Izvješće - A8-0165/2017Izvješće
A8-0165/2017

IZVJEŠĆE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila, o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru države luke i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35/EZ

19.4.2017 - (COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)) - ***I

Odbor za promet i turizam
Izvjestitelj: Dominique Riquet


Postupak : 2016/0172(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0165/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0165/2017
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila, o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru države luke i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35/EZ

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0371),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0210/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2016.[1],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0165/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Većina država članica već, ako je moguće, kombinira obvezne preglede radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova s drugim vrstama inspekcijskih i drugih pregleda, odnosno pregledima države zastave i inspekcijskim pregledima u okviru nadzora države luke. Kako bi se dodatno smanjio napor koji se ulaže u inspekcijske preglede i u najvećoj mogućoj mjeri produljilo vrijeme tijekom kojeg se brod može komercijalno iskorištavati, plovila koja podliježu inspekcijskim pregledima u okviru nadzora države luke trebalo bi stoga prenijeti u Direktivu 2009/16/EZ te bi područje primjene te Direktive trebalo ograničiti na ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila koji obavljaju linijsku plovidbu između luka unutar države članice ili između luke u državi članici i luke u trećoj zemlji ako je zastava plovila jednaka zastavi predmetne države članice.

(3)  Većina država članica već, ako je moguće, kombinira obvezne preglede radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova s drugim vrstama inspekcijskih i drugih pregleda, odnosno pregledima države zastave i inspekcijskim pregledima u okviru nadzora države luke. Kako bi se dodatno smanjio napor koji se ulaže u inspekcijske preglede i u najvećoj mogućoj mjeri produljilo vrijeme tijekom kojeg se brod može komercijalno iskorištavati te istodobno osiguralo da su standardi sigurnosti i dalje visoki i da se ne smanjuju, plovila koja podliježu inspekcijskim pregledima u okviru nadzora države luke trebalo bi stoga prenijeti u Direktivu 2009/16/EZ te bi područje primjene te Direktive trebalo ograničiti na ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila koji obavljaju linijsku plovidbu između luka unutar države članice ili između luke u državi članici i luke u trećoj zemlji ako je zastava plovila jednaka zastavi predmetne države članice. Za brodove koji plove pod zastavom države članice i obavljaju redovite usluge linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila između države članice i treće države, sustav predviđen Direktivom 2009/16/EZ o nadzoru države luke primjenjuje se ako zastava plovila nije ista kao ona predmetne države članice.

Amandman     2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U Direktivi 1999/35/EZ navodi se da države domaćini svakih 12 mjeseci moraju provesti posebni pregled i pregled tijekom redovne plovidbe. Iako je cilj tog zahtjeva bio osigurati da se ta dva inspekcijska nadzora provode uz određeni razmak među njima, provjerom prikladnosti na temelju REFIT-a dokazalo se to nije uvijek slučaj. Kako bi se uklonila dvosmislenost tog zahtjeva i osigurala zajednička razina sigurnosti, trebalo bi pojasniti da bi ta dva godišnja inspekcijska pregleda trebalo provoditi u redovitim razmacima od otprilike šest mjeseci.

(5)  U Direktivi 1999/35/EZ navodi se da države domaćini svakih 12 mjeseci moraju provesti posebni pregled i pregled tijekom redovne plovidbe. Iako je cilj tog zahtjeva bio osigurati da se ta dva inspekcijska nadzora provode uz dovoljan razmak među njima, provjerom prikladnosti na temelju REFIT-a dokazalo se to nije uvijek slučaj. Kako bi se uklonila dvosmislenost u pogledu sustava inspekcijskih pregleda i osigurao usklađeni okvir pregleda kojim se jamči visoka razina sigurnosti, uzimajući pritom u obzir zajedničke potrebe usluga, trebalo bi pojasniti da bi ta dva godišnja inspekcijska pregleda trebalo provoditi u redovitim razmacima od otprilike šest mjeseci. Razmak između tih uzastopnih inspekcijskih pregleda ne smije biti kraći od 4 mjeseca ili duži od 8 mjeseci. Isto tako, Europska agencija za pomorsku sigurnost trebala bi provesti i izraditi studiju o stvarnim posljedicama primjene ove Direktive.

Amandman     3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Uzimajući u obzir njihov visok i specifičan profil rizika, ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila potrebno je sustavno smatrati plovilima povišenog rizika te im zbog toga dati prednost za obavljanje inspekcijskog pregleda. Zbog toga je inspekcijske preglede ro-ro putničkih brodova potrebno uključiti u ukupan broj godišnjih inspekcijskih pregleda za svaku državu članicu, kako je određeno člankom 5. Direktive 2009/16/EZ, te je stoga potrebno u skladu s time izmijeniti Prilog II. toj Direktivi.

Amandman     4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Pri inspekcijskim pregledima trebala bi se u obzir uzeti radna okruženja i okružje u privatnom životu posade s obzirom na činjenicu da su sigurnost i socijalni aspekti međusobno usko povezani.

Amandman     5

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „redovna linija” znači niz putovanja ro-ro putničkih brodova ili brzih putničkih plovila koji prometuju između dvije ili više istih luka, ili niz plovidaba iz ili prema istoj luci bez međupostaja:

(5)  „redovna linija” znači niz putovanja ro-ro putničkih brodova ili brzih putničkih plovila koji prometuju između dvije ili više istih luka, ili niz plovidaba iz ili prema istoj luci bez međupostaja u skladu s javno dostupnim ili predviđenim vremenom polaska i dolaska:

Amandman     6

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  „inspektor” znači zaposlenik u javnom sektoru ili druga osoba s propisnim ovlaštenjem nadležnog tijela države članice za provođenje inspekcijskih pregleda predviđenih ovom Direktivom i s odgovornošću prema tom nadležnom tijelu te koja ispunjuje minimalne kriterije određene u Prilogu XI. Direktivi 2009/16/EZ.

(12)  „inspektor” znači zaposlenik u javnom sektoru ili druga osoba s propisnim ovlaštenjem nadležnog tijela države članice za provođenje inspekcijskih pregleda predviđenih ovom Direktivom i s odgovornošću prema tom nadležnom tijelu.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)   „nadležno tijelo države članice”: tijelo koje je imenovala država članica u skladu s ovom Direktivom i koje je odgovorno za zadaće koje su mu dodijeljene ovom Direktivom.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prije početka rada ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila na redovnoj liniji obuhvaćenog ovom Direktivom države članice provode inspekcijski pregled prije početka plovidbe koji se sastoji od sljedećeg:

1.  Prije početka rada ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila na redovnoj liniji obuhvaćenog ovom Direktivom nadležna tijela država članica provode inspekcijski pregled prije početka plovidbe koji se sastoji od sljedećeg:

Amandman     9

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  U slučaju inspekcijskih pregleda prije plovidbe država članica može izuzeti određene zahtjeve ili postupke utvrđene ili navedene u Prilozima I. i II. koji se odnose na godišnji pregled države zastave ili inspekcijski pregled proveden unutar prethodnih šest mjeseci, a u kojima se slijede ili relevantni postupci i smjernice za preglede utvrđeni u Smjernicama za preglede prema usklađenom sustavu pregleda i izdavanja svjedodžbi (HSSC) ili postupci osmišljeni za postizanje istog cilja. Države članice prenose relevantne podatke u bazu podataka inspekcijskih pregleda u skladu s člankom 10.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kad ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo plovi na drugoj redovnoj liniji, država članica uzima u obzir inspekcijske i druge preglede koji su za taj ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo prethodno provedeni u svrhu plovidbe na prethodnoj redovnoj liniji obuhvaćenoj ovom Direktivom. Pod uvjetom da je država članica zadovoljna tim prijašnjim inspekcijskim i drugim pregledima te da su oni u skladu s novim uvjetima rada, inspekcijski i drugi pregledi predviđeni u članku 3. stavku 1. ne trebaju se primjenjivati prije nego ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo započne s radom na novoj redovnoj liniji.

1.  Kad ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo plovi na drugoj redovnoj liniji, država članica može uzeti u obzir inspekcijske i druge preglede koji su za taj ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo prethodno provedeni u svrhu plovidbe na prethodnoj redovnoj liniji obuhvaćenoj ovom Direktivom. Pod uvjetom da je država članica zadovoljna tim prijašnjim inspekcijskim i drugim pregledima te da su oni u skladu s novim uvjetima rada, inspekcijski i drugi pregledi predviđeni u članku 3. stavku 1. ne trebaju se primjenjivati prije nego ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo započne s radom na novoj redovnoj liniji.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  da vizualni inspekcijski pregled i provjera isprava ne ukazuje da ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo ne ispunjava potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu i

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

ortografski ispravak na francuskom jeziku

Amandman     12

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  inspekcijski pregled tijekom redovne plovidbe, najranije pet mjeseci i najkasnije sedam mjeseci nakon tog inspekcijskog pregleda. Tim su inspekcijskim pregledom obuhvaćene stavke navedene u Prilogu III. te dostatan broj stavki navedenih u prilozima I. i II. kako bi se osiguralo da ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo i dalje ispunjuje sve potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu.

(b)  drugi inspekcijski pregled tijekom redovne plovidbe, koji se provodi najranije četiri mjeseca i najkasnije osam mjeseci nakon prvog inspekcijskog pregleda o kojem je riječ u točki (a); tim su drugim inspekcijskim pregledom obuhvaćene stavke navedene u Prilogu III. te broj stavki navedenih u Prilozima I. i II. koji se prema stručnog mišljenju inspektora smatra dostatnim kako bi se osiguralo da ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo i dalje ispunjuje sve potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice provode inspekcijski pregled u skladu s Prilogom II. svaki put kad se ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo podvrgnu popravkama, preinakama ili promjenama glavnih značajki, ili kad se promijeni upravljanje ili dođe do prijenosa klase. Međutim, u slučaju promjene upravljanja ili prijenosa klase država članica može, nakon uzimanja u obzir prethodnih inspekcijskih pregleda ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila i pod uvjetom da ta promjena ili prijenos ne utječe na siguran rad broda ili plovila, osloboditi brod ili plovilo inspekcijskog pregleda koji se zahtijeva ovim stavkom.

3.  Države članice provode inspekcijski pregled u skladu s Prilogom II. svaki put kad se ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo podvrgnu popravcima, preinakama ili promjenama glavnih značajki, ili kad se promijeni upravljanje ili dođe do prijenosa klase.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučaju nedostataka za koje je jasno da su opasni za sigurnost ili zdravlje ili koji predstavljaju neposrednu opasnost za ljudski život, ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo, njegovu posadu ili putnike, država članica osigurava da se za ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo izda rješenje o zabrani isplovljavanja. Kapetanu se dostavlja primjerak rješenja o zabrani isplovljavanja.

2.  U slučaju nedostataka ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila koji su opasni za sigurnost ili koji predstavljaju neposrednu opasnost za život ili zdravlje njegove posade i putnika, država članica osigurava da se za ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo izda rješenje o zabrani isplovljavanja. Kapetanu se dostavlja primjerak rješenja o zabrani isplovljavanja.

Amandman     15

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zabrana isplovljavanja ne ukida se dok se ne ukloni opasnost ili dok država članica ne utvrdi da brod može, podložno svim nužnim uvjetima, nastaviti ploviti ili da može ponovno početi raditi bez rizika za sigurnost i zdravlje putnika ili posade ili rizika za taj ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo ili druge brodove.

3.  Zabrana isplovljavanja ne ukida se dok se pouzdano ne ukloni opasnost ili dok država članica ne utvrdi da brod može, podložno svim nužnim uvjetima, nastaviti ploviti ili da može ponovno početi raditi bez rizika za sigurnost i zdravlje putnika ili posade ili rizika za taj ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo ili druge brodove.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Radi smanjenja preopterećenja luke, država članica može dopustiti ro-ro putničkom brodu ili brzom putničkom plovilu koje je predmet rješenja o zabrani isplovljavanja da se premjesti u drugi dio luke ako je takvo premještanje sigurno. Međutim, opasnost od preopterećenja luke ne uzima se u obzir pri donošenju ili ukidanju rješenja o zabrani isplovljavanja. Lučke vlasti ili tijela omogućuju smještaj tih brodova.

7.  Radi smanjenja preopterećenja luke, nadležno tijelo države članice može dopustiti ro-ro putničkom brodu ili brzom putničkom plovilu koje je predmet rješenja o zabrani isplovljavanja da se premjesti u drugi dio luke ako je takvo premještanje sigurno. Međutim, opasnost od preopterećenja luke ne uzima se u obzir pri donošenju ili ukidanju rješenja o zabrani isplovljavanja. Lučke vlasti ili tijela omogućuju smještaj tih brodova.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se inspekcijskim pregledima iz članaka 3. i 5. potvrde ili otkriju nedostatci za koje je potrebna zabrana isplovljavanja, sve troškove povezane s inspekcijskim pregledima snosi kompanija.

1.  Ako se inspekcijskim pregledima iz članaka 3. i 5. potvrde ili otkriju nedostatci za koje je potrebna zabrana isplovljavanja, sve troškove povezane s inspekcijskim pregledima snosi kompanija. Sustav mogućih dodatnih troškova za luku uređen je ugovornim odnosima između brodara i luke.

Amandman     18

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija uspostavlja, održava i ažurira bazu podataka inspekcijskih pregleda u kojoj će biti sadržane sve informacije potrebne za provedbu sustava inspekcijskih pregleda predviđenog ovom Direktivom ili dodatno poboljšava bazu podataka inspekcijskih nadzora iz članka 24. Direktive 2009/16/EZ.

1.  Komisija uspostavlja, održava i ažurira bazu podataka inspekcijskih pregleda u kojoj će biti sadržane sve informacije potrebne za provedbu sustava inspekcijskih pregleda predviđenog ovom Direktivom i koja će biti povezana s bazom podataka inspekcijskih nadzora iz članka 24. Direktive 2009/16/EZ.

Amandman     19

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da se informacije o inspekcijskim pregledima obavljenima u skladu s ovom Direktivom, uključujući nedostatke i rješenja o zabrani isplovljavanja, prenesu u bazu podataka inspekcijskih pregleda čim se dovrši izvješće o inspekcijskom pregledu ili ukine rješenje o zabrani isplovljavanja. U pogledu potrebnih informacija odredbe Priloga XIII. Direktivi 2009/16/EZ primjenjuju se mutatis mutandis.

2.  Države članice osiguravaju da se informacije o inspekcijskim pregledima obavljenima u skladu s ovom Direktivom, uključujući nedostatke i rješenja o zabrani isplovljavanja, prenesu u bazu podataka inspekcijskih pregleda u roku od 24 sata od dovršetka izvješća o inspekcijskom pregledu ili ukidanja rješenja o zabrani isplovljavanja. U pogledu potrebnih informacija odredbe Priloga XIII. Direktivi 2009/16/EZ primjenjuju se mutatis mutandis.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisiji se ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. dodjeljuje na neograničeno vremensko razdoblje od [datum stupanja na snagu].

2.  Komisiji se ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. dodjeljuje na razdoblje od pet godina od [datum stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za jednaka razdoblja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman     21

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2009/16/EZ

Članak 14.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako je ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo predmet inspekcijskog pregleda, taj se inspekcijski pregled u bazi podataka inspekcijskih pregleda evidentira kao prošireni inspekcijski pregled te se uzima u obzir za potrebe članaka 10., 11. i 12. te za izračun ispunjavanja obveze svake države članice u pogledu inspekcijskih pregleda u mjeri u kojoj su pokrivene sve stavke iz Priloga VII. ovoj Direktivi.”;

4.  Ako je ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo predmet inspekcijskog pregleda, taj se inspekcijski pregled u bazi podataka inspekcijskih pregleda evidentira kao prošireni inspekcijski pregled te se uzima u obzir za potrebe članaka 10., 11. i 12. te za izračun ispunjavanja obveze svake države članice u pogledu inspekcijskih pregleda u mjeri u kojoj su pokrivene sve stavke iz Priloga VII. ovoj Direktivi. Taj pregled uključuje se u ukupni broj obaveznih godišnjih inspekcijskih pregleda za svaku državu članicu, u skladu s odredbama članka 5.

Amandman     22

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2009/16/EZ

Članak 14.a – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Inspektor nadležnog tijela države luke može pristati da ga tijekom inspekcijskog pregleda ro-ro putničkog plovila ili brzog putničkog plovila prati inspektor države luke iz druge države članice, i to u svojstvu promatrača. Ako je zastava plovila zastava države članice, država luke na zahtjev poziva predstavnika države zastave da u svojstvu promatrača prati inspekcijski pregled.

Amandman     23

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Direktiva 2009/16/EZ

Članak 19. – stavak 10.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  U članku 19. dodaje se sljedeći stavak 10.a:

 

10.a   Kod provedbe inspekcijskog pregleda u skladu s ovom Direktivom, trebaju se poduzeti svi mogući napori da se spriječi neopravdano zadržavanje ili kašnjenje broda.

  • [1]  SL C 34, 2.2.2017., str. 176.

OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Prijedlog Komisije o inspekcijskim pregledima ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila dio je programa „REFIT” čiji je cilj pojednostavljenje i racionalizacija postojećeg zakonodavnog okvira. Rasprave u Parlamentu u vezi s prijedlogom započinju u ključnom trenutku za pomorski sektor s obzirom na to da je 2017. europska godina pomorstva. Stoga bi 2017. trebala biti ključna za jačanje uloge pomorskog sektora na unutarnjem tržištu.

Cilj je prijedloga ukloniti pravnu nesigurnost i redundanciju koje proizlaze iz postojanja dviju direktiva o inspekcijskim pregledima brodova: Direktiva 1999/35/EZ kojom se predviđaju posebni pregledi za ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila i Direktiva 2009/16/EZ kojom se uspostavlja sustav inspekcijskih pregleda države luke za brodove koji se temelji na procjeni rizika.

Prijedlog Komisije također bi trebao omogućiti smanjenje administrativnog i financijskog opterećenja za brodare/brodovlasnike izbjegavanjem preklapanja posebnih pregleda iz Direktive 1999/35/EZ i proširenih inspekcijskih pregleda u skladu s Direktivom 2009/16/EZ te godišnjih pregleda države zastave, održavajući pritom visoku razinu sigurnosti.

Naime prijedlogom Direktive, kojem je cilj zamijeniti Direktivu 1999/35/EZ, ograničava se njezino područje primjene. Tim se prijedlogom ograničavaju inspekcijski pregledi na ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila koja plove na redovnim linijama između luke države članice i luke u trećoj zemlji ako je zastava plovila jednaka zastavi predmetne države članice ili se upotrebljavaju u domaćoj linijskoj plovidbi morskim područjima u kojima mogu ploviti brodovi klase A u skladu s Direktivom 2009/45/EZ.

Područje primjene Direktive 2009/16/EZ o nadzoru države luke, s druge strane, prošireno je pojašnjenjem vrsta inspekcija potrebnih za sigurnu plovidbu ro-ro putničkih brodova ili brzih putničkih plovila.

Stajalište izvjestitelja

Vaš izvjestitelj podržava i toplo pozdravlja prijedlog Komisije kojim se nastoje osigurati jasna, pojednostavljena i snažnija zajednička pravila za ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila na putu u EU i iz njega. Smatra da je taj čvrst i dosljedan pravni okvir potreban ne samo kako bi se zajamčila zajednička razina sigurnosti nego i pravedno tržišno natjecanje za sve brodare bez obzira na njihovo državljanstvo ili zastavu plovila.

Posebno smatra da će se prijedlogom doprinijeti pojednostavljenju izbjegavanjem pravne redundancije i pojašnjenjem područja primjene ove Direktive i Direktive 2009/16/EZ o sustavu inspekcijskih pregleda države luke.

Nadalje, prijedlogom će se ojačati Direktiva uključivanjem polugodišnje inspekcije (tj. dvije inspekcije u razmaku od šest mjeseci) te rješavanja problema pravne nesigurnosti, međutim, bez ugrožavanja pojednostavljenja Direktive.

Potrebno je istaknuti određene detalje. U uvodnoj izjavi 3. izvjestitelj želi pojasniti područja primjene ove Direktive i Direktive 2009/16/EZ izlaganjem različitih primjera redovnih linija između država članica Europske unije i trećih zemalja kako bi se izbjegla pravna nesigurnost.

Izvjestitelj smatra da je u članku 2. potrebno definirati nadležno tijelo države članice jer se ono nekoliko puta spominje u Direktivi, a moglo bi se po svojoj prirodi razlikovati među državama članicama.

Izvjestitelj smatra da bi se iznimkom iz članka 5. u pogledu inspekcijskih pregleda redovnih linija koju predlaže Komisija mogla ugroziti sigurnost i zaštita putnika. Izvjestitelj stoga predlaže da je se izbaci iz prijedloga.

U pogledu troškova koji nastaju zbog zadržavanja broda, izvjestitelj predlaže da se tekst pojasni utvrđivanjem da se nastali troškovi povezani s lukom pokrivaju ugovornim odnosima, čime se izbjegava svaka pravna nesigurnost.

Na kraju, potrebni su određeni dodatni detalji kako bi se tekst pojasnio.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sustav inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila i izmjena Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru države luke i stavljanje izvan snage Direktive Vijeća 1999/35/EZ

Referentni dokumenti

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Datum podnošenja EP-u

6.6.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Datum usvajanja

11.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Datum podnošenja

19.4.2017

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani