Procedure : 2016/0172(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0165/2017

Ingediende teksten :

A8-0165/2017

Debatten :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Stemmingen :

PV 04/10/2017 - 9.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0375

VERSLAG     ***I
PDF 428kWORD 84k
19.4.2017
PE 589.485v03-00 A8-0165/2017

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Dominique Riquet

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0371),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 100, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0210/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 oktober 2016(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0165/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Waar mogelijk combineren de meeste lidstaten de verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-veerboten reeds met andere soorten onderzoeken en inspecties, namelijk onderzoeken door de vlaggenstaat en inspecties in het kader van de havenstaatcontrole. Om het aantal inspecties verder te verminderen en ervoor te zorgen dat het schip maximaal beschikbaar is voor de commerciële exploitatie, moeten vaartuigen die onderworpen zijn aan inspecties in het kader van de havenstaatcontrole worden overgebracht naar Richtlijn 2009/16/EG en moet het toepassingsgebied van die richtlijn worden beperkt tot ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen die geregelde diensten verzekeren tussen een haven in een lidstaat en een haven in een derde land, waarbij het schip onder de vlag van de lidstaat in kwestie vaart.

(3)  Waar mogelijk combineren de meeste lidstaten de verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-veerboten reeds met andere soorten onderzoeken en inspecties, namelijk onderzoeken door de vlaggenstaat en inspecties in het kader van de havenstaatcontrole. Om het aantal inspecties verder te verminderen en ervoor te zorgen dat het schip maximaal beschikbaar is voor de commerciële exploitatie, terwijl wordt gewaarborgd dat dezelfde strenge veiligheidsnormen gehandhaafd blijven en niet worden versoepeld, moeten vaartuigen die onderworpen zijn aan inspecties in het kader van de havenstaatcontrole worden overgebracht naar Richtlijn 2009/16/EG en moet het toepassingsgebied van die richtlijn worden beperkt tot ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen die geregelde diensten verzekeren tussen een haven in een lidstaat en een haven in een derde land, waarbij het schip onder de vlag van de lidstaat in kwestie vaart. Voor ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen die geregelde diensten verzekeren tussen een lidstaat en een derde land, waarbij het schip onder de vlag van een lidstaat vaart, moet de regeling van Richtlijn 2009/16/EG (havenstaatcontrole) van toepassing zijn als het schip niet onder de vlag van de lidstaat in kwestie vaart.

Amendement     2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  In Richtlijn 1999/35/EG is bepaald dat per periode van twaalf maanden een specifiek onderzoek en een onderzoek tijdens een geregelde dienst moet worden uitgevoerd door de staten van ontvangst. Het doel van dit voorschrift is ervoor te zorgen dat die twee inspecties worden verricht met een bepaalde tussentijd, maar uit de geschiktheidscontrole in het kader van het REFIT is gebleken dat dit niet altijd het geval is. Om een einde te maken aan die onduidelijkheid en een gemeenschappelijk veiligheidsniveau te garanderen, moet worden verduidelijkt dat de twee jaarlijkse inspecties moeten plaatsvinden met regelmatige tussenpozen van ongeveer zes maanden.

(5)  In Richtlijn 1999/35/EG is bepaald dat per periode van twaalf maanden een specifiek onderzoek en een onderzoek tijdens een geregelde dienst moet worden uitgevoerd door de staten van ontvangst. Het doel van dit voorschrift is ervoor te zorgen dat die twee inspecties worden verricht met voldoende tussentijd, maar uit de geschiktheidscontrole in het kader van het REFIT is gebleken dat dit niet altijd het geval is. Om de inspectieregeling te verduidelijken en voor een geharmoniseerd inspectiekader te zorgen dat een hoog veiligheidsniveau garandeert en tegelijkertijd rekening houdt met de gemeenschappelijke behoeften van de diensten, moet worden verduidelijkt dat de twee jaarlijkse inspecties moeten plaatsvinden met regelmatige tussenpozen van ongeveer zes maanden. De tijd tussen die opeenvolgende inspecties moet korter zijn dan vier maanden en niet langer dan acht maanden Evenzo moet het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid een studie verrichten naar de reële gevolgen van de tenuitvoerlegging van deze richtlijn en de resultaten van die studie presenteren.

Amendement     3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  Gezien de hoge en specifieke risico's die zij vertegenwoordigen, moeten ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen systematisch als schepen met een hoog risico worden beschouwd en moeten ze om die reden prioritair worden geïnspecteerd. Met het oog daarop moeten inspecties van ro-ro-veerboten worden meegeteld in het totale aantal jaarlijkse inspecties die elke lidstaat moet uitvoeren overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2009/16/EG en moet bijlage II bij die richtlijn dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Amendement     4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Bij de inspecties moet ook rekening worden gehouden met de arbeids- en leefomstandigheden van de bemanningsleden, aangezien veiligheid en sociale aspecten nauw met elkaar zijn vervlochten.

Amendement     5

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  "geregelde dienst": een reeks overvaarten van ro-ro-veerboten of hogesnelheidspassagiersvaartuigen ten behoeve van het verkeer tussen dezelfde twee of meer havens, of een reeks reizen van en naar dezelfde haven zonder tussenliggende aanloophavens, welke plaatsvinden:

(5)  "geregelde dienst": een reeks overvaarten van ro-ro-veerboten of hogesnelheidspassagiersvaartuigen ten behoeve van het verkeer tussen dezelfde twee of meer havens, of een reeks reizen van en naar dezelfde haven zonder tussenliggende aanloophavens, volgens een publiekelijk toegankelijke of geplande lijst van vertrek- en aankomsttijden, welke plaatsvinden:

Amendement     6

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  "inspecteur": een werknemer in de overheidssector of andere persoon die door de bevoegde autoriteit van de lidstaat is gemachtigd om de in deze richtlijn bedoelde inspecties uit te voeren en aan die bevoegde instantie verantwoording verschuldigd is, en voldoet aan de minimumcriteria als bedoeld in bijlage XI bij Richtlijn 2009/16/EG.

(12)  "inspecteur": een werknemer in de overheidssector of andere persoon die door de bevoegde autoriteit van de lidstaat is gemachtigd om de in deze richtlijn bedoelde inspecties uit te voeren en aan die bevoegde instantie verantwoording verschuldigd is.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)   "bevoegde autoriteit van de lidstaat": de door de lidstaat krachtens deze richtlijn aangewezen autoriteit die verantwoordelijk is voor de in het kader van deze richtlijn aan haar toegewezen taken.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Vóór een ro-ro-veerboot of hogesnelheidspassagiersvaartuig wordt gebruikt op een geregelde dienst waarop deze richtlijn van toepassing is, voeren de lidstaten een inspectie vóór aanvang van de dienst uit, die bestaat uit:

1.  Vóór een ro-ro-veerboot of hogesnelheidspassagiersvaartuig wordt gebruikt op een geregelde dienst waarop deze richtlijn van toepassing is, voeren de bevoegde autoriteiten van de lidstaten een inspectie vóór aanvang van de dienst uit, die bestaat uit:

Amendement     9

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  In het geval van een inspectie vóór aanvang van de dienst kan een lidstaat ontheffing verlenen van bepaalde voorschriften of procedures die zijn vastgelegd of uiteengezet in bijlagen I en II en betrekking hebben op een jaarlijks onderzoek of inspectie uitgevoerd door de vlaggenstaat in de voorafgaande zes maanden, waarin de relevante procedures en richtsnoeren voor onderzoeken als gespecificeerd in het HSSC, of procedures met hetzelfde doel zijn gevolgd. De lidstaten geven de betrokken informatie door aan de inspectiedatabank overeenkomstig artikel 10.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Als een ro-ro-veerboot of hogesnelheidspassagiersvaartuig zal worden gebruikt op een andere geregelde dienst, houdt de lidstaat rekening met de inspecties en onderzoeken die eerder voor die veerboot of dat hogesnelheidspassagiersvaartuig zijn uitgevoerd voor gebruik op een voorgaande, onder deze richtlijn vallende geregelde dienst. Als de lidstaat genoegen neemt met die eerdere inspecties en onderzoeken en van mening is dat zij relevant zijn voor de nieuwe exploitatieomstandigheden, hoeven de in artikel 3, lid 1, bedoelde inspecties en onderzoeken niet te worden uitgevoerd vóór de ro-ro-veerboot of het hogesnelheidspassagiersvaartuig op de nieuwe geregelde dienst wordt ingezet.

1.  Als een ro-ro-veerboot of hogesnelheidspassagiersvaartuig zal worden gebruikt op een andere geregelde dienst, kan de lidstaat rekening houden met de inspecties en onderzoeken die eerder voor die veerboot of dat hogesnelheidspassagiersvaartuig zijn uitgevoerd voor gebruik op een voorgaande, onder deze richtlijn vallende geregelde dienst. Als de lidstaat genoegen neemt met die eerdere inspecties en onderzoeken en van mening is dat zij relevant zijn voor de nieuwe exploitatieomstandigheden, hoeven de in artikel 3, lid 1, bedoelde inspecties en onderzoeken niet te worden uitgevoerd vóór de ro-ro-veerboot of het hogesnelheidspassagiersvaartuig op de nieuwe geregelde dienst wordt ingezet.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  bij een visuele inspectie en documentencontrole geen vermoeden rijst dat de ro-ro-veerboot of het hogesnelheidspassagiersvaartuig niet voldoet aan de vereisten voor een veilige exploitatie, en

(Niet van toepassing op alle taalversies.

correctie van een schrijffout in de Franse versie)

Amendement     12

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  een inspectie tijdens een geregelde dienst, niet eerder dan vijf maanden, maar niet later dan zeven maanden na de inspectie. Die inspectie omvat de in bijlage III genoemde punten en voldoende punten van de bijlagen I en II, zodat kan worden gewaarborgd dat de ro-ro-veerboot of het hogesnelheidspassagiersvaartuig blijft voldoen aan alle nodige vereisten voor een veilige exploitatie.

b)  een tweede inspectie, tijdens een geregelde dienst, die niet eerder dan vier maanden voor of later dan acht maanden na de inspectie zoals bedoeld onder a) wordt verricht; die tweede inspectie omvat de in bijlage III genoemde punten en een volgens het professionele oordeel van de inspecteur toereikend aantal punten van de bijlagen I en II, zodat kan worden gewaarborgd dat de ro-ro-veerboot of het hogesnelheidspassagiersvaartuig blijft voldoen aan alle nodige vereisten voor een veilige exploitatie.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een lidstaat verricht een onderzoek overeenkomstig bijlage II telkens als de ro-ro-veerboot of het hogesnelheidspassagiersvaartuig ingrijpende reparaties, verbouwingen of aanpassingen ondergaat, of als er een verandering van beheer of een overgang naar een andere klasse plaatsvindt. De lidstaat kan in geval van verandering van beheer of een overgang naar een andere klasse de ro-ro-veerboot of het hogesnelheidspassagiersvaartuig evenwel vrijstellen van de in dit lid voorgeschreven inspectie na rekening te hebben gehouden met eerder uitgevoerde inspecties van de veerboot of het vaartuig en mits die verandering of overgang niet van invloed is op de veilige exploitatie ervan.

3.  Een lidstaat verricht een onderzoek overeenkomstig bijlage II telkens als de ro-ro-veerboot of het hogesnelheidspassagiersvaartuig ingrijpende reparaties, verbouwingen of aanpassingen ondergaat, of als er een verandering van beheer of een overgang naar een andere klasse plaatsvindt.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Als er sprake is van tekortkomingen die een duidelijk gevaar inhouden voor de veiligheid of de gezondheid of die onmiddellijk gevaar opleveren voor de ro-ro-veerboot of het hogesnelheidspassagiersvaartuig en het leven van de bemanning en de passagiers, zorgt de lidstaat ervoor dat de ro-ro-veerboot of het hogesnelheidspassagiersvaartuig een uitvaarverbod krijgt opgelegd. De kapitein ontvangt een kopie van het uitvaarverbod.

2.  Als er sprake is van tekortkomingen van de ro-ro-veerboot of het hogesnelheidspassagiersvaartuig die een duidelijk gevaar inhouden voor de veiligheid of die onmiddellijk gevaar opleveren voor de gezondheid of het leven van de bemanning en de passagiers, zorgt de lidstaat ervoor dat de ro-ro-veerboot of het hogesnelheidspassagiersvaartuig een uitvaarverbod krijgt opgelegd. De kapitein ontvangt een kopie van het uitvaarverbod.

Amendement     15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het uitvaarverbod wordt pas opgeheven als het gevaar is weggenomen of als de lidstaat besluit dat het schip, eventueel onder eventuele noodzakelijke voorwaarden, mag uitvaren of dat de activiteit mag worden hervat zonder gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de passagiers en de bemanning, of voor de ro-ro-veerboot, het hogesnelheidspassagiersvaartuig of andere schepen.

3.  Het uitvaarverbod wordt pas opgeheven als het gevaar op betrouwbare wijze is weggenomen of als de lidstaat besluit dat het schip, eventueel onder eventuele noodzakelijke voorwaarden, mag uitvaren of dat de activiteit mag worden hervat zonder gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de passagiers en de bemanning, of voor de ro-ro-veerboot, het hogesnelheidspassagiersvaartuig of andere schepen.

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Om havencongestie te vermijden kan de lidstaat toestaan dat een ro-ro-veerboot of hogesnelheidspassagiersvaartuig waarvoor een uitvaarverbod geldt, naar een ander deel van de haven wordt verplaatst als dat op een veilige manier kan gebeuren. Het risico op havencongestie is echter geen criterium om te beslissen of een uitvaarverbod wordt opgelegd of opgeheven. Havenautoriteiten of haveninstanties regelen de opvang van dergelijke schepen.

7.  Om havencongestie te vermijden kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat toestaan dat een ro-ro-veerboot of hogesnelheidspassagiersvaartuig waarvoor een uitvaarverbod geldt, naar een ander deel van de haven wordt verplaatst als dat op een veilige manier kan gebeuren. Het risico op havencongestie is echter geen criterium om te beslissen of een uitvaarverbod wordt opgelegd of opgeheven. Havenautoriteiten of haveninstanties regelen de opvang van dergelijke schepen.

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Als tijdens de in de artikelen 3 en 5 bedoelde inspecties tekortkomingen worden bevestigd of aan het licht komen die een uitvaarverbod rechtvaardigen, worden alle kosten in verband met de inspectie door de maatschappij gedragen.

1.  Als tijdens de in de artikelen 3 en 5 bedoelde inspecties tekortkomingen worden bevestigd of aan het licht komen die een uitvaarverbod rechtvaardigen, worden alle kosten in verband met de inspectie door de maatschappij gedragen. De regeling voor mogelijke aanvullende kosten voor de haven wordt beheerd in het kader van de contractuele betrekkingen tussen de exploitant en de haven.

Amendement     18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie zorgt voor de ontwikkeling, het onderhoud en de bijwerking van een inspectiedatabank waarin alle nodige informatie is opgeslagen voor de toepassing van het bij deze richtlijn ingestelde inspectiesysteem, of voor de verdere verbetering van de in artikel 24 van Richtlijn 2009/16/EG bedoelde inspectiedatabank.

1.  De Commissie zorgt voor de ontwikkeling, het onderhoud en de bijwerking van een inspectiedatabank waarin alle nodige informatie is opgeslagen voor de toepassing van het bij deze richtlijn ingestelde inspectiesysteem, en voor de verbinding ervan met de in artikel 24 van Richtlijn 2009/16/EG bedoelde inspectiedatabank.

Amendement     19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat de gegevens van de overeenkomstig deze richtlijn uitgevoerde inspecties, met inbegrip van tekortkomingen en uitvaarverboden, worden overgebracht naar de inspectiedatabank zodra het inspectieverslag is voltooid of het uitvaarverbod opgeheven. Met betrekking tot de bijzonderheden van de informatie zijn de bepalingen van bijlage XIII van Richtlijn 2009/16/EG van overeenkomstige toepassing.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat de gegevens van de overeenkomstig deze richtlijn uitgevoerde inspecties, met inbegrip van tekortkomingen en uitvaarverboden, worden overgebracht naar de inspectiedatabank binnen 24 uur nadat het inspectieverslag is voltooid of nadat het uitvaarverbod is opgeheven. Met betrekking tot de bijzonderheden van de informatie zijn de bepalingen van bijlage XIII bij Richtlijn 2009/16/EG van overeenkomstige toepassing.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt met ingang van [datum van de inwerkingtreding] voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend.

2.  De in artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze richtlijn]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Amendement     21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2009/16/EG

Artikel 14 bis – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Als een ro-ro-veerboot of hogesnelheidspassagiersvaartuig aan een inspectie is onderworpen, wordt die inspectie in de inspectiedatabank geregistreerd als een uitgebreide inspectie, en in aanmerking genomen voor de doeleinden van de artikelen 10, 11 en 12 en om de naleving van de inspectieverplichting van elke lidstaat te berekenen, voor zover alle in bijlage VII bij deze richtlijn genoemde elementen zijn gedekt.;

4.  Als een ro-ro-veerboot of hogesnelheidspassagiersvaartuig aan een inspectie is onderworpen, wordt die inspectie in de inspectiedatabank geregistreerd als een uitgebreide inspectie, en in aanmerking genomen voor de doeleinden van de artikelen 10, 11 en 12 en om de naleving van de inspectieverplichting van elke lidstaat te berekenen, voor zover alle in bijlage VII bij deze richtlijn genoemde elementen zijn gedekt. De inspectie wordt meegeteld voor het aantal inspecties dat elke lidstaat overeenkomstig artikel 5 moet uitvoeren.

Amendement     22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2009/16/EG

Artikel 14 bis – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De inspecteur van de bevoegde autoriteit van de havenstaat kan ermee instemmen dat hij tijdens de inspectie van een ro-ro-veerboot of hogesnelheidspassagiersvaartuig wordt vergezeld door een havenstaatinspecteur van een andere lidstaat, die als waarnemer zal optreden. Indien de vlaggenstaat van het vaartuig een lidstaat is, nodigt de havenstaat, op verzoek, een vertegenwoordiger van de vlaggenstaat uit om bij de inspectie als waarnemer aanwezig te zijn.

Amendement     23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Richtlijn 2009/16/EG

Artikel 19 – lid 10 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  In artikel 19 wordt het volgende lid 10 bis ingevoegd:

 

10 bis.   Bij de uitoefening van de inspectie uit hoofde van deze richtlijn wordt al het mogelijke gedaan om te vermijden dat een schip onnodig wordt aangehouden of opgehouden.

(1)

PB C 34 van 2.2.2017, blz. 176.


TOELICHTING

Achtergrond

Het voorstel van de Commissie over de inspectie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen kadert in het Refit-programma dat de vereenvoudiging en rationalisering van het huidige rechtskader beoogt. De besprekingen over het voorstel starten in het Parlement op een cruciaal moment voor de scheepvaartsector; 2017 is namelijk het Europese jaar van de scheepvaart. Dit jaar zou daarom van wezenlijk belang moeten zijn voor de versterking van de positie van de maritieme sector op de interne markt.

Het voorstel beoogt het rechtsvacuüm, de rechtsonzekerheid en/of juridische overlappingen weg te nemen die voortvloeien uit het naast elkaar bestaan van twee richtlijnen met betrekking tot de inspecties van schepen, namelijk Richtlijn 1999/35/EG die voorziet in specifieke inspecties voor ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen en Richtlijn 2009/16/EG die een op de risicobeoordeling gebaseerde inspectieregeling voor havenstaatcontrole voor schepen vaststelt.

Dankzij het voorstel van de Commissie zou de administratieve en economische last voor exploitanten/reders bovendien lichter moeten worden, doordat overlappingen worden vermeden tussen de specifieke onderzoeken zoals bedoeld in Richtlijn 1999/35/EG, de uitgebreide inspecties volgens Richtlijn 2009/16/EG en de jaarlijkse onderzoeken door de vlaggenstaat, terwijl een hoog veiligheidsniveau gehandhaafd blijft.

Het voorstel voor een richtlijn, bedoeld ter vervanging van Richtlijn 1999/35/EG, beperkt het toepassingsgebied van die handeling. Het voorstel beperkt de inspecties tot uitsluitend ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen die een geregelde dienst verzekeren tussen een haven in een lidstaat, waarvan ze de vlag voeren, en een haven in een derde land, of die worden gebruikt voor binnenlandse reizen op een geregelde dienst in zeegebieden waarin schepen van klasse A mogen worden gebruikt overeenkomstig Richtlijn 2009/45/EG.

Het toepassingsgebied van Richtlijn 2009/16/EG betreffende de havenstaatcontrole wordt daarentegen uitgebreid. Hiertoe wordt de aard van de inspecties die nodig zijn voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen uiteengezet.

Standpunt van de rapporteur

Uw rapporteur steunt het voorstel van de Commissie, dat ernaar streeft om te voorzien in duidelijke, vereenvoudigde en versterkte gemeenschappelijke regels voor ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen die vanuit of naar de EU varen, en is hier bijzonder ingenomen mee. Hij is van mening dat dit degelijke en coherente rechtskader niet alleen nodig is om een gemeenschappelijk veiligheidsniveau te waarborgen, maar ook om te zorgen voor een onbevooroordeeld concurrentieklimaat voor alle marktdeelnemers, ongeacht hun nationaliteit of de vlaggenstaat van het schip.

Met name meent hij dat het voorstel bijdraagt tot vereenvoudiging door juridische overlappingen te vermijden en het toepassingsgebied van deze richtlijn en dat van Richtlijn 2009/16/EG betreffende de inspectieregeling voor havenstaatcontrole te verduidelijken.

Bovendien zorgt het voorstel voor een versterking van de richtlijn door een halfjaarlijkse frequentie van de inspecties voor te schrijven, d.w.z. twee inspecties gescheiden door een periode van zes maanden, alsook door rechtsvacuüms aan te pakken zonder daarbij de richtlijn te verzwaren of afbreuk te doen aan de vereenvoudiging ervan.

Er moeten echter wel enkele verduidelijkingen worden aangebracht. In overweging 3 wenst de rapporteur meer duidelijkheid te scheppen tussen het toepassingsgebied van deze richtlijn en Richtlijn 2009/16/EG door de verschillende soorten geregelde diensten tussen de lidstaten van de Europese Unie en derde landen uiteen te zetten om zo een mogelijk rechtsvacuüm te vermijden.

De rapporteur acht het vervolgens nodig om in artikel 2 de bevoegde autoriteit van de lidstaat te definiëren, omdat de richtlijn er meermaals naar verwijst en zij per lidstaat van aard kan verschillen.

Ten aanzien van artikel 5 is de rapporteur van mening dat een vrijstelling van de inspectie van geregelde diensten zoals die door de Europese Commissie wordt voorgesteld, de veiligheid en beveiliging van de passagiers in het gedrang zou kunnen brengen. Hij stelt dan ook voor deze uit het voorstel te schrappen.

Wat de bij de aanhouding van een schip ontstane kosten betreft, stelt de rapporteur voor om de tekst te verduidelijken door uitdrukkelijk te formuleren dat de hiermee gemoeide kosten voor de haven onder de contractuele betrekkingen vallen, om aldus enige rechtsonzekerheid te vermijden.

Tot slot worden enkele preciseringen aangebracht teneinde de tekst te verduidelijken.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en wijziging van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad

Document- en procedurenummers

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Datum indiening bij EP

6.6.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Datum goedkeuring

11.4.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

45

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Datum indiening

19.4.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid