Procedūra : 2016/0170(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0167/2017

Pateikti tekstai :

A8-0167/2017

Debatai :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Balsavimas :

PV 04/10/2017 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0373

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 802kWORD 90k
21.4.2017
PE 594.091v02-00 A8-0167/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų

(COM(2016) 0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Daniela Aiuto

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų

(COM(2016) 0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0369),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0208/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A8-0167/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeis kitu tekstu, jį pakeis iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant išlaikyti aukštą saugos lygį, kuris užtikrinamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/45/EB16 nustatytais bendrais saugos standartais, ir vienodas veiklos sąlygas, reikėtų patobulinti tos direktyvos taikymą. Direktyva 2009/45/EB turėtų būti taikoma tik keleiviniams laivams, kuriems skirti ja nustatyti saugos standartai. Todėl iš jos taikymo srities reikėtų išbraukti įvairių kitų rūšių laivus, kaip antai tenderius, burlaivius ar laivus, kuriais transportuojamas parengtas personalas, kurio darbas susijęs su laivo ar su jūroje esančių įrenginių eksploatacija;

(1)  siekiant išlaikyti aukštą saugos lygį ir keleivių pasitikėjimą, kuris užtikrinamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/45/EB16 nustatytais bendrais saugos standartais, ir vienodas veiklos sąlygas, reikėtų patobulinti tos direktyvos taikymą. Direktyva 2009/45/EB turėtų būti taikoma tik keleiviniams laivams, kuriems skirti ja nustatyti saugos standartai. Todėl iš jos taikymo srities reikėtų išbraukti įvairių kitų rūšių laivus, kaip antai tenderius, burlaivius ar laivus, kuriais transportuojamas parengtas personalas, kurio darbas susijęs su laivo ar su jūroje esančių įrenginių eksploatacija;

_________________

_________________

16 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (OL L 163, 2009 6 25, p. 1).

16 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (OL L 163, 2009 6 25, p. 1).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  laive esantys tenderiai naudojami keleiviams iš keleivinių laivų trumpiausiu jūros keliu perkelti tiesiai į krantą ir atgal. Jie netinka ir neturi būti naudojami kitokių rūšių paslaugoms, pavyzdžiui, pakrančių apžvalginėms ekskursijoms, teikti. Tokias ekskursijas turėtų vykdyti laivai, atitinkantys pakrančių valstybių keleiviniams laivams keliamus reikalavimus, kaip numatyta, be kita ko, TJO gairėse (MSC.1/Circ.1417 dėl keleivinių laivų tenderiams taikomų gairių). Komisija turėtų įvertinti poreikį laive esantiems tenderiams nustatyti bendrus Europos reikalavimus, įskaitant privalomas nuostatas, ir iki 2020 m. paskelbti konkrečias gaires, be kita ko, siekiant palengvinti valstybių narių taisyklių ir standartų derinimą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/45/EB taikymo sritį nepatenka ne mechaninėmis priemonėmis varomi keleiviniai laivai. Pagal šią direktyvą neturėtų būti sertifikuojami burlaiviai, jei jų mechaninio varymo priemonės numatytos tik pagalbiniam naudojimui arba naudojimui avarijos atveju. Todėl Komisija turėtų įvertinti šios kategorijos keleiviniams laivams taikomų bendrų Europos reikalavimų poreikį ir bet kokiu atveju iki 2020 m. paskelbti konkrečias gaires. Šiomis gairėmis taip pat turėtų būti siekiama palengvinti valstybių narių taikomų taisyklių ir standartų suderinimą, nenustatant papildomų reikalavimų šalia jau nustatytų TJO gairėse;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c)  jūroje esantiems įrenginiams prižiūrėti naudojami darbuotojus transportuojantys laivai. Šie darbuotojai turi sėkmingai baigti privalomus saugos mokymus ir atitikti tam tikrus privalomus sveikatos būklės kriterijus. Todėl jie turėtų būti laikomi ypatingais keleiviais, kuriems turi būti taikomos kitos specialios saugos taisyklės, nepatenkančios į šios direktyvos taikymo sritį. TJO priėmus rezoliuciją MSC.418(97) valstybės narės turėtų aktyviau remti TJO veiklą atviros jūros laivų saugos standartų srityje;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  įgyvendinant Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT)17 paaiškėjo, kad ne visos valstybės narės aliumininius laivus sertifikuoja pagal Direktyvą 2009/45/EB. Todėl susidaro nelygios sąlygos ir negali būti pasiektas tikslas užtikrinti bendrą aukšto lygio saugą Sąjungos viduje keliaujantiems keleiviams. Siekiant išvengti nevienodo taikymo, kurį lemia skirtingai suprantama direktyvos taikymo sritis, susijusi su aliuminio kaip lygiavertės medžiagos apibrėžtimi ir atitinkamų gaisrinės saugos standartų taikomumu, reikėtų aiškiau išdėstyti lygiavertės medžiagos apibrėžtį;

(2)  įgyvendinant Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT)17 paaiškėjo, kad ne visos valstybės narės aliumininius laivus sertifikuoja pagal Direktyvą 2009/45/EB. Todėl susidaro nelygios sąlygos ir negali būti pasiektas tikslas užtikrinti bendrą aukšto lygio saugą Sąjungos viduje keliaujantiems keleiviams. Siekiant išvengti nevienodo taikymo, kurį lemia skirtingai suprantama direktyvos taikymo sritis, susijusi su aliuminio kaip lygiavertės medžiagos apibrėžtimi ir atitinkamų gaisrinės saugos standartų taikomumu, reikėtų aiškiau išdėstyti lygiavertės medžiagos apibrėžtį. To siekiant, reikėtų, kad visose valstybėse narėse aliuminis būtų laikomas medžiaga, lygiaverte plienui. Tačiau pastebėta, kad esamomis nacionalinėmis taisyklėmis užtikrinama aukšto lygio sauga visiems šalies viduje jūra keliaujantiems keleiviams. Todėl valstybėms narėms turėtų būti leidžiama ir toliau taikyti savo esamus griežtesnius gaisrų prevencijos metodus;

_________________

_________________

17 COM(2015) 508.

17 COM(2015) 508.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  siekiant didesnio teisinio aiškumo ir nuoseklumo, keletą apibrėžčių ir nuorodų reikėtų atnaujinti ir dar labiau suderinti su susijusiomis tarptautinėmis bei Sąjungos taisyklėmis. Tačiau tai turėtų būti daroma atidžiai, kad nebūtų pakeista esama taikymo sritis ir Direktyva 2009/45/EB užtikrinamas saugos lygis. Visų pirma, tradicinio laivo apibrėžtis turėtų būti geriau suderinta su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/59/EB18 pateikta apibrėžtimi, tačiau paliekant esamus kriterijus dėl statybos metų ir medžiagos, iš kurios jis pagamintas, rūšies. Pramoginės jachtos ir pramoginio laivo apibrėžtis turėtų būti labiau suderinta su Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS konvencija) nuostatomis;

(3)  siekiant didesnio teisinio aiškumo ir nuoseklumo, keletą apibrėžčių ir nuorodų reikėtų atnaujinti ir dar labiau suderinti su susijusiomis tarptautinėmis bei Sąjungos taisyklėmis. Tačiau tai turėtų būti daroma atidžiai, kad nebūtų pakeista esama taikymo sritis ir kad būtų padidintas Direktyva 2009/45/EB užtikrinamas saugos lygis. Visų pirma, tradicinio laivo apibrėžtis turėtų būti geriau suderinta su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/59/EB18 pateikta apibrėžtimi, tačiau paliekant esamus kriterijus dėl statybos metų ir medžiagos, iš kurios jis pagamintas, rūšies. Pramoginės jachtos ir pramoginio laivo apibrėžtis turėtų būti labiau suderinta su Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS konvencija) nuostatomis;

_________________

_________________

18 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB (OL L 208, 2002 8 5, p. 10).

18 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB (OL L 208, 2002 8 5, p. 10).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  atsižvelgiant į proporcingumo principą, dabartinius remiantis SOLAS konvencija nustatytus norminius reikalavimus sunku pritaikyti mažiems keleiviniams laivams, kurių ilgis nesiekia 24 metrų. Be to, maži laivai dažniausiai statomi iš kitų medžiagų nei plienas, todėl labai nedidelė dalis tokių laivų sertifikuoti pagal Direktyvą 2009/45/EB. Kadangi nėra konkrečių saugos problemų ir direktyva nustatytų tinkamų standartų, ji neturėtų būti taikoma trumpesniems nei 24 metrų ilgio laivams – šiems specialius saugos standartus turėtų nustatyti valstybės narės, nes jos gali geriau įvertinti vietines šių laivų navigacijos sąlygas, susijusias su atstumu iki kranto ar uosto ir oro sąlygomis;

(4)  atsižvelgiant į proporcingumo principą, dabartinius remiantis SOLAS konvencija nustatytus norminius reikalavimus sunku pritaikyti mažiems keleiviniams laivams, kurių ilgis nesiekia 24 metrų. Be to, maži laivai dažniausiai statomi iš kitų medžiagų nei plienas, todėl labai nedidelė dalis tokių laivų sertifikuoti pagal Direktyvą 2009/45/EB. Kadangi nėra konkrečių saugos problemų ir direktyva nustatytų tinkamų standartų, ji neturėtų būti taikoma trumpesniems nei 24 metrų ilgio laivams – šiems specialius saugos standartus turėtų nustatyti valstybės narės, nes jos gali geriau įvertinti vietines šių laivų navigacijos sąlygas, susijusias su atstumu iki kranto ar uosto ir oro sąlygomis. Nustatydamos tuos standartus valstybės narės turėtų veikti laikydamosi gairių, kurias turi paskelbti Komisija. Tai darydamos jos turėtų atsižvelgti į kitus tarptautinius susitarimus ir TJO konvencijas ir neturėtų nustatyti papildomų reikalavimų, peržengiančių jau taikomų tarptautinių taisyklių ribas. Komisija turėtų sparčiau rengti šiems laivams skirtas gaires, kaip numatyta Komisijos 2017 m. darbo programoje;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  dėl ypatingų geografinių ir oro sąlygų ir didelio salų Graikijoje skaičiaus – į jas turi būti dažnai ir reguliariai plaukiojama iš žemyninės teritorijos arba kitų Graikijos salų – ir dėl su tuo susijusio dažno galimo susisiekimo jūra Graikijai turėtų būti leidžiama nukrypti nuo reikalavimo nustatyti jūros zonas. Graikijai visų pirma turėtų būti leidžiama klasifikuoti keleivinius laivus pagal konkretų jūros kelią, kuriuo jie plaukioja, sykiu išlaikant tuos pačius kriterijus, taikomus keleivinių laivų klasėms, ir tuos pačius saugos standartus;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekdama daugiau skaidrumo ir kad valstybėms narėms būtų lengviau pranešti apie išimtis, atitikmenis ir papildomas saugos priemones, Komisija turėtų sukurti ir tvarkyti tam skirtą duomenų bazę. Joje turėtų būti saugomos praneštos priemonės – tiek jų projektai, tiek jau patvirtintos priemonės;

(7)  siekdama daugiau skaidrumo ir kad valstybėms narėms būtų lengviau pranešti apie išimtis, atitikmenis ir papildomas saugos priemones, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų sukurti tam skirtą duomenų bazę, kurią tvarkytų Komisija ir kuri būtų paskelbta viešai prieinamoje interneto svetainėje. Šioje duomenų bazėje turėtų būti saugomos praneštos priemonės – tiek jų projektai, tiek jau patvirtintos priemonės;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant atsižvelgti į tarptautinius pokyčius ir patirtį ir padidinti skaidrumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl tarptautinių priemonių pakeitimų neįtraukimo į šios direktyvos taikymo sritį, jei to reikia atitinkamu atveju, taip pat dėl techninių reikalavimų atnaujinimo ir dėl Komisijos duomenų bazės, kurioje saugomi valstybių narių pranešimai apie išimtis ir prašymus taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą pagal šią direktyvą, naudojimosi sąlygų. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o šiems sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(9)  siekiant atsižvelgti į tarptautinius pokyčius ir patirtį ir padidinti skaidrumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl tarptautinių priemonių pakeitimų neįtraukimo į šios direktyvos taikymo sritį, jei to reikia atitinkamu atveju, taip pat dėl techninių reikalavimų atnaujinimo ir dėl prieigos prie Komisijos duomenų bazės, kurioje saugomi valstybių narių pranešimai apie išimtis ir prašymus taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą pagal šią direktyvą, ir naudojimosi ja išsamios tvarkos. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o šiems sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant sukurti vienodas veiklos sąlygas keleiviniams laivams, plaukiojantiems iš Sąjungos uostų ir į juos, nepriklausomai nuo jų reisų pobūdžio, Sąjungos veiksmai siekiant paspartinti TJO dedamas pastangas persvarstyti SOLAS konvencijos taisykles turėtų būti suderinti su Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo;

(10)  siekiant sukurti vienodas veiklos sąlygas keleiviniams laivams, plaukiojantiems iš Sąjungos uostų ir į juos, nepriklausomai nuo jų reisų pobūdžio, Sąjungos veiksmai siekiant paspartinti TJO pastangas persvarstyti ir patobulinti SOLAS konvencijos taisykles turėtų būti suderinti su Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  žmogiškasis veiksnys yra esminė laivų saugos ir su ja susijusių procedūrų dalis. Siekiant užtikrinti aukštą saugos lygį, būtina atsižvelgti į saugos, gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų ir mokymų sąsają, taip pat į tinkamų tarpvalstybinių gelbėjimo ir skubios pagalbos veiksmų mokymų poreikį. Todėl Sąjunga turėtų atlikti aktyvų vaidmenį, taip pat ir tarptautiniu lygmeniu, siekiant stebėti ir tobulinti su laivuose dirbančiais darbuotojais susijusį socialinį aspektą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  siekiant sudaryti sąlygas įgyvendinimo ir perkėlimo procesams, reikėtų remti EMSA vaidmens stiprinimą ir naudojimąsi esama Keleivinių laivų saugos ekspertų grupe, priklausančia Jūrų saugos grupei;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto d a papunktis (naujas)

Direktyva 2009/45/EB

2 straipsnio 1 dalies q punkto 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  q punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„jūros zona“ – tai pagal 4 straipsnio 2 dalį nustatyta zona;

„jūros zona“ arba „jūros kelias“ – tai 4 straipsnio 2 dalį nustatyta zona arba, kai dėl geografinių priežasčių jūros zonos nustatyti neįmanoma, kelias;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto j papunktis

Direktyva 2009/45/EB

2 straipsnio 1 dalies z a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

za)  lygiavertė medžiaga – aliuminio lydinys arba bet kuri kita nedegioji medžiaga, kurios struktūros ir sandarumo savybės įsiliepsnojimo temperatūros standartinio bandymo pabaigoje atitinka plieno struktūros ir sandarumo savybes dėl joje naudojamos izoliacijos;

za)  lygiavertė medžiaga – aliuminio lydinys arba bet kuri kita nedegioji medžiaga, kurios struktūros ir sandarumo savybės įsiliepsnojimo temperatūros standartinio bandymo pabaigoje atitinka plieno struktūros ir sandarumo savybes dėl pačios medžiagos arba dėl joje naudojamos izoliacijos;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto j papunktis

Direktyva 2009/45/EB

2 straipsnio 1 dalies z c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

zc)  tradiciniai laivai – visų rūšių istoriniai keleiviniai laivai, suprojektuoti iki 1965 m., ir daugiausia iš originalių medžiagų pastatytos jų kopijos, įskaitant laivus, skirtus tradiciniam jūreivystės menui skatinti ir remti, kurie kartu yra tikri kultūros paminklai, naudojami tradiciniais jūreivystės principais ir būdais;

zc)  tradiciniai laivai – visų rūšių istoriniai keleiviniai laivai ir jų kopijos, įskaitant laivus, skirtus tradiciniam jūreivystės menui skatinti ir remti, kurie kartu yra tikri kultūros paminklai, naudojami tradiciniais jūreivystės principais ir būdais;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto j papunktis

Direktyva 2009/45/EB

2 straipsnio 1 dalies z e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„ze)  tenderis – laive turima valtis, skirta daugiau kaip 12 keleivių iš stovinčio laivo perkelti į krantą ir atgal;“

„ze)  tenderis – laive turima valtis, skirta daugiau kaip 12 keleivių iš stovinčio laivo trumpiausiu jūros keliu perkelti tiesiai į krantą ir atgal, kaip apibrėžta TJO gairėse Nr. MSC.1/Circ.1417;“

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2009/45/EB

4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  pridedama ši pastraipa:

 

nukrypstant nuo pirmos pastraipos a punkto, užuot sudariusi ar atnaujinusi jūros zonų sąrašą, dėl geografinių priežasčių Graikija gali sudaryti ir prireikus atnaujinti visų Graikijos jūros kelių sąrašą. Sudarydama tokį sąrašą, Graikija taiko atitinkamus 1 pastraipoje nustatytus keleivinių laivų klasių kriterijus.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis

Direktyva 2009/45/EB

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Uosto valstybė, laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/16/EB* nuostatų, gali apžiūrėti jūriniais vidaus maršrutais plaukiojantį keleivinį laivą arba greitaeigį keleivinį laivą ir patikrinti jų dokumentus.

3.  Uosto valstybė, laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/16/EB* nuostatų, gali apžiūrėti jūriniais vidaus maršrutais plaukiojantį keleivinį laivą, ro-ro keltą arba greitaeigį keleivinį laivą ir patikrinti jų dokumentus.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto e papunktis

Direktyva 2009/45/EB

6 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Iš lygiavertės medžiagos iki šios direktyvos įsigaliojimo pagaminti laivai jos reikalavimus turi atitikti nuo [5 metai po datos, nurodytos 2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje].“;

6.  Iš lygiavertės medžiagos iki [2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyta perkėlimo į nacionalinę teisę data] pagaminti laivai jos reikalavimus turi atitikti nuo [įrašyti datą: penkeri metai po datos, nurodytos 2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje].“;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto e a papunktis (naujas)

Direktyva 2009/45/EB

6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  pridedama ši 6a dalis:

 

6a.  Nukrypstant nuo 6 dalies, valstybė narė, kuri [įsigaliojimo data] turi daugiau kaip 60 iš aliuminio lydinio pagamintų keleivinių laivų, plaukiojančių su jos vėliava, gali iki [įrašyti datą: 8 metai po 2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos perkėlimo į nacionalinę teisę datos] netaikyti šios direktyvos nuostatų iš aliuminio lydinio pagamintiems B, C ir D klasių keleiviniams laivams, jeigu dėl to nesumažėja saugos lygis ir keleivinis laivas, kuriam taikoma išimtis, yra pastatytas iki [2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyta perkėlimo į nacionalinę teisę data] ir veiklą vykdo plaukiodamas vien tik tarp tos valstybės narės uostų.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto b papunktis

Direktyva 2009/45/EB

9 straipsnio 4 dalies 4 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

„Kiekviena tokia priemonė taikoma visiems vienodomis konkrečiomis sąlygomis plaukiojantiems tos pačios klasės keleiviniams laivams, nediskriminuojant jų dėl vėliavos, registravimo valstybės arba dėl jų operatoriaus įsisteigimo vietos.“

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto b papunktis

Direktyva 2009/45/EB

9 straipsnio 4 dalies 4 b pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

„3 dalyje nurodytos priemonės taikomos tik tol, kol laivas plaukioja konkrečiomis sąlygomis.“

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto b papunktis

Direktyva 2009/45/EB

9 straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Antroje ir ketvirtoje pastraipoje nurodytos priemonės pateikiamos naudojantis duomenų baze, kurią tuo tikslu sukuria ir tvarko Komisija. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šios duomenų bazės prieigos sąlygų.“;

„Antroje ir ketvirtoje pastraipoje nurodytos priemonės pateikiamos naudojantis duomenų baze, kurią tuo tikslu sukuria, tvarko ir paskelbia viešai prieinamoje interneto svetainėje Komisija. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamios prieigos prie šios duomenų bazės tvarkos.“;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas

Direktyva 2009/45/EB

14 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1.  Dėl tarptautiniais maršrutais plaukiojančių laivų Sąjunga pateikia siūlymus TJO paspartinti TJO atliekamą naujausios redakcijos 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklių, kuriose išdėstyti administracijos nuožiūrai palikti klausimai, peržiūrą, parengti suderintus šių taisyklių aiškinimus ir priimti atitinkamus jų pakeitimus.“

„1.  Dėl tarptautiniais maršrutais plaukiojančių laivų Sąjunga pateikia siūlymus TJO paspartinti TJO atliekamą naujausios redakcijos 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklių, kuriose išdėstyti administracijos nuožiūrai palikti klausimai, peržiūrą ir patobulinimą, parengti suderintus šių taisyklių aiškinimus ir priimti atitinkamus jų pakeitimus.“

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)

Direktyva 2009/45/EB

15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a)  15 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

nustatant sankcijas visų pirma atsižvelgiama į pažeidimo sunkumą, trukmę ir tyčinį pobūdį ir jos turėtų būti didinamos, jeigu yra sunkinančių aplinkybių.

(1)

  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas

Direktyvoje 2009/45/EB nustatomos saugos taisyklės ir standartai, taikomi naujiems ir eksploatuojamiems keleiviniams laivams, pagamintiems iš plieno ir lygiavertės medžiagos, ir greitaeigiams laivams, kurie teikia paslaugas vidaus maršrutais ES valstybėse narėse. Ja ES lygmeniu įgyvendinamos TJO SOLAS konvencijos, kurioje nustatyti techniniai laivo konstrukcijos, stabilumo, mašinų, elektros įrangos, priešgaisrinės saugos ir gelbėjimosi įrangos reikalavimai, taikomi keleiviniams laivams, t. y. laivams, vežantiems daugiau kaip 12 keleivių, nuostatos. Europos Sąjungos vidaus keleivinių laivų laivyną sudaro maždaug 3175 laivai, plaukiojantys skirtinguose jūrų zonose, suskirstytose pagal šią direktyvą, ir apie 900 laivų, plaukiojančių tik nurodytose uosto akvatorijose.

Šių taisyklių peržiūra atliekama po galiojančių keleivinių laivų saugos teisės aktų tinkamumo patikros, kurią atliko Komisija, įskaitant konsultacijas su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis. Šis patikra parodė, kad tam tikras teisinių nuostatų neaiškumas lėmė tai, kad nacionalinės valdžios institucijos jas aiškino skirtingai, visų pirma tai, ar ši direktyva taikoma mažesniems laivams ir tam tikriems kitų rūšių laivams. Komisijos pasiūlymu siekiama supaprastinti ir išaiškinti atitinkamus reikalavimus. Persvarstyta direktyva visų pirma:

  nebus taikoma visiems trumpesniems nei 24 metrų ilgio keleiviniams laivams, nesvarbu, ar jie nauji ar eksploatuojami, o jų saugos standartai nustatomi valstybių narių lygmeniu (3 straipsnis),

  nebus taikoma tarnybiniams laivams, naudojamiems jūroje esantiems įrenginiams, pavyzdžiui, vėjo jėgainėms, aptarnauti, taip pat tenderiams, kurie yra (laive turimos) valtys, naudojamos keleiviams iš stovinčio laivo, pavyzdžiui, kruizinio laivo, perkelti į krantą ir atgal,

  nebus taikoma burlaiviams, kuriuose sumontuotos pagalbinės mechaninio varymo priemonės, taip pat pramoginėms jachtoms ir tradiciniams laivams, juos tiksliau apibrėžiant (2 straipsnis),

  bus aiškiai taikoma iš aliuminio pastatytiems keleiviniams laivams, aliuminį pripažįstant kaip plienui lygiavertę medžiagą (2 straipsnis).

Taip pat supaprastintas jūrų zonų skirstymas, atsižvelgiant į riziką laivams, plaukiojantiems tam tikroje jūros zonos dalyje, o su prieglobsčio vieta, į kurią po laivo avarijos gali išsilaipinti keleiviai, susiję kriterijai pakeičiami aiškesne nuoroda į atstumą nuo kranto linijos. Be to, Komisija turi sukurti duomenų bazę, kurioje būtų saugomi ir pateikiami reikiami pranešimai iš valstybių narių apie išimtis, atitikmenis ar papildomas saugos priemones, kurias jos gali priimti atsižvelgdamos į direktyvos reikalavimus (14 straipsnis). Taip pat atnaujintos kelios techninės apibrėžtys.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja pabrėžia, kad pagrindinis keleivinių laivų saugos taisyklių tikslas turi būti užtikrinti, kad keleiviai ir įgula Europos Sąjungoje galėtų saugiai keliauti keleiviniais ir kitais laivais. Siūlomas supaprastinimas išties turėtų padėti visapusiškai įgyvendinti bei stebėti taisykles valstybėse narėse ir užtikrinti jų vykdymą ir taip prisidėti prie aukšto bendro saugos lygio užtikrinimo.

Pranešėja bendrai pritaria Komisijos pasiūlymui ir pripažįsta pagal REFIT programą prieš tai atlikto vertinimo rezultatus, tačiau mano, kad kai kurias pasiūlymo sritis reikia stiprinti ir iš dalies pakeisti. Kaip numatyta pasiūlyme, tolesnis techninis darbas siekiant aiškiau apibrėžti lygiavertes medžiagas taip pat turėtų padėti įgyvendinti atnaujintas taisykles valstybėse narėse, kuriose iš aliuminio pastatyti keleiviniai laivai teikia paslaugas vidaus maršrutais.

Rekomendacijos dėl mažesnių laivų, ir laivų, kuriems direktyva netaikoma, saugos standartų

Trumpesni nei 24 metrų laivų plačiai naudojama keleiviams vežti. Tokie laivai taip pat gali būti svarbūs laivai, vežantys ne daugiau kaip 250 keleivių, tą taip pat nurodė EESRK. Taikyti tuos pačius reikalavimus, kurie taikomi didesniems keleiviniams laivai, gali būti neproporcinga, tačiau svarbu, kad būtų išsaugotos griežtos saugos taisyklės ir standartai, kai valstybė narė nustato taisykles, reglamentuojančias tokius laivus, plaukiojančius jų vandenyse. Todėl pranešėja siūlo, kad Komisija teiktų rekomendacijas valstybėms narėms, sektoriaus atstovams ir operatoriams. Toks nedidelių laivų kodeksas palengvintų valstybėse narėse taikomų saugos taisyklių ir patikrų konvergenciją.

Laive esantys tenderiai naudojami tik keleiviams iš keleivinių (pirmiausia kruizinių) laivų perkelti į krantą ir atgal. Pranešėja susirūpinusi tuo, kad tokie laivai nebūtų naudojami kitų rūšių paslaugoms, pavyzdžiui, pakrančių apžvalginėms ekskursijoms, teikti. Jas turėtų teikti tik laivai, atitinkantys pakrančių valstybių keleiviniams laivams keliamus reikalavimus. Todėl Komisija turėtų įvertinti poreikį šiai kategorijai nustatyti bendrus Europos reikalavimus, įskaitant privalomas nuostatas, ir paskelbti konkrečias gaires, siekiant palengvinti valstybių narių taisyklių ir standartų derinimą.

Atviroje jūroje plaukiojantys tarnybiniai laivai neįtraukiami į taikymo sritį atsižvelgiant į tai, kad jais į jūroje esančius įrenginius vežami pramonės darbuotojai, o ne keleiviai. Kadangi šiuo metu nėra tarptautiniu mastu sutartų pramonės darbuotojų vežimo standartų, šis klausimas turi būti sprendžiamas TJO lygmeniu. Todėl pranešėja ragina valstybes nares aktyviai remti TJO darbą nustatant tinkamus saugos standartus atviroje jūroje plaukiojantiems laivams.

Burlaiviai, kaip ne mechaninėmis priemonėmis varomi keleiviniai laivai, jau buvo neįtraukiami. Pagal naujas taisykles dabar dar patikslinama, kad ir laivai, kuriuose sumontuotos mechaninio varymo priemonės, skirtos pagalbiniam naudojimui arba naudojimui avarijos atveju, turi būti neįtraukiami. Pranešėja siūlo, kad, siekiant užtikrinti suderintą burlaivių saugos lygį Europoje, Komisija įvertintų ir parengtų bendrus reikalavimus šiai kategorijai ir iki 2020 m. paskelbtų konkrečias gaires.

Skaidrumas

Direktyva leidžia valstybėms narėms imtis saugos standartų tobulinimo priemonių, kuriomis būtų siekiama atsižvelgti į konkrečias vietos aplinkybes, priimti nacionalines taisykles, kurios būtų lygiavertės direktyvos reikalavimams, ar netaikyti laivams tam tikrų reikalavimų tam tikromis plaukiojimo sąlygomis (atsižvelgiant į metų laikotarpį, paros metą, oro sąlygas jūroje ir kt.). Apie tokias priemones reikia pranešti Komisijai ir, jas priėmus, informuoti kitas valstybes nares. Siekiant užtikrinti visišką skaidrumą, taip pat ir visuomenei, visos išimtys, atitikmenys ar papildomas saugos priemonės turėtų būti paskelbtos viešai prieinamoje interneto svetainėje. Bendrąją prieigos prie atitinkamos duomenų bazės ir naudojimosi ja tvarką turėtų tinkamu laiku nustatyti Komisija priimdama atitinkamą deleguotąjį aktą.

Saugos standartai ir laivo įgula

Siekiant, kad viso keleivinių laivų reiso metu būtų užtikrintas aukštas saugos lygis, svarbu atsižvelgti ne tik į laivo fizinę struktūrą bei įrangą, bet ir į ryšį tarp saugos, darbo ir gyvenimo laive sąlygų ir įgulos mokymo. Akivaizdu, kad žmogiškasis veiksnys yra labai svarbi viso proceso dalis. Pranešėja mano, kad direktyva turėtų aiškiai parodyti, kad ES turi atlikti aktyvų vaidmenį, taip pat ir tarptautiniu lygmeniu, siekiant stebėti ir tobulinti su laivuose dirbančiais darbuotojais susijusį socialinį aspektą.


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (18.1.2017)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų

(COM(2016) 0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

Nuomonės referentė: Joëlle Bergeron

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įžanga

Komisijos pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Direktyvą 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų. Ši direktyva nėra labai sena, bet kai kuriose srityse ją reikia atnaujinti. Direktyva siekiama išlaikyti aukštus keleivinių laivų saugumo standartus Sąjungoje. Kadangi saugumo lygio užtikrinimas yra suderintas, būtų logiška, jei direktyvoje būtų numatytas abipusis laivų saugos sertifikatų pripažinimas. Komisijos teikiami pasiūlymai išdėstyti toliau pagal sritis.

Paprastesnis reglamentavimas

Komisijos pasiūlymas pateikiamas kaip programos REFIT dalis. Ja siekiama kiek įmanoma supaprastinti Sąjungos teisę. Tam tikru mastu tai apima ir kai kurių veiklos sričių reglamentavimo panaikinimą. Nors ir logiška, kad keleiviniams laivams taikomos griežtos saugos taisyklės, paaiškėjo, kad mažiems laivams (t. y. trumpesniems kaip 24 metrų laivams) nereikia taikyti suderintų saugos taisyklių, nes jos yra arba per griežtos, arba netaikytinos. Todėl siūloma panaikinti šių mažų laivų, išskyrus greitaeigius laivus, ES reglamentavimą ir palikti visišką reglamentavimo laisvę valstybėms narėms. Pramoginiai laivai taip pat nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį.

Nuomonės referentė pažymi, kad vykdant supaprastinimą keletas direktyvoje esančių apibrėžčių buvo pritaikytos prie dabartinių aplinkybių. Iš pradžių direktyva buvo taikoma, laivams, pagamintiems iš plieno ir lygiaverčių medžiagų, įskaitant lengvąsias medžiagas, tačiau ne visos valstybės narės ją taikė vienodai. Taigi pasiūlyme patikslinama direktyvos taikymo sritis – apibrėžiama, kad aliuminis yra lygiavertė ir atspari medžiaga, kuri nėra plienas, siekiant, kad laivams būtų taikomos vienodi saugumo standartai.

Pagal dabartinę direktyvą jūrų regionai skirstomi į keletą sektorių atsižvelgiant į jūros pavojingumą, o galimybė plaukioti pakrančių vandenyse netoli „prieglobsčio vietų“ suteikiama visų pirma lengviausiems laivams. Kadangi šias prieglobsčio vietas ne visada lengva rasti (tai kėlė sunkumų apskaičiuojant teritorijų, kuriose leidžiama plaukioti šiems lengviausiems laivams, ribas), „prieglobsčio vietos“ sąvoka panaikinama ir teikiama paprastesnė atstumo nuo kranto nuoroda.

Siekiant to paties paprastinimo tikslo pasiūlyme dėl direktyvos siekiama suderinti naujiems laivams taikomas kontrolės taisykles su taisyklėmis, kurios taikomos esamiems laivams. Be to, iš direktyvos išbraukiama daug pereinamojo laikotarpio nuostatų, kurios nustotos taikyti, kad ji būtų lengviau suprantama.

Duomenų bazė

Siekiant pagerinti priežiūros institucijų ir laivų operatorių prieigą prie nacionalinių laivybos saugumo taisyklių (jos daugeliu atvejų skiriasi) pasiūlyme teigiama, kad Komisija turėtų sukurti skirtingų nacionalinių taisyklių duomenų bazę. Šią duomenų bazę tvarkytų Komisija, o prieiga būtų suteikiama susijusiems asmenims. Tai labai naudingas pasiūlymas, nes pagerėtų prieiga prie teisės aktų, tačiau tuo pat metu valstybėms narėms būtų leidžiama išlaikyti atitinkamas nacionalines taisykles.

Komiteto procedūra

Kiti pakeitimai siūlomi siekiant suderinti direktyvos nuostatas su naująja komiteto procedūra, nustatyta Lisabonos sutartyje. Todėl atnaujintos nuorodos į įgyvendinimo aktus, o reguliavimo procedūra su tikrinimu pakeista deleguotaisiais aktais.

Ateityje deleguotaisiais aktais bus galima pakeisti tam tikrus techninius reikalavimus, reguliuoti minėtąją duomenų bazę, taip pat suteikti Komisijai galimybę pakeisti kai kurių tarptautinių laivybos saugos susitarimų taikymą Europos Sąjungoje, jei ateityje bus daromi tų susitarimų pakeitimai. Nuomonės referentė ypač atidžiai išnagrinėjo šiuos pasiūlymo aspektus ir nereiškia jokių prieštaravimų dėl šių naujų deleguotųjų įgaliojimų.

Išvada

Darydama išvadą nuomonės referentė pažymi, kad ji nuodugniai išnagrinėjo pasiūlymą dėl direktyvos (jis labai techninio pobūdžio) ir neturi jokių prieštaravimų. Pakeitimai, kurie buvo padaryti siekiant suderinti tekstą su dabartine teisine sistema, visų pirma komiteto procedūros klausimu, yra teisingi, o administracinės supaprastinimo priemonės vertinamos palankiai.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šį pakeitimą:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekdama daugiau skaidrumo ir kad valstybėms narėms būtų lengviau pranešti apie išimtis, atitikmenis ir papildomas saugos priemones, Komisija turėtų sukurti ir tvarkyti tam skirtą duomenų bazę. Joje turėtų būti saugomos praneštos priemonės – tiek jų projektai, tiek jau patvirtintos priemonės;

(7)  siekdama daugiau skaidrumo ir kad valstybėms narėms būtų lengviau pranešti apie išimtis, atitikmenis ir papildomas saugos priemones, Komisija turėtų sukurti ir tvarkyti tam skirtą duomenų bazę. Joje turėtų būti saugomos praneštos priemonės – tiek jų projektai, tiek jau patvirtintos priemonės. Šie duomenys turėtų būti prieinami visuomenei.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai

Nuorodos

COM(2016) 0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

9.6.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Joëlle Bergeron

11.7.2016

Svarstymas komitete

29.11.2016

 

 

 

Priėmimo data

12.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Andrey Novakov


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai

Nuorodos

COM(2016) 0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

6.6.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

9.6.2016

JURI

9.6.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

15.6.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Daniela Aiuto

15.6.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Priėmimo data

11.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Pateikimo data

21.4.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika