Procedura : 2016/0172(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0165/2017

Teksty złożone :

A8-0165/2017

Debaty :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Głosowanie :

PV 04/10/2017 - 9.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0375

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 756kWORD 78k
19.4.2017
PE 589.485v03-00 A8-0165/2017

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi oraz zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w sprawie kontroli państwa portu i uchylającej dyrektywę Rady 1999/35/WE

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Dominique Riquet

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi oraz zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w sprawie kontroli państwa portu i uchylającej dyrektywę Rady 1999/35/WE

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0371),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0210/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 października 2016 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0165/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Większość państw członkowskich łączy już w miarę możliwości obowiązkowe przeglądy na potrzeby bezpiecznej eksploatacji promów typu ro-ro w regularnej żegludze z przeglądami i inspekcjami innego rodzaju, a mianowicie przeglądami państwa bandery i kontrolami przeprowadzanymi przez państwo portu. W celu dalszego ograniczenia działań kontrolnych i maksymalnego wydłużenia czasu, w którym statek może być eksploatowany do celów komercyjnych, statki podlegające kontroli przeprowadzanej przez państwo portu należy zatem objąć zakresem dyrektywy 2009/16/WE, a zakres niniejszej dyrektywy powinien ograniczać się do promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich obsługujących regularne połączenia między portami w obrębie danego państwa członkowskiego lub między portem w państwie członkowskim a portem państwa trzeciego, jeśli bandera statku jest banderą danego państwa członkowskiego.

(3)  Większość państw członkowskich łączy już w miarę możliwości obowiązkowe przeglądy na potrzeby bezpiecznej eksploatacji promów typu ro-ro w regularnej żegludze z przeglądami i inspekcjami innego rodzaju, a mianowicie przeglądami państwa bandery i kontrolami przeprowadzanymi przez państwo portu. W celu dalszego ograniczenia działań kontrolnych i maksymalnego wydłużenia czasu, w którym statek może być eksploatowany do celów komercyjnych, jednakże ze stałym zagwarantowaniem nieobniżania wysokich norm bezpieczeństwa, statki podlegające kontroli przeprowadzanej przez państwo portu należy zatem objąć zakresem dyrektywy 2009/16/WE, a zakres niniejszej dyrektywy powinien ograniczać się do promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich obsługujących regularne połączenia między portami w obrębie danego państwa członkowskiego lub między portem w państwie członkowskim a portem państwa trzeciego, jeśli bandera statku jest banderą danego państwa członkowskiego. W odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego, będących promami typu ro-ro i szybkimi jednostkami pasażerskimi wykonującymi regularne usługi między państwem członkowskim a państwem trzecim, przepisy dyrektywy 2009/16/WE (kontrola przez państwo portu) należy stosować w przypadku, gdy państwo bandery statku nie jest tożsame z danym państwem członkowskim.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W dyrektywie 1999/35/WE ustanowiono obowiązek przeprowadzania przez państwa przyjmujące co 12 miesięcy przeglądu specjalnego oraz przeglądu w trakcie wykonywania regularnej usługi. Chociaż celem tego wymogu było zapewnienie, aby te dwie inspekcje były przeprowadzane w określonych odstępach czasu pomiędzy sobą, kontrola w ramach programu REFIT wykazała, że nie zawsze tak jest. W celu wyeliminowania niejednoznaczności tego wymogu oraz aby zapewnić wspólny poziom bezpieczeństwa, należy doprecyzować, że te dwie coroczne inspekcje powinny odbywać się w regularnych, około półrocznych odstępach czasowych.

(5)  W dyrektywie 1999/35/WE ustanowiono obowiązek przeprowadzania przez państwa przyjmujące co 12 miesięcy przeglądu specjalnego oraz przeglądu w trakcie wykonywania regularnej usługi. Chociaż celem tego wymogu było zapewnienie, aby te dwie inspekcje były przeprowadzane w wystarczających odstępach czasu pomiędzy sobą, kontrola w ramach programu REFIT wykazała, że nie zawsze tak jest. W celu wyjaśnienia systemu inspekcji oraz aby zapewnić ujednolicone ramy inspekcji gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa, uwzględniając przy tym wspólne potrzeby w zakresie usług, należy doprecyzować, że te dwie coroczne inspekcje powinny odbywać się w regularnych, około półrocznych odstępach czasowych. Czas pomiędzy tymi kolejnymi inspekcjami nie może być krótszy niż cztery miesiące ani dłuższy niż osiem miesięcy. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego powinna także przeprowadzić i przedstawić badanie dotyczące faktycznych skutków stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Mając na uwadze szczególne i wysokie ryzyko związane z promami typu ro-ro i szybkimi jednostkami pasażerskimi wykonującymi regularne usługi, należy je stale uznawać za statki wysokiego ryzyka i w związku z tym dokonywać ich inspekcji priorytetowo. Dlatego też inspekcje promów typu ro-ro powinny zostać ujęte w całkowitej liczbie rocznych inspekcji, które powinno przeprowadzać każde państwo członkowskie zgodnie z art. 5 dyrektywy 2009/16/WE, w związku z czym należy odpowiednio zmienić załącznik do tej dyrektywy.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Inspekcje powinny uwzględniać także warunki pracy i życia członków załogi, gdyż bezpieczeństwo i aspekty socjalne są ze sobą ściśle powiązane.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „regularne usługi” oznaczają serię przepraw promów typu ro-ro lub szybkich jednostek pasażerskich wykonywanych w celu obsługi ruchu między tymi samymi dwoma portami lub większą ich liczbą bądź serię podróży z tego samego portu i z powrotem bez zawijania do portów pośrednich, albo:

5)  „regularne usługi” oznaczają serię przepraw promów typu ro-ro lub szybkich jednostek pasażerskich wykonywanych w celu obsługi ruchu między tymi samymi dwoma portami lub większą ich liczbą bądź serię podróży z tego samego portu i z powrotem bez zawijania do portów pośrednich, zgodnie z publicznie dostępnym lub planowanym rozkładem odjazdów i przyjazdów, albo:

Poprawka     6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12)  „inspektor” oznacza pracownika sektora publicznego lub inną osobę odpowiednio upoważnioną przez właściwe organy państwa członkowskiego do przeprowadzania inspekcji przewidzianych w niniejszej dyrektywie i odpowiedzialną przed tym właściwym organem oraz spełniającą minimalne kryteria określone w załączniku XI do dyrektywy 2009/16/WE.

12)  „inspektor” oznacza pracownika sektora publicznego lub inną osobę odpowiednio upoważnioną przez właściwe organy państwa członkowskiego do przeprowadzania inspekcji przewidzianych w niniejszej dyrektywie i odpowiedzialną przed tym właściwym organem;

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a)   „właściwy organ państwa członkowskiego” oznacza organ wyznaczony przez państwo członkowskie na podstawie niniejszej dyrektywy i pełniący obowiązki wyznaczone dla niego w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przed rozpoczęciem wykonywania regularnej usługi przez prom typu ro-ro lub szybką jednostkę pasażerską, objęte niniejszą dyrektywą, państwa członkowskie przeprowadzają inspekcję wstępną, obejmującą:

1.  Przed rozpoczęciem wykonywania regularnej usługi przez prom typu ro-ro lub szybką jednostkę pasażerską, objęte niniejszą dyrektywą, właściwe organy państw członkowskich przeprowadzają inspekcję wstępną, obejmującą:

Poprawka     9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  W przypadku inspekcji wstępnych państwo członkowskie może odstąpić od niektórych wymogów lub procedur określonych lub przedstawionych w załącznikach I i II i odnoszących się do dorocznego przeglądu przez państwo bandery lub do inspekcji – przeprowadzonych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy – w przypadku których zastosowano się do właściwych procedur i wytycznych dotyczących przeglądów określonych w HSSC albo procedur służących osiągnięciu tego samego celu. Państwa członkowskie przekazują odnośne informacje do bazy danych wyników inspekcji zgodnie z art. 10.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Gdy prom typu ro-ro lub szybka jednostka pasażerska ma być włączony/włączona do innej regularnej usługi, państwo członkowskie uwzględnia inspekcje tego promu lub jednostki przeprowadzone uprzednio celem dopuszczenia go/jej do wykonywania poprzedniej regularnej usługi, objęte niniejszą dyrektywą. Jeżeli te uprzednie inspekcje i przeglądy spełniają wymagania państwa członkowskiego i w przypadku gdy są one istotne w odniesieniu do nowych warunków eksploatacji, przeprowadzenie inspekcji i przeglądów, o których mowa w art. 3 ust. 1, nie jest konieczne przed rozpoczęciem wykonywania przez prom typu ro-ro lub szybką jednostkę pasażerską nowej regularnej usługi.

1.  Gdy prom typu ro-ro lub szybka jednostka pasażerska ma być włączony/włączona do innej regularnej usługi, państwo członkowskie może uwzględniać inspekcje tego promu lub jednostki przeprowadzone uprzednio celem dopuszczenia go/jej do wykonywania poprzedniej regularnej usługi, objęte niniejszą dyrektywą. Jeżeli te uprzednie inspekcje i przeglądy spełniają wymagania państwa członkowskiego i w przypadku gdy są one istotne w odniesieniu do nowych warunków eksploatacji, przeprowadzenie inspekcji i przeglądów, o których mowa w art. 3 ust. 1, nie jest konieczne przed rozpoczęciem wykonywania przez prom typu ro-ro lub szybką jednostkę pasażerską nowej regularnej usługi.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  oględziny oraz kontrola dokumentów nie budzą podejrzeń, że dany prom typu ro-ro lub dana szybka jednostka pasażerska nie spełnia wymagań koniecznych do bezpiecznego działania, i

(Nie dotyczy wszystkich wersji językowych.)

korekta ortograficzna w języku francuskim

Poprawka     12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  inspekcję trakcie trwania regularnej usługi, nie wcześniej niż pięć miesięcy, lecz nie później niż siedem miesięcy od zakończenia inspekcji. Inspekcja ta obejmuje elementy wymienione w załączniku III i wystarczającą liczbę pozycji wymienionych w załącznikach I i II celem zapewnienia, że dany prom typu ro-ro lub dana szybka jednostka pasażerska w dalszym ciągu spełnia wszystkie wymagania niezbędne do bezpiecznego działania.

b)  drugą inspekcję w trakcie trwania regularnej usługi, przeprowadzaną nie wcześniej niż cztery miesiące ani nie później niż osiem miesięcy po pierwszej inspekcji, o której mowa w lit. a); ta druga inspekcja obejmuje elementy wymienione w załączniku III i wystarczającą – zgodnie z profesjonalnym osądem inspektora – liczbę pozycji wymienionych w załącznikach I i II celem zapewnienia, że dany prom typu ro-ro lub dana szybka jednostka pasażerska w dalszym ciągu spełnia wszystkie wymagania niezbędne do bezpiecznego działania.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie przeprowadzają inspekcję zgodnie z załącznikiem II za każdym razem, gdy prom typu ro-ro lub szybka jednostka pasażerska podlega naprawie, zmianom lub modyfikacjom o istotnym znaczeniu lub gdy zachodzi zmiana zarządzania banderą bądź przeniesienie do innej klasy. W przypadku zmiany zarządzania banderą albo przeniesienia do innej klasy państwo członkowskie może jednak, po uwzględnieniu inspekcji wykonanych poprzednio w odniesieniu do danego promu lub danej szybkiej jednostki i pod warunkiem że zmiana ta nie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowania tego promu lub jednostki, odstąpić od inspekcji tego promu lub jednostki, wymaganej zgodnie z niniejszym ustępem.

3.  Państwa członkowskie przeprowadzają inspekcję zgodnie z załącznikiem II za każdym razem, gdy prom typu ro-ro lub szybka jednostka pasażerska podlega naprawie, zmianom lub modyfikacjom o istotnym znaczeniu lub gdy zachodzi zmiana zarządzania banderą bądź przeniesienie do innej klasy.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku uchybień, które stwarzają wyraźne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia bądź stanowią bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa promu typu ro-ro lub szybkiej jednostki pasażerskiej, jego/jej załogi i pasażerów, państwo członkowskie zapewnia, aby dany prom typu ro-ro lub dana szybka jednostka pasażerska został/została objęta zakazem wyjścia w morze. Kopia zakazu wyjścia w morze zostaje dostarczona kapitanowi statku.

2.  W przypadku uchybień promu typu ro-ro lub szybkiej jednostki pasażerskiej, które stwarzają wyraźne zagrożenie dla bezpieczeństwa bądź stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia załogi i pasażerów, państwo członkowskie zapewnia, aby dany prom typu ro-ro lub dana szybka jednostka pasażerska został/została objęta zakazem wyjścia w morze. Kopia zakazu wyjścia w morze zostaje dostarczona kapitanowi statku.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zakaz wyjścia w morze zostaje zniesiony dopiero wtedy, gdy zagrożenie zostanie usunięte lub gdy państwo członkowskie stwierdzi, że statek może, pod wszelkimi niezbędnymi warunkami, wypłynąć w morze bądź jego eksploatacja może zostać wznowiona bez zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pasażerów lub załogi, bez zagrożenia dla promu typu ro-ro lub szybkiej jednostki pasażerskiej bądź dla innych statków.

3.  Zakaz wyjścia w morze zostaje zniesiony dopiero wtedy, gdy istnieje pewność, że zagrożenie zostało usunięte, lub gdy państwo członkowskie stwierdzi, że statek może, pod wszelkimi niezbędnymi warunkami, wypłynąć w morze bądź jego eksploatacja może zostać wznowiona bez zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pasażerów lub załogi, bez zagrożenia dla promu typu ro-ro lub szybkiej jednostki pasażerskiej bądź dla innych statków.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Aby rozładować nadmierne zagęszczenie jednostek w porcie, państwo członkowskie może zezwolić promowi typu ro-ro lub szybkiej jednostce pasażerskiej objętemu/objętej zakazem wyjścia w morze na przemieszczenie w inne miejsce w obrębie portu, jeżeli takie przemieszczenie jest bezpieczne. Ryzyko nadmiernego zagęszczenia jednostek w porcie nie może wpływać jednak na podjęcie decyzji o zakazie wyjścia w morze lub o uchyleniu takiego zakazu. Organy portowe lub zarządzające portem ułatwiają przyjmowanie takich statków.

7.  Aby rozładować nadmierne zagęszczenie jednostek w porcie, właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić promowi typu ro-ro lub szybkiej jednostce pasażerskiej objętemu/objętej zakazem wyjścia w morze na przemieszczenie w inne miejsce w obrębie portu, jeżeli takie przemieszczenie jest bezpieczne. Ryzyko nadmiernego zagęszczenia jednostek w porcie nie może wpływać jednak na podjęcie decyzji o zakazie wyjścia w morze lub o uchyleniu takiego zakazu. Organy portowe lub zarządzające portem ułatwiają przyjmowanie takich statków.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeśli w trakcie inspekcji, o których mowa w art. 3 i 5, zostaną potwierdzone lub wykryte uchybienia uzasadniające zakaz wyjścia w morze, wszystkie koszty związane z inspekcjami pokrywa armator.

1.  Jeśli w trakcie inspekcji, o których mowa w art. 3 i 5, zostaną potwierdzone lub wykryte uchybienia uzasadniające zakaz wyjścia w morze, wszystkie koszty związane z inspekcjami pokrywa armator. Zasady pokrywania potencjalnych kosztów dodatkowych dla portu są regulowane stosunkami umownymi między operatorem a portem.

Poprawka     18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja opracowuje, utrzymuje i aktualizuje bazę danych wyników inspekcji, która będzie zawierała wszystkie informacje wymagane do wdrożenia systemu inspekcji określonego w niniejszej dyrektywie lub dalszego wzmocnienia bazy danych wyników inspekcji, o której jest mowa w art. 24 dyrektywy 2009/16/WE.

1.  Komisja opracowuje, utrzymuje i aktualizuje bazę danych wyników inspekcji, która będzie zawierała wszystkie informacje wymagane do wdrożenia systemu inspekcji określonego w niniejszej dyrektywie i będzie połączona z bazą danych wyników inspekcji, o której mowa w art. 24 dyrektywy 2009/16/WE.

Poprawka     19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje dotyczące inspekcji przeprowadzonych zgodnie z niniejszą dyrektywą, w tym na temat uchybień i zakazów wyjścia w morze, były przekazywane do bazy danych wyników inspekcji natychmiast po zakończeniu sprawozdania z inspekcji lub uchyleniu zakazu wyjścia w morze. W odniesieniu do szczegółowych informacji stosuje się odpowiednio przepisy załącznika XIII do dyrektywy 2009/16/WE.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje dotyczące inspekcji przeprowadzonych zgodnie z niniejszą dyrektywą, w tym na temat uchybień i zakazów wyjścia w morze, były przekazywane do bazy danych wyników inspekcji najpóźniej 24 godziny po zakończeniu sprawozdania z inspekcji lub uchyleniu zakazu wyjścia w morze. W odniesieniu do szczegółowych informacji stosuje się odpowiednio przepisy załącznika XIII do dyrektywy 2009/16/WE.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [the date of entry into force].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [the date of entry into force]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka     21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa 2009/16/WE

Artykuł 14 a – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli prom typu ro-ro lub szybka jednostka pasażerska podlega inspekcji, inspekcję taką należy odnotować jako rozszerzoną inspekcję w bazie danych wyników inspekcji oraz uwzględnić do celów art. 10, 11 i 12 oraz do celów obliczenia wykonania zobowiązań inspekcyjnych każdego państwa członkowskiego w takim stopniu, że wszystkie elementy, o których mowa w załączniku VII do niniejszej dyrektywy, są nimi objęte.”;

4.  Jeżeli prom typu ro-ro lub szybka jednostka pasażerska podlega inspekcji, inspekcję taką należy odnotować jako rozszerzoną inspekcję w bazie danych wyników inspekcji oraz uwzględnić do celów art. 10, 11 i 12 oraz do celów obliczenia wykonania zobowiązań inspekcyjnych każdego państwa członkowskiego w takim stopniu, że wszystkie elementy, o których mowa w załączniku VII do niniejszej dyrektywy, są nimi objęte. Uwzględnia się ją w liczbie inspekcji obowiązkowych dla każdego państwa członkowskiego zgodnie z przepisami art. 5.

Poprawka     22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa 2009/16/WE

Artykuł 14 a – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Podczas inspekcji statku pasażerskiego typu ro-ro lub szybkiej jednostki pasażerskiej inspektor właściwego organu państwa portu może wyrazić zgodę na to, by towarzyszył mu inspektor kontroli państwa portu innego państwa członkowskiego, pełniący funkcję obserwatora. Jeżeli banderą statku jest bandera państwa członkowskiego, państwo portu zaprasza do udziału w inspekcji – na żądanie – przedstawiciela państwa bandery w charakterze obserwatora.

Poprawka     23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Dyrektywa 2009/16/WE

Artykuł 19 – ustęp 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  w art. 19 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

 

10a.   Podczas inspekcji przeprowadzanej na mocy niniejszej dyrektywy dokłada się wszelkich starań, aby żaden statek nie został bezpodstawnie zatrzymany lub opóźniony.

(1)

Dz.U. C 34 z 2.2.2017, s. 176.


UZASADNIENIE

Kontekst

Wniosek Komisji dotyczący inspekcji promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wpisuje się w program REFIT, którego celem jest uproszczenie i usprawnienie istniejących ram prawnych. Dyskusje dotyczące wniosku rozpoczynają się w Parlamencie w kluczowym momencie dla sektora żeglugi morskiej – rok 2017 jest mianowicie Europejskim Rokiem Żeglugi Morskiej.

Rok ten powinien mieć zatem duże znaczenie, jeżeli chodzi o wzmocnienie pozycji sektora żeglugi morskiej na rynku wewnętrznym. Celem wniosku jest wyeliminowanie luk prawnych, braku pewności prawnej lub dublowania się przepisów, które to problemy wynikają ze współistnienia dwóch dyrektyw dotyczących przeglądów statków, a mianowicie dyrektywy 1999/35/WE przewidującej inspekcje specjalne promów typu ro-ro i szybkich statków pasażerskich, oraz dyrektywy 2009/16/WE wprowadzającej system kontroli statków przez państwo portu na podstawie oceny ryzyka.

Wniosek Komisji powinien również umożliwić zmniejszenie obciążenia administracyjnego i ekonomicznego operatorów/armatorów, dzięki unikaniu nakładania się na siebie inspekcji specjalnych przewidzianych dyrektywą 1999/35/WE i inspekcji rozszerzonych zgodnie z dyrektywą 2009/16/WE lub też rocznych przeglądów przeprowadzanych przez państwo bandery, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

W gruncie rzeczy wniosek w sprawie dyrektywy, która ma zastąpić dyrektywę 1999/35/WE, ogranicza zakres tej ostatniej. W omawianym tu wniosku inspekcjom poddaje się wyłącznie promy typu ro-ro i szybkie jednostki pasażerskie regularnie kursujące między portem państwa członkowskiego a portem państwa trzeciego, jeśli bandera statku jest banderą danego państwa członkowskiego, lub odbywające rejsy krajowe w żegludze regularnej na obszarach morskich, na których mogą prowadzić działalność statki klasy A zgodnie z dyrektywą 2009/45/WE.

Zakres dyrektywy 2009/16/WE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu zostaje rozszerzony w związku z określeniem rodzaju inspekcji niezbędnych dla bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro lub szybkich jednostek pasażerskich.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca popiera i z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, który ma na celu zapewnienie jasnych, uproszczonych i wzmocnionych wspólnych zasad dotyczących promów typu ro-ro i szybkich statków pasażerskich odpływających z UE i przypływających do niej. Jest on zdania, że solidne i spójne ramy prawne są konieczne nie tylko po to, aby zagwarantować wspólny poziom bezpieczeństwa, lecz także bezstronne środowisko konkurencyjne dla wszystkich przewoźników, niezależnie od ich obywatelstwa i bandery statku.

Sprawozdawca uważa w szczególności, że omawiany tu wniosek jest krokiem w kierunku uproszczenia przepisów przez unikanie powielania działań prawnych i doprecyzowanie zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy i dyrektywy 2009/16/WE pod względem systemu kontroli przeprowadzanych przez państwo portu.

Ponadto wniosek zapewnia wzmocnienie dyrektywy przez wprowadzenie semestralnej częstotliwości przeprowadzania inspekcji, tj. dwa razy w odstępie sześciomiesięcznym, i wypełnienie luk prawnych, nie wprowadza jednak zbędnych obciążeń ani też nie uniemożliwia uproszczenia przepisów dyrektywy.

W tym miejscu należy wyjaśnić kilka kwestii. W motywie 3 sprawozdawca pragnie zapewnić większą jasność, jeżeli chodzi o zakres stosowania omawianej dyrektywy i dyrektywy 2009/16/WE, przedstawiając różne przykłady regularnych usług pomiędzy państwem członkowskim Unii Europejskiej a państwem trzecim, aby w ten sposób uniknąć próżni prawnej.

Sprawozdawca uważa ponadto, że w art. 2 należy zdefiniować właściwy organ państwa członkowskiego, ponieważ w dyrektywie jest do niego odniesienie w kilku miejscach, a poszczególnych państwach członkowskich rolę tę mogą pełnić różnego rodzaju organy.

Jeżeli chodzi o art. 5, sprawozdawca uważa, że wyjątek od inspekcji regularnych usług w formie proponowanej przez Komisję Europejską mógłby pogorszyć bezpieczeństwo pasażerów, dlatego też proponuje skreślenie tego przepisu.

W kwestii kosztów powstałych w związku z zatrzymaniem statku w porcie sprawozdawca proponuje, aby doprecyzować tekst, wyjaśniając, że wynikające z tego zatrzymania koszty dodatkowe dla portu są regulowane stosunkami umownymi – dzięki temu możliwe będzie uniknięcie niepewności prawnej.

Wreszcie, wprowadzono kilka wyjaśnień w celu nadania tekstowi większej czytelności.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

System inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi oraz zmiana dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w sprawie kontroli państwa portu i uchylenie dyrektywy Rady 1999/35/WE

Odsyłacze

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Data przedstawienia w PE

6.6.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Data przyjęcia

11.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Data złożenia

19.4.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności