Betänkande - A8-0163/2017Betänkande
A8-0163/2017

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet

18.4.2017 - (2016/2294(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Gilles Lebreton

Förfarande : 2016/2294(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0163/2017
Ingivna texter :
A8-0163/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet

(2016/2294(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av d’António Marinho e Pintos parlamentariska immunitet som översändes den 23 september 2016 av Miguel Pereira da Rosa, domare vid domstolen för distriktet Lissabon väst (Oeiras) (ref. 4759/15.2TDLSB), med anledning av ett pågående brottmålsförfarande mot honom, och som tillkännagavs i kammaren den 24 oktober 2016,

–  med beaktande av skrivelsen av den 12 december 2016 från den behöriga biträdande åklagaren med en utskrift av António Marinho e Pintos uttalanden,

–  efter att ha hört António Marinho e Pinto den 22 mars 2017 i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013[1],

–  med beaktande av artikel 11.1–3 och 11.5 i lag 7/93 av den 1 mars 1993 om de portugisiska ledamöternas ställning och cirkulär nr 3/2011 av den 10 oktober 2011 från åklagarmyndigheten,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0163/2017), och av följande skäl:

A.  Domaren vid domstolen för distriktet Lissabon väst (Oeiras) har begärt ett upphävande av den parlamentariska immuniteten för António Marinho e Pinto, ledamot av Europaparlamentet, med anledning av rättsliga åtgärder till följd av en påstådd förseelse.

B.  Upphävandet av António Marinho e Pintos immunitet avser påstådd grov ärekränkning i enlighet med artiklarna 180.1 och 183.2 i den portugisiska strafflagen, vilket bestraffas med fängelse i upp till två år, liksom kränkning av en organisation, en tjänst eller en juridisk person i enlighet med artikel 187.1 och 187.2 a i den portugisiska strafflagen, vilket bestraffas med fängelse i upp till två år.

C.  Välgörenhetsorganisationen Santa Casa de Misericórdia de Lisboa har väckt talan mot António Marinho e Pinto.

D.  Talan avsåg uttalanden av António Marinho e Pinto den 30 maj 2015 under en intervju i programmet ”A Propósito” i den portugisiska kanalen SIC Notícias, lett av António José Teixeira och sänt kl. 21, då han ska ha yttrat följande: ”I fråga om social trygghet kan jag säga att solidaritetsaspekten måste hållas utanför. Det är en fråga för staten, och finansieringen får inte ske på bekostnad av arbetarnas pensioner, förstår du? Det måste komma från statsbudgeten. Den sociala solidariteten måste utövas genom skatterna, genom den här jättelika institutionen Misericórdia de Lisboa, som hanterar miljoner och åter miljoner som ofta slösas bort, för personlig vinning och i somligas personliga intressen. [...] Jag tror att Manuel Rebelo de Sousa skulle vara bättre än Pedro Santana Lopes, med tanke på vad vi såg av Santana Lopes i regeringen. Det var för övrigt intressant att se hur överintendenten på Santa Casa da Misericórdia de Lisboa arbetade till stöd för hans kandidatur och vilka medel och resurser han använde till detta.”

E.  Enligt artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

F.  Europeiska unionens domstol har konstaterat att ett yttrande av en ledamot av Europaparlamentet omfattas av immunitet endast om ledamoten har gjort det ”under utövandet av sitt ämbete”. Det måste således föreligga ett samband mellan yttrandet och ämbetet som parlamentsledamot. Detta samband måste vara direkt och uppenbart[2].

G.  Enligt artikel 9 i protokollet ska ledamöterna på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas ledamöterna i deras lands parlament.

H.  Enligt artikel 11.1–3 och 11.5 i lag 7/93 av den 1 mars 1993 om de portugisiska ledamöternas ställning och cirkulär nr 3/2011 av den 10 oktober 2011 från åklagarmyndigheten kan António de Sousa Marinho e Pinto varken förhöras eller åtalas utan Europaparlamentets förhandstillstånd.

I.  De påstådda handlingarna saknar direkt eller uppenbart samband med António Marinho e Pintos utövande av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet utan handlar snarare om verksamhet av rent nationell karaktär, eftersom uttalandena gjordes i en tv-sändning i Portugal i en specifikt portugisisk fråga som rör förvaltningen av en förening enligt nationell lag.

J.  De påstådda handlingarna rör därmed inte yttranden som gjorts eller röster som avlagts under utövandet av hans ämbete som ledamot av Europaparlamentet i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

K.  Anklagelsen har uppenbarligen inget samband med António Marinho e Pintos ställning som ledamot av Europaparlamentet.

L.  Det saknas fog för att misstänka att det rör sig om ett fall av fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och konkret misstanke om att förfarandet har inletts i avsikt att skada ledamotens politiska verksamhet.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva António Marinho e Pintos immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till domaren vid domstolen för distriktet Lissabon väst (Oeiras) och till António Marinho e Pinto.

  • [1]  Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  De förenade målen T-346/11 och T-347/11, Bruno Gollnisch mot parlamentet.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

11.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Tiemo Wölken