Menettely : 2016/0172(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0165/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0165/2017

Keskustelut :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Äänestykset :

PV 04/10/2017 - 9.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0375

MIETINTÖ     ***I
PDF 507kWORD 83k
19.4.2017
PE 589.485v03-00 A8-0165/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoamisesta

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Dominique Riquet

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoamisesta

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0371),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0210/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0165/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Suurin osa jäsenvaltioista on siinä määrin kuin mahdollista jo yhdistänyt ro-ro-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi tehtävät pakolliset katsastukset muuntyyppisiin katsastuksiin ja tarkastuksiin, kuten lippuvaltion suorittamiin katsastuksiin ja satamavaltiotarkastuksiin. Jotta tarkastustoimia voitaisiin edelleen vähentää sekä saattaa mahdollisimman pitkäksi aika, jona alus voi olla kaupallisesti hyödynnettävissä, satamavaltiotarkastusten alaisiin aluksiin olisi vastedes sovellettava direktiiviä 2009/16/EY, ja tämän direktiivin soveltamisala olisi rajoitettava aluksiin, joilla harjoitetaan säännöllistä ro-ro-alusliikennettä tai suurnopeusmatkustaja-alusliikennettä jäsenvaltion satamien tai jäsenvaltion ja kolmannen maan sataman välillä, kun aluksen lippuvaltio on sama kuin asianomainen jäsenvaltio.

(3)  Suurin osa jäsenvaltioista on siinä määrin kuin mahdollista jo yhdistänyt ro-ro-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi tehtävät pakolliset katsastukset muuntyyppisiin katsastuksiin ja tarkastuksiin, kuten lippuvaltion suorittamiin katsastuksiin ja satamavaltiotarkastuksiin. Jotta tarkastustoimia voitaisiin edelleen vähentää sekä saattaa mahdollisimman pitkäksi aika, jona alus voi olla kaupallisesti hyödynnettävissä varmistaen samalla tiukat turvallisuusvaatimukset, joita ei saa vesittää, satamavaltiotarkastusten alaisiin aluksiin olisi vastedes sovellettava direktiiviä 2009/16/EY, ja tämän direktiivin soveltamisala olisi rajoitettava aluksiin, joilla harjoitetaan säännöllistä ro-ro-alusliikennettä tai suurnopeusmatkustaja-alusliikennettä jäsenvaltion satamien tai jäsenvaltion ja kolmannen maan sataman välillä, kun aluksen lippuvaltio on sama kuin asianomainen jäsenvaltio. Jäsenvaltion lipun alla purjehtiviin aluksiin, joilla harjoitetaan säännöllistä ro-ro-alusliikennettä, ja suurnopeusmatkustaja-alusliikennettä jäsenvaltion ja kolmannen maan välillä harjoittaviin aluksiin sovelletaan direktiivin 2009/16/EY järjestelmää (satamavaltioiden suorittama valvonta), kun aluksen lippuvaltio ei ole sama kuin asianomainen jäsenvaltio.

Tarkistus     2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Direktiivissä 1999/35/EY säädetään, että isäntävaltioiden on kerran kahdessatoista kuukaudessa tehtävä aluksille erityiskatsastus ja säännöllisen liikennöinnin kuluessa suoritettava katsastus. Vaikka tällä vaatimuksella pyrittiin varmistamaan, että mainitut kaksi katsastusta suoritetaan toisiinsa nähden tietyin väliajoin, REFIT-toimivuustarkastus osoitti, ettei tämä aina ole toteutunut. Kyseiseen velvoitteeseen liittyvien epäselvyyksien poistamiseksi ja yhtenäisen turvallisuustason varmistamiseksi olisi selvennettävä, että kyseiset kaksi vuotuista tarkastusta olisi suoritettava säännöllisin, noin kuuden kuukauden väliajoin.

(5)  Direktiivissä 1999/35/EY säädetään, että isäntävaltioiden on kerran kahdessatoista kuukaudessa tehtävä aluksille erityiskatsastus ja säännöllisen liikennöinnin kuluessa suoritettava katsastus. Vaikka tällä vaatimuksella pyrittiin varmistamaan, että mainitut kaksi katsastusta suoritetaan toisiinsa nähden riittävin väliajoin, REFIT-toimivuustarkastus osoitti, ettei tämä aina ole toteutunut. Tarkastusjärjestelyn selkeyttämiseksi ja korkean turvallisuustason varmistavien yhtenäisten tarkastuspuitteiden varmistamiseksi ja palvelujen yhteiset tarpeet huomioon ottaen olisi selvennettävä, että kyseiset kaksi vuotuista tarkastusta olisi suoritettava säännöllisin, noin kuuden kuukauden väliajoin. Peräkkäisten tarkastusten vähimmäisväliajan olisi oltava vähintään neljä ja enintään kahdeksan kuukautta. Vastaavasti Euroopan meriturvallisuusviraston olisi toteutettava ja esiteltävä tutkimus tämän direktiivin soveltamisen tosiasiallisista seurauksista.

Tarkistus     3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Korkean ja erityisen riskiprofiilinsa vuoksi ro-ro-alukset ja suurnopeusmatkustaja-alukset olisi katsottava järjestelmällisesti korkean riskin aluksiksi ja ne olisi siksi tarkastettava ensisijaisesti. Ro-ro-alusten tarkastukset olisi sisällytettävä sellaisinaan kunkin jäsenvaltion suorittamien vuotuisten tarkastusten kokonaismäärään direktiivin 2009/16/EY 5 artiklan mukaisesti ja näin ollen kyseisen direktiivin liitettä II olisi muutettava vastaavasti.

Tarkistus     4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Tarkastuksissa olisi myös otettava huomioon miehistön työympäristö ja yksityiselämä, sillä turvallisuus ja sosiaaliset näkökohdat liittyvät toisiinsa läheisesti.

Tarkistus     5

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  ’säännöllisellä liikennöinnillä’ sarjaa ro-ro- tai suurnopeusmatkustaja-alusmatkoja, joilla hoidetaan kahden tai useamman saman sataman välistä liikennettä, tai sarjaa matkoja, jotka alkavat samasta satamasta kuin mihin ne päättyvät ilman, että alus käy välillä muussa satamassa, joko

(5)  ’säännöllisellä liikennöinnillä’ sarjaa ro-ro- tai suurnopeusmatkustaja-alusmatkoja, joilla hoidetaan kahden tai useamman saman sataman välistä liikennettä, tai sarjaa matkoja, jotka alkavat samasta satamasta kuin mihin ne päättyvät ilman, että alus käy välillä muussa satamassa julkisesti saatavilla olevaa tai suunniteltua lähtö- ja saapumisaikataulua noudattaen, joko

Tarkistus     6

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(12)  ’tarkastajalla’ valtion virkamiestä tai muuta henkilöä, jonka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on asianmukaisesti valtuuttanut suorittamaan tässä direktiivissä säädettyjä tarkastuksia ja joka on vastuussa kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja täyttää direktiivin 2009/16/EY liitteessä XI määritellyt vähimmäisvaatimukset.

(12)  ’tarkastajalla’ valtion virkamiestä tai muuta henkilöä, jonka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on asianmukaisesti valtuuttanut suorittamaan tässä direktiivissä säädettyjä tarkastuksia ja joka on vastuussa kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)   ’jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella’ jäsenvaltion tämän direktiivin nojalla nimeämää viranomaista, joka on vastuussa sille tässä direktiivissä osoitetuista tehtävistä.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ennen tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan säännöllisen liikennöinnin aloittamista ro-ro-aluksella tai suurnopeusmatkustaja-aluksella jäsenvaltioiden on suoritettava tarkastus, joka koostuu seuraavista:

1.  Ennen tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan säännöllisen liikennöinnin aloittamista ro-ro-aluksella tai suurnopeusmatkustaja-aluksella jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava tarkastus, joka koostuu seuraavista:

Tarkistus     9

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Jäsenvaltio voi ennen liikennöinnin aloittamista suoritettavien tarkastusten yhteydessä antaa vapautuksen tietyistä liitteisiin I ja II kirjatuista vaatimuksista tai menettelyistä, jos viimeksi kuluneen kuuden kuukauden aikana on tehty vuotuinen lippuvaltiokatsastus tai tarkastus, jossa joko noudatettiin HSSC-ohjeissa määriteltyjä asianmukaisia katsastusmenettelyjä ja ohjeita tai menettelyjä, joilla pyritään samaan tavoitteeseen. Jäsenvaltioiden on siirrettävä tarvittavat tiedot tarkastustietokantaan 10 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos ro-ro-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen on määrä ryhtyä harjoittamaan säännöllistä liikennöintiä muualla, jäsenvaltion on otettava huomioon kyseiselle ro-ro-alukselle tai suurnopeusmatkustaja-alukselle tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa aiempaa säännöllistä liikennöintiä varten aiemmin suoritetut tarkastukset ja katsastukset. Jos jäsenvaltio hyväksyy nämä aiemmin suoritetut tarkastukset ja katsastukset ja jos ne soveltuvat uusiin liikennöintiolosuhteisiin, 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tarkastuksia ja katsastuksia ei tarvitse soveltaa ennen uuden säännöllisen liikennöinnin aloittamista ro-ro-aluksella tai suurnopeusmatkustaja-aluksella.

1.  Jos ro-ro-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen on määrä ryhtyä harjoittamaan säännöllistä liikennöintiä muualla, jäsenvaltio voi ottaa huomioon kyseiselle ro-ro-alukselle tai suurnopeusmatkustaja-alukselle tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa aiempaa säännöllistä liikennöintiä varten aiemmin suoritetut tarkastukset ja katsastukset. Jos jäsenvaltio hyväksyy nämä aiemmin suoritetut tarkastukset ja katsastukset ja jos ne soveltuvat uusiin liikennöintiolosuhteisiin, 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tarkastuksia ja katsastuksia ei tarvitse soveltaa ennen uuden säännöllisen liikennöinnin aloittamista ro-ro-aluksella tai suurnopeusmatkustaja-aluksella.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  silmämääräinen tarkastus ja asiakirjojen tarkastus eivät anna aihetta epäillä, etteikö ro-ro-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus täyttäisi liikennöinnin turvallista harjoittamista koskevia vaatimuksia, ja

(Ei vaikuta kaikkiin kieliversioihin.)

Ranskan kielen oikeinkirjoitusvirheen korjaus.

Tarkistus     12

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  säännöllisen liikennöinnin aikana suoritettava tarkastus aikaisintaan viisi kuukautta mutta viimeistään seitsemän kuukautta edellä mainitun tarkastuksen jälkeen. Tarkastuksessa on tarkastettava liitteessä III luetellut seikat sekä riittävä määrä liitteissä I ja II luetelluista seikoista siten, että voidaan varmistua siitä, että ro-ro-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus täyttää edelleen kaikki liikennöinnin turvallista harjoittamista koskevat vaatimukset.

(b)  säännöllisen liikennöinnin aikana suoritettava toinen tarkastus, joka suoritetaan aikaisintaan neljä kuukautta tai viimeistään kahdeksan kuukautta a alakohdassa mainitun tarkastuksen jälkeen. Tässä tarkastuksessa on tarkastettava liitteessä III luetellut seikat sekä tarkastajan ammatillisen arvion mukainen riittävä määrä liitteissä I ja II luetelluista seikoista siten, että voidaan varmistua siitä, että ro-ro-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus täyttää edelleen kaikki liikennöinnin turvallista harjoittamista koskevat vaatimukset.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltion on suoritettava tarkastus liitteen II mukaisesti joka kerta, kun ro-ro-alukselle tai suurnopeusmatkustaja-alukselle tehdään huomattavia korjaus-, muutos- tai muuntamistöitä tai kun liikenteenharjoittaja vaihtuu tai kun alus siirretään johonkin toiseen luokkaan. Jos aluksen liikenteenharjoittaja vaihtuu tai jos alus siirretään toiseen luokkaan, jäsenvaltio voi kuitenkin, otettuaan huomioon ro-ro-alukselle tai suurnopeusmatkustaja-alukselle aiemmin tehdyt tarkastukset sekä edellyttäen, että tämä muutos tai siirto ei vaikuta aluksen turvalliseen liikennöintiin, vapauttaa aluksen tässä kohdassa vaaditusta tarkastuksesta.

3.  Jäsenvaltion on suoritettava tarkastus liitteen II mukaisesti joka kerta, kun ro-ro-alukselle tai suurnopeusmatkustaja-alukselle tehdään huomattavia korjaus-, muutos- tai muuntamistöitä tai kun liikenteenharjoittaja vaihtuu tai kun alus siirretään johonkin toiseen luokkaan.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos havaitaan sellaisia puutteita, jotka ovat turvallisuuden tai terveyden kannalta selvästi vaarallisia tai joista aiheutuu välitön vaara ihmishengelle, ro-ro-alukselle, suurnopeusmatkustaja-alukselle, aluksen laivaväelle tai matkustajille, jäsenvaltion on varmistettava, että ro-ro-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen liikkeellelähtö kielletään. Liikkeellelähtökiellosta on toimitettava jäljennös aluksen päällikölle.

2.  Jos ro-ro-aluksessa tai suurnopeusmatkustaja-aluksessa havaitaan sellaisia puutteita, jotka ovat turvallisuuden kannalta selvästi vaarallisia tai joista aiheutuu välitön vaara aluksen laivaväen tai matkustajien terveydelle tai hengelle, jäsenvaltion on varmistettava, että ro-ro-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen liikkeellelähtö kielletään. Liikkeellelähtökiellosta on toimitettava jäljennös aluksen päällikölle.

Tarkistus     15

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Liikkeellelähtökieltoa ei saa peruuttaa ennen kuin vaaratekijä on poistettu tai ennen kuin jäsenvaltio toteaa, että alus voi, tarpeelliseksi katsotuin ehdoin, lähteä merelle tai käynnistää toiminnon uudelleen vaarantamatta matkustajien tai laivaväen turvallisuutta ja terveyttä tai aiheuttamatta vaaraa ro-ro-alukselle, suurnopeusmatkustaja-alukselle tai muille aluksille.

3.  Liikkeellelähtökieltoa ei saa peruuttaa ennen kuin vaaratekijä on luotettavasti poistettu tai ennen kuin jäsenvaltio toteaa, että alus voi, tarpeelliseksi katsotuin ehdoin, lähteä merelle tai käynnistää toiminnon uudelleen vaarantamatta matkustajien tai laivaväen turvallisuutta ja terveyttä tai aiheuttamatta vaaraa ro-ro-alukselle, suurnopeusmatkustaja-alukselle tai muille aluksille.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Sataman ruuhkautumisen välttämiseksi jäsenvaltio voi sallia liikkeellelähtökieltoon määrätyn ro-ro-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen siirtämisen sataman toiseen osaan, jos se on turvallista. Sataman ruuhkautumiseen liittyviä näkökohtia ei kuitenkaan saa ottaa huomioon tehtäessä päätöksiä aluksen liikkeellelähdön kieltämisestä tai peruutettaessa tällaisia päätöksiä. Satamaviranomaisten tai -organisaatioiden on helpotettava tällaisten alusten sijoittamista.

7.  Sataman ruuhkautumisen välttämiseksi jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia liikkeellelähtökieltoon määrätyn ro-ro-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen siirtämisen sataman toiseen osaan, jos se on turvallista. Sataman ruuhkautumiseen liittyviä näkökohtia ei kuitenkaan saa ottaa huomioon tehtäessä päätöksiä aluksen liikkeellelähdön kieltämisestä tai peruutettaessa tällaisia päätöksiä. Satamaviranomaisten tai -organisaatioiden on helpotettava tällaisten alusten sijoittamista.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos 3 ja 5 artiklassa tarkoitetuissa tarkastuksissa varmistuu tai ilmenee sellaisia puutteita, jotka edellyttävät aluksen liikkeellelähdön kieltämistä, kaikki tarkastuksiin liittyvät kustannukset lankeavat yhtiön vastattaviksi.

1.  Jos 3 ja 5 artiklassa tarkoitetuissa tarkastuksissa varmistuu tai ilmenee sellaisia puutteita, jotka edellyttävät aluksen liikkeellelähdön kieltämistä, kaikki tarkastuksiin liittyvät kustannukset lankeavat yhtiön vastattaviksi. Satamalle syntyneet mahdolliset lisäkustannukset ratkaistaan liikenteenharjoittajan ja sataman sopimussuhteen mukaisesti.

Tarkistus     18

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio kehittää, pitää yllä ja päivittää tarkastustietokantaa, johon sisällytetään kaikki tässä direktiivissä säädetyn tarkastusjärjestelmän täytäntöönpanon edellyttämät tiedot tai jolla parannetaan direktiivin 2009/16/EY 24 artiklassa tarkoitettua tarkastustietokantaa.

1.  Komissio kehittää, pitää yllä ja päivittää tarkastustietokantaa, johon sisällytetään kaikki tässä direktiivissä säädetyn tarkastusjärjestelmän täytäntöönpanon edellyttämät tiedot ja joka yhdistetään direktiivin 2009/16/EY 24 artiklassa tarkoitettuun tarkastustietokantaan.

Tarkistus     19

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin mukaisesti tehtyihin tarkastuksiin liittyvät tiedot, puutteita ja liikkeellelähtökieltoja koskevat tiedot mukaan luettuina, tallennetaan tarkastustietokantaan heti kun tarkastuskertomus on saatu valmiiksi tai liikkeellelähtökielto on peruutettu. Tietojen yksityiskohtien suhteen sovelletaan direktiivin 2009/16/EY liitteen XIII säännöksiä soveltuvin osin.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin mukaisesti tehtyihin tarkastuksiin liittyvät tiedot, puutteita ja liikkeellelähtökieltoja koskevat tiedot mukaan luettuina, tallennetaan tarkastustietokantaan 24 tunnin kuluessa tarkastuskertomuksen valmistumisesta tai liikkeellelähtökiellon peruuttamisesta. Tietojen yksityiskohtien suhteen sovelletaan direktiivin 2009/16/EY liitteen XIII säännöksiä soveltuvin osin.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle [tämän direktiivin voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus     21

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/16/EY

14 a artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun ro-rol-aluksille tai suurnopeusmatkustaja-aluksille on tehty tarkastus, tarkastus kirjataan laajennettuna tarkastuksena tarkastustietokantaan ja otetaan huomioon 10, 11 ja 12 artiklaa sovellettaessa sekä laskettaessa kunkin jäsenvaltion tarkastusvelvoitteen täyttymistä edellyttäen, että kaikki tämän direktiivin liitteessä VII mainitut seikat on tarkastettu.”;

4.  Kun ro-ro-aluksille tai suurnopeusmatkustaja-aluksille on tehty tarkastus, tarkastus kirjataan laajennettuna tarkastuksena tarkastustietokantaan ja otetaan huomioon 10, 11 ja 12 artiklaa sovellettaessa sekä laskettaessa kunkin jäsenvaltion tarkastusvelvoitteen täyttymistä edellyttäen, että kaikki tämän direktiivin liitteessä VII mainitut seikat on tarkastettu. Se on sisällytettävä kunkin jäsenvaltion suorittamien pakollisten tarkastusten kokonaismäärään 5 artiklan mukaisesti.”;

Tarkistus     22

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/16/EY

14 a artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Satamavaltion toimivaltaisen viranomaisen tarkastaja voi hyväksyä sen, että ro-ro-matkustaja-alusten tai suurnopeusmatkustaja-alusten tarkastuksen aikana hänen lisäkseen paikalla on toisen jäsenvaltion satamavaltiotarkastaja tarkkailijan ominaisuudessa. Jos alus käyttää jäsenvaltion lippua, satamavaltion on pyydettäessä kutsuttava lippuvaltion edustaja seuraamaan tarkastusta tarkkailijana.

Tarkistus     23

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/16/EY

19 artikla – 10 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Lisätään 19 artiklaan 10 a kohta seuraavasti:

 

10 a.   Kun tarkastuksia tehdään tämän direktiivin mukaisesti, on pyrittävä tekemään kaikki mahdollinen aluksen aiheettoman pysäyttämisen tai viivyttämisen välttämiseksi;

(1)

EUVL C 34, 2.2.2017, s. 176.


PERUSTELUT

Tausta

Ro-ro-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten tarkastamista koskeva komission ehdotus liittyy REFIT-ohjelmaan, jolla pyritään yksinkertaistamaan ja rationalisoimaan nykyistä lainsäädäntökehystä. Ehdotusta koskeva keskustelu aloitetaan parlamentissa merenkulkualalle tärkeällä hetkellä, sillä vuosi 2017 on merenkulun eurooppalainen teemavuosi. Tämän vuoden olisi siis oltava keskeinen merenkulkualan aseman vahvistamiseksi sisämarkkinoilla.

Ehdotuksen tarkoituksena on poistaa oikeudelliset epävarmuudet ja päällekkäisyydet, jotka johtuvat siitä, että alusten tarkastamisesta on annettu kaksi direktiiviä: direktiivi 1999/35/EY, jossa säädetään ro-ro-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten erityistarkastuksista, ja direktiivi 2009/16/EY, jossa vahvistetaan satamavaltion toteuttama, riskinarviointiin perustuva alusten tarkastusjärjestelmä.

Komission ehdotuksen ansiosta myös liikenteenharjoittajien/laivanvarustajien hallinnollisen ja taloudellisen rasitteen olisi kevennyttävä, kun vältetään päällekkäisyyttä direktiivissä 1999/35/EY säädettyjen erityiskatsastusten sekä direktiivin 2009/16/EY mukaisten laajennettujen tarkastusten ja vielä vuosittaisten katsastusten välillä siten, että samalla ylläpidetään korkeaa turvallisuustasoa.

Direktiiviehdotuksessa, jonka tarkoituksena on korvata direktiivi 1999/35/EY, kavennetaan viimeksi mainitun soveltamisalaa. Ehdotuksessa tarkastukset rajoitetaan sellaisiin ro-ro-aluksiin ja suurnopeusmatkustaja-aluksiin, jotka liikennöivät säännöllisesti jäsenvaltion sataman ja kolmannessa valtiossa sijaitsevan sataman välillä ja joiden lippuvaltio on sama kuin asianomainen jäsenvaltio, tai jotka liikennöivät säännöllisesti kotimaanmatkoilla merialueilla, joilla A-luokan alukset voivat liikennöidä direktiivin 2009/45/EY mukaisesti.

Direktiivin 2009/45/EY soveltamisalaa, joka koskee satamavaltion suorittamaa valvontaa, taas laajennetaan siten, että tarkennetaan niiden tarkastusten luonnetta, jotka ovat välttämättömiä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi.

Esittelijän kanta

Esittelijä kannattaa ja pitää erittäin myönteisenä komission ehdotusta, jonka tarkoituksena on varmistaa selkeät, yksinkertaistetut ja vahvistetut yhteiset säännöt EU:sta lähteville ja sinne saapuville ro-ro-aluksille ja suurnopeusmatkustaja-aluksille. Hän katsoo, että vankka ja johdonmukainen oikeudellinen kehys on tarpeen, jotta varmistetaan yhteinen turvallisuustaso ja lisäksi vinoutumaton kilpailuympäristö kaikille liikenteenharjoittajille niiden kansallisuudesta tai lippuvaltiosta riippumatta.

Esittelijä korostaa erityisesti, että ehdotuksella on yksinkertaistava vaikutus, sillä siinä vältetään oikeudellisia päällekkäisyyksiä ja selkeytetään nykyisen direktiivin ja satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin 2009/16/EY välistä soveltamisalaa.

Lisäksi ehdotuksessa varmistetaan direktiivin vahvistaminen kirjaamalla siihen puolivuosittainen tarkastustiheys, eli kaksi tarkastusta puolen vuoden väliajoin, ja täyttämällä oikeudelliset tyhjiöt siten, ettei direktiivistä tule entistä raskaampaa eikä sen yksinkertaistamista heikennetä.

On syytä tehdä joitakin tarkennuksia. Johdanto-osan kappaleessa 3 esittelijä haluaa selkeyttää nykyisen direktiivin ja direktiivin 2009/16/EY:n soveltamisaloja esittämällä erilaisia tapauksia, jotka koskevat säännöllistä liikennettä unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä, jotta vältetään mahdollinen oikeudellinen tyhjiö.

Esittelijä katsoo, että 2 artiklassa on tarpeen määritellä jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, sillä siihen viitataan direktiivissä useaan otteeseen ja se voi tarkoittaa eri asiaa eri jäsenvaltioissa.

Artiklasta 5 esittelijä katsoo, että komission ehdottama säännöllisen liikenteen vapauttaminen tarkastuksista saattaisi heikentää matkustajien turvallisuutta, ja ehdottaa siksi sen poistamista ehdotuksesta.

Mitä tulee aluksen pysäyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin, esittelijä ehdottaa tekstin selkeyttämistä selittämällä, että niistä johtuvat, satamaan liittyvät kustannukset on katettu sopimussuhteissa, jotta näin vältettäisiin kaikenlainen oikeudellinen epävarmuus.

Lisäksi on tarpeen käsitellä joitakin yksityiskohtia tekstin selkeyttämiseksi.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tarkastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY muuttaminen sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.6.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.4.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö