Menetlus : 2017/0803(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0164/2017

Esitatud tekstid :

A8-0164/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0136

RAPORT     *
PDF 447kWORD 50k
19.4.2017
PE 602.774v02-00 A8-0164/2017

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Taani Kuningriigi ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

(07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Taani Kuningriigi ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

(07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (07281/2017),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0120/2017),

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)(1), eriti selle artikli 23 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/935/JSK, millega määratakse kindlaks nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped(2), ning mida on muudetud nõukogu rakendusotsusega (EL) 2017/290(3),

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/934/JSK, millega võetakse vastu rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse Europoli suhteid partneritega, sealhulgas isikuandmete ja salastatud teabe vahetamist(4), eriti selle artikleid 5 ja 6,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi ja Taani peaministri 15. detsembri 2016. aasta deklaratsiooni, milles rõhutati operatiivvajadusi, aga ka Europoli ja Taani vahelise kavandatava kokkuleppe erakorralist ja ajutist laadi,

–  võttes arvesse ülalnimetatud deklaratsiooni, milles rõhutati, et kavandatava kokkuleppe kohaselt on tingimusteks Taani jätkuv liikmesus liidus ja Schengeni alas, Taani kohustus rakendada andmekaitsedirektiivi (EL) 2016/680(5) täiel määral oma siseriiklikus õiguses 1. maiks 2017 ning Taani nõusolek kohaldada Euroopa Liidu Kohtu kohtualluvust ja Euroopa Andmekaitseinspektori pädevust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 22,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 22 kohta Taanis 3. detsembril 2015 toimunud referendumi tulemust,

–  võttes arvesse oma 14. veebruari 2017. aasta seadusandlikku resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega muudetakse otsust 2009/935/JSK seoses nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loeteluga, kellega Europol sõlmib kokkulepped(6), ning eriti selle punkti 4, milles palutakse „kehtestada Europoli ja Taani vahelise kavandatava kokkuleppe sätete raames kokkuleppe kehtivuse lõpptähtajaks viis aastat pärast selle jõustumist“, et tagada kokkuleppe ajutine loomus, pidades silmas püsivamat lahendust,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0164/2017),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  palub nõukogul ja komisjonil tagada, et Taani Kuningriigi ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe artikli 25 kohaselt tehtava hindamise raames antaks Euroopa Parlamendile regulaarselt teavet ja konsulteeritaks parlamendiga, kasutades selleks eelkõige Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma, mis luuakse vastavalt määruse (EL) 2016/794(7) artikli 51 lõikele 1;

5.  kutsub kõiki asjaosalisi üles täielikult kasutama kõiki esmase ja teisese õiguse võimalusi, et pakkuda Taanile taas Europoli täisliikmelisust;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja Europolile.

(1)

ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(2)

ELT L 325, 11.12.2009, lk 12.

(3)

ELT L 42, 18.2.2017, lk 17.

(4)

ELT L 325, 11.12.2009, lk 6.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89)

(6)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0023.

(7)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53).


SELETUSKIRI

Taani osaleb praegu täiel määral Europoli töös, mis tegutseb kehtiva nõukogu otsuse 2009/371/JSK alusel. Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 tingimuste kohaselt ei saanud Taani osaleda uue Europoli määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes kohaldatav. Uut Europoli määrust hakatakse kohaldama alates 1. maist 2017 ning samal kuupäeval tunnistatakse kehtiv nõukogu otsus Europoli kohta automaatselt kehtetuks. See tähendab, et 1. maist 2017 ei kuulu Taani enam Europoli ega saa osaleda selle tegevuses, andmebaaside kasutamises ega teabevahetuses.

3. detsembril 2015 korraldati Taanis rahvahääletus selle üle, kas riik peaks muutma oma praeguse justiits- ja siseküsimuste jäiga loobumisklausli protokollis nr 22 paindlikumaks vabatahtlikuks osalemismehhanismiks, nagu on praegu Iirimaal ja Ühendkuningriigil. Rahvahääletuse tulemus oli aga negatiivne (vastu oli 53,1 % ja poolt 46,9 % hääletanutest).

Tulenevalt rahvahääletuse negatiivsest tulemusest toimusid Taani ametiasutuste ja Euroopa institutsioonide vahel mitteametlikud arutelud, et otsida võimalusi, kuidas Taani saaks olla Europoliga võimalikult tihedalt seotud.

Nende mitteametlike arutelude tulemuseks oli Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi ja Taani peaministri 15. detsembri 2016. aasta ühisavaldus. Selles ühisavalduses tehakse ettepanek, et Taani Europolist lahkumise negatiivse mõju vähendamiseks sõlmitakse Taani ja Europoli vahel operatiivkoostöö kokkulepe. Et vältida lünki tegevuses, tuleks see Europoli ja Taani vaheline koostööleping sõlmida enne 1. maid 2017.

Seaduslik viis selleni jõudmiseks hõlmaks kahte järjestikust seadusandlikku menetlust, millega kõigepealt lisatakse Taani nende riikide loetellu, kellega Europol sõlmib rahvusvahelised koostöölepingud, ja seejärel sõlmitakse Europoli ja Taani vahel operatiivkoostöö kokkulepe. Mõlema ettepaneku osas tuleb konsulteerida Euroopa Parlamendiga.

Euroopa Parlament võttis 14. veebruaril 2017 suure häälteenamusega vastu soovituse muuta otsust 2009/935/JSK, et lisada Taani nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetellu, kellega Europol sõlmib rahvusvahelised koostöölepingud.

Käesolev raport käsitleb parlamendiga konsulteerimist Europoli ja Taani vahel sõlmitava operatiivkoostöö kokkuleppe kavandi asjus.

Raportöör soovitab esitatud kokkuleppe heaks kiita. Liidusisene võitlus piiriülese raske ja organiseeritud kuritegevuse ning rahvusvahelise terrorismi vastu nõuab tihedat koostööd ja andmete jagamist liikmesriikide vahel. Taani äkiline lahkumine Europolist ilma sujuva üleminekuta mingis vormis assotsiatsioonilepingule Taani ja Europoli vahel võib põhjustada lünki tegevuses ning vähendada ELi suutlikkust organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu tõhusalt võidelda. Seetõttu on oluline tagada, et Taani ja Europoli vahel oleks piisaval tasemel operatiivkoostöö, sealhulgas asjaomaste isikuandmete ja salastatud teabe vahetamine nõuetekohaste kaitsemeetmete ja andmekaitse piires.

Samal ajal peab olema selge, et selline koostööleping Taaniga oleks erakorralist laadi ja ei saa kuidagi olla võrdväärne täieõigusliku Europoli liikmesusega. See toodi selgelt esile ka Euroopa Parlamendi 14. veebruari 2017. aastal vastu võetud seisukohas.

Raportöör märgib rahuloluga, et eespool mainitud asjaolu kajastub selgelt koostöölepingu kavandis ning 15. detsembri 2016. aasta ühisavalduses seatud tingimustes, mille kohaselt on kavandatava lahenduse tingimusteks Taani jätkuv liikmesus Schengeni alas, Taani kohustus rakendada andmekaitsedirektiivi (direktiiv (EL) 2016/680) täiel määral oma siseriiklikus õiguses 1. maiks 2017 ning Taani nõusolek kohaldada Euroopa Kohtu kohtualluvust ja Euroopa Andmekaitseinspektori pädevust. Raportöör tunnustab asjaolu, et Taani jätkab asjakohast panustamist Europoli eelarvesse.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Taani Kuningriigi ja Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe

Viited

07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

21.3.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

3.4.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.3.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.3.2017

30.3.2017

11.4.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.4.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

51

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Cătălin Sorin Ivan, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Esitamise kuupäev

19.4.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

51

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek

1

ENF

Auke Zijlstra

1

0

EFDD

Raymond Finch

Tähiste seletused

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika