Процедура : 2017/0802(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0166/2017

Внесени текстове :

A8-0166/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.6
CRE 27/04/2017 - 5.6

Приети текстове :

P8_TA(2017)0137

ДОКЛАД     
PDF 1143kWORD 78k
19.4.2017
PE 602.806v02-00 A8-0166/2017

относно предложението за назначаване на Илдико Гал-Пелц за член на Сметната палата

(C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Индрек Таранд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Автобиография на Илдико Гал-Пелц
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА ОТ Илдико Гал-Пелц
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Илдико Гал-Пелц за член на Сметната палата

(C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0110/2017),

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0166/2017),

A.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 12 април 2017 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Илдико Гал-Пелц за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Автобиография на Илдико Гал-Пелц

Заетост

 

2000 г. –

(Забележка: понастоящем тази дейност е прекъсната поради дейностите ми като член на Европейския парламент)

 

 

директор на институт, началник на отдел, доцент

 

 

Институт за стопанско управление, Университет на Мишколц

Отдел за стопанско управление

 

 

 

1992 – 2000 г.

 

 

заместник-началник на отдел, доцент, асистент-преподавател, университетски преподавател

 

 

Факултет по корпоративна икономика, Университет на Мишколц

 

 

 

1989 – 1992 г.

 

 

заместник-директор, надзорник на организацията

 

 

Изчислителен център, Университет на Мишколц

 

 

 

1985 – 1989 г.

 

 

инженер в областта на системите, кодирането и научните изследвания

 

 

Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Vállalat, дружество за научноизследователска и развойна дейност за технологии на горенето

Комплекс на Университета на Мишколц

 

Политически и специализирани политически дейности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в комисии:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членство в политически партии и роли, изпълнявани в политически организации:

 

 

01.07.2014 г. –

заместник-председател на Европейския парламент

 

16.11.2010 г. –

член на председателството на Групата на Европейската народна партия (Християндемократи)

 

02.06.2010 г. –

член на Групата на Европейската народна партия (Християндемократи)

 

2009 – 2010 г.

заместник-председател на Държавното събрание на Унгария

 

2006 – 2010 г.

член на Държавното събрание на Унгария, член и заместник-ръководител на групата „ФИДЕС – Унгарски граждански съюз“

 

2002 – 2006 г.

съветник в Градския съвет на Мишколц (град с правомощия на окръг), член и заместник-ръководител на групата „Унгарски граждански съюз –Християндемократическа народна партия“

 

21.1.2016 г. – ... : : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор

 

24.6.2016 г. – : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами

 

2.12.2015 г.– : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)

 

12.2.2015 – 30.11.2015 г.: Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие

 

1.7.2014 г. –: Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

 

6.6.2010 г.– : Комисия по правата на жените и равенството между половете

 

6.10.2010 г. – : Комисия по икономически и парични въпроси

 

6.10.2010 – 31.7.2011 г.: Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза

 

2008 – 2010 г.: председател на анкетната комисия за разследване на използването на средствата на ЕС

 

2006 – 2010 г.: член на комисията по европейски въпроси

 

2002 – 2006 г.: председател на комисията по бюджетен контрол

 

2006 г. –...: заместник-председател на „ФИДЕС – Унгарски граждански съюз“

2005 г. – ... : председател на женската секция на ФИДЕС

2004 г. – ... : член на „ФИДЕС – Унгарски граждански съюз“

 

Образование и обучение

 

2004 г.

квалифициран експерт в областта на данъчното облагане, международно данъчно облагане

 

 

Penta Unió Oktatási Centrum Kft.

 

 

1996 г.

 

 

експерт одитор и консултант в областта на данъчното облагане

 

 

Perfekt Rt.

 

 

1993 г.

 

 

експерт-счетоводител

 

 

Perfekt Rt.

 

 

 

1991 г.

 

 

инженер, специализиран в областта на икономиката

 

 

Факултет по икономика, Университет на Мишколц

Продължаващо образование в областта на инженерните науки и икономиката, по-специално стопанско управление

 

 

1985 г.

 

 

квалифициран машинен инженер, проектиране на процеси

 

 

Технически университет за тежка промишленост

Факултет за машинно инженерство

 

Академични степени

 

 

1997 г.

 

 

Докторска степен (DR UNIV)

 

 

Ролята на отчетните информационни системи за функционирането на дружествата

 

 

 

 

 

1997 г.

 

 

Докторска степен (PhD)

 

 

Повишаване на икономическата ефективност чрез използване на съвременни методи за анализ и планиране за стопанските процеси

 

 

 

2016 г.

Докторска степен (Dr habil)

Оползотворяване на потенциала на единния вътрешен пазар

 

 

 

Чуждоезикови умения

 

Роден език: унгарски

Други

 

английски

немски

руски

 

 

B2

B1

A1

 

 

1995 г.

1984 г.

1982 г.

 

 

 

 

 

 

Друга професионална дейност

 

Академичен комитет в Мишколц на Унгарската академия на науките

член на икономическия комитет

ръководител на работната комисия за стопанско консултиране

член на организационния подкомитет

заместник-председател на Унгарското общество за икономика в област Боршод-Абауй-Земплен

 

Друга обществена дейност

 

председател и основател на Асоциацията „Мишколц Грациак“

 

Получени отличия

 

награда за млади изследователи от Академичния комитет в Мишколц на Унгарската академия на науките (2000 г.)

награда „Золтан Меслери“ (2000 г.)

грамота за отличен преподавател (2005 г.)

признание за извършена дейност за жените (2008 г.)


ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА ОТ Илдико Гал-Пелц

Професионален опит

1.  Моля, посочете Вашия професионален опит в областта на публичните финанси, независимо дали става въпрос за бюджетно планиране, изпълнение или управление на бюджета, или бюджетен контрол или одит.

  От завършването на университетското си образование постоянно подобрявам професионалните си знания в областта на стопанското управление, финансовото управление, бюджета, бюджетния контрол и администрация чрез опита си, придобит както на национално равнище в Унгария (в ролята на председател на Финансовия и одитен комитет на Държавното събрание на Унгария и съветник в Градския съвет на Мишколц (град с правомощия на окръг)), така и на международно равнище (като член на Европейския парламент).

Бих искала да насоча вниманието към квалификациите ми в областта на икономическия и бюджетния надзор, както и във финансовия сектор. Използвала съм квалификациите си като експерт и консултант в областта на данъчното облагане както в частния, така и в публичния сектор. Работата, която съм извършвала в редица дружества, ми предостави чудесна възможност да се запозная още по-добре с въпросите, свързани с одитирането и оценката на въздействието.

От 2010 г. насам като член на Европейския парламент работя по-специално върху две основни групи задачи: на първо място, основни въпроси, свързани с икономиката, вътрешния пазар, финансовата и данъчната политика, и на второ място – бюджетни въпроси.

През своята кариера натрупах дълбоки теоретични знания и практически опит във връзка с функционирането на институциите на ЕС и във връзка с редица видове вземане на решения и въпроси, които възникват по отношение на институциите. Убедена съм, че прекият ми всекидневен опит, натрупан по свързаните с ЕС въпроси, ми позволява да работя ефективно в работна среда, която е сложна и динамична, когато става въпрос за политиката. Освен това считам, че е от съществено значение да се разбере начинът, по който функционира Европейският съюз, тъй като това може да предостави солидна професионална основа и обоснована информация за актуалното положение, евентуалните проблеми и възможните решения. Считам тези знания за много полезни за Сметната палата и за длъжността, която трябва да бъде заета.

През годините, които прекарах в Европейския парламент, също така натрупах значителен допълнителен професионален опит в сферата на одита на институциите на ЕС. Като заместник-председател на Европейския парламент изпълнявам функциите на председател на органа за бюджетен контрол. Когато сравнявам стандартите за финансово управление и контрол, вътрешен и външен одит в Унгария понастоящем и в миналото, съм доволна, че съм успяла да улесня процеса на обмен на най-добри практики.

В Европейския парламент неколкократно съм изпълнявала функцията на докладчик или докладчик в сянка относно, наред с други въпроси, доклади и становища, свързани с бюджетния контрол и икономиката, изброени по-долу:

Доклади, представени като докладчик

·Доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2015 г.;

·Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки;

·Доклад относно Годишния доклад в областта на данъчното облагане: оползотворяване на потенциала за икономически растеж в ЕС;

·Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на управлението на ваучери;

·Доклад относно предложението за Директива на Съвета относно общата система на данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между свързани дружества от различни държави членки (преработка).

Доклади, представени като докладчик в сянка

·Доклад относно защита на потребителите – защита на потребителите при предоставянето на комунални услуги;

·Доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2014 г.;

·Доклад относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2013 г.;

·Доклад относно годишния доклад за 2012 г. на Европейската централна банка;

·Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2011 г.

Становища, представени като докладчик

·Становище относно позицията на Съвета по общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година (комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите);

·Становище относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година – всички раздели (комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите).

Становища, представени като докладчик в сянка

·Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година (комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите);

·Становище относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2012 година;

·Становище относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2012 година;

·Становище относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2012 година.

Вярвам, че моите познания и опит в тази област ще бъдат от полза за Сметната палата при преодоляването на някои от предизвикателствата пред нея. Надявам се, че на този етап от въпросите съм показала, че в процеса на оформяне на професионалната ми кариера моята цел е била превръщането ми в специалист и създател на политики с широки теоретични познания и богат практически опит. Убедена съм, че силата на Сметната палата се състои не само в нейното национално многообразие, а най-вече в многообразието на професионалния опит на нейните членове.

2.  Какви са Вашите най-значими постижения в професионалната Ви кариера?

  Считам, че моята професионална кариера достигна първата си повратна точка през 2000 г. Създаването на Института по администрация на предприятията и две катедри (Катедра по въпросите на корпоративното управление и Катедра по бизнес) в Университета на Мишколц представляваше важен етап в живота ми на университетски преподавател и изследовател, който допълва кариерния ми опит в професионалната и научната ми работа от гледна точка на университетски преподавател.

В работата си поставях силен акцент върху осигуряването на висок стандарт на обучение (редовно обучение, обучение чрез кореспонденция и обучение за докторантура). Чрез създаването на Института възнамерявах да предоставя на студентите задълбочени и конкурентоспособни знания, гъвкаво приспособени към променящите се нужди на пазарите и отговарящи на изискванията на Европейския съюз. За тази цел, в сътрудничество с университети от няколко държави членки, ние подготвихме учебни програми по линия на някои проекти на Европейския съюз, които аз непрекъснато актуализирах, и интегрирахме най-новите резултати от националните и международните научни изследвания.

Друго важно постижение е дейността ми като заместник-председател. През последните почти три години имах честта да заемам една от заместник-председателките длъжности на Европейския парламент. Дейността ми включваше отговорност за одитния орган на Парламента и достъпа до документи. През този период продължих да се занимавам със значителен брой запитвания от частни лица, членове на неправителствени организации, предприятия и други субекти и помогнах на много други заинтересовани страни да намерят решение на затрудненията си. Що се отнася до подобряването на прозрачността и повишаването на значимостта на Парламента, успях да повлияя благоприятно на прозрачността и отчетността на Европейския парламент в полза на всички граждани и жители на ЕС. Може би и като признание на тази дейност пленарното заседание на Европейския парламент ми даде нов вот на доверие и потвърди длъжността ми на заместник-председател.

3.  Какъв е Вашият професионален опит в международни мултикултурни и многоезикови организации или институции, базирани извън Вашата държава на произход?

В работата си като заместник-председател на Държавното събрание на Унгария, отговарящ за Междупарламентарния съюз, а след това като член на председателството на Европейския парламент, аз придобих международен – или по-скоро световен – опит, благодарение на редовната работа като част от делегациите на Парламента, които сътрудничат с международни делегации или делегации от други държави. Важно е да се отбележи, че ежедневната работа с членовете на Европейския парламент ми помогна да постигна също така по-добро разбиране за това как те възприемат нас, унгарците, и какво е тяхното мнение относно нашето мислене и вземане на решения.

Между другото, придобих по-голямата част от опита си в областта на бюджетния контрол в чужбина. Описанието на професионалната ми кариера следва да отразява също така факта, че работих в много разнообразна, предимно научна, работна среда. В рамките на дейността ми на университетски преподавател също така редовно провеждах разговори с оператори от различни сектори и научноизследователски институти от другите държави членки.

Вярвам, че приспособяването към други култури на първо място улеснява разбирането, а на второ място насърчава отделния човек редовно да се самонаблюдава и да подобрява своите знания. Многообразието е съществен елемент на Европа. Лично аз действително се припознавам в това многообразие и мисля, че мога наистина да разгърна пълния си потенциал основно в мултикултурна среда.

4.  Били ли сте освобождавана от отговорност за предходно изпълняваните от Вас управленски функции, ако се прилага такава процедура?

  Задълженията, които изпълнявах по-рано, не бяха предмет на процедура по освобождаване от отговорност.

5.  Кои от предходно заеманите от Вас професионални длъжности са в резултат на политическо назначение?

Започнах политическата си кариера чрез ангажиране с текущите дейности в Мишколц, в „Асоциация за Мишколц“, където заемах поста заместник-председател. Присъединих се към „ФИДЕС – Унгарски граждански съюз“ през 2003 г., по време на неговата реорганизация. През 2005 г. бях избрана за национален заместник-председател на партията и оттогава съм преизбирана на тази длъжност при всяко организационно обновление. От същата година заемам и длъжността председател на секцията на жените в партията.

По време на парламентарните избори през 2006 г. в Унгария получих мандат като кандидат на моята партия от нейната листа в област Боршод-Абауй-Земплен. През същата година бях избрана за заместник-председател на групата на ФИДЕС.

През 2009 г. бях избрана за един от заместник-председателите на Държавното събрание на Унгария. Заемах тази длъжност до 2010 г., когато беше сформирано новото Държавно събрание. На тогавашните избори отново получих мандат от листата в област Боршод-Абауй-Земплен. През 2010 г. бях избрана за член на Европейския парламент и заемам една от длъжностите на заместник-председател на Европейския парламент от 1 юли 2014 г.

6.  Кои са трите най-важни решения, във взимането на които сте взели участие в професионалната Ви кариера?

1. Развитие на вътрешния пазар на ЕС

Единният пазар понастоящем е приоритет в европейската политическа програма. Той е оценяван като стратегия, която може да помогне за възстановяването от икономическата криза и за осигуряването на дългосрочен растеж. Но все пак това невинаги е било така. През последните шест години и половина работих за постигане на единен вътрешен пазар, който да възстанови предишната си стойност, както и за да гарантирам, че можем да развием този пазар в неговия пълен потенциал.

Като докладчик по доклада относно управлението на вътрешния пазар и автор на редица вътрешни проучвания на пазара успях да постигна значителни резултати, които да ни помогнат за подобряване и укрепване на съществуващите механизми и за разработване на по-добри полезни взаимодействия с оглед на по-ефективното прилагане на законодателството в областта на единния пазар. Положих големи усилия, за да гарантирам, че проблемите могат да бъдат решени на национално равнище и когато е възможно – по неформален път. Моите стратегически решения относно мерките за преодоляване на проблема създадоха няколко възможности за потребителите, тъй като резултатът от предприетите от мен мерки е преди всичко стандарти за качество и по-конкурентни цени. Бих искал да посоча, че се интересувам от тази тема не само от политическа, но и от научна гледна точка. Мога с гордост да заявя, че през 2017 г., като подобрих подхода за общоикономически анализ на своята докторска дисертация, придобих академичната степен „habil Dr“ за научната си работа относно оползотворяването на потенциала на единния пазар.

  2. Определяне на насоките за фискалната политика на ЕС

Неотдавнашната криза с дълга постави редица нови въпроси в Европейския съюз. Тези въпроси изискват подходящо коригиране на данъчните политики в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Като докладчик по предложението за директива за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на управлението на ваучери, както и по доклада относно предложението за директива на Съвета относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между свързани дружества от различни държави членки, имах възможност да работя по въпроса за тези фискални корекции, както и въведох нова посока на икономическата политика по отношение на фискалната политика. Като възможно решение направих предложение за разработването на интелигентна и координирана система за „данъчна змия“, която е включена в редица предложения към днешна дата.

3. Политика по отношение на семействата в Унгария и в Европа

Като жена и майка от началото на моята политическа кариера една от най-важните цели за мен е да осигурявам подкрепа за жените и семействата. Това е също така основната ми задача. Винаги съм работила с цел да се гарантира, че мерките за подпомагане на семейството се вземат по ясен начин с оглед на променящите се демографски тенденции. В резултат от моите предложения успях да постигна постоянно разширяване на схемата за данъчно облагане по отношение на семействата, а през последните години, с въвеждането на пакета от „допълнителни мерки за помощи за майчинство“, улесняването на заетостта на жените с малки деца също би могло да бъде ключова цел, която да бъде постигната. С тази помощ едно унгарско семейство би могло да изразходва средно още 3000 EUR за период от 4 години, т.е. тази сума би могла да бъде предоставяна в допълнение към предходни помощи.

Независимост

7.  Договорът постановява, че членовете на Сметната палата трябва да са „напълно независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте прилагали това задължение при изпълнението на бъдещите Ви функции?

Член 285 и член 286 от ДФЕС постановяват, че всички членове на Сметната палата следва да изпълняват функциите си при пълна независимост. По тази причина считам, че независимостта на членовете на Сметната палата е един от основните аспекти, който всички членове трябва да зачитат и който определя дали даден кандидат е в състояние да изпълнява своите задължения. Разбира се, аз ще спазвам изцяло разпоредбите на ДФЕС относно критерия за „независимост“ и ще се въздържам от действия, които биха били несъвместими с изпълнението на моите задължения или биха го изложили на риск.

8.  Имате ли Вие или Ваши близки роднини (родители, братя и сестри, законен партньор и деца) стопанско или финансово участие или други ангажименти, които биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите Ви функции?

  Нито аз, нито някой от близките ми роднини има стопанско или финансово участие, което би могло да се окаже в конфликт с бъдещите ми задължения като член на Сметната палата в бъдеще. Също така не са ми известни други ангажименти, които биха могли да доведат до подобен конфликт.

9.  Готова ли сте да разкриете всички Ваши финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Сметната палата и да ги оповестите публично?

  Като член на Европейския парламент понастоящем докладвам за финансовите си интереси и ще предоставя необходимата информация относно финансовите си интереси в съответствие с правилата. Ще спазвам изцяло разпоредбите на ДФЕС, свързани с потенциални конфликти на интереси, които биха били несъвместими с изпълнението на задълженията ми.

10.  Страна ли сте по текущо съдебно производство? Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности.

  Участвам в съдебно производство, тъй като съм подала искова молба във връзка с нарушение на моите права на личността в Столичния съд на Будапеща.

11.  Имате ли активна или изпълнителна роля в политиката? Ако отговорът е утвърдителен – на какво равнище? Заемали ли сте политическа длъжност през последните 18 месеца? Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности.

  От 2003 г. насам съм активен член на „ФИДЕС – Унгарски граждански съюз“, а от 2006 г. – и негов заместник-председател.

12.  Ще се откажете ли от заемането на всякакви изборни длъжности или ще преустановите ли изпълнението на всякакви отговорни функции в политическа партия, ако бъдете назначена за член на Сметната палата?

Ако бъда избрана, ще се откажа от позицията си като член на Европейския парламент и от членството и ролята си като заместник-председател, изложени подробно в раздел 11. Ако е необходимо, ще се откажа от членството си във всяка фондация с оглед запазване на пълната ми независимост по време на моя мандат.

13.  Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори случай на измама и/или корупция, в които участват лица от Вашата държава членка на произход?

Борбата със случаите на измама и/или корупция и справянето с нередности в администрацията е от изключително значение, когато става дума за доверието на европейските граждани в институциите на ЕС. В случай че възникне обвинение в измама или корупция в хода на ръководен от мен одит или ако се сблъскам с какъвто и да било незаконен акт, бих препратила съответната информация на председателя на Сметната палата и също така бих уведомила Европейската служба за борба с измамите, като имам предвид споразумението за сътрудничество между двете институции. Не бих допуснала никакви отстъпки при никакви обстоятелства, ако засегнатите страни са от Унгария. Ако в рамките на разследването на тези сериозни незаконни действия съществува дори и най-малката вероятност или подозрение, че не бих могла да действам безпристрастно, бих отстъпила разследването на тези факти на друго лице и не бих упражнила съответните си правомощия. Бих искала да подчертая, че като заместник-председател на Европейския парламент винаги съм действала по подобен начин във всички такива случаи, като съм информирала председателя на Парламента относно исканията за достъп до документи, отнасящи се до моята държава на произход, и съм отправяла искане моите правомощия да се поемат от друг заместник-председател.

За съжаление съм наясно също с твърденията, че в миналото някой е използвал мандата си в Сметната палата, за да се опита да постави в по-благоприятна светлина своята държава на произход и да я защити от някои критики. В моите очи това е осъдително поведение и съществено объркване в изпълняваните роли. Независимо от това дали тези твърдения са основателни или не, смятам, че дори възможността тези опасения да възникнат сред данъкоплатците сама по себе си представлява проблем. С цел да се запази репутацията на институцията, ще положа големи усилия за избягване на подобни ситуации.

Изпълнение на функциите

14.  Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на добро финансово управление във всяка публична служба? Как Сметната палата би могла да допринесе за нейното прилагане?

Това е основно изискване на гражданите на ЕС и те също трябва да видят, че средствата се използват по оптимален начин. Дори да се гарантират пълна отчетност и спазване на правилата, това не означава непременно, че средствата ще бъдат използвани ефективно в проектите, подкрепяни от ЕС.

Ако за гражданите не е ясно дали те имат полза от системата, не можем да очакваме от тях да имат доверие в нея. Тази липса на доверие се прояви в окончателните резултати от референдума за излизането на Обединеното кралство от ЕС през 2016 г.

  Вярвам, че без прозрачност не може да съществува доверие. По тази причина Комисията трябва да докладва по подходящите теми на Парламента и на обществеността, а съдържанието на тези доклади трябва да бъде надлежно проверено от независим одитор.

Тъй като не всичко може да бъде регулирано чрез законодателство, съществена част от тази култура е етичният подход, съобразен и с общия морал. В живота винаги могат да възникнат ситуации, които не могат да бъдат описани точно в законодателството.

15.  Съгласно Договора от Сметната палата се изисква да подпомага Парламента при упражняването на правомощията му за контрол на изпълнението на бюджета. Как бихте подобрили допълнително сътрудничеството между Сметната палата и Европейския парламент (в частност неговата комисия по бюджетен контрол) с цел както засилване на публичния надзор над общите разходи, така и повишаване на икономическата му ефективност?

Мога да заявя със сигурност, че ще правя всичко, което е по силите ми, за ефективно и трайно насърчаване и подпомагане на съвместната работа на Европейската сметна палата и Парламента. По отношение на изготвянето на докладите смятам, че е необходимо да гарантираме, че те са възможно най-точни и надеждни, за да можем да даваме надеждни отговори въпреки доводите на одитираните области, както и че същевременно те трябва да са достатъчно актуални, така че да представляват интерес не само за комисията по бюджетен контрол, като ѝ дават възможност бързо да направи своите изводи от представените доклади с цел предотвратяване на допълнителни загуби или въвеждане на подобрения, но и за да се постигне възможно най-бързо информиране на обществеността. Също така считам, че одитът на администрацията и финансовото управление, както и одитът на изпълнението, трябва спешно да бъдат ускорени.

Докладите на Сметната палата трябва да бъдат по-навременни и категорични, за да бъде Парламентът в състояние да ги използва добре. Въпреки че реалността често е трудна и сложна и ясно определеното деление на черно и бяло е рядко, бих положила големи усилия да използвам ясен език, тъй като е необходимо Парламентът да оцени до каква степен прилагането на специфична политика може да се разглежда като успех или провал.

Що се отнася до навременността и злободневността, зная, че са направени редица опити за ускоряване на одитите, което, разбира се, не може да бъде за сметка на качеството, но ми се струва, че са необходими още подобрения и в тази област. Например специалният доклад относно свързаните с миграцията разходи (№ 2016/3), публикуван през март 2016 г., разглежда разходите само до 2014 г., като така очевидно губи съществена част от своето значение.

Разбира се, във всеки одитен доклад следва да се направи препращане към доводите на одитираната страна и консултацията е процес, който отнема време; в същото време бих искала да отбележа, че невинаги е необходимо да се постигне консенсус с одитираната страна. Не бих се страхувала от такива различия в мненията.

Същевременно считам за много полезни становищата на Сметната палата, в които се извършва преглед на законодателни инициативи на Комисията. Бих искала да спомена два актуални примера: един от тях е становището относно преразглеждането на Финансовите регламенти на ЕС, а другият е документът относно удължаването на срока на действие на ЕФСИ, като според мен тези становища са в състояние да допринесат значително за работата на законодателя. Това трябва да бъде насоката, която да следваме. Като член на ЕП знам точно от какво се нуждае ЕП; поради това ще продължа да наблюдавам исканията на членове на комисията по бюджетен контрол в интерес на ефикасното сътрудничество.

16.  Според Вас каква е добавената стойност на одита на изпълнението и как заключенията от одита следва да бъдат включени в процедурите за управление?

  Одитът на управлението е една от схемите, при които данъкоплатците, гражданите, кредиторите и администраторите могат да упражняват контрол и да наблюдават резултатите от редица държавни дейности.

Считам, че подходящото засилване на контрола на финансовото управление и одита на изпълнението ще позволи да се повиши ефикасността в използването на средствата на ЕС. Също така съм сигурна, че особено внимание следва да се отдели на целесъобразното използване на средствата. Както всеобхватните одити на един сектор, така и отделните одити на място на използването на средствата биха могли да разкрият определени недостатъци по отношение на постигането на целите, което ще доведе до изготвяне на препоръки въз основа на тези одити и така ще спомогне за спиране или избягване на нежелани тенденции и може да играе основна роля за по-ефективното използване на средствата на ЕС.

Следователно одитът на изпълнението е от изключително значение, когато става дума не само за спазване на принципите на доброто финансово управление, но и за постигане на ежегодно коригиране на риска от грешки в отделните области на политиката и за ускоряване на по-нататъшни подобрения в използването на средствата. Разбира се, одитът на изпълнението може да бъде както вътрешен, така и външен.

Между другото, според мен добавената стойност на външния одит се състои в това, че външният орган е напълно независим и резултатите са предназначени не само за органа, а и за Парламента, който може самостоятелно да направи заключения от препоръките. От естеството на процедурата произтича, че наблюденията, извършени по време на одита на изпълнението, могат да бъдат взети предвид по различни начини в областта на администрацията. Първата възможност е, че в атмосфера на доверие и положителност, субектът на одит може да бъде убеден, че въвеждането на предлаганите от одиторите мерки ще има положителен ефект. Друга възможност съществува, когато висшестоящата институция на субекта на одит се вслуша в препоръките и заключенията на Сметната палата и ги приложи в своята област. В тази област обаче голяма роля има и Европейският парламент, който, ако прецени, че е важно, реагира с вземане на решения.

В обобщение смятам, че и при одитите на изпълнението е целесъобразно да се проверяват системно и редовно последващите мерки в резултат от заключенията и препоръките на Сметната палата.

Самият процент грешки предоставя едва отчасти всеобхватна картина на ефективността на специфичните политики на ЕС. Оценката на резултатите и въздействието са от особено значение, тъй като е възможно да си представим случаи, при които всичко е протекло в съответствие с правилата, но въпреки това осъществяването на проекта не ни е приближило до постигане на целите. Например, какъв е смисълът от построяването на мост, ако не съществуват пътища за достъп до него? До каква степен такъв проект допринася за повишаването на заетостта или засилването на икономическия растеж в съответния регион?

Все пак одитът на изпълнението не трябва да бъде в ущърб на проверката на спазването на правилата. Знам колко е важно Парламентът да има достъп до процента грешки, разбити по проблемни области. Стабилността и последователността във времето на предоставянето на балансирани данни са също толкова важни, тъй като само по този начин могат да бъдат установени тенденциите и да бъдат направени сравнения във времето и пространството.

17.  Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, националните одитни институции и Европейския парламент (комисия по бюджетен контрол) относно одита на бюджета на ЕС?

Сметната палата играе изключително важна роля в предоставянето на редовна информация на Европейския парламент относно изпълнението на бюджета на ЕС. Поради това считам, че диалогът между двете институции притежава съществена добавена стойност.

Комуникацията трябва да бъде двупосочна при всички обстоятелства. Ефикасната и строга координация ще допринесе за по-добро насочване на усилията към приоритетните сфери на дейност и ще предостави своевременно на членовете на комисията по бюджетен контрол подходяща информация в конкретни области на интерес.

Годишният доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета на ЕС е основен инструмент за всяка годишна процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и може да даде общ поглед върху системите в различните области на политиката. Значението на специалните доклади, изготвяни от Сметната палата, също следва да се подчертае, тъй като те допринасят значително за по-нататъшното развитие на отделните области: те насочват вниманието към специфичните недостатъци и също така предлагат начини за тяхното преодоляване.

Например, бих приветствала също така вземането на решения от страна на Европейския парламент, в съответствие с новия процедурен правилник, влязъл в сила на 1 януари 2017 г., относно изготвяне на докладите, започнати по негова инициатива и които се основават на специалните доклади, изготвяни от Сметната палата. Работата на членовете на Парламента би дала тласък на добавената стойност.

Като член на Сметната палата ще гарантирам при всякакви обстоятелства, че документите, които предоставям на Европейския парламент, ще допринасят ефективно за работата на комисията по бюджетен контрол. Ефективната двустранна комуникация ще бъде водещ принцип в отношенията ми с Европейския парламент.

Ще бъда на разположение за редовни срещи с всички заинтересовани членове на комисията, за да обсъждаме въпроси, които представляват интерес за Европейския парламент. Убедена съм, че това ще помогне също така на Европейската сметна палата да обърне по-добро внимание на въпросите, предназначени да защитят интересите на данъкоплатците в ЕС.

Европейската сметна палата е в състояние да изпълнява работата си добре, ако по време на своята работа може да разчита на дейността на националните одитни институции. По този начин могат да бъдат избегнати удвояването на работата, ненужният „тормоз“ на получатели на безвъзмездни средства и увеличаването на административните тежести за тях. Разбира се, сътрудничество от този вид има дълбоки корени в рамките на ИНТОСАЙ. Например значителен напредък би могъл да бъде постигнат в стандартизацията на методите. Важно е резултатите от националните одити да могат да бъдат включени в дейностите на Европейската сметна палата. В същото време виждам допълнителни възможности за провеждане на съвместни одити.

Считам, че е много важно националните одитни институции да увеличат одитните си усилия за използване на средствата на ЕС в държавите членки. Определено е прогресивен и добър пример, когато националните асамблеи обсъждат тези доклади и изготвят заключения въз основа на съдържанието на докладите, тъй като това подобрява ефикасността на използването на средствата в бъдеще. Точно това беше задачата ми като председател на комисията за наблюдение на използването на средствата на ЕС към Държавното събрание на Унгария.

Считам, че във връзка с това е от съществено значение да се разпространи използването на национални сертификати за одит (национални декларации). Знам, че за федералните държави това невинаги е лесно, но представлява стъпка, която укрепва културата на ясно поемане на отговорност и отчетност.

Препоръчвам на националните одитни органи, в качеството им на независими външни одитори и при спазване на международните одитни стандарти, да бъдат в състояние да издават национални сертификати за одит по отношение на управлението на средствата от ЕС, които ще бъдат предоставяни на правителствата на държавите членки. Тези сертификати могат на свой ред да бъдат използвани по време на процедурата по освобождаване от отговорност, в съответствие с подходяща за целта междуинституционална процедура, и да бъдат въведени на по-късен етап.

18.  Как бихте развили допълнително докладването на Сметната палата с цел на Европейския парламент да се предоставя цялата необходима информация относно точността на данните, предоставени от държавите членки на Европейската комисия?

Тъй като значителна част от бюджета на ЕС се изпълнява чрез споделено управление, качеството, пълнотата и навременността на информацията, предоставена от държавите членки, определят по същество качеството на последващия анализ, и следователно качеството на гаранциите, предоставени от Комисията.

От годишните доклади на Сметната палата става ясно, че при изготвянето на своите годишни доклади за дейността генералните дирекции на Комисията използват предимно информацията, предоставена от националните органи (например одитни доклади). Периодичните годишни доклади на Сметната палата според мен подчертават, че са налице някои слабости (включително основно по отношение на точността) в работата на одитните органи, които понастоящем не могат да бъдат предотвратени чрез проверката на Комисията.

Поради изложените по-горе съображения считам, че докладите на Европейската сметна палата трябва да продължат да привличат вниманието към слабостите, независимо дали те се отнасят до неточността на данните, предоставени от държавите членки, или до недостатъците в одитната дейност, извършена от Комисията. Сметната палата следва да обяснява по възможно най-ясен и изчерпателен начин какви са слабостите и как те следва да бъдат отстранявани.

Считам, че въпреки че държавите членки са в по-голяма или в по-малка степен запознати с нашите препоръки, са налице големи различия в прилагането им на практика на национално равнище. Следователно няма много признаци, че на национално равнище се извършват промени в разработването на политики и в ежедневната практика.

Като член на Сметната палата бих искала да си сътруднича по-тясно с Вас с цел подобряване на финансовото управление в ЕС. Ако искаме да установим финансова система в ЕС, която е в състояние да възстанови доверието на нашите граждани, ЕС трябва скоро да започне с необходимите реформи; и не само тук, в Брюксел, а и в целия ЕС. Държавите членки следва да са в състояние да предоставят пълна, съществена и актуална информация относно своето управление, финансово управление, вътрешен контрол и системи за вътрешен одит. Когато са налице слабости, Комисията следва да работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да предостави цялата информация, необходима за изготвяне на информирана оценка на системите на държавите членки за изпълнение на бюджета на ЕС.

Освен това оценявам основателността на опасенията относно разходите и ползите от предоставянето на информация, но ако общата ни цел е да гарантираме, че бюджетният орган предоставя оценка на одита с най-високо качество съгласно определеното в международните стандарти, не следва да се пестят усилия. От още по-голямо значение е, че много често проблемът не е в липсата на информация, а в неспособността на националните одитни органи или на наетите одитори да я използват правилно.

Едно от основните заключения от одита на годишния доклад, което е предмет на широко обсъждане както в Парламента, така и в Съвета, беше вероятният процент грешки, докладван от Сметната палата. Тъй като съм следила неотдавнашните обсъждания по освобождаване от отговорност през последните години, приветствам факта, че всяка година Сметната палата подобрява основната информация относно първопричините за грешките. Вярвам, че може да се постигне допълнителен напредък по отношение на намаляване на грешките, но следва да се проведат допълнителни консултации със заинтересованите страни за това как грешките да бъдат установени.

Нещо повече, ще гарантирам, че Сметната палата следи по-тясно и редовно за състоянието на изпълнението на препоръките, отправени в годишните доклади за освобождаване от отговорност на Европейския парламент. Тези доклади за освобождаване от отговорност включват редица въпроси, които се повтарят година след година, чието изпълнение за съжаление е изключително бавно или никога не се осъществява. Това е много разочароващо. Следователно Сметната палата трябва да извършва своите одити по-решително и трябва да засили дейността си по наблюдение. Парламентът трябва да знае до каква степен се изпълняват неговите препоръки.

Сред най-важните настоящи предизвикателства бих искала да спомена въпроса за обхвата на бюджета. Както членът на Комисията, отговарящ за бюджета, посочи по време на едно от посещенията си в Парламента неотдавна, нарасналото възлагане на обществени средства извън бюджета на ЕС влошава прозрачността, може да наруши принципа на единство на бюджета и предоставя, чрез контролиране на институциите, по-тесен обхват за одитите. Тази обезпокоителна тенденция Сметната палата да разполага само с ограничени правомощия трябва да бъде променена.

Както вече посочих в отговора си на въпрос 15, по-голямо внимание трябва да се обърне на приоритетите на законодателите по отношение на въпроси от голямо значение за гражданите на ЕС. Считам, че Съдът е близък партньор на Парламента. Споделяме една и съща мисия: да защитаваме интересите на европейските данъкоплатци. Ние трябва да гарантираме, че всяко евро се изразходва за предвидените цели и че средствата от ЕС се използват ефективно, а също така трябва да се борим срещу разточителни практики, ненужни разходи, небрежно финансово управление и всякаква форма на измама.

Бих искала да отбележа освен това, че през 2016 г. Сметната палата е изготвила 36 специални доклада. Например неотдавна бяха изготвени четири доклада относно младежката безработица. Бих препоръчала съсредоточаване около определени теми, тъй като Парламентът просто не е в състояние да обработи такъв голям брой доклади с необходимата изчерпателност. Тези много ценни и съществени доклади често не получават вниманието, което с право заслужават. Знам колко много комисията по бюджетен контрол се е опитвала да подобри обработването на тези специални доклади от Парламента, за съжаление за момента безуспешно. В същото време, може би чрез тематична концентрация, Сметната палата също би могла да помогне в този случай, тъй като доклади, които са по-малко на брой, но съдържат повече съществена информация, очевидно биха могли да бъдат по-добре използвани от Парламента.

Други въпроси

19.  Ще оттеглите ли кандидатурата си, ако становището на Парламента е против назначаването Ви за член на Сметната палата?

Да, ще я оттегля, тъй като за работата ми е от основно значение Европейският парламент да ми има доверие; без доверие не бих могла да извършвам своите дейности по подходящ начин.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат от Унгария

Позовавания

07080/2017 – C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE)

Дата на сезиране

10.3.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CONT

16.3.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Indrek Tarand

15.3.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.4.2017

 

 

 

Дата на приемане

12.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera

Дата на внасяне

19.4.2017

Правна информация - Политика за поверителност