Postup : 2016/0172(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0165/2017

Predkladané texty :

A8-0165/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 04/10/2017 - 9.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0375

SPRÁVA     ***I
PDF 704kWORD 92k
19.4.2017
PE 589.485v03-00 A8-0165/2017

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole a ruší smernica Rady 1999/35/ES

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Dominique Riquet

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDKY ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole a ruší smernica Rady 1999/35/ES

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2016)0371),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0210/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0165/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Väčšina členských štátov už spája povinné prehliadky v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro s inými druhmi prehliadok a inšpekcií, ak je to možné, konkrétne s prehliadkami vlajkového štátu a inšpekciami štátnej prístavnej kontroly. V záujme ďalšieho zníženia inšpekčného úsilia a na maximalizáciu času, počas ktorého možno loď komerčne využívať, by sa preto rozsah pôsobnosti smernice 2009/16/ES mal rozšíriť na plavidlá podliehajúce inšpekciám štátnej prístavnej kontroly a rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa mal obmedziť na lode, ktorými sa zabezpečuje pravidelná preprava prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel medzi prístavmi v rámci členského štátu alebo medzi prístavom členského štátu a prístavom tretieho štátu, keď je vlajka plavidla rovnaká ako príslušný členský štát.

(3)  Väčšina členských štátov už spája povinné prehliadky v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro s inými druhmi prehliadok a inšpekcií, ak je to možné, konkrétne s prehliadkami vlajkového štátu a inšpekciami štátnej prístavnej kontroly. V záujme ďalšieho zníženia inšpekčného úsilia a na maximalizáciu času, počas ktorého možno loď komerčne využívať, pri zabezpečení toho, aby sa naďalej uplatňovali prísne bezpečnostné normy, ktoré by sa nemali zmierniť, by sa preto rozsah pôsobnosti smernice 2009/16/ES mal rozšíriť na plavidlá podliehajúce inšpekciám štátnej prístavnej kontroly a rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa mal obmedziť na lode, ktorými sa zabezpečuje pravidelná preprava prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel medzi prístavmi v rámci členského štátu alebo medzi prístavom členského štátu a prístavom tretieho štátu, keď je vlajka plavidla rovnaká ako príslušný členský štát. Pokiaľ ide o lode, ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu a poskytujú služby prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave medzi členským štátom a treťou krajinou, v prípade, ak vlajka plavidla nie je rovnaká ako vlajka príslušného členského štátu, sa uplatňuje smernica 2009/16/ES (o štátnej prístavnej kontrole).

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V smernici 1999/35/ES sa stanovuje, že hostiteľské štáty musia každých 12 mesiacov vykonať špecifickú kontrolu a kontrolu počas pravidelnej prevádzky. Hoci cieľom tejto požiadavky je zabezpečiť, aby sa obidve tieto inšpekcie vykonávali s určitým časovým odstupom medzi nimi, kontrola vhodnosti REFIT preukázala, že to nie je vždy tak.cieľom odstrániť nejednoznačnosť tejto požiadavky a zabezpečiť spoločnú úroveň bezpečnosti by sa malo objasniť, že uvedené dve ročné inšpekcie by mali prebiehať v pravidelných, približne šesťmesačných intervaloch.

(5)  V smernici 1999/35/ES sa stanovuje, že hostiteľské štáty musia každých 12 mesiacov vykonať špecifickú kontrolu a kontrolu počas pravidelnej prevádzky. Hoci cieľom tejto požiadavky je zabezpečiť, aby sa obidve tieto inšpekcie vykonávali s dostatočným časovým odstupom medzi nimi, kontrola vhodnosti REFIT preukázala, že to nie je vždy tak. S cieľom vyjasniť režim inšpekcií a zabezpečiť harmonizovaný rámec inšpekcií, ktorý zaistí vysokú úroveň bezpečnosti, pri zohľadnení spoločných potrieb v oblasti služieb by sa malo objasniť, že uvedené dve ročné inšpekcie by mali prebiehať v pravidelných, približne šesťmesačných intervaloch. Medzi týmito po sebe nasledujúcimi inšpekciami by mali byť minimálne štyri mesiace a maximálne osem mesiacov. Takisto by Európska námorná bezpečnostná agentúra mala uskutočniť a predstaviť štúdiu o skutočných dôsledkoch uplatňovania tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Vzhľadom na ich vysoký a špecifický rizikový profil by sa prievozné lode ro-ro a osobné vysokorýchlostné plavidlá mali sústavne považovať za vysokorizikové plavidlá a z tohto dôvodu by ich inšpekcie mali byť prioritou. Inšpekcie prievozných plavidiel ro-ro ako také by sa mali zahrnúť do celkového počtu ročných inšpekcií, ktoré má vykonať každý členský štát, ako sa stanovuje v článku 5 smernice 2009/16/ES, a podľa toho by sa mala zmeniť aj príloha II tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Pri inšpekciách by sa malo zohľadňovať pracovné prostredie a osobný život posádky, keďže bezpečnosť a sociálne aspekty sú úzko prepojené.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „pravidelná preprava“ je sled plavieb prievoznej lode ro-ro alebo osobného vysokorýchlostného plavidla prevádzkovaných tak, aby obstarávali dopravu medzi tými istými dvoma alebo viacerými prístavmi, alebo rad plavieb z toho istého prístavu alebo do toho istého prístavu bez medzipristátí, buď:

5.  „pravidelná preprava“ je sled plavieb prievoznej lode ro-ro alebo osobného vysokorýchlostného plavidla prevádzkovaných tak, aby obstarávali dopravu medzi tými istými dvoma alebo viacerými prístavmi, alebo rad plavieb z toho istého prístavu alebo do toho istého prístavu bez medzipristátí a podľa verejne dostupného alebo plánovaného harmonogramu odchodov a príchodov, buď:

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12.  „inšpektor“ je zamestnanec verejného sektora alebo iná osoba náležite poverená príslušným orgánom členského štátu vykonávať inšpekcie stanovené v tejto smernici, ktorá je zodpovedá voči tomuto príslušnému orgánu a spĺňa minimálne kritériá uvedené v prílohe XI k smernici 2009/16/ES.

12.  „inšpektor“ je zamestnanec verejného sektora alebo iná osoba náležite poverená príslušným orgánom členského štátu vykonávať inšpekcie stanovené v tejto smernici, ktorá je zodpovedná voči tomuto príslušnému orgánu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a.   „príslušný orgán členského štátu“ je orgán určený členským štátom na základe tejto smernice, ktorý je zodpovedný za vykonávanie úloh, ktoré mu touto smernicou boli pridelené.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty pred začatím prevádzky pravidelnej prepravy prievoznej lode ro-ro alebo osobného vysokorýchlostného plavidla, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonajú inšpekcie, ktoré zahŕňajú:

1.  Príslušné orgány členských štátov pred začatím prevádzky pravidelnej prepravy prievoznej lode ro-ro alebo osobného vysokorýchlostného plavidla, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonajú inšpekcie, ktoré zahŕňajú:

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh smernice

Článok 4 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Členský štát môže v prípade inšpekcií pred začatím prevádzky udeliť výnimku z niektorých požiadaviek alebo postupov, ktoré sú uvedené alebo stanovené v prílohách I a II a súvisia s ročnou prehliadkou alebo inšpekciou vlajkového štátu vykonanou v priebehu predchádzajúcich šiestich mesiacov, pri ktorej sa dodržali príslušné postupy a usmernenia pre prehliadky stanovené v harmonizovanom systéme kontrol a osvedčovania (HSSC) alebo postupy určené na dosiahnutie rovnakého cieľa. Členské štáty zabezpečia prenos príslušných informácií do inšpekčnej databázy v súlade s článkom 10.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď sa má prievozná loď ro-ro alebo osobné vysokorýchlostné plavidlo začať prevádzkovať v inej pravidelnej preprave, členský štát vezme do úvahy inšpekcie a prehliadky vykonané predtým pri danej prievoznej lodi ro-ro alebo vysokorýchlostnom plavidle prevádzkovaných v predchádzajúcej pravidelnej preprave, na ktorú sa vzťahuje táto smernica. Ak sa tieto predchádzajúce inšpekcie a prehliadky vykonali k spokojnosti členského štátu,uznáva, že sú relevantné pre nové prevádzkové podmienky, inšpekcie a prehliadky stanovené v článku 3 ods. 1 sa nemusia vykonať pred tým, ako sa prievozná loď ro-ro alebo vysokorýchlostné plavidlo začnú prevádzkovať v novej pravidelnej preprave.

1.  Keď sa má prievozná loď ro-ro alebo osobné vysokorýchlostné plavidlo začať prevádzkovať v inej pravidelnej preprave, členský štát môže vziať do úvahy inšpekcie a prehliadky vykonané predtým pri danej prievoznej lodi ro-ro alebo vysokorýchlostnom plavidle prevádzkovaných v predchádzajúcej pravidelnej preprave, na ktorú sa vzťahuje táto smernica. Ak sa tieto predchádzajúce inšpekcie a prehliadky vykonali k spokojnosti členského štátu a ak sú relevantné pre nové prevádzkové podmienky, inšpekcie a prehliadky stanovené v článku 3 ods. 1 sa nemusia vykonať pred tým, ako sa prievozná loď ro-ro alebo vysokorýchlostné plavidlo začnú prevádzkovať v novej pravidelnej preprave.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  z vizuálnej inšpekcie a kontroly dokladov nevyplynú žiadne obavy, že prievozná loď ro-ro alebo osobné vysokorýchlostné plavidlo nespĺňa požiadavky potrebné pre bezpečnú prevádzku; a

(Netýka sa všetkých jazykových verzií.)

oprava pravopisnej chyby vo francúzštine

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  inšpekciu počas pravidelnej prepravy, najskôr päť mesiacov a najneskôr sedem mesiacov po inšpekcii. Táto inšpekcia zahŕňa body uvedené v prílohe III a dostatočný počet bodov uvedených v prílohách I a II s cieľom zabezpečiť, aby prievozná loď ro-ro alebo osobné vysokorýchlostné plavidlo naďalej spĺňali všetky požiadavky potrebné na bezpečnú prevádzku.

b)  druhú inšpekciu počas pravidelnej prepravy, ktorá sa vykoná najskôr štyri mesiace a najneskôr osem mesiacov po prvej inšpekcii, ako je stanovené v písmene a); táto druhá inšpekcia zahŕňa body uvedené v prílohe III a na základe odborného posúdenia inšpektora stanovený dostatočný počet bodov uvedených v prílohách I a II s cieľom zabezpečiť, aby prievozná loď ro-ro alebo osobné vysokorýchlostné plavidlo naďalej spĺňali všetky požiadavky potrebné na bezpečnú prevádzku.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty vykonávajú inšpekciu podľa prílohy II vždy, keď sa na prievoznej lodi ro-ro alebo osobnom vysokorýchlostnom plavidle vykonajú opravy, zmeny alebo úpravy väčšieho charakteru alebo keď nastane zmena manažmentu alebo triedy. V prípade zmeny manažmentu alebo triedy však členský štát môže po zohľadnení inšpekcií vykonaných na prievoznej lodi ro-ro alebo osobnom vysokorýchlostnom plavidle predtým a pod podmienkou, že bezpečná prevádzka prievoznej lode ro-ro alebo plavidla nie je touto zmenou ovplyvnená, upustiť od inšpekcie prievoznej lode alebo vysokorýchlostného plavidla požadovanej v tomto odseku.

3.  Členské štáty vykonávajú inšpekciu podľa prílohy II vždy, keď sa na prievoznej lodi ro-ro alebo osobnom vysokorýchlostnom plavidle vykonajú opravy, zmeny alebo úpravy väčšieho charakteru alebo keď nastane zmena manažmentu alebo triedy.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade nedostatkov, ktoré predstavujú zjavné riziko pre bezpečnosť alebo zdravie alebo bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudský život, prievoznú loď ro-ro alebo osobné vysokorýchlostné plavidlo, jeho posádku a cestujúcich, členský štát zabezpečí, aby sa vydal zákaz odchodu prievoznej lode ro-ro alebo osobného vysokorýchlostného plavidla. Kapitánovi sa poskytne kópia zákazu odchodu.

2.  V prípade nedostatkov prievoznej lode ro-ro alebo osobného vysokorýchlostného plavidla, ktoré predstavujú zjavné riziko pre bezpečnosť alebo bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie alebo životy posádky a cestujúcich, členský štát zabezpečí, aby sa vydal zákaz odchodu prievoznej lode ro-ro alebo osobného vysokorýchlostného plavidla. Kapitánovi sa poskytne kópia zákazu odchodu.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zákaz odchodu sa nezruší, pokým nebude odstránené nebezpečenstvo alebo pokým členský štát nestanoví, že loď môže s výhradou akýchkoľvek potrebných podmienok vyplávať na more alebo môže byť obnovená prevádzka bez ohrozenia bezpečnosti a zdravia cestujúcich alebo posádky či ohrozenia prievoznej lode ro-ro alebo osobného vysokorýchlostného plavidla alebo iných plavidiel.

3.  Zákaz odchodu sa nezruší, pokým nebude spoľahlivo odstránené nebezpečenstvo alebo pokým členský štát nestanoví, že loď môže s výhradou akýchkoľvek potrebných podmienok vyplávať na more alebo môže byť obnovená prevádzka bez ohrozenia bezpečnosti a zdravia cestujúcich alebo posádky či ohrozenia prievoznej lode ro-ro alebo osobného vysokorýchlostného plavidla, alebo iných plavidiel.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  V záujme odbremeniť prístav môže príslušný členský štát povoliť prievoznej lodi ro-ro alebo osobnému vysokorýchlostnému plavidlu, na ktoré sa vzťahuje zákaz odchodu, presun do inej časti prístavu, ak je to bezpečné. Riziko zaťaženia prístavu sa však nezohľadňuje pri rozhodovaní o zákaze odchodu alebo zrušení zákazu odchodu. Prístavné orgány alebo subjekty uľahčujú umiestňovanie takýchto lodí.

7.  S cieľom odbremeniť prístav môže príslušný orgán členského štátu povoliť prievoznej lodi ro-ro alebo osobnému vysokorýchlostnému plavidlu, na ktoré sa vzťahuje zákaz odchodu, presun do inej časti prístavu, ak je to bezpečné. Riziko zaťaženia prístavu sa však nezohľadňuje pri rozhodovaní o zákaze odchodu alebo zrušení zákazu odchodu. Prístavné orgány alebo subjekty uľahčujú umiestňovanie takýchto lodí.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak by sa pri inšpekciách uvedených v článkoch 3 a 5 potvrdili alebo odhalili nedostatky oprávňujúce zákaz odchodu, všetky náklady súvisiace s inšpekciami hradí spoločnosť.

1.  Ak by sa pri inšpekciách uvedených v článkoch 3 a 5 potvrdili alebo odhalili nedostatky oprávňujúce zákaz odchodu, všetky náklady súvisiace s inšpekciami hradí spoločnosť. Systém prípadných dodatočných nákladov prístavu je upravený zmluvným vzťahom medzi prevádzkovateľom a prístavom.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia vytvorí, prevádzkuje a aktualizuje inšpekčnú databázu všetkých informácií požadovaných na uplatňovanie systému inšpekcií stanoveného touto smernicou alebo na ďalšie zlepšenie inšpekčnej databázy uvedenej v článku 24 smernice 2009/16/ES.

1.  Komisia vytvorí, prevádzkuje a aktualizuje inšpekčnú databázu všetkých informácií požadovaných na uplatňovanie systému inšpekcií stanoveného touto smernicou a prepojenú s inšpekčnou databázou uvedenou v článku 24 smernice 2009/16/ES.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia prenos informácií týkajúcich sa inšpekcií vykonaných v súlade s touto smernicou vrátane informácií o nedostatkoch a zákaze odchodu do inšpekčnej databázy čo najskôr po dokončení inšpekčnej správy alebo zrušení zákazu odchodu. Pokiaľ ide o podrobnosti informácií uplatňujú sa mutatis mutandis ustanovenia prílohy XIII k smernici 2009/16/ES.

2.  Členské štáty zabezpečia prenos informácií týkajúcich sa inšpekcií vykonaných v súlade s touto smernicou vrátane informácií o nedostatkoch a zákaze odchodu do inšpekčnej databázy do 24 hodín od dokončenia inšpekčnej správy alebo zrušenia zákazu odchodu. Pokiaľ ide o podrobnosti informácií uplatňujú sa mutatis mutandis ustanovenia prílohy XIII k smernici 2009/16/ES.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty podľa článku 12 sa Komisii udeľuje na neurčitý čas od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/16/ES

Článok 14a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Keď sa vykonala inšpekcia prievoznej lode ro-ro alebo osobného vysokorýchlostného plavidla, táto inšpekcia zaznamená do inšpekčnej databázy sa ako rozšírená inšpekcia a zohľadní sa na účely článkov 10, 11 a 12 a na výpočet splnenia inšpekčného záväzku každého členského štátu tak, aby boli pokryté všetky body uvedené v prílohe VII k tejto smernici.“;

4.  Keď sa vykonala inšpekcia prievoznej lode ro-ro alebo osobného vysokorýchlostného plavidla, táto inšpekcia sa zaznamená do inšpekčnej databázy ako rozšírená inšpekcia a zohľadní sa na účely článkov 10, 11 a 12 a na výpočet splnenia inšpekčného záväzku každého členského štátu tak, aby boli pokryté všetky body uvedené v prílohe VII k tejto smernici. Zahrnie sa do celkového počtu povinných inšpekcií, ktoré má vykonať každý členský štát, ako sa stanovuje v článku 5.

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/16/ES

Článok 14 a – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Inšpektor príslušného orgánu prístavného štátu môže súhlasiť s tým, že ho počas inšpekcie osobnej lode ro-ro alebo osobného vysokorýchlostného plavidla bude sprevádzať inšpektor štátnej prístavnej kontroly iného členského štátu, ktorý bude pôsobiť ako pozorovateľ. Ak je vlajka plavidla vlajkou daného členského štátu, prístavný štát na požiadanie vyzve zástupcu vlajkového štátu, aby sa na inšpekcii zúčastnil ako pozorovateľ.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Smernica 2009/16/ES

Článok 19 – odsek 10 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Článok 19 sa dopĺňa o tento odsek 10a:

 

10a.   Pri vykonávaní inšpekcie podľa tejto smernice sa vynaloží všetko úsilie nato, aby sa zabránilo neoprávnenému zadržaniu alebo omeškaniu lode.

(1)

Ú. v. EÚ C 34, 2.2.2017, s. 176.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Návrh Komisie týkajúci sa inšpekcií prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel je súčasťou programu REFIT, ktorého cieľom je zjednodušiť a zefektívniť existujúci právny rámec. Rokovania o návrhu sa v Parlamente začínajú v kľúčovom období pre odvetvie námornej dopravy, keďže rok 2017 je Európskym rokom mora. Rok 2017 by preto mal byť kľúčový, pokiaľ ide o posilnenie pozície odvetvia námornej dopravy na vnútornom trhu.

Cieľom návrhu je odstrániť právnu neistotu a duplicitu, ktoré sú spôsobené existenciou dvoch smerníc týkajúcich sa inšpekcií plavidiel: smernice 1999/35/ES, ktorou sa stanovujú pravidlá pre inšpekcie prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel, a smernice 2009/16/ES, ktorou sa stanovuje systém inšpekcií prístavného štátu zameraných na lode na základe hodnotenia rizika.

Návrh Komisie by mal tiež prispieť k zníženiu administratívnej a finančnej záťaže pre prevádzkovateľov/vlastníkov tým, že sa odstráni prekrývanie medzi špecifickými kontrolami podľa smernice 1999/35/ES a rozšírenými inšpekciami podľa smernice 2009/16/ES, ako aj ročnými prehliadkami vlajkového štátu, a to pri zachovaní vysokej úrovne bezpečnosti.

Návrh, ktorým sa má nahradiť smernica 1999/35/ES, v skutočnosti zužuje rozsah jej pôsobnosti. Obmedzuje vykonávanie inšpekcií na prievozné lode ro-ro a osobné vysokorýchlostné plavidlá v pravidelnej preprave medzi prístavom členského štátu a prístavom v treťom štáte, keď je vlajka plavidla rovnaká ako vlajka príslušného členského štátu, alebo v pravidelnej preprave na vnútroštátnych plavbách v morských oblastiach, v ktorých možno prevádzkovať lode triedy A podľa smernice 2009/45/ES.

Rozsah pôsobnosti smernice 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole sa rozširuje podrobným vymedzením typov inšpekcií potrebných na bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa podporuje a s potešením víta návrh Komisie, ktorého cieľom je zaviesť jednoznačné, zjednodušené a posilnené spoločné pravidlá pre prievozné lode ro-ro a osobné vysokorýchlostné plavidlá, ktoré začínajú a končia plavbu v EÚ. Domnieva sa, že takýto solídny a ucelený právny rámec je potrebný na zabezpečenie nielen spoločnej úrovne bezpečnosti, ale aj takého konkurenčného prostredia, ktoré by bolo spravodlivé pre všetkých prevádzkovateľov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť či vlajku plavidla.

Osobitne sa nazdáva, že návrh prispeje k zjednodušeniu tým, že odstráni právnu duplicitu a objasní rozsah pôsobnosti tejto smernice a smernice 2009/16/ES, ktorá upravuje systém štátnej prístavnej kontroly.

Okrem toho týmto návrhom dochádza k posilneniu smernice tým, že sa ním stanovujú inšpekcie vykonávané dvakrát ročne (dve inšpekcie s odstupom šiestich mesiacov) a rieši sa problém právnej neistoty, ale bez toho, aby bolo ohrozené zjednodušenie smernice.

Treba uviesť niekoľko spresnení. V odôvodnení 3 spravodajkyňa vyzýva na jasnejšie vymedzenie rozsahu pôsobnosti tejto smernice a rozsahu pôsobnosti smernice 2009/16/ES, a to tým, že uvádza rôzne možnosti pravidelnej prepravy medzi členskými štátmi a nečlenskými štátmi s cieľom zamedziť akejkoľvek právnej neistote.

Spravodajkyňa sa domnieva, že treba vymedziť pojem príslušného orgánu členského štátu v článku 2, keďže v smernici sa naň opakovane odkazuje a v rôznych členských štátoch nemusí znamenať to isté.

Ďalej spravodajkyňa zastáva názor, že výnimka z inšpekcií plavidiel zabezpečujúcich pravidelnú prepravu v článku 5 podľa návrhu Komisie by mohla oslabiť ochranu a bezpečnosť cestujúcich, a preto odporúča jej vypustenie z návrhu.

Pokiaľ ide o náklady súvisiace so zadržiavaním plavidla, spravodajkyňa navrhuje vyjasniť znenie textu a spresniť, že takéto náklady spojené so zadržiavaním v prístave sú upravené v rámci zmluvného vzťahu, čím sa zabraňuje akejkoľvek právnej neistote.

Napokon treba v záujme vyjasnenia textu uviesť aj niekoľko ďalších spresnení.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Title

Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave a zmena smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole a zrušenie smernice Rady 1999/35/ES

Referenčné čísla

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Dátum predloženia v EP

6.6.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2017

 

 

 

Dátum prijatia

11.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Dátum predloženia

19.4.2017


VÝSLEDKY ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia