SPRÁVA o návrhu na vymenovanie Ildikó Gáll-Pelczovej za členku Dvora audítorov

19.4.2017 - (C8‑0110/2017 – 2017/0802(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Indrek Tarand

Postup : 2017/0802(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0166/2017
Predkladané texty :
A8-0166/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Ildikó Gáll-Pelczovej za členku Dvora audítorov

(C8‑0110/2017 – 2017/0802(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala návrh s Európskym parlamentom (C8-0110/2017),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0166/2017),

A.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovanej kandidátky, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v čl. 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže výbor 12. apríla 2017 usporiadal vypočutie kandidátky týkajúce sa vymenovania za členku Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Ildikó Gáll-Pelczovú za členku Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným orgánom Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.

PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS ILDIKÓ GÁLL-PELCZOVEJ

 

 

 

Pracovná pozícia

 

2000 –

(Pozn.: V súčasnosti som uvoľnená z pracovnej činnosti pre výkon mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.)

 

 

riaditeľka inštitútu, univerzitná docentka, vedúca katedry

 

 

Inštitút ekonómie Miškolckej univerzity

Katedra obchodného podnikania

 

 

 

1992 – 2000

 

 

zástupkyňa vedúceho katedry, univerzitná docentka, univerzitná adjunktka, univerzitná asistentka

 

 

Katedra podnikového hospodárstva Miškolckej univerzity

 

 

 

1989 – 1992

 

 

zástupkyňa riaditeľa, vedúca oddelenia

 

 

Výpočtové stredisko Miškolckej univerzity

 

 

 

1985 – 1989

 

 

výskumná inžinierka – analytička systémov a programátorka

 

 

Podnik pre výskum a zdokonaľovanie techniky vykurovania (Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Vállalat)

Univerzitné mesto Miškolc

 

Odborná a všeobecná politická činnosť:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členstvo v odborných komisiách:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranícka príslušnosť a funkcie zastávané v politických orgánoch:

 

 

 

 

1. 7. 2014 –

podpredsedníčka Európskeho parlamentu

 

16. 11. 2010 –

členka predsedníctva poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

 

2. 6. 2010 –

členka poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

 

2009 – 2010

podpredsedníčka maďarského Národného zhromaždenia

 

2006 – 2010

poslankyňa maďarského Národného zhromaždenia, členka klubu poslancov strany Fidesz – Maďarskej občianskej únie a zástupkyňa predsedu klubu

 

2002 – 2006

zástupkyňa v samospráve župného mesta Miškolc, členka skupiny zástupcov za stranu Fidesz-KDNP a zástupkyňa predsedu frakcie

 

21. 1. 2016 … : Vyšetrovací výbor pre meranie emisií v automobilovom priemysle

 

24. 6. 2016 …: Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi

 

2. 12. 2015 … : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)

 

12. 2. 2015/30. 11. 2015: Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku

 

1. 7. 2014 … : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

 

6. 6. 2010 …: Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

 

6. 10. 2010 …: Výbor pre hospodárske a menové veci

 

6. 10. 2010/31. 7. 2011: Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu

 

2008 2010: predsedníčka výboru pre preskúmanie využívania zdrojov EÚ

 

2006 2010: členka výboru pre európske záležitosti

 

2002 2006: predsedníčka finančného a kontrolného výboru

 

2006 – …: podpredsedníčka strany Fidesz – Maďarskej občianskej únie

2005 – …: podpredsedníčka ženskej členskej základne Maďarskej občianskej únie

2004 – …: členka strany Fidesz – Maďarskej občianskej únie

 

Vzdelanie a odborná príprava

 

2004

Diplomovaná odborníčka v oblasti daní, odbor medzinárodné zdanenie

 

 

. (Vzdelávacie centrum Penta Unió Kft.)

 

 

1996

 

 

Diplomovaná audítorka, daňová poradkyňa

 

 

Perfekt Rt.

 

 

1993

 

 

Autorizovaná účtovníčka

 

 

Perfekt Rt.

 

 

 

1991

 

 

Diplomovaná inžinierka ekonómie

 

 

Fakulta ekonómie Miškolckej univerzity

Program inžinier-ekonóm, odbor ekonómia

 

 

1985

 

 

Diplomovaná strojná inžinierka, odvetvie plánovania procesov

 

 

Technická univerzita ťažkého priemyslu

Fakulta strojného inžinierstva

 

Vedecké hodnosti

 

 

1997

 

 

DR.UNIV

 

 

Úloha účtovných informačných systémov v prevádzke podniku

 

 

 

 

 

1997

 

 

Ph.D

 

 

Zvýšenie účinnosti hospodárstva prostredníctvom využitia súdobých metód analýzy a plánovania podnikových procesov

 

 

 

2016

Dr. habil

Využitie skrytého potenciálu jednotného vnútorného trhu

 

 

 

Jazyková vybavenosť

 

materinský jazyk – maďarčina

Ďalšie jazyky

 

angličtina

nemčina

ruština

 

 

B2

B1

A1

 

 

1995

1984

1982

 

 

 

 

 

 

Ďalšie odborné schopnosti

 

Miškolcká akademická komisia Maďarskej akadémie vied

členka komisie pre národné hospodárstvo

vedúca pracovnej skupiny pre podnikové poradenstvo

členka organizačného podvýboru

podpredsedníčka Ekonomickej spoločnosti (Közgazdaságtudományi Társaság) župy Borsod-Abaúj-Zemplén

 

Iné činnosti v rámci verejného života

 

zakladajúca členka a predsedníčka spolku Miškolckej Grácie (Miskolci Gráciák)

 

Vyznamenania

 

Cena pre mladých bádateľov Miškolckej akademickej komisie Maďarskej akadémie vied (2000)

Cena Zoltána Meszlériho (2000)

Diplom pre vynikajúceho vyučujúceho (2005)

Uznanie za činnosť v prospech žien (2008)

PRÍLOHA 2: ODPOVEDE ILDIKÓ GÁLL-PELCZOVEJ NA DOTAZNÍK

Odborné skúsenosti

1.  Prosím, uveďte svoje odborné skúsenosti v oblasti verejných financií vrátane rozpočtového plánovania, plnenia rozpočtu alebo rozpočtového riadenia, prípadne kontroly rozpočtu alebo auditu.

  Od absolvovania vysokej školy si neustále rozširujem svoje odborné znalosti v oblasti hospodárstva, finančného riadenia, rozpočtu, kontroly rozpočtu a verejnej správy, a to získavaním skúseností tak v Maďarsku (ako poslankyňa a predsedníčka Finančného a kontrolného výboru maďarského Národného zhromaždenia a zástupkyňa samosprávy župného mesta Miškolc), tak v medzinárodnom prostredí (ako poslankyňa Európskeho parlamentu).

Chcela by som upozorniť na vzdelanie, ktoré som dosiahla vo finančnom odvetví a v oblasti hospodárskeho a fiškálneho dohľadu. Svoju kvalifikáciu odborníčky v oblasti daní a daňovej poradkyne som využila v konkurenčnej sfére a vo verejnej správe. Práca, ktorú som odviedla v rôznych podnikoch, poskytovala vynikajúcu príležitosť na to, aby som sa podrobne zoznámila s postupom auditu a otázkami týkajúcimi sa posúdenia vplyvu.

Od roku 2010 som sa ako poslankyňa Európskeho parlamentu začala vo väčšej miere venovať dvom hlavným oblastiam úloh. Jednak ide o základné otázky týkajúce sa hospodárstva, vnútorného trhu a otázky finančnej, fiškálnej a daňovej politiky, jednak o otázky rozpočtové.

Počas svojej profesionálnej dráhy som získala hlboké teoretické aj praktické skúsenosti s fungovaním európskych inštitúcií, ďalej s rôznymi druhmi rozhodovacích postupov a v oblasti otázok súvisiacich s týmito témami. Som presvedčená, že som vďaka svojim skúsenostiam, ktoré som bezprostredným spôsobom a na každodennej báze získala v úniových záležitostiach, schopná účinne konať v tejto politicky zložitej a dynamickej oblasti činnosti. Domnievam sa, že porozumenie fungovaniu Európskej únie je nenahraditeľné, pretože môže poskytovať odborný základ a ponúkať fundované informácie o súčasnej situácii, prípadných problémoch a možných riešeniach. Túto znalosť považujem za veľmi užitočnú z hľadiska Dvora audítorov a pozície, ktorá sa má obsadiť.

V priebehu rokov strávených v Európskom parlamente som získala značné odborné skúsenosti aj v oblasti auditu inštitúcií Únie. Ako podpredsedníčka Európskeho parlamentu som dohliadala na úlohu predsedníctva v oblasti rozpočtovej kontroly tohto orgánu. Porovnala som ju s vtedajším a súčasným stavom riadenia a kontroly štátneho rozpočtu Maďarska, ako aj interného a externého auditu, a napĺňa ma uspokojením, že som mohla uľahčiť proces výmeny skúseností v oblasti osvedčených postupov.

V Európskom parlamente som často zastávala funkciu spravodajkyne, resp. tieňovej spravodajkyne, a to okrem iného aj v prípade ďalej uvedených správ a stanovísk, ktoré sú relevantné z hľadiska kontroly rozpočtu a hospodárstva:

Správy, v prípade ktorých som bola spravodajkyňou

·Správa o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015

·Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia

·Správa o výročnej správe o daniach: ako uvoľniť potenciál EÚ pre hospodársky rast

·Správa k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi

·Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov (prepracované znenie)

Správy, v prípade ktorých som bola tieňovou spravodajkyňou

·Správa o ochrane spotrebiteľa – ochrane spotrebiteľov pri poskytovaní dodávateľských služieb

·Správa o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2014

·Správa o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2013

·Správa o Európskej investičnej banke (EIB) – výročná správa za rok 2012

·Správa o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2011

Stanoviská, ktoré som predložila v úlohe spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

·Stanovisko k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 (IMCO)

·Stanovisko k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely (IMCO)

Stanoviská, ktoré som predložila ako tieňová spravodajkyňa

·Stanovisko k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 (IMCO)

·Stanovisko k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2012

·Stanovisko k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2012

·Stanovisko k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2012

Som presvedčená, že znalosti a skúsenosti, ktoré som v tejto tematickej oblasti získala, bude môcť Dvor audítorov využiť pri riešení výziev. Dúfam, tento oddiel zoznamu otázok to potvrdí, že priebeh formovania mojej odbornej profesijnej dráhy sa v konečnom ohľade riadil tým, aby som sa stala odborníčkou aj političkou so širokým teoretickým a bohatým praktickým zázemím. Pevne tiež verím, že prednosťou Dvora audítorov nie je len národná rozmanitosť, ale predovšetkým rozmanitosť odborných skúseností jeho členov.

2.  Aké najvýznamnejšie úspechy sa vám podarilo dosiahnuť v odbornej kariére?

  Myslím si, že prvým zlomovým okamihom mojej odbornej profesijnej dráhy bol rok 2000. Vytvorenie Inštitútu ekonómie Miškolckej univerzity a jej dvoch katedier (katedry podnikového hospodárstva a katedry obchodného podnikania) bolo v mojom živote určitým míľnikom, čo sa týka univerzitnej výučby a výskumu, ktorým sa uzavrel kruh, aký len kto môže zažiť z hľadiska univerzitnej výučby v súvislosti s odbornou a vedeckou prácou.

Počas svojej práce som kládla veľký dôraz na zabezpečenie vysokej úrovne výučby (dennej, diaľkovej, výučby v doktorandských programoch (PhD)). V súvislosti so vznikom inštitútu som si kládla za cieľ, aby bol na prospech poslucháčov flexibilne prispôsobený meniacim sa nárokom trhu a aby poskytoval aktuálne a konkurencieschopné vedomosti vyhovujúce požiadavkám Európskej únie. Preto sme v rámci projektov Európskej únie v spolupráci s univerzitami viacerých členských štátov pripravili taký obsah vzdelávania, ktorý som priebežne aktualizovala a začleňovala do neho aj najnovšie výsledky domáceho a medzinárodného výskumu.

Iný môj významný výsledok sa spája s mojou činnosťou podpredsedníčky. V uplynulom období takmer troch rokov som mala tú česť zastávať funkciu jedného z podpredsedov Európskeho parlamentu, v rámci ktorej som zodpovedala za kontrolný orgán EP, resp. za prístup k dokumentom. Počas tohto obdobia som naďalej vybavovala veľký počet žiadostí od súkromných osôb, členov organizácií občianskej spoločnosti, podnikov a iných zainteresovaných strán a ďalej som pomohla iným osobám nájsť riešenie ich problémov. Pokiaľ ide o posilnenie a význam transparentnosti Parlamentu, dokázala som zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť Európskeho parlamentu v prospech všetkých občanov a obyvateľov Únie. Uznaním tejto práce bolo vari aj to, že mi bola na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v hlasovaní vyjadrená dôvera a bola som potvrdená vo funkcii podpredsedníčky.

3.  Aké odborné skúsenosti ste získali v medzinárodných, multikultúrnych a viacjazyčných organizáciách alebo v inštitúciách sídliacich mimo vašu vlasť?

Ako podpredsedníčka zodpovedná za Medziparlamentnú úniu maďarského Národného zhromaždenia a ako členka predsedníctva Európskeho parlamentu som pri výkone svojej práce získala vďaka sústavnej spolupráci s parlamentnými delegáciami medzinárodné skúsenosti, dokonca možno povedať skôr globálne skúsenosti. Musím tiež poznamenať, že každodenná spolupráca s poslancami Európskeho parlamentu mi pomohla lepšie porozumieť tomu, ako nás, Maďarov, vidia iní a ako vnímajú náš spôsob premýšľania, ako aj postup prijímania rozhodnutí.

Najpodstatnejšiu časť odborných skúseností súvisiacich s rozpočtovou kontrolou som vlastne získala za hranicami vlasti. Z informácií o mojej odbornej profesijnej dráhe je zjavné, že som pracovala v mimoriadne pestrom – predovšetkým vedeckom – pracovnom prostredí. Počas vyučovania na univerzite som sústavne organizovala rokovania s odvetvovými aktérmi z iných členských štátov, ako aj s vedeckými výskumnými inštitútmi.

Myslím si, že prispôsobenie sa novým kultúram na jednej strane prispieva k porozumeniu, zároveň však znamená stále spytovanie seba samého a sebapoznanie jedinca. Podstatou Európy je rozmanitosť. Osobne sa domnievam, že som túto rozmanitosť už celkom prijala za svoju, a myslím si, že sa dokážem plne realizovať predovšetkým v multikultúrnom prostredí.

4.  Bolo vám udelené absolutórium za výkon riadiacich povinností, ktoré ste v minulosti plnili, ak takýto postup existuje?

  Čo sa týka činností, ktoré som doposiaľ vykonávala, nevyžadoval sa postup udelenia absolutória.

5.  Ktorú zo svojich minulých odborných pozícií ste vykonávali na základe politického vymenovania?

Politickú dráhu som začala vo verejnom živote v Miškolci v združení Összefogás Miskolcért (Solidarita pre Miškolc), ktorého som bola podpredsedníčkou. V roku 2003 som v priebehu organizačnej reformácie vstúpila do strany Fidesz – Maďarská občianska únia. V roku 2005 som bola zvolená na celoštátnej úrovni za podpredsedníčku strany, odvtedy som bola na tomto poste v každom funkčnom období potvrdená. Od toho istého roku pôsobím tiež v pozícii predsedníčky ženskej členskej základne strany.

V roku 2006 som v maďarských parlamentných voľbách získala mandát na miestnej kandidátke strany za župu Borsod-Abaúj-Zemplén, v rovnakom roku som potom bola zvolená za zástupkyňu predsedu parlamentného klubu Fidesz.

V roku 2009 som bola zvolená za podpredsedníčku maďarského Národného zhromaždenia. V tejto funkcii som pôsobila do roku 2010 do ustanovenia nového Národného zhromaždenia. Aj v týchto voľbách som získala mandát na miestnej kandidátke za župu Borsod-Abaúj-Zemplén. V roku 2010 som bola zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a od 1. júla 2014 pôsobím vo funkcii jedného z podpredsedov Európskeho parlamentu.

6.  Na akých troch najdôležitejších rozhodnutiach ste sa vo svojom profesijnom živote podieľali?

1./ Rozvoj vnútorného trhu Únie

Jednotný trh teraz figuruje v európskej politickej agende ako priorita, je chválený ako stratégia, ktorá môže pomôcť prekonať hospodársku krízu a zabezpečiť dlhodobý hospodársky rast. Nebolo to tak však vždy. V uplynulom období šiestich a pol roka som pracovala na tom, aby jednotný vnútorný trh získal späť svoje predchádzajúce uznanie a mohli sme rozvíjať možnosti, ktoré ponúka.

Ako spravodajkyni správy o správe vnútorného trhu a ďalej ako autorke radu ďalších výskumov vnútorného trhu sa mi podarilo dosiahnuť významné výsledky v záujme toho, aby sa na účel efektívnejšieho uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu ďalej rozvíjali a posilnili už existujúce mechanizmy a vytvorili sa lepšie synergie. Urobila som mnohé pre to, aby bolo možné riešiť problémy na vnútroštátnej úrovni a – pokiaľ to bolo možné – neformálnou cestou. Strategickými rozhodnutiami v súvislosti s témou, ako aj pokynmi som vytvorila rad možností pre spotrebiteľov, moje návrhy totiž viedli predovšetkým k vytvoreniu noriem kvality a konkurencieschopnejších cien. Rada by som zdôraznila, že táto téma nemá len politickú rovinu, ale aj vedeckú. Som hrdá na to, že môžem povedať, že som v roku 2017 – na základe rozpracovania ekonomických analytických prístupov svojej doktorskej práce – získala vedecký titul habil Dr. za vedeckú prácu o využití potenciálu jednotného trhu.

  2./ Určenie smerov daňovej politiky Únie

Počas nedávnej dlhovej krízy sa v Európskej únii objavil rad nových problémov, pre ktoré bolo potrebné náležite zlepšiť krátkodobé, strednodobé a dlhodobé daňové politiky. Ako spravodajkyňa návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi, a správy o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov som mohla pracovať na zlepšení týchto daňových záležitostí, ďalej som potom do daňových politík zaviedla nové hospodárskopolitické prístupy. Ako možné riešenie som predložila návrh na vypracovanie inteligentného a koordinovaného systému tzv. daňového hada, ktorý doteraz žije ďalej v rade návrhov.

3./ Rodinná politika v Maďarsku a v Európe

Keďže som žena a matka, je jedným z najdôležitejších cieľov mojej politickej dráhy od samého počiatku podpora žien a rodín. To je aj moje prvoradé poslanie. Vždy som sa usilovala o to, aby mohli v záujme jednoznačného zvrátenia demografického trendu vzniknúť opatrenia na podporu rodín. Vďaka mojim návrhom sa postupne podarilo rozšíriť systém zdaňovania rodín, v posledných rokoch vďaka zavedeniu balíka opatrení pre príspevok na starostlivosť o dieťa (tzv. GYED extra) získala významnejšiu úlohu práca pri starostlivosti o malé dieťa. Vďaka tejto podpore má za štyri roky maďarská rodina v priemere o 3000 EUR vyššie príjmy, teda o toľko peňazí sa podarilo dať navyše oproti predchádzajúcim systémom podpory.

Nezávislosť

7.  Podľa zmluvy vykonávajú členovia svoje funkcie „úplne nezávisle“. Ako splníte tieto povinnosti pri výkone svojich budúcich úloh?

Podľa článku 285 a 286 ZFEÚ musia byť členovia Dvora audítorov pri výkone svojej funkcie úplne nezávislí. Myslím si preto, že nezávislosť členov Európskeho dvora audítorov je jedným z najvýznamnejších bodov, na ktorý musí dbať každý člen a ktorý rozhoduje o tom, ako je kandidát schopný vykonávať svoje úlohy. Samozrejme, v plnej miere budem zachovávať ustanovenia týkajúce sa kritéria nezávislosti obsiahnutého v ZFEÚ a zdržím sa činností, ktoré sú nezlučiteľné s mojou úlohou, resp. ktoré ohrozujú výkon mojich úloh.

8.  Máte vy alebo blízky rodinný príslušník (rodič, súrodenec, zákonný partner alebo vaše deti) obchodné alebo finančné podiely či záväzky, ktoré môžu byť nezlučiteľné s vašimi budúcimi úlohami?

  Ani ja osobne, ani moji blízki rodinní príslušníci nemáme žiadny takýto obchodný alebo kapitálový podiel, ktorý by mohol byť v rozpore s úlohami, ktoré by mi mohli byť v budúcnosti zverené ako členovi Dvora audítorov. Podobne nemám ani žiadne záväzky, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov.

9.  Ste pripravená informovať predsedu Dvora audítorov a zverejniť každý finančný záujem a iné záväzky, ktoré máte?

  Ako poslankyňa Európskeho parlamentu aj teraz informujem o svojich finančných záväzkoch a v súlade s predpismi budem podávať potrebné informácie, ktoré súvisia s mojimi finančnými záujmami. V plnej miere budem zachovávať ustanovenia ZFEÚ, ktoré sa týkajú prípadných konfliktov záujmov, ktoré by boli nezlučiteľné s mojimi úlohami.

10.  Zúčastňujete sa na akomkoľvek prebiehajúcom súdnom konaní? Ak áno, spresnite, prosím.

  Zúčastňujem sa na súdnom konaní, keďže som podala sťažnosť vo veci porušenia práv na ochranu osobnosti na Súde pre hlavné mesto (Fővárosi Törvényszék).

11.  Plníte aktívnu politickú alebo exekutívnu úlohu? Ak áno, na akej úrovni? Mali ste nejakú politickú funkciu v uplynulých 18 mesiacoch? Ak áno, spresnite, prosím.

  Od roku 2003 som aktívnou členkou strany Fidesz – Maďarskej občianskej únie a od roku 2006 som podpredsedníčkou tejto strany.

12.  Ste pripravená po vymenovaní do funkcie člena Dvora audítorov odstúpiť z akejkoľvek funkcie, do ktorej ste boli zvolená, prípadne vzdať sa aktívnej funkcie v akejkoľvek politickej strane?

V prípade zvolenia sa zrieknem funkcie poslankyne Európskeho parlamentu a členstva uvedeného v bode 11, resp. titulu podpredsedníčky. V prípade úspechu úplne ukončím členstvo v každej nadácii, aby som počas svojho mandátu plne ochránila svoju nezávislosť.

13.  Ako by ste postupovali, keby ste zistili závažné nezrovnalosti, alebo dokonca podvod a/alebo úplatkárstvo, do ktorých sú zapletené osoby z vášho členského štátu pôvodu?

Prípady spojené s podvodmi, resp. s korupciou, ako aj boj proti nezrovnalostiam, ktorých sa dopustila verejná správa, sú z hľadiska dôvery v inštitúcie Únie pre európskych občanov mimoriadne dôležité. Ak sa počas preskúmania, na ktoré budem dohliadať, objavia obvinenia z podvodu alebo korupcie alebo ak zistím protiprávny čin, postúpim túto informáciu predsedovi Dvora audítorov, upovedomím aj Európsky úrad pre boj proti podvodom v duchu dohody o spolupráci medzi týmito dvoma orgánmi. V žiadnom prípade nebudem robiť rozdiel, ak budú aktéri maďarskej štátnej príslušnosti. Ak by sa v priebehu stíhania závažného protiprávneho konania objavila aj najmenšia známka alebo podozrenie, že nie som schopná postupovať nestranne, zverím stíhanie tejto skutkovej podstaty inej osobe a nebudem uplatňovať svoje súvisiace právomoci. Rada by som zdôraznila, že aj ako podpredsedníčka Európskeho parlamentu som podobne postupovala v každom takom prípade, žiadosti o prístup k dokumentom týkajúcim sa mojej vlasti som totiž oznamovala predsedovi Parlamentu a žiadala som ho, aby zveril moje právomoci inému podpredsedovi.

Žiaľ, aj ja som začula domnienky, podľa ktorých sa v minulosti stalo, že niekto využil svoj mandát v Dvore audítorov na to, aby sa pokúsil zabezpečiť, že jeho vlastná krajina sa bude javiť v lepšom svetle, a ochrániť ju pred istými kritikami. Toto správanie je podľa mňa odsúdeniahodné, zásadné nepochopenie úlohy. Nezávisle od toho, či sa tieto domnienky potvrdia, alebo nie, myslím si, že problémom je už samotná skutočnosť, že sa tieto obavy môžu objaviť medzi občanmi, ktorí sú daňovými poplatníkmi. V záujme zachovania dobrého mena orgánu sa budem veľmi snažiť, aby som k takému správaniu nedochádzalo.

Plnenie povinností

14.  Aké musia byť hlavné rysy kultúry riadneho finančného riadenia pri akomkoľvek výkone verejnej služby? Ako môže prispieť Európsky dvor audítorov k ich realizácii?

Občania Únie predovšetkým očakávajú a musí to aj prakticky zaznamenať, že sa finančné nástroje budú optimálne využívať. Ak zabezpečíme úplný súlad účtovníctva s pravidlami, to ešte neznamená, že bude využívanie peňazí pri projektoch s podporou Únie účinné.

Pokiaľ nie je občanom jasné, či je daný systém užitočný, nemôžeme ani očakávať, že mu budú dôverovať. Tento nedostatok dôvery sa prejavil aj v prípade konečného výsledku referenda o brexite uskutočneného v roku 2016.

  Myslím si, že bez transparentnosti neexistuje dôvera. Komisia preto musí podať Parlamentu správy o niektorých témach a to, o čom podáva správy, potom musí správne skontrolovať nezávislý audítor.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto kultúry je aj etický postoj a dobré mravy. Nie je možné všetko regulovať právnymi predpismi. Život vždy dokáže vytvoriť také situácie, pre ktoré neexistuje presný opis v právnych predpisoch.

15.  V duchu zmluvy má Dvor audítorov pomáhať Parlamentu, aby vykonával svoje právomoci v oblasti dohľadu nad plnením rozpočtu. Ako by ste ešte viac zlepšili spoluprácu medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom (najmä s Výborom pre kontrolu rozpočtu) v snahe zvýšiť verejný dohľad nad výdajmi ako celkom, ako aj ich účelné vynakladanie?

S istotou môžem vyhlásiť, že budem účinne a trvalo podporovať a presadzovať spoločnú prácu Európskeho dvora audítorov a Parlamentu každým dostupným nástrojom. Domnievam sa, že v priebehu vypracúvania správ je potrebné zabezpečiť, aby boli čo najpresnejšie a najspoľahlivejšie, aby sme mohli úspešne reagovať na tvrdenia v skúmanej oblasti, respektíve ich vypracovať zároveň takým spôsobom, aby neboli zaujímavé len pre Výbor pre kontrolu rozpočtu a dali mu príležitosť vyvodiť z predložených informácií závery, aby bolo možné predísť ďalším škodám alebo uplatniť rýchle opravy, ale aby tak mohla byť čo najrýchlejšie informovaná verejnosť. Pre mňa je však rovnako prioritná kontrola riadenia a hospodárnosti, ako aj naliehavosť auditov výkonnosti.

Správy Dvora audítorov sa musia vydávať skôr a musia nazývať veci pravými menami, aby ich mohol Parlament dobre využiť. Aj keď je skutočnosť často komplexná a zložitá a zriedka sa vyskytujú jasné čiernobiele vzorce, veľmi by som sa snažila o používanie jednoznačného jazyka; Parlament totiž potrebuje byť schopný posúdiť, do akej miery je možné považovať realizáciu príslušnej politiky za úspech či zlyhanie.

Pokiaľ ide o včasné podávanie správ a ich aktuálnosť, viem, že sa uskutočnil rad pokusov o urýchlenie auditov, ktoré prirodzene nemôže byť na úkor kvality, ale domnievam sa, že aj v tejto oblasti je ešte priestor na zlepšenie. Ako príklad by som spomenula osobitnú správu o výdavkoch na migráciu (3/2016), keď sa v správe zverejnenej v marci 2016 skúmali výdavky len do roku 2014, čím zjavne značne stratila na význame.

Prirodzene, je potrebné v danej kontrolnej správe odkázať na argumenty kontrolovanej strany a táto konzultácia je časovo náročný proces, zároveň by som však chcela zdôrazniť, že nie v každom prípade je potrebné dosiahnuť konsenzus s kontrolovanou stranou. Nezľakla by som sa rozdielnych názorov.

Za veľmi užitočné považujem zároveň stanoviská Dvora audítorov, ktoré sa zaoberajú legislatívnymi iniciatívami Komisie. Spomenula by som aj dva aktuálne dobré príklady: jedným je stanovisko o preskúmaní nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ (Financial Regulation), druhým materiál o predĺžení fondu EFSI. Tieto stanoviská môžu z môjho pohľadu významne pomôcť tvorcom noriem pri práci. V tomto smere je potrebné v budúcnosti pokračovať. Ako poslankyňa Parlamentu presne viem, čo EP potrebuje, preto budem v záujme účinnej spolupráce aj naďalej sledovať požiadavky členov výboru CONT.

16.  Čo podľa vás predstavuje pridanú hodnotu auditu výkonnosti a ako by sa mali tieto zistenia začleniť do procesu riadenia?

  Preskúmanie riadenia je jedným zo systémov, prostredníctvom ktorých môžu občania-daňoví poplatníci, veritelia a riadiace subjekty kontrolovať výsledky rôznych riadiacich činností, respektíve získať o nich podrobnejšiu predstavu.

Domnievam sa, že príslušným posilnením kontroly hospodárnosti a auditov výkonnosti by bolo možné všeobecne zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov Únie. Som si istá, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť účelnosti využívania zdrojov. Aj rozsiahle preskúmanie danej oblasti, alebo dokonca prieskumy využívania zdrojov na mieste môžu prostredníctvom konkrétnych zistení nedostatkov pomôcť pri realizácii cieľov, ako aj pri odstraňovaní negatívnych procesov formou odporúčaní, ktoré vychádzajú z týchto zistení, resp. môžu zohrať rozhodujúcu úlohu aj pri účinnejšom formovaní využívania zdrojov Únie.

Audit výkonnosti je mimoriadne dôležitý nielen na zabezpečenie zásad ekonomického rozpočtu, ale aj na dosiahnutie zlepšenia každoročnej úrovne rizika výskytu chýb v jednotlivých politických oblastiach a na zmysluplnejšie posilnenie ďalšieho zlepšovania využívania zdrojov. Audit výkonnosti možno, prirodzene, vykonávať interne aj externe.

Podľa môjho názoru spočíva pridaná hodnota externého auditu v tom, že externý orgán je plne nezávislý, výsledky sú potom určené nielen daným orgánom, ale aj Parlamentu, ktorý môže z odporúčaní sám vyvodiť dôsledky. Z povahy procesu vyplýva, že zistenia v súvislosti s auditom výkonnosti možno v oblasti riadenia vziať na vedomie rôznymi spôsobmi. Prvou možnosťou je, že sa kontrolovaný subjekt podarí v pozitívnej atmosfére a v atmosfére vzájomnej dôvery medzi kontrolórom a kontrolovaným presvedčiť o zmysle vykonávania opatrení odporúčaných audítormi. Ďalšia možnosť nastane vtedy, keď sa odporúčaniami Dvora audítorov a ich dôsledkami bude zaoberať nadradený orgán kontrolovaného subjektu a tieto odporúčania potom vo svojej vlastnej oblasti vykoná. V tejto oblasti však možno pripísať Európskemu parlamentu väčší význam, ak reaguje rozhodnutiami v prípadoch, ktoré považuje za dôležité.

Celkovo si preto myslím, že aj v rámci auditu výkonnosti je dôležité sústavne a pravidelne kontrolovať tie opatrenia, ktoré sa prijímajú ako dôsledok záverov a odporúčaní Dvora audítorov.

Miera chybovosti sama osebe vypovedá o účinnosti politík Únie len čiastočne. Osobitný význam má posúdenie výsledkov a vplyvov, lebo si možno predstaviť také prípady, keď všetko prebieha podľa pravidiel, ale realizáciu projektu napriek tomu nepribližuje k dosiahnutiu cieľov. Čo sa napríklad dosiahne výstavbou mosta, ak k nemu nevedú žiadne cesty? Čím prispieva takýto projekt k rastu zamestnanosti alebo k zrýchleniu hospodárskeho rastu v danej oblasti?

Audit výkonnosti však nemôže byť na úkor kontroly správnosti. Viem, aký je pre Parlament dôležitý prístup založený na rozpise chybovosti v jednotlivých oblastiach výdavkov. Práve taká dôležitá je stabilita poskytovania vyvážených údajov a nemennosť v priebehu času, lebo len tak je možné identifikovať trendy a vykonať časové a miestne porovnávanie.

17.  Ako by bolo možné zlepšiť spoluprácu medzi Dvorom audítorov, vnútroštátnymi kontrolnými inštitúciami a Európskym parlamentom (Výborom pre kontrolu rozpočtu), pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti auditu rozpočtu EÚ?

Dvor audítorov plní významnú úlohu v tom, že poskytuje dôležité a systematizované informácie Európskemu parlamentu o plnení rozpočtu Únie. Domnievam sa, že dialóg medzi týmito dvoma orgánmi má preto značnú pridanú hodnotu.

Komunikácia musí byť rozhodne obojsmerná. Účinná a úzka spolupráca prispieva k lepšej identifikácii prioritných oblastí činnosti a členom Výboru pre kontrolu rozpočtu zabezpečuje včas informácie, ktoré sú k dispozícii o konkrétnych oblastiach záujmu.

Výročná správa Európskeho dvora audítorov o plnení rozpočtu Únie je nenahraditeľným nástrojom pri každoročnom postupe udeľovania absolutória a ďalej ponúka všeobecný prehľad o systémoch rôznych oblastí politiky. Treba tiež zdôrazniť dôležitosť osobitných správ Dvora audítorov, pretože významne prispievajú k ďalšiemu rozvoju jednotlivých oblastí: upozorňujú na konkrétne nedostatky a prekladajú odporúčania na ich nápravu.

Uvítala by som napríklad aj to, keby Európsky parlament v súlade s novým rokovacím poriadkom, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2017, rozhodoval aj o vypracovaní iniciatívnych správ, ktoré by vychádzali z osobitných správ Európskeho dvora audítorov a ktoré by zvyšovali pridanú hodnotu vďaka práci poslancov.

Ako členka Dvora audítorov sa budem v každom prípade zasadzovať o to, aby dokumenty určené Európskemu parlamentu, ktorých budem autorkou, účinne prispievali k práci Výboru pre kontrolu rozpočtu. Rozhodujúcim základom účinnej obojstrannej komunikácie budú vzťahy, ktoré budem udržiavať s Európskym parlamentom.

Budem otvorená tomu, aby sme pravidelne uskutočňovali debaty so všetkými členmi výborov, ktorí o to budú mať záujem, na účel prerokovania otázok, ktoré sa týkajú Parlamentu. Som presvedčená o tom, že to všetko pomôže Európskemu dvoru audítorov formulovať otázky s cieľom chrániť záujmy európskych daňových poplatníkov.

Európsky dvor audítorov je schopný vykonávať svoju prácu dobre len vtedy, ak sa v priebehu svojej práce môže oprieť o činnosť vnútroštátnych kontrolných orgánov. Tým môžeme predísť zdvojovaniu úsilia a zbytočnému zaťažovaniu príjemcov podpory a zbytočnému zvyšovaniu administratívnej záťaže. Táto spolupráca má, prirodzene, rozsiahle tradície v rámci Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI). Napríklad sa podarilo dosiahnuť značný pokrok v oblasti zjednocovania postupov. Je dôležité, aby boli výsledky vnútroštátnych kontrol začleniteľné do činnosti Európskeho dvora audítorov. Zároveň vidím ďalšie príležitosti v oblasti vykonávania spoločných kontrol.

Považujem za veľmi dôležité, aby aj vnútroštátne kontrolné orgány vo väčšej miere vykonávali audit využívania zdrojov EÚ v členských štátoch. Je zvlášť pokrokové a slúži ako dobrý príklad, ak tieto správy prerokúvajú národné parlamenty, v súvislosti s obsahom správ formulujú dôsledky a tak zlepšia efektívnosť využívania finančných prostriedkov v budúcnosti. V maďarskom Národnom zhromaždení bolo práve to mojou úlohou ako predsedníčky výbor pre dohľad nad využívaním prostriedkov Európskej únie.

Za mimoriadne podstatné považujem v tejto súvislosti väčšie rozšírenie využívania vnútroštátnych kontrolných vyhlásení (national declarations). Viem, že pre štáty, ktoré majú federatívne usporiadanie, to nie je vždy ľahké, ale ide o krok, ktorý posilňuje kultúru jednoznačnej zodpovednosti a predvídateľnosti.

Navrhujem, aby vnútroštátne kontrolné orgány – na základe kontroly nezávislými externými kontrolórmi a pri dodržiavaní medzinárodných noriem auditu – mohli vystaviť vnútroštátne kontrolné vyhlásenia o správe fondov Únie, ktoré by dostali vlády členských štátov. Tieto vyhlásenia by potom bolo možné použiť v priebehu postupu udeľovania absolutória v súlade s medziinštitucionálnym postupom, ktorý by zodpovedal tomuto cieľu a ktorý by sa mal neskôr zaviesť.

18.  Ako by ste ďalej rozvíjali systém vypracúvania správ Európskeho dvora audítorov tak, aby Európsky parlament získal všetky potrebné informácie v súvislosti s presnosťou údajov poskytovaných Európskej komisii zo strany členských štátov?

Keďže sa podstatná časť nákladov Únie vykonáva formou spoločného riadenia, rozhoduje kvalita, úplnosť a včasnosť informácií poskytnutých členskými štátmi zásadne o kvalite analýzy, ktorá z týchto údajov vychádza, a v dôsledku toho aj o kvalite záruk poskytovaných Komisiou.

Ako je zjavné aj z výročných správ Dvora audítorov, používajú generálne riaditeľstvá Európskej komisie pri príprave výročných správ o činnosti najmä informácie poskytnuté orgánmi členských štátov (napríklad správy o audite). Z môjho pohľadu svedčia výročné správy Európskeho dvora audítorov o tom, že práca vnútroštátnych kontrolných orgánov aj naďalej vykazuje slabiny (predovšetkým čo sa týka presnosti), ktoré kontrolný postup Komisie doteraz nedokázal odstrániť.

Na základe vyššie uvedených dôvodov sa preto domnievam, že správy Európskeho dvora audítorov musia aj naďalej upozorňovať na slabiny, či už je reč o nepresnosti údajov poskytovaných členskými štátmi, alebo o nedostatkoch kontrolnej činnosti vykonávanej Komisiou. Dvor musí čo najjasnejšie a najpodrobnejšie vyjadriť, kde sú slabé miesta a ako je nevyhnutné ich odstrániť.

Myslím, že na úrovni členských štátov – hoci sú si členské štáty viac či menej vedomé našich odporúčaní – je možné pozorovať veľké rozdiely v oblasti praktickej realizácie týchto odporúčaní. Preto na vnútroštátnej úrovni len málo príznakov nasvedčuje tomu, že by sa diali zmeny v politike a v každodennej praxi.

Ako členka Dvora audítorov by som rada s vami užšie spolupracovala v záujme zlepšenia finančného riadenia Únie. Ak by sme radi vytvorili finančný systém Únie, ktorý by bol schopný znovu získať dôveru našich občanov, potom musí Únia začať s príslušnými reformami, a to čoskoro a nielen v Bruseli, ale všade po celej Únii. Členské štáty musia byť schopné poskytovať úplné, podstatné a aktuálne informácie o riadení, finančnom hospodárení a vnútornej kontrole, ako aj o interných kontrolných systémoch. Ak sú viditeľné nedostatky, musí Komisia nadviazať úzku spoluprácu s členskými štátmi, aby získala všetky potrebné informácie na to, aby bolo možné vypracovať informované hodnotenie systémov členských štátov slúžiacich na plnenie rozpočtu EÚ.

Ďalej uznávam odôvodnenosť obáv v súvislosti s nákladmi a prednosťami tohto poskytovania informácií, pokiaľ ale je naším spoločným cieľom, aby mal rozpočtový orgán čo možno najlepšiu kvalitu a mohol vypracovávať kontrolné hodnotenia zodpovedajúce medzinárodným normám, musíme pre to urobiť všetko, čo je v našich silách. To je o to dôležitejšie, že sa často prihodí, že k chybe dôjde nie z dôvodu nedostatku informácií, ale pre ich nesprávne použitie zo strany vnútroštátnych kontrolných orgánov alebo zmluvných audítorov.

Jedným z hlavných úkazov, ktorý sa dôkladne prediskutoval v Parlamente a v Rade a ktorý odhalila výročná správa, bola odhadovaná chybovosť uvedená Dvorom audítorov. V posledných rokoch som venovala pozornosť diskusiám týkajúcim sa udeľovania absolutória a potešilo ma, že zaznamenávam, že Dvor audítorov poskytuje každý rok stále viac doplnkových informácií o základných príčinách chýb. Som presvedčená, že ešte môžeme dosiahnuť ďalšie zníženie chybovosti, ale je potrebné pokračovať v ich presnej identifikácii a v ďalšej výmene názorov so zúčastnenými stranami.

Ďalej budem iniciovať, aby Dvor audítorov vo väčšej miere a pravidelne vykonával následnú kontrolu stavu plnenia odporúčaní uvedených vo výročnej správe Európskeho parlamentu o udelení absolutória. V týchto správach o udelení absolutória sa nachádza rad každoročne sa opakujúcich žiadostí, ktorých vykonávanie prebieha, žiaľ, mimoriadne pomaly alebo vôbec. To je neuveriteľne frustrujúce. Preto musí Dvor audítorov rozhodnejšie kontrolovať a posilňovať svoje aktivity v oblasti následnej kontroly. Parlament musí vedieť, v akej miere sa jeho odporúčania vykonávajú.

Medzi najvýznamnejšími súčasnými výzvami by som rada spomenula tak zvanú rozpočtovú galaxiu. Ako objasnil aj komisár Únie zodpovedný za rozpočet pri jednej zo svojich návštev Parlamentu, väčší rozsah externého zabezpečenia služieb alebo činností v oblasti verejných prostriedkov mimo rozpočtu EÚ zhoršuje transparentnosť, poškodzuje zásadu jednotnosti rozpočtu a obmedzuje možnosť kontrolných orgánov vykonávať plnú kontrolu. Túto znepokojivú tendenciu, keď má Dvor audítorov len obmedzené právomoci, je potrebné obmedziť.

Ako som už vyjadrila v odpovedi na otázku č. 15: tvorcovia právnych predpisov by mali venovať zvýšenú pozornosť otázkam, ktoré sú pre občanov Únie kľúčové. Na Dvor audítorov sa pozerám ako na blízkeho spojenca Parlamentu, máme totiž spoločné poslanie: ochranu záujmov európskych občanov-daňových poplatníkov. Musíme zabezpečiť, aby sa každé jedno euro vynaložilo na dosiahnutie stanovených cieľov a aby sa správne využívali prostriedky Únie, a musíme bojovať proti každej forme plytvania, nezmyselných výdavkov, nedbalého hospodárenia a podvodov.

Ďalej by som rada zdôraznila, že Dvor audítorov vypracoval v roku 2016 36 osobitných správ. V nedávnej minulosti napríklad vypracoval štyri správy o nezamestnanosti mladých ľudí. Navrhovala by som tematickú koncentráciu, pretože taký veľký počet správ jednoducho Parlament nie je schopný náležite dôkladne spracovať. Často sa týmto mimoriadne hodnotným a obsažným správam nevenuje taká pozornosť, akú by si právom zaslúžili. Viem, ako veľmi sa výbor CONT pokúšal zlepšiť spracovanie týchto osobitných správ v Parlamente, žiaľ, však bezvýsledne. Pri tematickej koncentrácii by však azda mohol Dvor audítorov s týmto problémom pomôcť, pretože menší počet správ, ale pritom s väčším množstvom podstatných oznámení by Parlament dokázal lepšie využiť.

Iné otázky

19.  Zriekli by ste sa kandidatúry v prípade, že bude stanovisko Parlamentu k vášmu vymenovaniu za členku Dvora audítorov záporné?

Áno, pretože pre moju prácu je nevyhnutne dôležitá dôvera, ktorú voči mne prechováva Parlament. Keby sa mi jej nedostávalo, nemohla by som náležite vykonávať svoje úlohy.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Čiastočná obmena členov Dvora audítorov - maďarský kandidát

Referenčné čísla

07080/2017 – C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

10.3.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

16.3.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Indrek Tarand

15.3.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.4.2017

 

 

 

Dátum prijatia

12.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera

Dátum predloženia

19.4.2017