Procedūra : 2016/0172(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0165/2017

Pateikti tekstai :

A8-0165/2017

Debatai :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Balsavimas :

PV 04/10/2017 - 9.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0375

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 745kWORD 84k
19.4.2017
PE 589.485v03-00 A8-0165/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB

(COM(2016) 0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Dominique Riquet

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB

(COM(2016) 0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0371),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0210/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0165/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  dauguma valstybių narių privalomus reguliariųjų paslaugų ro-ro keltų patikrinimus, kuriais užtikrinamas saugus jų eksploatavimas, kai gali, jau derina su kitų tipų apžiūromis ir inspektavimu, konkrečiai vėliavos valstybės atliekamomis apžiūromis ir uosto valstybės kontrolės inspektavimu. Todėl siekiant dar labiau sumažinti inspektavimo darbo kiekį ir kiek įmanoma prailginti laivo verslinio naudojimo trukmę laivus, kuriems taikomas uosto valstybės kontrolės inspektavimas, reikėtų perkelti į Direktyvos 2009/16/EB taikymo sritį ir ši direktyva turėtų būti taikoma tik laivams, kurie teikia reguliariąsias ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų paslaugas tarp valstybės narės uostų arba tarp valstybės narės uosto ir trečiosios valstybės uosto, jei laivo vėliavos valstybė yra toji valstybė narė;

(3)  dauguma valstybių narių privalomus reguliariųjų paslaugų ro-ro keltų patikrinimus, kuriais užtikrinamas saugus jų eksploatavimas, kai gali, jau derina su kitų tipų apžiūromis ir inspektavimu, konkrečiai vėliavos valstybės atliekamomis apžiūromis ir uosto valstybės kontrolės inspektavimu. Todėl siekiant dar labiau sumažinti inspektavimo darbo kiekį ir kiek įmanoma prailginti laivo verslinio naudojimo trukmę, kartu toliau garantuojant aukštus saugos standartus, kurie negalėtų būti sušvelninti, tačiau visuomet užtikrinant, kad būtų laikomasi aukštų saugos standartų ir kad jie nesikeistų, laivus, kuriems taikomas uosto valstybės kontrolės inspektavimas, reikėtų perkelti į Direktyvos 2009/16/EB taikymo sritį ir ši direktyva turėtų būti taikoma tik laivams, kurie teikia reguliariąsias ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų paslaugas tarp valstybės narės uostų arba tarp valstybės narės uosto ir trečiosios valstybės uosto, jei laivo vėliavos valstybė yra toji valstybė narė. Su valstybės narės vėliava plaukiojantiems laivams, kurie teikia reguliariąsias ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų paslaugas tarp ES valstybės narės ir ES nepriklausančios valstybės, Direktyva 2009/16/EB (uosto valstybės kontrolė) taikoma tuo atveju, jei laivo vėliavos valstybė nėra toji valstybė narė;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Direktyvoje 1999/35/EB numatyta, kad kiekvienu 12 mėnesių laikotarpiu priimančiosios valstybės turi atlikti specialų patikrinimą ir patikrinimą reguliariųjų paslaugų teikimo metu. Nors šio reikalavimo tikslas buvo užtikrinti, kad šie du patikrinimai būtų atlikti tam tikru intervalu, REFIT tinkamumo patikra parodė, kad taip būna ne visuomet. Siekiant panaikinti to reikalavimo dviprasmiškumą ir užtikrinti bendrą saugos lygį reikėtų paaiškinti, kad tie du metiniai patikrinimai turėtų būti atliekami reguliariais maždaug šešių mėnesių intervalais;

(5)  Direktyvoje 1999/35/EB numatyta, kad kiekvienu 12 mėnesių laikotarpiu priimančiosios valstybės turi atlikti specialų patikrinimą ir patikrinimą reguliariųjų paslaugų teikimo metu. Nors šio reikalavimo tikslas buvo užtikrinti, kad šie du patikrinimai būtų atlikti pakankamu intervalu, REFIT tinkamumo patikra parodė, kad taip būna ne visuomet. Siekiant išaiškinti inspektavimo tvarką ir užtikrinti suderintą inspektavimo sistemą, pagal kurią būtų garantuojamas aukštas saugos lygis, sykiu atsižvelgiant į bendras su paslaugomis susijusias reikmes, reikėtų paaiškinti, kad tie du metiniai patikrinimai turėtų būti atliekami reguliariais maždaug šešių mėnesių intervalais. Tokius iš eilės atliekamus patikrinimus turėtų skirti ne mažiau kaip keturi ir ne daugiau kaip aštuoni mėnesiai. Panašiai Europos jūrų saugumo agentūra turėtų atlikti ir pristatyti faktinių šios direktyvos taikymo pasekmių tyrimą;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  atsižvelgiant į tai, kad ro-ro keltai ir greitaeigiai keleiviniai laivai siejami su didele ir konkrečia rizika, jie turėtų būti sistemingai laikomi didelės rizikos laivais ir, savo ruožtu, inspektuojami prioritetine tvarka. Kaip tokie, ro-ro keltų patikrinimai turėtų būti įtraukti į bendrą metinių patikrinimų, kuriuos turi atlikti kiekviena valstybė narė, skaičių, kaip nustatyta Direktyvos 2009/16/EB 5 straipsnyje, taigi atitinkamai turėtų būti pakeistas šios direktyvos II priedas;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  atliekant patikrinimus turėtų būti atsižvelgta ir į įgulos darbo sąlygas bei asmeninį gyvenimą, nes saugumas ir socialiniai aspektai glaudžiai susiję tarpusavyje;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  reguliariosios paslaugos – serija ro-ro keltų arba greitaeigių keleivinių laivų persikėlimų, kuriais užtikrinamas eismas tarp dviejų ar daugiau tų pačių uostų, arba serija reisų iš to paties ir į tą patį uostą be tarpinių sustojimų, kai:

5)  reguliariosios paslaugos – serija ro-ro keltų arba greitaeigių keleivinių laivų persikėlimų, kuriais užtikrinamas eismas tarp dviejų ar daugiau tų pačių uostų, arba serija reisų iš to paties ir į tą patį uostą be tarpinių sustojimų pagal viešai prieinamą arba suplanuotą atvykimo ir išvykimo grafiką, kai:

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12)  inspektorius – valstybės tarnautojas arba kitas valstybės narės kompetentingos institucijos suteiktus reikiamus įgaliojimus vykdyti šioje direktyvoje numatytą inspektavimą turintis ir tai institucijai atskaitingas asmuo, atitinkantis Direktyvos 2009/16/EB XI priede nurodytus būtinuosius kriterijus.

12)  inspektorius – valstybės tarnautojas arba kitas valstybės narės kompetentingos institucijos suteiktus reikiamus įgaliojimus vykdyti šioje direktyvoje numatytą inspektavimą turintis ir tai institucijai atskaitingas asmuo.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a)   kompetentinga valstybės narės institucija – institucija, kurią valstybė narė skiria pagal šią direktyvą ir kuri atsakinga už užduočių, jai skirtų pagal šią direktyvą, vykdymą.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieš pradėdama reguliariosioms paslaugoms, kurioms taikoma ši direktyva, eksploatuoti ro-ro keltą arba greitaeigį keleivinį laivą, valstybė narė atlieka ikieksploatacinį inspektavimą, kurį sudaro:

1.  Prieš pradėdamos reguliariosioms paslaugoms, kurioms taikoma ši direktyva, eksploatuoti ro-ro keltą arba greitaeigį keleivinį laivą, valstybių narių kompetentingos institucijos atlieka ikieksploatacinį inspektavimą, kurį sudaro:

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Ikieksploatacinio inspektavimo atveju valstybė narė gali netaikyti tam tikrų I ir II prieduose nustatytų ar išdėstytų reikalavimų arba procedūrų, susijusių su metiniu vėliavos valstybės patikrinimu arba inspektavimu, atliktu per ankstesnius šešis mėnesius ir arba atitikusiu atitinkamas patikrinimų procedūras ir gaires, apibrėžtas pagal suderintą apžiūros ir sertifikavimo sistemą, arba tam pačiam tikslui pasiekti nustatytas procedūras. Reikiamą informaciją valstybės narės perduoda į inspektavimo duomenų bazę, kaip nustatyta 10 straipsnyje.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai ro-ro keltu arba greitaeigiu keleiviniu laivu ketinama teikti kitas reguliariąsias paslaugas, valstybė narė atsižvelgia į prieš tai atliktą jo inspektavimą ir apžiūras, susijusias su ankstesnių reguliariųjų paslaugų, kurioms taikoma ši direktyva, teikimu. Jeigu valstybę narę tenkina ankstesnio inspektavimo ir apžiūrų rezultatai ir jei jie atitinka naujo eksploatavimo sąlygas, prieš ro-ro keltu arba greitaeigiu keleiviniu laivu pradedant teikti naujas reguliariąsias paslaugas 3 straipsnio 1 dalyje numatyto inspektavimo ir apžiūrų galima neatlikti.

1.  Kai ro-ro keltu arba greitaeigiu keleiviniu laivu ketinama teikti kitas reguliariąsias paslaugas, valstybė narė gali atsižvelgti į prieš tai atliktą jo inspektavimą ir apžiūras, susijusias su ankstesnių reguliariųjų paslaugų, kurioms taikoma ši direktyva, teikimu. Jeigu valstybę narę tenkina ankstesnio inspektavimo ir apžiūrų rezultatai ir jei jie atitinka naujo eksploatavimo sąlygas, prieš ro-ro keltu arba greitaeigiu keleiviniu laivu pradedant teikti naujas reguliariąsias paslaugas 3 straipsnio 1 dalyje numatyto inspektavimo ir apžiūrų galima neatlikti.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atlikus vizualų inspektavimą ir patikrinus dokumentus nekyla abejonių, kad ro-ro keltas ar greitaeigis keleivinis laivas atitinka būtinus saugaus eksploatavimo reikalavimus, ir

(Tekstas kitomis kalbomis nekeičiamas.)

Rašybos pataisymas tekste prancūzų kalba.

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ne anksčiau kaip praėjus penkiems mėnesiams, bet ne vėliau kaip praėjus septyniems mėnesiams po pirmiau minėto inspektavimo – inspektavimą reguliariųjų paslaugų teikimo metu. Šis inspektavimas apima III priede išvardytus elementus ir pakankamą skaičių I ir II prieduose išvardytų elementų siekiant užtikrinti, kad ro-ro keltas arba greitaeigis keleivinis laivas toliau atitiktų visus būtinus saugaus eksploatavimo reikalavimus.

b)  antrąjį inspektavimą reguliariųjų paslaugų teikimo metu, kuris atliekamas ne anksčiau kaip praėjus keturiems mėnesiams ar vėliau kaip praėjus aštuoniems mėnesiams po pirmojo inspektavimo, nurodyto a punkte. Šis antrasis inspektavimas apima III priede išvardytus elementus ir tai, kas, profesionaliu inspektoriaus vertinimu, sudaro pakankamą skaičių I ir II prieduose išvardytų elementų (remiantis inspektoriaus profesiniu sprendimu) siekiant užtikrinti, kad ro-ro keltas arba greitaeigis keleivinis laivas toliau atitiktų visus būtinus saugaus eksploatavimo reikalavimus.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybė narė inspektavimą pagal II priedą atlieka kiekvieną kartą, kai ro-ro keltas ar greitaeigis keleivinis laivas iš esmės remontuojamas, perdirbamas ar keičiamas arba kai jis pereina kitam valdytojui ar priskiriamas kitai klasei. Tačiau pasikeitus laivo valdytojui arba klasei, valstybė narė, atsižvelgusi į anksčiau atliktą to ro-ro kelto ar greitaeigio keleivinio laivo inspektavimą, jeigu tie pasikeitimai neturi įtakos kelto ar laivo teikiamų paslaugų saugumui, inspektavimo pagal šią dalį gali neatlikti.

3.  Valstybė narė inspektavimą pagal II priedą atlieka kiekvieną kartą, kai ro-ro keltas ar greitaeigis keleivinis laivas iš esmės remontuojamas, perdirbamas ar keičiamas arba kai jis pereina kitam valdytojui ar priskiriamas kitai klasei.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei trūkumai yra akivaizdžiai pavojingi saugai ar sveikatai arba kelia tiesioginę grėsmę ro-ro keltui arba greitaeigiam keleiviniam laivui arba jo įgulos ar keleivių gyvybei, valstybė narė užtikrina, kad ro-ro keltui arba greitaeigiam keleiviniam laivui būtų taikomas draudimas išplaukti. Kapitonui pateikiama nurodymo dėl draudimo išplaukti kopija.

2.  Jei trūkumai ro-ro kelte arba greitaeigiame keleiviniame laive yra akivaizdžiai pavojingi saugai ar sveikatai arba kelia tiesioginę grėsmę jo įgulos ar keleivių sveikatai arba gyvybei, valstybė narė užtikrina, kad ro-ro keltui arba greitaeigiam keleiviniam laivui būtų taikomas draudimas išplaukti. Kapitonui pateikiama nurodymo dėl draudimo išplaukti kopija.

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Draudimas išplaukti galioja tol, kol nepašalinamas pavojus arba kol valstybė narė nenusprendžia, kad laivas, laikydamasis tam tikrų būtinų sąlygų, gali išplaukti į jūrą arba kad jį vėl galima pradėti eksploatuoti nesukeliant grėsmės keleivių arba įgulos saugai ir sveikatai, pačiam ro-ro keltui arba greitaeigiui keleiviniam laivui ar kitiems laivams.

3.  Draudimas išplaukti galioja tol, kol patikimai nepašalinamas pavojus arba kol valstybė narė nenusprendžia, kad laivas, laikydamasis tam tikrų būtinų sąlygų, gali išplaukti į jūrą arba kad jį vėl galima pradėti eksploatuoti nesukeliant grėsmės keleivių arba įgulos saugai ir sveikatai, pačiam ro-ro keltui arba greitaeigiui keleiviniam laivui ar kitiems laivams.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Siekdama sumažinti grūstį uoste valstybė narė gali leisti ro-ro keltui arba greitaeigiam keleiviniam laivui, kuriam taikomas draudimas išplaukti, plaukti į kitą uosto dalį, jei tai yra saugu. Tačiau į grūsties uoste riziką neatsižvelgiama priimant sprendimus dėl draudimo išplaukti taikymo ar panaikinimo. Uosto institucijos arba įstaigos sudaro sąlygas tokiems laivams sutalpinti.

7.  Siekdama sumažinti grūstį uoste kompetentinga valstybės narės institucija gali leisti ro-ro keltui arba greitaeigiam keleiviniam laivui, kuriam taikomas draudimas išplaukti, plaukti į kitą uosto dalį, jei tai yra saugu. Tačiau į grūsties uoste riziką neatsižvelgiama priimant sprendimus dėl draudimo išplaukti taikymo ar panaikinimo. Uosto institucijos arba įstaigos sudaro sąlygas tokiems laivams sutalpinti.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu atlikus 3 ir 5 straipsniuose nurodytą inspektavimą patvirtinami arba nustatomi trūkumai, dėl kurių taikomas draudimas išplaukti, visas inspektavimo išlaidas padengia kompanija.

1.  Jeigu atlikus 3 ir 5 straipsniuose nurodytą inspektavimą patvirtinami arba nustatomi trūkumai, dėl kurių taikomas draudimas išplaukti, visas inspektavimo išlaidas padengia kompanija. Galimų papildomų mokesčių uostui sistema reglamentuojama sutartiniais operatoriaus ir uosto santykiais.

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija sukuria, tvarko ir atnaujina duomenų bazę, į kurią renkama visa šioje direktyvoje numatytai inspektavimo sistemai įgyvendinti reikalinga informacija, arba patobulina Direktyvos 2009/16/EB 24 straipsnyje numatytą duomenų bazę.

1.  Komisija sukuria, tvarko ir atnaujina duomenų bazę, į kurią renkama visa šioje direktyvoje numatytai inspektavimo sistemai įgyvendinti reikalinga informacija ir kuri bus sujungta su Direktyvos 2009/16/EB 24 straipsnyje nurodyta duomenų baze.

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija, susijusi su pagal šią direktyvą vykdomu inspektavimu, įskaitant informaciją apie nustatytus trūkumus ir draudimus išplaukti, į inspektavimo duomenų bazę būtų perkeliama iš karto, kai parengiama inspektavimo ataskaita arba atšaukiamas draudimas išplaukti. Dėl teikiamos informacijos mutatis mutandis taikomos Direktyvos 2009/16/EB XIII priedo nuostatos.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija, susijusi su pagal šią direktyvą vykdomu inspektavimu, įskaitant informaciją apie nustatytus trūkumus ir draudimus išplaukti, į inspektavimo duomenų bazę būtų perkelta per 24 valandas nuo tada, kai parengiama inspektavimo ataskaita arba atšaukiamas draudimas išplaukti. Dėl teikiamos informacijos mutatis mutandis taikomos Direktyvos 2009/16/EB XIII priedo nuostatos.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [įsigaliojimo datos].

2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo datos]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2009/16/EB

14 a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Atlikus ro-ro kelto arba greitaeigio keleivinio laivo inspektavimą, toks inspektavimas inspektavimo duomenų bazėje užregistruojamas kaip išplėstinis inspektavimas ir į jį atsižvelgiama 10, 11 bei 12 straipsnių taikymo tikslais ir skaičiuojant valstybės narės inspektavimo įsipareigojimų vykdymo rezultatus, jei jis apėmė visus šios direktyvos VII priede nurodytus elementus.“;

4.  Atlikus ro-ro kelto arba greitaeigio keleivinio laivo inspektavimą, toks inspektavimas inspektavimo duomenų bazėje užregistruojamas kaip išplėstinis inspektavimas ir į jį atsižvelgiama 10, 11 bei 12 straipsnių taikymo tikslais ir skaičiuojant valstybės narės inspektavimo įsipareigojimų vykdymo rezultatus, jei jis apėmė visus šios direktyvos VII priede nurodytus elementus. Jis įtraukiamas į bendrą privalomų inspektavimų, kuriuos kiekviena valstybė narė turi atlikti pagal 5 straipsnį, skaičių.“;

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2009/16/EB

14 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Uosto valstybės kompetentingos institucijos inspektorius gali sutikti, kad, atliekant ro-ro keleivinio laivo arba greitaeigio keleivinio laivo inspektavimą, stebėtojo teisėmis dalyvautų kitos valstybės narės uosto valstybės kontrolės inspektorius. Jei laivo vėliavos valstybė yra toji valstybė narė, gavusi prašymą, uosto valstybė pakviečia vėliavos valstybės atstovą stebėtojo teisėmis dalyvauti atliekant inspektavimą.

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Direktyva 2009/16/EB

19 straipsnio 10 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  Į 19 straipsnį įtraukiama ši 10 a dalis:

 

10a.  Atliekant inspektavimą vadovaujantis šia direktyva, dedamos visos įmanomos pastangos, kad laivas nebūtų nederamai užlaikomas ar gaišinamas;

(1)

OL C 34, 2017 2 2, p. 176.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Komisijos pasiūlymas dėl ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų inspektavimo yra Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT), kuria siekiama supaprastinti ir racionalizuoti dabartinę teisinę sistemą, dalis. Parlamento diskusija dėl pasiūlymo prasidės jūrų sektoriui itin svarbiu metu: 2017-ieji – Europos jūros metai. Todėl 2017 m. turėtų būti nepaprastai reikšmingi jūrų sektoriaus pozicijoms vidaus rinkoje stiprinti.

Pasiūlymu siekiama užkirsti kelią teisiniam netikrumui ir pertekliniam reglamentavimui, susijusiam su tuo, kad vienu metu taikomos dvi direktyvos dėl laivų inspektavimo: Direktyva 1999/35/EB, kuria nustatomos ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų inspektavimo taisyklės, ir Direktyva 2009/16/EB, kuria nustatoma laivų inspektavimo, uosto valstybės atliekamo remiantis rizikos vertinimu, sistema.

Komisijos pasiūlymas taip pat turėtų padėti mažinti administracinę ir finansinę naštą operatoriams / savininkams užtikrinant, kad nebesidubliuotų pagal Direktyvą 1999/35/EB numatyti specialieji patikrinimai ir pagal Direktyvą 2009/16/EB numatyti išplėstiniai inspektavimai bei metiniai vėliavos valstybės atliekami patikrinimai, kartu išsaugant aukšto lygio saugą.

Iš esmės pasiūlymu, kuriuo ketinama pakeisti Direktyvą 1999/35/EB, susiaurinama jos taikymo sritis. Remiantis juo inspektuojami turėtų būti tik ro-ro keltai ir greitaeigiai keleiviniai laivai, teikiantys reguliariąsias paslaugas tarp valstybės narės uosto ir trečiosios valstybės uosto, kai laivo vėliavos valstybė yra toji valstybė narė, arba teikiantys reguliariąsias vidaus reisų paslaugas jūrų zonose, kuriose veiklą gali vykdyti A klasės laivai, kaip nurodyta Direktyvoje 2009/45/EB.

Direktyvos 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės taikymo sritis išplečiama įtraukiant išsamias nuostatas dėl to, kokio pobūdžio inspektavimas būtinas saugiam ro-ro keltų arba greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimui užtikrinti.

Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas remia ir itin teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama nustatyti aiškias, paprastesnes ir griežtesnes bendras taisykles ro-ro keltams ir greitaeigiams keleiviniams laivams, savo kelionę pradedantiems ir baigiantiems ES. Jis įsitikinęs, kad ši tvirta nuosekli teisinė sistema yra būtina siekiant užtikrinti ne tik bendrą saugos lygį, bet ir visų operatorių atžvilgiu teisingą konkurencinę aplinką nepaisant jų pilietybės ar laivo vėliavos.

Visų pirma, jo nuomone, pasiūlymas padės paprasčiau spręsti klausimus atsisakant perteklinių teisės nuostatų ir išaiškinant šios direktyvos bei Direktyvos 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės tvarkos taikymo sritį.

Be to, remiantis pasiūlymu direktyva bus sugriežtinta numatant inspektavimą atlikti kas pusmetį (du inspektavimus šešių mėnesių intervalu) ir išsprendžiant teisinio netikrumo klausimą, tačiau neigiamai nepaveikiant direktyvos supaprastinimo.

Reikėtų atkreipti dėmesys į kai kuriuos konkrečius aspektus. 3 konstatuojamojoje dalyje pranešėjas pageidautų didesnio aiškumo šios direktyvos ir Direktyvos 2009/16/EB taikymo srities klausimu pateikiant keletą reguliariųjų paslaugų teikimo tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių scenarijų, kad būtų apribotas bet koks teisinis netikrumas.

Be to, pranešėjas mano, kad 2 straipsnyje būtina apibrėžti kompetentingą valstybės narės instituciją, nes ji ne kartą minima direktyvoje ir skirtingose valstybėse narėse gali gerokai skirtis savo pobūdžiu.

Pranešėjo nuomone, 5 straipsnyje numatytas atleidimas nuo reguliariųjų paslaugų inspektavimo, kaip siūlo Komisija, gali būti pavojingas keleivių saugai ir saugumui. Todėl pranešėjas rekomenduoja jį išbraukti iš pasiūlymo.

Kalbant apie išlaidas, patiriamas tais atvejais, kai laivas negali plaukti, pranešėjas siūlo patikslinti tekstą paaiškinant, kad su uostu susijusios išlaidos dengtinos sutartinių santykių pagrindu – taip būtų išvengta bet kokio teisinio netikrumo.

Galiausiai kai kurie papildomi patikslinimai būtini siekiant, kad tekstas taptų aiškesnis.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistema, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės dalinis keitimas ir Tarybos direktyvos 1999/35/EB panaikinimas

Nuorodos

COM(2016) 0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

6.6.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Priėmimo data

11.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Pateikimo data

19.4.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika