jaT-347/11, Bruno Gollnisch vs. parlament, vt eespool osutatud kohtuotsus.

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

11.4.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

16

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Tiemo Wölken