Eljárás : 2016/0172(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0165/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0165/2017

Viták :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Szavazatok :

PV 04/10/2017 - 9.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0375

JELENTÉS     ***I
PDF 527kWORD 83k
19.4.2017
PE 589.485v03-00 A8-0165/2017

a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és az 1999/35/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Dominique Riquet

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és az 1999/35/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0371),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0210/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. október 19-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0165/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ahol erre lehetőség van, a legtöbb tagállam jelenleg is ötvözi a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók biztonságos üzemeltetésére irányuló kötelező szemléket más típusú szemlékkel és ellenőrzésekkel, nevezetesen a lobogó szerinti állam által végzett szemlékkel és a kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrzésekkel. Az ellenőrzési erőfeszítések csökkentése, valamint a hajók kereskedelmi hasznosíthatósága időtartamának maximalizálása érdekében ezért azokat a hajókat, amelyeket a kikötő szerinti állam általi ellenőrzésnek kell alávetni, a 2009/16/EK irányelv hatálya alá kell sorolni, míg ezen irányelv hatályát azokra a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajókra és gyorsjáratú személyszállító vízi járművekre kell korlátozni, amelyek egy adott tagállamon belüli kikötők között, vagy egy tagállami kikötő és egy harmadik államban található kikötő között üzemelnek, amennyiben a hajó lobogója megegyezik a szóban forgó tagállaméval.

(3)  Ahol erre lehetőség van, a legtöbb tagállam jelenleg is ötvözi a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók biztonságos üzemeltetésére irányuló kötelező szemléket más típusú szemlékkel és ellenőrzésekkel, nevezetesen a lobogó szerinti állam által végzett szemlékkel és a kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrzésekkel. Gondoskodva arról, hogy a magas biztonsági standardok továbbra is fennmaradnak és szintjük nem süllyed, az ellenőrzési erőfeszítések csökkentése, valamint a hajók kereskedelmi hasznosíthatósága időtartamának maximalizálása érdekében ezért azokat a hajókat, amelyeket a kikötő szerinti állam általi ellenőrzésnek kell alávetni, a 2009/16/EK irányelv hatálya alá kell sorolni, míg ezen irányelv hatályát azokra a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajókra és gyorsjáratú személyszállító vízi járművekre kell korlátozni, amelyek egy adott tagállamon belüli kikötők között, vagy egy tagállami kikötő és egy harmadik államban található kikötő között üzemelnek, amennyiben a hajó lobogója megegyezik a szóban forgó tagállaméval. Az egy tagállam lobogója alatt közlekedő, egy tagállam és egy harmadik ország között rendszeres ro-ro komphajó- és gyorsjáratú személyszállító vízi járműszolgáltatást biztosító hajók esetében a 2009/16/EK irányelv rendszerét kell alkalmazni (a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés), amennyiben a hajó lobogója nem azonos a szóban forgó tagállam zászlajával.

Módosítás     2

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az 1999/35/EK irányelv úgy rendelkezett, hogy a fogadó államok minden 12 hónapos időszakban elvégeznek egy egyedi szemlét és egy menetrend szerinti üzem során tartott szemlét. Jóllehet e követelménynek a célja annak biztosítása volt, hogy a két említett ellenőrzés elvégzése között elteljen egy bizonyos idő, a REFIT keretében végzett célravezetőségi vizsgálat azt mutatta, hogy ez nem minden esetben van így. E kétértelműség megszüntetése, valamint az egységes biztonsági szint biztosítása érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a két szóban forgó éves ellenőrzésre rendszeresen váltakozva, körülbelül hat havonta kell sort keríteni.

(5)  Az 1999/35/EK irányelv úgy rendelkezett, hogy a fogadó államok minden 12 hónapos időszakban elvégeznek egy egyedi szemlét és egy menetrend szerinti üzem során tartott szemlét. Jóllehet e követelménynek a célja annak biztosítása volt, hogy a két említett ellenőrzés elvégzése között elég idő teljen el, a REFIT keretében végzett célravezetőségi vizsgálat azt mutatta, hogy ez nem minden esetben van így. Az ellenőrzések rendszerének egyértelműsítése, valamint a magas biztonsági szintet biztosító, de a szolgáltatások közös igényeit figyelembe vevő, harmonizált ellenőrzési keretek biztosítása érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a két szóban forgó éves ellenőrzésre rendszeresen váltakozva, körülbelül hat havonta kell sort keríteni. Ezekre az egymást követő ellenőrzésekre legalább négy és legfeljebb nyolc hónapos időközönként kell sort keríteni. Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek tanulmányt kell készítenie ezen irányelv alkalmazásának tényleges hatásairól is.

Módosítás     3

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Magas és specifikus kockázati profiljukra való tekintettel a ro-ro komphajókat és gyorsjáratú személyszállító vízi járműveket rendszeresen magas kockázatú vízi járműveknek kell tekinteni, és ennél fogva ellenőrzésüknek elsőbbséget kell tulajdonítani. Így a ro-ro komphajók ellenőrzésének a 2009/16/EK irányelv 5. cikkében előírtaknak megfelelően minden egyes tagállam által elvégzendő összes éves ellenőrzés részét kell képeznie, és ezért az említett irányelv II. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

Módosítás     4

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az ellenőrzéseknek figyelembe kellene venniük a személyzet munka- és életkörülményeit, mivel a biztonság és a szociális szempontok szorosan összefüggnek.

Módosítás     5

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  „menetrend szerinti közlekedés”: a ro-ro komphajók vagy gyorsjáratú személyszállító vízi járművek ugyanazon két vagy több kikötő közötti forgalom bonyolítására szolgáló átkeléseinek sorozata vagy egy kikötőből induló és köztes kikötések nélkül ugyanoda visszatérő útjainak sorozata:

(5)  „menetrend szerinti közlekedés”: a ro-ro komphajók vagy gyorsjáratú személyszállító vízi járművek ugyanazon két vagy több kikötő közötti forgalom bonyolítására szolgáló átkeléseinek sorozata vagy egy kikötőből induló és köztes kikötések nélkül ugyanoda visszatérő, indulási és érkezési idők nyilvánosságra hozott vagy tervezett listája szerinti útjainak sorozata:

Módosítás     6

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  „ellenőr”: olyan közalkalmazott vagy más személy, akit egy tagállam illetékes hatósága hivatalosan felhatalmazott az ezen irányelvben előírt ellenőrzések elvégzésére, aki a szóban forgó illetékes hatóságnak felel, továbbá megfelel a 2009/16/EK irányelv XI mellékletében meghatározott minimumkövetelményeknek.

(12)  „ellenőr” olyan közalkalmazott vagy egyéb személy, akit a tagállam illetékes hatósága felhatalmazott az ezen irányelvben előírt ellenőrzések végrehajtására és az illetékes hatóság előtt felelősséggel tartozik az ellenőrzések végrehajtásáért.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a.   „az érintett tagállam illetékes hatósága”: a tagállam által a jelen irányelv értelmében kijelölt, és a jelen irányelv által rábízott feladatokért felelős hatóság.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ezen irányelv hatálya alá tartozó, menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek üzemeltetésének megkezdése előtt a tagállamok előzetes ellenőrzést végeznek, amely a következőkből áll:

(1)  Az ezen irányelv hatálya alá tartozó, menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek üzemeltetésének megkezdése előtt a tagállamok illetékes hatóságai előzetes ellenőrzést végeznek, amely a következőkből áll:

Módosítás     9

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Előzetes ellenőrzések esetében a tagállamok eltekinthetnek az I. és II. mellékletben felsorolt vagy meghatározott egyes követelményektől, illetve eljárásoktól, amelyek az elmúlt hat hónap során a hajón a lobogó szerinti állam általi éves szemle vagy ellenőrzés tekintetében relevánsak, amelyek tekintetében betartották a harmonizált vizsgálati és minősítési rendszer szerinti iránymutatásokat, vagy más, ugyanezt a célt szolgáló eljárásokat. A tagállamok a 10. cikknek megfelelően továbbítják a releváns információkat az ellenőrzési adatbázisba.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amikor egy ro-ro komphajó vagy egy gyorsjáratú személyszállító vízi jármű másik menetrendszerű szolgáltatás végzésére készül, a tagállam figyelembe veszi az ezen irányelv hatálya alá tartozó korábbi menetrendszerű szolgáltatás bonyolítása kapcsán az adott ro-ro komphajón vagy gyorsjáratú személyszállító vízi járművön korábban elvégzett ellenőrzéseket és szemléket. Amennyiben a tagállam az említett korábbi ellenőrzésekkel és szemlékkel elégedett, és amennyiben azok az új üzemeltetési feltételek szempontjából relevánsak, nincs szükség a 3. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzések és szemlék elvégzésére azelőtt, hogy a ro-ro komphajó vagy gyorsjáratú személyszállító vízi jármű megkezdené az új menetrendszerű szolgáltatást.

(1)  Amikor egy ro-ro komphajó vagy egy gyorsjáratú személyszállító vízi jármű másik menetrendszerű szolgáltatás végzésére készül, a tagállam figyelembe veheti az ezen irányelv hatálya alá tartozó korábbi menetrendszerű szolgáltatás bonyolítása kapcsán az adott ro-ro komphajón vagy gyorsjáratú személyszállító vízi járművön korábban elvégzett ellenőrzéseket és szemléket. Amennyiben a tagállam az említett korábbi ellenőrzésekkel és szemlékkel elégedett, és amennyiben azok az új üzemeltetési feltételek szempontjából relevánsak, nincs szükség a 3. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzések és szemlék elvégzésére azelőtt, hogy a ro-ro komphajó vagy gyorsjáratú személyszállító vízi jármű megkezdené az új menetrendszerű szolgáltatást.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a szemrevételezés és az okiratok ellenőrzése nem veti fel annak aggályát, hogy a ro-ro komphajó vagy a gyorsjáratú személyszállító vízi jármű ne felelne meg a biztonságos üzemeltetéshez szükséges előírásoknak; és

(Nem érint minden nyelvi változatot.)

francia helyesírási javítás

Módosítás     12

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az említett ellenőrzést követően legalább öt, de legfeljebb hét hónappal, egy menetrend szerinti közlekedés során végzett ellenőrzés. Ezen ellenőrzés kiterjed a III. mellékletben felsorolt tételekre, valamint az I. és a II. mellékletben felsoroltak közül elegendő számú tételre annak biztosításához, hogy a ro-ro komphajó vagy a gyorsjáratú személyszállító vízi jármű továbbra is megfeleljen a biztonságos üzemeltetéshez szükséges valamennyi követelménynek.

b)  az a) pontban említett ellenőrzést követően legalább négy, de legfeljebb nyolc hónappal, egy menetrend szerinti közlekedés során végzett második ellenőrzés; ez a második ellenőrzés kiterjed a III. mellékletben felsorolt tételekre, valamint az I. és a II. mellékletben felsoroltak közül az ellenőr szakmai megítélése szerint elegendő számú tételre annak biztosításához, hogy a ro-ro komphajó vagy a gyorsjáratú személyszállító vízi jármű továbbra is megfeleljen a biztonságos üzemeltetéshez szükséges valamennyi követelménynek.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállam a II. mellékletnek megfelelő ellenőrzést végez valahányszor az adott ro-ro komphajó vagy gyorsjáratú személyszállító vízi jármű lényeges javításon, építésen vagy átalakításon megy keresztül, ha változik a társaság vezetése, illetve más osztályba sorolás esetén. A társaság vezetésének megváltozása vagy más osztályba sorolás esetén azonban a tagállam mentesítheti a komphajót vagy vízi járművet az e bekezdésben előírt ellenőrzés alól a ro-ro komphajóra vagy gyorsjáratú személyszállító vízi járműre vonatkozóan korábban elvégzett ellenőrzések figyelembevételével, és amennyiben a változás vagy átsorolás a komphajó vagy vízi jármű biztonságos üzemeltetését nem érinti.

(3)  A tagállam a II. mellékletnek megfelelő ellenőrzést végez valahányszor az adott ro-ro komphajó vagy gyorsjáratú személyszállító vízi jármű lényeges javításon, építésen vagy átalakításon megy keresztül, ha változik a társaság vezetése, illetve más osztályba sorolás esetén.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A biztonságra vagy az egészségre egyértelműen veszélyt jelentő hiányosságok esetében, illetve olyan hiányosságok esetén, amelyek közvetlen veszélyt jelentenek az életre, a ro-ro komphajóra vagy a gyorsjáratú személyszállító vízi járműre, annak személyzetére és utasaira nézve, a tagállam biztosítja a ro-ro komphajóra vagy a gyorsjáratú személyszállító vízi járműre vonatkozó indulási tilalom elrendelését. Az indulási tilalmat elrendelő okmány egy példányát a hajóparancsnok rendelkezésére bocsátják.

(2)  A ro-ro komphajó vagy a gyorsjáratú személyszállító vízi jármű biztonságra vagy az egészségre egyértelműen veszélyt jelentő hiányosságai esetében, illetve olyan hiányosságok esetén, amelyek közvetlen veszélyt jelentenek a személyzet és az utasok életére vagy egészségére nézve, a tagállam gondoskodik a ro-ro komphajóra vagy a gyorsjáratú személyszállító vízi járműre vonatkozó indulási tilalom elrendeléséről. Az indulási tilalmat elrendelő okmány egy példányát a hajóparancsnok rendelkezésére bocsátják.

Módosítás     15

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az indulási tilalom mindaddig nem oldható fel, amíg a veszélyt meg nem szüntetik, vagy amíg a tagállam meg nem állapítja, hogy a hajó a szükséges feltételek teljesülése esetén kifuthat a tengerre, vagy a hajó üzemeltetése folytatható az utasok vagy a személyzet biztonságának és egészségének vagy a ro-ro komphajó, a gyorsjáratú személyszállító vízi jármű vagy más hajók kockáztatása nélkül.

(3)  Az indulási tilalom mindaddig nem oldható fel, amíg a veszélyt megbízható módon meg nem szüntetik, vagy amíg a tagállam meg nem állapítja, hogy a hajó a szükséges feltételek teljesülése esetén kifuthat a tengerre, vagy a hajó üzemeltetése folytatható az utasok vagy a személyzet biztonságának és egészségének vagy a ro-ro komphajó, a gyorsjáratú személyszállító vízi jármű vagy más hajók kockáztatása nélkül.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A kikötők túlzsúfoltságát elkerülendő a tagállam engedélyt adhat arra, hogy egy indulási tilalom hatálya alá tartozó ro-ro komphajót vagy gyorsjáratú személyszállító vízi járművet a kikötő másik részébe kormányozzanak, ha ez biztonságosan végrehajtható. A kikötők zsúfoltsága azonban nem lehet szempont az indulási tilalomról vagy az indulási tilalom feloldásáról szóló döntés meghozatalakor. A kikötőhatóságoknak vagy kikötői szerveknek meg kell könnyíteniük a szóban forgó hajók elhelyezését.

(7)  A kikötők túlzsúfoltságát elkerülendő a tagállam illetékes hatósága engedélyt adhat arra, hogy egy indulási tilalom hatálya alá tartozó ro-ro komphajót vagy gyorsjáratú személyszállító vízi járművet a kikötő másik részébe kormányozzanak, ha ez biztonságosan végrehajtható. A kikötők zsúfoltsága azonban nem lehet szempont az indulási tilalomról vagy az indulási tilalom feloldásáról szóló döntés meghozatalakor. A kikötőhatóságoknak vagy kikötői szerveknek meg kell könnyíteniük a szóban forgó hajók elhelyezését.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a (3) és (5) cikkben említett ellenőrzések olyan hiányosságokat támasztanak alá vagy tárnak fel, amelyek indokolják az indulási tilalmat, az ellenőrzések összes költségét a társaság viseli.

(1)  Amennyiben a (3) és (5) cikkben említett ellenőrzések olyan hiányosságokat támasztanak alá vagy tárnak fel, amelyek indokolják az indulási tilalmat, az ellenőrzések összes költségét a társaság viseli. A kikötő számára felmerülő esetleges további költségek rendszeréről az üzemeltetők és a kikötő közötti szerződéses kapcsolatok rendelkeznek.

Módosítás     18

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság kifejleszt, fenntart és naprakészen tart egy olyan ellenőrzési adatbázist, amely az ezen irányelvben előírt ellenőrzési rendszer végrehajtásához szükséges valamennyi információt tartalmazza, vagy tovább bővíti a 2009/16/EK irányelv 24. cikkében említett ellenőrzési adatbázist.

(1)  A Bizottság kifejleszt, fenntart és naprakészen tart egy olyan ellenőrzési adatbázist, amely az ezen irányelvben előírt ellenőrzési rendszer végrehajtásához szükséges valamennyi információt tartalmazza, és kapcsolódik a 2009/16/EK irányelv 24. cikkében említett ellenőrzési adatbázishoz.

Módosítás     19

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelvvel összhangban végzett ellenőrzésekhez kapcsolódó információk – ideértve a hiányosságokat és az elrendelt indulási tilalmakat – bekerüljenek az ellenőrzési adatbázisba, amint az ellenőrzési jelentés elkészül, vagy feloldják az indulási tilalmat. Az információk részletei tekintetében a 2009/16/EK irányelv XIII. mellékletének rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

(2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelvvel összhangban végzett ellenőrzésekhez kapcsolódó információk – ideértve a hiányosságokat és az elrendelt indulási tilalmakat – bekerüljenek az ellenőrzési adatbázisba az ellenőrzési jelentés elkészülésétől vagy az indulási tilalom feloldásától számított 24 órán belül. Az információk részletei tekintetében a 2009/16/EK irányelv XIII. mellékletének rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság [a hatálybalépés dátuma]-tól/től határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 12. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)  A Bizottságnak a 12. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától kezdődő hatállyal]. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Módosítás     21

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2009/16/EK irányelv

14a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben egy ro-ro komphajót vagy gyorsjáratú személyszállító vízi járművet ellenőrzésnek vetettek alá, ezen ellenőrzést olyan mértékben kell kiterjesztett ellenőrzésként bejegyezni az ellenőrzési adatbázisba, és olyan mértékben kell figyelembe venni ezen irányelv 10., 11. és 12. cikke alkalmazásában, valamint az egyes tagállamok ellenőrzési kötelezettségeinek teljesítése kiszámításakor, amilyen mértékben az ellenőrzés kiterjedt az ezen irányelv VII. mellékletében említett valamennyi tételre .;

(4)  Amennyiben egy ro-ro komphajót vagy gyorsjáratú személyszállító vízi járművet ellenőrzésnek vetettek alá, ezen ellenőrzést olyan mértékben kell kiterjesztett ellenőrzésként bejegyezni az ellenőrzési adatbázisba, és olyan mértékben kell figyelembe venni ezen irányelv 10., 11. és 12. cikke alkalmazásában, valamint az egyes tagállamok ellenőrzési kötelezettségeinek teljesítése kiszámításakor, amilyen mértékben az ellenőrzés kiterjedt az ezen irányelv VII. mellékletében említett valamennyi tételre. A minden egyes tagállam által az 5. cikkben előírtaknak megfelelően elvégzendő összes kötelező ellenőrzés részét kell képeznie.

Módosítás     22

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2009/16/EK irányelv

14 a cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A kikötő szerinti állam illetékes hatóságának ellenőre hozzájárulhat, hogy valamely ro-ro személyhajó vagy gyorsjáratú személyszállító vízi jármű ellenőrzése során kísérje őt egy másik tagállam kikötői állami ellenőre is, aki megfigyelői minőségben jár el. Ha a hajó valamely tagállam lobogója alatt közlekedik, akkor a kikötő szerinti államnak kérésre meg kell hívnia a lobogó szerinti állam képviselőjét, hogy megfigyelőként vegyen részt az ellenőrzésen.

Módosítás     23

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

2009/16/EK irányelv

19 cikk – 10 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A 19. cikk a következő (10 a) bekezdéssel egészül ki:

 

(10a)   Amikor az ellenőrzés ezen irányelv hatálya alatt zajlik, minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni a hajó indokolatlan visszatartásának vagy késleltetésének megelőzésére.

(1)

HL C 34., 2017.2.2., 176. o.


INDOKOLÁS

Háttér

A Bizottság javaslata a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek ellenőrzéséről a jelenlegi jogszabályi keret egyszerűsítésére és észszerűsítésére törekvő REFIT program részét képezi. A Parlament által a javaslatról folytatott vita nyilvános lesz, és a te4ngeri ágazat kulcsfontosságú pillanatát indítja el, minthogy 2017 a tenger európai éve. A javaslatról folytatott megbeszélések az Európai Parlament számára a tengerészeti ágazat döntő fontosságú pillanatában kezdődnek:

A javaslat célja kiküszöbölni azon joghézagokat, jogbizonytalanságot és/vagy jogi redundanciát, amelyek oka, hogy a vízi járművek ellenőrzésére vonatkozóan két irányelv létezik párhuzamosan: az 1999/35/EK irányelv, amely specifikus ellenőrzéseket ír elő a ro-ro komphajók és a gyorsjáratú személyszállító vízi járművek számára és a 2009/16/EK irányelv, amely létrehozza a hajók kikötő szerint illetékes állam általi, kockázatértékelés alapján történő ellenőrzését.

A Bizottság javaslatának ugyanakkor lehetővé kell tennie az üzemeltetők / hajótulajdonosok adminisztratív és gazdasági terheinek csökkentését, elkerülve az 1999/35/EK irányelvben előírt specifikus látogatások és a 2009/16/EK irányelv alapján történő megerősített ellenőrzések, vagy még emellett a lobogó szerinti állam részéről tartott éves látogatások közötti átfedéseket, de megőrizve a biztonság magas szintjét.

Lényegében az 1999/35/EK irányelv helyébe lépni hivatott irányelvre irányuló javaslat lecsökkenti az 1999/35/EK irányelv alkalmazási körét. A javaslat az ellenőrzéseket azokra a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajókra és gyorsjáratú személyszállító vízi járművekre korlátozza, amelyek egy tagállami kikötő és egy harmadik államban található kikötő között üzemelnek, amennyiben a hajó lobogója megegyezik a szóban forgó tagállaméval, valamint az olyan tengerszakaszokon lévő belföldi úton közlekedőkre, amelyeken a 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke értelmében engedélyezett az A. osztályba sorolt hajók közlekedése.

A 2009/16/EK irányelvnek a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésre vonatkozó hatályát a maga során kibővíti, konkrétan megnevezve a ro-ro komphajók és a gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges ellenőrzések jellegét.

Az előadó álláspontja

Az előadó támogatja, és nagy örömmel fogadja a Bizottság javaslatát, amelynek célja egyértelmű, egyszerűsített és megerősített közös szabályokról gondoskodni az Európai Unióból induló és oda tartó ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek tekintetében. Úgy véli, hogy erre a stabil és koherens jogi keretre nemcsak az egységes biztonsági szint garantálása végett van szükség, hanem az állampolgárságtól vagy a hajó lobogó szerinti államától függetlenül valamennyi üzemeltető tekintetében elfogulatlan versenykörnyezet biztosítása érdekében is.

Különösen azt érzékeli, hogy a javaslat az egyszerűsítés felé tart a jogi redundanciák elkerülésével és az ezen irányelv valamint a 2009/16/EK irányelv hatályának tisztázásával a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzés rendszere tekintetében.

Ezenkívül a javaslat gondoskodik az irányelv megerősítéséről, előírva az ellenőrzések félévenkénti gyakoriságát, vagyis a hat hónapos időközzel elvégzendő két ellenőrzést, és megszüntetve a jogi kiskapukat anélkül, hogy veszélyeztetné az irányelv egyszerűsítését.

Érdemes néhány dolgot pontosítani. A 3. preambulumbekezdésben az előadó egyértelműsíteni szeretné a jelen irányelv hatályát és a 2009/16/EK irányelvét azáltal, hogy különféle rendszeres szolgáltatástípusokat illusztrál az Európai Unió tagállamai és harmadik országok között, hogy ekképpen elejét vegye minden joghézagnak.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy a 2. cikkben meg kell határozni a tagállam illetékes hatóságát, minthogy az irányelv többször is utal rá, és mivel ez feltehetően tagállamonként különböző jellegű.

Az előadó úgy véli, hogy az 5. cikkben az Európai Bizottság által javasoltak szerinti kivételezés a menetrend szerinti járatok esetében gyengítheti az utasok biztonságát. Ezért az előadó ajánlja, hogy ezt töröljék a javaslatból.

Ami pedig az egy hajó visszatartása során felmerülő költségeket illeti, az előadó a szöveg tisztázását javasolja, annak konkrét kifejtése révén, hogy az ebből fakadó költségekről szerződés rendelkezzen minden jogbizonytalanság elkerülése érdekében.

Végezetül a szöveg világossá tétele érdekében még néhány pontosításról esik szó.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszere, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítása és az 1999/35/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

6.6.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

11.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Benyújtás dátuma

19.4.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat