Menetlus : 2016/0171(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0168/2017

Esitatud tekstid :

A8-0168/2017

Arutelud :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Hääletused :

PV 04/10/2017 - 9.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0374

RAPORT     ***I
PDF 741kWORD 102k
21.4.2017
PE 597.720v02-00 A8-0168/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0370),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0209/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobri 2016. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0168/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab parlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Viimase 17 aasta jooksul on tehtud olulisi tehnilisi edusamme laevade liikumisega seotud andmete edastamise ja salvestamise vahendite vallas, võimaldades laeva pardal kasutada automaatset identifitseerimissüsteemi (AIS) laevade paremaks seireks. Selle tulemusel on kõnealuste funktsioonide täitmiseks vajalike seadmete kulud märkimisväärselt vähenenud. Euroopa rannikul on loodud mitu kohustuslikku laevade teatamissüsteemi kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) vastuvõetud asjakohaste eeskirjadega. Liidu ja liikmesriigi õigusega tagatakse, et laevad vastavad kõnealuste süsteemide kohastele kehtivatele teavitamisnõuetele.

(3)  Viimase 17 aasta jooksul on tehtud olulisi tehnilisi edusamme laevade liikumisega seotud andmete edastamise ja salvestamise vahendite vallas, võimaldades laeva pardal kasutada automaatset identifitseerimissüsteemi (AIS) laevade paremaks seireks. Selle tulemusel on kõnealuste funktsioonide täitmiseks vajalike seadmete kulud märkimisväärselt vähenenud. Euroopa rannikul on loodud mitu kohustuslikku laevade teatamissüsteemi kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) vastuvõetud asjakohaste eeskirjadega. Liidu ja liikmesriigi õigusega tagatakse, et laevad vastavad kõnealuste süsteemide kohastele kehtivatele teavitamisnõuetele. Nüüd on vaja tehnoloogilise innovatsiooniga edasi liikuda, tuginedes praeguseks saavutatud tulemustele ja tagades alati neutraalsuse säilitamise.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Laevadega seotud andmete kogumist, edastamist ja jagamist võimaldavad, lihtsustavad ja ühtlustavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2010/65/EL17 osutatud riigisisene ühtne liides ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/59/EÜ18 osutatud süsteem SafeSeaNet. Direktiiviga 98/41/EÜ nõutav teave pardal olevate isikute kohta tuleks seepärast salvestada riigisisesesse ühtsesse liidesesse, mille kaudu tehakse andmed hädaolukorras või õnnetuse korral pädeva asutuse jaoks koheselt kättesaadavaks.

(4)  Laevadega seotud andmete kogumist, edastamist ja jagamist võimaldavad, lihtsustavad ja ühtlustavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2010/65/EL17 osutatud riigisisene ühtne liides ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/59/EÜ18 osutatud süsteem SafeSeaNet. Direktiiviga 98/41/EÜ nõutav teave pardal olevate isikute kohta tuleks seepärast salvestada riigisisesesse ühtsesse liidesesse, mille kaudu tehakse andmed hädaolukorras või õnnetuse korral pädeva asutuse jaoks koheselt kättesaadavaks. Neid andmeid tuleks kasutada ainult reisijate ohutuse eesmärgil ning töödelda kooskõlas liidu õigusaktidega andmekaitse ja eraelu kaitse kohta.

_________________

_________________

17Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ (ELT L 283, 29.10.2010, lk 1).

17Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ (ELT L 283, 29.10.2010, lk 1).

18Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ (EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10).

18Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ (EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Selleks et tagada proportsionaalsuse põhimõtte järgimine, peaks väiksematel käitajatel, kes veel ei kasuta riigisisest ühtset liidest ja kes teevad peamiselt väga lühikesi (lühemad kui 20 meremiili) riigisiseseid reise (st neil on kohustus sisestada teavet üksnes pardal olevate isikute arvu kohta), olema võimalus valida ise vahendid, mille abil reisijate arv riigisisese ühtse liidese või AIS-süsteemi kaudu kättesaadavaks teha.

(5)  Selleks et tagada proportsionaalsuse põhimõtte järgimine, peaks väiksematel käitajatel, kes veel ei kasuta riigisisest ühtset liidest ja kes teevad peamiselt väga lühikesi (lühemad kui 20 meremiili) riigisiseseid reise (st neil on kohustus sisestada teavet üksnes pardal olevate isikute arvu kohta), olema võimalus valida ise vahendid, mille abil reisijate arv kättesaadavaks teha kas riigisisese ühtse liidese, AIS-süsteemi või muu liikmesriigis tunnustatud elektroonilise süsteemi kaudu.

Selgitus

Peab olema selge, kes täpselt peab ühtse liidese või AISi kaudu andmeid esitama. Lühikeste vahemaade operaatorite jaoks on lisatud võimalus kasutada liikmesriigis tunnustatud elektroonilist süsteemi, juhul kui nad ei saa kasutada kumbagi eelnimetatutest, sest see tekitaks neile organisatsioonilisi probleeme, eelkõige seoses isikute ohutuse ja päästmisega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Edusammud riigisiseste ühtsete liideste väljatöötamisel peaksid olema ideaalseks aluseks Euroopa ühtse liidese poole liikumiseks tulevikus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)   Liikmesriikidel tuleks lubada jätkuvalt kasutada praeguseid võimalusi vähendada 20 meremiili künnist kohustusele registreerida ja esitada pardal olevate isikute nimekiri, sh reiside puhul, kus suure reisijate arvuga reisilaevad külastavad ühe pikema reisi käigus järjestikuseid sadamaid, mis asuvad üksteisest vähem kui 20 meremiili kaugusel. Sellistel juhtudel peaks liikmesriikidel olema võimalus vähendada 20 meremiili künnist, et oleks võimalik registreerida käesoleva direktiiviga nõutav teave nende pardal olevate isikute kohta, kes on pardale tulnud esimeses või vahepealses sadamas.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Selleks et vähendada sugulaste muret õnnetuse korral ning tarbetuid viivitusi konsulaarabi ja muude teenuste osutamisel, peaks edastatud andmed sisaldama ka teavet pardal olevate isikute kodakondsuse kohta. Kaugemale kui 20 meremiili tehtavate reiside korral nõutavate sisestatavate andmete loetelu lihtsustatakse ja selgitatakse ning viiakse nii suures ulatuses kui võimalik kooskõlla riigisisesesse ühtsesse liidesesse sisestamise nõuetega.

(6)  Selleks et anda õnnetuse korral sugulastele õigeaegset ja usaldusväärset teavet, vähendada tarbetuid viivitusi konsulaarabi ja muude teenuste osutamisel ning lihtsustada identifitseerimise korda, peaks edastatud andmed sisaldama ka teavet pardal olevate isikute kodakondsuse kohta. Kaugemale kui 20 meremiili tehtavate reiside korral nõutavate sisestatavate andmete loetelu lihtsustatakse ja selgitatakse ning viiakse nii suures ulatuses kui võimalik kooskõlla riigisisesesse ühtsesse liidesesse sisestamise nõuetega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Võttes arvesse andmete salvestamise elektrooniliste vahendite kättesaadavust ja asjaolu, et isikuandmeid tuleks igal juhul koguda enne laeva väljumist, tuleks praegu direktiivis 98/41/EÜ sätestatud 30-minutilist viivitust lugeda maksimaalseks ja kasutada üksnes erandjuhul.

(7)  Võttes arvesse andmete salvestamise elektrooniliste vahendite kättesaadavust ja asjaolu, et isikuandmeid tuleks igal juhul koguda enne laeva väljumist, tuleks praegu direktiivis 98/41/EÜ sätestatud 30-minutilist viivitust vähendada 10 minutini, lugeda maksimaalseks ja kasutada üksnes erandjuhul.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Kui registreerimine on lõpule viidud, tuleks reisijatele alati jagada teavet ohutusmeetmete kohta laeval ning tegutsemise kohta hädaolukorras.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada lõbusõidujahtidele ja -laevadele, mis on prahitud laevapereta ja mis ei tegele seejärel kaubandustegevusega reisijate vedamise eesmärgil.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Niivõrd kui meetmed hõlmavad isikuandmete töötlemist, tuleks neid ellu viia kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusaktidega20. Eelkõige ei tohiks direktiivi 98/41/EÜ kohaselt kogutavaid isikuandmeid töödelda ja kasutada muul eesmärgil ning neid ei tohiks säilitada kauem, kui on direktiivi 98/41/EÜ eesmärkide saavutamiseks vajalik.

(10)  Direktiivis 98/41/EÜ ja direktiivis 2010/65/EÜ ette nähtud meetmed hõlmavad isikuandmete töötlemist. Isikuandmete töötlemist reguleeritakse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusaktidega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/67920a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/200120b. Eelkõige ei tohiks direktiivi 98/41/EÜ kohaselt otsingu- ja päästeoperatsioonide hõlbustamiseks ning tõhusaks tegelemiseks õnnetuse tagajärgedega kogutavaid isikuandmeid täiendavalt töödelda või kasutada muul eesmärgil ning neid ei tohiks säilitada kauem, kui on direktiivi 98/41/EÜ konkreetsete eesmärkide saavutamiseks vajalik. Seetõttu tuleks isikuandmed automaatselt ja tarbetu viivituseta hävitada niipea, kui laevareis on turvaliselt lõpule viidud või kui hädaolukorra või õnnetuse tagajärgedega tegelemisel toimunud uurimine või kohtumenetlus on lõppenud.

__________________

__________________

20Eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu XXX määrus (EL) nr XXX/2016 (number ja kuupäev lisatakse pärast ametlikku vastuvõtmist) üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (viide ELT-le lisatakse pärast ametlikku vastuvõtmist) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

 

 

20a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

 

20b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Andmeid, mis on seotud eranditest teatamise ja eranditaotlustega liikmesriikide poolt, samuti erinevate andmekogumisteenuste poolt kogutud andmetega, tuleks vastavalt vajadusele ühtlustada ja koordineerida, et tagada selliste andmete võimalikult tõhus kasutus.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Selleks et võtta arvesse rahvusvahelise tasandi arengusuundi ja suurendada läbipaistvust, tuleks komisjonile delegeerida volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte eesmärgiga jätta vajaduse korral käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja rahvusvaheliste õigusaktide muudatused ja kehtestada tingimused juurdepääsuks komisjoni hallatavale andmebaasile, mis sisaldab liikmesriikide teateid vabastuste ja eranditaotluste kohta. On eriti oluline, et komisjon korraldaks ettevalmistava töö käigus asjakohased konsultatsioonid, ka ekspertide tasandil, ning et need konsultatsioonid toimuksid vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes parema õigusloome kohta. Selleks et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning ekspertidel on süstemaatiline juurdepääs delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisega tegelevatele komisjoni eksperdirühmade koosolekutele.

(14)  Selleks et võtta arvesse rahvusvahelise tasandi arengusuundi ja tehnoloogia arengut ning suurendada läbipaistvust, tuleks komisjonile delegeerida volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte eesmärgiga jätta vajaduse korral käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja rahvusvaheliste õigusaktide muudatused ja kehtestada tingimused juurdepääsuks komisjoni hallatavale andmebaasile, mis sisaldab liikmesriikide teateid vabastuste ja eranditaotluste kohta. On eriti oluline, et komisjon korraldaks ettevalmistava töö käigus asjakohased konsultatsioonid, ka ekspertide tasandil, ning et need konsultatsioonid toimuksid vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes parema õigusloome kohta. Selleks et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning ekspertidel on süstemaatiline juurdepääs delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisega tegelevatele komisjoni eksperdirühmade koosolekutele.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti kontrollkäikude täielikku seiretsüklit, peaks komisjon hindama direktiivi 98/41/EÜ rakendamist hiljemalt [seitse aastat pärast artikli 3 lõike 1 teises lõigus osutatud kuupäeva] ning esitama sellekohase aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Liikmesriigid peaksid tegema komisjoniga koostööd, et koguda kõnealuse hindamise jaoks vajalikku teavet.

(15)  Võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti kontrollkäikude täielikku seiretsüklit, peaks komisjon hindama direktiivi 98/41/EÜ rakendamist hiljemalt [kaks aastat pärast artikli 3 lõike 1 teises lõigus osutatud kuupäeva] ning esitama sellekohase aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Liikmesriigid peaksid tegema komisjoniga koostööd, et koguda kõnealuse hindamise jaoks vajalikku teavet.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 2 – taane 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  kaitstud merepiirkond – merepiirkond, kus võivad tegutseda D-klassi laevad, mis on loetletud vastavalt direktiivi 2009/45/EÜ artikli 4 lõikele 2,

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 2 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne reisilaeva väljumist teatatakse pardal olevate isikute arv reisilaeva kaptenile ja salvestatakse see Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL* artikli 5 kohaselt loodud ühtsesse liidesesse või tehakse see automaatse identifitseerimissüsteemi kaudu kättesaadavaks määratud asutusele.

Enne reisilaeva väljumist teatatakse pardal olevate isikute arv reisilaeva kaptenile ja salvestatakse see Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL artikli 5 kohaselt loodud ühtsesse liidesesse või tehakse see automaatse identifitseerimissüsteemi kaudu muul moel kättesaadavaks määratud asutusele.

 

Kuni [kaks aastat pärast käesoleva muutmisdirektiivi jõustumise kuupäeva] võidakse 20 meremiili pikkuse või lühema reisi puhul teha pardal olevate isikute arv – erandina esimesest lõigust – määratud asutusele kättesaadavaks muu elektroonilise süsteemi kaudu, tingimusel et see süsteem on liikmesriigis tunnustatud ning oli kasutusel juba enne [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].

Selgitus

Peab olema selge, kes täpselt peab ühtse liidese või AISi kaudu andmeid esitama. Lühikeste vahemaade operaatorite jaoks on lisatud võimalus kasutada liikmesriigis juba kasutatavat tunnustatud elektroonilist süsteemi, juhul kui nad ei saa kasutada kumbagi eelnimetatutest, sest see tekitaks neile organisatsioonilisi probleeme, eelkõige seoses isikute ohutuse ja päästmisega. Muudatusettepanekuga täpsustatakse raporti projekti muudatusettepaneku 10 esialgset mõtet.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – taane 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  nende sünniaasta,

–  nende sünnikuupäev,

Selgitus

Sünniaasta ei ole piisav, et suure reisilaeva reisijaid nõuetekohaselt identifitseerida. Väikeste laste puhul on meditsiinilisest seisukohast oluline täpne sünnikuupäev. Lisaks on soovitatav ühtlustada need andmed andmetega, mida esitatakse muul kujul (FAL vormides palutakse esitada täpne sünnikuupäev).

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – taane 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  kontaktnumber hädaolukorraks, kui reisija seda palub;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – taane 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  reisija soovi korral teave, mis käsitleb tema vajadust erihoolduse ja -abi järele hädaolukorras.

  teave erihoolduse ja -abi vajaduse kohta hädaolukorras.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 5 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kõnealune teave kogutakse enne reisilaeva väljumist ja salvestatakse direktiivi 2010/65/EL artikli 5 kohaselt loodud ühtsesse liidesesse mitte hiljem kui 30 minutit pärast reisilaeva väljumist.

2.  Kõnealune teave kogutakse enne reisilaeva väljumist ja salvestatakse direktiivi 2010/65/EL artikli 5 kohaselt loodud ühtsesse liidesesse mitte hiljem kui 10 minutit pärast reisilaeva väljumist.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 5 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesoleva direktiivi kohaselt kogutavaid isikuandmeid ei tohiks töödelda ega kasutada muul eesmärgil.

3.  Käesoleva direktiivi kohaselt kogutavaid isikuandmeid ei tohi töödelda ega kasutada muul eesmärgil kui reisijate ohutus, neid töödeldakse alati kooskõlas liidu õigusaktidega andmekaitse ja eraelu puutumatuse kohta ning need hävitatakse viivitamata niipea, kui neid enam ei vajata.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 8 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reisilaeva käitamise eest vastutuse võtnud ühing peab, kui seda nõutakse käesoleva direktiivi artiklite 4 ja 5 kohaselt, määrama reisijateregistri pidaja, kes vastutab nimetatud sätetes osutatud teabe salvestamise eest direktiivi 2010/65/EL artikli 5 kohaselt loodud ühtsesse liidesesse või selle kättesaadavaks tegemise eest automaatse identifitseerimissüsteemi kaudu.

Reisilaeva käitamise eest vastutuse võtnud ühing peab, kui käesoleva direktiivi artiklite 4 ja 5 kohaselt nõutakse teabe salvestamist, määrama reisijateregistri pidaja, kes vastutab selle teabe salvestamise eest vastavalt nimetatud artiklitele.

Selgitus

Peab olema selge, kes täpselt peab ühtse liidese või AISi kaudu andmeid esitama. Lühikeste vahemaade operaatorite jaoks on lisatud võimalus kasutada liikmesriigis juba kasutatavat tunnustatud elektroonilist süsteemi, juhul kui nad ei saa kasutada kumbagi eelnimetatutest, sest see tekitaks neile organisatsioonilisi probleeme, eelkõige seoses isikute ohutuse ja päästmisega. Muudatusettepanekuga täpsustatakse raporti projekti muudatusettepaneku 15 esialgset mõtet.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 8 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ühing ei säilita artikli 5 kohaselt kogutud isikuandmeid kauem, kui on käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks vajalik, nimelt kuni hetkeni, mil andmed salvestatakse direktiivi 2010/65/EL artikli 5 kohaselt loodud ühtsesse liidesesse. Kui teavet enam kõnealusel eesmärgil ei vajata, see hävitatakse, ilma et see piiraks muid teavitamiskohustusi.

Ühing ei säilita artikli 5 kohaselt kogutud isikuandmeid kauem, kui on käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks vajalik, nimelt kuni hetkeni, mil andmed salvestatakse direktiivi 2010/65/EL artikli 5 kohaselt loodud ühtsesse liidesesse. Kui teavet enam kõnealusel eesmärgil ei vajata, hävitatakse see automaatselt ja viivitamata, ilma et see piiraks muid liidu või riiklikust õigusest tulenevaid konkreetseid teavitamiskohustusi, kaasa arvatud statistilistel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Võttes arvesse tehnika taset ja rakendamise kulusid, peab iga ühing rakendama vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta artikli 5 kohaselt töödeldavaid isikuandmeid salvestatud, edastatavate või muul moel töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotsimineku, muutmise, loata avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise eest.

Selgitus

Muudatusettepanek 8 LIBE-komisjoni arvamusest, mis võeti vastu vastavalt artikli 53 lõikele 4. Andmete turvalisus on liidu andmekaitseõiguse oluline osa. Komisjoni ettepanekus tunnistatakse seda, märkides, et direktiiv ei sisalda isikuandmetele juurdepääsuga seoses mingeid tagatisi. Muudatusettepaneku sõnastus on võetud kehtivast direktiivist 95/46/EÜ ja seda asendavast aktist, määrusest 2016/679. Direktiivi 98/41 artikkel 11, mis on siin asendatud uue artikliga 11, sisaldas seda kohustust, mis on ettepanekus välja jäetud. See tuleks teksti tagasi panna.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a – taane 1 a (uus)

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  lisatakse punkt b a:

 

„b a)  Liikmesriik, mille sadamast laev väljub, võib vabastada artikli 4 lõikega 2 ette nähtud kohustusest reisilaeva, mis teeb üksnes kaitstud merepiirkonnas vähem kui tunni kestvaid liinivedusid.“

Selgitus

See erand tuleks alles jätta, tagamaks, et direktiivi läbivaatamine ei too kaasa liigset koormust vedajatele, kes teevad kaitstud merepiirkonnas vähem kui tunni kestvaid liinivedusid, nagu on sätestatud direktiivis 98/41/EÜ.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 10 – lõik 3 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriik ei hoia artikli 5 kohaselt kogutud isikuandmeid kauem, kui on käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks vajalik, see tähendab

Liikmesriik säilitab artikli 5 kohaselt kogutud isikuandmeid järgmiselt:

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 10 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui teavet enam kõnealusel eesmärgil ei vajata, see hävitatakse, ilma et see piiraks muid teavitamiskohustusi.

Kui teavet enam kõnealusel eesmärgil ei vajata, hävitatakse see automaatselt ja viivitamata, ilma et see piiraks muid liidu või riiklikust õigusest tulenevaid konkreetseid teavitamiskohustusi, kaasa arvatud statistilistel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 11 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 11a

 

1.   Isikuandmete töötlemine käesoleva direktiivi alusel toimub kooskõlas määrusega (EL) nr 2016/679.

 

2.   Liidu institutsioonide ja asutuste poolne isikuandmete töötlemine käesoleva direktiivi alusel, näiteks ühtses liideses ja SafeSeaNetis, toimub kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001.“

Selgitus

Muudatusettepanek 10 LIBE-komisjoni arvamusest, mis võeti vastu vastavalt artikli 53 lõikele 4. Õiguslik kooskõla direktiiviga 2010/65, mis samuti sisaldab sarnast sätet. See sobiks kokku ka põhjendusega 10. Ühtse liidese ja SafeSeaNeti haldaja on Euroopa Meresõiduohutuse Amet.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 12 a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta alates [jõustumise kuupäev] vastu artiklites 9 ja 12 osutatud delegeeritud õigusakte.

2.  Komisjonile antakse viieaastaseks (pikendatavaks) perioodiks õigus võtta alates [jõustumise kuupäev] vastu artiklites 9 ja 12 osutatud delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 14 a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon hindab käesoleva direktiivi rakendamist ning esitab hindamistulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt [seitse aastat pärast artikli 3 lõike 1 teises lõigus osutatud kuupäeva].

Komisjon hindab käesoleva direktiivi rakendamist ning esitab hindamistulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt [kaks aastat pärast artikli 3 lõike 1 teises lõigus osutatud kuupäeva].

(1)

  ELT C 34, 2.2.2017, lk 172.


SELETUSKIRI

Taust

Ettepanek, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta, on osa põhjalikumast ELi reisilaevade turvalisuse valdkonna õigusaktide läbivaatamisest kooskõlas komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmiga.

Toimivuskontrolli aruandes jõudis komisjon järeldusele, et ELi õigusraamistik on üldiselt eesmärkide täitmiseks sobiv ning et see tagab kõrge ohutustaseme, kuid et õigusakte oleks võimalik lihtsustada ja selgemaks muuta.

Seetõttu on käesoleva toimingu eesmärk reisilaevadel reisijate ja meeskonna loendamist ja registreerimist käsitlevaid olemasolevaid nõudeid ajakohastada, neid lihtsustada ja selgemaks muuta, samas parandades ohutustaset. Püütakse eemaldada kõik teavituskohustuste kattuvused ja/või ebaproportsionaalsed nõuded.

Töötades kolme meresõiduohutust käsitleva paketiga, parandas Euroopa Parlament ELi meresõiduohutust väga palju. Samuti tegi Euroopa Parlament seadusandliku ettepaneku reisilaevade ohutust käsitlevate õigusaktide ajakohastamiseks.

Komisjoni ettepanek

Direktiivi 98/41/EÜ muutmise ettepanekuga võetakse kasutusele reisijate andmete registri ja ühtlustatud haldusmenetluste kaudu (riigisisene ühtne liides, mis loodi direktiivist 2010/65/EL tulenevalt) digitaalse teavitamise nõue, et hõlbustada hädaolukorras otsingu- ja päästeoperatsioone. Praegu kehtiv süsteem, kus pardal olevate isikute andmeid säilitatakse ettevõtte registris, asendatakse elektroonilise andmete salvestamise süsteemiga ja andmed saadetakse kohe riigisisesesse ühtsesse liidesesse. Ettepanekuga lisatakse samuti lühireise tegevatele reederitele paindlikkust. Laevade jaoks, mille pardal puuduvad IT-süsteemid või internetiühendus, pakutakse välja alternatiivne võimalus edastada pardal olevate inimeste arv laeva automaatse identifitseerimissüsteemi (AIS-süsteemi) kaudu.

Ettepanekuga lisatakse uus teabeelement: pardal olevate isikute

kodakondsus, põhinedes isiku enda väitel. Kogu kogutud teavet tuleb säilitada kuni reisi ohutu lõpuni või õnnetuse korral kuni kohtumenetluse lõpuni. 

Samuti muudetakse ettepanekuga selgemaks direktiivi

kohaldamisala, selgitades, kuidas tõlgendada 20 meremiili künnist ja kuidas määratleda suudmetes ja sadamates merepiirkonda, kus võivad tegutseda D-klassi laevad. 

Kuigi ettepaneku kohta ei ole koostatud mõjuhinnangut, on sellele lisatud komisjoni talituste töödokument ja rakenduskava. Nendes dokumentides põhjendatakse üksikasjalikult muudatusettepanekuid, hinnatakse teatavate muudatuste mõju, võetakse kokku arutelu liikmesriikide ja huvitatud osapooltega konsulteerimise etapist. Esitatakse ka ajakava kõigi rakendamisega seotud ülesannete ja toetusmeetmete kohta.

Raportööri seisukoht

Raportöör toetab komisjoni kavatsust ajakohastada, selgitada ja lihtsustada kõnealuse direktiivi kehtivaid nõudeid ning palub ühtlustamist ja kooskõlastamist selle võimalikult tõhusaks muutmiseks.

Läbivaatamise eesmärk on edendada ja tugevdada Euroopa ühtset turgu merendussektoris.

Tehnoloogiline areng toimub kiiremini kui arvata võiks ning selle neutraalsuse saavutamiseks on vaja tööd.

Raportöör toetab digitaalset teavitamist, mille komisjon on pakkunud välja riigisisese ühtse liidese kaudu, kui reis on pikem kui 20 meremiili. Ta leiab ka, et riigi tasandil liideste väljatöötamine on ideaalne stardipunkt Euroopa ühtse liidese poole liikumiseks tulevikus. Selle protsessi arendamisel tuleb pakkuda teatavat paindlikkust lühemaid reise tegevatele reederitele ning selles vallas teeb raportöör ettepaneku kasutada kolmanda variandina liikmesriigi heakskiidetud elektroonilist süsteemi. See võimaldaks reederite tegevust mitte kahjustada ja säilitada ohutus võimalikes päästeoperatsioonides, mis sageli toimuvad kohalikul tasandil.

Teine teema, mille raportöör soovib esile tõsta, on vajadus laiendada reisijate nende andmete kaitset, mis hävitatakse automaatselt hetkel, kui teavet enam direktiivist tulenevatel eesmärkidel ei vajata. Need eesmärgid on eelkõige reisijate turvalisus ning otsingu- ja päästetööde hõlbustamine.

Lisaks teeb raportöör ettepaneku, et teabe esitamine reisija vajaduse kohta erihoolduse ja -abi järele hädaolukorras oleks kohustuslik, et oleks olemas kogu teave juhuks, kui vajalikud on päästetööd. Kõnealune teave koos täieliku sünnikuupäeva, kodakondsuse (komisjoni ettepanek) ja muude andmetega kogutakse enne reisilaeva väljumist ja salvestatakse direktiivi 2010/65/EL artikli 5 kohaselt loodud ühtsesse liidesesse mitte hiljem kui 10 minutit pärast reisilaeva väljumist. Raportöör otsustas siinkohal komisjoni kavandatud 30-minutilise perioodi vähendamise kasuks.

Mis puudutab komisjoni pädevust delegeeritud õigusaktide vallas, on raportöör nõus sellist meetodit kasutama, kuid vähendab asjaomast ajavahemikku komisjoni ettepanekus kavandatud tähtajatult perioodilt viieaastase (pikendatava) perioodini.

Samuti vähendab raportöör kolme kuuni aega, mis komisjonile on ette nähtud selleks, et jõuda liikmesriigi taotletud kohustustest vabastamise erandi suhtes otsuseni, et nimetatud otsus ei ole põhjendatud või võiks kahjustada konkurentsi, ning et komisjon saaks rakendusaktiga nõuda liikmesriigilt otsuse muutmist või tühistamist.

Raportöör märgib lõpetuseks, et komisjon peaks hindama käesoleva direktiivi rakendamist ning esitama hindamistulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt kaks aastat pärast artikli 3 lõike 1 teises lõigus osutatud kuupäeva. Selle ettepanekuga lühendab raportöör komisjoni soovitatud ajavahemikku, mis oli seitse aastat.


KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS (28.2.2017)

transpordi- ja turismikomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Arvamuse koostaja: Helga Stevens

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Selleks et vähendada sugulaste muret õnnetuse korral ning tarbetuid viivitusi konsulaarabi ja muude teenuste osutamisel, peaks edastatud andmed sisaldama ka teavet pardal olevate isikute kodakondsuse kohta. Kaugemale kui 20 meremiili tehtavate reiside korral nõutavate sisestatavate andmete loetelu lihtsustatakse ja selgitatakse ning viiakse nii suures ulatuses kui võimalik kooskõlla riigisisesesse ühtsesse liidesesse sisestamise nõuetega.

(6)  Selleks et anda õnnetuse korral sugulastele õigeaegset ja usaldusväärset teavet ning vähendada tarbetuid viivitusi konsulaarabi ja muude teenuste osutamisel, peaks edastatud andmed sisaldama ka teavet pardal olevate isikute kodakondsuse kohta. Kaugemale kui 20 meremiili tehtavate reiside korral nõutavate sisestatavate andmete loetelu lihtsustatakse ja selgitatakse ning viiakse nii suures ulatuses kui võimalik kooskõlla riigisisesesse ühtsesse liidesesse sisestamise nõuetega.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Niivõrd kui meetmed hõlmavad isikuandmete töötlemist, tuleks neid ellu viia kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusaktidega20. Eelkõige ei tohiks direktiivi 98/41/EÜ kohaselt kogutavaid isikuandmeid töödelda ja kasutada muul eesmärgil ning neid ei tohiks säilitada kauem, kui on direktiivi 98/41/EÜ eesmärkide saavutamiseks vajalik.

(10)  Direktiivis 98/41/EÜ ja direktiivis 2010/65/EÜ ette nähtud meetmed hõlmavad isikuandmete töötlemist. Isikuandmete töötlemist reguleeritakse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusaktidega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/67920a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/200120b, mida kohaldatakse ühtses liideses ja SafeSeaNetis registreeritud isikuandmete töötlemise suhtes. Eelkõige ei tohiks direktiivi 98/41/EÜ kohaselt otsingu- ja päästeoperatsioonide hõlbustamiseks ning tõhusaks tegelemiseks õnnetuse tagajärgedega kogutavaid isikuandmeid täiendavalt töödelda ja kasutada muul eesmärgil ning neid ei tohiks säilitada kauem, kui on direktiivi 98/41/EÜ konkreetsete eesmärkide saavutamiseks vajalik. Seetõttu tuleks isikuandmed viivitamatult hävitada niipea, kui laevareis on turvaliselt lõpule viidud või kui hädaolukorra või õnnetuse tagajärgedega tegelemisel toimunud uurimine või kohtumenetlus on lõppenud.

_______________

__________________

20 Eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu XXX määrus (EL) nr XXX/2016 (number ja kuupäev lisatakse pärast ametlikku vastuvõtmist) üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (viide ELT-le lisatakse pärast ametlikku vastuvõtmist) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

 

 

20a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

 

20b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – taane 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  nende sünniaasta,

  sünniaeg,

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – taane 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  alaline elukoht,

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 5 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesoleva direktiivi kohaselt kogutavaid isikuandmeid ei tohiks töödelda ega kasutada muul eesmärgil.“

3.  Käesoleva direktiivi kohaselt kogutavaid isikuandmeid ei tohi töödelda ega kasutada muul eesmärgil.“

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Liikmesriigid tagavad, et reisilaeva käitamise eest vastutuse võtnud ühing annab käesoleva artikli kohaselt andmeid kogudes igale reisilaeva pardal olevale isikule kokkuvõtlikul, läbipaistval, arusaadaval ja hõlpsasti juurdepääsetaval kujul ning selget ja lihtsat sõnastust kasutades teavet, mis on sätestatud määruses (EL) nr 2016/679.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 8 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ühing ei säilita artikli 5 kohaselt kogutud isikuandmeid kauem, kui on käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks vajalik, nimelt kuni hetkeni, mil andmed salvestatakse direktiivi 2010/65/EL artikli 5 kohaselt loodud ühtsesse liidesesse. Kui teavet enam kõnealusel eesmärgil ei vajata, see hävitatakse, ilma et see piiraks muid teavitamiskohustusi.

Ühing ei säilita artikli 5 kohaselt kogutud isikuandmeid kauem, kui on käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks vajalik, nimelt kuni hetkeni, mil andmed salvestatakse direktiivi 2010/65/EL artikli 5 kohaselt loodud ühtsesse liidesesse. Kui teavet enam kõnealusel eesmärgil ei vajata, hävitatakse see viivitamata, ilma et see piiraks muid liidu või riiklikust õigusest tulenevaid konkreetseid teavitamiskohustusi, kaasa arvatud statistilistel eesmärkidel.

Selgitus

Ettepanekusse lisatud sõnastus „ilma et see piiraks muid teavitamiskohustusi“ ei taga õiguskindlust, kuna selles ei täpsusta, millised need muud teavitamiskohustused on ning mis on nende õiguslik alus ja eesmärk. Ettepaneku selliseks muudatuseks tegi oma arvamuses Euroopa andmekaitseinspektor, et tagada õiguskindlus.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Võttes arvesse tehnika taset ja rakendamise kulusid, peab iga ühing rakendama vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid kaitsmaks artikli 5 kohaselt töödeldavaid isikuandmeid salvestatud, edastatavate või muul moel töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotsimineku, muutmise, loata avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise eest.

Selgitus

Andmete turvalisus on liidu andmekaitseõiguse oluline osa. Komisjoni ettepanekus tunnistatakse seda, märkides, et direktiiv ei sisalda isikuandmetele juurdepääsuga seoses mingeid tagatisi. Muudatusettepaneku sõnastus on võetud kehtivast direktiivist 95/46/EÜ ja seda asendavast aktist, määrusest 2016/679. Direktiivi 98/41 artikkel 11, mis on siin asendatud uue artikliga 11, sisaldas seda kohustust, mis on ettepanekus välja jäetud. See tuleks teksti tagasi panna.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 10 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui teavet enam kõnealusel eesmärgil ei vajata, see hävitatakse, ilma et see piiraks muid teavitamiskohustusi.

Kui teavet enam kõnealusel eesmärgil ei vajata, hävitatakse see viivitamata, ilma et see piiraks muid liidu või riiklikust õigusest tulenevaid konkreetseid teavitamiskohustusi, kaasa arvatud statistilistel eesmärkidel.

Selgitus

Ühtlustatud muudatusettepanekuga 3, et tagada õiguslik järjepidevus.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 11a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 11a

 

1.   Isikuandmete töötlemine käesoleva direktiivi alusel toimub kooskõlas määrusega (EL) nr 2016/679.

 

2.   Liidu institutsioonide ja asutuste poolne isikuandmete töötlemine käesoleva direktiivi alusel, näiteks ühtses liideses ja SafeSeaNetis, toimub kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001.

Selgitus

Õiguslik kooskõla direktiiviga 2010/65, mis samuti sisaldab sarnast sätet. See sobiks kokku ka põhjendusega 10. Ühtse liidese ja SafeSeaNeti haldaja on Euroopa Meresõiduohutuse Amet.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Direktiiv 98/41/EÜ

Artikkel 14a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon hindab käesoleva direktiivi rakendamist ning esitab hindamistulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt [seitse aastat pärast artikli 3 lõike 1 teises lõigus osutatud kuupäeva].

Komisjon hindab käesoleva direktiivi rakendamist ning esitab hindamistulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt [kolm aastat pärast artikli 3 lõike 1 teises lõigus osutatud kuupäeva].

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimine ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL (milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi) muutmine

Viited

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

9.6.2016

Arvamuse koostaja(d)

       nimetamise kuupäev

Helga Stevens

14.11.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

31.1.2017

27.2.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.2.2017

 

 

 


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimine ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL (milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi) muutmine

Viited

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

EP-le esitamise kuupäev

6.6.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

9.6.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Izaskun Bilbao Barandica

1.8.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.4.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Esitamise kuupäev

21.4.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0 : erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika