Процедура : 2017/0803(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0164/2017

Внесени текстове :

A8-0164/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0136

ДОКЛАД     *
PDF 690kWORD 59k
19.4.2017
PE 602.774v02-00 A8-0164/2017

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Кралство Дания и Европол

(07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Кралство Дания и Европол

(07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (07281/2017),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0120/2017),

–  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(1), и по-специално член 23, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения(2), както е изменено с Решение (ЕС) 2017/290 на Съвета(3),

–  като взе предвид Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация(4), и по-специално членове 5 и 6 от него,

–  като взе предвид изявлението на председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията и министър-председателя на Дания от 15 декември 2016 г., в което се подчертават оперативните потребности, но също така и изключителният и преходен характер на предвиденото споразумение между Европол и Дания,

–  като взе предвид горепосоченото изявление, в което се подчертава, че в тази разпоредба ще бъде поставено условие за продължаване на членството на Дания в Шенгенското пространство, задължението на Дания да приложи изцяло в своето право Директива (EС) 2016/680/EС(5) за защита на личните данни до 1 май 2017 г. и съгласието на Дания относно прилагането на юрисдикцията на Съда на Европейския съюз и компетентността на Европейския надзорен орган по защита на данните,

–  като взе предвид Протокол (№ 22) към Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид резултата от датския референдум от 3 декември 2015 г. във връзка с Протокол (№ 22) към Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид законодателната си резолюция от 14 февруари 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за изменение на Решение 2009/935/ПВР за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения(6) и, по-конкретно, искането в параграф 4 на резолюцията бъдещото споразумение между Европол и Дания да предвиди дата на изтичане пет години, за да се гарантира неговият преходен характер с оглед на споразумение с по-постоянен характер,

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0164/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  призовава Съвета и Комисията да гарантират, че като част от оценката, която следва да се извърши в съответствие с член 25 от Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Кралство Дания и Европол, Европейският парламент получава редовно информация и с него се провеждат консултации, по-конкретно чрез Съвместна група на Европол за парламентарен контрол, която предстои да бъде сформирана в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/794(7);

5.  призовава всички засегнати страни да използват всички възможности, предоставени от първичното и вторичното право, за да предложат отново на Дания пълноправно членство в Европол;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на Европол.

(1)

OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(2)

OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 12.

(3)

OВ L 42, 11.1.2017 г, стр. 17.

(4)

OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 6.

(5)

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

(6)

Приети текстове, P8_TA(2017)0023.

(7)

1 Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Дания понастоящем участва изцяло в дейността на агенцията Европол, която се осъществява в рамките на действащото решение на Съвета (2009/371/ПВР). Съгласно условията на Протокол № 22, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не може да участва в приемането на новия регламент за Европол и не е обект на прилагането му. Новият регламент за Европол ще започне да се прилага на 1 май 2017 г. – датата, на която действащото решение на Съвета за Европол автоматично ще бъде отменено. Това означава, че от 1 май 2017 г. Дания вече няма да бъде част от Европол и няма да бъде в състояние да участва в нейните дейности, нито да прави справки в нейните бази данни или да обменя данни с нея.

На 3 декември 2015 г. в Дания беше проведен референдум относно преобразуването на настоящото негъвкаво неучастие в областта на правосъдието и вътрешните работи, заложено в Протокол № 22, в по-гъвкаво селективно участие, подобно на прилаганото в момента от Ирландия и Обединеното кралство. Въпреки това резултатът от референдума беше отрицателен (53,1 процента гласували „Не“ срещу 46,9 процента „Да“).

След отрицателния резултат от референдума се проведоха неофициални обсъждания между датските органи и европейските институции, за да се потърсят начини Дания да бъде възможно най-тясно асоциирана към Европол.

Тези неформални обсъждания доведоха до съвместно изявление от 15 декември 2016 г. на председателя на Европейския съвет, председателя на Европейската комисия и министър-председателя на Дания. В тази съвместна декларация се предлага, с цел свеждане до минимум на отрицателните последици от датското напускане на Европол, Дания да бъде асоциирана към Европол под формата на споразумение за оперативно сътрудничество. За да се избегнат пропуски, това споразумение за сътрудничество ще трябва да бъде сключено между Европол и Дания преди 1 май 2017 г.

Правният път за това би довел до 2 последователни законодателни процедури, съгласно които първо Дания ще бъде включена в списъка на третите държави, с които Европол сключва международни споразумения за сътрудничество, след което ще бъде сключено споразумение за оперативно сътрудничество между Европол и Дания. Европейският парламент трябва да бъде консултиран относно двете предложения.

На 14 февруари 2017 г. Европейският парламент прие с огромно мнозинство препоръката за изменение на Решение 2009/935/ПВР с цел Дания да се постави в списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения за международно сътрудничество.

Настоящият доклад се отнася до консултацията с Парламента относно проекта на споразумение за оперативно сътрудничество между Европол и Дания.

Докладчикът препоръчва да се даде одобрение за предложеното споразумение. Борбата с трансграничната тежка и организирана престъпност и международния тероризъм в рамките на Съюза изисква тясно сътрудничество и обмен на данни между всички негови държави членки. Внезапното напускане на Дания от Европол без плавен преходен режим под някаква форма на асоциираност между Дания и Европол би могло да доведе до оперативни пропуски и да намали способността на ЕС ефективно да се бори с организираната престъпност и тероризма. Следователно е важно да се гарантира достатъчно равнище на оперативното сътрудничество между Дания и Европол, включително обмен на съответните лични данни и класифицирана информация при адекватни правни гаранции и защита на данните.

В същото време следва да бъде ясно, че такова споразумение за сътрудничество с Дания следва да има изключителен характер и не може по никакъв начин да е равно на пълноправно членство в Европол. Това беше ясно споменато и в позицията на Европейския парламент, приета на 14 февруари 2017 г.

Докладчикът отбелязва със задоволство, че гореспоменатата позиция беше отразена изцяло в проекта на споразумението за сътрудничество, както и условията, посочени в съвместното изявление от 15 декември 2016 г., по-конкретно, че продължаването на членството на Дания в Шенгенското пространство, изпълняването изцяло на задължението на Дания да приложи в своето право Директивата за защита на личните данни (Директива (ЕС) 2016/680) до 1 май 2017 г. и съгласието на Дания относно прилагането на юрисдикцията на Съда на Европейския съюз и компетентността на Европейския надзорен орган по защита на данните ще бъдат условия за сключването на предложеното споразумение. Докладчикът също така приветства факта, че Дания ще продължи да участва подобаващо в бюджета на Европол.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Кралство Дания и Европол

Позовавания

07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS)

Дата на консултация с ЕП

21.3.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

3.4.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.3.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.3.2017

30.3.2017

11.4.2017

 

Дата на приемане

11.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Cătălin Sorin Ivan, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Дата на внасяне

19.4.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

51

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek

1

-

ENF

Auke Zijlstra

1

0

EFDD

Raymond Finch

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност