Postupak : 2016/0170(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0167/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0167/2017

Rasprave :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Glasovanja :

PV 04/10/2017 - 9.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0373

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 741kWORD 92k
21.4.2017
PE 594.091v02-00 A8-0167/2017

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove

(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Daniela Aiuto

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove

(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0369),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0208/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2016.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir Izvješće Odbora za promet i turizam te Mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0167/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.   nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman     1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kako bi se zadržala visoka razina sigurnosti osigurana zajedničkim sigurnosnim normama koje su definirane Direktivom 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16 te očuvali ravnopravni uvjeti, trebalo bi poboljšati primjenu te Direktive. Direktivu 2009/45/EZ trebalo bi primjenjivati samo na putničke brodove i plovila za koje su osmišljene u njoj sadržane sigurnosne norme. Niz specifičnih vrsta brodova trebalo bi, stoga, isključiti iz njezina područja primjene, kao što su tenderi, jedrenjaci ili brodovi kojima se prevozi obučeno osoblje uključeno u poslovanje broda ili odobalnih objekata.

(1)  Kako bi se zadržala visoka razina sigurnosti i povjerenja putnika osigurana zajedničkim sigurnosnim normama koje su definirane Direktivom 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16 te očuvali ravnopravni uvjeti, trebalo bi poboljšati primjenu te Direktive. Direktivu 2009/45/EZ trebalo bi primjenjivati samo na putničke brodove i plovila za koje su osmišljene u njoj sadržane sigurnosne norme. Niz specifičnih vrsta brodova trebalo bi, stoga, isključiti iz njezina područja primjene, kao što su tenderi, jedrenjaci ili brodovi kojima se prevozi obučeno osoblje uključeno u poslovanje broda ili odobalnih objekata.

_________________

_________________

16 Direktiva 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (SL L 163, 25.6.2009., str. 1.)

16 Direktiva 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (SL L 163, 25.6.2009., str. 1.)

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Tenderi koji se prevoze na brodu koriste za prijevoz putnika s putničkih brodova do obale i natrag najkraćom morskom rutom. Oni nisu prikladni i ne bi ih trebalo koristiti za ostale usluge, kao što su izleti radi razgledanja obale. Za te bi izlete trebalo koristiti brodove koji ispunjavaju zahtjeve obalne države o putničkim brodovima, kao što je, među ostalim, utvrđeno u smjernicama IMO-a (MSC.1/Circ. 1417 o smjernicama za tendere putničkih brodova). Komisija treba ocijeniti potrebu za uspostavom zajedničkih europskih zahtjeva za tendere koji se prevoze na brodu, uključujući obvezne odredbe, te izdati posebne smjernice do 2020. kako bi se, među ostalim, omogućilo usklađivanje pravila i normi među državama članicama.

Amandman   3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b)  Iz područja primjene Direktive 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća isključeni su putnički brodovi koji se ne pokreću mehanički. Jedrenjake ne treba odobravati u skladu s tom Direktivom ako je njihov mehanički pogon namijenjen samo za upotrebu u pomoćne i hitne svrhe. Komisija stoga treba ocijeniti potrebu za zajedničkim europskim zahtjevima za tu kategoriju putničkih brodova te u svakom slučaju do 2020. objaviti posebne smjernice. Svrha tih smjernica također bi trebala biti omogućavanje i usklađivanje pravila i normi koji se primjenjuju u državama članicama bez dodavanja zahtjeva onima koji su već utvrđeni u pravilima IMO-a.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.c)  Odobalne objekte opskrbljuju plovila koja prevoze radnike. Ti radnici moraju uspješno završiti tečaj u području obvezne sigurnosti i ispunjavati određene obvezne kriterije zdravstvene sposobnosti. Stoga bi ih trebalo smatrati „posebnim” putnicima za koje su potrebna drugačija i posebna sigurnosna pravila izvan područja primjene ove Direktive. Države članice trebale bi aktivno podržavati rad IMO-a u području sigurnosnih normi za opskrbna plovila za odobalne objekte u skladu s njegovom rezolucijom MSC.418(97).

Amandman   5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Na temelju programa prikladnosti propisa (REFIT)17 pokazalo se da ne odobravaju sve države članice brodove od aluminija u skladu s Direktivom 2009/45/EZ. Time se stvara nejednaka situacija kojom se narušava cilj u pogledu postizanja zajedničke, visoke razine sigurnosti za putnike koji plove unutar Unije. Stoga bi trebalo pojasniti definiciju jednakovrijednog materijala kako bi se izbjegla nejednaka primjena koja proizlazi iz tumačenja područja primjene te Direktive u pogledu definicije aluminija kao jednakovrijednog materijala i primjenjivosti odgovarajućih protupožarnih normi.

(2)  Na temelju programa prikladnosti propisa (REFIT)17 pokazalo se da ne odobravaju sve države članice brodove od aluminija u skladu s Direktivom 2009/45/EZ. Time se stvara nejednaka situacija kojom se narušava cilj u pogledu postizanja zajedničke, visoke razine sigurnosti za putnike koji plove unutar Unije. Stoga bi trebalo pojasniti definiciju jednakovrijednog materijala kako bi se izbjegla nejednaka primjena koja proizlazi iz tumačenja područja primjene te Direktive u pogledu definicije aluminija kao jednakovrijednog materijala i primjenjivosti odgovarajućih protupožarnih normi. Shodno tome aluminij bi se u svim državama članicama trebao smatrati materijalom jednakovrijednim čeliku. Međutim, primijećeno je da se postojećim nacionalnim pravilima osigurava visoka razina sigurnosti za putnike kkoji plove na domaćim linijama. Stoga bi državama članicama trebalo dopustiti da zadrže svoje sadašnje strože metode zaštite od požara.

_________________

_________________

17 COM(2015)508.

17 COM(2015)508.

Amandman   6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U cilju povećanja pravne jasnoće i sigurnosti brojne definicije i upućivanja trebalo bi ažurirati i dodatno uskladiti s povezanim međunarodnim pravilima ili pravilima Unije. Pritom bi posebnu pažnju trebalo posvetiti zadržavanju postojećeg područja primjene i razine sigurnosti iz Direktive 2009/45/EZ. Posebice, definiciju tradicionalnog broda trebalo bi bolje uskladiti s Direktivom 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća18, uz zadržavanje trenutačnih kriterija u pogledu godine izgradnje i vrste materijala. Definiciju jahte i plovila za razonodu trebalo bi dodatno uskladiti s Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (Konvencija SOLAS).

(3)  U cilju povećanja pravne jasnoće i sigurnosti brojne definicije i upućivanja trebalo bi ažurirati i dodatno uskladiti s povezanim međunarodnim pravilima ili pravilima Unije. Pritom bi posebnu pažnju trebalo posvetiti zadržavanju postojećeg područja primjene i povećanju razine sigurnosti iz Direktive 2009/45/EZ. Posebice, definiciju tradicionalnog broda trebalo bi bolje uskladiti s Direktivom 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, uz zadržavanje trenutačnih kriterija u pogledu godine izgradnje i vrste materijala. Definiciju jahte i plovila za razonodu trebalo bi dodatno uskladiti s Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru (Konvencija SOLAS).

_________________

_________________

18 Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (SL L 208, 5.8.2002., str. 10.)

18 Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (SL L 208, 5.8.2002., str. 10.)

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  S obzirom na načelo proporcionalnosti, pokazalo se da je teško trenutačne preskriptivne zahtjeve koji proizlaze iz Konvencije SOLAS prilagoditi malim putničkim plovilima koja su kraća od 24 metra. Nadalje, mali brodovi uglavnom su izgrađeni od drugih materijala, a ne od čelika, te je stoga samo mali broj njih odobren u skladu s Direktivom 2009/45/EZ. Budući da ne postoje posebni sigurnosni problemi i odgovarajuće norme predviđene Direktivom, brodove kraće od 24 metra trebalo bi stoga isključiti iz njezina područja primjene te bi oni trebali podlijegati posebnim sigurnosnim normama koje odrede države članice koje mogu bolje procijeniti lokalna ograničenja plovidbe tih brodova u pogledu udaljenosti od obale ili luke i vremenskih uvjeta.

(4)  S obzirom na načelo proporcionalnosti pokazalo se da je teško trenutačne preskriptivne zahtjeve koji proizlaze iz Konvencije SOLAS prilagoditi malim putničkim plovilima koja su kraća od 24 metra. Nadalje, mali brodovi uglavnom su izgrađeni od drugih materijala, a ne od čelika te je stoga samo mali broj njih odobren u skladu s Direktivom 2009/45/EZ. Budući da ne postoje posebni sigurnosni problemi i odgovarajuće norme predviđene Direktivom, brodove kraće od 24 metra trebalo bi stoga isključiti iz njezina područja primjene te bi oni trebali podlijegati posebnim sigurnosnim normama koje odrede države članice koje mogu bolje procijeniti lokalna ograničenja plovidbe tih brodova u pogledu udaljenosti od obale ili luke i vremenskih uvjeta. Države članice bi pri utvrđivanju tih normi trebale djelovati u skladu sa smjernicama koje će objaviti Komisija. Pritom bi trebale uzeti u obzir ostale međunarodne sporazume i konvencije IMO-a te izbjegavati uvođenje dodatnih zahtjeva koji izlaze iz okvira postojećih međunarodnih propisa. Komisija treba ubrzati razvoj smjernica za ta plovila, kako je utvrđeno u programu rada Komisije za 2017.

Amandman   8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Grčkoj bi trebalo dopustiti odstupanje od zahtjeva za uspostavu morskih područja zbog posebnih geografskih i vremenskih karakteristika, velikog broja otoka kojima su potrebne česte i redovite prometne veze s kopnom ili s drugim njezinim otocima te zbog velikog broja mogućih pomorskih veza koje iz toga proizlaze. Grčkoj bi posebno trebalo omogućiti da putničke brodove klasificira u skladu s posebnom morskom rutom kojom plove, uz zadržavanje jednakih kriterija za klase putničkih brodova i jednakih sigurnosnih normi.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se povećala transparentnost i olakšalo obavješćivanje o izuzećima, jednakovrijednim zamjenama i dodatnim sigurnosnim mjerama država članica, trebalo bi uspostaviti bazu podataka koju bi u tu svrhu održavala Komisija. Ona bi trebala sadržavati prijavljene mjere u obliku nacrta i u usvojenoj verziji.

(7)  Kako bi se povećala transparentnost i olakšalo obavješćivanje o izuzećima, jednakovrijednim zamjenama i dodatnim sigurnosnim mjerama država članica, Komisija bi u tu svrhu u suradnji s državama članicama trebala uspostaviti bazu podataka koju bi trebala održavati i staviti na raspolaganje na javno dostupnoj internetskoj stranici. Ta bi baza podataka trebala sadržavati prijavljene mjere u obliku nacrta i u usvojenoj verziji.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se uzele u obzir promjene na međunarodnoj razini i iskustvo te povećala transparentnost, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu isključivanja izmjena međunarodnih instrumenata iz područja primjene ove Direktive ako je potrebno, ažuriranja tehničkih zahtjeva i utvrđivanja uvjeta za upotrebu baze podataka koju vodi Komisija, a u kojoj se čuvaju obavijesti država članica o izuzećima i zahtjevima za odstupanje u skladu s ovom Direktivom. Posebno je važno da Komisija provodi odgovarajuća savjetovanja tijekom svojeg pripremnog rada, uključujući na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Točnije, kako bi se osiguralo jednako sudjelovanje u izradi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente zaprimaju istovremeno kad i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave izradom delegiranih akata.

(9)  Kako bi se uzele u obzir promjene na međunarodnoj razini i iskustvo te povećala transparentnost, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu isključivanja izmjena međunarodnih instrumenata iz područja primjene ove Direktive ako je potrebno, ažuriranja tehničkih zahtjeva i utvrđivanja detaljnih modaliteta za pristup bazi podataka koju vodi Komisija i njezinu upotrebu, a u kojoj se čuvaju obavijesti država članica o izuzećima i zahtjevima za odstupanje u skladu s ovom Direktivom. Posebno je važno da Komisija provodi odgovarajuća savjetovanja tijekom svojeg pripremnog rada, među ostalim na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Točnije, kako bi se osiguralo jednako sudjelovanje u izradi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente zaprimaju istovremeno kad i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave izradom delegiranih akata.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se uspostavili ravnopravni uvjeti za putničke brodove koji plove iz luka Unije i prema njima, bez obzira na prirodu njihove plovidbe, djelovanje Unije u cilju ubrzanja trenutačnog rada IMO-a na reviziji odredaba Konvencije SOLAS trebalo bi uskladiti s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

(10)  Kako bi se uspostavili ravnopravni uvjeti za putničke brodove koji plove iz luka Unije i prema njima, bez obzira na prirodu njihove plovidbe, djelovanje Unije u cilju ubrzanja rada IMO-a na reviziji i unapređenju odredaba Konvencije SOLAS trebalo bi uskladiti s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Ljudski čimbenik ključan je dio sigurnosti na brodu i procedura koje su s njom povezane. Kako bi se održala visoka razina sigurnosti, nužno je uzeti u obzir povezanost sigurnosti, života na brodu, uvjeta rada i obuke, kao i potrebu za odgovarajućim obrazovanjem za prekogranično spašavanje i djelovanje u hitnim situacijama. Unija bi stoga trebala imati proaktivnu ulogu, među ostalim i na međunarodnoj razini, kako bi pratila i unapređivala socijalnu dimenziju za radnike na brodovima.

Amandman   13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b)  Kako bi se olakšali postupci provedbe i prenošenja, treba poduprijeti ulogu EMSA-e i upotrebu postojeće Stručne skupine za sigurnost putničkih brodova (PSS EG) u sklopu Skupine za pomorsku sigurnost (Maritime Safety Group).

Amandman     14

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka da (nova)

Direktiva 2009/45/EZ

Članak 2. – stavak 1. – točka q – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(da)  točka (q) prvog podstavka zamjenjuje se sljedećim:

„„morsko područje” znači područje utvrđeno u skladu s odredbama članka 4. stavka 2.;

„morsko područje ili morska ruta” znači područje ili ruta (kad zbog geografskih razloga nije moguće uspostaviti morsko područje) utvrđena u skladu s odredbama članka 4. stavka 2.;

Amandman     15

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka j

Direktiva 2009/45/EZ

Članak 2. – stavak 1. – točka z

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(za)  ‚jednakovrijedni materijal’ znači aluminijska legura ili drugi negorivi materijal koji zbog dodane izolacije zadržava strukturu i integritet koji su jednakovrijedni čeliku na kraju odgovarajućeg standardnog ispitivanja vatrootpornosti;

(za)  ‚jednakovrijedni materijal’ znači aluminijska legura ili drugi negorivi materijal koji sam po sebi ili zbog dodane izolacije zadržava strukturu i integritet koji su jednakovrijedni čeliku na kraju odgovarajućeg standardnog ispitivanja vatrootpornosti;

Amandman   16

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka j

Direktiva 2009/45/EZ

Članak 2. – stavak 1. – točka zc

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(zc)  ‚tradicionalni brod’ znači sve vrste povijesnih putničkih brodova projektirane prije 1965. i njihove replike izrađene uglavnom od originalnih materijala, uključujući one projektirane za poticanje i promicanje tradicionalnih vještina pomoraca, koji zajedno služe kao živi spomenici kulture, kojima se upravlja u skladu s tradicionalnim načelima pomorskih vještina i tehnikom;

(zc)  ‚tradicionalni brodovi’ znači sve vrste povijesnih brodova i njihove replike, uključujući one projektirane za poticanje i promicanje tradicionalnih vještina pomoraca, koji zajedno služe kao živi spomenici kulture, kojima se upravlja u skladu s tradicionalnim načelima pomorskih vještina i tehnikom;

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka j

Direktiva 2009/45/EZ

Članak 2. – stavak 1. – točka ze

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(ze)  ‚tender’ znači plovilo koje se prevozi na brodu i koje se upotrebljava za prijevoz više od 12 putnika od broda u stanju mirovanja do obale i natrag;

„(ze)  ‚tender’ znači plovilo koje se prevozi na brodu i koje se upotrebljava za izravan prijevoz više od 12 putnika od broda u stanju mirovanja do obale i natrag, najkraćom morskom rutom, u smislu smjernica IMO-a (MSC.1/Circ.1417);

Amandman   18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ba (nova)

Direktiva 2009/45/EZ

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)   dodaje se sljedeći stavak:

 

Odstupajući od točke (a) prvog podstavka, Grčka zbog geografskih razloga može uspostaviti i po potrebi ažurirati popis morskih ruta, koji obuhvaća sve rute u Grčkoj, umjesto da uspostavi ili ažurira popis morskih područja. Time će Grčka primjenjivati odgovarajuće kriterije za klase putničkih brodova navedene u stavku 1.

Amandman   19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka b

Direktiva 2009/45/EZ

Članak 5. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Država luke može pregledati putnički brod ili brzo putničko plovilo koje obavlja nacionalnu plovidbu te provjeriti njegovu dokumentaciju, u skladu s odredbama Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.*

3.  Država luke može pregledati putnički brod, ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo koje obavlja nacionalnu plovidbu te provjeriti njegovu dokumentaciju, u skladu s odredbama Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.*

Amandman   20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – točka e

Direktiva 2009/45/EZ

Članak 6. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Brodovi izgrađeni od jednakovrijednog materijala prije stupanja na snagu ove Direktive moraju biti u skladu s njezinim zahtjevima do [5 godina nakon datuma iz članka 2. stavka 1. drugog podstavka].”;

6.  Brodovi izgrađeni od jednakovrijednog materijala prije [rok za prenošenje naveden u članku 2. stavku 1. drugom podstavku] moraju biti u skladu s njegovim zahtjevima do [navesti datum pet godina nakon datuma iz članka 2. stavka 1. drugog podstavka].”;

Amandman   21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka ea (nova)

Direktiva 2009/45/EZ

Članak 6. – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  dodaje se sljedeći stavak 6.a:

 

6.a  Odstupajući od stavka 6., država članica koja ima više od 60 putničkih brodova izgrađenih od aluminijske legure koji plove pod njezinom zastavom na [datum stupanja na snagu] može do [navesti datum osam godina nakon roka za prenošenje iz članka 2. stavka 1. drugog podstavka] izuzeti putničke brodove klase B, C i D izgrađene od aluminijske legure iz primjene odredbi ove Direktive pod uvjetom da se ne smanjuje razina sigurnosti te da je svaki putnički brod na koji se to izuzeće odnosi sagrađen prije [rok za prenošenje iz članka 2. stavka 1. drugog podstavka] i da plovi isključivo među lukama te države članice.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka b

Direktiva 2009/45/EZ

Članak 9. – stavak 4. – podstavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

„Svaka od tih mjera primjenjuje se na sve putničke brodove iste klase ili na plovila koja plove pod istim propisanim uvjetima, bez obzira na zastavu broda ili državnu pripadnost ili mjesto poslovnog nastana prijevoznika.”

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka b

Direktiva 2009/45/EZ

Članak 9. – stavak 4. – podstavak 4.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

„Mjere navedene u stavku 3. primjenjuju se samo dok brod ili plovilo obavlja plovidbu pod navedenim uvjetima.”

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka b

Direktiva 2009/45/EZ

Članak 9. – stavak 4. – podstavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Mjere iz drugog i četvrtog podstavka prijavljuju se putem baze podataka koju Komisija uspostavlja i održava u tu svrhu. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 10.a o uvjetima za pristup toj bazi podataka.”;

„Mjere iz drugog i četvrtog podstavka prijavljuju se preko baze podataka koju Komisija u tu svrhu uspostavlja, održava i stavlja na raspolaganje na javno dostupnoj internetskoj stranici. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 10.a o detaljnim modalitetima za pristup toj bazi podataka.”;

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.

Direktiva 2009/45/EZ

Članak 14. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„1.  Za putničke brodove koji obavljaju međunarodnu plovidbu Unija IMO-u podnosi prijedloge da se u okviru IMO-a ubrza rad na revidiranju odredaba Konvencije SOLAS iz 1974., u ažuriranoj verziji, u kojima su sadržana pitanja prepuštena odluci administracije, kako bi se utvrdila usklađena tumačenja tih odredaba i prema tome donijele njihove izmjene.”

„1.  Za putničke brodove koji obavljaju međunarodnu plovidbu Unija IMO-u podnosi prijedloge da se u okviru IMO-a ubrza rad na revidiranju i unapređivanju odredaba Konvencije SOLAS iz 1974., u ažuriranoj verziji, u kojima su sadržana pitanja prepuštena odluci administracije, kako bi se utvrdila usklađena tumačenja tih odredaba i prema tome donijele njihove izmjene.”

Amandman   26

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – točka 14.a (nova)

Direktiva 2009/45/EZ

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a)  u članku 15. dodaje se sljedeći stavak:

 

Pri određivanju sankcija posebice se uzimaju u obzir ozbiljnost, trajanje i namjera povrede te se sankcije povećavaju ako postoje otežavajući čimbenici.

(1)

  Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Prijedlog Komisije

Direktivom 2009/45/EZ utvrđena su sigurnosna pravila i norme za nove i postojeće putničke brodove od čelika i jednakovrijednog materijala te za brza plovila koja obavljaju nacionalnu plovidbu u državama članicama EU-a. Njome se na razini EU-a uvode odredbe Konvencije SOLAS IMO-a kojom su utvrđeni tehnički zahtjevi u pogledu konstrukcije plovila, stabilnosti, strojeva, elektronike, protupožarne zaštite i opreme za spašavanje za putničke brodove, tj. brodove koji prevoze više od 12 putnika. Domaća flota putničkih brodova u EU-u obuhvaća oko 3 175 plovila koja plove različitim morskim područjima klasificiranima u skladu s Direktivom te oko 900 brodova koji plove samo u previđenim lučkim područjima.

Preispitivanje postojećih pravila uslijedilo je nakon provjere prikladnosti postojećeg zakonodavstva o sigurnosti putničkih brodova koju je provela Komisija, a koja je uključivala i savjetovanje s državama članicama i dionicima. Navedena je provjera pokazala da su određene nejasnoće u pravnim odredbama dovele do toga da ih nacionalna tijela različito tumače, posebice kada je riječ o tome obuhvaća li Direktiva manje brodove i određene druge vrste brodova. Prijedlogom Komisije žele se pojednostaviti i pojasniti odgovarajući zahtjevi. U revidiranoj će Direktivi posebice:

  iz područja primjene biti isključeni svi putnički brodovi kraći od 24 metra, bilo da je riječ o postojećim bilo o novim brodovima, za koje će se relevantne sigurnosne norme regulirati na razini država članica (članak 3.),

  iz područja primjene biti isključena opskrbna plovila za odobalne objekte koja prevoze radnike do odobalnih objekata kao što su vjetroelektrane, kao i tenderi, tj. plovila (koja se prevoze na brodu) za prijevoz putnika od broda u stanju mirovanja, kao što su brodovi za kružna putovanja, do obale i natrag (članak 2.),

  iz područja primjene biti isključeni jedrenjaci s pomoćnim mehaničkim pogonom, kao i jahte za razonodu i tradicionalni brodovi, tako što će se preciznije definirati (članak 2.),

  u područje primjene biti izričito uključeni putnički brodovi od aluminija tako što će se aluminij priznati kao materijal jednakovrijedan čeliku (članak 2.).

Nadalje, pojednostavljena je klasifikacija morskih područja prema riziku za brodove koji plove na određenom dijelu mora te su kriterije koji se odnose na mjesta zakloništa, na koja se mogu iskrcati brodolomci, zamijenila jasnija upućivanja na udaljenost od obale. Također, Komisija će uspostaviti bazu podataka u kojoj se čuvaju i stavljaju na raspolaganje obavijesti koje države članice moraju dati o izuzećima i jednakovrijednim ili dodatnim sigurnosnim mjerama koje mogu donijeti s obzirom na zahtjeve iz Direktive (članak 14.). Naposljetku, ažuriran je niz tehničkih definicija.

Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica naglašava da glavna svrha propisa o sigurnosti putničkih brodova mora biti jamčenje sigurnosti putnika i posade koji putuju na putničkim brodovima i brodovima u EU-u. Predloženo bi pojednostavljenje trebalo doprinijeti potpunoj primjeni, nadzoru i provedbi pravila u državama članicama te tako pridonijeti održavanju visoke razine opće sigurnosti.

Izvjestiteljica općenito podržava Prijedlog Komisije i prima na znanje rezultate prethodno provedene REFIT evaluacije, ali isto tako smatra da je Prijedlog u nizu područja potrebno ojačati i izmijeniti. Kako je predviđeno Prijedlogom, daljnjim tehničkim pojedinostima potrebnima za pojašnjavanje definicije jednakovrijednog materijala također bi trebalo olakšati primjenu ažuriranih pravila u državama članicama u kojima se domaće usluge pružaju na putničkim brodovima od aluminija.

Smjernice o sigurnosnim normama za manje i izuzete brodove

Brodovi kraći od 24 metra često se koriste za prijevoz putnika. Takvi brodovi mogu biti plovila nezanemarive veličine koja prevoze do 250 putnika, što je primijetio i EGSO. Iako je možda nerazmjerno za takve brodove nametati jednake zahtjeve kao i za velike putničke brodove, važno je imati čvrsta sigurnosna pravila i norme za slučajeve u kojima države članice određuju pravila za takve brodove koji plove u njihovim vodama. Izvjestiteljica stoga predlaže da Komisija izradi smjernice za države članice, industrijski sektor i operatore. Takvim će se „zakonikom o malim plovilima” omogućiti konvergencija sigurnosnih pravila i provjera koji se primjenjuju u državama članicama.

Tenderi koji se provoze na brodu isključivo se koriste za prijevoz putnika s putničkih brodova (u prvom redu brodova za kružna putovanja) do obale i natrag. Izvjestiteljica smatra da se takvi brodovi ne bi smjeli koristiti za druge usluge, kao što su izleti u svrhu razgledanja obale. Za to bi isključivo trebalo koristiti brodove koji ispunjavaju zahtjeve obalne države o putničkim brodovima. Komisija bi stoga trebala ocijeniti potrebu za zajedničkim europskim zahtjevima, uključujući obvezne odredbe, te izdati posebne smjernice za tu kategoriju u cilju omogućavanja usklađivanja pravila i normi među državama članicama.

Opskrbni brodovi za odobalne objekte isključeni su iz područja primjene zbog toga što se njima do odobalnih objekata prevoze industrijski djelatnici, a ne putnici. Pitanje međunarodno dogovorenih normi u pogledu definicije i prijevoza industrijskih djelatnika, koje trenutačno ne postoje, riješit će se na razini IMO-a. Izvjestiteljica stoga poziva države članice da aktivno podržavaju rad IMO-a na definiranju adekvatnih sigurnosnih normi za opskrbna plovila za odobalne objekte.

Jedrenjaci su, kao putnički brodovi koji nemaju mehanički pogon, već isključeni iz područja primjene Direktive. Novim se pravilima pojašnjava da je iz područja primjene potrebno isključiti i brodove s mehaničkim pogonom za upotrebu u pomoćne i hitne svrhe. Kako bi se održale usklađene razine sigurnosti za jedrenjake u Europi, izvjestiteljica predlaže da Komisija ocijeni i utvrdi jedinstvene zahtjeve za tu kategoriju i objavi posebne smjernice do 2020.

Transparentnost

U okviru Direktive državama članicama dopušteno je poduzimati mjere za poboljšanje sigurnosnih normi s obzirom na posebne lokalne okolnosti, određivati nacionalna pravila koja su ekvivalentna zahtjevima Direktive ili izuzimati brodove iz obveze ispunjavanja određenih zahtjeva pod određenim operativnim uvjetima (godišnje doba, doba dana, uvjeti na moru itd.). O takvim je mjerama potrebno obavijestiti Komisiju te, nakon usvajanja, i druge države članice. Bilo kakva izuzeća, jednakovrijedne zamjene ili dodatne sigurnosne mjere trebalo bi objaviti na javno dostupnoj internetskoj stranici kako bi se zajamčila potpuna transparentnost, među ostalim prema javnosti. Komisija bi trebala pravovremeno utvrditi opće modalitete pristupa tim bazama podataka i njihove upotrebe donošenjem odgovarajućeg delegiranog akta.

Sigurnosne norme i brodska posada

Kako bi se održala visoka razina sigurnosti na putničkim brodovima, važno je uzeti u obzir ne samo fizičku strukturu brodova i opremu već i povezanost sigurnosti, života na brodu, uvjeta rada i obuke posade. Ljudski je čimbenik neporecivo ključan element cijelog tog procesa. Izvjestiteljica smatra da bi Direktivom trebalo odrediti da Unija treba imati proaktivan pristup u toj ulozi, među ostalim i na međunarodnoj razini, kako bi pratila i unapređivala socijalnu dimenziju u pogledu radnika na brodovima.


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA (18.1.2017)

upućeno Odboru za promet i turizam

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove

(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Joëlle Bergeron

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Uvod

Prijedlog Komisije odnosi se na izmjenu Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove. Ta je direktiva relativno nova, no ipak je potrebno ažurirati neke njezine dijelove. Ona se odnosi na održavanje visokih sigurnosnih standarda za putničke brodove u Uniji. S obzirom na to da je razina sigurnosti osigurana na usklađen način, Direktivom se logično predviđa uzajamno priznavanje Svjedodžbi o sigurnosti broda. Različite predložene izmjene u nastavku podijeljene su po područjima.

Pojednostavljenja propisa

Prijedlog Komisije dio je programa REFIT, čija je svrha postići što veće pojednostavljenje prava Unije. To do neke mjere uključuje i deregulaciju određenih aktivnosti. Iako bi bilo logično da putnički brodovi podliježu strogim sigurnosnim pravilima, pokazalo se da se usklađena sigurnosna pravila ne moraju odnositi na male brodove, tj. one kraće od 24 metra, jer su ona previše restriktivna ili neprimjenjiva. Ovim se prijedlogom ukidaju europski propisi koji se odnose na male brodove, osim na brza plovila, tako da se donošenje pravnih propisa prepušta državama članicama. I plovila za razonodu isključena su iz područja primjene Direktive.

Izvjestiteljica primjećuje da su u okviru postupka pojednostavljenja brojne definicije sadržane u Direktivi prilagođene trenutačnim okolnostima.U početku se Direktiva primjenjivala na brodove od čelika i jednakovrijednog materijala, uključujući lake materijale, no nije se u svim državama članicama primjenjivala na isti način. Prijedlogom se, prema tome, pojašnjava područje primjene Direktive u pogledu definicije aluminija kao jednakovrijednog i otpornog materijala, različitog od čelika, kako bi se uspostavile zajedničke norme sigurnosti za te brodove.

U sadašnjoj se Direktivi morska područja dijele na nekoliko zona ovisno o razini opasnosti mora te se njome u prvom redu lakšim brodovima omogućava plovidba u blizini obalnih „mjesta zakloništa”. Ta mjesta zakloništa nije lako prostorno ograničiti, što je lakšim brodovima otežavalo izračunavanje granica plovidbenih zona; taj se koncept ukida da bi se uvelo jednostavnije određivanje udaljenosti od obale.

U istom kontekstu pojednostavljenja prijedlogom direktive predviđa se usklađivanje pravila za kontrolu novih brodova s pravilima koja se primjenjuju na brodove koji su već u prometu. Naposljetku, u interesu bolje čitljivosti Direktive ukinut je niz privremenih mjera koje su postale bespredmetne.

Baza podataka

Kako bi se za tijela koja provode kontrolu i operatere plovila zajamčio lakši pristup nacionalnim propisima o sigurnosti brodova, koji se u mnogim slučajevima i dalje mogu razlikovati, prijedlogom se predviđa da će Komisija uspostaviti bazu podataka s različitim nacionalnim propisima. Tom će bazom upravljati Komisija i ona će biti dostupna zainteresiranim osobama. Prijedlog je vrlo koristan jer olakšava pristup pravu, a pritom državama članicama ostavlja prostor unutar kojeg smiju zadržati svoje nacionalne propise.

Postupak u odborima

Druge izmjene predložene su kako bi se odredbe Direktive uskladile s novim okvirom za postupak u odborima, koji je utvrđen u Ugovoru iz Lisabona. Ažurirana su upućivanja na provedbene akte, a regulatorni postupak s kontrolom ukinut je u korist delegiranih akata.

Delegirani akti u budućnosti će se moći primjenjivati za izmjenu određenih tehničkih zahtjeva i za osiguravanje ispravnog funkcioniranja spomenute baze podataka, ali i kako bi se Komisiji omogućilo da ograniči primjenu određenih međunarodnih sporazuma o sigurnosti plovidbe u Europi pri njihovim budućim izmjenama. Izvjestiteljica je vrlo pozorno razmotrila te aspekte prijedloga i ne izražava zadrške u pogledu te nove delegirane ovlasti.

Zaključak

I na kraju, izvjestiteljica napominje da nakon razmatranja prijedloga direktive, koji je izrazito tehničke prirode, na njega nema prigovora. Usklađivanja sa sadašnjim pravnim okvirom, posebno kada je riječ o postupku u odborima, ispravna su, a administrativna pojednostavljenja opravdana.

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeći amandman:

Amandman     1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se povećala transparentnost i olakšalo obavješćivanje o izuzećima, jednakovrijednim zamjenama i dodatnim sigurnosnim mjerama država članica, trebalo bi uspostaviti bazu podataka koju bi u tu svrhu održavala Komisija. Ona bi trebala sadržavati prijavljene mjere u obliku nacrta i u usvojenoj verziji.

(7)  Kako bi se povećala transparentnost i olakšalo obavješćivanje o izuzećima, jednakovrijednim zamjenama i dodatnim sigurnosnim mjerama država članica, trebalo bi uspostaviti bazu podataka koju bi u tu svrhu održavala Komisija. Ona bi trebala sadržavati prijavljene mjere u obliku nacrta i u njihovoj usvojenoj verziji. Ti podaci trebali bi biti dostupni javnosti.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sigurnosna pravila i norme za putničke brodove

Referentni dokumenti

COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

9.6.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Joëlle Bergeron

11.7.2016

Razmatranje u odboru

29.11.2016

 

 

 

Datum usvajanja

12.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Andrey Novakov


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sigurnosna pravila i norme za putničke brodove

Referentni dokumenti

COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)

Datum podnošenja EP-u

 

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

9.6.2016

JURI

9.6.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

15.6.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Daniela Aiuto

15.6.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Datum usvajanja

11.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Datum podnošenja

21.4.2017


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sigurnosna pravila i norme za putničke brodove

Referentni dokumenti

COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)

Datum podnošenja EP-u

6.6.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

9.6.2016

JURI

9.6.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

15.6.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Daniela Aiuto

15.6.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Datum usvajanja

11.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Datum podnošenja

21.4.2017


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

EPP

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti