Menetlus : 2016/0172(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0165/2017

Esitatud tekstid :

A8-0165/2017

Arutelud :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Hääletused :

PV 04/10/2017 - 9.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0375

RAPORT     ***I
PDF 581kWORD 83k
19.4.2017
PE 589.485v03-00 A8-0165/2017

liinivedudel kasutatavate parvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise tagamiseks kasutatava kontrollide süsteemi kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ (mis käsitleb sadamariigi kontrolli) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Dominique Riquet

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

liinivedudel kasutatavate parvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise tagamiseks kasutatava kontrollide süsteemi kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ (mis käsitleb sadamariigi kontrolli) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0371),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0210/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobri 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0165/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab parlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Enamik liikmesriike on juba võimaluse korral kombineerinud liinivedudel kasutatavate parvlaevade ohutu käitamise kohustuslikud ülevaatused muud liiki ülevaatuste ja kontrollidega, nimelt lipuriigi ülevaatuste ja sadamariigi kontrollidega. Selleks et vähendada veelgi kontrollikoormust ja saavutada laevade võimalikult pikaajaline kasutamine ärilisel eesmärgil, tuleks laevad, mille suhtes kohaldatakse sadamariigi kontrolli seega viia üle direktiivi 2009/16/EÜ kohaldamisalasse, samas kui käesoleva direktiivi kohaldamisala peaks piirduma liinivedudel kasutatavate parvlaevade ja kiirreisilaevadega, mis liiklevad liikmesriigi sadamate või liikmesriigi sadama ja kolmanda riigi sadama vahel, kui laev sõidab kõnealuse liikmesriigi lipu all.

(3)  Enamik liikmesriike on juba võimaluse korral kombineerinud liinivedudel kasutatavate parvlaevade ohutu käitamise kohustuslikud ülevaatused muud liiki ülevaatuste ja kontrollidega, nimelt lipuriigi ülevaatuste ja sadamariigi kontrollidega. Selleks et vähendada veelgi kontrollikoormust ja saavutada laevade võimalikult pikaajaline kasutamine ärilisel eesmärgil, tagades samal ajal kõrgetasemeliste ohutusstandardite püsimine, tuleks laevad, mille suhtes kohaldatakse sadamariigi kontrolli seega viia üle direktiivi 2009/16/EÜ kohaldamisalasse, samas kui käesoleva direktiivi kohaldamisala peaks piirduma liinivedudel kasutatavate parvlaevade ja kiirreisilaevadega, mis liiklevad liikmesriigi sadamate või liikmesriigi sadama ja kolmanda riigi sadama vahel, kui laev sõidab kõnealuse liikmesriigi lipu all. Liikmesriigi lipu all sõitvatele ning liikmesriigi ja kolmanda riigi vahelistel liinivedudel kasutatavatele parvlaevadele ja kiirreisilaevadele kohaldatakse direktiivis 2009/16/EÜ (mis käsitleb sadamariigi kontrolli) sätestatud korda, kui laeva lipuriik ei ole sama kui kõnealune liikmesriik.

Muudatusettepanek     2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Direktiiviga 1999/35/EÜ nähti ette, et vastuvõtjariik peab kord 12-kuulise ajavahemiku jooksul korraldama eriülevaatuse ja ülevaatuse liiniveo ajal. Kuigi kõnealuse nõude eesmärk oli tagada, et need kaks ülevaatust korraldatakse teineteise suhtes teatava ajavahemiku tagant, nähtus õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi toimivuskontrollist, et see ei ole alati nii. Et kõrvaldada kõnealusest nõudest tulenev ebaselgus ja tagada ühtne ohutustase, tuleks täpsustada, et kaks iga-aastast kontrolli peaksid toimuma korrapäraselt ligikaudu kuuekuise ajavahemiku tagant.

(5)  Direktiiviga 1999/35/EÜ nähti ette, et vastuvõtjariik peab kord 12-kuulise ajavahemiku jooksul korraldama eriülevaatuse ja ülevaatuse liiniveo ajal. Kuigi kõnealuse nõude eesmärk oli tagada, et need kaks ülevaatust korraldatakse teineteise suhtes piisava ajavahemiku tagant, nähtus õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi toimivuskontrollist, et see ei ole alati nii. Et täpsustada kontrollikorda ja tagada ühtsustatud kontrolliraamistik, millega kindlustataks kõrge ohutustase, võttes samal ajal arvesse teenistuste ühiseid vajadusi, tuleks täpsustada, et kaks iga-aastast kontrolli peaksid toimuma korrapäraselt ligikaudu kuuekuise ajavahemiku tagant. Nende järjestikuste kontrollide vaheline aeg ei tohiks olla lühem kui neli ega pikem kui kaheksa kuud. Ühtlasi peaks Euroopa Meresõiduohutuse Amet viima läbi uuringu selle direktiivi kohaldamise tegelike tagajärgede kohta ja tutvustama selle tulemusi.

Muudatusettepanek     3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Arvestades parvlaevade ja kiirreisilaevade kõrget ja spetsiifilist riskiprofiili, tuleks neid süstemaatiliselt käsitada kõrge riskitasemega laevadena ning seetõttu kontrollida esmajärjekorras. Sellisena peaksid need kontrollimised sisalduma iga-aastaste kontrollide koguarvus, mis tuleb liikmesriikidel läbi viia kooskõlas direktiivi 2009/16/EÜ artikliga 5, ning seetõttu tuleks vastavalt muuta direktiivi II lisa.

Muudatusettepanek     4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Kontrollimistel tuleks samuti arvesse võtta laevapere töö- ja elamistingimusi, arvestades et ohutus ja sotsiaalsed aspektid on omavahel tihedalt seotud.

Muudatusettepanek     5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  „liinivedu“ – parvlaeva või kiirreisilaeva järjestikused ülesõidud kahe või enama sama sadama vahel või ilma vahepeatuseta järjestikused ülesõidud väljumise ja saabumisega ühes ja samas sadamas kas

(5)  „liinivedu“ – parvlaeva või kiirreisilaeva järjestikused ülesõidud kahe või enama sama sadama vahel või ilma vahepeatuseta järjestikused ülesõidud väljumise ja saabumisega ühes ja samas sadamas ning avalikult välja pandud või kavandatud väljumis- ja saabumisaegade alusel kas

Muudatusettepanek     6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  „inspektor“ – avalik teenistuja või muu isik, kelle liikmesriigi pädev asutus on nõuetekohaselt volitanud teostama käesoleva direktiiviga ette nähtud kontrolle ning kes vastab kõnealuse pädeva asutuse ees ja vastab direktiivi 2009/16/EÜ XI lisas täpsustatud miinimumnõuetele.

(12)  „inspektor“ – avalik teenistuja või muu isik, kelle liikmesriigi pädev asutus on nõuetekohaselt volitanud teostama käesoleva direktiiviga ette nähtud kontrolle ning kes vastutab kõnealuse pädeva asutuse ees.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)   „liikmesriigi pädev asutus“ – käesoleva direktiivi kohaselt liikmesriigi määratud asutus, mis vastutab käesoleva direktiiviga talle antud ülesannete eest.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Enne käesoleva direktiiviga hõlmatud liinivedude alustamist parvlaeva või kiirreisilaevaga korraldab liikmesriik liiniveo-eelse kontrolli, mis koosneb järgmistest osadest:

1.  Enne käesoleva direktiiviga hõlmatud liinivedude alustamist parvlaeva või kiirreisilaevaga korraldab liikmesriigi pädev asutus liiniveo-eelse kontrolli, mis koosneb järgmistest osadest:

Muudatusettepanek     9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Liinivedude alustamisele eelnevate kontrollide osas võib liikmesriik anda vabastuse teatavatest nõuetest või menetlustest, mis on sätestatud või loetletud I ja II lisas ning mis on olulised viimase kuue kuu jooksul läbi viidud iga-aastase lipuriigi ülevaatuse või kontrolli puhul, milles on järgitud kas HSSCs kindlaksmääratud ülevaatuste asjaomaseid menetlusi ja suuniseid või samade eesmärkide saavutamiseks kavandatud menetlusi. Liikmesriigid edastavad asjaomase teabe artikli 10 kohaselt kontrolliandmebaasi.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui parvlaeva või kiirreisilaeva hakatakse kasutama teisel liiniveol, võtab liikmesriik arvesse selle parvlaeva või kiirreisilaeva puhul varem korraldatud kontrolle ja ülevaatusi, mis on tehtud seoses varasema liiniveoga, mis on hõlmatud käesoleva direktiiviga. Kui liikmesriik on nende varasemate kontrollide ja ülevaatustega rahul ning kui need on uutes käitamistingimustes asjakohased, ei tule artikli 3 lõikega 1 ette nähtud kontrolle ja ülevaatusi kohaldada enne parvlaeva või kiirreisilaeva kasutuselevõtmist uuel liinil.

1.  Kui parvlaeva või kiirreisilaeva hakatakse kasutama teisel liiniveol, võib liikmesriik arvesse võtta selle parvlaeva või kiirreisilaeva puhul varem korraldatud kontrolle ja ülevaatusi, mis on tehtud seoses varasema liiniveoga, mis on hõlmatud käesoleva direktiiviga. Kui liikmesriik on nende varasemate kontrollide ja ülevaatustega rahul ning kui need on uutes käitamistingimustes asjakohased, ei tule artikli 3 lõikega 1 ette nähtud kontrolle ja ülevaatusi kohaldada enne parvlaeva või kiirreisilaeva kasutuselevõtmist uuel liinil.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  visuaalne kontroll ja dokumentide kontroll ei tekita kahtlusi, et parvlaev või kiirreisilaev ei vasta vajalikele ohutu käitamise nõuetele ning

(Ei puudutada kõiki keeleversioone.)

Õigekirjavea parandus prantsuskeelses tekstis.

Muudatusettepanek     12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kontrolli liiniveo ajal, mis toimub vähemalt viis kuud, kuid mitte rohkem kui seitse kuud pärast eelnimetatud kontrolli. Nimetatud kontroll hõlmab III lisas loetletud elemente ja piisavat arvu I ja II lisas loetletud elemente, et tagada parvlaeva või kiirreisilaeva jätkuv vastavus kõikidele vajalikele ohutu käitamise nõuetele.

(b)  teise kontrolli liiniveo ajal, mida tehakse mitte varem kui neli ega mitte hiljem kui kaheksa kuud pärast punktis a nimetatud esimest kontrolli; see teine kontroll hõlmab III lisas loetletud elemente ja inspektori ametialase otsuse kohaselt piisavat arvu I ja II lisas loetletud elemente, et tagada parvlaeva või kiirreisilaeva jätkuv vastavus kõikidele vajalikele ohutu käitamise nõuetele.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid teevad kontrolli vastavalt II lisale iga kord, kui parvlaev või kiirreisilaev läbib ulatusliku remondi, ümberehituse ja muudatused või kui muutub laeva haldaja või laeva klass. Laeva haldaja või laeva klassi muutumise korral võib liikmesriik varem parvlaeval või kiirreisilaeval tehtud kontrolle arvestades ning juhul, kui see muutus ei mõjuta laeva tööohutust, vabastada parvlaeva või kiirlaeva käesolevas lõikes nõutavast kontrollist.

3.  Liikmesriigid teevad kontrolli vastavalt II lisale iga kord, kui parvlaev või kiirreisilaev läbib ulatusliku remondi, ümberehituse ja muudatused või kui muutub laeva haldaja või laeva klass.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Puuduste korral, mis ohustavad selgelt ohutust või tervist või mis kujutavad vahetut ohtu inimelule, parvlaevale või kiirreisilaevale, selle laevaperele ja reisijatele, tagab liikmesriik, et asjaomase parvlaeva või kiirreisilaeva suhtes kehtestatakse väljumiskeeld. Väljumiskeelu korralduse koopia antakse kaptenile.

2.  Parvlaeva või kiirreisilaeva puuduste korral, mis ohustavad selgelt ohutust või mis kujutavad vahetut ohtu laevapere ja reisijate tervisele või elule, tagab liikmesriik, et asjaomase parvlaeva või kiirreisilaeva suhtes kehtestatakse väljumiskeeld. Väljumiskeelu korralduse koopia antakse kaptenile.

Muudatusettepanek     15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Väljumiskeeldu ei tühistata enne, kui oht on kõrvaldatud või kui liikmesriik on kindlaks teinud, et laev võib mis tahes vajalikele tingimustele vastavalt merele sõita või võib selle käitamist jätkata ilma reisijate või laevapere ohutust ja tervist või parvlaeva või kiirreisilaeva või muid laevu ohustamata.

3.  Väljumiskeeldu ei tühistata enne, kui oht on tõendatult kõrvaldatud või kui liikmesriik on kindlaks teinud, et laev võib mis tahes vajalikele tingimustele vastavalt merele sõita või võib selle käitamist jätkata ilma reisijate või laevapere ohutust ja tervist või parvlaeva või kiirreisilaeva või muid laevu ohustamata.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Selleks et leevendada sadamas tekkivaid ummikuid, võib liikmesriik anda loa väljumiskeeluga laeva üleviimiseks sadama teise osasse, tingimusel et sellega ei kaasne ohtu. Sadamas ummikute tekkimise ohuga ei arvestata aga väljumiskeelu korralduse andmist või väljumiskeelu tühistamist käsitleva otsuse tegemisel. Sadamavaldajad või -asutused hõlbustavad selliste laevade vastuvõtmist.

7.  Selleks et leevendada sadamas tekkivaid ummikuid, võib liikmesriigi pädev asutus anda loa väljumiskeeluga laeva üleviimiseks sadama teise osasse, tingimusel et sellega ei kaasne ohtu. Sadamas ummikute tekkimise ohuga ei arvestata aga väljumiskeelu korralduse andmist või väljumiskeelu tühistamist käsitleva otsuse tegemisel. Sadamavaldajad või -asutused hõlbustavad selliste laevade vastuvõtmist.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui artiklites 3 ja 5 osutatud kontrollide tulemusena leiavad kinnitust või avastatakse puudused, mille puhul on õigustatud väljumiskeelu kohaldamine, katab ühing kõik kontrollimisega seotud kulud.

1.  Kui artiklites 3 ja 5 osutatud kontrollide tulemusena leiavad kinnitust või avastatakse puudused, mille puhul on õigustatud väljumiskeelu kohaldamine, katab ühing kõik kontrollimisega seotud kulud. Sadamale tekkivate võimalike lisakulude korda reguleeritakse käitaja ja sadama vaheliste lepinguliste suhetega.

Muudatusettepanek     18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon arendab välja, haldab ja ajakohastab kontrolliandmebaasi, mis sisaldab kogu käesoleva direktiiviga ette nähtud kontrollisüsteemi rakendamiseks vajalikku teavet või millega täiustatakse direktiivi 2009/16/EÜ artiklis 24 osutatud kontrolliandmebaasi.

1.  Komisjon arendab välja, haldab ja ajakohastab kontrolliandmebaasi, mis sisaldab kogu käesoleva direktiiviga ette nähtud kontrollisüsteemi rakendamiseks vajalikku teavet ja mis on ühendatud direktiivi 2009/16/EÜ artiklis 24 osutatud kontrolliandmebaasiga.

Muudatusettepanek     19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi kohaselt tehtud kontrollidega seotud teave, sealhulgas puuduste ja väljumiskeeldudega seotud teave edastatakse kontrolliandmebaasi kohe pärast kontrolliaruande koostamist või väljumiskeelu tühistamist. Teabe üksikasjadega seoses kohaldatakse direktiivi 2009/16/EÜ XIII lisa sätteid mutatis mutandis.

2.  Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi kohaselt tehtud kontrollidega seotud teave, sealhulgas puuduste ja väljumiskeeldudega seotud teave edastatakse kontrolliandmebaasi 24 tunni jooksul pärast kontrolliaruande koostamist või väljumiskeelu tühistamist. Teabe üksikasjadega seoses kohaldatakse direktiivi 2009/16/EÜ XIII lisa sätteid mutatis mutandis.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 12 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse komisjonile määramata ajaks alates [jõustumiskuupäevast].

2.  Artiklis 12 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva direktiivi jõustumiskuupäevast]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt sama pikaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek     21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 14a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui parvlaeva või kiirreisilaeva on kontrollitud, kantakse selline kontroll kontrolliandmebaasi laiendatud kontrollina ning seda võetakse arvesse artiklite 10, 11 ja 12 kohaldamisega seoses liikmesriigi kontrollikohustuse täitmise arvutamisel, kui hõlmatud on kõik käesoleva direktiivi VII lisas osutatud elemendid.

4.  Kui parvlaeva või kiirreisilaeva on kontrollitud, kantakse selline kontroll kontrolliandmebaasi laiendatud kontrollina ning seda võetakse arvesse artiklite 10, 11 ja 12 kohaldamisega seoses liikmesriigi kontrollikohustuse täitmise arvutamisel, kui hõlmatud on kõik käesoleva direktiivi VII lisas osutatud elemendid. See sisaldub kohustuslike kontrollide koguarvus, mis liikmesriikidel tuleb läbi viia kooskõlas artikliga 5.

Muudatusettepanek     22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 14a – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Sadamariigi pädeva asutuse inspektorit võib reisiparvlaeva või kiirreisilaeva kontrolli käigus saata sadamariigi kontrolliinspektor teisest liikmesriigist, kes tegutseb vaatlejana. Kui laev sõidab liikmesriigi lipu all, kutsub sadamariik taotluse korral lipuriigi esindaja vaatlejana kontrollis osalema.

Muudatusettepanek     23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 19 – lõige 10 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Artiklisse 19 lisatakse järgmine lõige 10 a:

 

10 a.   Käesoleva direktiivi kohast kontrolli tehes tuleks igati vältida laeva põhjendamatut kinnipidamist või põhjendamatuid viivitusi;

(1)

ELT C 34, 2.2.2017, lk 176.


SELETUSKIRI

Taust

Komisjoni ettepanek parvlaevade ja kiirreisilaevade kontrollimise kohta on osa õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmist, mille eesmärk on lihtsustada ja ratsionaliseerida kehtivat õigusraamistikku. Ettepaneku arutelu Euroopa Parlamendis algab meresektori jaoks olulisel ajal, kuna 2017. aasta on Euroopa mereaasta. See aasta peaks olema oluline, et tugevdada meresektori positsiooni siseturul.

Ettepanekuga soovitakse kõrvaldada õiguskindluseetus ja liiasus, mis tuleneb sellest, et laevade kontrollimise kohta kehtib korraga kaks direktiivi: direktiiv 1999/35/EÜ, milles nähakse ette konkreetsed kontrollid reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade jaoks, ning direktiiv 2009/16/EÜ, millega kehtestatakse sadamariigi kontrolli kord laevadele, tuginedes riskihindamisele.

Komisjoni ettepanek peaks võimaldama ka vähendada käitajate ja omanike haldus- ja majanduslikku koormust, vältides kattumist direktiivis 1999/35/EÜ ette nähtud eriülevaatuste, direktiiviga 2009/16/EÜ kohaldatavate kontrollide või lipuriigi iga-aastaste ülevaatuste vahel, säilitades seejuures kõrge ohutustaseme.

Direktiivi ettepanekuga, millega soovitakse asendada direktiiv 1999/35/EÜ, piiratakse tegelikult viimati nimetatud direktiivi kohaldamisala. Ettepanekuga piiratakse kontrollide tegemist üksnes liinivedudel kasutatavate parvlaevade ja kiirreisilaevade suhtes, mis liiklevad liikmesriigi sadama ja kolmanda riigi sadama vahel (kui laev sõidab kõnealuse liikmesriigi lipu all), või rannasõite tegevate liinivedudel kasutatavate parvlaevade ja kiirreisilaevade suhtes, mis liiklevad merepiirkondades, kus võidakse direktiivi 2009/45/EÜ kohaselt käitada A-klassi laevu.

Sadamariigi kontrolli käsitleva direktiivi 2009/16/EÜ kohaldamisala seejuures laiendatakse, täpsustades parvlaevade ja kiirreisilaevade ohutuks käitamiseks vajalike kontrollide olemust.

Raportööri seisukoht

Raportöör on väga rahul komisjoni ettepanekuga, mille eesmärk luua selged, lihtsustatud ja tõhustatud ühised reeglid EList lahkuvate ja ELi suunduvate parvlaevade ja kiirreisilaevade kohta, ning toetab seda ettepanekut. Raportöör on seisukohal, et see töökindel ja sidus õiguslik raamistik on vajalik, et tagada mitte ainult ühtne ohutustase, vaid ka erapooletud konkurentsitingimused kõikide käitajate jaoks, sõltumata nende kodakondsusest või laeva lipuriigist.

Eelkõige leiab ta, et ettepaneku eesmärk on lihtsustamine, vältides õiguslikku liiasust ja täpsustades kohaldamisala käesoleva direktiivi ja sadamariigi kontrollikorda käsitleva direktiivi 2009/16/EÜ vahel.

Lisaks tagatakse ettepanekuga direktiivi tõhusamaks muutmine, sätestades kontrollide tegemine kord poolaastas, nimelt tehakse kaks kontrolli, mille vahel on kuus kuud, täites õiguslikud lüngad, takistamata või ohustamata direktiivi lihtsustamist.

Tulekseha mõned täpsustused. Põhjenduses 3 soovib raportöör täpsustada kõnealuse direktiivi ja direktiivi 2009/16/EÜ kohaldamisalasid, esitades erinevaid liinivedude juhtumeid Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, et vältida kõiki õiguslikke lünki.

Raportöör leiab seejärel, et artiklis 2 tuleb määratleda liikmesriigi pädev asutus, kuna direktiivis viidatakse sellele mitu korda ja sellel võib liikmesriigiti olla erinev olemus.

Raportöör leiab, et artiklis 5 sätestatud liinivedude kontrolli erand võib komisjoni pakutud kujul ohustada reisijate turvalisust ja julgeolekut. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku see välja jätta.

Laeva liikumiskeelu põhjustatud kulude puhul soovitab raportöör teksti selgemaks muuta, täpsustades, et sadamaga seotud kaasnevad kulud hõlmatakse lepingulistesse suhetesse, et vältida õiguslikku ebakindlust.

Peale selle on vaja selguse suurendamise huvides lisada teksti mõningaid üksikasju.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liinivedudel kasutatavate parvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise tagamiseks kasutatav kontrollide süsteem ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ (mis käsitleb sadamariigi kontrolli) muutmine ning nõukogu direktiivi 1999/35/EÜ kehtetuks tunnistamine

Viited

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

EP-le esitamise kuupäev

6.6.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.4.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Esitamise kuupäev

19.4.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0 : erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika