Menetlus : 2016/0170(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0167/2017

Esitatud tekstid :

A8-0167/2017

Arutelud :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Hääletused :

PV 04/10/2017 - 9.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0373

RAPORT     ***I
PDF 638kWORD 91k
21.4.2017
PE 594.091v02-00 A8-0167/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta

(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Daniela Aiuto

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta

(COM(2016)0369 – C8 0208/2016 – 2016/0170(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0369),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0208/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobri 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A8-0167/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab parlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek   1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/45/EÜ16 kindlaks määratud ühiste ohutusnõuetega tagatud kõrge ohutustaseme säilitamiseks tuleks kõnealuse direktiivi kohaldamist parandada. Direktiivi 2009/45/EÜ tuleks kohaldada ainult selliste reisilaevade suhtes, mille jaoks on kavandatud direktiiviga ette nähtud ohutusnõuded. Seega tuleks direktiivi kohaldamisalast jätta välja mitu konkreetset laevatüüpi, näiteks teeninduslaevad, purjelaevad või laevad, millega transporditakse väljaõppega töötajaid, kes töötavad laeva või avamererajatiste huvides.

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/45/EÜ16 kindlaks määratud ühiste ohutusnõuetega tagatud kõrge ohutustaseme ja reisijate usalduse säilitamiseks tuleks kõnealuse direktiivi kohaldamist parandada. Direktiivi 2009/45/EÜ tuleks kohaldada ainult selliste reisilaevade suhtes, mille jaoks on kavandatud direktiiviga ette nähtud ohutusnõuded. Seega tuleks direktiivi kohaldamisalast jätta välja mitu konkreetset laevatüüpi, näiteks teeninduslaevad, purjelaevad või laevad, millega transporditakse väljaõppega töötajaid, kes töötavad laeva või avamererajatiste huvides.

_________________

_________________

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (ELT L 163, 25.6.2009, lk 1).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (ELT L 163, 25.6.2009, lk 1).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Laeval asuvaid teeninduslaevu kasutatakse ainult reisijate transportimiseks laevalt kaldale ja tagasi, kasutades kõige lühemat mereteed. Sellised laevad ei ole asjakohased ja neid ei tohiks kasutada muud liiki teenuste jaoks, näiteks rannikuäärseteks ekskursioonideks. Selliseid ekskursioone peaksid läbi viima laevad, mis vastavad rannikuäärses riigis reisilaevadele kehtestatud nõuetele, nagu on muu hulgas märgitud IMO suunistes (MSC.1/Circ. 1417, suunised reisilaevade alustele). Komisjon peaks seetõttu hindama vajadust laeval asuvaid teeninduslaevu käsitlevate ühiste Euroopa nõuete, sealhulgas kohustuslike sätete järele ning andma enne 2020. aastat välja konkreetsed suunised, muu hulgas selleks, et hõlbustada eeskirjade ja nõuete ühtlustamist liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ kohaldamisalast jäetakse välja ilma mehaanilise jõuallikata reisilaevad. Purjelaevu ei tohiks kõnealuse direktiivi kohaselt sertifitseerida, kuna nende mehaaniline jõuallikas on ette nähtud üksnes täiendavaks või hädaolukorras kasutamiseks. Komisjon peaks seega hindama vajadust ühiste Euroopa nõuete järele selles reisilaevade kategoorias ning igal juhul avaldama konkreetsed suunised 2020. aastaks. Kõnealuste suuniste eesmärk peaks olema soodustada liikmesriikides kasutatavate eeskirjade ja standardite ühtlustamist, ilma et sellega tekitataks juurde nõudeid lisaks IMO eeskirjades juba sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c)  Avamererajatisi teenindavad laevad, mis transpordivad töötajaid. Kõnealustelt töötajatelt nõutakse kohustuslike ohutusealaste koolituste edukat läbimist ja/või kohustuslike terviseseisundi kriteeriumide rahuldavat täitmist. Seega tuleks neid vaadelda nn eriliste reisijatena, keda hõlmavad erinevaid ja kindlaid ohutusealased eeskirjad, mis jäävad käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja. Liikmesriigid peaksid aktiivselt toetama IMO tööd avamerelaevade ohutusnõuete alal, võttes aluseks resolutsiooni MSC.418(97).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (REFIT)17 on näidanud, et kõik liikmesriigid ei sertifitseeri alumiiniumist laevu direktiivi 2009/45/EÜ kohaselt. See loob ebavõrdse olukorra ning raskendab liidus rannasõite tegevate reisijate ühtse ja kõrge ohutustaseme tagamise eesmärgi saavutamist. Et vältida ebaühtlast kohaldamist, mis tuleneb direktiivi kohaldamisala tõlgendamisest seoses alumiiniumi kui samaväärse materjali määratlusega ning asjaomaste tuleohutusnõuete kohaldatavusega, tuleks samaväärse materjali määratlus selgemaks muuta.

(2)  Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (REFIT)17 on näidanud, et kõik liikmesriigid ei sertifitseeri alumiiniumist laevu direktiivi 2009/45/EÜ kohaselt. See loob ebavõrdse olukorra ning raskendab liidus rannasõite tegevate reisijate ühtse ja kõrge ohutustaseme tagamise eesmärgi saavutamist. Et vältida ebaühtlast kohaldamist, mis tuleneb direktiivi kohaldamisala tõlgendamisest seoses alumiiniumi kui samaväärse materjali määratlusega ning asjaomaste tuleohutusnõuete kohaldatavusega, tuleks samaväärse materjali määratlus selgemaks muuta. Seepärast tuleks alumiiniumi käsitada terasega samaväärse materjalina kõikides liikmesriikides. Siiski on täheldatud, et alumiiniumist laevade suhtes kohaldatavates siseriiklikes eeskirjades tagatakse kohalikke rannasõite tegevate reisijate jaoks kõrge ohutustase. Seepärast peaksid liikmesriigid saama säilitada oma rangemad tuleohutusnõuded.

_________________

_________________

17 COM(2015) 508.

17 COM(2015) 508.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Õigusselguse ja järjepidevuse suurendamiseks tuleks mitmeid määratlusi ja viiteid ajakohastada ning viia need paremini kooskõlla asjaomaste rahvusvaheliste või liidu eeskirjadega. Kõnealuse tegevuse käigus tuleb olla eriti hoolikas, et vältida direktiivi 2009/45/EÜ kohaldamisala ja sellega tagatud ohutustaseme muutmist. Eelkõige tuleks traditsioonilise laeva määratlus viia paremini kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/59/EÜ,18 säilitades samas praegused ehitamisaastat ja materjali liiki käsitlevad kriteeriumid. Lõbusõidujahi ja -laeva määratlus tuleks viia paremini kooskõlla rahvusvaheline konventsiooniga inimelude ohutusest merel (SOLASi konventsioon).

(3)  Õigusselguse ja järjepidevuse suurendamiseks tuleks mitmeid määratlusi ja viiteid ajakohastada ning viia need paremini kooskõlla asjaomaste rahvusvaheliste või liidu eeskirjadega. Kõnealuse tegevuse käigus tuleb olla eriti hoolikas, et vältida direktiivi 2009/45/EÜ kohaldamisala muutmist ja suurendada tagatud ohutustaset. Eelkõige tuleks traditsioonilise laeva määratlus viia paremini kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/59/EÜ,18 säilitades samas praegused ehitamisaastat ja materjali liiki käsitlevad kriteeriumid. Lõbusõidujahi ja -laeva määratlus tuleks viia paremini kooskõlla rahvusvaheline konventsiooniga inimelude ohutusest merel (SOLASi konventsioon).

_________________

_________________

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ (EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ (EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Proportsionaalsuse põhimõtet silmas pidades on ilmnenud, et SOLASi konventsioonist tulenevaid kehtivaid normatiivseid nõudeid on raske kohandada väikeste reisilaevade jaoks, mille pikkus on alla 24 meetri. Lisaks ehitatakse väikelaevu peamiselt muudest materjalidest kui terasest ja seega on direktiivi 2009/45/EÜ kohase tunnistuse saanud vaid väga vähesed kõnealust liiki laevad. Kuna puuduvad konkreetsed ohutusprobleemid ja direktiivis ei ole ette nähtud asjakohaseid nõudeid, tuleks alla 24 meetri pikkused laevad seega direktiivi kohaldamisalast välja jätta ning nende suhtes tuleks kohaldada konkreetseid ohutusnõudeid, mille on kindlaks määranud liikmesriigid, kellel on paremad võimalused selliste laevade navigeerimisega seotud kohalike ranna või sadama kaugusest ja ilmastikutingimustest tulenevate piirangute hindamiseks.

(4)  Proportsionaalsuse põhimõtet silmas pidades on ilmnenud, et SOLASi konventsioonist tulenevaid kehtivaid normatiivseid nõudeid on raske kohandada väikeste reisilaevade jaoks, mille pikkus on alla 24 meetri. Lisaks ehitatakse väikelaevu peamiselt muudest materjalidest kui terasest ja seega on direktiivi 2009/45/EÜ kohase tunnistuse saanud vaid väga vähesed kõnealust liiki laevad. Kuna puuduvad konkreetsed ohutusprobleemid ja direktiivis ei ole ette nähtud asjakohaseid nõudeid, tuleks alla 24 meetri pikkused laevad seega direktiivi kohaldamisalast välja jätta ning nende suhtes tuleks kohaldada konkreetseid ohutusnõudeid, mille on kindlaks määranud liikmesriigid, kellel on paremad võimalused hinnata selliste laevade navigeerimisega seotud kohalikke piiranguid, mis on seotud kaugusega rannast või sadamast ja ilmastikutingimustega. Nende nõuete kindlaksmääramisel peaksid liikmesriigid toimima kooskõlas komisjoni avaldatud suunistega. Seda tehes peaksid nad võtma arvesse ka muid rahvusvahelisi lepinguid ja IMO konventsioone ning peaksid hoiduma selliste lisanõuete kehtestamisest, mis lähevad kehtivatest rahvusvahelistest eeskirjadest kaugemale. Komisjon peaks kiirendama kõnealuste laevade jaoks suuniste väljatöötamist, nagu on ette nähtud komisjoni 2017. aasta tööprogrammis.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Pidades silmas Kreeka konkreetseid geograafilisi ja ilmastikutingimusi ning suurt hulka saari, millele on vaja korrapäraselt ja sageli pakkuda ühendusteenust nii maismaaga kui ka saartevaheliselt, ning sellest tulenevat suurt arvu võimalikke laevaühendusi, peaks Kreekal olema lubatud teha erandeid merepiirkondade loomise nõudest. Eelkõige peaks Kreekal olema lubatud klassifitseerida reisilaevad vastavalt konkreetsetele mereteedele, millel nad sõidavad, säilitades seejuures samad kriteeriumid reisilaevade klasside jaoks ja samad ohutusnõuded.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Selleks et suurendada läbipaistvust ja hõlbustada liikmesriikide poolt eranditest, vastavustest ja täiendavatest ohutusmeetmetest teatamist, peaks komisjon sel eesmärgil looma andmebaasi ja seda haldama. Andmebaas peaks hõlmama teatatud meetmeid eelnõu vormis ja vastuvõetuna.

(7)  Selleks et suurendada läbipaistvust ja hõlbustada liikmesriikide poolt eranditest, vastavustest ja täiendavatest ohutusmeetmetest teatamist, peaks komisjon koostöös liikmesriikidega sel eesmärgil looma andmebaasi, mille ta peaks säilitama ja tegema üldsusele kättesaadaval veebisaidil avalikuks. See andmebaas peaks hõlmama teatatud meetmeid eelnõu vormis ja vastuvõetuna.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Selleks et võtta arvesse rahvusvahelise tasandi arengusuundi ja kogemusi ning suurendada läbipaistvust, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte eesmärgiga jätta vajaduse korral käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja rahvusvaheliste õigusaktide muudatused, ajakohastada tehnilisi nõudeid ja kehtestada kasutamistingimused komisjoni hallatavale andmebaasile, mis sisaldab vastavalt käesolevale direktiivile liikmesriikide teateid vabastuste ja eranditaotluste kohta. On eriti oluline, et komisjon korraldaks ettevalmistava töö käigus asjakohased konsultatsioonid, ka ekspertide tasandil, ning et need konsultatsioonid toimuksid vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes parema õigusloome kohta. Selleks et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende eksperdid võivad süstemaatiliselt osaleda delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisega tegelevatele komisjoni eksperdirühmade koosolekutel.

(9)  Selleks et võtta arvesse rahvusvahelise tasandi arengusuundi ja kogemusi ning suurendada läbipaistvust, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte eesmärgiga jätta vajaduse korral käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja rahvusvaheliste õigusaktide muudatused, ajakohastada tehnilisi nõudeid ja kehtestada üksikasjalik juurdepääsu ja kasutamist käsitlev kord komisjoni hallatavale andmebaasile, mis sisaldab vastavalt käesolevale direktiivile liikmesriikide teateid vabastuste ja eranditaotluste kohta. On eriti oluline, et komisjon korraldaks ettevalmistava töö käigus asjakohased konsultatsioonid, ka ekspertide tasandil, ning et need konsultatsioonid toimuksid vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes parema õigusloome kohta. Selleks et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende eksperdid võivad süstemaatiliselt osaleda delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisega tegelevatele komisjoni eksperdirühmade koosolekutel.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Et luua võrdsed tingimused liidu sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade jaoks, olenemata laevadega tehtavate reiside laadist, tuleks liidu tegevus viia kooskõlla Euroopa Liidu toimimise lepinguga, et edendada Rahvusvahelise Mereorganisatsioonis (IMO) jätkuvat tööd SOLASi konventsiooni reeglite läbivaatamise alal.

(10)  Et luua võrdsed tingimused liidu sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade jaoks, olenemata laevadega tehtavate reiside laadist, tuleks liidu tegevus viia kooskõlla Euroopa Liidu toimimise lepinguga, et edendada Rahvusvahelise Mereorganisatsioonis (IMO) tööd SOLASi konventsiooni reeglite läbivaatamise ja täiustamise alal.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Inimtegur on laevaohutuses ja sellega seotud toimingutes keskse tähtsusega. Kõrge ohutustaseme säilitamiseks on vaja võtta arvesse seost ohutuse, laevapardal kehtivate elu- ja töötingimuste ning koolituse vahel ning samuti vajadust nõutekohase hariduse järele piiriüleste pääste- ja abioperatsioonide vallas. Liit peaks seepärast täitma ennetavat rolli, muu hulgas rahvusvahelisel tasandil, et jälgida ja parandada laevade töötajate sotsiaalset mõõdet.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b)  Rakendamis- ja ülevõtmisprotsesside hõlbustamiseks tuleks toetada EMSA rolli ning olemasolevate reisilaevade ohutuse eksperdirühmade kasutamist meresõiduohutuse töörühmas.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d a (uus)

Direktiiv 2009/45/EÜ

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt q – esimene lõik

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

d a)  esimese lõigu punkt q asendatakse järgmisega:

„merepiirkond” – vastavalt artikli 4 lõikele 2 kehtestatud piirkond.

„merepiirkond või meretee“ – vastavalt artikli 4 lõikele 2 kehtestatud piirkond, või kui merepiirkonda ei ole geograafilistel põhjustel võimalik kehtestada, meretee.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt j

Direktiiv 2009/45/EÜ

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt za

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

za)  „samaväärne materjal”” – alumiiniumisulam või muu mittesüttiv materjal, mille struktuurilised ja terviklikkuse omadused on standardse tulekindluskatse lõpus tänu paigaldatud isolatsioonile terasega samaväärsed;

za)  „samaväärne materjal“ – alumiiniumisulam või muu mittesüttiv materjal, mis standardse tulekindluskatse lõpus säilitab ise või tänu paigaldatud isolatsioonile terasega samaväärsed struktuurilised ja terviklikkuse omadused;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt j

Direktiiv 2009/45/EÜ

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt zc

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

zc)  „traditsiooniline laev” – mis tahes ajalooline reisilaev, mis on projekteeritud enne 1965. aastat või selle koopia, mis on ehitatud valdavalt algupärastest materjalidest, sealhulgas traditsiooniliste oskuste ja merepraktika arendamise toetamiseks ning edendamiseks kavandatud reisilaev, mis on koos muude sarnaste laevadega elav kultuurimälestis ning mida käitatakse vastavalt traditsioonilisest merepraktikast ja meresõiduvõtetest lähtuvatele põhimõtetele;

zc)  „traditsiooniline laev“ – kõik ajaloolised laevad ja nende koopiad, sealhulgas traditsiooniliste oskuste ja meresõidu toetamiseks ning edendamiseks kavandatud laevad, mis koos kasutatavatena kujutavad endast elavaid kultuurimälestisi ning mida käitatakse vastavalt traditsioonilistele meresõidu ja tehnika põhimõtetele;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt j

Direktiiv 2009/45/EÜ

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt ze

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„ze)  „teeninduslaev” – laeval asuv alus, mida kasutatakse enam kui 12 reisija transportimiseks seisvalt reisilaevalt kaldale ja tagasi;

„ze)  „teeninduslaev” – laeval asuv alus, mida kasutatakse enam kui 12 reisija transportimiseks seisvalt reisilaevalt otse kaldale ja tagasi, kasutades kõige lühemat mereteed IMO suuniste MSC.1/Circ.1417 tähenduses;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2009/45/EÜ

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)   lisatakse järgmine lõige:

 

Erandina punkti a esimesest lõigust võib Kreeka geograafilistel põhjustel merepiirkondade loetelu kehtestamise või ajakohastamise asemel kehtestada ja vajaduse korral ajakohastada mereteede loetelu, mis hõlmab kõiki Kreeka siseseid mereteesid. Seda tehes kasutab Kreeka lõikes 1 sätestatud reisilaevade klasside suhes kohaldatavaid kriteeriume.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt b

Direktiiv 2009/45/EÜ

Artikkel 5 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Sadamariik võib vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ* sätetele kohalikke rannasõite tegeva reisilaeva või kiirreisilaeva üle vaadata ja selle dokumente kontrollida.

3.  Sadamariik võib vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ* sätetele kohalikke rannasõite tegeva reisilaeva, ro-ro-reisiparvlaeva või kiirreisilaeva üle vaadata ja selle dokumente kontrollida.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt e

Direktiiv 2009/45/EÜ

Artikkel 6 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Enne käesoleva direktiivi jõustumist samaväärsest materjalist ehitatud laevad peavad vastama direktiivi nõuetele hiljemalt [viis aastat pärast artikli 2 lõike 1 teises lõigus nimetatud kuupäeva].

6.  Enne [artikli 2 lõike 1 teises lõigus nimetatud ülevõtmise kuupäeva] samaväärsest materjalist ehitatud laevad peavad vastama direktiivi nõuetele hiljemalt [sisesta kuupäev: viis aastat pärast artikli 2 lõike 1 teises lõigus nimetatud kuupäeva].

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt e a (uus)

Direktiiv 2009/45/EÜ

Artikkel 6 – lõige 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  lisatakse lõige 6a:

 

6 a.  Erandina lõikest 6 võib liikmesriik, kellel on [jõustumise kuupäev] rohkem kui 60 oma lipu all sõitvat alumiiniumsulamist tehtud reisilaeva, võivad teha kuni [lisada kuupäev 8 aastat pärast ülevõtmise kuupäeva, millele on osutatud artikli 2 lõike 1 teises lõigus] erandi käesoleva direktiivi sätete kohaldamisest B-, C- ja D-klassi alumiinimumsulamist tehtud reisilaevade suhtes tingimusel, et ohutuse taset ei langetata ja kõik reisilaevad, mille suhtes erandit kohaldatakse, ehitati enne [ülevõtmise kuupäeva, millele on osutatud artikli 2 lõike 1 teises lõigus] ning need tegutsevad üksnes nimetatud liikmesriikide sadamate vahel.

 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b

Direktiiv 2009/45/EÜ

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Iga sellist meedet kohaldatakse kõigi sama klassi reisilaevade suhtes, kui neid kasutatakse samades kindlaksmääratud tingimustes, neid lipuriigi või reederi kodakondsuse või tegevuskoha alusel diskrimineerimata.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b

Direktiiv 2009/45/EÜ

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 4 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lõikes 3 osutatud meetmeid kohaldatakse üksnes seni, kuni laeva kasutatakse kindlaksmääratud tingimustes.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b

Direktiiv 2009/45/EÜ

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Esimeses ja neljandas lõigus osutatud meetmetest teatatakse komisjoni poolt sel eesmärgil loodud ja hallatava andmebaasi kaudu. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse andmebaasi juurdepääsutingimuste kohta.“;

Esimeses ja neljandas lõigus osutatud meetmetest teatatakse komisjoni poolt sel eesmärgil loodud, hallatava ja avalikult juurdepääsetava veebisaidi kaudu kättesaadavaks tehtava andmebaasi kaudu. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte kõnealusele andmebaasile juurdepääsu käsitleva üksikasjaliku korra kohta.“;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14

Direktiiv 2009/45/EÜ

Artikkel 14 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„1.  Rahvusvahelisi merereise tegevate reisilaevade puhul esitab liit IMO-le ettepanekud kiirendada IMOs jätkuvat tööd 1974. aasta SOLASi konventsiooni ajakohastatud versiooni reeglite läbivaatamisel, mis sisaldavad ametiasutuse otsustada jäetud küsimusi, et kehtestada neile reeglitele ühtlustatud tõlgendused ja võtta vastu nende vastavad parandused.

„1.  Rahvusvahelisi merereise tegevate reisilaevade puhul esitab liit IMO-le ettepanekud kiirendada IMOs tööd 1974. aasta SOLASi konventsiooni ajakohastatud versiooni reeglite läbivaatamisel ja täiustamisel, mis sisaldavad ametiasutuse otsustada jäetud küsimusi, et kehtestada neile reeglitele ühtlustatud tõlgendused ja võtta vastu nende vastavad parandused.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)

Direktiiv 2009/45/EÜ

Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Artiklisse 15 lisatakse järgmine lõige:

 

Eelkõige karistuste puhul võetakse arvesse rikkumise tõsidust, kestust ja tahtlikku rikkumist, ning seda suurendatakse raskendavate asjaolude korral, kui see on asjakohane.

(1)

  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek

Direktiivis 2009/45/EÜ sätestatakse ohutuseeskirjad ja -nõuded uutele ja olemasolevatele terasest ja samaväärsest materjalist valmistatud reisilaevadele ja kiirreisilaevadele, mis pakuvad kohalikke rannasõite ELi liikmesriikides. Sellega rakendatakse ELi tasandil IMO SOLASi konventsiooni sätteid, mis käsitlevad reisilaevade, s.t rohkem kui 12 reisijat transportivate laevade laevaehituse, stabiilsuse, masinavärgi, elektroonika, tulekaitse ja päästevarustusega seotud tehnilisi nõudeid. Kohalike reisilaevade laevastik ELis hõlmab ligikaudu 3175 laeva, mis navigeerivad erinevates direktiivi alusel klassifitseeritud merepiirkondades, ja ligikaudu 900 laeva, mis sõidavad ainult määratud sadamaalades.

Käesolevate eeskirjade läbivaatamisele eelnes komisjonipoolne reisilaevade ohutust käsitlevate olemasolevate õigusaktide toimivuskontroll, sealhulgas konsulteerimine liikmesriikide ja sidusrühmadega. Toimivuskontrollist nähtus, et teatavate ebamäärasuste tõttu õigusnormides tõlgendavad riiklikud ametiasutused neid erinevalt, eeskätt küsimuses, kas väiksemad laevad ja teatavad teist tüüpi laevad kuuluvad direktiivi kohaldamisalasse või mitte. Komisjoni ettepanekuga püütakse vastavaid nõudeid lihtsustada ja selgitada. Läbivaadatud direktiiviga:

  jäetakse kohaldamisalast välja kõik olemasolevad või uued alla 24 meetri pikkused reisilaevad, jättes asjaomased ohutusnõuded reguleerida liikmesriikide tasandil (artikkel 3),

  jäetakse kohaldamisalast välja avamere teeninduslaevad, millega transporditakse töötajaid avamererajatistesse, nagu tuulepargid, ning teeninduslaevad, mis on (laeval asuvad) alused, mida kasutatakse reisijate transportimiseks seisvalt reisilaevalt, näiteks merematkalaevalt, kaldale ja tagasi (artikkel 2),

  jäetakse kohaldamisalast välja purjelaevad, kui need on varustatud täiendava mehaanilise jõuseadmega, ning lõbusõidujahid ja traditsioonilised laevad, määratledes need täpsemalt (artikkel 2),

  hõlmatakse sõnaselgelt kohaldamisalasse alumiiniumist valmistatud reisilaevad, tunnistades alumiiniumit terasega samaväärse materjalina (artikkel 2).

Peale selle lihtsustatakse merealade klassifitseerimist vastavalt ohule, mida konkreetses mereosas sõitmine laevadele kujutab, ning ohutute paikadega ehk merehädaliste maabumiskohtadega seotud kriteeriumid asendatakse selgema viitega kaugusele rannikust. Lisaks loob komisjon andmebaasi, milles hoitakse liikmesriikidelt nõutavaid teatisi erandite, vastavuste või täiendavate ohutusmeetmete kohta, mida nad võivad vastu võtta direktiivi nõuete täitmise eesmärgil (artikkel 14), ja tehakse need kättesaadavaks. Viimasena ajakohastatakse mitmeid tehnilisi termineid.

Raportööri seisukoht

Raportöör rõhutab, et reisilaeva ohutust käsitleva määruse peamine eesmärk peab olema tagada ELis reisijate ja meeskonna ohutu reisimine reisilaevade ja aluste pardal. Kavandatud lihtsustamine peaks tõepoolest aitama liikmesriikides kehtivate eeskirjade täielikku rakendamist, kontrollimist ja jõustamist ning aitama seeläbi säilitada üldiselt kõrget ohutuse taset.

Üldiselt toetab raportöör komisjoni ettepanekut ja tunnistab eelnenud REFITi hindamise tulemusi, kuid leiab, et mitmes aspektis vajab ettepanek tõhustamist ja muutmist. Nagu ettepanekus ette nähtud, peaks täiendav tehniline töö samaväärse materjali määratluse selgitamiseks hõlbustama ka ajakohastatud eeskirjade rakendamist liikmesriikides, kus kohalikke teenuseid pakuvad alumiiniumist valmistatud reisilaevad.

Suunised väiksemate ja kohaldamisalast välja jäetud laevade ohutusnõuete kohta

Väiksemaid, alla 24 meetri pikkuseid laevu kasutatakse reisijateveos laialdaselt. Sellised laevad võivad olla ka üsna suured, kuni 250 reisijat vedavad laevad, nagu osutas ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee. Ehkki suurematele reisilaevadele kehtivate nõuetega samade nõuete kehtestamine võib olla ebaproportsionaalne, on oluline säilitada tugevad ohutuseeskirjad ja -nõuded, juhul kui eeskirjade kehtestamine sellistele liikmesriikide vetes navigeerivatele laevadele on liikmesriikide ülesanne. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku, et komisjon annaks liikmesriikidele, tööstusele ja ettevõtjatele suunised. Selline nn väikelaevade koodeks hõlbustab liikmesriikides kohaldatavate ohutuseeskirjade ja kontrollide ühtlustamist.

Laeval asuvaid teeninduslaevu kasutatakse ainult reisijate transportimiseks laevalt (peamiselt merematkalaevad) kaldale ja tagasi. Raportöör väljendab muret, et selliseid laevu ei tohiks kasutada muud liiki teenuste jaoks, näiteks rannikuäärseteks ekskursioonideks. Ekskursioone tuleks teha ainult laevadega, mis vastavad rannikuäärses riigis reisilaevadele kehtestatud nõuetele. Komisjon peaks seetõttu hindama vajadust ühiste Euroopa nõuete, sealhulgas kohustuslike sätete järele ning andma välja konkreetsed suunised selleks, et hõlbustada liikmesriikide eeskirjade ja nõuete ühtlustamist.

Avamere teeninduslaevad jäetakse kohaldamisalast välja, tuginedes asjaolule, et need transpordivad avamererajatistele pigem tööstuspersonali kui reisijaid. Hetkel puuduvad rahvusvaheliselt kokku lepitud standardid tööstuspersonali määratluse ja nende transportimise kohta ning sellega tuleb tegeleda IMO tasandil. Seega kutsub raportöör liikmesriike üles aktiivselt toetama IMO tööd avamerelaevade ohutusnõuete asjakohasel määratlemisel.

Purjelaevad olid juba direktiivist välja jäetud kui mehaanilise jõuallikata reisilaevad. Uutes eeskirjades täpsustatakse, et välja jäetakse isegi täiendavaks või hädaolukorras kasutamiseks mõeldud mehaanilise jõuallikaga laevad. Selleks, et säilitada Euroopas purjelaevade ühtlustatud ohutustasemed, soovitab raportöör komisjonil hinnata selle kategooria ühiseid nõudeid, anda need välja ning avaldada konkreetsed suunised 2020. aastaks.

Läbipaistvus

Direktiiv võimaldab liikmesriikidel võtta meetmeid ohutusnõuete parandamiseks, et pöörata tähelepanu konkreetsetele kohalikele oludele, kehtestada direktiivi nõuetega samaväärsed riiklikud eeskirjad või teha teatud töötingimustel (aastaaeg, kellaaeg, tingimused merel jne) laevadele teatavatest nõuetest erandeid. Kõnealustest meetmetest tuleb komisjonile teatada ning nende vastuvõtmisel teavitada ka teisi liikmesriike. Täieliku läbipaistvuse tagamiseks, sealhulgas avalikkusele, tuleb iga erand, vastavus või täiendav ohutusmeede avaldada avalikult juurdepääsetaval veebisaidil. Vastavale andmebaasile juurdepääsu ning selle kasutamist käsitleva üldkorra täpsustab komisjon õigeaegselt asjakohaste delegeeritud õigusaktide kaudu.

Ohutusnõuded ja laevameeskond

Selleks, et säilitada kogu reisilaeva reisi kestel kõrge ohutuse tase, on oluline võtta arvesse mitte ainult laeva füüsilist struktuuri ja varustust, vaid ka ohutuse, laeva pardal elamise, töötingimuste ja meeskonna väljaõppe vahelisi seoseid. Inimteguril on kogu protsessis selgelt keskne koht. Raportöör leiab, et direktiivis tuleks selgelt välja tuua, et ELil tuleb võtta selles küsimuses ennetav lähenemisviis, sealhulgas rahvusvahelisel tasandil, et kontrollida ja parandada laevadel töötavate inimeste sotsiaalset mõõdet.


ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (18.1.2017)

transpordi- ja turismikomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta

(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

Arvamuse koostaja: Joëlle Bergeron

LÜHISELGITUS

Sissejuhatus

Komisjoni ettepanekuga soovitakse muuta direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta. Nimetatud direktiiv ei ole väga vana, kuid vajab siiski mõningast ajakohastamist. Direktiivis käsitletakse reisilaevade kõrgete ohutusstandardite säilitamist liidus. Kuna ohutustaset tagatakse ühtlustatult, on direktiivis arusaadavatel põhjustel ette nähtud laevade ohutuse tunnistuste vastastikune tunnustamine. Kavandatud muudatusi on alljärgnevalt täpsustatud valdkondade kaupa.

Õigusnormide lihtsustamine

Komisjoni ettepanek on kooskõlas õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmiga, mille eesmärk on liidu õigust võimalikult palju lihtsustada. See hõlmab teataval määral ka mõningate tegevuste dereguleerimist. Kui näiteks reisilaevade puhul võib rangeid ohutuseeskirju pidada loogiliseks, siis väikelaevade ehk alla 24 meetri pikkuste laevade puhul on ühtlustatud ohutuseeskirjad osutunud ebavajalikuks, kuna need on kas liiga piiravad või mittekohaldatavad. Kõnealuse ettepanekuga kaotatakse seega nende väikelaevade puhul, mis ei ole kiirlaevad, Euroopa õigusnormid, jättes vastava õigusloome osas liikmesriikidele täieliku vabaduse. Samuti on direktiivi kohaldamisalast välja arvatud lõbusõidulaevad.

Arvamuse koostaja märgib, et lihtsustamise käigus on paljud direktiivis sisalduvad määratlused viidud tegelikkusega kooskõlla. Algselt kohaldati direktiivi terasest ja sellega samaväärsetest, sh kergetest materjalidest laevade suhtes, kuid kõik liikmesriigid ei kohaldanud seda ühetaoliselt. Seetõttu täpsustatakse ettepanekus direktiivi kohaldamisala, määratledes alumiiniumi terasega samaväärse, vastupidava materjalina, et kehtestada sellistele laevadele ühised ohutusstandardid.

Praeguses direktiivis on merepiirkonnad jagatud mitmeks sektoriks vastavalt mere ohtlikkusele ning kergematel laevadel on lubatud sõita kaldaäärse ohutu paiga läheduses asuvates piirkondades. Nimetatud ohutute paikade asukohta ei ole aga alati lihtne kindlaks teha ning kuna see muudab kergemate laevade jaoks laevatatavate piirkondade piiride arvutamise keeruliseks, on ohutu paiga mõiste välja jäetud ning selle asemel viidatakse lihtsalt ranniku kaugusele.

Samast lihtsustamise eesmärgist lähtudes kavandatakse direktiivi ettepanekus ka uute laevade suhtes kehtivate kontrolli käsitlevate eeskirjade kooskõlastamist olemasolevate laevade suhtes kehtivate eeskirjadega. Lisaks on direktiivi loetavuse parandamiseks jäetud välja mitmed kehtetuks muutunud üleminekusätted.

Andmebaas

Selleks, et parandada järelevalveasutuste ja laevade käitajate juurdepääsu laevade ohutust käsitlevatele riiklikele nõuetele, mis võivad veel paljudel juhtudel olla erinevad, on ettepanekus kavandatud, et komisjon loob eri riiklikke nõudeid koondava andmebaasi. Andmebaasi haldaks komisjon ja sellele oleks juurdepääs asjaomastel isikutel. See on väga kasulik ettepanek, kuna hõlbustab õigusele ligipääsu, võimaldades samas liikmesriikidel säilitada oma vastavad riiklikud nõuded.

Komiteemenetlus

Muudatusi pakutakse ka selleks, et viia direktiivi sätted vastavusse Lissaboni lepinguga loodud komiteemenetluse uue raamistikuga. Seetõttu on ajakohastatud viiteid rakendusaktidele ning kontrolliga regulatiivmenetlus on kaotatud ja asendatud delegeeritud õigusaktidega.

Edaspidi võib delegeeritud õigusakte kasutada selleks, et muuta teatavaid tehnilisi nõudeid, reguleerida eespool nimetatud andmebaasi või ka selleks, et komisjonil oleks võimalik piirata teatavate laevaliiklusohutust käsitlevate rahvusvaheliste lepingute kohaldamist Euroopas, juhul kui neid edaspidi muudetakse. Arvamuse koostaja vaatas need ettepaneku aspektid väga tähelepanelikult läbi ja tal puuduvad selle uue delegeeritud volituse suhtes reservatsioonid.

Järeldus

Kokkuvõtteks märgib arvamuse koostaja, et ta vaatas selle ülimalt tehnilise direktiivi ettepaneku põhjalikult läbi ning tal ei ole sellele vastuväiteid. Kooskõlastamine praeguse õigusraamistikuga, eelkõige komiteemenetluse küsimuses, on asjakohane ning haldusalane lihtsustamine vajalik.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmine muudatusettepanek:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Selleks et suurendada läbipaistvust ja hõlbustada liikmesriikide poolt eranditest, vastavustest ja täiendavatest ohutusmeetmetest teatamist, peaks komisjon sel eesmärgil looma andmebaasi ja seda haldama. Andmebaas peaks hõlmama teatatud meetmeid eelnõu vormis ja vastuvõetuna.

(7)  Selleks et suurendada läbipaistvust ja hõlbustada liikmesriikide poolt eranditest, vastavustest ja täiendavatest ohutusmeetmetest teatamist, peaks komisjon sel eesmärgil looma andmebaasi ja seda haldama. Andmebaas peaks hõlmama teatatud meetmeid eelnõu vormis ja vastuvõetud kujul. Andmed peaksid olema avalikkusele kättesaadavad.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Reisilaevade ohutuseeskirjad ja -nõuded

Viited

COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

9.6.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Joëlle Bergeron

11.7.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.11.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

17

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eleonora Evi, Andrey Novakov


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Reisilaevade ohutuseeskirjad ja -nõuded

Viited

COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)

EP-le esitamise kuupäev

6.6.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

9.6.2016

JURI

9.6.2016

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

15.6.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Daniela Aiuto

15.6.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.4.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Esitamise kuupäev

21.4.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika