Procedūra : 2016/0172(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0165/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0165/2017

Debates :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Balsojumi :

PV 04/10/2017 - 9.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0375

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 747kWORD 82k
19.4.2017
PE 589.485v03-00 A8-0165/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēmu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK par ostas valsts kontroli grozīšanu un Padomes Direktīvas 1999/35/EK atcelšanu

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Dominique Riquet

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēmu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK par ostas valsts kontroli grozīšanu un Padomes Direktīvas 1999/35/EK atcelšanu

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0371),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0210/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 19. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0165/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Lielākā daļa dalībvalstu iespēju robežās jau apvieno regulārās satiksmes Ro-Ro prāmju obligātos drošas darbības apsekojumus ar cita veida apsekojumiem un inspekcijām, proti, karoga valsts apsekojumiem un ostas valsts kontroles inspekcijām. Lai vēl vairāk samazinātu inspekciju radīto slogu un pagarinātu kuģa komerciālās izmantošanas laiku, kuģi, kuriem veic ostas valsts kontroles inspekcijas, būtu jāpārvieto uz Direktīvu 2009/16/EK un šīs direktīvas darbības joma būtu jāsašaurina, attiecinot to uz kuģiem, kas nodrošina regulāru Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu satiksmi starp vienas dalībvalsts ostām vai starp ostu dalībvalstī un ostu trešā valstī, ja kuģim ir attiecīgās dalībvalsts karogs.

(3)  Lielākā daļa dalībvalstu iespēju robežās jau apvieno regulārās satiksmes Ro-Ro prāmju obligātos drošas darbības apsekojumus ar cita veida apsekojumiem un inspekcijām, proti, karoga valsts apsekojumiem un ostas valsts kontroles inspekcijām. Lai vēl vairāk samazinātu inspekciju radīto slogu un pagarinātu kuģa komerciālās izmantošanas laiku, vienlaikus turpinot nodrošināt augstus drošības standartus, kurus nevajadzētu mīkstināt, kuģi, kam veic ostas valsts kontroles inspekcijas, būtu jāpārvieto uz Direktīvu 2009/16/EK un šīs direktīvas darbības joma būtu jāsašaurina, attiecinot to uz kuģiem, kas nodrošina regulāru Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu satiksmi starp vienas dalībvalsts ostām vai starp ostu dalībvalstī un ostu trešā valstī, ja kuģim ir attiecīgās dalībvalsts karogs. Attiecībā uz kuģiem, kas kuģo ar kādas dalībvalsts karogu un nodrošina Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu regulāru satiksmi starp dalībvalsti un trešo valsti, jāpiemēro Direktīvas 2009/16/EK (ostas valsts kontrole) noteikumi, ja kuģa karoga valsts nav attiecīgā dalībvalsts.

Grozījums Nr.     2

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Direktīvā 1999/35/EK paredzēts, ka katrā divpadsmit mēnešu periodā uzņemšanas valstij jāveic īpašs apsekojums un apsekojums kārtējā reisa laikā. Lai gan šīs prasības mērķis bija nodrošināt to, ka šīs divas inspekcijas tiek veiktas ar noteiktu intervālu, REFIT atbilstības pārbaudes rezultāti liecina, ka tas ne vienmēr tā ir. Lai novērstu minētās prasības neskaidrības un nodrošinātu vienādu drošības līmeni, būtu jāprecizē, ka šīs divas gadskārtējās inspekcijas būtu jāveic regulāri, aptuveni ik pēc sešiem mēnešiem.

(5)  Direktīvā 1999/35/EK paredzēts, ka katrā divpadsmit mēnešu periodā uzņemšanas valstij jāveic īpašs apsekojums un apsekojums kārtējā reisa laikā. Lai gan šīs prasības mērķis bija nodrošināt to, ka šīs divas inspekcijas tiek veiktas ar pietiekamu intervālu, REFIT atbilstības pārbaudes rezultāti liecina, ka tas ne vienmēr tā ir. Lai precizētu inspekciju režīmu un izveidotu saskaņotu inspekciju sistēmu, kas nodrošina augstu drošības līmeni, vienlaikus ņemot vērā dienestu kopīgās vajadzības, būtu jāprecizē, ka šīs divas gadskārtējās inspekcijas būtu jāveic regulāri, aptuveni ik pēc sešiem mēnešiem. Starplaikam starp minētajām secīgajām inspekcijām nevajadzētu būt mazākam par četriem mēnešiem un lielākam par astoņiem mēnešiem. Arī Eiropas Jūras drošības aģentūrai būtu jāveic pētījums par šīs direktīvas piemērošanas faktiskajām sekām un jāiepazīstina ar šo pētījumu.

Grozījums Nr.     3

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Ņemot vērā augsto un specifisko riska profilu, Ro-Ro prāmji un ātrgaitas pasažieru kuģi būtu sistemātiski jāuzskata par augsta riska kuģiem, un tādēļ to inspekcijām vajadzētu būt prioritārām. Ro-Ro prāmju inspekcijas būtu jāiekļauj kopējā ikgadējo inspekciju skaitā, kas jāveic katrai dalībvalstij, kā paredzēts Direktīvas 2009/16/EK 5. pantā, un tādēļ būtu attiecīgi jāgroza minētās direktīvas II pielikums.

Grozījums Nr.     4

Direktīvas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Inspekcijās būtu jāņem vērā arī darba vide un apkalpes locekļu personīgie apstākļi, jo drošība un sociālie apsvērumi ir cieši saistīti.

Grozījums Nr.     5

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  “regulāri reisi” ir atkārtoti Ro-Ro prāmju vai ātrgaitas pasažieru kuģu braucieni, kas nodrošina satiksmi starp tām pašām divām vai vairākām ostām, vai atkārtoti reisi, kas sākas un beidzas vienā un tai pašā ostā, nepiestājot citās ostās:

(5)  “regulāri reisi” ir atkārtoti Ro-Ro prāmju vai ātrgaitas pasažieru kuģu braucieni, kas nodrošina satiksmi starp tām pašām divām vai vairākām ostām, vai atkārtoti reisi, kas sākas un beidzas vienā un tai pašā ostā, nepiestājot citās ostās, saskaņā ar publiski pieejamu vai plānotu sarakstu, kurā norādīti atiešanas un ienākšanas laiki:

Grozījums Nr.     6

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  “inspektors” ir valsts sektora darbinieks vai cita persona, kuru dalībvalsts kompetentā iestāde attiecīgi pilnvarojusi veikt šajā direktīvā paredzētās inspekcijas, kura ir atbildīga minētajai kompetentajai iestādei un kura atbilst Direktīvas 2009/16/EK XI pielikumā noteiktajiem minimālajiem kritērijiem.

(12)  “inspektors” ir valsts sektora darbinieks vai cita persona, kuru dalībvalsts kompetentā iestāde attiecīgi pilnvarojusi veikt šajā direktīvā paredzētās inspekcijas un kura ir atbildīga minētajai kompetentajai iestādei.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)   “Dalībvalsts kompetentā iestāde” ir iestāde, ko saskaņā ar šo direktīvu norīkojusi dalībvalsts un kas ir atbildīga par to uzdevumu veikšanu, kuri tai uzticēti ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pirms Ro-Ro prāmja vai ātrgaitas pasažieru kuģa ekspluatācijas uzsākšanas regulārā reisā, uz kuru attiecas šī direktīva, dalībvalstis veic tādu inspekciju pirms darbības uzsākšanas, kas ietver:

1.  Pirms Ro-Ro prāmja vai ātrgaitas pasažieru kuģa ekspluatācijas uzsākšanas regulārā reisā, uz kuru attiecas šī direktīva, dalībvalstu kompetentās iestādes veic tādu inspekciju pirms darbības uzsākšanas, kas ietver:

Grozījums Nr.     9

Direktīvas priekšlikums

4. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Inspekcijas pirms darbības uzsākšanas gadījumā dalībvalsts var atbrīvot no konkrētām I un II pielikumā noteiktām vai aprakstītām prasībām vai procedūrām saistībā ar jebkādu ikgadējo karoga valsts apsekojumu vai inspekciju, kura veikta iepriekšējo sešu mēnešu laikā un kurā ir ievērotas vai nu attiecīgās procedūras un apsekojumu vadlīnijas, kas noteiktas HSSC, vai arī procedūras, kas izstrādātas tā paša mērķa sasniegšanai. Dalībvalstis attiecīgo informāciju nosūta uz inspekciju datubāzi saskaņā ar 10. pantu.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja Ro-Ro prāmis vai ātrgaitas pasažieru kuģis ir jāiesaista citā regulārā reisā, dalībvalsts ņem vērā inspekcijas un apsekojumus, kas minētajam Ro-Ro prāmim vai ātrgaitas pasažieru kuģim veikti saistībā ar ekspluatāciju iepriekšējā regulārajā reisā, uz ko atteicas šī direktīva. Ja dalībvalsts iepriekšējās minētās inspekcijas un apsekojumus atzīst par apmierinošiem un ja tie atbilst jaunajiem ekspluatācijas apstākļiem, pirms attiecīgā Ro-Ro prāmja vai ātrgaitas pasažieru kuģa ekspluatācijas sākšanas jaunajā regulārajā reisā 3. panta 1. punktā paredzētās inspekcijas un apsekojumi nav jāveic.

1.  Ja Ro-Ro prāmis vai ātrgaitas pasažieru kuģis ir jāiesaista citā regulārā reisā, dalībvalsts var ņemt vērā inspekcijas un apsekojumus, kas minētajam Ro-Ro prāmim vai ātrgaitas pasažieru kuģim veikti saistībā ar ekspluatāciju iepriekšējā regulārajā reisā, uz ko attiecas šī direktīva. Ja dalībvalsts iepriekšējās minētās inspekcijas un apsekojumus atzīst par apmierinošiem un ja tie atbilst jaunajiem ekspluatācijas apstākļiem, pirms attiecīgā Ro-Ro prāmja vai ātrgaitas pasažieru kuģa ekspluatācijas sākšanas jaunajā regulārajā reisā 3. panta 1. punktā paredzētās inspekcijas un apsekojumi nav jāveic.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vizuālā apskate un dokumentu pārbaude nerada bažas par to, ka Ro-Ro prāmis vai ātrgaitas pasažieru kuģis neatbilst nepieciešamajām drošas ekspluatācijas prasībām, un

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.     12

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  inspekciju kārtējā reisa laikā, ko veic ne agrāk kā piecus mēnešus pēc, bet ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc inspekcijas. Šī inspekcija ietver III pielikumā uzskaitītos punktus un pietiekamu skaitu I un II pielikumā minēto punktu, lai pārliecinātos, ka Ro-Ro prāmis vai ātrgaitas pasažieru kuģis joprojām atbilst visām nepieciešamajām drošas ekspluatācijas prasībām.

(b)  otru inspekciju kārtējā reisa laikā, ko veic ne agrāk kā četrus mēnešus pēc vai ne vēlāk kā astoņus mēnešus pēc pirmās inspekcijas, kura minēta šā panta a) apakšpunktā; šī otrā inspekcija ietver III pielikumā uzskaitītos punktus un atbilstīgi inspektora profesionālajam vērtējumam pietiekamu skaitu I un II pielikumā minēto punktu, lai pārliecinātos, ka Ro-Ro prāmis vai ātrgaitas pasažieru kuģis joprojām atbilst visām nepieciešamajām drošas ekspluatācijas prasībām.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Inspekciju saskaņā ar II pielikumu dalībvalsts veic ikreiz, kad tiek veikts nozīmīgs Ro-Ro prāmja vai ātrgaitas pasažieru kuģa remonts, pārveide vai izmaiņas, kā arī vadības maiņas gadījumā vai pārejot uz citu klasi. Tomēr vadības maiņas gadījumā vai pārejot uz citu klasi, dalībvalsts pēc tam, kad ņemtas vērā iepriekš Ro-Ro prāmim vai ātrgaitas pasažieru kuģim veiktās inspekcijas, un ar nosacījumu, ka šī maiņa vai pāreja neietekmē attiecīgā prāmja vai kuģa drošu ekspluatāciju, var atbrīvot attiecīgo prāmi vai kuģi no inspekcijas, ko paredz šis punkts.

3.  Inspekciju saskaņā ar II pielikumu dalībvalsts veic ikreiz, kad tiek veikts nozīmīgs Ro-Ro prāmja vai ātrgaitas pasažieru kuģa remonts, pārveide vai izmaiņas, kā arī vadības maiņas gadījumā vai pārejot uz citu klasi.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja trūkumi acīmredzami apdraud drošību vai veselību vai tie rada tiešas briesmas dzīvībai, attiecīgajam Ro-Ro prāmim vai ātrgaitas pasažieru kuģim, tā apkalpei un pasažieriem, dalībvalsts nodrošina, ka attiecīgajam Ro-Ro prāmim vai ātrgaitas pasažieru kuģim tiek izdots atiešanas aizliegums. Atiešanas aizlieguma kopiju izsniedz kuģa kapteinim.

2.  Ja Ro-Ro prāmja vai ātrgaitas pasažieru kuģa trūkumi acīmredzami apdraud apkalpes un pasažieru drošību vai rada tiešas briesmas veselībai vai dzīvībai, dalībvalsts nodrošina, ka attiecīgajam Ro-Ro prāmim vai ātrgaitas pasažieru kuģim tiek izdots atiešanas aizliegums. Atiešanas aizlieguma kopiju izsniedz kuģa kapteinim.

Grozījums Nr.     15

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Atiešanas aizliegumu atsauc vienīgi tad, kad apdraudējums ir novērsts vai kad dalībvalsts ir konstatējusi, ka kuģis, ievērojot visus vajadzīgos nosacījumus, var atstāt ostu vai atsākt konkrēto darbību, ar to neapdraudot ne pasažieru vai apkalpes drošību un veselību, ne Ro-Ro prāmi vai ātrgaitas pasažieru kuģi, vai citus kuģus.

3.  Atiešanas aizliegumu atsauc vienīgi tad, kad apdraudējums ir pilnībā novērsts vai kad dalībvalsts ir konstatējusi, ka kuģis, ievērojot visus vajadzīgos nosacījumus, var atstāt ostu vai atsākt konkrēto darbību, ar to neapdraudot ne pasažieru vai apkalpes drošību un veselību, ne Ro-Ro prāmi vai ātrgaitas pasažieru kuģi, vai citus kuģus.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Lai mazinātu ostas pārslodzi, dalībvalsts var atļaut Ro-Ro prāmi vai ātrgaitas pasažieru kuģi, kuram izdots atiešanas aizliegums, pārvietot uz citu ostas daļu, ja šāda rīcība ir droša. Tomēr, pieņemot lēmumu par atiešanas aizliegumu vai tā atcelšanu, ostas pārslodzi vērā neņem. Ostu iestādes vai struktūras atvieglo šādu kuģu izvietošanu.

7.  Lai mazinātu ostas pārslodzi, dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut Ro-Ro prāmi vai ātrgaitas pasažieru kuģi, kuram izdots atiešanas aizliegums, pārvietot uz citu ostas daļu, ja šāda rīcība ir droša. Tomēr, pieņemot lēmumu par atiešanas aizliegumu vai tā atcelšanu, ostas pārslodzi vērā neņem. Ostu iestādes vai struktūras atvieglo šādu kuģu izvietošanu.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja 3. un 5. pantā minēto inspekciju laikā apstiprinājušies vai atklāti kādi trūkumi, kas pamato atiešanas aizliegumu, tad visas ar inspekcijām saistītās izmaksas sedz sabiedrība.

1.  Ja 3. un 5. pantā minēto inspekciju laikā apstiprinājušies vai atklāti kādi trūkumi, kas pamato atiešanas aizliegumu, tad visas ar inspekcijām saistītās izmaksas sedz sabiedrība. Kārtību attiecībā uz papildu izmaksām, kas var rasties ostai, regulē līgumattiecības starp operatoru un ostu.

Grozījums Nr.     18

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija izstrādā, uztur un atjaunina inspekciju datubāzi, kurā ietverta visa informācija, kas nepieciešama šajā direktīvā paredzētās inspekcijas sistēmas īstenošanai, vai turpmāk uzlabo Direktīvas 2009/16/EK 24. pantā minēto inspekciju datubāzi.

1.  Komisija izstrādā, uztur un atjaunina inspekciju datubāzi, kurā tiks ietverta visa informācija, kas nepieciešama šajā direktīvā paredzētās inspekcijas sistēmas īstenošanai, un kura tiks savienota ar Direktīvas 2009/16/EK 24. pantā minēto inspekciju datubāzi.

Grozījums Nr.     19

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka informāciju par inspekcijām, kas veiktas saskaņā ar šo direktīvu, tostarp informāciju par trūkumiem un atiešanas aizliegumiem, ievada inspekciju datubāzē uzreiz pēc tam, kad ir pabeigts inspekcijas ziņojums vai atcelts atiešanas aizliegums. Attiecībā uz konkrētiem informācijas datiem mutatis mutandis piemēro Direktīvas 2009/16/EK XIII pielikumu.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka informāciju par inspekcijām, kas veiktas saskaņā ar šo direktīvu, tostarp informāciju par trūkumiem un atiešanas aizliegumiem, ievada inspekciju datubāzē 24 stundu laikā pēc tam, kad ir pabeigts inspekcijas ziņojums vai atcelts atiešanas aizliegums. Attiecībā uz konkrētiem informācijas datiem mutatis mutandis piemēro Direktīvas 2009/16/EK XIII pielikumu.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikposmu, sākot no [spēkā stāšanās diena].

2.  Pilnvaras pieņemt 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr.     21

Direktīvas priekšlikums

14. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2009/16/EK

14.a pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja Ro-Ro prāmim vai ātrgaitas pasažieru kuģim ir veikta inspekcija, inspekciju datubāzē šādu inspekciju reģistrē kā paplašinātu inspekciju un attiecībā uz 10., 11. un 12. pantu un katras dalībvalsts inspekciju veikšanas saistību aprēķināšanai to ņem vērā tiktāl, ciktāl tā ietver visus šīs direktīvas VII pielikumā minētos punktus.;

4.  Ja Ro-Ro prāmim vai ātrgaitas pasažieru kuģim ir veikta inspekcija, inspekciju datubāzē šādu inspekciju reģistrē kā paplašinātu inspekciju un attiecībā uz 10., 11. un 12. pantu un katras dalībvalsts inspekciju veikšanas saistību aprēķināšanai to ņem vērā tiktāl, ciktāl tā ietver visus šīs direktīvas VII pielikumā minētos punktus. Šo inspekciju iekļauj to obligāto pārbaužu kopējā skaitā, kas jāveic katrai dalībvalstij atbilstoši 5. panta prasībām.

Grozījums Nr.     22

Direktīvas priekšlikums

14. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2009/16/EK

14.a pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ostas valsts kompetentās iestādes inspektors var piekrist, ka Ro-Ro pasažieru kuģa vai ātrgaitas pasažieru kuģa inspekcijas laikā viņu pavada kādas citas dalībvalsts ostas valsts inspektors, kurš darbojas kā novērotājs. Ja kuģim ir minētās dalībvalsts karogs, ostas valsts pēc pieprasījuma aicina karoga valsts pārstāvi piedalīties inspekcijā kā novērotāju.

Grozījums Nr.     23

Direktīvas priekšlikums

14. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Direktīva 2009/16/EK

19. pants – 10.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Regulas 19. pantam pievieno šādu 10.a punktu:

 

10.a   Īstenojot kontroli atbilstīgi šai direktīvai, tiek veikts viss iespējamais, lai neviens kuģis netiku aizturēts vai aizkavēts nepamatoti;

(1)

OV C 34, 2.2.2017., 176. lpp.


PASKAIDROJUMS

Konteksts

Komisijas priekšlikums par Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu inspekcijām ir daļa no REFIT programmas, un tā mērķis ir vienkāršot un racionalizēt spēkā esošo tiesisko regulējumu. Diskusijas par šo priekšlikumu Parlamentā sākas jūrniecības nozarei īpašā brīdī — 2017. gads ir Eiropas jūrniecības gads. Tādēļ šim vajadzētu būt izšķirošam gadam jūrniecības nozares lomas iekšējā tirgū stiprināšanā.

Priekšlikuma mērķis ir novērst juridisko vakuumu, nenoteiktību un/vai pārklāšanos, ko rada divu direktīvu attiecībā uz kuģu inspekcijām līdzāspastāvēšana, proti, Direktīva 1999/35/EK, kas paredz īpašas inspekcijas attiecībā uz Ro-Ro prāmjiem un ātrgaitas pasažieru kuģiem, un Direktīva 2009/16/EK, ar ko izveido ostas valsts inspekciju kārtību kuģiem, pamatojoties uz riska novērtējumu.

Komisijas priekšlikumam būtu arī jāļauj samazināt administratīvo un ekonomisko slogu operatoriem/īpašniekiem, izvairoties no pārklāšanās, ko veido īpašie apsekojumi, kuri paredzēti Direktīvā 1999/35/EK, un pastiprinātās pārbaudes saskaņā ar Direktīvu 2009/16/EK, kā arī karoga valsts ikgadējie apsekojumi, vienlaikus saglabājot augstu drošības līmeni.

Direktīvas priekšlikums, ar kuru paredzēts aizstāt Direktīvu 1999/35/EK, ierobežo šā instrumenta darbības jomu. Priekšlikums paredz inspekcijas piemērot tikai Ro-Ro prāmjiem un ātrgaitas pasažieru kuģiem, kas veic regulārus reisus starp dalībvalsts ostu un ostu trešā valstī, ja kuģim ir attiecīgās dalībvalsts karogs, vai vietējus regulārus reisus jūras rajonos, kuros saskaņā ar Direktīvu 2009/45/EK var darboties A klases kuģi.

Direktīvas 2009/16/EK par ostas valsts kontroli piemērošanas joma savukārt tiek paplašināta, precizējot to pārbaužu raksturu, kas vajadzīgas drošai Ro-Ro prāmju vai ātrgaitas pasažieru kuģu ekspluatācijai.

Referenta nostāja

Referents atbalsta un ļoti atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kura mērķis ir nodrošināt skaidrus, vienkāršotus un stingrākus kopīgus noteikumus attiecībā uz Ro-Ro prāmjiem un ātrgaitas pasažieru kuģiem, kuri brauc no Eiropas Savienības un uz to. Referentaprāt, šāds stabils un saskaņots tiesiskais regulējums ir nepieciešams ne tikai tādēļ, lai nodrošinātu kopēju drošības līmeni, bet arī objektīvai konkurences videi visiem operatoriem neatkarīgi no viņu valstspiederības vai kuģa karoga.

Jo īpaši referents uzskata, ka priekšlikums ir vērsts uz vienkāršošanu, izvairoties no juridiskas pārklāšanās un precizējot darbības jomu šai direktīvai un Direktīvai 2009/16/EK par ostas valsts inspekciju kārtību.

Turklāt priekšlikums padara direktīvu stingrāku, paredzot inspekciju reizi pusgadā, proti, divas inspekcijas, starp kurām ir seši mēneši, un novēršot juridisko vakuumu, vienlaikus neapgrūtinot vai nekavējot direktīvas vienkāršošanu.

Tomēr ir vērts veikt dažus precizējumus. Priekšlikuma 3. apsvērumā referents vēlas skaidrāk nošķirt šīs direktīvas un Direktīvas 2009/16/EK darbības jomas, aplūkojot dažādus iespējamos regulāro satiksmes pakalpojumu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešām valstīm gadījumus, lai tādējādi novērstu jebkādu juridisko vakuumu.

Referents turklāt uzskata, ka 2. pantā ir nepieciešams definēt dalībvalsts kompetento iestādi, jo direktīvā uz to ir vairākas atsauces un tā varētu izrādīties atšķirīga dažādās dalībvalstīs.

Attiecībā uz priekšlikuma 5. pantu referents uzskata, ka Eiropas Komisijas ierosinātais regulāras satiksmes kuģu atbrīvojums no inspekcijas varētu vājināt pasažieru drošību un drošumu, un līdz ar to ierosina atbrīvojumu no priekšlikuma svītrot.

Attiecībā uz izmaksām saistībā ar kuģa aizturēšanu referents ierosina precizēt tekstu, skaidri norādot, ka ar ostu saistītās izmaksas tiek paredzētas līgumattiecībās, lai tādējādi izvairītos no tiesiskās nenoteiktības.

Visbeidzot, ir ieviesti daži precizējumi, mēģinot tekstu padarīt skaidrāku.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēma, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK par ostas valsts kontroli grozīšana un Padomes Direktīvas 1999/35/EK atcelšana

Atsauces

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

6.6.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Pieņemšanas datums

11.4.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Iesniegšanas datums

19.4.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika