Procedura : 2017/0802(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0166/2017

Teksty złożone :

A8-0166/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.6
CRE 27/04/2017 - 5.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0137

SPRAWOZDANIE     
PDF 1131kWORD 73k
19.4.2017
PE 602.806v02-00 A8-0166/2017

w sprawie powołania Ildikó Gáll-Pelcz na członka Trybunału Obrachunkowego

(C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Indrek Tarand

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS Ildikó Gáll-Pelcz
 ZAŁĄCZNIK 2: ODPOWIEDZI Ildikó Gáll-Pelcz NA PYTANIA ZAWARTE W KWESTIONARIUSZU
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie powołania Ildikó Gáll-Pelcz na członka Trybunału Obrachunkowego

(C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0110/2017),

–  uwzględniając art. 121 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0166/2017),

A.  mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego dokonała oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

B.  mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej przystąpiła do przesłuchania kandydata zgłoszonego przez Radę na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;

1.  wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Ildikó Gáll-Pelcz na członka Trybunału Obrachunkowego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również pozostałym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich.


ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS Ildikó Gáll-Pelcz

Zatrudnienie

 

od 2000 r.

(Uwagi: obecnie w statusie zawieszonym, z uwagi na działalność w charakterze europarlamentarzysty)

 

 

kierownik instytutu, kierownik katedry docent uniwersytecki

 

 

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu w Miszkolcu

Katedra Działalności Gospodarczej

 

 

 

1992–2000

 

 

zastępczyni kierownika katedry docent uniwersytecki, adiunkt, asystent uniwersytecki

 

 

Wydział Ekonomiki Przedsiębiorstwa Uniwersytetu w Miszkolcu

 

 

 

1989–1992

 

 

zastępczyni dyrektora, kierownik grupy organizacyjnej

 

 

Uniwersytet w Miszkolcu Centrum Komputerowe

 

 

 

1985–1989

 

 

inżynier badacz programista analityk

 

 

Przedsiębiorstwo Technologii Spalania i Rozwoju

Miszkolc – Miasteczko Uniwersyteckie

 

Działalność polityczna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkostwo w komisjach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcje pełnione w partii i organizacjach politycznych:

 

 

od 01.07.2014 r.

wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego

 

od 16.11.2010 r.

członkini prezydium grupy parlamentarnej Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

 

od 02.06.2010 r.

członkini grupy parlamentarnej Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

 

2009–2010

Wicemarszałek Zgromadzenia Narodowego Węgier

 

2006–2010

posłanka, członkini grupy parlamentarnej Fidesz – Węgierska Unia Obywatelska

 

2002–2006

radna samorządu Miszkolca miasta na prawach wojewódzkich, członkini grupy parlamentarnej Fidesz-KDNP i wiceprzewodnicząca frakcji

 

od 21.01.2016 r.: Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

 

od 24.06.2016 r.: Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania

 

od 02.12.2015 r.: Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)

 

12.02.2015 – 30.11.2015: Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach

 

od 01.07.2014 r.: Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

 

od 06.06.2010 r.: Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

 

od 06.10.2010 r.: Komisja Gospodarcza i Monetarna

 

06.10.2010 – 31.07.2011: Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego

 

2008–2010: Przewodnicząca komisji badającej wykorzystanie źródeł unijnych

 

2006–2010: Członkini komisji do spraw europejskich

 

2002–2006: Przewodnicząca komisji finansów i kontroli

 

od 2006 r.: Wiceprzewodnicząca Fidesz – Węgierskiej Unii Obywatelskiej

od 2005 r.: Przewodnicząca frakcji żeńskiej partii

od 2004 r.: Członkini Fidesz – Węgierskiej Unii Obywatelskiej

 

Edukacja i kształcenie

 

2004

Dyplomowany ekspert podatkowy, Międzynarodowe ekspertyzy podatkowe

 

 

Penta Unió Oktatási Centrum Kft.

 

 

1996

 

 

Dyplomowany rewident księgowy, doradca podatkowy

 

 

Perfekt Rt.

 

 

1993

 

 

Dyplomowany rewident

 

 

Perfekt Rt.

 

 

 

1991

 

 

Dyplomowany inżynier ekonomii

 

 

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu w Miszkolcu

Studia inżynier ekonomii, kierunek zarządzanie

 

 

1985

 

 

Dyplomowany inżynier mechanik, projektowanie procesów przemysłowych

 

 

Politechnika Przemysłu Ciężkiego

Wydział Inżynierii Mechanicznej

 

Tytuł naukowy:

 

 

1997

 

 

dr uniwersytecki

 

 

Rola informatycznego systemu rachunkowości w działalności przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

1997

 

 

dr

 

 

Zwiększanie skuteczności gospodarki poprzez zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych i planowania

 

 

 

2016

dr habilitowany

Wykorzystanie potencjału znajdującego się w jednolitym rynku

 

 

 

Biegłość językowa

 

język ojczysty - węgierski

pozostałe

 

angielski

niemiecki

rosyjski

 

 

B2

B1

A1

 

 

1995

1984

1982

 

 

 

 

 

 

Inne doświadczenia zawodowe

 

Węgierska Akademia Nauk MAB

Członkini Komitetu Nauk Ekonomicznych

Kierownik Roboczego Komitetu Doradztwa Biznesowego

Członkini podkomisji organizacyjnej

Wiceprzewodnicząca Towarzystwa Nauk Ekonomicznych komitatu BAZ

 

Pozostała działalność społeczna

 

Prezes założyciel Stowarzyszenia Gracje Miszkolca

 

 

Odznaczenia

 

Węgierska Akademia Nauk MAB Nagroda Młodych Naukowców (2000)

Nagroda Zoltana Meszléri (2000)

Dyplom wybitnego wykładowcy (2005)

Uznanie za działalność na rzecz kobiet (2008)


ZAŁĄCZNIK 2: ODPOWIEDZI Ildikó Gáll-Pelcz NA PYTANIA ZAWARTE W KWESTIONARIUSZU

Doświadczenie zawodowe

1.  Proszę przedstawić swoje doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów publicznych, zarówno w zakresie planowania budżetu, realizacji budżetu lub zarządzania budżetem czy kontroli budżetowej lub audytu.

  Od uzyskania dyplomu nieprzerwanie wzbogacam moją wiedzę w zakresie zarządzania, zarządzania finansami, budżetu i nadzoru budżetowego w administracji, dzięki doświadczeniom nabywanym zarówno na Węgrzech (przewodnicząca Komisji Finansów i Nadzoru w parlamencie Węgier, radna samorządu miasta wojewódzkiego Miszkolc), jak i za granicą (jako posłanka do Parlamentu Europejskiego).

Chciałabym zwrócić uwagę na moje kwalifikacje z zakresu nadzoru gospodarczego i budżetowego oraz w obszarze sektora finansowego. Z wykształcenia jestem ekspertem i doradcą finansowym, wykształcenie to wykorzystuję zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Praca wykonywana w różnych przedsiębiorstwach dała mi doskonałą możliwość bliższego poznania zagadnień, których dotyczyły audyty oraz przeprowadzane oceny wpływu.

Od 2010 r. jako posłanka do Parlamentu Europejskiego skoncentrowałam się na dwóch głównych grupach zadaniowych. Z jednej strony skupiłam się na podstawowych zagadnieniach dotyczących gospodarki, rynku wewnętrznego, finansów oraz polityki fiskalnej i podatkowej, a z drugiej – na zagadnieniach budżetowych.

Podczas mojej kariery zdobyłam dogłębną wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne w zakresie funkcjonowania instytucji unijnych oraz różnych rodzajów procesów decyzyjnych i związanych z tym kwestii. Jestem przekonana, że uzyskiwane na co dzień doświadczenie w zakresie spraw unijnych pozwala mi skutecznie działać w politycznie złożonym i dynamicznym środowisku pracy. Ponadto uważam za niezbędne zrozumienie sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej, ponieważ gwarantuje to merytoryczne przygotowanie oraz posiadanie ugruntowanych informacji o bieżącej sytuacji, ewentualnych problemach i możliwych rozwiązaniach. Tego rodzaju wiedza jest moim zdaniem niezwykle użyteczna dla Trybunału Obrachunkowego i powierzonych mu zadań.

Na przestrzeni lat spędzonych w Parlamencie Europejskim zgromadziłam wiele istotnych doświadczeń w zakresie audytu unijnych instytucji. Jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego wykonuję zadania przewodniczącej jednostki ds. kontroli budżetowej instytucji. Porównując poprzedni i obecny stan kontroli finansów publicznych i zarządzania nimi na Węgrzech oraz audytu zewnętrznego i wewnętrznego, jestem zadowolona, że mogłam ułatwić proces wymiany doświadczeń w oparciu o najlepsze metody.

W Parlamencie Europejskim wielokrotnie pełniłam funkcje sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy, między innymi w przypadku wymienionych poniżej sprawozdań i opinii odnoszących się do kontroli budżetu i kwestii gospodarczych:

Sprawozdania – przedłożone w charakterze sprawozdawcy

•  Sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015

•  Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków

•  Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego podatków: jak uwolnić potencjał UE w zakresie tworzenia wzrostu gospodarczego

•  Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do bonów na towary lub usługi

•  Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (wersja przekształcona)

Sprawozdania – przedłożone w charakterze kontrsprawozdawcy

•  Sprawozdanie w sprawie ochrony konsumentów – ochrona konsumentów usług podstawowych

•  Sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2014

•  Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013

•  Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Centralnego za rok 2012

•  Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2011

Opinie przedłożone w charakterze sprawozdawcy

•  Opinia w sprawie stanowiska Rady w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 (IMCO)

•  Opinia w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 – wszystkie sekcje (IMCO)

Opinie przedłożone w charakterze kontrsprawozdawcy

•  Opinia w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (IMCO)

•  Opinia w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na rok budżetowy 2012

•  Opinia w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2012

•  Opinia w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2012

Mam nadzieję, że moje doświadczenie w tej dziedzinie będzie użyteczne dla Trybunału przy rozwiązywaniu niektórych kwestii. Mam nadzieję, że niniejsza lista zagadnień uzasadnia fakt, że w toku mojej kariery zawsze przyświecał mi cel, aby stać się ekspertem i politykiem dysponującym szeroką wiedzą teoretyczną i bogatym zapleczem praktycznym. Wierzę ponadto, że mocną stroną Trybunału jest nie tylko jego różnorodność narodowa, ale przede wszystkim różnorodność doświadczenia zawodowego jego członków.

2.  Co zaliczyłby Pan / zaliczyłaby Pani do swoich najważniejszych osiągnięć w życiu zawodowym?

  Jestem zdania, że pierwszym punktem zwrotnym mojej kariery był rok 2000. Utworzenie Instytutu Zarządzania na Uniwersytecie w Miszkolcu i dwóch katedr (Ekonomiki Przedsiębiorstw i oraz Działalności Gospodarczej) stanowiło dla mnie jako wykładowcy i badacza kamień milowy, dzięki któremu zamknął się cykl, jaki może osiągnąć wykładowca akademicki w wyniku swojej pracy zawodowej i naukowej.

W pracy duży nacisk kładłam na wysoki poziom nauczania (studia dzienne, zaoczne, doktoranckie). Powołując instytut, miałam na celu zapewnienie słuchaczom nowoczesnej i konkurencyjnej wiedzy, dostosowującej się stale do potrzeb zmieniającego się rynku i odpowiedniej do wymogów Unii Europejskiej. W tym celu w ramach unijnych projektów przygotowywaliśmy we współpracy z uniwersytetami wielu państw członkowskich materiały dydaktyczne, które na bieżąco uaktualniałam, włączając w nie wyniki najnowszych badań krajowych i zagranicznych.

Drugie ważne osiągniecie związane jest z moją działalnością jako wiceprzewodniczącej. W minionych trzech latach miałam zaszczyt pełnić funkcję jednego z wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, w ramach której byłam odpowiedzialna za organ kontroli PE oraz za dostęp do dokumentów. W tym czasie kontynuowałam też porządkowanie znaczącej ilości pism nadchodzących od osób prywatnych, członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i innych podmiotów, ponadto wielu osobom pomogłam znaleźć rozwiązanie napotkanych trudności. W związku ze zwiększeniem widoczności i znaczenia Parlamentu Europejskiego mogłam lepiej wpływać na przejrzystość i rozliczalność tej instytucji z korzyścią dla wszystkich obywateli i rezydentów UE. Być może wyrazem uznania dla mojej działalności było też to, że plenum Parlamentu Europejskiego powtórnie udzieliło mi wotum zaufania, umacniając tym moją pozycję jako wiceprzewodniczącej.

3.  Jakie ma Pan/Pani doświadczenie zawodowe związane z międzynarodowymi organizacjami lub instytucjami wielokulturowymi i wielojęzycznymi z siedzibą poza Pana/Pani krajem ojczystym?

Wykonując w parlamencie Węgier pracę wiceprzewodniczącej odpowiedzialnej za Unię Interparlamentarną, a następnie jako członkini prezydium Parlamentu Europejskiego, nabyłam międzynarodowych, a nawet globalnych doświadczeń dzięki stałej pracy w ramach delegacji parlamentarnych współpracujących z delegacjami międzynarodowymi lub delegacjami z innych krajów. Co istotne, codzienny kontakty z członkami Parlamentu Europejskiego pomogły mi lepiej zrozumieć, w jaki sposób postrzegają nas, Węgrów, nasz sposób myślenia i podejmowania decyzji.

Najistotniejszą część mojego doświadczenia zawodowego związanego z kontrolą budżetową nabyłam poza granicami mojej ojczyzny. Z informacji dotyczących mojej kariery zawodowej wynika, że pracowałam w różnorodnym, głównie naukowym, środowisku pracy. Jako wykładowca uniwersytecki prowadziłam też regularnie rozmowy z podmiotami z różnych sektorów oraz naukowymi instytutami badawczymi z innych państw członkowskich.

Uważam, że dostosowanie się do nowych kultur z jednej strony wspiera zrozumienie, a jednocześnie umożliwia systematyczną samokontrolę i samoświadomość jednostki. Podstawą istnienia Europy jest różnorodność. Osobiście już tę różnorodność przyswoiłam i myślę, że mogę się w pełni realizować przede wszystkim w środowisku wielokulturowym.

4.  Czy uzyskał Pan / uzyskała Pani absolutorium z wykonywania swych poprzednich funkcji kierowniczych, jeżeli taka procedura miała zastosowanie?

  Pełnione przeze mnie dotychczas funkcje nie podlegały procedurze udzielania absolutorium.

5.  Które z wcześniejszych stanowisk zawodowych objął Pan / objęła Pani w wyniku nominacji politycznej?

Karierę polityczną rozpoczęłam, biorąc udział w życiu publicznym Miszkolca, jako wiceprzewodnicząca stowarzyszenia „Razem dla Miszkolca”. Do partii wstąpiłam w 2003 r. w czasie reorganizacji Fideszu – Węgierskiej Unii Obywatelskiej. W 2005 r. wybrano mnie na krajową wiceprzewodniczącą partii i od tego czasu każdorazowo na wyborach do władz przedłużano moją kadencję. Również od tego roku pełnię funkcję przewodniczącej żeńskiej frakcji partii.

W 2006 r. podczas węgierskich wyborów parlamentarnych uzyskałam mandat z listy regionalnej komitatu Borsod-Abaúj-Zemplén mojej partii, w tym roku wybrano mnie również na wiceprzewodniczącą frakcji Fidesz.

W 2009 r. wybrano mnie na stanowisko jednego z wiceprzewodniczących parlamentu Węgier. Funkcję tę pełniłam do 2010 r. do ukonstytuowania się nowego parlamentu. Podczas tych wyborów mandat uzyskałam również z listy regionalnej komitatu Borsod-Abaúj-Zemplén. W 2010 r. wybrano mnie na posła do Parlamentu Europejskiego, a od 1 lipca 2014 r. pełnię funkcję jednego z wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego.

6.  Proszę wymienić trzy najważniejsze decyzje, w których podjęciu uczestniczył Pan / uczestniczyła Pani w swojej pracy zawodowej.

1. Rozwój rynku wewnętrznego Unii.

Jednolity rynek jest dziś jednym z priorytetów europejskiej polityki, o którym mówi się, że jest strategią, która może przyczynić się do wyjścia z kryzysów gospodarczych oraz zapewnić długoterminowy wzrost. Jednak nie zawsze tak było. Przez ostatnie sześć i pół roku pracowałam nad tym, aby jednolity rynek wewnętrzny odzyskał dawną renomę oraz byśmy mogli wykorzystać jego pełny potencjał.

Jako sprawozdawczyni odpowiedzialna za sprawozdanie w sprawie zarządzania rynkiem wewnętrznym oraz jako autorka wielu innych badań dotyczących rynku wewnętrznego osiągnęłam znaczące rezultaty w dążeniu do tego, abyśmy już istniejące mechanizmy mogli rozwinąć i umocnić z myślą o skuteczniejszej realizacji przepisów dotyczących jednolitego rynku. Podjęłam szereg działań umożliwiających rozwiązywanie problemów na szczeblu krajowym oraz, w miarę możliwości, za pośrednictwem środków nieformalnych. Moje strategiczne decyzje związane z tematem oraz podjęte działania dały więcej możliwości konsumentom, ponieważ moje propozycje w pierwszym rzędzie doprowadziły do powstania norm jakościowych oraz osiągnięcia bardziej konkurencyjnych cen. Chciałabym podkreślić, że tą kwestią zajmowałam się nie tylko z perspektywy politycznej, lecz także naukowej. Z dumą mogę powiedzieć, że w 2017 r. – rozwijając ogólne podejście do analiz ekonomicznych poruszanych w mojej rozprawie doktorskiej – uzyskałam habilitację, zajmując się w rozprawie naukowej wykorzystaniem potencjału tkwiącego w jednolitym rynku.

  2. Określenie kierunków unijnej polityki fiskalnej

Za sprawą trwającego obecnie kryzysu zadłużenia Unia Europejska zdała sobie sprawę z wielu problemów wymagających stosownej krótko-, średnio- i długofalowej korekty polityki podatkowej. Jako sprawozdawczyni w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do bonów na towary lub usługi oraz sprawozdania w sprawie zmiany dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek i należności licencyjnych pomiędzy powiązanymi spółkami z różnych państw członkowskich mogłam pracować nad dostosowaniem zasad fiskalnych oraz wprowadziłam nowy kierunek polityki gospodarczej w odniesieniu do polityki fiskalnej. Złożyłam propozycję opracowania tzw. inteligentnego i skoordynowanego systemu „węża podatkowego”, którą do dnia dzisiejszego odnaleźć można w wielu wnioskach.

3. Polityka rodzinna na Węgrzech i w Europie

Od początku mojej kariery politycznej najważniejszym celem dla mnie, jako kobiety i matki, jest wspieranie kobiet i rodzin. To moja najważniejsza misja. Zawsze dokładałam starań, aby działania wspierające rodzinę podejmowane były jednoznacznie w celu zmian tendencji demograficznych. Dzięki moim propozycjom systematycznie udawało się poszerzać system opodatkowania rodzin, ponadto w ostatnich latach wraz z wprowadzeniem dodatkowego pakietu świadczeń macierzyńskich szczególną rolę zajęło wsparcie podejmowania pracy przez matki wychowujące małe dzieci. Dzięki świadczeniom w ciągu czterech lat jedna węgierska rodzina otrzymała przeciętnie o 3000 euro więcej środków w stosunku do poprzednich zasiłków.

Niezależność

7.  Traktat stanowi, że członkowie Trybunału Obrachunkowego powinni być „w pełni niezależni” w wykonywaniu swych funkcji. Jak zamierza Pan/Pani stosować się do tego obowiązku podczas pełnienia przyszłych zadań?

Artykuły 285 i 286 TFUE stanowią, że członkowie Trybunału powinni być w pełni niezależni w wykonywaniu swych funkcji. Jestem zdania, że niezależność członków Trybunału Obrachunkowego jest jednym z najbardziej znaczących punktów, których wszyscy członkowie powinni przestrzegać i które określają, w jaki sposób należy wykonywać swoje obowiązki. Oczywiście będę w pełni respektować postanowienia TFUE dotyczące kryteriów „niezależności” i powstrzymam się od jakichkolwiek działań, które byłyby niezgodne z moimi obowiązkami lub stanowiły zagrożenie dla ich wykonywania.

8.  Czy Pan/Pani lub ktokolwiek z Pana/Pani bliskich (rodzice, rodzeństwo, partner w zalegalizowanym związku bądź dzieci) posiada jakiekolwiek udziały w podmiotach gospodarczych lub jakiekolwiek udziały finansowe czy też inne zobowiązania, które mogłyby kolidować z przyszłymi obowiązkami?

  Ani ja, ani moi bliscy nie posiadamy udziałów gospodarczych lub finansowych, które mogłyby kolidować w przyszłości z moimi obowiązkami członkini Trybunału Obrachunkowego. Nie posiadam również żadnych innych zobowiązań, które mogłyby prowadzić do jakichkolwiek tego rodzaju konfliktów.

9.  Czy jest Pan gotów / Pani gotowa ujawnić prezesowi Trybunału wszystkie swoje interesy finansowe i inne zobowiązania oraz pozwolić na ich upublicznienie?

  Obecnie jako posłanka do Parlamentu Europejskiego również składam sprawozdania dotyczące moich interesów finansowych i zgodnie z regulaminem będę nadal przekazywać informacje dotyczące moich interesów finansowych. Będę w pełni przestrzegać postanowień TFUE w zakresie potencjalnego konfliktu interesów, który byłby niezgodny z wykonywaniem moich obowiązków.

10.  Czy jest Pan/Pani stroną jakiegokolwiek toczącego się postępowania sądowego? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę przedstawić kilka uwag.

  Jestem stroną w postępowaniu sądowym, mianowicie złożyłam pozew o naruszenie praw osobistych w budapesztańskim Sądzie Stołecznym.

11.  Czy pełni Pan/Pani jakąkolwiek czynną lub wykonawczą funkcję polityczną, a jeżeli tak, to na jakim szczeblu? Czy zajmował Pan / zajmowała Pani jakiekolwiek stanowisko polityczne w ciągu ostatnich 18 miesięcy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę przedstawić kilka uwag.

  Od 2003 r. jestem aktywną członkinią partii Fidesz – Węgierskiej Unii Obywatelskiej, ponadto od 2006 r. jestem wiceprzewodniczącą partii.

12.  Czy w razie wyboru na członka Trybunału ustąpi Pan/Pani z piastowanych stanowisk, na które został Pan wybrany / została Pani wybrana, oraz zrezygnuje z aktywnie pełnionych funkcji partyjnych?

W przypadku mojego wyboru zrezygnuję z funkcji posła do Parlamentu Europejskiego, mojego członkostwa szczegółowo opisanego w punkcie 11 oraz z funkcji wiceprezesa. W razie potrzeby zrezygnuję ponadto z członkostwa we wszystkich fundacjach w interesie tego, aby podczas mojej kadencji zachować pełną niezależność.

13.  Jak postąpiłby Pan / postąpiłaby Pani w przypadkach poważnych nieprawidłowości, a nawet oszustwa lub korupcji z udziałem osób pochodzących z Pana/Pani kraju?

Zwalczanie przypadków oszustwa lub korupcji oraz nieprawidłowości zdarzających się w administracji jest szczególnie ważne w kontekście zaufania obywateli europejskich do instytucji unijnych. Jeżeli w toku nadzorowanej przeze mnie kontroli pojawiłoby się oskarżenie o popełnienie oszustwa lub korupcję lub jeśli stwierdziłabym czyn niezgodny z prawem, informacje te przekazałabym przewodniczącemu Trybunału, ponadto powiadomiłabym Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć w myśl umowy o współpracy tych dwóch instytucji. W żadnym wypadku nie byłoby żadnej różnicy, gdyby udział w tym miały osoby pochodzące z Węgier. Gdyby w ramach dochodzenia w sprawie tych poważnych nieprawidłowości pojawiło się nawet najmniejsze prawdopodobieństwo lub podejrzenie, że mogłabym działać w sposób niegwarantujący bezstronności, przekazałabym to dochodzenie w inne ręce i nie korzystała ze swoich odnośnych kompetencji. Chciałabym podkreślić, że jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego zawsze postępowałam w ten sposób, o potrzebie dostępu do dokumentów dotyczących mojej ojczyzny informowałam Przewodniczącego Parlamentu i wnioskowałam o scedowanie moich kompetencji na innego wiceprzewodniczącego.

Niestety dotarły też do mnie opinie, według których w przeszłości miało się zdarzać, że ktoś swój mandat w Trybunale wykorzystywał w celu przedstawienia własnego kraju w jak najlepszych barwach, aby uchronić go od pewnej krytyki. W moim postrzeganiu jest to postępowanie godne potępienia i stanowi niezrozumienie pełnionej roli. Niezależnie od tego, czy te opinie są uzasadnione czy nie, myślę, że problemem samym w sobie jest już to, że wśród podatników rodzą się takie obawy. W celu umocnienia dobrego imienia instytucji dołożę wszelkich starań, aby taka sytuacja nie mogła się więcej powtórzyć.

Wykonywanie obowiązków

14.  Jakie powinny być główne cechy należytego zarządzania finansami w przypadku instytucji publicznych? W jaki sposób Trybunał Obrachunkowy może przyczynić się do należytego zarządzania finansami?

Podstawowym oczekiwaniem obywateli Unii, które należy spełnić, jest optymalne wykorzystywanie środków finansowych. Zapewniając szczegółowe rozliczenie i przestrzeganie przepisów, nie gwarantujemy jeszcze skutecznego wykorzystania środków pieniężnych przy projektach finansowanych ze środków unijnych.

Jeśli obywatele nie widzą jasno, że systemy są dla nich korzystne, nie możemy oczekiwać od nich, że będą w nie wierzyć. Ten brak zaufania zaważył na wyniku referendum w sprawie Brexitu w 2016 r.

  Jestem zdania, że nie ma zaufania bez przejrzystości. Dlatego Komisja musi składać przed Parlamentem i społeczeństwem sprawozdania w zakresie stosownych kwestii, a sprawozdania winny być w sposób właściwy zbadane również przez niezależnego kontrolera.

Nieodzowną częścią tej kultury jest etyczna postawa i dobre obyczaje. Nie można bowiem wszystkiego uregulować w przepisach prawa. Życie zawsze może stworzyć sytuacje, w odniesieniu do których nie będzie szczegółowych przepisów prawa.

15.  Zgodnie z postanowieniami traktatu Trybunał jest zobowiązany pomagać Parlamentowi w sprawowaniu funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu. Jak zapewniłby Pan / zapewniłaby Pani dalszą poprawę współpracy między Trybunałem a Parlamentem Europejskim (w szczególności jego Komisją Kontroli Budżetowej) w celu zarówno wzmocnienia nadzoru publicznego nad wydatkami ogólnymi, jak i zwiększenia ich skuteczności?

Ze stanowczością oświadczam, że dołożę wszelkich możliwych starań w celu skutecznego i trwałego wspierania i promowania wspólnej pracy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Parlamentu Europejskiego. Jestem zdania, że w toku opracowywania sprawozdań, należałoby dopilnować, by były one jak najdokładniejsze i wiarygodne, tak aby móc udzielać skutecznych odpowiedzi na argumenty jednostek podlegających kontroli, a jednocześnie na tyle aktualne, by były nie tylko interesujące dla Komisji Kontroli Budżetowej i dawały jej możliwość szybkiego wyciągania wniosków z przedłożonych sprawozdań w celu uniknięcia dalszych strat lub pilnego wprowadzenia ulepszeń, ale także by umożliwić jak najszybsze powiadomienie opinii publicznej. Priorytetową kwestią wydaje mi się również konsekwentne przeprowadzanie kontroli wykonania zadań i zarządzania, a także kontroli wydajności.

Sprawozdania Trybunału winny być bardziej aktualne i bezpośrednie, aby Parlament mógł je lepiej wykorzystywać. Choć rzeczywistość często jest bardziej złożona i skomplikowana oraz rzadko zdarzają się sytuacje jednoznaczne, to starałabym się w większym stopniu stosować bardziej zrozumiałe słownictwo, ponieważ Parlament musi wiedzieć, czy realizacja poszczególnych polityk okazała się sukcesem czy porażką.

Jeżeli zaś chodzi o aktualność i terminowość, wiem, że podejmowano już liczne próby przyspieszenia kontroli, co naturalnie nie może odbijać się na ich jakości. Mam jednak wrażenie, że w tym obszarze można jeszcze wiele udoskonalić. Przytoczę dla przykładu sprawozdanie specjalne w sprawie wydatków migracyjnych (2016/3), opublikowane w marcu 2016 r., które dotyczyło wydatków tylko do 2014 r., tym samym tracąc na swojej istotności.

Oczywiście w danym sprawozdaniu z kontroli należy odnieść się do argumentów kontrolowanej strony i jest to długotrwały proces, jednocześnie chciałabym jednak podkreślić, że nie w każdej sytuacji trzeba dochodzić do konsensusu ze stroną poddaną kontroli. Nie bałabym się takiej różnicy zdań.

Uważam za bardzo korzystne te opinie Trybunału Obrachunkowego, które badają inicjatywy ustawodawcze Komisji. Podałabym dwa aktualne przykłady: jeden to opinia w sprawie zmiany rozporządzenia finansowego UE, a drugi to opinia w sprawie przedłużenia EFIS, które moim zdaniem zdecydowanie mogą wspomóc pracę prawodawców. Ten kierunek należy zachować w przyszłości. Jako parlamentarzystka dokładnie wiem, czego potrzebuje PE, dlatego w dalszym ciągu będę śledzić z uwagą potrzeby członków Komisji CONT w interesie dalszej skutecznej współpracy.

16.  Co według Pana/Pani stanowi wartość dodaną kontroli wykonania zadań i w jaki sposób należałoby wprowadzić wyniki kontroli do procedur zarządzania?

  Kontrola zarządzania to jeden z tych systemów, dzięki którym obywatele będący podatnikami, wierzyciele i zarządzający mogą kontrolować wyniki różnych działań rządowych oraz mogą uzyskać w nie wgląd.

Sądzę, że dzięki wzmocnieniu kontroli wykonania zadań i kontroli wykonania zadań możliwe byłoby właściwe podniesienie skuteczności w zakresie wykorzystania środków UE. Jestem przekonana również, że należałoby zwrócić szczególną uwagę na celowość wykorzystywania środków. Szczegółowe kontrole jednego obszaru, ale także jednostkowe przeprowadzane na miejscu kontrole wykorzystania środków, mogłyby – przez określenie konkretnych braków w realizacji celu oraz dzięki powstałym na tej podstawie zaleceniom – pomóc usunąć uchybienia lub ewentualnie ich uniknąć oraz doprowadzić do skuteczniejszego wykorzystania środków.

Dlatego też kontrola wykonania zadań jest niezwykle ważna, nie tylko by zapewnić przestrzeganie zasad należytego zarządzania finansami, ale także by uzyskać coroczną poprawę, jeżeli chodzi o ryzyko błędu w poszczególnych obszarach polityki, oraz umocnić rozsądny rozwój w kierunku lepszego wykorzystania środków. Kontrola wykonania zadań naturalnie może być zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna.

Moim zdaniem wartością dodaną kontroli zewnętrznej jest to, że zewnętrzny organ jest całkowicie niezależny, wyniki natomiast jednoznaczne nie tylko dla organu, ale też dla Parlamentu, który na podstawie zaleceń sam może wyciągnąć wnioski. Z natury rzeczy postępowania, ustalenia wynikające z monitorowania działań mogą zostać uwzględnione w obszarze zarządzania w różny sposób. Pierwsza możliwość polega na tym, że w pozytywnej i pełnej zaufania atmosferze, jaka panuje między kontrolującym a kontrolowanym, jednostka podlegająca kontroli daje się przekonać o sensowności wdrożenia środków proponowanych przez kontrolera. Druga możliwość pojawia się, jeżeli instytucja nadrzędna względem jednostki podlegającej kontroli zastosuje się do zaleceń i wniosków Trybunału Obrachunkowego, wdrażając je w obszarze swojej odpowiedzialności. Jednak w tym kontekście rola Parlamentu Europejskiego może być bardziej znacząca, gdyż – jeśli Parlament uzna to za nadzwyczaj istotne – może zareagować, wydając decyzje.

Reasumując, myślę zatem, że w ramach kontroli wykonania zadań ważne jest też, by kontrolować te działania, które podejmowane są na podstawie ustaleń Trybunału Obrachunkowego i w następstwie zaleceń.

Wskaźnik błędu sam w sobie daje tylko częściowy obraz skuteczności unijnych strategii politycznych. Badanie skuteczności i oddziaływania ma znaczenie szczególne, ponieważ możemy sobie wyobrazić również takie sytuacje, kiedy wszystko toczy się zgodnie z przepisami, natomiast realizacja projektu nie przybliża nas do osiągnięcia celów. Co warta jest na przykład budowa mostu, gdy nie ma dróg dojazdowych? W jaki sposób taki projekt przyczyni się do wzrostu zatrudnienia lub zwiększenia dynamiki wzrostu gospodarczego w danym regionie?

Kontrola wykonania zadań natomiast nie może odbywać się ze szkodą dla kontroli zgodności z przepisami. Wiem, jak ważny dla Parlamentu jest dostęp do wskaźnika błędów z podziałem na poszczególne obszary wydatków. Tak samo ważna jest stabilizacja zrównoważonego przekazywania danych i niezmienności w czasie, ponieważ tylko tak można zidentyfikować trendy oraz przeprowadzić analizy w czasie i przestrzeni.

17.  Jak można usprawnić współpracę pomiędzy Trybunałem Obrachunkowym, krajowymi organami kontroli i Parlamentem Europejskim (Komisją Kontroli Budżetowej) w zakresie kontroli budżetu UE?

Trybunał Obrachunkowy pełni istotną rolę w zakresie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu ważnych i uporządkowanych informacji dotyczących realizacji unijnego budżetu. Jestem zdania, że z tego względu dialog tych dwóch instytucji ma znaczącą wartość dodaną.

Komunikacja koniecznie musi być dwustronna. Skuteczna i ścisła koordynacja przyczyni się do lepszego określenia obszarów priorytetowych i terminowo zapewni członkom Komisji Kontroli Budżetowej odpowiednie informacje w konkretnych obszarach będących przedmiotem zainteresowania.

Znaczenie rocznych sprawozdań Trybunału z realizacji budżetu UE nie podlega dyskusji w przypadku każdej dorocznej procedury udzielania absolutorium i zapewnia szeroki przegląd systemów w różnych dziedzinach polityki. Należy zaakcentować również znaczenie sporządzanych przez Trybunał Obrachunkowy sprawozdań specjalnych, ponieważ w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju poszczególnych obszarów – zwracają uwagę na konkretne braki i przedstawiają zalecenia dotyczące właściwych rozwiązań.

Z zadowoleniem przyjęłabym, gdyby Parlament Europejski – zgodnie z nowymi zasadami postępowania które weszły w życie z dniem pierwszego stycznia – podjął też decyzję w sprawie sporządzania takich sprawozdań z własnej inicjatywy, które opierałyby się na sprawozdaniach specjalnych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, pomnażających wartość dodaną przez pracę posłów.

Jako członkini Trybunału zdecydowanie dopilnuję, by dokumenty przedkładane PE stanowiły efektywny wkład w pracę Komisji Kontroli Budżetowej. Skuteczna dwustronna komunikacja będzie główną zasadą moich stosunków z PE.

Będę otwarta na regularne spotkania ze wszystkimi zainteresowanymi członkami Komisji, służące omówieniu kwestii będących przedmiotem zainteresowania Parlamentu. Uważam, że pozwoli to również Trybunałowi lepiej zająć się kwestiami służącymi ochronie interesów podatników UE.

Europejski Trybunał Obrachunkowy swoją pracę będzie wykonywać dobrze, jeżeli będzie mógł się opierać na działalności krajowych instytucji kontrolnych. Tym samym możemy uniknąć powielania tej samej pracy i zbędnego „niepokojenia” beneficjentów dotacji oraz niepotrzebnego wzrostu obciążeń administracyjnych. Ta współpraca oczywiście ma bogatą tradycję w ramach INTOSAI. Udało się na przykład osiągnąć znaczący postęp w zakresie ujednolicenia metod. Istotne jest, aby wyniki krajowych kontroli można było uwzględnić w działalności Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Jednocześnie widzę też możliwości wspólnego wykonywania kontroli.

Uważam za bardzo ważne, by krajowe instytucje kontrolne intensywniej kontrolowały wykorzystanie środków unijnych w państwach członkowskich. Zdecydowanie perspektywicznym i dobrym przykładem jest poddawanie tych sprawozdań pod dyskusję przez parlamenty narodowe i formułowanie w związku ze sprawozdaniami wniosków, dzięki czemu poprawie ulega skuteczność wykorzystania środków w przyszłości. Właśnie to należało do zakresu moich obowiązków, kiedy byłam przewodniczącą komisji parlamentu Węgier nadzorującej wykorzystanie środków unijnych.

W tym zakresie za szczególnie istotne uważam szersze upowszechnienie krajowych certyfikatów kontroli (oświadczenia krajowe). Wiem, że to dla krajów związkowych to nie zawsze jest łatwe, natomiast mówimy tu o kroku, który ma na celu wzmocnienie kultury jednoznacznej odpowiedzialności i rozliczalności.

Proponuję, aby krajowe instytucje kontrolne – w charterze zewnętrznego niezależnego organu, z poszanowaniem międzynarodowych standardów kontroli – mogły wystawiać certyfikaty kontroli zarządzenia funduszami UE, które otrzymałyby rządy państw członkowskich. Te certyfikaty można by wykorzystać podczas procedury udzielania absolutorium, zgodnie z odpowiednią do tego celu, wprowadzoną później międzyinstytucjonalną procedurą.

18.  Jak zapewniłby Pan / zapewniłaby Pani dalszy rozwój sprawozdawczości Trybunału Obrachunkowego, tak aby Parlament Europejski otrzymywał wszystkie niezbędne informacje o precyzyjności danych dostarczanych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie?

Ponieważ znaczna część budżetu Unii jest wykonywana w oparciu o zarządzanie dzielone, kompletność, jakość i terminowość informacji dostarczanych przez państwa członkowskie znacząco determinują jakość późniejszej analizy, a w konsekwencji jakość zapewnień udzielanych przez Komisję.

Z rocznych sprawozdań Trybunału Obrachunkowego wynika, że dyrekcje generalne Komisji Europejskiej do sporządzania rocznych sprawozdań z działalności wykorzystują przede wszystkim informacje dostarczane przez organy państw członkowskich (np. sprawozdania z kontroli). Regularne sprawozdania roczne Trybunału moim zdaniem wskazują na pewne nieprawidłowości (przede wszystkim w zakresie dokładności) w pracach instytucji kontrolnych, którym Komisja nie może obecnie zapobiec w drodze weryfikacji.

Z uwagi na powyższe jestem zdania, że sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nadal powinny zwracać uwagę na słabe punkty, czy to w zakresie dokładności danych przekazywanych przez państwa członkowskie, czy braków działań kontrolnych prowadzonych przez Komisję. Trybunał powinien jak najwyraźniej i jak najbardziej szczegółowo wyjaśnić, jakie wystąpiły nieprawidłowości oraz jak należy je wyeliminować.

Myślę, że choć państwa członkowskie są mniej lub bardziej świadome naszych zaleceń, to w zakresie ich praktycznego zastosowania w poszczególnych państwach występują poważne różnice. W związku z tym niewiele wskazuje, aby na szczeblu krajowym miały nastąpić jakieś zmiany w kształtowaniu polityki lub w codziennej praktyce.

Jako członkini Trybunału Obrachunkowego chciałabym ściślej współpracować z Państwem w celu poprawy unijnego zarządzania finansami. Gdybyśmy chcieli stworzyć taki unijny system finansowy, który byłby w stanie odzyskać zaufanie obywateli, to Unia musi rozpocząć realizację odpowiednich reform, i to szybko, nie tylko w Brukseli, lecz również w całej Unii. Państwa członkowskie powinny być w stanie zapewniać przekazywane na czas pełne i właściwe informacje dotyczące swoich systemów sprawowania rządów, zarządzania finansowego, kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. W obszarach, w których występują nieprawidłowości, Komisja powinna zaangażować się w bliską współpracę z państwami członkowskimi w celu zapewnienia wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających dokonanie świadomej oceny systemów państw członkowskich w zakresie wykonywania budżetu UE.

Uznaję ponadto zasadność obaw dotyczących kosztów i korzyści dostarczania informacji, lecz nie należy szczędzić wysiłków, jeżeli naszym wspólnym celem jest dopilnowanie, by organy budżetowe dysponowały najwyższej jakości oceną kontroli zgodnie z międzynarodowymi standardami. Ważne jest to tym bardziej, że nazbyt często okazuje się, że problem nie polega na braku informacji, lecz na ich nieprawidłowym wykorzystaniu przez krajowe instytucje kontrolne czy kontrolerów zewnętrznych.

Jednym z głównych wniosków sprawozdania rocznego szeroko omawianego zarówno przez Parlament, jak i przez Radę jest szacunkowy poziom błędu, o którym donosi Trybunał. Śledząc najnowsze dyskusje na temat udzielenia absolutorium, z zadowoleniem stwierdzam, że Trybunał co roku przekazuje podstawowe informacje dotyczące głównych przyczyn błędów. Jestem zdania, że istnieje wiele innych możliwości ograniczenia liczby błędów, aby natomiast je dokładnie zdefiniować, należałoby przeprowadzić dodatkowe konsultacje z zainteresowanymi stronami.

Chcę ponadto zainicjować rygorystyczne i systematyczne śledzenie przez Trybunał etapów realizacji zaleceń zawartych w rocznym sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie absolutorium. Zawarte są w nich liczne kwestie powracające z roku na rok, których realizacja niestety następuje niezwykle powoli lub nie następuje wcale. To niezwykle frustrujące. Dlatego Trybunał Obrachunkowy winien zdecydowanie kontrolować i wzmacniać działania monitorujące. Parlament musi wiedzieć, w jakiej mierze zostały wykonane jego zalecenia.

Wśród najważniejszych aktualnych wyzwań wymieniłabym kwestię tak zwanej galaktyki budżetowej. Jak wskazał niedawno również komisarz UE do spraw budżetu, wzmożony outsourcing środków publicznych poza budżet UE psuje przejrzystość, może naruszać zasadę jednolitości budżetowej oraz daje organom kontrolnym mniejsze możliwości prowadzenia szeroko zakrojonych kontroli. Tę niepokojącą tendencję należy zwalczyć, natomiast Trybunał Obrachunkowy ma ograniczone uprawnienia.

Jak już wyjaśniłam udzielając odpowiedzi na pytanie nr 15: w kwestiach o istotniejszym znaczeniu dla obywateli Unii należy wziąć w szczególności pod uwagę priorytety prawodawców. Trybunał Obrachunkowy postrzegam jako bliskiego sojusznika Parlamentu, pełnią bowiem wspólną misję: ochronę interesów podatników UE. Musimy zapewnić, aby każde euro wydatkowane było na określone cele i źródła unijne były dobrze wykorzystane, musimy też walczyć z marnotrawstwem, bezsensownymi wydatkami, niedbałym zarządzaniem i każdą formą oszustwa.

Chciałabym ponadto podkreślić, że Trybunał w 2016 r. sporządził 36 sprawozdań specjalnych. Na przykład w sprawie bezrobocia młodzieży powstały niedawno 4 sprawozdania. Zalecałabym koncentrację tematyczną, ponieważ Parlament po prostu nie jest w stanie rozpatrzyć tak dużej liczby sprawozdań z właściwą dokładnością. Często te szczególnie wartościowe i treściwe sprawozdania nie są traktowane z taką uwagą, na jaką zasługują. Wiem, ile Komisja CONT uczyniła w interesie poprawy rozpatrywania tych sprawozdań specjalnych przez Parlament, na razie niestety bez skutku. Jednocześnie, przy tematycznej koncentracji, być może Trybunał Obrachunkowy też mógłby pomóc w rozwiązaniu problemu, ponieważ Parlament byłby w stanie lepiej wykorzystać mniejszą ilość sprawozdań zawierających więcej treści merytorycznych.

Inne kwestie

19.  Czy wycofa Pan/Pani swoją kandydaturę na członka Trybunału, jeśli opinia Parlamentu w sprawie Pana/Pani powołania będzie nieprzychylna?

Tak, ponieważ w mojej pracy najważniejsze jest zaufanie Parlamentu do mnie jako osoby, w przypadku jego braku nie potrafiłabym wykonywać moich zadań w sposób właściwy.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat węgierski

Odsyłacze

07080/2017 – C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

10.3.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

16.3.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Indrek Tarand

15.3.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

12.4.2017

 

 

 

Data przyjęcia

12.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera

Data złożenia

19.4.2017

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności