Postup : 2016/0170(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0167/2017

Predkladané texty :

A8-0167/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 04/10/2017 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0373

SPRÁVA     ***I
PDF 767kWORD 105k
21.4.2017
PE 594.091v02-00 A8-0167/2017

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode

(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Daniela Aiuto

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode

(COM(2016)0369 – C8 0208/2016 – 2016/0170(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0369),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0208/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a na stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0167/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  S cieľom udržať vysokú úroveň bezpečnosti stanovenú v spoločných bezpečnostných normách v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES16 a zachovať rovnaké podmienky by sa malo zlepšiť uplatňovanie uvedenej smernice. Smernica 2009/45/ES by sa mala uplatňovať iba na osobné lode a plavidlá, pre ktoré boli jej bezpečnostné normy zostavené. Z rozsahu jej pôsobnosti by sa preto mali vylúčiť viaceré špecifické typy plavidiel, ako napríklad pomocné člny, plachetnice alebo lode na dopravu vyškoleného personálu na prevádzku lodných alebo príbrežných zariadení.

(1)  S cieľom udržať vysokú úroveň bezpečnosti a dôveru cestujúcich stanovenú v spoločných bezpečnostných normách v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES16 a zachovať rovnaké podmienky by sa malo zlepšiť uplatňovanie uvedenej smernice. Smernica 2009/45/ES by sa mala uplatňovať iba na osobné lode a plavidlá, pre ktoré boli jej bezpečnostné normy zostavené. Z rozsahu jej pôsobnosti by sa preto mali vylúčiť viaceré špecifické typy plavidiel, ako napríklad pomocné člny, plachetnice alebo lode na dopravu vyškoleného personálu na prevádzku lodných zariadení alebo zariadení na mori.

_________________

_________________

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009, s. 1).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a)  Pomocné člny prepravované na lodi sa používajú na prevoz cestujúcich z osobných lodí priamo na pobrežie a späť, pričom sa plavia čo najkratšou námornou trasou. Nie sú vhodné a nemali by sa používať na iné druhy služieb, ako sú pobrežné okružné výlety. Takéto výlety by mali vykonávať lode spĺňajúce požiadavky pobrežného štátu na osobné lode, ako sa uvádza okrem iného v usmerneniach IMO (MSC.1/obež. 1417 o usmerneniach týkajúcich sa pomocných člnov osobných lodí). Komisia by mala posúdiť potrebu spoločných európskych požiadaviek na pomocné člny prepravované na lodi vrátane záväzných ustanovení a mala by vydať osobitné usmernenia pred rokom 2020 s cieľom okrem iného uľahčiť harmonizáciu pravidiel a noriem medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh   3

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 b)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES vylučuje zo svojho rozsahu pôsobnosti osobné lode, ktoré nie sú poháňané strojnými prostriedkami. Plachetnice by sa nemali certifikovať v súlade s touto smernicou, ak je ich strojný pohon určený len na pomocné a núdzové použitie. Komisia by preto mala posúdiť potrebu spoločných európskych požiadaviek na túto kategóriu osobných lodí a v každom prípade by mala do roku 2020 zverejniť osobitné usmernenia. Cieľom týchto usmernení by malo byť aj uľahčenie harmonizácie pravidiel a noriem používaných v členských štátoch bez pridávania požiadaviek k požiadavkám, ktoré sú už stanovené v pravidlách IMO.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 c)  Zariadenia na mori obsluhujú plavidlá, ktoré prepravujú pracovníkov. Títo pracovníci musia s úspešným výsledkom ukončiť povinnú bezpečnostnú odbornú prípravu a spĺňať určité povinné kritériá zdravotnej spôsobilosti. Mali by sa preto považovať za „osobitných“ cestujúcich, na ktorých sa musia vzťahovať rozdielne a špecifické bezpečnostné pravidlá, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Členské štáty by mali aktívne podporovať prácu IMO v oblasti bezpečnostných noriem pre príbrežné plavidlá, a to v zmysle jej rezolúcie MSC.418(97).

Pozmeňujúci návrh   5

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Z Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT)17 vyplynulo, že nie všetky členské štáty certifikujú hliníkové lode podľa smernice 2009/45/ES. Dôsledkom sú nerovné podmienky, ktoré maria úsilie o dosiahnutie spoločnej vysokej úrovne bezpečnosti pre cestujúcich pri vnútroštátnych plavbách v rámci Únie. S cieľom zabrániť nejednotnému uplatňovaniu, ktoré vyplýva z výkladu rozsahu pôsobnosti smernice v súvislosti s vymedzením hliníka ako rovnocenného materiálu a s uplatniteľnosťou zodpovedajúcich noriem požiarnej bezpečnosti, by sa malo vyjasniť vymedzenie pojmu „rovnocenný materiál“.

(2)  Z Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT)17 vyplynulo, že nie všetky členské štáty certifikujú hliníkové lode podľa smernice 2009/45/ES. Dôsledkom sú nerovné podmienky, ktoré maria úsilie o dosiahnutie spoločnej vysokej úrovne bezpečnosti pre cestujúcich pri vnútroštátnych plavbách v rámci Únie. S cieľom zabrániť nejednotnému uplatňovaniu, ktoré vyplýva z výkladu rozsahu pôsobnosti smernice v súvislosti s vymedzením hliníka ako rovnocenného materiálu a s uplatniteľnosťou zodpovedajúcich noriem požiarnej bezpečnosti, by sa malo vyjasniť vymedzenie pojmu „rovnocenný materiál“. Hliník by sa mal preto považovať za materiál rovnocenný s oceľou vo všetkých členských štátoch. Treba však poznamenať, že zavedené vnútroštátne pravidlá vzťahujúce sa na hliníkové lode zabezpečujú vysokú úroveň bezpečnosti pre cestujúcich pri vnútroštátnych plavbách. Členským štátom by sa malo preto umožniť zachovanie ich súčasných prísnejších metód predchádzania požiarom.

_________________

_________________

17 COM(2015) 508.

17 COM(2015) 508.

Pozmeňujúci návrh   6

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  S cieľom zvýšiť právnu jasnosť a súlad by sa mali viaceré vymedzenia pojmov a odkazy aktualizovať a ďalej zosúladiť so súvisiacimi medzinárodnými pravidlami alebo pravidlami Únie. Osobitná pozornosť by sa pritom mala venovať tomu, aby sa nezmenil existujúci rozsah pôsobnosti smernice 2009/45/ES a úroveň bezpečnosti, ktorú táto smernica zabezpečuje. Predovšetkým vymedzenie pojmu tradičnej lode by sa malo lepšie zosúladiť so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES18, pri zachovaní platného kritéria roku postavenia lode a typu materiálu. Vymedzenie pojmu rekreačnej jachty a plavidla by sa malo ďalej zosúladiť s Medzinárodným dohovorom o bezpečnosti ľudského života na mori (dohovor SOLAS).

(3)  S cieľom zvýšiť právnu jasnosť a súlad by sa mali viaceré vymedzenia pojmov a odkazy aktualizovať a ďalej zosúladiť so súvisiacimi medzinárodnými pravidlami alebo pravidlami Únie. Osobitná pozornosť by sa pritom mala venovať tomu, aby sa nezmenil existujúci rozsah pôsobnosti smernice 2009/45/ES a zvýšila sa úroveň bezpečnosti, ktorú táto smernica zabezpečuje. Predovšetkým vymedzenie pojmu tradičnej lode by sa malo lepšie zosúladiť so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES18, pri zachovaní platného kritéria roku postavenia lode a typu materiálu. Vymedzenie pojmu rekreačnej jachty a plavidla by sa malo ďalej zosúladiť s Medzinárodným dohovorom o bezpečnosti ľudského života na mori (dohovor SOLAS).

_________________

_________________

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10).

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Z hľadiska zásady proporcionality sa ukázalo, že je ťažké prispôsobiť platné predpísané požiadavky odvodené od dohovoru SOLAS pre malé plavidlá kratšie ako 24 metrov. Malé lode sú navyše postavené prevažne z materiálov iných ako oceľ, a preto bol iba veľmi obmedzený počet takýchto lodí certifikovaný podľa smernice 2009/45/ES. Konkrétne bezpečnostné obavy neexistujú a v smernici nie sú stanovené primerané normy, a preto by sa lode kratšie ako 24 metrov mali vylúčiť z rozsahu jej pôsobnosti a mali by podliehať osobitným bezpečnostným normám, ktoré stanovili členské štáty, pretože majú lepšie podmienky na posúdenie miestnych obmedzení pre plavbu týchto lodí z hľadiska vzdialenosti od pobrežia alebo prístavu a poveternostných podmienok.

(4)  Z hľadiska zásady proporcionality sa ukázalo, že je ťažké prispôsobiť platné predpísané požiadavky odvodené od dohovoru SOLAS pre malé plavidlá kratšie ako 24 metrov. Malé lode sú navyše postavené prevažne z materiálov iných ako oceľ, a preto bol iba veľmi obmedzený počet takýchto lodí certifikovaný podľa smernice 2009/45/ES. Konkrétne bezpečnostné obavy neexistujú a v smernici nie sú stanovené primerané normy, a preto by sa lode kratšie ako 24 metrov mali vylúčiť z rozsahu jej pôsobnosti a mali by podliehať osobitným bezpečnostným normám, ktoré stanovili členské štáty, pretože majú lepšie podmienky na posúdenie miestnych obmedzení pre plavbu týchto lodí z hľadiska vzdialenosti od pobrežia alebo prístavu a poveternostných podmienok. Pri stanovovaní týchto noriem by členské štáty mali konať v súlade s usmerneniami, ktoré majú byť zverejňované Komisiou. Mali by pritom brať do úvahy iné medzinárodné dohody a dohovory, ktoré schválila IMO, a vyhýbať sa zavádzaniu dodatočných požiadaviek, ktoré presahujú rámec existujúcich medzinárodných pravidiel. Komisia by mala urýchliť vypracovanie usmernení týkajúcich sa uvedených plavidiel, ako je uvedené v pracovnom pláne Komisie na rok 2017.

Pozmeňujúci návrh   8

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5 a)  V dôsledku osobitných geografických a klimatických charakteristík a vysokého počtu ostrovov v Grécku, ktorým treba často a pravidelne zabezpečovať prepravu z pevniny aj z iných gréckych ostrovov, a vzhľadom na to, že s tým súvisí vysoký počet možných námorných spojení, by sa Grécku malo umožniť uplatniť výnimku z povinnosti vymedzenia morských oblastí. Predovšetkým by sa Grécku malo umožniť klasifikovať osobné lode podľa konkrétnej námornej trasy, na ktorej sa plavia, a zachovať pritom rovnaké kritériá pre triedy osobných lodí a rovnaké bezpečnostné normy.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  S cieľom zvýšiť transparentnosť a uľahčiť členským štátom oznamovanie výnimiek, ekvivalentov a dodatočných bezpečnostných opatrení by Komisia mala na tento účel vytvoriť a prevádzkovať databázu. Táto databáza by mala zahŕňať oznamované opatrenia v podobe návrhu aj v prijatej podobe.

(7)  S cieľom zvýšiť transparentnosť a uľahčiť členským štátom oznamovanie výnimiek, ekvivalentov a dodatočných bezpečnostných opatrení by Komisia mala v spolupráci s členskými štátmi na tento účel vytvoriť databázu, ktorú by mala prevádzkovať a zverejniť na verejne dostupnom webovom sídle. Táto databáza by mala zahŕňať oznamované opatrenia v podobe návrhu aj v prijatej podobe.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom zohľadniť vývoj na medzinárodnej úrovni a skúsenosti a zvýšiť transparentnosť by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prijímať akty týkajúce sa vylúčenia zmien medzinárodných nástrojov z rozsahu pôsobnosti tejto smernice v prípade potreby, aktualizovania technických požiadaviek a stanovenia podmienok používania databáz, v ktorých Komisia uchováva oznámenia členských štátov o výnimkách a ich žiadosti o výnimky v súlade s touto smernicou. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác viedla náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Konkrétne v záujme zabezpečenia rovnakej účasti na príprave delegovaných aktov Európsky parlament a Rada dostávajú všetky dokumenty súčasne s expertmi členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia skupiny expertov Komisie, ktorá sa zaoberá prípravou delegovaných aktov.

(9)  S cieľom zohľadniť vývoj na medzinárodnej úrovni a skúsenosti a zvýšiť transparentnosť by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prijímať akty týkajúce sa vylúčenia zmien medzinárodných nástrojov z rozsahu pôsobnosti tejto smernice v prípade potreby, aktualizovania technických požiadaviek a stanovenia podrobných opatrení na prístup do databázy a na jej používanie, v ktorých Komisia uchováva oznámenia členských štátov o výnimkách a ich žiadosti o výnimky v súlade s touto smernicou. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác viedla náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Konkrétne v záujme zabezpečenia rovnakej účasti na príprave delegovaných aktov Európsky parlament a Rada dostávajú všetky dokumenty súčasne s expertmi členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia skupiny expertov Komisie, ktorá sa zaoberá prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  S cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre osobné lode vykonávajúce plavby z prístavov a do prístavov Únie, bez ohľadu na charakter vykonávaných plavieb, by sa opatrenia Únie na urýchlenie práce prebiehajúcej v rámci Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) na revízii regulácií dohovoru SOLAS mali zosúladiť so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

(10)  S cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre osobné lode vykonávajúce plavby z prístavov a do prístavov Únie, bez ohľadu na charakter vykonávaných plavieb, by sa opatrenia Únie na urýchlenie práce v rámci Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) na revízii a zlepšení regulácií dohovoru SOLAS mali zosúladiť so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11 a)  Človek predstavuje zásadný faktor bezpečnosti lode a s ňou súvisiacich postupov. Na zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti je potrebné, aby sa do úvahy zobralo prepojenie medzi bezpečnosťou, životnými a pracovnými podmienkami na palube lode a odbornou prípravou, ako aj potreba primeraného vzdelávania v súvislosti s cezhraničnými záchrannými a núdzovými operáciami. Únia by preto mala zohrávať proaktívnu úlohu, a to aj v medzinárodnom rámci, s cieľom sledovať a zlepšovať sociálne podmienky pracovníkoch na lodiach.

Pozmeňujúci návrh   13

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11 b)  S cieľom uľahčiť procesy vykonávania a transpozície by sa mali podporovať úloha EMSA a využitie existujúcej skupiny expertov pre bezpečnosť osobných lodí (PSS EG) pri skupine pre námornú bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d a (nové)

Smernica 2009/45/ES

Článok 2 – odsek 1 – písmeno q – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

d a)  písmeno q) pododsek 1 sa nahrádza takto:

„,morská oblasť‘ znamená oblasť, ako je zavedená podľa článku 4 ods. 2;“

„,morská oblasť alebo námorná trasa‘ znamená oblasť alebo – keď z geografických dôvodov nie je možné vymedziť morskú oblasť – trasa, ako je zavedená podľa článku 4 ods. 2;“

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno j

Smernica 2009/45/ES

Článok 2 – odsek 1 – písmeno za

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

za)  ,rovnocenný materiál‘ znamená zliatinu hliníka alebo akýkoľvek iný nehorľavý materiál, ktorý si vďaka zabezpečenej izolácii zachováva štrukturálne vlastnosti a neporušiteľnosť rovnocenné s oceľou na konci svojho aplikovateľného vystavenia štandardnej skúške horľavosti;

za)  ,rovnocenný materiál‘ je zliatina hliníka alebo akýkoľvek iný nehorľavý materiál, ktorý si sám alebo vďaka zabezpečenej izolácii zachováva štrukturálne vlastnosti a neporušiteľnosť rovnocenné s oceľou na konci svojho aplikovateľného vystavenia štandardnej skúške horľavosti;

Pozmeňujúci návrh   16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno j

Smernica 2009/45/ES

Článok 2 – odsek 1 – písmeno z c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

zc)  ,tradičná loď‘ znamená všetky druhy historických osobných lodí koncipovaných pred rokom 1965 a ich kópií postavených prevažne z pôvodných materiálov vrátane tých, ktoré sú určené na propagáciu a podporu tradičných schopností a námorníctva a ktoré spolu slúžia ako živé kultúrne pamätníky prevádzkované podľa tradičných zásad námorníctva a techniky;

zc)  ,tradičná loď‘ znamená všetky druhy historických lodí a ich kópií vrátane tých, ktoré sú určené na propagáciu a podporu tradičných schopností a námorníctva a ktoré spolu slúžia ako živé kultúrne pamätníky prevádzkované podľa tradičných zásad námorníctva a techniky;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno j

Smernica 2009/45/ES

Článok 2 – odsek 1 – písmeno ze

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„ze)  ,pomocný čln‘ znamená čln prepravovaný na lodi, ktorý sa používa na prevoz viac ako 12 cestujúcich zo stacionárnej osobnej lode na pobrežie a späť;“

„ze)  ,pomocný čln‘ znamená čln prepravovaný na lodi, ktorý sa používa na prevoz viac ako 12 cestujúcich zo stacionárnej osobnej lode priamo na pobrežie a späť, pričom sa plaví čo najkratšou námornou trasou, a to v zmysle usmernení IMO MSC.1/obež. 1417;“

Pozmeňujúci návrh   18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b a (nové)

Smernica 2009/45/ES

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b a)   vkladá sa tento odsek:

 

Odchylne od písmena a) prvého pododseku môže Grécko z geografických dôvodov vypracovať a v prípade potreby aktualizovať zoznam námorných trás zahŕňajúci všetky trasy v Grécku namiesto vypracovania alebo aktualizovania zoznamu morských oblastí. Grécko by pritom malo použiť zodpovedajúce kritériá pre triedy osobných lodí stanovené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh   19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b

Smernica 2009/45/ES

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prístavný štát môže vykonať inšpekciu osobnej lode alebo vysokorýchlostného osobného plavidla, ak vykonáva vnútroštátnu plavbu, a vykonať audit dokumentácie takejto lode alebo plavidla v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES*.

3.  Prístavný štát môže vykonať inšpekciu osobnej lode, prevoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla, ak vykonáva vnútroštátnu plavbu, a vykonať audit dokumentácie takejto lode alebo plavidla v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES*.

Pozmeňujúci návrh   20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno e

Smernica 2009/45/ES

Článok 6 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Lode postavené z rovnocenného materiálu pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice musia spĺňať jej požiadavky do [päť rokov po dátume uvedenom v článku 2 ods. 1 druhom pododseku].“;

6.  Lode postavené z rovnocenného materiálu pred [dátum transpozície uvedený v článku 2 ods. 1 druhom pododseku] musia spĺňať jej požiadavky do [vložte dátum päť rokov po dátume uvedenom v článku 2 ods. 1 druhom pododseku].“;

Pozmeňujúci návrh   21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno e a (nové)

Smernica 2009/45/ES

Článok 6 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

e a)  dopĺňa sa tento odsek 6 a:

 

6a.  Odchylne od odseku 6 členský štát, ktorý má viac ako 60 osobných lodí vyrobených zo zliatiny hliníka plaviacich sa pod jeho vlajkou v deň [dátum nadobudnutia účinnosti], môže do [vložte dátum 8 rokov po dátume transpozície uvedenom v článku 2 ods. 1 druhom pododseku] vyňať osobné lode tried B, C a D, ktoré sú vyrobené zo zliatiny hliníka, z ustanovení tejto smernice, a to za predpokladu, že sa nezníži úroveň bezpečnosti a každá vyňatá osobná loď bola vyrobená pred [dátum transpozície uvedený v článku 2 ods. 1 druhom pododseku] a plaví sa výlučne medzi prístavmi uvedeného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b

Smernica 2009/45/ES

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„Všetky takéto opatrenia sa uplatňujú na všetky osobné lode tej istej triedy alebo na plavidlá, ak sú v prevádzke za tých istých špecifikovaných podmienok, bez ohľadu na ich vlajku alebo štátnu príslušnosť alebo miesto sídla ich prevádzkovateľa.“

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b

Smernica 2009/45/ES

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 4 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„Opatrenia uvedené v odseku 3 sa uplatňujú iba dovtedy, kým je loď alebo plavidlo v prevádzke za špecifikovaných podmienok.“

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b

Smernica 2009/45/ES

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenia uvedené v druhom a štvrtom pododseku sa oznamujú prostredníctvom databázy, ktorú Komisia vytvorila a prevádzkuje na tento účel. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty týkajúce sa podmienok prístupu do tejto databázy.“;

„Opatrenia uvedené v druhom a štvrtom pododseku sa oznamujú prostredníctvom databázy, ktorú Komisia vytvorila, prevádzkuje a zverejnila na verejne dostupnom webovom sídle na tento účel. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných opatrení v oblasti prístupu do tejto databázy.“;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Smernica 2009/45/ES

Článok 14 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ ide o osobné lode, ktoré vykonávajú medzinárodné plavby, Únia predloží IMO návrhy na urýchlenie prebiehajúcich prác v rámci IMO na revízii predpisov dohovoru SOLAS z roku 1974, v jeho aktuálnom znení, ktoré obsahujú záležitosti, ktoré sú ponechané na uváženie správneho orgánu, aby sa zaviedli harmonizované výklady týchto predpisov a prijali zodpovedajúce zmeny týchto predpisov.

‘1.  Pokiaľ ide o osobné lode, ktoré vykonávajú medzinárodné plavby, Únia predloží IMO návrhy na urýchlenie prác v rámci IMO na revízii a zlepšení predpisov dohovoru SOLAS z roku 1974, v jeho aktuálnom znení, ktoré obsahujú záležitosti, ktoré sú ponechané na uváženie správneho orgánu, aby sa zaviedli harmonizované výklady týchto predpisov a prijali zodpovedajúce zmeny týchto predpisov.

Pozmeňujúci návrh   26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový)

Smernica 2009/45/ES

Článok 15 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14 a)  v článku 15 sa dopĺňa tento odsek:

 

V sankciách sa predovšetkým zohľadňuje závažnosť, trvanie a úmyselný charakter porušenia, pričom sankcie sa môžu sprísniť, ak sa uplatňujú priťažujúce skutočnosti.

(1)

  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie

Smernica 2009/45/ES určuje bezpečnostné pravidlá a normy pre nové a existujúce osobné lode vyrobené z ocele alebo ekvivalentného materiálu a pre vysokorýchlostné plavidlá zabezpečujúce vnútroštátne služby v členských štátoch EÚ. Na úrovni EÚ sa ňou vykonávajú ustanovenia dohovoru SOLAS Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), ktorými sa stanovujú technické požiadavky na konštrukciu plavidiel, stabilitu, strojné zariadenia, elektrické zariadenia, protipožiarnu ochranu a záchranné vybavenie pre osobné lode, t. j. lode prepravujúce viac než 12 cestujúcich. Flotila vnútroštátnych osobných lodí v EÚ zahŕňa približne 3 175 plavidiel, ktoré sa plavia v jednotlivých morských oblastiach klasifikovaných podľa smernice, a približne 900 plavidiel, ktoré pôsobia len vo vymedzených oblastiach prístavov.

Revízia súčasných pravidiel nadväzuje na kontrolu vhodnosti existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti osobných lodí vykonanou Komisiou, a to vrátane konzultácií s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami. Táto kontrola ukázala, že určité nejasnosti v právnych ustanoveniach viedli k rozdielnym výkladom vnútroštátnymi orgánmi, najmä pokiaľ o to, či sa smernica vzťahuje na menšie lode a niektoré ďalšie druhy lodí. Cieľom návrhu Komisie je zjednodušiť a vyjasniť zodpovedajúce požiadavky. Revidovaná smernica najmä:

  vylučuje zo svojho rozsahu pôsobnosti všetky osobné lode kratšie ako 24 metrov, či už existujúce alebo nové, pričom príslušné bezpečnostné normy sa budú regulovať na úrovni členského štátu (článok 3),

  vylučuje zo svojho rozsahu pôsobnosti príbrežné služobné plavidlá, ktoré prepravujú pracovníkov na zariadenia na mori, ako sú veterné elektrárne, ako aj pomocné člny, ktoré sú člny (prepravované na lodi) používané na prevoz cestujúcich zo stacionárnej osobnej lode, napríklad z výletnej lode, na pobrežie a späť (článok 2),

  vylučuje zo svojho rozsahu pôsobnosti plachetnice, ak sú vybavené pomocným strojným pohonom, ako aj rekreačné jachty a tradičné lode, ktoré sa presnejšie vymedzia (článok 2),

  výslovne zahŕňa do svojho rozsahu pôsobnosti osobné lode vyrobené z hliníka tým, že hliník uznáva ako materiál rovnocenný s oceľou (článok 2).

Zjednodušila sa tiež klasifikácia morských oblastí podľa rizika, ktorému sú vystavené lode plaviace sa v určitej časti mora, a kritériá týkajúcich sa miesta útočišťa, kde stroskotané osoby môžu dosiahnuť pevninu, sa nahrádzajú jasnejším odkazom na vzdialenosť od hranice pobrežia. Okrem toho má Komisia vytvoriť databázu na uchovávanie a sprístupnenie potrebných oznámení členských štátov o výnimkách, ekvivalentoch alebo dodatočných bezpečnostných opatreniach, ktoré štáty môžu prijať s ohľadom na požiadavky smernice (článok 14). Napokon, došlo k aktualizácii celého radu technických vymedzení.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca zdôrazňuje, že hlavným účelom nariadenia o bezpečnosti osobných lodí musí byť zaručenie bezpečného prevozu cestujúcich a posádky na palubách osobných lodí a člnov v EÚ. Navrhovaným zjednodušením by sa naozaj malo napomôcť úplné vykonávanie, monitorovanie a presadzovanie pravidiel v členských štátoch, a tým prispievať k zachovaniu vysokej úrovne celkovej bezpečnosti.

Spravodajca celkovo podporuje návrh Komisie a berie na vedomie zistenia vyplývajúce z predchádzajúceho hodnotenia REFIT, domnieva sa však, že existuje viacero oblastí, v ktorých treba návrh sprísniť a zmeniť. Ako sa predpokladá v návrhu, ďalšia odborná práca na vyjasnení vymedzenia pojmu rovnocenný materiál by tiež mala uľahčiť uplatňovanie aktualizovaných pravidiel v členských štátoch, kde osobné lode postavené z hliníka zabezpečujú vnútroštátne služby.

Usmernenia týkajúce sa bezpečnostných noriem pre menšie lode a lode vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice

Menšie lode kratšie ako 24 metrov sa bežne používajú na prevoz cestujúcich. V prípade týchto lodí môže isť aj o dôležité plavidlá prevážajúce až 250 cestujúcich, ako poznamenal aj EHSV. Hoci by mohlo byť neprimerané zaviesť rovnaké požiadavky ako v prípade väčších osobných lodí, je dôležité zachovať prísne bezpečnostné pravidlá a normy, ak je na členskom štáte, aby stanovil pravidlá takýchto lodí plaviacich sa v jeho vodách. Spravodajca preto navrhuje, aby Komisia poskytovala usmernenia členským štátom, priemyslu a prevádzkovateľov. Takýto „kódex pre malé lode“ uľahčí zbližovanie bezpečnostných pravidiel a kontrol uplatňovaných v členských štátoch.

Pomocné člny prepravované na lodi sa používajú na prevoz cestujúcich z osobných lodí (predovšetkým z výletných lodí) len na pobrežie a späť. Spravodajca sa domnieva, že takéto lode by sa nemali používať na iné druhy služieb, ako sú pobrežné okružné výlety. Tieto by mali vykonávať iba lode, ktoré spĺňajú požiadavky pobrežného štátu na osobné lode. Komisia by preto mala posúdiť potrebu spoločných európskych požiadaviek vrátane záväzných ustanovení a vydať osobitné usmernenia týkajúce sa tejto kategórie s cieľom uľahčiť harmonizáciu pravidiel a noriem medzi členskými štátmi.

Príbrežné služobné plavidlá sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti na základe skutočnosti, že namiesto cestujúcich prevážajú skôr zamestnancov priemyslu na zariadenia na mori. V súčasnosti chýbajú medzinárodne dohodnuté normy, pokiaľ ide o definíciu a prevoz zamestnancov priemyslu, čo sa musí riešiť na úrovni IMO. Spravodajca preto vyzýva členské štáty, aby aktívne podporovali činnosť IMO týkajúcu sa vymedzenia primeraných bezpečnostných noriem pre príbrežné plavidlá.

Plachetnice už boli vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice ako osobné lode, ktoré nie sú poháňané strojnými prostriedkami. Podľa nových pravidiel sa teraz stanovuje, že z jej rozsahu pôsobnosti sa majú vylúčiť aj lode vybavené strojným pohonom určené na pomocné a núdzové použitie. S cieľom zachovať harmonizované úrovne bezpečnosti na plachetniciach v Európe spravodajca navrhuje, aby Komisia posúdila a vydala spoločné požiadavky týkajúce sa tejto kategórie a do roku 2020 zverejnila konkrétne usmernenia.

Transparentnosť

Smernica umožňuje členským štátom prijať opatrenia na zlepšenie bezpečnostných noriem s cieľom riešiť konkrétne miestne okolnosti, zaviesť vnútroštátne pravidlá, ktoré sú rovnocenné s požiadavkou smernice, alebo oslobodiť lode od určitých požiadaviek za určitých prevádzkových podmienok (sezóna, časť dňa, podmienky na mori atď.). Takéto opatrenia sa musia oznámiť Komisii a po ich prijatí aj ostatným členským štátom. S cieľom zaručiť úplnú transparentnosť, a to aj voči verejnosti, by sa každá výnimka, ekvivalent alebo dodatočné bezpečnostné opatrenie mali zverejniť na verejne prístupnom webovom sídle. Primeraným delegovaným aktom by Komisia mala včas stanoviť všeobecné podmienky prístupu k príslušnej databáze a jej používania.

Bezpečnostné normy a posádky lodí

Na zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti počas plavby osobných lodí je dôležité vziať do úvahy nielen fyzickú štruktúru a vybavenie plavidiel, ale zohľadniť aj prepojenie medzi bezpečnosťou, životnými a pracovnými podmienkami a odbornou prípravou posádky. Je zrejmé, že ľudský faktor zohráva v celom procese zásadnú úlohu. Spravodajca sa domnieva, že v smernici by sa malo výslovne uviesť, že EÚ musí zaujať proaktívny prístup k tejto otázke, a to aj v medzinárodnom rámci, s cieľom sledovať a zlepšovať sociálne podmienky pracovníkov na lodiach.


STANOVISKO Výboru pre právne veci (18.1.2017)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode

(COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Joëlle Bergeron

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

Návrh Komisie sa týka zmeny smernice 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode. Táto smernica nie je veľmi stará, potrebuje však určitú aktualizáciu. Cieľom smernice je zachovanie vysokého štandardu bezpečnosti osobných lodí v rámci Únie. Úroveň bezpečnosti je harmonizovaná, a preto smernica celkom logicky stanovuje vzájomné uznávanie bezpečnostných certifikátov lodí. Rôzne navrhované zmeny sú podrobnejšie opísané ďalej v texte podľa jednotlivých oblastí.

Zjednodušenie právnych predpisov

Návrh Komisie je súčasťou Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorý je zameraný na zjednodušenie práva Únie v čo najväčšej možnej miere. Zahŕňa to tiež do určitej miery dereguláciu určitých činností. Aj keď je teda logické, aby osobné lode podliehali prísnym bezpečnostným pravidlám, ukázalo sa, že nie je nevyhnutné, aby malé plavidlá, t. j. plavidlá s dĺžkou menej ako 24 metrov, mali harmonizované bezpečnostné pravidlá, pretože sú príliš zložité alebo sa nedajú uplatniť. V tomto návrhu sa preto rušia pravidlá EÚ pre tieto malé plavidlá okrem tých, ktoré sa plavia vysokou rýchlosťou, pričom sa členským štátom ponecháva úplná sloboda na právnu úpravu. Rekreačné plavidlá sú takisto vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice.

Spravodajkyna poznamenáva, že v rámci postupu zjednodušenia boli viaceré vymedzenia pojmov obsiahnuté v smernici prispôsobené súčasným okolnostiam. Pôvodne sa smernica uplatňovala na lode vyrobené z ocele a rovnocenného materiálu vrátane ľahkých materiálov, ale nebola uplatňovaná rovnako vo všetkých členských štátoch. Návrh preto objasňuje rozsah pôsobnosti smernice v súvislosti s vymedzením hliníka ako rovnocenného a odolného materiálu líšiaceho sa od ocele, to s cieľom stanoviť spoločné bezpečnostné normy pre tieto lode.

Súčasná smernica delí morské oblasti do viacerých sektorov podľa nebezpečnosti mora a umožňuje, aby sa najmä ľahšie plavidlá mohli plaviť v oblastiach v blízkosti pobrežných „útočísk“. Keďže tieto útočiská sa nedali vždy ľahko lokalizovať, čo komplikovalo výpočet hraníc zón, v ktorých sa plavia tieto ľahšie plavidlá, koncept útočiska sa zrušil, aby sa mohlo jednoduchšie odkazovať na vzdialenosť od pobrežia.

V rovnakom duchu zjednodušovania návrh smernice predpokladá zosúladenie pravidiel kontroly pre nové lode s pravidlami pre existujúce lode. V záujme lepšej zrozumiteľnosti smernice sa mnohé prechodné ustanovenia, ktoré stratili účel, rušia.

Databáza

V záujme zlepšenia prístupnosti vnútroštátnych požiadaviek na bezpečnosť plavidiel – ktoré sa v mnohých prípadoch môžu líšiť – sa v návrhu predpokladá, že Komisia zriadi databázu rôznych vnútroštátnych požiadaviek, z ktorej budú ťažiť kontrolné orgány a prevádzkovatelia lodí. Túto databázu by mala spravovať Komisia a mala by byť prístupná príslušným osobám. Tento návrh je veľmi užitočný, pretože umožňuje ľahší prístup k právu, pričom ponecháva členským štátom možnosť rozhodnúť sa, či zachovajú svoje príslušné vnútroštátne požiadavky.

Komitológia

Navrhujú sa ďalšie zmeny s cieľom zosúladiť ustanovenia smernice s novým rámcom pre komitológiu zavedeným Lisabonskou zmluvou. Aktualizovali sa tak odkazy na vykonávacie akty a regulačný postup s kontrolou sa vypustil v prospech delegovaných aktov.

Delegované akty sa v budúcnosti budú môcť používať na zmenu určitých technických požiadaviek, na regulovanie uvedenej databázy, ale takisto umožnia Komisii obmedzovať v Európe uplatňovanie niektorých medzinárodných dohôd o bezpečnosti plavby v prípade ich budúcej zmeny. Spravodajkyňa preskúmala tieto aspekty návrhu s osobitnou pozornosťou a k tejto novej delegovanej právomoci nemá žiadne výhrady.

Záver

Spravodajkyňa napokon poznamenáva, že skúmala návrh smernice, ktorý má technickú povahu, a nemá žiadne námietky. Zosúladenie so súčasným právnym rámcom, a to najmä pokiaľ ide o komitológiu, je správne a administratívne zjednodušenie je vítané.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tento pozmeňujúci návrh:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  S cieľom zvýšiť transparentnosť a uľahčiť členským štátom oznamovanie výnimiek, ekvivalentov a dodatočných bezpečnostných opatrení by Komisia mala na tento účel vytvoriť a prevádzkovať databázu. Táto databáza by mala zahŕňať oznamované opatrenia v podobe návrhu aj v prijatej podobe.

(7)  S cieľom zvýšiť transparentnosť a uľahčiť členským štátom oznamovanie výnimiek, ekvivalentov a dodatočných bezpečnostných opatrení by Komisia mala na tento účel vytvoriť a prevádzkovať databázu. Táto databáza by mala zahŕňať oznamované opatrenia v podobe návrhu aj v ich prijatom znení. Tieto údaje by mali byť prístupné verejnosti.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode

Referenčné čísla

COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

9.6.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Joëlle Bergeron

11.7.2016

Prerokovanie vo výbore

29.11.2016

 

 

 

Dátum prijatia

12.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Andrey Novakov


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Title

Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode

Referenčné čísla

COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)

Dátum predloženia v EP

6.6.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

9.6.2016

JURI

9.6.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

15.6.2016

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Daniela Aiuto

15.6.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Dátum prijatia

11.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Dátum predloženia

21.4.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia