Postup : 2016/0171(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0168/2017

Předložené texty :

A8-0168/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Hlasování :

PV 04/10/2017 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0374

ZPRÁVA     ***I
PDF 786kWORD 94k
21.4.2017
PE 597.720v02-00 A8-0168/2017

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Izaskun Bilbao Barandica

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0370),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0209/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2016(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0168/2017);

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud návrh nahradí, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh  1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Za posledních 17 let došlo ke klíčovému technologickému pokroku v oblasti komunikačních prostředků a ukládání údajů o pohybu lodí, díky čemuž je možné využívat na palubách lodí automatické identifikační systémy (AIS), a tím zdokonalit sledování lodí. V důsledku toho se výrazně snížily související náklady na vybavení, které je k provádění těchto funkcí nutné. V souladu s odpovídajícími pravidly přijatými Mezinárodní námořní organizací (IMO) byla podél evropského pobřeží zřízena řada povinných systémů podávání zpráv týkajících se lodí. Právo Unie a jednotlivých států zajišťuje, aby v rámci těchto systémů lodě plnily povinné požadavky na hlášení.

(3)  Za posledních 17 let došlo ke klíčovému technologickému pokroku v oblasti komunikačních prostředků a ukládání údajů o pohybu lodí, díky čemuž je možné využívat na palubách lodí automatické identifikační systémy (AIS), a tím zdokonalit sledování lodí. V důsledku toho se výrazně snížily související náklady na vybavení, které je k provádění těchto funkcí nutné. V souladu s odpovídajícími pravidly přijatými Mezinárodní námořní organizací (IMO) byla podél evropského pobřeží zřízena řada povinných systémů podávání zpráv týkajících se lodí. Právo Unie a jednotlivých států zajišťuje, aby v rámci těchto systémů lodě plnily povinné požadavky na hlášení. Za tímto účelem je nyní třeba dosáhnout pokroku, pokud jde o technologické inovace, rozšířit dosavadní výsledky a současně vždy zachovat kritérium neutrality.

Pozměňovací návrh  2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Shromažďování, přenos a sdílení údajů o lodích bylo umožněno, zjednodušeno a harmonizováno díky vnitrostátnímu jednotnému portálu, který je uveden ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU17, a systému SafeSeaNet, která je uvedena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES18. Informace o osobách na palubě, které jsou vyžadovány směrnicí 98/41/ES, by proto měly být zaznamenávány ve vnitrostátním jednotném portálu, který v případě mimořádné události nebo nehody zajišťuje, že jsou údaje pohotově k dispozici příslušnému orgánu.

(4)  Shromažďování, přenos a sdílení údajů o lodích bylo umožněno, zjednodušeno a harmonizováno díky vnitrostátnímu jednotnému portálu, který je uveden ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU17, a systému SafeSeaNet, která je uvedena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES18. Informace o osobách na palubě, které jsou vyžadovány směrnicí 98/41/ES, by proto měly být zaznamenávány ve vnitrostátním jednotném portálu, který v případě mimořádné události nebo nehody zajišťuje, že jsou údaje pohotově k dispozici příslušnému orgánu. Tyto údaje by měly být používány pouze pro účely bezpečnosti cestujících a mělo by s nimi být nakládáno v souladu s právními předpisy Unie o ochraně údajů a soukromí.

_________________

_________________

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU ze dne 20. října 2010 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice 2002/6/ES (Úř. věst. L 283, 29.10.2010, s. 1).

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU ze dne 20. října 2010 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice 2002/6/ES (Úř. věst. L 283, 29.10.2010, s. 1).

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10).

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10).

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Aby byl zaručen soulad se zásadou proporcionality, menší provozovatelé, kteří dosud nevyužívají vnitrostátní jednotný portál a provozují dopravu především na velice krátkých vnitrostátních plavbách o délce do 20 námořních mil (to znamená, že mají povinnost zaznamenávat pouze počet cestujících na palubě), by měli mít možnost rozhodnout se, zda tento údaj zpřístupní prostřednictvím vnitrostátního jednotného portálu nebo automatického identifikačního systému.

(5)  Aby byl zaručen soulad se zásadou proporcionality, menší provozovatelé, kteří dosud nevyužívají vnitrostátní jednotný portál a provozují dopravu především na velice krátkých vnitrostátních plavbách o délce do 20 námořních mil (to znamená, že mají povinnost zaznamenávat pouze počet cestujících na palubě), by měli mít možnost rozhodnout se, zda tento údaj zpřístupní prostřednictvím vnitrostátního jednotného portálu, automatického identifikačního systému nebo jiného elektronického systému, který bude schválen členským státem.

Odůvodnění

Je nutné přesně určit, kdo bude mít povinnost zasílat údaje prostřednictvím jednotného portálu nebo automatického identifikačního systému. Patří sem i nová možnost elektronického systému schváleného členským státem pro provozovatele na krátkých trasách, kteří nemohou použít žádnou z výše uvedených dvou možností, jelikož by jim to přineslo organizační problémy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a záchranných opatření.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Pokrok ve vývoji vnitrostátních jednotných portálů by měl ideálně směřovat k budoucí jednotné platformě na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh  5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Členské státy by měly mít možnost zachovat stávající možnosti snížit hranici 20 námořních mil pro záznam a uvádění seznamu osob na palubě, včetně cest, při nichž osobní lodě přepravující vysoký počet cestujících postupně staví v přístavech vzdálených méně než 20 mil v průběhu jedné delší plavby.   V takových případech by mělo být členským státům umožněno snížit hranici 20 námořních mil tak, aby bylo možné zaznamenávat informace požadované touto směrnicí pro cestující na palubě, kteří se nalodili v prvním nebo v mezilehlých přístavech.

Pozměňovací návrh     6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Aby se snížily obavy příbuzných v případě nehody a zbytečná prodlení při poskytování konzulární pomoci a jiných služeb, měly by sdělované údaje obsahovat informace o státní příslušnosti osob na palubě. Měl by být zjednodušen a objasněn seznam požadovaných údajů u plaveb o délce nad 20 námořních mil a měl by být co nejvíce sladěn s požadavky na hlášení údajů do vnitrostátního jednotného portálu.

(6)  Pro poskytování včasných a spolehlivých informací v případě nehody, aby se snížila zbytečná prodlení při poskytování konzulární pomoci a jiných služeb a pro usnadnění postupů identifikace by měly sdělované údaje obsahovat informace o státní příslušnosti osob na palubě. Měl by být zjednodušen a objasněn seznam požadovaných údajů u plaveb o délce nad 20 námořních mil a měl by být co nejvíce sladěn s požadavky na hlášení údajů do vnitrostátního jednotného portálu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Vzhledem k dostupnosti elektronických prostředků k zaznamenávání údajů a skutečnosti, že by osobní údaje měly být v každém případě shromážděny před odplutím lodě, by třicetiminutové zpoždění, které je v současnosti stanoveno směrnicí 98/41/ES, mělo být považováno za maximální a mělo by být využíváno pouze ve výjimečných případech.

(7)  Vzhledem k dostupnosti elektronických prostředků k zaznamenávání údajů a skutečnosti, že by osobní údaje měly být v každém případě shromážděny před odplutím lodě, by třicetiminutové zpoždění, které je v současnosti stanoveno směrnicí 98/41/ES, mělo být zkráceno na desetiminutové, jež by mělo být považováno za maximální a mělo by být využíváno pouze ve výjimečných případech.

Pozměňovací návrh  8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Po ukončení registrační procedury by měly být cestujícím vždy poskytnuty informace o bezpečnostních opatřeních na plavidlech a o příslušných krocích v případě nouzové situace.

Pozměňovací návrh     9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Tato směrnice by se neměla vztahovat na rekreační jachty nebo rekreační plavidla, včetně případů, kdy jsou pronajaty bez posádky a nejsou následně komerčně využity za účelem přepravy cestujících;

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Pokud opatření zahrnují zpracování osobních údajů, toto zpracování se provádí v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů20. Osobní údaje shromážděné pro účely směrnice 98/41/ES by zejména neměly být zpracovávány a používány pro jiný účel a neměly by být uchovávány déle, než je nebytné pro účely vymezené ve směrnici 98/41/ES.

(10)  Opatření uvedená ve směrnici 98/41/EC a směrnici 2010/65/EC zahrnují zpracování osobních údajů. Takové zpracování se provádí v souladu s právními předpisy Unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67920a a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200120b. Osobní údaje shromážděné pro účely směrnice 98/41/ES za účelem usnadnění pátracích a záchranných operací a účinného řešení následků nehody by neměly být dále zpracovávány nebo používány pro jiný účel a neměly by být uchovávány déle, než je nebytné pro konkrétní účely vymezené ve směrnici 98/41/ES. Osobní údaje by proto měly být automaticky a bez zbytečného odkladu zničeny po bezpečném ukončení plavby nebo případně po uzavření vyšetřování nebo soudního řízení následujícího po nehodě nebo nouzové situaci.

__________________

__________________

20 Zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/2016 ze dne XXX (číslo a datum se doplní po formálním přijetí) o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) (odkaz na Úř. věst. se doplní po formálním přijetí) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

 

20a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

20b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Údaje v rámci oznámení výjimek a žádostí o odchylky ze strany členských států, jakož i údaje získané prostřednictvím různých služeb sběru údajů, budou sladěny a koordinovány tak, aby bylo dosaženo jejich co nejúčelnějšího využití.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Aby se zohlednil vývoj na mezinárodní úrovni a zvýšila transparentnost, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o vyloučení změn mezinárodních nástrojů z působnosti této směrnice, je-li to nezbytné, a stanovení podmínek přístupu k databázi spravované Komisí s cílem přijímat od členských států oznámení výjimek a žádostí o odchylky. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Aby se zejména zaručila rovnocenná účast na přípravě aktů v přenesené pravomoci, Evropský parlament a Komise přijímají všechny dokumenty ve stejném okamžiku jako odborníci členských států a tito odborníci mají systematicky přístup na zasedání odborných skupin Komise, které se zabývají přípravou aktů v přenesené pravomoci.

(14)  Aby se zohlednil vývoj a technické inovace na mezinárodní úrovni a zvýšila transparentnost, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o vyloučení změn mezinárodních nástrojů z působnosti této směrnice, je-li to nezbytné, a stanovení podmínek přístupu k databázi spravované Komisí s cílem přijímat od členských států oznámení výjimek a žádostí o odchylky. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Aby se zejména zaručila rovnocenná účast na přípravě aktů v přenesené pravomoci, Evropský parlament a Komise přijímají všechny dokumenty ve stejném okamžiku jako odborníci členských států a tito odborníci mají systematicky přístup na zasedání odborných skupin Komise, které se zabývají přípravou aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  S ohledem na celý monitorovací cyklus návštěv ze strany Evropské agentury pro námořní bezpečnost by Komise měla vyhodnotit provádění směrnice 98/41/ES nejpozději do [sedm let po datu uvedeném v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci] a měla by o něm podat zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Členské státy by měly s Komisí spolupracovat při shromažďování všech informací, které jsou pro toto hodnocení nezbytné.

(15)  S ohledem na celý monitorovací cyklus návštěv ze strany Evropské agentury pro námořní bezpečnost by Komise měla vyhodnotit provádění směrnice 98/41/ES nejpozději do [dva roky po datu uvedeném v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci] a měla by o něm podat zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Členské státy by měly s Komisí spolupracovat při shromažďování všech informací, které jsou pro toto hodnocení nezbytné.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Směrnice 98/41/ES

Čl. 2 – odrážka 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–   ,chráněnou mořskou oblastíʻ rozumí námořní oblast, v níž mohou provozovat činnost plavidla třídy D, která je uvedena v čl. 4 odst. 2 směrnice 2009/45/ES,

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 98/41/ES

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před vyplutím osobní lodě je počet osob na lodi sdělen veliteli osobní lodi a zaznamenán v jednotném portálu zřízeném podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU* nebo zpřístupněn určenému orgánu prostřednictvím automatického identifikačního systému.

Před vyplutím osobní lodě je počet osob na lodi sdělen veliteli osobní lodi a zaznamenán v jednotném portálu zřízeném podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU nebo jinak zpřístupněn určenému orgánu prostřednictvím automatického identifikačního systému.

 

Do [vložit datum: dva roky po vstupu této pozměňující směrnice v platnost] v případech, kdy délka cesty činí 20 námořních mil či méně, může být odchylně od prvního pododstavce počet osob na palubě zpřístupněn oznámenému orgánu prostřednictvím jiného elektronického systému, je-li tento systém schválený členským státem a byl již zaveden před [vložit datum vstupu této směrnice v platnost].

Odůvodnění

Je nutné přesně určit, kdo bude mít povinnost zasílat údaje prostřednictvím jednotného portálu nebo automatického identifikačního systému. Patří sem i nová možnost (již zavedeného) elektronického systému schváleného členským státem pro provozovatele na krátkých trasách, kteří nemohou použít žádnou z výše uvedených dvou možností, jelikož by jim to přineslo organizační problémy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a záchranných opatření. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit původní myšlenku obsaženou v PN 10 návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 98/41/ES

Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  rok narození osob na palubě lodi,

  datum narození osob na palubě lodi,

Odůvodnění

Rok narození není dostatečný údaj pro řádnou identifikaci osob na velké lodi pro přepravu cestujících. Kromě toho je přesné datum narození důležité z lékařského hlediska v případě malých dětí. Mimoto je vhodné tento údaj standardizovat s údaji, které jsou již k dispozici v jiné podobě (ve formulářích FAL se požaduje uvést přesné datum narození).

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 98/41/ES

Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  kontaktní číslo v případě nouzové situace, požádá-li o to cestující;

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 98/41/ES

Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  požádá-li o to cestující, také informace o zvláštní péči nebo pomoci v nouzových situacích.

  informace o zvláštní péči nebo pomoci, jež mohou být potřebné v nouzových situacích.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 98/41/ES

Čl. 5 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tyto informace jsou shromažďovány před vyplutím lodi a zaznamenány ve vnitrostátním portálu zřízeném podle článku 5 směrnice 2010/65/EU ihned po vyplutí lodi, avšak nejpozději 30 minut po vyplutí lodi.

2.  Tyto informace jsou shromažďovány před vyplutím lodi a zaznamenány ve vnitrostátním portálu zřízeném podle článku 5 směrnice 2010/65/EU ihned po vyplutí lodi, avšak nejpozději 10 minut po vyplutí lodi.

Pozměňovací návrh  20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 98/41/ES

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Osobní údaje shromážděné pro účely této směrnice by neměly být zpracovány ani použity pro jakýkoli jiný účel.

3.  Osobní údaje shromážděné pro účely této směrnice nejsou zpracovány ani použity pro jakýkoli jiný účel kromě bezpečnosti cestujících, vždy se s nimi nakládá v souladu právními předpisy Unie o ochraně údajů a soukromí a jsou automaticky a bez zbytečného odkladu zničeny, pokud jich nadále není potřeba.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 98/41/ES

Čl. 8 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každá společnost odpovědná za provozování osobní lodě jmenuje v případech, kdy to vyžadují články 4 a 5 této směrnice, registrátora cestujících odpovědného za zaznamenání informací uvedených ve zmíněných ustanoveních v jednotném portálu zřízeném podle článku 5 směrnice 2010/65/EU nebo za zpřístupnění těchto informací prostřednictvím automatického identifikačního systému.

Každá společnost odpovědná za provozování osobní lodě jmenuje v případech, kdy to vyžaduje shromažďování informací podle článků 4 a 5 této směrnice, registrátora cestujících odpovědného za zaznamenání těchto informací v souladu s uvedenými články.

Odůvodnění

Je nutné přesně určit, kdo bude mít povinnost zasílat údaje prostřednictvím jednotného portálu nebo automatického identifikačního systému. Patří sem i nová možnost (již zavedeného) elektronického systému schváleného členským státem pro provozovatele na krátkých trasách, kteří nemohou použít žádnou z výše uvedených dvou možností, jelikož by jim to přineslo organizační problémy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a záchranných opatření. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit původní myšlenku obsaženou v PN 15 návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh  22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 98/41/ES

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osobní údaje shromážděné v souladu s článkem 5 společnost neuchovává déle, než je nutné pro účely této směrnice, konkrétně do okamžiku, kdy jsou údaje zaznamenány v jednotném portálu zřízeném podle článku 5 směrnice 2010/65/EU. Aniž jsou dotčeny jiné ohlašovací povinnosti, jakmile již informace nejsou pro tento účel potřeba, zničí se.

Osobní údaje shromážděné v souladu s článkem 5 společnost neuchovává déle, než je nutné pro účely této směrnice, konkrétně do okamžiku, kdy jsou údaje zaznamenány v jednotném portálu zřízeném podle článku 5 směrnice 2010/65/EU. Aniž jsou dotčeny jiné specifické ohlašovací povinnosti podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, včetně povinností pro statistické účely, jakmile již informace nejsou pro tento účel potřeba, zničí se automaticky a bez zbytečného odkladu.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 98/41/ES

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Se zohledněním technického pokroku a nákladů na zavedení zavede každá společnost vhodná technická a organizační opatření za účelem ochrany osobních údajů zpracovaných podle článku 5 proti náhodnému nebo nezákonnému zničení nebo ztrátě, neoprávněné změně,

prozrazení nebo neoprávněnému přístupu k nim.

 

Odůvodnění

PN 8 stanoviska LIBE přijatý podle čl. 53 odst. 4. Bezpečnost údajů je základním prvkem právních předpisů Unie o ochraně údajů. Návrh COM to uznává tím, že bere na vědomí, že to nezahrnuje žádné záruky ohledně dostupnosti osobních údajů. Navrhované znění je převzato ze stávající směrnice 95/46/ES a jejího prováděcího aktu, nařízení 2016/679. Článek 11 směrnice 98/41 se zde nahrazuje novým článkem 11 obsahujícím tuto povinnost, který byl vypuštěn v návrhu. Měl by být znovu zaveden.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a – odrážka 1 a (nová)

Směrnice 98/41/ES

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  vkládá se nové písmeno ba), které zní:

 

„ba)  Členské státy, z jejichž přístavů lodě vyplouvají, mohou osvobodit osobní lodě provozující výlučně v chráněných mořských oblastech pravidelné služby v délce do jedné hodiny mezi zastávkami v přístavech od povinnosti stanovené v čl. 4 odst. 2.“

Odůvodnění

Tato výjimka by měla být zachována s cílem zajistit, aby přezkum této směrnice nezatěžoval zbytečně provozovatele provozující pravidelné služby v trvání méně než jedné hodiny v chráněných mořských oblastech, jak to stanoví směrnice 98/41/ES.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Směrnice 98/41/ES

Čl. 10 – odst. 3 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osobní údaje shromážděné v souladu s článkem 5 nesmějí být členskými státy uchovávány déle, než je pro účely této směrnice nezbytné, tedy:

Osobní údaje shromážděné v souladu s článkem 5 jsou uchovávány členskými státy:

Pozměňovací návrh  26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Směrnice 98/41/ES

Čl. 10 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny jiné ohlašovací povinnosti, jakmile již informace nejsou pro tyto účely potřeba, zničí se.

Aniž jsou dotčeny jiné specifické ohlašovací povinnosti podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, včetně povinností pro statistické účely, jakmile již informace nejsou pro tento účel potřeba, zničí se automaticky a bez zbytečného odkladu.

Pozměňovací návrh  27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Směrnice 98/41/ES

Článek 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a)  vkládá se nový článek 11a, který zní:

 

„Článek 11a

 

1.   Zpracování osobních údajů podle této směrnice se provádí v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

 

2.   Zpracování osobních údajů orgány a subjekty Unie podle této směrnice, jako je jednotný proťal a SafeSeaNet, se provádí v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.“

Odůvodnění

PN 10 ze stanoviska výboru LIBE přijatého podle čl. 53 odst. 4. Právní konzistentnost se směrnicí 2010/65, jež rovněž obsahuje obdobné ustanovení. Rovněž by mělo být v souladu s bodem odůvodnění 10. Ve skutečnosti jsou jednotný portál a systém SafeSeaNet řízeny Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Směrnice 98/41/ES

Čl. 12 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 9 a 12 se na Komisi přenese na dobu neurčitou, která začne plynout od [datum vstupu v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 9 a 12 se na Komisi přenese na dobu pěti let, jež může být prodloužena a která začne plynout od [datum vstupu v platnost].

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Směrnice 98/41/ES

Čl. 14 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise vyhodnotí provádění této směrnice a nejpozději do [sedm let po datu uvedeném v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci] předloží výsledky hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

Komise vyhodnotí provádění této směrnice a nejpozději do [dva roky let po datu uvedeném v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci] předloží výsledky hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

(1)

  Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 172.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Návrh na změnu směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí je součástí širší revize právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti osobních lodí, v souladu s programem pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), který provádí Komise.

Ve zprávě vyplývající z uvedené kontroly účinnosti Komise dospěla k závěru, že právní rámec EU je pro daný účel obecně vhodný a vede ke zvýšení bezpečnosti, ale že existuje prostor pro zlepšení, pokud jde o zjednodušení a vyjasnění předpisů. 

Cílem zprávy je proto aktualizovat, objasnit a zjednodušit stávající požadavky na počítání a registraci cestujících a členů posádky na osobních lodích a zároveň zvýšit úroveň bezpečnosti. Snaží se vyloučit veškeré zdvojování, co se týče ohlašovací povinnosti, i nepřiměřené požadavky.

Evropský parlament je původcem mnoha vylepšení režimu námořní bezpečnosti EU, přičemž již pracoval na třech balíčcích předpisů pro tuto oblast. Také konkrétně žádal legislativní návrh na modernizaci právních předpisů upravujících bezpečnost osobních lodí.

Návrh Komise

Navrhovaná změna směrnice 98/41/ES zavádí požadavek registrace a digitálního vykazování údajů o cestujících na základě sladěných správních postupů (tzv. vnitrostátní jednotný portál zřízený podle směrnice 2010/65/EU) s cílem usnadnit pátrací a záchranné akce v případě nouze. Současný systém údajů o osobách na palubě, které jsou uloženy v rejstříku firem, bude nahrazen záznamy údajů v elektronickém systému, jehož prostřednictvím budou tyto údaje okamžitě zasílány na vnitrostátní jednotný portál. Tento návrh také zavádí flexibilitu pro provozovatele kratších tras. Alternativou navrženou pro lodě provozované bez informačních systémů na palubě nebo bez připojení k internetu je sdělovat počet osob na palubě prostřednictvím automatického informačního systému plavidla.

Návrh zavádí v rámci informací nový prvek: státní příslušnost osob na palubě, a sice na základě jejich vlastního prohlášení. Všechny shromážděné informace musí být uchovávány až do okamžiku, kdy bude plavba bezpečně ukončena, nebo v případě nehody až do konce soudního řízení.

Návrh rovněž objasňuje oblast působnosti směrnice, jelikož vysvětluje, jak interpretovat prahovou vzdálenost 20 námořních mil a definovat „mořskou oblast D“ v ústích řek a přístavech. 

I když tento návrh nebyl doprovázen posouzením dopadů, je k němu připojen pracovní dokument útvarů Komise a plán provádění. Tyto dokumenty podrobně vysvětlují důvody navrhovaných změn, hodnotí dopad některých z nich, shrnují výměnu názorů ve fázi konzultací s členskými státy a zainteresovanými stranami, stejně jako harmonogram pro veškeré výzvy, co se týče provedení a podpůrných opatření.

Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka vítá úmysl Komise aktualizovat, vyjasnit a zjednodušit stávající požadavky obsažené v této směrnici a zároveň požaduje koordinaci a harmonizaci s cílem dosáhnout maximálního účinku směrnice.

Cílem revize je posílit a povzbudit jednotný evropský trh v odvětví námořní dopravy.

Technologická inovace je skutečností, která se rozvíjí rychleji, než jsme předpokládali, a zpravodajka se proto zasazuje o vynaložení úsilí o dosažení její neutrality.

Podporuje digitální oznámení prostřednictvím vnitrostátního jednotného portálu, jež Evropská komise navrhla pro trasy delší než 20 mil, a zasazuje se o to, aby pokrok ve vývoji tohoto nástroje na vnitrostátní úrovni přinesl vzorovou platformu pro budoucí směřování k vytvoření jednotného evropského portálu. Avšak zatímco se tento proces bude vyvíjet, je třeba stanovit pružnou hranici pro provozovatele, kteří pořádají kratší plavby, a v této souvislosti zpravodajka navrhuje třetí možnost, která spočívá ve využití elektronického systému schváleného členským státem. Předejde se tak narušení jejich činnosti a zajistí se bezpečnost ve vztahu k případným potřebám týkajícím se záchranných opatření, jež mají často lokální rozměr.

Druhým bodem, který by zpravodajka chtěla zdůraznit, je nutnost posílit ochranu osobních údajů cestujících, které se automaticky zničí v okamžiku, kdy již nebudou zapotřebí pro účely stanovené touto směrnicí. V této souvislosti připomíná, že se jedná především o bezpečnost cestujících a usnadnění pátracích a záchranných operací.

Zpravodajka kromě toho navrhuje, aby zaslané informace o zvláštních ohledech či pomoci, již by cestující mohli v nouzové situaci potřebovat, byly povinné s cílem zohlednit veškeré informace v případě, že bude zapotřebí provést záchrannou operaci. Tyto informace spolu s úplným datem narození a státní příslušností, jak navrhuje Komise, a s ostatními požadavky, budou shromážděny před vyplutím lodi a zaznamenány na vnitrostátním jednotném portálu zřízeném podle článku 5 směrnice 2010/65/EU ihned po vyplutí lodi, avšak v jakémkoli případě nejpozději 10 minut po vyplutí lodi. Zpravodajka se v tomto případě zasazuje o snížení limitu třiceti minut, který navrhuje Evropská komise.

Co se týče pravomocí Evropské komise ve vztahu k aktům v přenesené pravomoci, zpravodajka souhlasí s využitím tohoto nástroje, ale navrhuje omezení uvedené možnosti pomocí úpravy definice neurčitého období, které je obsažené v návrhu Komise, na 5 let s možností prodloužení.

V tomto smyslu navrhuje zkrácení doby, kterou bude Komise mít k posouzení toho, zda je rozhodnutí o zproštění povinnosti předložené členským státem odůvodněné nebo zda nemůže mít nepříznivé důsledky pro rozdělení pravomocí, a k tomu, aby členský stát požádala o změnu nebo o odvolání daného rozhodnutí, na tři měsíce.

Jako poslední bod zpravodajka navrhuje, aby Komise vyhodnotila provádění této směrnice a předložila výsledky hodnocení spoluzákonodárcům nejpozději do dvou let po datu uvedeném v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci, čímž zkracuje dobu v délce 7 let, kterou navrhuje Komise.


STANOVISKO za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (28.2.2017)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Navrhovatelka: Helga Stevens

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Aby se snížily obavy příbuzných v případě nehody a zbytečná prodlení při poskytování konzulární pomoci a jiných služeb, měly by sdělované údaje obsahovat informace o státní příslušnosti osob na palubě. Měl by být zjednodušen a objasněn seznam požadovaných údajů u plaveb o délce nad 20 námořních mil a měl by být co nejvíce sladěn s požadavky na hlášení údajů do vnitrostátního jednotného portálu.

(6)  Aby mohly být příbuzným v případě nehody poskytnuty včasné a spolehlivé informace a aby byla omezena zbytečná prodlení při poskytování konzulární pomoci a jiných služeb, měly by sdělované údaje obsahovat informace o státní příslušnosti osob na palubě. Měl by být zjednodušen a objasněn seznam požadovaných údajů u plaveb o délce nad 20 námořních mil a měl by být co nejvíce sladěn s požadavky na hlášení údajů do vnitrostátního jednotného portálu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Pokud opatření zahrnují zpracování osobních údajů, toto zpracování se provádí v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů20. Osobní údaje shromážděné pro účely směrnice 98/41/ES by zejména neměly být zpracovávány a používány pro jiný účel a neměly by být uchovávány déle, než je nebytné pro účely vymezené ve směrnici 98/41/ES.

(10)  Opatření stanovená ve směrnici 98/41/ES a směrnici 2010/65/ES zahrnují zpracování osobních údajů. Toto zpracování se řídí právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67920a a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200120b, které se vztahuje na zpracování osobních údajů zaznamenaných v jednotném portálu a SafeSeaNet. Osobní údaje shromážděné pro účely směrnice 98/41/ES s cílem usnadnit pátrací a záchranné operace a účinné vyrovnání se s následky nehody by zejména neměly být dále zpracovávány a používány pro jiný účel a neměly by být uchovávány déle, než je nezbytné pro zvláštní účely vymezené ve směrnici 98/41/ES. Osobní údaje by proto měly být okamžitě zničeny, jakmile loď bezpečně dokončí plavbu nebo jakmile je dokončeno vyšetřování nehody nebo mimořádné události či související soudní řízení.

_______________

__________________

20 Zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/2016 ze dne XXX (číslo a datum se doplní po formálním přijetí) o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) (odkaz na Úř. věst. se doplní po formálním přijetí) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

 

20a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

20b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 98/41/ES

Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  rok narození osob na palubě lodi,

–  datum narození,

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 98/41/ES

Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  obvyklé bydliště,

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 98/41/ES

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Osobní údaje shromážděné pro účely této směrnice by neměly být zpracovány ani použity pro jakýkoli jiný účel.;

3.  Osobní údaje shromážděné pro účely této směrnice nejsou zpracovány ani použity pro jakýkoli jiný účel.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 98/41/ES

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy zajistí, aby společnost odpovědná za provozování této osobní lodi poskytla při shromažďování informací podle tohoto článku každé osobě na palubě informace stanovené v nařízení (EU) 2016/679, a to ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno pochopitelné podobě s využitím jasného a jednoduchého jazyka.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 98/41/ES

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osobní údaje shromážděné v souladu s článkem 5 společnost neuchovává déle, než je nutné pro účely této směrnice, konkrétně do okamžiku, kdy jsou údaje zaznamenány v jednotném portálu zřízeném podle článku 5 směrnice 2010/65/EU. Aniž jsou dotčeny jiné ohlašovací povinnosti, jakmile již informace nejsou pro tento účel potřeba, zničí se.

Osobní údaje shromážděné v souladu s článkem 5 společnost neuchovává déle, než je nutné pro účely této směrnice, konkrétně do okamžiku, kdy jsou údaje zaznamenány v jednotném portálu zřízeném podle článku 5 směrnice 2010/65/EU. Aniž jsou dotčeny jiné zvláštní ohlašovací povinnosti podle právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů, mimo jiné i pro statistické účely, jakmile již informace nejsou pro tento účel potřeba, okamžitě se zničí.

Odůvodnění

Formulace přidávaná v návrhu („aniž jsou dotčeny jiné ohlašovací povinnosti“) neposkytuje právní jistotu, neboť neupřesňuje, co tyto jiné ohlašovací povinnosti jsou, z jakého právního základu vycházejí a jakým účelům slouží. Návrh změny, který předložil ve svém stanovisku evropský inspektor ochrany údajů s cílem dosáhnout právní jistoty.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 98/41/ES

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Každá společnost provádí s ohledem na stav techniky a náklady spojené s prováděním vhodná technická a organizační opatření za účelem ochrany osobních údajů zpracovaných podle článku 5 před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, změnou či neoprávněným prozrazením nebo přístupem k osobním údajům, které jsou uchovávány, předávány nebo jiným způsobem zpracovávány.

Odůvodnění

Zabezpečení údajů je klíčovým prvkem právních předpisů Unie o ochraně údajů. Návrh Komise tuto skutečnost bere na vědomí, neboť přiznává, že neobsahuje žádné záruky ohledně dostupnosti osobních údajů. Navržená formulace je převzata ze stávající směrnice 95/46/ES a aktu, který ji nahrazuje, nařízení 2016/679. Článek 11 směrnice 98/41, který je zde nahrazen novým článkem 11, tuto povinnost, která je v tomto návrhu zrušena, obsahoval. Je třeba ji znovu zavést.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Směrnice 98/41/ES

Čl. 10 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny jiné ohlašovací povinnosti, jakmile již informace nejsou pro tyto účely potřeba, zničí se.;

Aniž jsou dotčeny jiné zvláštní ohlašovací povinnosti podle právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů, mimo jiné i pro statistické účely, jakmile již informace nejsou pro tento účel potřeba, okamžitě se zničí.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s PN3 s cílem zajistit právní jednotnost.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Směrnice 98/41/ES

Článek 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a)  vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 11a

 

1.   Zpracování osobních údajů podle této směrnice se provádí v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

 

2.   Zpracování osobních údajů orgány a institucemi Unie podle této směrnice, např. v rámci jednotného portálu a SafeSeaNet, se provádí v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Odůvodnění

Právní soulad se směrnicí 2010/65, která také obsahuje podobné ustanovení. Je rovněž v souladu s bodem odůvodnění 10. Jednotný portál a SafeSeaNet jsou spravovány Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Směrnice 98/41/ES

Čl. 14 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise vyhodnotí provádění této směrnice a nejpozději do [sedm let po datu uvedeném v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci] předloží výsledky hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

Komise vyhodnotí provádění této směrnice a nejpozději do [tři roky po datu uvedeném v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci] předloží výsledky hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich

Referenční údaje

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

  Datum oznámení na zasedání

LIBE

9.6.2016

Navrhovatelka

  Datum jmenování

Helga Stevens

14.11.2016

Projednání ve výboru

31.1.2017

27.2.2017

 

 

Datum přijetí

27.2.2017

 

 

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich

Referenční údaje

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Datum předložení EP

6.6.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

9.6.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Izaskun Bilbao Barandica

1.8.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Datum přijetí

11.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Datum předložení

21.4.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí