Postup : 2017/0803(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0164/2017

Predkladané texty :

A8-0164/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.5

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0136

SPRÁVA     *
PDF 536kWORD 52k
19.4.2017
PE 602.774v02-00 A8-0164/2017

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu

(07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDKY ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu

(07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (07281/2017),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0120/2017),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(1), a najmä na jeho článok 23 ods. 2,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/935/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody(2), zmenené vykonávacím rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/290(3),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/934/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností(4), a najmä na jeho články 5 a 6,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskej rady, predsedu Komisie a predsedu vlády Dánska z 15. decembra 2016, v ktorom sa zdôrazňujú operačné potreby, ale aj výnimočný a prechodný charakter pripravovanej dohody medzi Europolom a Dánskom,

–  so zreteľom na uvedené vyhlásenie, v ktorom sa zdôrazňuje, že pripravovaná dohoda je podmienená pokračujúcim členstvom Dánska v Únii a schengenskom priestore, povinnosťou Dánska do 1. mája 2017 v plnej miere implementovať do dánskeho práva smernicu (EÚ) 2016/680/EÚ(5) o ochrane údajov v policajných veciach a súhlasom Dánska s uplatňovaním jurisdikcie Európskeho súdneho dvora a právomoci európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov;

–  so zreteľom na Protokol č. 22 k Zmluve o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na výsledky dánskeho referenda z 3. decembra 2015 v súvislosti s Protokolom č. 22 k Zmluve o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 14. februára 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody(6), a konkrétne na žiadosť uvedenú v odseku 4, aby v budúcej dohode medzi Europolom a Dánskom bola stanovená doba jej trvania na päť rokov s cieľom zabezpečiť jej prechodný charakter s výhľadom na dosiahnutie trvalejšej dohody,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0164/2017),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, že v rámci posúdenia, ktoré sa má vykonať podľa článku 25 dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Europolom, bude Európsky parlament pravidelne informovaný a budú sa s ním viesť konzultácie, najmä prostredníctvom spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny na monitorovanie činností Europolu, ktorá sa má zriadiť podľa článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/794(7);

5.  vyzýva všetky zúčastnené strany, aby využili všetky možnosti v rámci primárneho a sekundárneho práva s cieľom opäť Dánsku ponúknuť plné členstvo v Europole;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a Europolu.

(1)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 12.

(3)

Ú. v. EÚ L 42, 18.2.2017, s. 17.

(4)

Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 6.

(5)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0023.

(7)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dánsko je v súčasnosti v plnej miere zapojené do Europolu, ktorý pôsobí na základe platného rozhodnutia Rady (2009/371/SVV). V súlade s podmienkami protokolu č. 22 k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie Dánsko sa nemohlo zúčastniť na prijatí tohto nového nariadenia o Europole a nepodlieha jeho uplatňovaniu. Nové nariadenie o Europole sa začne uplatňovať 1. mája 2017, čo je dátum, keď platné rozhodnutie Rady o Europole bude automaticky zrušené. To znamená, že od 1. mája 2017 Dánsko nebude súčasťou Europolu a nebude sa môcť zúčastňovať na jeho činnosti, konzultovať jeho databázy ani si s ním vymieňať údaje.

V Dánsku sa 3. decembra 2015 konalo referendum o konverzii jeho súčasnej nepružnej neúčasti (opt-out) v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v Protokole č. 22 do pružnejšej selektívnej účasti (opt-in), podobnej tej, ktorá v súčasnosti existuje v Írsku a Spojenom kráľovstve. Výsledky referenda však boli negatívne (53,1 % hlasovalo proti a 46,9 % za).

Po negatívnom výsledku referenda sa uskutočnili neformálne diskusie medzi dánskymi orgánmi a európskymi inštitúciami s cieľom nájsť spôsob, ako by Dánsko mohlo byť čo najužšie pridružené k Europolu.

Tieto neformálne diskusie vyústili 15. decembra 2016 do spoločného vyhlásenia predsedu Európskej rady, predsedu Európskej komisie a predsedu vlády Dánska. V tomto spoločnom vyhlásení sa navrhuje, aby sa v záujme minimalizácie negatívneho vplyvu dánskeho odchodu z Europolu Dánsko pridružilo k Europolu formou dohody o operačnej spolupráci. S cieľom predísť vzniku akejkoľvek operačnej medzery by bolo potrebné uzatvoriť dohodu o spolupráci medzi Europolom a Dánskom pred 1. májom 2017.

Z právneho hľadiska by to znamenalo dva po sebe idúce legislatívne postupy, podľa ktorých by Dánsko bolo najskôr začlenené do zoznamu krajín, s ktorými Europol uzavrie dohody o medzinárodnej spolupráci, a následne by sa uzatvorila dohoda o operačnej spolupráci medzi Europolom a Dánskom. Pri obidvoch návrhoch je potrebná konzultácia s Európskym parlamentom.

Európsky parlament prijal 14. februára 2017 veľkou väčšinou odporúčanie týkajúce sa zmeny rozhodnutia 2009/935/SVV s cieľom začleniť Dánsko do zoznamu tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody o medzinárodnej spolupráci.

Táto správa sa týka konzultácie Parlamentu o návrhu dohody o operačnej spolupráci medzi Europolom a Dánskom.

Spravodajca odporúča navrhovanú dohodu schváliť. Boj s cezhraničným závažným a organizovaným zločinom a medzinárodným terorizmom v Únii si vyžaduje úzku spoluprácu a výmenu údajov medzi všetkými členskými štátmi. Náhly odchod Dánska z Europolu bez plynulého režimu prechodu do určitej formy pridruženia Dánska k Europolu by mohol viesť k vzniku operačnej medzery a znížiť kapacitu EÚ účinne bojovať proti organizovanému zločinu a terorizmu. Preto je dôležité zabezpečiť dostatočnú úroveň operačnej spolupráce medzi Dánskom a Europolom vrátane výmeny relevantných osobných údajov a dôverných informácií, ktoré podliehajú primeranej záruke a ochrane údajov.

Zároveň by malo byť jasné, že takáto dohoda o spolupráci s Dánskom by mala mať výnimočný charakter a nemôže sa v žiadnom prípade rovnať úplnému členstvu v Europole. Bolo to jasne uvedené aj v pozícii Európskeho parlamentu prijatej 14. februára 2017.

Spravodajca s uspokojením poznamenáva, že do návrhu dohody o spolupráci boli riadne zapracované vyššie uvedené pripomienky, ako aj podmienky uvedené v spoločnom vyhlásení z 15. decembra 2016, konkrétne, že navrhovaná dohoda bude podmienená pokračujúcim členstvom Dánska v schengenskom priestore, povinnosťou Dánska do 1. mája 2017 v plnej miere implementovať do dánskeho práva smernicu o ochrane údajov (smernicu (EÚ) 2016/680) a súhlasom Dánska s uplatňovaním jurisdikcie Európskeho súdneho dvora a právomoci európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Spravodajca tiež víta informáciu, že Dánsko bude naďalej primerane prispievať do rozpočtu Europolu.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Europolom

Referenčné čísla

07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS)

Dátum konzultácie s EP

21.3.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

3.4.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.3.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.3.2017

30.3.2017

11.4.2017

 

Dátum prijatia

11.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Cătălin Sorin Ivan, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Dátum predloženia

19.4.2017


VÝSLEDKY ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

51

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek

1

-

ENF

Auke Zijlstra

1

0

EFDD

Raymond Finch

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia