Förfarande : 2016/0172(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0165/2017

Ingivna texter :

A8-0165/2017

Debatter :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Omröstningar :

PV 04/10/2017 - 9.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0375

BETÄNKANDE     ***I
PDF 425kWORD 90k
19.4.2017
PE 589.485v03-00 A8-0165/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Dominique Riquet

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0371),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0210/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 oktober 2016(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0165/2017), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  De flesta medlemsstater kombinerar redan obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg i reguljär trafik med andra typer av besiktningar och inspektioner när så är möjligt, nämligen flaggstatsbesiktningar och hamnstatskontrollinspektioner. För att ytterligare minska inspektionsinsatserna och maximera den tid under vilken fartyget kan utnyttjas kommersiellt, bör bestämmelserna om fartyg som omfattas av hamnstatskontrollinspektioner därför överföras till direktiv 2009/16/EG och det här direktivets tillämpningsområde bör begränsas till ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används i reguljär trafik mellan hamnar i en medlemsstat eller mellan en hamn i en medlemsstat och en hamn i ett tredjeland när fartyget för den berörda medlemsstatens flagg.

(3)  De flesta medlemsstater kombinerar redan obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg i reguljär trafik med andra typer av besiktningar och inspektioner när så är möjligt, nämligen flaggstatsbesiktningar och hamnstatskontrollinspektioner. För att ytterligare minska inspektionsinsatserna och maximera den tid under vilken fartyget kan utnyttjas kommersiellt, samtidigt som man fortsätter att säkerställa höga säkerhetsstandarder som inte bör urvattnas, bör bestämmelserna om fartyg som omfattas av hamnstatskontrollinspektioner därför överföras till direktiv 2009/16/EG och det här direktivets tillämpningsområde bör begränsas till ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används i reguljär trafik mellan hamnar i en medlemsstat eller mellan en hamn i en medlemsstat och en hamn i ett tredjeland när fartyget för den berörda medlemsstatens flagg. När det gäller fartyg som för en medlemsstats flagg och ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används i reguljär trafik mellan en medlemsstat och ett tredjeland gäller regelverket i direktiv 2009/16/EG (hamnstatskontroll) i de fall där fartyget inte för den berörda medlemsstatens flagg.

Ändringsförslag     2

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Enligt direktiv 1999/35/EG måste värdstaterna utföra en särskild besiktning och en besiktning under en reguljär resa inom varje tolvmånadersperiod. Även om detta krav syftade till att säkerställa att dessa två besiktningar utförs med ett visst intervall har kontrollen av ändamålsenligheten i enlighet med programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet visat att detta inte alltid är fallet. För att undanröja tvetydigheten i detta krav och säkerställa en gemensam säkerhetsnivå bör det klargöras att de två årliga inspektionerna bör genomföras regelbundet, med sex månaders mellanrum .

(5)  Enligt direktiv 1999/35/EG måste värdstaterna utföra en särskild besiktning och en besiktning under en reguljär resa inom varje tolvmånadersperiod. Även om detta krav syftade till att säkerställa att dessa två besiktningar utförs med ett tillräckligt långt intervall har kontrollen av ändamålsenligheten i enlighet med programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet visat att detta inte alltid är fallet. För att förtydliga systemet för inspektioner och säkerställa en harmoniserad inspektionsram som garanterar en hög säkerhetsnivå, samtidigt som de gemensamma behoven för tjänsterna beaktas, bör det klargöras att de två årliga inspektionerna bör genomföras regelbundet, med cirka sex månaders mellanrum. Dessa på varandra följande inspektioner bör tidsmässigt inte ligga mindre än fyra månader eller mer än åtta månader från varandra. Likaså ska Europeiska sjösäkerhetsbyrån genomföra och lägga fram en undersökning om de verkliga konsekvenserna av tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag     3

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Med tanke på deras höga och specifika riskprofil bör ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg systematiskt betraktas som högriskfartyg och därför inspekteras med prioritet. Som sådana bör inspektionerna av ro-ro-passagerarfartyg ingå i det totala antalet årliga inspektioner som varje medlemsstat ska utföra i enlighet med artikel 5 i direktiv 2009/16/EG, och därför bör bilaga II till direktivet ändras i enlighet med detta.

Ändringsförslag     4

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Inspektionerna bör även beakta arbetsmiljön och besättningens liv ombord, eftersom säkerhet och sociala aspekter är nära sammanflätade.

Ändringsförslag     5

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  reguljär trafik: en serie överfarter med ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg mellan två eller fler hamnar, eller en serie resor från och till samma hamn utan mellanliggande hamnbesök, antingen

(5)  reguljär trafik: en serie överfarter med ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg mellan två eller fler hamnar, eller en serie resor från och till samma hamn utan mellanliggande hamnbesök, enligt offentligt tillgängliga eller planerade tidtabeller för avgångar och ankomster, antingen

Ändringsförslag     6

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  inspektör: en offentligt anställd tjänsteman eller annan person som är godkänd av medlemsstatens behöriga myndighet för att utföra de inspektioner som föreskrivs i detta direktiv, som är ansvarig inför den behöriga myndigheten och som uppfyller de minimikriterier som anges i bilaga XI till direktiv 2009/16/EG.

(12)  inspektör: en offentligt anställd tjänsteman eller annan person som är godkänd av medlemsstatens behöriga myndighet för att utföra de inspektioner som föreskrivs i detta direktiv, och som är ansvarig inför den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)   medlemsstatens behöriga myndighet: den myndighet som har utsetts av medlemsstaten i enlighet med detta direktiv och som ansvarar för att utföra de uppgifter som den tilldelats genom detta direktiv.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Innan ett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg sätts i reguljär trafik som omfattas av detta direktiv ska medlemsstaterna genomföra en inspektion, bestående av följande:

1.  Innan ett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg sätts i reguljär trafik som omfattas av detta direktiv ska medlemsstatens behöriga myndighet genomföra en inspektion, bestående av följande:

Ändringsförslag     9

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Vid inspektioner innan ett fartyg sätts i reguljär trafik får en medlemsstat bortse från vissa krav eller förfaranden som anges eller fastställs i bilagorna I och II och som är relevanta för en årlig flaggstatsbesiktning eller inspektion som genomförts under de senaste sex månaderna, för vilka de relevanta förfaranden och riktlinjer för besiktningar som beskrivs i HSSC eller förfaranden som är avsedda att uppnå samma syfte har följts. Medlemsstaterna ska föra över relevanta uppgifter till inspektionsdatabasen i enlighet med artikel 10.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När ett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg ska tas i bruk i annan reguljär trafik ska medlemsstaten ta hänsyn till inspektioner och besiktningar som tidigare har utförts för det fartyget innan det togs i bruk i tidigare reguljär trafik som omfattas av detta direktiv. Om den nya medlemsstaten är tillfreds med dessa tidigare inspektioner och besiktningar, och om de är relevanta för de nya trafikförhållandena, behöver inte de inspektioner och besiktningar som föreskrivs i artikel 3.1 tillämpas innan ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget tas i bruk i den nya reguljära trafiken.

1.  När ett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg ska tas i bruk i annan reguljär trafik kan medlemsstaten ta hänsyn till inspektioner och besiktningar som tidigare har utförts för det fartyget innan det togs i bruk i tidigare reguljär trafik som omfattas av detta direktiv. Om den nya medlemsstaten är tillfreds med dessa tidigare inspektioner och besiktningar, och om de är relevanta för de nya trafikförhållandena, behöver inte de inspektioner och besiktningar som föreskrivs i artikel 3.1 tillämpas innan ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget tas i bruk i den nya reguljära trafiken.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  att en okulärinspektion och en kontroll av dokumenten inte inger några farhågor om att ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget inte skulle uppfylla de nödvändiga kraven för säker drift, och

(Berör inte den svenska versionen.)

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag     12

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En inspektion under reguljär trafik, tidigast fem månader och senast sju månader efter inspektionen. Denna inspektion ska omfatta de punkter som anges i bilaga III och ett tillräckligt antal av de punkter som förtecknas i bilagorna I och II för att se till att ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget fortfarande uppfyller alla nödvändiga krav för säker drift.

(b)  En andra inspektion, under reguljär trafik, tidigast fyra månader och senast åtta månader efter den första inspektionen som avses i led a. Den andra inspektion ska omfatta de punkter som anges i bilaga III och, i enlighet med inspektörens sakkunniga bedömning, ett tillräckligt antal av de punkter som förtecknas i bilagorna I och II för att se till att ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget fortfarande uppfyller alla nödvändiga krav för säker drift.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En medlemsstat ska utföra en inspektion i enlighet med bilaga II varje gång ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget genomgår reparationer, ombyggnader och ändringar i väsentligt avseende, vid förändringar i driftsledning eller vid överföring till ny klass. Medlemsstaten får dock vid förändringar i driftsledning eller vid överföring till ny klass, undanta fartyget från den inspektion som krävs enligt denna punkt, efter att ha tagit hänsyn till tidigare inspektioner av fartyget, och under förutsättning att fartygets säkra drift inte påverkas av förändringen eller överföringen.

3.  En medlemsstat ska utföra en inspektion i enlighet med bilaga II varje gång ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget genomgår reparationer, ombyggnader och ändringar i väsentligt avseende, vid förändringar i driftsledning eller vid överföring till ny klass.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om bristerna innebär otvetydig fara för säkerhet eller hälsa eller medför omedelbar fara för liv, ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget, dess besättning och passagerare, ska medlemsstaten försäkra sig om att fartyget blir föremål för ett förbud mot resa. En kopia av förbudet mot resa ska också lämnas till befälhavaren.

2.  Om bristerna hos ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget innebär otvetydig fara för säkerhet eller medför omedelbar fara för besättningens och passagerarnas hälsa och liv, ska medlemsstaten försäkra sig om att fartyget blir föremål för ett förbud mot resa. En kopia av förbudet mot resa ska också lämnas till befälhavaren.

Ändringsförslag     15

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Förbudet mot resa får inte hävas förrän faran har avlägsnats eller medlemsstaten har fastställt att fartyget, med förbehåll för nödvändiga villkor, kan gå till sjöss eller fortsätta driften utan fara för passagerarnas eller besättningens säkerhet och hälsa, eller fara för ro-ro-passagerarfartyget, höghastighetspassagerarfartyget eller andra fartyg.

3.  Förbudet mot resa får inte hävas förrän faran har avlägsnats på ett tillförlitligt sätt eller medlemsstaten har fastställt att fartyget, med förbehåll för nödvändiga villkor, kan gå till sjöss eller fortsätta driften utan fara för passagerarnas eller besättningens säkerhet och hälsa, eller fara för ro-ro-passagerarfartyget, höghastighetspassagerarfartyget eller andra fartyg.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaten får tillåta att ett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg som är föremål för ett förbud mot resa flyttas från en del av hamnen till en annan om det behövs för att undvika trängsel i hamnen och om det kan ske utan fara. Det ska dock inte tas hänsyn till risken för trängsel i hamnen då det fattas beslut om ett förbud mot resa eller ett sådant förbud hävs. Hamnmyndigheter eller hamnorgan ska underlätta mottagandet av sådana fartyg.

7.  Medlemsstatens behöriga myndighet får tillåta att ett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg som är föremål för ett förbud mot resa flyttas från en del av hamnen till en annan om det behövs för att undvika trängsel i hamnen och om det kan ske utan fara. Det ska dock inte tas hänsyn till risken för trängsel i hamnen då det fattas beslut om ett förbud mot resa eller ett sådant förbud hävs. Hamnmyndigheter eller hamnorgan ska underlätta mottagandet av sådana fartyg.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om de inspektioner som avses i artiklarna 3 och 5 bekräftar eller avslöjar brister som motiverar ett förbud mot resa ska alla kostnader i samband med inspektionerna täckas av företaget.

1.  Om de inspektioner som avses i artiklarna 3 och 5 bekräftar eller avslöjar brister som motiverar ett förbud mot resa ska alla kostnader i samband med inspektionerna täckas av företaget. Eventuella ytterligare kostnader för hamnen regleras av avtalsförhållandet mellan operatören och hamnen.

Ändringsförslag     18

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska utveckla, underhålla och uppdatera en inspektionsdatabas som kommer att innehålla all information som krävs för genomförandet av det inspektionssystem som föreskrivs i detta direktiv eller ytterligare stärka den inspektionsdatabas som avses i artikel 24 i direktiv 2009/16/EG.

1.  Kommissionen ska utveckla, underhålla och uppdatera en inspektionsdatabas som kommer att innehålla all information som krävs för genomförandet av det inspektionssystem som föreskrivs i detta direktiv och som kommer att vara ansluten till den inspektionsdatabas som avses i artikel 24 i direktiv 2009/16/EG.

Ändringsförslag     19

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska se till att informationen om inspektioner som utförs i enlighet med detta direktiv, inbegripet om brister och förbud mot resa, överförs till inspektionsdatabasen så snart som inspektionsrapporten har färdigställts eller förbudet mot resa har hävts. Med beaktande av uppgifterna i den informationen, ska bestämmelserna i bilaga XIII till direktiv 2009/16/EG gälla i tillämpliga delar.

2.  Medlemsstaterna ska se till att informationen om inspektioner som utförs i enlighet med detta direktiv, inbegripet om brister och förbud mot resa, överförs till inspektionsdatabasen inom 24 timmar efter att inspektionsrapporten har färdigställts eller förbudet mot resa har hävts. Med beaktande av uppgifterna i den informationen, ska bestämmelserna i bilaga XIII till direktiv 2009/16/EG gälla i tillämpliga delar.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dagen för ikraftträdande].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den [dagen för ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag     21

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1 – led 3

Direktiv 2009/16/EG

Artikel 14a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg har varit föremål för en inspektion, ska en sådan inspektion registreras som en utökad inspektion i inspektionsdatabasen och beaktas för tillämpningen av artiklarna 10, 11 och 12 samt för beräkning av fullgörandet av varje medlemsstats inspektionsplikt, i den mån alla punkter som avses i bilaga VII till detta direktiv omfattas.”

4.  När ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg har varit föremål för en inspektion, ska en sådan inspektion registreras som en utökad inspektion i inspektionsdatabasen och beaktas för tillämpningen av artiklarna 10, 11 och 12 samt för beräkning av fullgörandet av varje medlemsstats inspektionsplikt, i den mån alla punkter som avses i bilaga VII till detta direktiv omfattas.” Den ska ingå i det totala antalet obligatoriska inspektioner som varje medlemsstat ska utföra i enlighet med artikel 5.

Ändringsförslag     22

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1 – led 3

Direktiv 2009/16/EG

Artikel 14a – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Inspektören från hamnstatens behöriga myndighet får vid en inspektion av ett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg samtycka till att en inspektör för hamnstatskontroll från en annan medlemsstat, som ska agera i egenskap av observatör, medföljer. Om fartyget för en medlemsstats flagg ska hamnstaten, på begäran, bjuda in en representant för flaggstaten att medfölja under inspektionen som observatör.

Ändringsförslag     23

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Direktiv 2009/16/EG

Artikel 19 – punkt 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Följande punkt 10a ska läggas till i artikel 19:

 

10a.   När inspektionen utövas i enlighet med detta direktiv ska alla tänkbara ansträngningar göras för att undvika att ett fartyg kvarhålls eller försenas utan tillräcklig anledning.

(1)

EUT C 34, 2.2.2017, s. 176.


MOTIVERING

Bakgrund

Kommissionens förslag för inspektion av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg ingår i Refit-programmet vars syfte är att förenkla och rationalisera den nuvarande lagstiftningsramen. Diskussionerna om förslaget inleds i parlamentet vid en avgörande tidpunkt för sjöfartssektorn, eftersom 2017 är det europeiska året för sjöfart. Detta år är därför avgörande för att stärka sjöfartssektorns roll på den inre marknaden.

Detta förslag syftar till att undanröja rättsosäkerheten och den rättsliga överlappningen till följd av samexistensen av två direktiv om inspektioner av fartyg, nämligen direktiv 1999/35/EG som fastställer regler för besiktningar av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg och direktiv 2009/16/EG om ett system för hamnstatsinspektion för fartyg baserade på riskbedömning.

Kommissionens förslag bör också minska den administrativa och ekonomiska bördan för operatören/redaren genom att man undviker överlappningar mellan de särskilda besiktningarna enligt direktiv 1999/35/EG och de utökade inspektionerna enligt direktiv 2009/16/EG, och flaggstatens årliga besiktningar, samtidigt som man behåller en hög säkerhetsnivå.

Förslaget till direktiv är avsett att ersätta direktiv 1999/35/EG, och det begränsar tillämpningsområdet för detta. Förslaget begränsar inspektionerna till ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används i reguljär trafik mellan en hamn i en medlemsstat och en hamn i ett tredjeland när fartyget för den berörda medlemsstatens flagg eller på inrikes resor i reguljär trafik i fartområden som fartyg i klass A får trafikera i enlighet med direktiv 2009/45/EG.

Tillämpningsområdet för direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll utvidgas i sin tur genom att man specificerar typen av nödvändiga inspektioner för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar och stöder varmt kommissionens förslag som syftar till att inrätta gemensamma, tydliga, förenklade och förstärkta regler för ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg vid resor till och från hamn inom EU. Föredraganden anser att denna stabila och sammanhängande rättsliga ram är nödvändig inte bara för att säkerställa en gemensam säkerhetsnivå utan också en opartisk konkurrensutsatt miljö som är rättvis för alla operatörer, oberoende av nationalitet eller fartygets flagg.

Föredraganden anser särskilt att förslaget går i riktning mot en förenkling genom att man strävar efter att undvika rättslig överlappning och klargöra skillnader i tillämpningsområde mellan detta direktiv och direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll.

I förslaget säkerställs också ett strängare direktiv genom att man inför inspektioner halvårsvis, dvs. två inspektioner med sex månaders mellanrum, och täpper till kryphål, utan att för den skull försvåra förenklingen av direktivet.

Vissa förtydliganden bör göras. I skäl 3 vill föredraganden att man tydligare jämför tillämpningsområdet för detta direktiv och direktiv 2009/16/EG genom att presentera olika scenarier för reguljär trafik mellan medlemsstater i Europeiska unionen och tredjeländer, i syfte att undvika ett rättsligt tomrum.

Föredraganden anser att det i artikel 2 är nödvändigt att fastställa medlemsstatens behöriga myndighet, eftersom det i direktivet upprepade gånger hänvisas till denna och myndigheten kan skilja sig från en medlemsstat till en annan.

Gällande artikel 5 anser föredraganden att det undantag från inspektionen av reguljär trafik som kommissionen föreslår skulle kunna försvaga passagerarnas säkerhet och trygghet. Föredraganden föreslår därför att undantaget stryks.

När det gäller kostnader som uppkommer vid kvarhållande av ett fartyg, föreslår föredraganden att texten förtydligas genom att man klart anger att de åtföljande kostnaderna för hamn ingår i de avtalsenliga förbindelserna. På så sätt kan man undvika rättsosäkerhet.

Slutligen föreslås vissa förtydliganden för att klargöra texten.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG

Referensnummer

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Framläggande för parlamentet

6.6.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Behandling i utskott

27.2.2017

 

 

 

Antagande

11.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Ingivande

19.4.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Förklaring av symboler:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy