BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/35/EF

19.4.2017 - (COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Dominique Riquet


Procedure : 2016/0172(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0165/2017
Indgivne tekster :
A8-0165/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/35/EF

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0371),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0210/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. oktober 2016[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0165/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  De fleste medlemsstater kombinerer allerede obligatoriske syn af sikker drift af ro-ro færger med andre typer syn og inspektioner, hvor det er muligt, dvs. flagstatsyn og havnestatskontrolinspektioner. For yderligere at reducere inspektionsindsatsen og for at maksimere den tid, som skibet kan udnyttes kommercielt, bør fartøjer, der er underlagt havnestatskontrolinspektioner, derfor overføres til direktiv 2009/16/EF, og nærværende direktivs anvendelsesområde bør begrænses til fartøjer, der tilbyder ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart mellem havne i en medlemsstat eller mellem en havn i en medlemsstat og en havn i et tredjeland, hvis fartøjets flag er det samme som den pågældende medlemsstats.

(3)  De fleste medlemsstater kombinerer allerede obligatoriske syn af sikker drift af ro-ro færger med andre typer syn og inspektioner, hvor det er muligt, dvs. flagstatsyn og havnestatskontrolinspektioner. For yderligere at reducere inspektionsindsatsen og for at maksimere den tid, som skibet kan udnyttes kommercielt, samtidig med at der fortsat sørges for høje sikkerhedsstandarder, der ikke bør udvandes, bør fartøjer, der er underlagt havnestatskontrolinspektioner, derfor overføres til direktiv 2009/16/EF, og nærværende direktivs anvendelsesområde bør begrænses til fartøjer, der tilbyder ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart mellem havne i en medlemsstat eller mellem en havn i en medlemsstat og en havn i et tredjeland, hvis fartøjets flag er det samme som den pågældende medlemsstats. For så vidt angår ro-rofærger og højhastighedspassagerfartøjer, der fører en medlemsstats flag, og som sejler i fast rutefart mellem en medlemsstat og et tredjeland, skal ordningen i direktiv 2009/16/EF (havnestatskontrol) gælde, hvis fartøjets flag er det samme som den pågældende medlemsstats.

Ændringsforslag     2

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Det var fastsat i direktiv 1999/35/EF, at værtsstater i hver 12-månedersperiode skulle udføre et specifikt syn og et syn under drift i fast rutefart. Selv om formålet med dette krav var at sikre, at disse to inspektioner skulle udføres med et vist tidsinterval mellem dem, har REFIT-kvalitetskontrollen vist, at det ikke altid er tilfældet. For at fjerne tvetydigheden af dette krav og sikre et fælles sikkerhedsniveau bør det præciseres, at de to årlige inspektioner bør finde sted regelmæssigt med ca. seks måneder imellem dem.

(5)  Det var fastsat i direktiv 1999/35/EF, at værtsstater i hver 12-månedersperiode skulle udføre et specifikt syn og et syn under drift i fast rutefart. Selv om formålet med dette krav var at sikre, at disse to inspektioner skulle udføres med et tilstrækkeligt tidsinterval mellem dem, har REFIT-kvalitetskontrollen vist, at det ikke altid er tilfældet. For at tydeliggøre inspektionsordningen og tilvejebringe en harmoniseret inspektionsramme, der garanterer et højt sikkerhedsniveau, idet der samtidig tages hensyn til de fælles tjenestebehov, bør det præciseres, at de to årlige inspektioner bør finde sted med regelmæssige mellemrum på ca. seks måneder. Der skal være på mindst fire og højst otte måneder mellem disse på hinanden følgende inspektioner. Ligeledes bør Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur gennemføre og forelægge en undersøgelse om de faktiske konsekvenser af anvendelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag     3

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  På grund af deres særlige og høje risikoprofil bør ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer systematisk betragtes som højrisikofartøjer, og inspektionen af dem bør derfor have særlig prioritet. Inspektionerne af ro-ro-færger bør følgelig medregnes i det samlede antal årlige inspektioner, som hver medlemsstat skal udføre i henhold til artikel 5 i direktiv 2009/16/EF, og bilag II til direktiv 2009/16/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag     4

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Inspektionerne bør desuden tage højde for arbejds- og leveforholdene for personalet om bord i betragtning af, at sikkerheden og de sociale aspekter er tæt forbundet med hinanden.

Ændringsforslag     5

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  "fast rutefart": en række sejladser med ro-ro-færger eller højhastighedspassagerfartøjer, der gennemføres mellem de samme to eller flere havne, eller en række sejladser til og fra samme havn, der gennemføres uden mellemliggende anløb:

(5)  "fast rutefart": en række sejladser med ro-ro-færger eller højhastighedspassagerfartøjer, der gennemføres mellem de samme to eller flere havne, eller en række sejladser til og fra samme havn, der gennemføres uden mellemliggende anløb, i overensstemmelse med en offentligt tilgængelig eller planlagt tabel over afgangs- og ankomsttidspunkter:

Ændringsforslag     6

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  "skibsinspektør": en offentligt ansat eller en anden person, der er behørigt bemyndiget af medlemsstatens kompetente myndighed til at udføre de inspektioner, der er fastsat i dette direktiv, og som er ansvarlig over for denne kompetente myndighed, og som opfylder de minimumskriterier, der er fastsat i bilag XI til direktiv 2009/16/EF.

(12)  "skibsinspektør": en offentligt ansat eller en anden person, der er behørigt bemyndiget af medlemsstatens kompetente myndighed til at udføre de inspektioner, der er fastsat i dette direktiv, og som er ansvarlig over for denne kompetente myndighed.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a)   "medlemsstatens kompetente myndighed": den offentlige myndighed, der er udnævnt i henhold til dette direktiv, og som er ansvarlig for de opgaver, der er pålagt den i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden en ro-ro-færge eller et højhastighedspassagerfartøj indsættes i fast rutefart, der er omfattet af dette direktiv, gennemfører medlemsstaterne en førstegangsinspektion, bestående af:

1.  Inden en ro-ro-færge eller et højhastighedspassagerfartøj indsættes i fast rutefart, der er omfattet af dette direktiv, gennemfører medlemsstaternes kompetente myndigheder en førstegangsinspektion, bestående af:

Ændringsforslag     9

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  I forbindelse med førstegangsinspektioner kan en medlemsstat fravige visse krav eller procedurer i bilag I og II, som er relevante for eventuelle årlige flagstatsyn eller inspektioner, der er foretaget inden for de seneste seks måneder, såfremt de relevante procedurer og retningslinjer for syn, jf. HSSC, eller procedurer med samme formål er blevet fulgt. Medlemsstaterne overfører de relevante oplysninger til inspektionsdatabasen i overensstemmelse med artikel 10.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en ro-ro-færge eller et højhastighedspassagerfartøj skal indsættes på en anden fast rute, skal medlemsstaten tage hensyn til inspektioner og syn, der tidligere er udført for den pågældende ro-ro-færge eller det pågældende højhastighedspassagerfartøj i forbindelse med sejlads på en tidligere fast rute, der er omfattet af dette direktiv. Hvis medlemsstaten finder, at de tidligere udførte inspektioner og syn er fyldestgørende, og at de er relevante for de nye driftsforhold, er det ikke nødvendigt at gennemføre de i artikel 3, stk. 1, fastlagte inspektioner og syn, inden ro-ro-færgen eller højhastighedspassagerfartøjet indsættes på den nye faste rute.

1.  Hvis en ro-ro-færge eller et højhastighedspassagerfartøj skal indsættes på en anden fast rute, kan medlemsstaten tage hensyn til inspektioner og syn, der tidligere er udført for den pågældende ro-ro-færge eller det pågældende højhastighedspassagerfartøj i forbindelse med sejlads på en tidligere fast rute, der er omfattet af dette direktiv. Hvis medlemsstaten finder, at de tidligere udførte inspektioner og syn er fyldestgørende, og at de er relevante for de nye driftsforhold, er det ikke nødvendigt at gennemføre de i artikel 3, stk. 1, fastlagte inspektioner og syn, inden ro-ro-færgen eller højhastighedspassagerfartøjet indsættes på den nye faste rute.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at en visuel inspektion og dokumentkontrollen ikke giver anledning til tro, at ro-ro-færgen eller højhastighedspassagerfartøjet ikke opfylder de relevante krav til sikker drift, og

(Vedrører ikke alle sprogversioner)

ortografisk rettelse på fransk

Ændringsforslag     12

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en inspektion under drift i rutesejlads tidligst fem måneder efter, men ikke senere end syv måneder efter denne inspektion. Denne inspektion skal omfatte punkterne i bilag III og tilstrækkeligt mange af punkterne, der er opført i bilag I og II til at sikre, at ro-ro-færgen eller højhastighedspassagerfartøjet fortsat opfylder alle relevante krav til sikker drift.

b)  en anden inspektion under drift i rutesejlads, som skal foretages tidligst fire måneder eller senest otte måneder efter den første inspektion som omhandlet i litra a); denne anden inspektion skal omfatte punkterne i bilag III og hvad der efter inspektørens faglige skøn er tilstrækkeligt mange af punkterne, der er opført i bilag I og II til at sikre, at ro-ro-færgen eller højhastighedspassagerfartøjet fortsat opfylder alle relevante krav til sikker drift.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaten udfører også en inspektion i overensstemmelse med bilag II, hver gang der på ro-ro-færgen eller højhastighedspassagerfartøjet foretages større reparationer, ombygninger eller forandringer, eller hvis der sker ændringer i ledelsen eller overførsel til en anden klasse. Hvis der sker ændringer i ledelse eller overførsel til en anden klasse, kan medlemsstaten dog under behørig hensyntagen til inspektioner, der tidligere er udført for ro-ro-færgen eller højhastighedspassagerfartøjet, og forudsat at sikkerheden i driften for den pågældende færge eller det pågældende fartøj ikke berøres af denne ændring eller overførsel, fritage skibet eller fartøjet for den inspektion, der er fastsat i dette stykke.

3.  Medlemsstaten udfører også en inspektion i overensstemmelse med bilag II, hver gang der på ro-ro-færgen eller højhastighedspassagerfartøjet foretages større reparationer, ombygninger eller forandringer, eller hvis der sker ændringer i ledelsen eller overførsel til en anden klasse.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis fejlene og manglerne udgør en åbenbar fare for sikkerhed eller sundhed, eller indebærer umiddelbar fare for liv, ro-ro-færgen eller højhastighedspassagerfartøjet, besætningen og passagerer, sikrer medlemsstaten, at ro-ro-færgen eller højhastighedspassagerfartøjer får forbud mod sejlads. En genpart af forbuddet mod sejlads overdrages til skibsføreren.

2.  Hvis fejlene og manglerne ved ro-ro-færgen eller højhastighedspassagerfartøjet udgør en åbenbar fare for sikkerheden eller indebærer umiddelbar fare for besætningens og passagerernes sundhed eller liv, sikrer medlemsstaten, at ro-ro-færgen eller højhastighedspassagerfartøjer får forbud mod sejlads. En genpart af forbuddet mod sejlads overdrages til skibsføreren.

Ændringsforslag     15

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Forbuddet mod sejlads ophæves ikke, før faren er afværget, eller før medlemsstaten har fastslået, at skibet, eventuelt på bestemte betingelser, som anses for nødvendige, kan afsejle, eller at driften kan genoptages, uden at der er risiko for passagerers eller besætningsmedlemmers sikkerhed eller sundhed eller risiko for ro-ro-færgen eller højhastighedspassagerfartøjet eller andre skibe.

3.  Forbuddet mod sejlads ophæves ikke, før det er sikkert, at faren er afværget, eller før medlemsstaten har fastslået, at skibet, eventuelt på bestemte betingelser, som anses for nødvendige, kan afsejle, eller at driften kan genoptages, uden at der er risiko for passagerers eller besætningsmedlemmers sikkerhed eller sundhed eller risiko for ro-ro-færgen eller højhastighedspassagerfartøjet eller andre skibe.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  For at undgå en ophobning af skibe i en havn kan medlemsstaten tillade, at en ro-ro-færge eller et højhastighedspassagerfartøj, der har forbud mod sejlads, manøvreres til en anden del af havnen, hvis sikkerheden tillader dette. Der må dog ikke tages hensyn til risikoen for ophobning af skibe i havnen, når der træffes afgørelse om et forbud mod eller ophævelse af et forbud mod sejlads. Havnemyndighederne eller -instanserne skal lette modtagelsen af sådanne skibe.

7.  For at undgå en ophobning af skibe i en havn kan medlemsstatens kompetente myndighed tillade, at en ro-ro-færge eller et højhastighedspassagerfartøj, der har forbud mod sejlads, manøvreres til en anden del af havnen, hvis sikkerheden tillader dette. Der må dog ikke tages hensyn til risikoen for ophobning af skibe i havnen, når der træffes afgørelse om et forbud mod eller ophævelse af et forbud mod sejlads. Havnemyndighederne eller -instanserne skal lette modtagelsen af sådanne skibe.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis inspektionerne, der er omhandlet i artikel 3 og 5, bekræfter eller konstaterer fejl og mangler, der berettiger et forbud mod sejlads, skal alle omkostninger i forbindelse med inspektionerne afholdes af selskabet.

1.  Hvis inspektionerne, der er omhandlet i artikel 3 og 5, bekræfter eller konstaterer fejl og mangler, der berettiger et forbud mod sejlads, skal alle omkostninger i forbindelse med inspektionerne afholdes af selskabet. Spørgsmålet om de potentielle ekstra omkostninger for havnen reguleres af det kontraktlige forhold mellem operatøren og havnen.

Ændringsforslag     18

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen udvikler, vedligeholder og opdaterer en inspektionsdatabase, der skal indeholde alle oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af den inspektionsordning, der indføres ved dette direktiv, og yderligere styrke den inspektionsdatabase, der er omhandlet i artikel 24 direktiv 2009/16/EF.

1.  Kommissionen udvikler, vedligeholder og opdaterer en inspektionsdatabase, der skal indeholde alle oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af den inspektionsordning, der indføres ved dette direktiv, og skal forbindes med den inspektionsdatabase, der er omhandlet i artikel 24 i direktiv 2009/16/EF.

Ændringsforslag     19

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sørger for, at oplysningerne om de inspektioner, der foretages i henhold til dette direktiv, herunder om fejl og mangler samt forbud mod sejlads, overføres til inspektionsdatabasen, så snart inspektionsrapporten er udfyldt eller forbuddet mod sejlads ophæves. For så vidt angår de nærmere oplysninger, finder bestemmelserne i bilag XIII i direktiv 2009/16/EF tilsvarende anvendelse.

2.  Medlemsstaterne sørger for, at oplysningerne om de inspektioner, der foretages i henhold til dette direktiv, herunder om fejl og mangler samt forbud mod sejlads, overføres til inspektionsdatabasen højst 24 timer, efter at inspektionsrapporten er udfyldt, eller efter at forbuddet mod sejlads er blevet ophævet. For så vidt angår de nærmere oplysninger, finder bestemmelserne i bilag XIII i direktiv 2009/16/EF tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i artikel 12 omhandlede delegerede retsakter på ubestemt tid fra [datoen for ikrafttrædelse].

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i artikel 12 omhandlede delegerede retsakter i en periode fem år fra [datoen for dette direktivs ikrafttrædelse]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag     21

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2009/16/EF

Artikel 14a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis en ro-ro-færge eller et højhastighedspassagerfartøj har været genstand for en inspektion, skal denne inspektion registreres som en udvidet inspektion i inspektionsdatabasen og tages i betragtning med henblik på stk. 10, 11 og 12 og ved beregning af opfyldelse af inspektionsforpligtelsen for hver medlemsstat, for så vidt som alle punkterne i bilag VII til dette direktiv er dækket.

4.  Hvis en ro-ro-færge eller et højhastighedspassagerfartøj har været genstand for en inspektion, skal denne inspektion registreres som en udvidet inspektion i inspektionsdatabasen og tages i betragtning med henblik på stk. 10, 11 og 12 og ved beregning af opfyldelse af inspektionsforpligtelsen for hver medlemsstat, for så vidt som alle punkterne i bilag VII til dette direktiv er dækket. Den skal medregnes i det samlede antal obligatoriske inspektioner, som hver medlemsstat skal udføre i henhold til artikel 5.

Ændringsforslag     22

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2009/16/EF

Artikel 14 a – stk. 4a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Inspektøren fra den kompetente myndighed i havnestaten kan under en inspektion af et ro-ro-passagerskib eller højhastighedspassagerfartøj aftale at blive ledsaget af en havnestatskontrolinspektør fra en anden medlemsstat, der optræder som observatør. Hvis fartøjets flag er en medlemsstats flag, indbyder havnestaten efter anmodning en repræsentant for flagstaten til at ledsage under inspektionen som observatør.

Ændringsforslag     23

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Direktiv 2009/16/EF

Artikel 19 – stk. 10 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  I artikel 19 indsættes som stk. 10a:

 

10a.   Under udførelse af inspektion i henhold til dette direktiv sættes alt ind på at undgå, at et skib unødvendigt tilbageholdes eller forsinkes.

  • [1]  EUT C 34 af 2.2.2017, s. 176.

BEGRUNDELSE

Baggrund

Kommissionens forslag om inspektion af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer er et led i REFIT-programmet, der har til formål at forenkle og rationalisere den eksisterende lovgivning. Drøftelserne om forslaget i Parlamentet falder på et vigtigt tidspunkt for søfartssektoren; 2017 er nemlig det europæiske år for søfart. Dette år bør derfor blive afgørende for en styrkelse af søfartssektorens plads i det indre marked.

Forslaget har til formål at eliminere det retlige tomrum, den retlige usikkerhed og/eller overflødige regler som følge af sameksistensen af to direktiver om inspektioner af skibe, nemlig direktiv 1999/35/EF, som foreskriver særlige inspektioner af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer, og direktiv 2009/16/EF, der indfører et system for havnestatsinspektion af fartøjer baseret på risikovurdering.

Kommissionens forslag skal også mindske de administrative og økonomiske byrder for operatørerne/rederne ved at undgå overlap mellem de specifikke syn i medfør af direktiv 1999/35/EF og de udvidede inspektioner i medfør af direktiv 2009/16/EF eller det årlige flagstatssyn, samtidig med at der opretholdes en høj sikkerhedsstandard.

Direktivforslaget, der skal erstatte direktiv 1999/35/EF, begrænser således dettes anvendelsesområde. Forslaget begrænser inspektionerne til ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer, der sejler i fast rutefart mellem en havn i en medlemsstat og en havn i et tredjeland, hvis fartøjets flag er det samme som den pågældende medlemsstats, eller i indenrigsfart i fast rutefart i havområder, hvor skibe i klasse A kan sejle i overensstemmelse med direktiv 2009/45/EF.

Anvendelsesområdet for direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol bliver udvidet ved en angivelse af arten af de nødvendige inspektioner med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer.

Ordførerens holdning

Ordføreren støtter og udtrykker stor tilfredshed med Kommissionens forslag, som har til formål at sikre klare, forenklede og forbedrede fælles regler for ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer til og fra EU. Han er af den opfattelse, at denne robuste og sammenhængende lovgivning ikke alene er nødvendig for at sikre en fælles sikkerhedsstandard, men også for at sikre fair konkurrencevilkår for alle operatører uanset deres nationalitet eller fartøjets flag.

Han mener således navnlig, at forslaget går i retning af forenkling ved at undgå overflødige regler og ved at præcisere anvendelsesområderne for hhv. dette direktiv og direktiv 2009/16/EF om havnestatsinspektionssystemet.

Forslaget indebærer desuden en styrkelse af direktivet ved at indføre halvårlige inspektioner, dvs. to inspektioner med seks måneders mellemrum, og ved at udfylde de retlige tomrum uden at komplicere eller svække forenklingen af direktivet.

Der skal foretages visse præciseringer. I betragtning 3 ønsker ordføreren at tydeliggøre anvendelsesområdet for dette direktiv og direktiv 2009/16/EF ved at nævne de forskellige eksempler på fast rutefart mellem EU-medlemsstater og tredjelande for at undgå et retligt tomrum.

Ordføreren mener dernæst, at det i artikel 2 er nødvendigt at definere medlemsstatens kompetente myndighed, da der flere gange henvises hertil i direktivet, og da den vil kunne være forskellig fra den ene medlemsstat til den anden.

I artikel 5 mener ordføreren, at en fritagelse for de regelmæssige inspektioner som foreslået af Kommissionen kan forringe sikkerheden for passagererne, og han foreslår derfor at lade den udgå af forslaget.

For så vidt angår omkostningerne i forbindelse med en tilbageholdelse af et fartøj foreslår ordføreren at gøre teksten klarere ved at præcisere, at sådanne omkostninger for havnen falder ind under det kontraktlige forhold, med henblik på at undgå enhver juridisk usikkerhed.

Endelig foretages der nogle præciseringer i et forsøg på at gøre teksten klarere.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol og ophævelse af Rådets direktiv 1999/35/EF

Referencer

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Dato for forelæggelse for EP

6.6.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

27.2.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

2017/2011 11,4/2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Dato for indgivelse

19.4.2017

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod:

0  :  hverken/eller