Pranešimas - A8-0163/2017Pranešimas
A8-0163/2017

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti António Marinho e Pinto imunitetą

18.4.2017 - (2016/2294(IMM))

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Gilles Lebreton

Procedūra : 2016/2294(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0163/2017
Pateikti tekstai :
A8-0163/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti António Marinho e Pinto imunitetą

(2016/2294(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Vakarų Lisabonos apygardos (Ueiro) teismo teisėjo Miguelio Pereiros da Rosos 2016 m. rugsėjo 23 d. perduotą prašymą atšaukti Parlamento nario António Marinho e Pinto imunitetą (4759/15.2TDLSB), kuris susijęs su dėl jo pradėtu baudžiamuoju procesu ir kuris buvo paskelbtas 2016 m. spalio 24 d. plenariniame posėdyje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 12 d. atsakingos generalinio prokuroro pavaduotojos raštą, kuriame užrašyti António Marinho e Pinto pasakyti žodžiai,

–  išklausęs António Marinho e Pinto paaiškinimus 2017 m. kovo 22 d. pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus[1],

–  atsižvelgdamas į 1993 m. kovo 1 d. Įstatymo Nr. 7/93 dėl Portugalijos parlamento narių statuto 11 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalis ir 2011 m. spalio 10 d. Generalinės prokuratūros raštą Nr. 3/2011,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0163/2017),

A.  kadangi Vakarų Lisabonos apygardos (Ueiro) teismo teisėjas paprašė atšaukti Europos Parlamento nario António Marinho e Pinto imunitetą dėl baudžiamojo proceso, pradėto dėl įtarimų padarius nusikalstamą veiką;

B.  kadangi António Marinho e Pinto imunitetą norima atšaukti dėl įtarimų šmeižus sunkinančiomis aplinkybėmis (veika, kuri yra numatyta Portugalijos baudžiamojo proceso 180 straipsnio 1 dalyje ir 183 straipsnio 2 dalyje ir už kurią gali būti skiriama iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmė) ir įžeidus organizaciją, tarnybą ar juridinį asmenį (veika, kuri yra numatyta Portugalijos baudžiamojo proceso 187 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a punkte ir už kurią gali būti skiriama iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmė);

C.  kadangi Lisabonos labdaringa organizacija „Santa Casa da Misericórdia de Lisboa“ pateikė skundą dėl António Marinho e Pinto;

D.  kadangi skunde minimi pareiškimai, kuriuos António Marinho e Pinto padarė 2015 m. gegužės 30 d. duodamas interviu Portugalijos televizijos kanalo „SIC Notícias“ programoje „A Propósito“, kurią vedė António José Teixeira ir kuri buvo transliuojama 21 val.; šioje laidoje jis pasakė tokius žodžius: „Kalbant apie socialinę apsaugą, galiu pasakyti, kad solidarumo aspektas turėtų būti atskirtas. Tai valstybės reikalas ir neturėtų būti finansuojamas darbuotojų pensijų sąskaita. Suprantate? Tai turi būti finansuojama iš valstybės biudžeto. Socialinis solidarumas turi būti užtikrinamas per mokesčius ir per tą milžinišką instituciją – „Misericórdia de Lisboa“, kuri valdo milijonus, bet pinigai yra iššvaistomi, dažniausiai siekiant asmeninės naudos arba dėl asmeninių priežasčių. [...] Manau, kad Manuel Rebelo de Sousa būtų geriau nei Pedro Santana Lopes, atsižvelgiant į tai, ką patyrėme valdant P. Santanai Lopesui. Iš tiesų buvo gera matyti, kaip „Santa Casa da Misericórdia de Lisboa“ vadovas dirbo siekdamas paremti savo kandidatūrą ir kokias priemones ir išteklius jis tuo tikslu naudojo.“;

E.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

F.  kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nustatė, jog tam, kad būtų taikomas imunitetas, nuomonė turi būti pareikšta Parlamento nario, einančio savo pareigas, o tai reiškia, kad turi būti ryšys tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų; toks ryšys turi būti tiesioginis ir akivaizdus[2];

G.  kadangi minėto protokolo 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

H.  kadangi pagal 1993 m. kovo 1 d. Įstatymo Nr. 7/93 dėl Portugalijos parlamento narių statuto 11 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalis ir 2011 m. spalio 10 d. Generalinės prokuratūros raštą Nr. 3/2011 António de Sousa Marinho e Pinto negali būti apklausiamas kaip kaltinamasis ir jam negali būti pateikiami kaltinimai, kol negautas išankstinis Europos Parlamento leidimas;

I.  kadangi veika, kuria įtariamas António Marinho e Pinto, neturi tiesioginio ar akivaizdaus ryšio su jo vykdomomis Europos Parlamento nario pareigomis; ji veikiau susijusi su visiškai nacionalinio pobūdžio veikla, nes žodžiai buvo pasakyti Portugalijoje transliuotoje laidoje Portugalijai būdinga tema, susijusia su asociacijos, kuri reguliuojama pagal nacionalinę teisę, valdymu;

J.  kadangi, atsižvelgiant į tai, veika, kuria įtariamas Europos Parlamento narys, nėra susijusi su jam einant pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

K.  kadangi akivaizdu, kad tarp pateikto kaltinimo ir António Marinho e Pinto, kaip Europos Parlamento nario, statuso nėra jokio ryšio;

L.  kadangi nėra pagrindo įtarti, kad esama fumus persecutionis atvejo, t. y. pakankamai rimtos ir tikslios prielaidos, kad procesas buvo pradėtas siekiant pakenkti Parlamento nario politinei reputacijai;

1.  nusprendžia atšaukti António Marinho e Pinto imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Vakarų Lisabonos apygardos (Ueiro) teismo teisėjui ir António Marinho e Pinto.

  • [1]  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  Sujungtos bylos T-346/11 ir T-347/11, Bruno Gollnisch / Parlamentas, minėtas sprendimas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

11.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Tiemo Wölken