Förfarande : 2017/0802(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0166/2017

Ingivna texter :

A8-0166/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.6
CRE 27/04/2017 - 5.6

Antagna texter :

P8_TA(2017)0137

BETÄNKANDE     
PDF 878kWORD 73k
19.4.2017
PE 602.806v02-00 A8-0166/2017

om nomineringen av Ildikó Gáll-Pelcz till ledamot av revisionsrätten

(C8–0110/2017 – 2017/0802(NLE))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Indrek Tarand

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 BILAGA 1: Ildikó Gáll-Pelcz MERITFÖRTECKNING
 BILAGA 2: Ildikó Gáll-Pelcz SVAR PÅ DE SKRIFTLIGA FRÅGORNA
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om nomineringen av Ildikó Gáll-Pelcz till ledamot av revisionsrätten

(C8–0110/2017 – 2017/0802(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8–0110/2017),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0166/2017), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott granskade sedan den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Vid sitt sammanträde den 12 april 2017 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning med rådets kandidat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Ildikó Gáll-Pelcz till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.


BILAGA 1: Ildikó Gáll-Pelcz MERITFÖRTECKNING

Yrkeserfarenhet

 

2000-

(Anmärkning: för närvarande tjänstledig på grund av uppdraget som ledamot av Europaparlamentet)

 

 

Institutionschef, fakultetschef, docent

 

 

Institutet för företagsledning, Universitet i Miskolc

Institutionen för företagsekonomi

 

 

 

1992-2000

 

 

Biträdande fakultetschef, docent, assisterande lektor, lektor

 

 

Företagsekonomiska fakulteten, Universitetet i Miskolc

 

 

 

1989-1992

 

 

Biträdande direktör, samordnare i organisationen

 

 

Datacentralen, Universitet i Miskolc

 

 

 

1985-1989

 

 

System-, programmerings- och forskningsingenjör

 

 

Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Vállalat (företag verksamt inom förbränningsteknik och –utveckling)

Miskolc Campus

 

Politisk och specialiserad politisk verksamhet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottsledamot:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskap i partier och befattningar i politiska organisationer:

 

 

01.07.2014-

Vice talman vid Europaparlamentet

 

16.11.2010-

Styrelseledamot i Europeiska folkpartiet (Kristdemokraterna)

 

02.06.2010-

Medlem av Europeiska folkpartiet (Kristdemokraterna)

 

2009-2010

Vice talman i den ungerska nationalförsamlingen

 

2006-2010

Parlamentsledamot i den ungerska nationalförsamlingen Medlem och biträdande fraktionsledare för Fidesz – Ungerska Medborgarunionens ledamotsgrupp

 

2002-2006

Fullmäktigeledamot i staden Miskolc (stad med distriktsrättigheter), medlem och biträdande gruppledare för FIDESZ-KDNP:s ledamotsgrupp

 

21.01.2016-... : Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin

 

24.06.2016- : Undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt

 

02.12.2015- : Särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)

 

12.02.2015-30.11.2015: Särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt

 

01.07.2014- : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

 

06.06.2010- : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

 

06.10.2010- : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

 

06.10.2010-31.07.2011: Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen

 

2008-2010: Ordförande för undersökningskommittén för att undersöka användningen av EU-medel

 

2006-2010: Ledamot av utskottet för EU-frågor

 

2002-2006: Ordförande för budgetkontrollutskottet

 

2006- : Vice ordförande för Fidesz – Ungerska medborgarunionen

2005- : Ordförande för medborgarunionens kvinnliga medlemskår

2004- : Medlem av Fidesz – Ungerska medborgarunionen

 

Utbildning

 

2004

Kvalificerad skatteexpert, internationell beskattning

 

 

Penta Unió Oktatási Centrum Kft.

 

 

1996

 

 

Auktoriserad revisor, skattekonsult

 

 

Perfekt Rt.

 

 

1993

 

 

Auktoriserad revisor

 

 

Perfekt Rt.

 

 

 

1991

 

 

Ekonomiingenjör

 

 

Ekonomiska fakulteten, Universitetet i Miskolc

Studier i ingenjörsvetenskap och ekonomi, specialisering i företagsledning

 

 

1985

 

 

Maskiningenjör, processplanering

 

 

Tekniska universitetet för tung industri

Fakulteten för maskinteknik

 

Akademiska examina

 

 

1997

 

 

DR UNIV

 

 

Redovisningsinformationssystemens roll i företagens verksamhet

 

 

 

 

 

1997

 

 

Doktorsexamen

 

 

Ökad ekonomisk effektivitet genom användning av moderna analys- och planeringsmetoder för ekonomiska processer

 

 

 

2016

Dr habil

Tillvaratagande av den inre marknadens potential

 

 

 

Språkkunskaper

 

Modersmål: Ungerska

övriga

 

Engelska

Tyska

Ryska

 

 

B2

B1

A1

 

 

1995

1984

1982

 

 

 

 

 

 

Övrig yrkeserfarenhet

 

Miskolcs akademiska kommitté (MAB), Ungerska vetenskapsakademin

Medlem av ekonomiska kommittén

Ordförande för arbetsgruppen för företagsrådgivning

Medlem av organisationens underkommitté

Vice ordförande för det ungerska civilekonomiska sällskapet i länet Borsod-Abaúj-Zemplén

 

Övrig offentlig verksamhet

 

Grundande ordförande i föreningen Miskolci Gráciák

 

Utmärkelser

 

Utmärkelse till unga forskare, Miskolcs akademiska kommitté (MAB), Ungerska vetenskapsakademin (2000)

Meszléri Zoltán-priset (2000)

Diplom för utmärkta insatser som universitetslärare (2005)

Utmärkelse för arbete till förmån för kvinnor (2008)


BILAGA 2: Ildikó Gáll-Pelcz SVAR PÅ DE SKRIFTLIGA FRÅGORNA

Yrkeserfarenhet

1.  Skulle du kunna redogöra för din yrkeserfarenhet från offentlig ekonomisk förvaltning, både inom budgetplanering, budgetgenomförande eller budgetförvaltning och budgetkontroll eller revision.

  Efter att ha erhållit mitt diplom har jag fortlöpande skaffat mer yrkeserfarenhet på områdena ekonomi, ekonomisk förvaltning, budgetering, budgetkontroll och förvaltning, både på nationell nivå (ungerska nationalförsamlingen, samt som ordförande för budgetkontrollutskottet, i egenskap av representant för lokalförvaltningen i Miskolc (stad med distriktsrättigheter), och på internationell nivå där jag har skaffat erfarenhet som ledamot av EU-parlamentet.

Jag skulle vilja rikta uppmärksamhet mot min utbildning inom ekonomi och redovisning och mot min utbildning inom finanssektorn. Jag har använt min utbildning till skatteexpert och skatterådgivare i både den privata sektorn och inom offentlig förvaltning. Arbetet som jag har utfört hos olika företag har gett mig utmärkta möjligheter att mer grundligt lära känna frågor rörande revision och konsekvensbedömning.

Från och med 2010 har jag i egenskap av ledamot av Europaparlamentet ägnat speciellt intresse åt två huvudsakliga uppgiftsgrupper. Dels grundläggande frågor som rör ekonomi, den inre marknaden, finansiering och finanspolitik, dels budgetfrågor.

Under mitt arbetsliv har jag skaffat gedigen teoretisk och praktisk kunskap om hur Europeiska unionens institutioner fungerar, samt om olika typer av beslutsfattandeprocesser och frågor som dyker upp kopplade till dessa. Min övertygelse är att min direkta erfarenhet av EU-frågor som jag dagligen möter ger mig möjlighet att arbeta effektivt i en politiskt sakkunnig och dynamisk arbetsmiljö. I övrigt anser jag att förståelsen av hur EU fungerar är oumbärlig, eftersom det är vad som kan ge en yrkesmässig grund och grundlig förståelse för den aktuella situationen, eventuella problem och möjliga lösningar. Denna kunskap anser jag vara mycket nyttig för revisionsrätten och tillsättandet av posten som ska fyllas.

Under åren i Europaparlamentet har jag skaffat ytterligare betydande yrkeserfarenhet på området för granskning av EU-institutionerna. I egenskap Europaparlamentets vice talman utför jag uppdraget som ordförande för organet för budgetkontroll. I jämförelse med Ungerns förvaltning av den offentliga sektorn, samt den inre och yttre revisionens dåvarande och nuvarande skick är jag mycket glad att jag kan underlätta processen för utbyte av bästa praxis.

I Europaparlamentet har jag vid ett flertal tillfällen haft rollen som föredragande eller skuggföredragande, bland annat för nedan listade betänkanden och yttranden som är relevanta på området för budgetkontroll och ekonomi:

Betänkanden i egenskap av föredragande

•  Betänkande om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2015

•  Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder

•  Det årliga skattebetänkandet: hur EU:s potential för ekonomisk tillväxt kan frigöras

•  Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, vad beträffar behandlingen av vouchrar

•  Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (omarbetning)

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

•  Betänkande om konsumentskydd i samband med försörjningstjänster

•  Betänkande om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2014

•  Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2013

•  Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2012

•   Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2011.

Yttranden i egenskap av föredragande

•  Yttrande över rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 (IMCO)

•  Yttrande över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 – alla avsnitt (IMCO)

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

•  Yttrande över rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 (IMCO)

•  Yttrande över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2012

•  Yttrande över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2012

•  Yttrande över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2012

Jag tror att revisionsrätten kommer att kunna ha nytta av min kunskap och erfarenhet inom området för att hantera vissa av sina utmaningar. Min förhoppning är att den här delen av detta frågeformulär förstärker bilden av att jag under mitt arbetsliv alltid har strävat efter att bli en sakkunnig och beslutsfattare med bred teoretisk och praktisk erfarenhet. Vidare är min övertygelse att revisionsrättens styrka ligger i inte bara dess internationella mångfald utan framförallt i dess mångfald vad gäller yrkeserfarenhet.

2.  Vilka har varit de mest betydande resultaten i ditt yrkesliv?

  Jag tror att min yrkeskarriär kom till sin första vändpunkt år 2000. Grundandet av Företagsekonomiska institutet och två av dess fakulteter (företagsekonomiska fakulteten och fakulteten för företagsledning) på universitetet i Miskolc innebar en milstolpe i mitt liv som universitetslärare och forskare som gjorde att cirkeln slöts vad gäller hur mycket en universitetslärare kan erfara vad gäller yrkes- och vetenskapligt arbete.

I mitt arbete har jag lagt stor vikt vid säkerställandet av hög kvalitet i utbildningen (heltid, distans, doktorsutbildning). Med grundandet av institutet var mitt mål att till studenterna förmedla modern och konkurrenskraftig kunskap som var flexibelt anpassad till marknadens skiftande behov samt levde upp till Europeiska unionens krav. För det syftet tog vi fram utbildningsmaterial inom ramen för EU-projekt i samarbete med flera medlemsstaters universitet, material som jag fortlöpande aktualiserade och i vilket vi inkorporerade även de senaste nationella och internationella forskningsresultaten.

Ett annat viktigt resultat är kopplat till mitt arbete som Europaparlamentets vice talman. De senaste tre åren har jag haft äran att fylla posten som en av Europaparlamentets vice talmän och inom ramen för detta har jag varit ansvarig för kontrollorganet för EU-parlamentet samt för tillgång till handlingar. Under denna tid har jag fortsatt att ta hand om en stor mängd önskemål från privatpersoner, medlemmar av civilorganisationer, företag och andra intressenter och hjälpte många andra berörda att hitta lösningar på sina problem. I samband med arbetet med synliggörandet och ökandet av Europaparlamentets betydelse har jag kunnat påverka Europaparlamentets transparens och ansvarsskyldighet i en positiv riktning till nytta för alla EU-medborgare och alla som bor inom EU. Kanske var det en bekräftelse av mitt arbete att Europaparlamentets plenum röstade för förnyat förtroende och förnyade min position som vice talman.

3.  Vad har du för yrkeserfarenheter från internationella multikulturella och flerspråkiga organisationer eller institutioner baserade utanför ditt hemland?

I egenskap av vice talman för den ungerska nationalförsamlingen med ansvar för den interparlamentariska unionen, samt i egenskap av medlem av Europaparlamentets presidium och under det arbetet har jag genom samarbetet med delegationerna från parlamenten skaffat internationella, och man kan faktiskt säga världsomspännande erfarenheter. Det är viktigt för mig att här poängtera att det dagliga samarbetet med Europaparlamentets ledamöter har hjälpt mig att bättre förstå hur man ser oss ungrare och hur man uppfattar vårt tänkesätt och vårt beslutsfattande.

I övrigt skaffade jag den mest betydande delen av min yrkeserfarenhet inom budgetkontroll utanför mitt hemlands gränser. Även i presentationen av min arbetslivserfarenhet kan man utläsa att jag har arbetat i väldigt diversifierade – framförallt akademiska – arbetsmiljöer. Även under min karriär som universitetslärare har jag fört regelbundna förhandlingar med branschaktörer från andra medlemsstater och med vetenskapliga forskningsinstitut.

Min uppfattning är att anpassning till nya kulturer underlättar förståelse, samtidigt som det innefattar regelbunden självrannsakan och självkännedom på det personliga planet. Mångfald är en grundläggande beståndsdel av Europa. Personligen känner jag att denna mångfald sannerligen har blivit en del av mig, och jag tror att jag kan komma till min rätta framförallt i multikulturella miljöer.

4.  Har du beviljats ansvarsfrihet för ditt tidigare företagsledande arbete, om ett sådant förfarande är tillämpligt?

  De uppgifter jag hittills utfört har inte omfattats av ett förfarande för beviljande av ansvarsfrihet.

5.  Vilka av dina tidigare yrkespositioner var ett resultat av en politisk utnämning?

Jag började min politiska karriär i Miskolc stads offentliga krets i föreningen Samverkan för Miskolc, där jag var vice ordförande. Jag blev medlem i Fidesz – Ungerska medborgarunionen när det omorganiserades år 2003. År 2005 blev jag vald till partiets nationella vice ordförande, sedan dess har man förnyat min befattning vid varje omorganisation. Sedan samma år är jag även ordförande för partiets kvinnliga medlemskår.

I 2006 års val till ungerska nationalförsamlingen fick jag mandat som kandidat för mitt parti i valkretsen i länet Borsod-Abaúj-Zemplén, det året valdes jag till Fidesz-fraktionens biträdande ledare.

År 2009 valdes jag till parlamentets ena vice talman. Denna befattning hade jag fram tills år 2010 tills nationalförsamlingen bildades. Även i detta val fick jag mandat i valkretsen i länet Borsod-Abaúj-Zemplén. År 2010 valdes jag till ledamot av Europaparlamentet och från och med den 1 juli 2014 är jag en av Europaparlamentets vice talmän.

6.  Vilka är de tre viktigaste beslut som du har varit med om att fatta i ditt yrkesliv?

1. Utvecklingen av unionens inre marknad

En inre marknad är i dag en prioritet på den europeiska politiska agendan och benämns som en strategi som kan hjälpa till att komma ur ekonomiska kriser och tillförsäkra långsiktig tillväxt. Det har dock inte alltid varit så. De senaste sex och ett halvt åren har jag arbetat för att den inre marknaden ska återvinna sin forna uppskattning och för att vi ska kunna utveckla möjligheterna som gömmer sig däri.

Som föredragande för betänkandet om styrningen av den inre marknaden, samt författare till flertalet andra betänkanden om den inre marknaden har jag lyckats uppnå betydande resultat i syfte att mer effektivt kunna använda lagstiftningen som berör den inre marknaden och för att kunna vidareutveckla och förstärka de redan befintliga mekanismerna, samt kunna utforma bättre synergier. Jag har gjort mycket för att problemen ska kunna lösas på nationell nivå och, där det är möjligt, på informella vägar. Mina strategiska beslut och åtgärder på området har skapat fler möjligheter för konsumenterna, då mina förslag framförallt resulterade i kvalitetsnormer och mer konkurrenskraftiga priser. Jag skulle vilja lyfta fram att detta område intresserar mig inte bara på politisk utan även på vetenskaplig nivå. Jag kan stolt berätta att jag 2017 genom att vidareutveckla den allmänna ekonomiska analysen i min vetenskapliga doktorsavhandling även har erhållit den vetenskapliga graden ”habil Dr” genom mitt vetenskapliga arbete som handlar om att dra nytta av den inre marknadens potential.

  2. Fastställande av unionens skattepolitiska inriktning

Skuldkrisen nyligen har skapat ett flertal nya problem i EU, vilka gör det nödvändigt att justera den kort-, medel- och långsiktiga skattepolitiken. I egenskap av föredragande för betänkandet om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, vad beträffar behandlingen av vouchrar och genom omarbetande av betänkandet om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater har jag fått arbeta på justeringen av dessa skattemässiga frågor. Vidare har jag infört en ny riktning inom ekonomisk politik gällande skattepolitiken. Som möjlig lösning har jag föreslagit utarbetandet av ett intelligent och koordinerat ”tax-snake system”, som än i dag lever vidare i flertalet betänkanden.

3. Familjepolitik i Ungern och i Europa

Som kvinna och mor har ett av mina viktigaste mål sedan början av min politiska karriär varit att stödja kvinnor och familjer. Det är även mitt primära uppdrag. Jag har alltid arbetat för att de familjestödjande åtgärderna ska fattas i syfte att skapa demografiska trendskiftningar. Tack vare mina förslag har man kontinuerligt kunnat utöka familjebeskattningssystemet, samt under de senaste åren har införandet av det så kallade GYED extra insatspaketet gjort att underlättande av arbete för småbarnsföräldrar har kunnat få en prioriterad roll. Tack vare stödpaketen har en genomsnittlig ungersk familj under fyra år kunnat hushålla med 3000 euro extrainkomst, dvs. så mycket mer har man kunnat ge i stöd till skillnad från tidigare.

Oavhängighet

7.  Enligt fördraget måste revisionsrättens ledamöter fullgöra sina skyldigheter under ”full oavhängighet”. Hur skulle du tillämpa denna skyldighet på dina kommande arbetsuppgifter?

EUF-fördragets artikel 285 och 286 stadgar att revisionsrättens ledamöter ska fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet. Därför anser jag att oavhängigheten av revisionsrättens ledamöter är den mest avgörande punkten, som måste respekteras av alla ledamöter och som vidare bestämmer hur väl en ledamot kan utföra sina uppgifter. Jag kommer självklart att helt och hållet hålla mig till EUF-fördragets regler som gäller kriterierna för oavhängighet och jag kommer att avhålla mig från handlingar som är oförenliga med mina skyldigheter eller som hotar utförandet av mina uppgifter.

8.  Har du eller dina närmaste släktingar (föräldrar, syskon, officiell partner och barn) något företag eller några finansiella intressen eller några andra åtaganden som kan komma i konflikt med dina kommande arbetsuppgifter?

  Varken jag eller någon av mina närstående har något affärs- eller kapitalinnehav som skulle kunna krocka med mina skyldigheter som ledamot av revisionsrätten. Jag har inte heller några övriga förpliktelser som skulle leda till sådana konflikter.

9.  Är du beredd att redogöra för dina ekonomiska intressen och andra åtaganden inför revisionsrättens ordförande och att offentliggöra dem?

  I egenskap av ledamot av Europaparlamentet redovisar jag redan mina finansiella intressen och jag kommer att lämna in fullständig information i enlighet med reglerna vad gäller mina finansiella åtaganden. Jag kommer att helt och hållet respektera EU-fördragets regler gällande sådant som är oförenligt eller eventuellt i intressekonflikt med mina skyldigheter.

10.  Är du för närvarande inblandad i någon rättsprocess? Om så är fallet måste du tillhandahålla fullständiga uppgifter.

  Jag är involverad i ett domstolsförfarande då jag har lämnat in en stämningsansökan vid Budapest huvudstads brottmålsdomstol gällande att man har kränkt mina personliga rättigheter.

11.  Har du någon aktiv eller verkställande politisk roll? Om så är fallet, på vilken nivå? Har du haft någon politisk position under de senaste 18 månaderna? Om så är fallet måste du tillhandahålla fullständiga uppgifter.

  Sedan 2003 är jag aktiv medlem i Fidesz – Ungerska Medborgarunionen, vidare är jag partiets vice ordförande sedan 2006.

12.  Kommer du att avgå från alla ämbeten till vilka du är vald eller frånträda varje aktiv post som innebär ansvar inom ett politiskt parti om du blir utnämnd till ledamot av revisionsrätten?

Om jag blir vald kommer jag att avsäga mig min befattning som ledamot av Europaparlamentet och mitt medlemskap som preciserats under punkt 11, samt min befattning som vice ordförande. Om det är nödvändigt kan jag säga upp mitt medlemskap i alla stiftelser för att jag kunna behålla min oavhängighet helt och hållet under mint mandatperiod.

13.  Hur skulle du hantera ett allvarligt fall av regelbrott eller t.o.m. bedrägeri och/eller korruption som rör personer som verkar i din hemmedlemsstat?

Bekämpning av bedrägeri och/eller korruption och hantering av administrativa oriktigheter är oerhört viktigt för de europeiska medborgarna när det gäller förtroendet för EU:s institutioner. Om anklagelser om bedrägeri eller korruption skulle dyka upp under en undersökning som jag ansvarar för, skulle jag vidarebefordra informationen till revisionsrättens ordförande, samt informera Europeiska byrån för bedrägeribekämpning i överensstämmelse med de två institutionernas överenskommelse om att samarbeta. Jag skulle under inga omständigheter göra skillnad om personerna var verksamma i Ungern. Om det i samband med åtgärder mot dessa allvarliga oriktigheter skulle framkomma minsta tecken eller misstanke som antydde om att jag inte kan förfara opartiskt, skulle jag överlåta detta fall till någon annan och jag skulle inte utöva mina befogenheter. Jag skulle vilja betona att det är så jag agerat även i egenskap av Europaparlamentets vice talman, eftersom jag i samband med begäranden om tillgång till handlingar från mitt hemland hade för vana informera parlamentets talman och be att mina befogenheter överförs till en annan vice talman.

Beklagligt nog känner jag även till påståenden om att någon under tidigare år skulle ha använt sitt mandat i revisionsrätten till att försöka visa upp sitt land i ett mer fördelaktig sken och skydda landet från viss kritik. I mina ögon är det ett beteende som måste fördömas, det är en grundläggande misskötsel av befattningen. Oavsett om dessa åsikter är välgrundade eller ej, anser jag det redan vara ett problem att sådan oro kan dyka upp bland skattebetalande medborgare. För att bevara institutionens goda rykte kommer jag att verka bestämt för att sådant inte ska få förekomma.

Fullgörande av arbetsuppgifter

14.  Vilka bör vara de viktigaste dragen i en sund ekonomisk förvaltningskultur i varje offentlig förvaltning? Hur skulle revisionsrätten kunna hjälpa till med att genomföra detta?

Den grundläggande förväntningen från unionens medborgare och vad de också måste få se är att de finansiella medlen används optimalt. Även om vi säkerställer fullständig redovisning och efterlevnad av reglerna betyder det fortfarande inte att pengarna kommer att användas effektivt i projekt som stöds av EU.

Om det för medborgarna inte är klart vilka fördelar de får av systemet kan vi inte heller förvänta oss att de ska lita på det. Denna förtroendebrist visade sig i resultatet av folkomröstningen om Brexit 2016.

  Jag anser att det inte kan finnas förtroende utan transparens. Kommissionen måste därför redovisa inför Europaparlamentet och allmänheten och det som redovisas måste kontrolleras på rätt sätt av en oberoende revisor.

En oumbärlig del av denna kultur är ett etiskt förhållningssätt och även god moral. Man kan nämligen inte reglera allt genom lagstiftning. Livet kan alltid producera sådana situationer för vilka det inte finns exakta juridiska regelverk.

15.  Enligt fördraget ska revisionsrätten biträda parlamentet när det utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten. Hur skulle du ytterligare förbättra samarbetet mellan revisionsrätten och Europaparlamentet (särskilt dess budgetkontrollutskott) för att stärka den offentliga tillsynen över användningen av de allmänna utgifterna och förbättra valuta för pengarna?

Jag kan med säkerhet säga att jag kommer att använda alla till buds stående medel för att främja och stödja Europeiska revisionsrättens och Europaparlamentets gemensamma arbete på ett effektivt och hållbart sätt. Jag anser att man vid utarbetandet av rapporterna borde säkerställa att de är så precisa och tillförlitliga som möjligt för att ge korrekta svar oavsett de undersökta organens argument, samtidigt som de bör vara tillräckligt uppdaterade för att inte bara vara intressanta för budgetkontrollutskottet och ge dem möjlighet att dra slutsatser av de framförda synpunkterna i syfte att undvika ytterligare skador eller för att använda dessa för snabba rättelseåtgärder, utan även för att allmänheten ska kunna informeras så snabbt som möjligt. Jag anser även att granskningen av administrationen och den ekonomiska förvaltningen, liksom effektivitetsrevisionen brådskande måste göras smidigare.

Revisionsrättens rapporter måste i högre utsträckning utarbetas i god tid och vara mer explicita för att Europaparlamentet ska kunna använda dem på ett bra sätt. Visserligen är verkligheten komplex och invecklad och det finns sällan svartvita formler, men jag skulle ändå sträva efter att använda ett klart språkbruk, eftersom Europaparlamentet måste kunna bedöma huruvida man kan betrakta verkställandet av olika politiska åtgärder som en framgång eller ett misslyckande.

Vad gäller punktligheten och aktualiteten så är jag medveten om att det har skett flera försök att snabba på revisionerna, vilket naturligtvis inte får ske på bekostnad av kvaliteten, men min känsla är att det även på detta plan fortfarande finns möjligheter till förbättring. Som exempel skulle jag vilja nämna den särskilda rapport (2016/3) som handlade om utgifterna i samband med migrantflödet. I rapporten som publicerades i mars 2016 undersöktes utgifterna endast fram till 2014, vilket naturligtvis gjorde att den förlorade mycket relevans.

Naturligtvis ska man i en given kontrollrapport hänvisa till den kontrollerade partens argument och avstämningen är ett tidskrävande projekt, samtidigt, vill jag betona att det inte alltid är nödvändigt att nå konsensus med den kontrollerade parten. Jag skulle inte bli avskräckt av sådana meningsskiljaktigheter.

Jag anser samtidigt att revisionsrättens yttranden som undersöker kommissionens lagstiftningsinitiativ är mycket nyttiga. Jag skulle vilja nämna två aktuella exempel, det ena gäller yttrandet som handlar om granskningen av EU:s budgetförordning och den andra gäller dokumentet som handlar om förlängningen av löptiden för Efsi (Europeiska fonden för strategiska investeringar), som jag anser kan hjälpa lagstiftarna arbete avsevärt. Det är i den riktningen som man måste skrida i framtiden. Som representant för Europaparlamentet vet jag precis vad det är som parlamentet har behov av och därför kommer jag även i fortsättningen att följa CONT-utskottets (budgetkontrollutskottet) medlemmars behov för att säkerställa ett effektivt samarbete.

16.  Vilket mervärde anser du att en effektivitetsrevision har, och hur bör resultaten av sådana revisioner inlemmas i förvaltningen?

  Granskning av styrning är ett av de system med vilket skattebetalande medborgare, långivare och de styrande kan kontrollera resultaten av de olika statliga verksamheterna samt få inblick i dessa.

Jag tror att om man förbättrar granskningarna av den ekonomiska förvaltningen och effektivitetsrevisionerna ordentligt skulle det på många sätt bidra till ökad effektivitet i användningen av EU-medel. Jag är även säker på att det borde fästas extra uppmärksamhet vid ett ändamålsenligt utnyttjande av medlen. En omfattande granskning av ett visst givet område, eller även granskning av användningen av medlen på plats skulle kunna hjälpa att identifiera de brister som finns i förverkligandet av målen samt baserat på dessa rekommendationer hjälpa att eliminera negativa processer, eller undvika dessa, eller spela en betydande roll i utformandet av en mer effektiv användning av medlen.

Effektivitetsrevision är därför särskilt viktig, inte bara i syfte att garantera den ekonomiska budgetens grundprinciper, utan även för att man på enskilda politiska områden ska kunna minska uppträdande risker för felaktigheter år för år och förstärka en förståndig vidareutveckling av korrigeringen av medlens användande. Effektivitetsrevision kan naturligtvis göras både internt och externt utanför institutionen.

Jag anser att mervärdet av en extern granskning är att en extern myndighet är helt och hållet oberoende, resultaten är å andra sidan ämnade inte bara för myndigheter utan även för Europaparlamentet och detta kan av rekommendationerna självständigt dra slutsatser. Det är uppenbart att de iakttagelser som görs i samband med effektivitetsrevisionen kan uppmärksammas på olika sätt inom förvaltningen. Den första möjligheten är att man i förtroende och i positiv anda mellan granskarna och de granskade kan övertyga det granskade organet om förnuftigheten i att verkställa de av revisorerna rekommenderade åtgärderna. En ytterligare möjlighet består av att det ansvariga institutet över det granskade området följer revisionsrättens rekommendationer och slutsatser och genomför dessa på sitt eget ansvarsområde. På det området kan man dock ge större betydelse åt Europaparlamentet, om det reagerar genom att fatta beslut i de fall som verkar viktiga.

Sammanfattningsvis anser jag att det även inom ramen för effektivitetsrevision är viktigt att varaktigt och regelbundet kontrollera de åtgärder som har fattats som en konsekvens av revisionsrätten konstaterade resultat och rekommendationer.

I sig ger felnivån endast till den del en övergripande bild av resultatet av en särskild EU-politik. Granskning av resultat och effekt har prioriterad betydelse, då vi kan föreställa oss sådana fall då allt har gått rätt till, men projektets förverkligande har inte tagit oss närmare uppfyllandet av målen. Vad är byggandet av en bro värt om det inte finns anslutande vägar? Hur bidrar ett sådant projekt till ökad sysselsättning eller främjande av ett visst områdes ekonomiska tillväxt?

Effektivitetsrevision kan dock inte ske på bekostnad av granskning av regelmässighet. Jag vet hur viktigt det är för Europaparlamentet att ha tillgång till felaktigheter uppdelade enligt olika områden. Lika viktig är stabiliteten i en balanserad uppgiftslämnande, beständighet över tid, eftersom det är endast så man kan identifiera trender och göra jämförelser över tid och rum.

17.  Hur kan samarbetet mellan revisionsrätten, de nationella revisionsmyndigheterna och Europaparlamentet (budgetkontrollutskottet) förbättras avseende revisionen av EU:s budget?

Revisionsrätten har spelat en allt viktigare roll när det gäller att regelbundet ge viktig information till Europaparlamentet om genomförandet av EU:s budget. Därför anser jag att dialogen mellan de båda institutionerna tillför ett mycket betydelsefullt mervärde.

Det måste alltid finnas en tvåvägskommunikation. Genom en effektiv och tät samordning blir det lättare att identifiera de arbetsområden som ska prioriteras. Dessutom blir det härigenom möjligt att ge ledamöterna i budgetkontrollutskottet tillgång till relevant information om konkreta intresseområden i god tid.

Revisionsrättens årliga rapport om genomförandet av EU:s budget är ett oumbärligt verktyg för att kunna genomföra de årliga ansvarsfrihetsförfarandena och kan ge en omfattande överblick om de olika sakpolitiska områdenas system. Vidare bör man betona betydelsen av de särskilda rapporter som utarbetas av revisionsrätten, eftersom de i betydande grad kan bidra till att vissa områden kan utvecklas vidare: de riktar uppmärksamheten mot konkreta brister och ger förslag på lösning på dessa.

Jag skulle till exempel välkomna om Europaparlamentet – i överensstämmelse med den nya version av arbetsordningen som trädde i kraft den 1 januari 2017 – skulle besluta att utarbeta egna initiativbetänkanden som skulle bygga på revisionsrättens särskilda rapporter. Parlamentsledamöternas arbete skulle tillföra ett mervärde.

Som ledamot av revisionsrätten kommer jag att se till att de dokument som jag förser Europaparlamentet med effektivt bidrar till budgetkontrollutskottets arbete. Effektiv tvåvägskommunikation kommer att vara en väsentlig grundläggande del av min relation med Europaparlamentet.

Jag kommer att vara öppen för att hålla en regelbunden dialog med utskottets alla berörda ledamöter för att kunna diskutera frågor som hör till Europaparlamentets intresseområden. Min övertygelse är att det kommer att hjälpa revisionsrätten att formulera de frågor som syftar till att skydda de europeiska skattebetalarnas intressen.

Revisionsrätten kan uträtta sitt arbete väl om den i sitt arbete kan stödja sig på de nationella revisionsmyndigheternas verksamhet. På det sättet kan vi undvika dubbelarbete och onödiga ”trakasserier” genom att i onödan öka den administrativa belastningen för förmånstagarna för stödjande åtgärder. Det här samarbetet har naturligtvis omfattande traditioner inom Intosai. Man har till exempel kunnat nå betydelsefull framgång vad gäller samordnandet av metoderna. Det är viktigt att resultaten av de nationella revisionerna kan integreras i Europeiska revisionsrättens arbete. Samtidigt kan jag se ytterligare möjligheter att utföra gemensamma revisioner.

Jag anser det vara mycket viktigt att även de nationella revisionsmyndigheterna ökar sina granskningar av användandet av EU-medel i medlemsstaterna. Det är definitivt ett progressivt och bra exempel när de nationella parlamenten diskuterar dessa rapporter och drar slutsatser av innehållet i rapporterna, eftersom det förbättrar effektiviteten av det framtida användandet av EU-medel. Just detta var min arbetsuppgift då jag var ordförande för det utskott som granskade användningen av EU-medel inom den ungerska nationalförsamlingen.

Jag anser det vara oerhört viktigt att i det här hänseendet sprida vidare användningen av nationella revisionsintyg (nationella förklaringar). Jag vet att detta för förbundsstater inte alltid är lätt, men detta är ett steg som stärker kulturen av ansvar och redovisningsskyldighet

Jag rekommenderar att de nationella revisionsmyndigheterna – i egenskap av oberoende externa granskare och genom att respektera de nationella revisionsstandarderna – ska ha rätt att ställa ut nationella revisionsintyg om hanteringen av EU-medel, som skulle ges till medlemsstaternas regeringar. Dessa intyg ska sedan kunna användas vid ett ansvarsfrihetsförfarande, i enlighet med ett för ändamålet anpassat förfarande som bör införas i framtiden.

18.  Hur skulle du ytterligare utveckla revisionsrättens rapportering för att se till att Europaparlamentet får all nödvändig information om huruvida de uppgifter som medlemsstaterna lämnar till kommissionen är korrekta?

Eftersom en väsentlig del av EU:s budget genomförs genom delad förvaltning, blir kvaliteten, fullständigheten och tidsplaneringen hos den information som lämnas av medlemsstaterna väsentligt avgörande för kvaliteten på analysen som bygger på denna information och följaktligen även för kvaliteten på de garantier som ges av kommissionen.

Man kan ur revisionsrättens årliga rapporter utläsa att kommissionens generaldirektorat främst har använt information från medlemsstaternas myndigheter (t.ex. revisionsrapporter) vid utarbetandet av de årliga verksamhetsrapporterna. Revisionsrättens årliga rapporter tyder på att det fortfarande finns brister i revisionsmyndigheternas arbete (främst vad gäller noggrannheten), och att dessa brister hittills inte har kunnat elimineras genom kommissionens kontrollprocesser.

Av dessa skäl tror jag därför att man i revisionsrättens rapporter måste fortsätta att uppmärksamma de brister som finns, vare sig det gäller oprecisa uppgifter som medlemsstaterna lämnar in eller bristfälligheter i det revisionsarbete som utförs av kommissionen. Revisionsrätten bör så tydligt som möjligt och i detalj förklara vilka bristerna är och hur man bör åtgärda dem.

Även om medlemsstaterna är mer eller mindre medvetna om våra rekommendationer, finns det stora skillnader mellan hur de tillämpas i praktiken. Därför finns det på nationell nivå få tecken som tyder på att det skulle ske förändringar i politiken och den dagliga verksamheten.

I egenskap av ledamot av revisionsrätten skulle jag vilja samarbeta närmare med dig i syfte att förbättra EU:s penningförvaltning. Om vi vill skapa ett sådant finansiellt system i EU som kan återvinna våra medborgares förtroende måste EU påbörja lämpliga reformer, och göra det snabbt, inte bara här i Bryssel utan över hela EU. Medlemsstaterna måste kunna lämna fullständig, relevant och dagsfärsk information om förvaltning, finansförvaltning, inre granskning, samt om inre kontrollsystem. Om brister upptäcks måste kommissionen inleda ett nära samarbete med medlemsstaterna för att all nödvändig information ska bli tillgänglig, för att på det sättet möjliggöra för medlemsstaterna att på ett välinformerat sätt utvärdera de system som syftar till att genomföra EU-budgeten.

Jag tillstår vidare att den oro som finns om kostnaderna och nyttan av informationslämnande är befogad, men om vårt gemensamma mål är att budgetorganet ska kunna göra en kontrollutvärdering av högsta kvalitet som uppfyller de internationella reglerna, måste vi göra allt vi kan. Detta är desto viktigare eftersom det ofta händer att problemet inte beror på brist på information, utan på det faktum att informationen inte används av de nationella tillsynsmyndigheterna eller av de kontrakterade granskarna på rätt sätt.

Ett av de huvudsakliga fenomen som uppdagades i årsredovisningen och som även diskuterades grundligt av parlamentet och rådet var de uppskattade felaktigheter som rapporterats av revisionsrätten. De senaste åren har jag följt diskussionerna om ansvarsfrihet, och jag är glad över att revisionsrätten ger mer bakgrundsinformation år för år vad gäller de bakomliggande orsakerna till felen. Jag anser att vi har ytterligare möjligheter att minska felaktigheterna, men för att kunna identifiera dessa exakt bör vi fortsätta diskussionen med intressenterna.

Dessutom kommer jag att se till att revisionsrätten i högre grad och regelbundet följer genomförandet av rekommendationerna i Europaparlamentets årliga betänkande om ansvarsfrihet. Man kan hitta många begäranden som återkommer år efter år i betänkandena, vars verkställande sker mycket långsamt eller inte alls. Detta är oerhört frustrerande. Därför måste revisionsrätten granska mer bestämt och förstärka sin tillsynsverksamhet. Parlamentet måste veta i vilken utsträckning dess rekommendationer genomförs.

Bland de viktigaste aktuella utmaningarna skulle jag vilja nämna frågan om den så kallade ”budgetgalaxen”. Som den budgetansvariga kommissionären för inte så länge sedan påpekade under ett av sina besök i parlamentet försämrar en ökad placering av offentliga medel utanför EU:s budget transparensen och kan strida mot principen om budgetens enhet samt leda till att de granskande institutionerna kan göra mindre omfattande revisioner. Denna oroande trend, där revisionsrätten har endast begränsade befogenheter måste stoppas.

Som jag redan har förklarat i mitt svar på fråga 15 måste man ta större hänsyn till lagstiftarnas prioriteringar när det gäller frågor som är viktiga för EU-medborgarna. Jag ser revisionsrätten som en nära bundsförvant till Europaparlamentet. Vi har ett gemensamt uppdrag att skydda de europeiska skattebetalande medborgarnas intressen. Vi måste säkerställa att varenda euro läggs på bestämda ändamål och att EU-medlen används på ett bra sätt, och vi måste kämpa mot slöseri, onödiga utgifter, slarvig ekonomisk förvaltning och alla former av bedrägeri.

Vidare skulle jag vilja nämna att revisionsrätten skrev 36 särskilda rapporter under 2016. Om ungdomsarbetslösheten har det till exempel utarbetats fyra rapporter under den senaste tiden. Jag skulle rekommendera tematisk koncentration, eftersom Europaparlamentet helt enkelt inte kan behandla ett så stort antal rapporter med tillräcklig noggrannhet. Ofta får dessa oerhört värdefulla och innehållsrika rapporter inte den uppmärksamhet som de skulle förtjäna. Jag är medveten om att CONT-utskottet har gjort stora ansträngningar för att behandlingen i parlamentet av dessa särskilda rapporter ska bli bättre, men hittills tyvärr utan framgång. Samtidigt skulle revisionsrätten kunna avhjälpa detta problem, kanske genom tematisk koncentration. Det säger nämligen sig självt att det skulle vara lättare för parlamentet att hantera färre rapporter som innehåller mer substans med mer substans.

Övriga frågor

19.  Kommer du att dra tillbaka din kandidatur om parlamentet inte skulle stödja din nominering till ledamot av revisionsrätten?

Ja, eftersom mitt arbete förutsätter att parlamentet har förtroende för mig. Utan ett sådant förtroende skulle jag inte kunna utföra mitt arbete på ett tillfredsställande sätt.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Ungerns kandidat

Referensnummer

07080/2017 – C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

10.3.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

16.3.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Indrek Tarand

15.3.2017

 

 

 

Behandling i utskott

12.4.2017

 

 

 

Antagande

12.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera

Ingivande

19.4.2017

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy