Postupak : 2016/0171(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0168/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0168/2017

Rasprave :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Glasovanja :

PV 04/10/2017 - 9.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0374

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 765kWORD 93k
21.4.2017
PE 597.720v02-00 A8-0168/2017

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Izaskun Bilbao Barandica

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0370),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0209/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2016.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0168/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Tijekom posljednjih 17 godina ključan tehnološki napredak ostvaren je u pogledu sredstava za komunikaciju i pohranu podataka o kretanjima brodova, čime je omogućena upotreba automatskih informacijskih sustava (AIS) na brodovima za potrebe poboljšanog praćenja brodova. Kao rezultat toga, povezani troškovi opreme za obavljanje tih funkcija znatno su sniženi. Duž europskih obala uspostavljeno je nekoliko obveznih sustava izvješćivanja s brodova, u skladu s odgovarajućim propisima koje je donijela Međunarodna pomorska organizacija (IMO). Pravom Unije i nacionalnim pravom osigurava se da brodovi ispunjavaju važeće zahtjeve u pogledu izvješćivanja na temelju tih sustava.

(3)  Tijekom posljednjih 17 godina ključan tehnološki napredak ostvaren je u pogledu sredstava za komunikaciju i pohranu podataka o kretanjima brodova, čime je omogućena upotreba automatskih informacijskih sustava (AIS) na brodovima za potrebe poboljšanog praćenja brodova. Kao rezultat toga, povezani troškovi opreme za obavljanje tih funkcija znatno su sniženi. Duž europskih obala uspostavljeno je nekoliko obveznih sustava izvješćivanja s brodova, u skladu s odgovarajućim propisima koje je donijela Međunarodna pomorska organizacija (IMO). Pravom Unije i nacionalnim pravom osigurava se da brodovi ispunjavaju važeće zahtjeve u pogledu izvješćivanja na temelju tih sustava. Sada bi trebalo raditi na napretku u području tehnoloških inovacija i unaprjeđenja dosad postignutih rezultata te zadržavanja kriterija neutralnosti.

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Prikupljanje, prijenos i razmjena podataka povezanih s brodovima omogućeni su, pojednostavnjeni i usklađeni jedinstvenim nacionalnim prozorom iz Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća 17 i sustavom SafeSeaNet iz Direktive 2002/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća. 18 Informacije o osobama na brodovima koje se zahtijevaju Direktivom 98/41/EZ trebalo bi stoga bilježiti u jedinstvenom nacionalnom prozoru s pomoću kojeg u slučaju nužde ili nesreće ti podatci mogu odmah biti dostupni nadležnom tijelu.

(4)  Prikupljanje, prijenos i razmjena podataka povezanih s brodovima omogućeni su, pojednostavnjeni i usklađeni jedinstvenim nacionalnim prozorom iz Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća 17 i sustavom SafeSeaNet iz Direktive 2002/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća. 18 Informacije o osobama na brodovima koje se zahtijevaju Direktivom 98/41/EZ trebalo bi stoga bilježiti u jedinstvenom nacionalnom prozoru s pomoću kojeg u slučaju nužde ili nesreće ti podatci mogu odmah biti dostupni nadležnom tijelu. Ti podatci trebali bi se koristiti samo u svrhu sigurnosti putnika i obrađivati u skladu s pravom Unije o zaštiti podataka i privatnosti.

_________________

_________________

17 Direktiva 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ (SL L 283, 29.10.2010., str. 1.)

17 Direktiva 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ (SL L 283, 29.10.2010., str. 1.)

18 Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (SL L 208, 5.8.2002., str. 10.)

18 Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (SL L 208, 5.8.2002., str. 10.)

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se osiguralo poštovanje načela proporcionalnosti manji brodari koji još ne upotrebljavaju jedinstveni nacionalni prozor i koji uglavnom obavljaju vrlo kratku domaću plovidbu, kraću od 20 nautičkih milja (tj. obvezni su samo bilježiti broj osoba na brodu), trebali bi moći izabrati hoće li te brojke staviti na raspolaganje putem jedinstvenog nacionalnog prozora ili AIS-a.

(5)  Kako bi se osiguralo poštovanje načela proporcionalnosti manji brodari koji još ne upotrebljavaju jedinstveni nacionalni prozor i koji uglavnom obavljaju vrlo kratku domaću plovidbu, kraću od 20 nautičkih milja (tj. obvezni su samo bilježiti broj osoba na brodu), trebali bi moći izabrati način na koji će te brojke staviti na raspolaganje, odnosno hoće li to učiniti putem jedinstvenog nacionalnog prozora, AIS-a ili drugog elektroničkog sustava koji je odobrila država članica.

Obrazloženje

Potrebno je specificirati tko mora dostaviti podatke putem jedinstvenog nacionalnog prozora ili AIS-a. Uključuje se nova opcija korištenja elektroničkog sustava koji je odobrila država članica za brodare na kratkim plovidbama koji ne mogu koristiti nijednu od prethodnih dviju opcija jer bi to ometalo njihovu organizaciju, osobito u pogledu sigurnosti i spašavanja osoba.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Napredak u razvoju jedinstvenih nacionalnih prozora trebao bi biti idealna osnova za budući razvoj jedinstvenog europskog prozora.

Amandman  5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Državama članicama trebalo bi omogućiti da zadrže postojeće mogućnosti snižavanja praga od 20 nautičkih milja za upis i prijavu popisa osoba na brodu, uključujući plovidbe u kojima putnički brodovi koji prevoze velik broj putnika tijekom jedne dulje plovidbe uzastopno pristaju u lukama koje su međusobno udaljene manje od 20 nautičkih milja. U takvim slučajevima, državama članicama trebalo bi omogućiti da snize prag od 20 nautičkih milja kako bi se omogućio upis informacija koje se zahtijevaju ovom Direktivom za osobe koje su se ukrcale u prvoj luci ili u nekoj od luka međupristajanja.

Amandman     6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Kako bi se smanjila briga rodbine u slučaju nesreće i nepotrebna kašnjenja konzularne pomoći i drugih usluga, dostavljeni podatci trebali bi uključivati informacije o državljanstvu osoba na brodu. Popis unosa potrebnih podataka za plovidbe duže od 20 nautičkih milja u najvećoj bi mogućoj mjeri trebao biti pojednostavnjen, pojašnjen i usklađen sa zahtjevima u pogledu izvješćivanja u jedinstvenom nacionalnom prozoru.

(6)  Kako bi se rodbini pružile pravovremene i pouzdane informacije u slučaju nesreće, smanjila nepotrebna kašnjenja konzularne pomoći i drugih usluga te olakšali postupci identifikacije, dostavljeni podatci trebali bi uključivati informacije o državljanstvu osoba na brodu. Popis unosa potrebnih podataka za plovidbe duže od 20 nautičkih milja u najvećoj bi mogućoj mjeri trebao biti pojednostavnjen, pojašnjen i usklađen sa zahtjevima u pogledu izvješćivanja u jedinstvenom nacionalnom prozoru.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Uzimajući u obzir dostupnost elektroničkih načina bilježenja podataka i činjenicu da bi podatke u svakom slučaju trebalo prikupiti prije polaska broda, kašnjenje od 30 minuta koje je trenutačno predviđeno Direktivom 98/41/EZ trebalo bi smatrati najduljim dopuštenim kašnjenjem i trebalo bi se upotrebljavati samo u iznimnim slučajevima.

(7)  Uzimajući u obzir dostupnost elektroničkih načina bilježenja podataka i činjenicu da bi podatke u svakom slučaju trebalo prikupiti prije polaska broda, kašnjenje od 30 minuta koje je trenutačno predviđeno Direktivom 98/41/EZ trebalo bi se smanjiti na 10 minuta, smatrati najduljim dopuštenim kašnjenjem i trebalo bi se upotrebljavati samo u iznimnim slučajevima.

Amandman  8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Po okončanju postupaka registracije putnicima bi uvijek trebalo dati informativni materijal o mjerama sigurnosti na plovilima i radnjama koje treba poduzeti u slučaju nužde.

Amandman     9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Ova Direktiva ne bi se trebala primjenjivati na jahte za razonodu i plovila za razonodu, među ostalim i kad su zakupljeni bez posade i nakon toga se ne koriste u komercijalne svrhe za potrebe prijevoza putnika.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ako mjere uključuju obradu osobnih podataka, to bi trebalo izvršiti u skladu s pravom Unije o zaštiti osobnih podataka20. Točnije, osobne podatke prikupljene za potrebe Direktive 98/41/EZ ne bi trebalo obrađivati i upotrebljavati ni u koju drugu svrhu te ih ne bi trebalo zadržati dulje nego što je potrebno za potrebe Direktive 98/41/EZ, kako je ondje određeno.

(10)  Mjere iz Direktive 98/41/EZ i Direktive 2010/65/EZ uključuju obradu osobnih podataka. Ta je obrada uređena pravom Unije o zaštiti osobnih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća20a, i Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća20b. Točnije, osobne podatke prikupljene za potrebe Direktive 98/41/EZ radi olakšavanja operacija traganja i spašavanja i učinkovitog postupanja nakon nesreće ne bi trebalo dodatno obrađivati ni upotrebljavati ni u koju drugu svrhu te ih ne bi trebalo zadržavati dulje nego što je potrebno za konkretne potrebe Direktive 98/41/EZ, kako je ondje određeno. Osobni podatci trebali bi se stoga automatski i bez odgode uništiti nakon sigurnog dovršetka plovidbe broda ili, ako je primjenjivo, nakon završetka istrage ili sudskog postupka nakon nesreće ili slučaja nužde.

__________________

__________________

20Točnije, Uredbom (EU) br. XXX/2016 (broj i datum dodat će se nakon službenog donošenja) Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) (upućivanje na SL dodat će se nakon službenog donošenja) i Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

 

 

20a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.)

 

20b Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  Podatci o obavijestima o izuzećima i zahtjevima za odstupanje država članica, kao i podatci koji se prikupljaju u različitim službama za prikupljanje podataka trebali bi biti harmonizirani i koordinirani kako bi se zajamčila što djelotvornija upotreba tih podataka.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se uzele u obzir promjene na međunarodnoj razini i povećala transparentnost, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu isključivanja izmjena međunarodnih instrumenata iz područja primjene ove Direktive, ako je potrebno, i utvrđivanja uvjeta za pristup bazi podataka koju vodi Komisija, u kojoj se čuvaju obavijesti država članica o izuzećima i zahtjevima za odstupanje. Posebno je važno da Komisija provodi odgovarajuća savjetovanja tijekom svojeg pripremnog rada, uključujući na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Točnije, kako bi se osiguralo jednako sudjelovanje u izradi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente primaju istovremeno kad i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave izradom delegiranih akata.

(14)  Kako bi se uzele u obzir promjene i tehnološke inovacije na međunarodnoj razini i povećala transparentnost, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu isključivanja izmjena međunarodnih instrumenata iz područja primjene ove Direktive, ako je potrebno, i utvrđivanja uvjeta za pristup bazi podataka koju vodi Komisija, u kojoj se čuvaju obavijesti država članica o izuzećima i zahtjevima za odstupanje. Posebno je važno da Komisija provodi odgovarajuća savjetovanja tijekom svojeg pripremnog rada, uključujući na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Točnije, kako bi se osiguralo jednako sudjelovanje u izradi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente primaju istovremeno kad i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave izradom delegiranih akata.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  S obzirom na puni ciklus nadzora koji obavlja Europska agencija za pomorsku sigurnost Komisija bi trebala izvršiti evaluaciju provedbe Direktive 98/41/EZ najkasnije [sedam godina nakon datuma na koji se upućuje u članku 3. stavku 1. drugom podstavku] te o tome izvijestiti Europski parlament i Vijeće. Države članice trebale bi surađivati s Komisijom na prikupljanju svih informacijama potrebnih za tu evaluaciju.

(15)  S obzirom na puni ciklus nadzora koji obavlja Europska agencija za pomorsku sigurnost Komisija bi trebala izvršiti evaluaciju provedbe Direktive 98/41/EZ najkasnije [dvije godine nakon datuma na koji se upućuje u članku 3. stavku 1. drugom podstavku] te o tome izvijestiti Europski parlament i Vijeće. Države članice trebale bi surađivati s Komisijom na prikupljanju svih informacijama potrebnih za tu evaluaciju.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 2. – alineja 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–   ‚zaklonjeno područje mora’ znači morsko područje u kojem mogu ploviti brodovi klase D, navedeni u skladu s člankom 4. stavkom 2. Direktive 2009/45/EZ,

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Obrazloženje

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman     15

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 4. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije nego što putnički brod isplovi, broj osoba na brodu dostavlja se zapovjedniku putničkog broda i bilježi u jedinstvenom prozoru uspostavljenom u skladu s člankom 5. Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća* ili se putem automatskog identifikacijskog sustava stavlja na raspolaganje imenovanom tijelu.

Prije nego što putnički brod isplovi, broj osoba na brodu dostavlja se zapovjedniku putničkog broda i bilježi u jedinstvenom prozoru uspostavljenom u skladu s člankom 5. Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća ili se na drugi način putem automatskog identifikacijskog sustava stavlja na raspolaganje imenovanom tijelu.

 

U slučaju putovanja od najviše 20 nautičkih milja, broj osoba na brodu može se, odstupajući od prvog podstavka, staviti na raspolaganje imenovanom tijelu putem drugog elektroničkog sustava do [unijeti datum dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive o izmjeni], pod uvjetom da država članica priznaje taj sustav i da je već bio na snazi prije [unijeti datum dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive].

Obrazloženje

Potrebno je specificirati tko mora dostaviti podatke putem jedinstvenog nacionalnog prozora ili AIS-a. Uključuje se nova opcija korištenja elektroničkog sustava koji je već na snazi i koji je odobrila država članica za brodare na kratkim plovidbama koji ne mogu koristiti nijednu od prethodnih dviju opcija jer bi to ometalo njihovu organizaciju, osobito u pogledu sigurnosti i spašavanja osoba. Ovim se amandmanom želi pojasniti prvotna ideja amandmana 10 iz nacrta izvješća.

Amandman     16

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 5. – stavak 1. – alineja 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  njihova godina rođenja,

-  njihov datum rođenja,

Obrazloženje

Godina rođenja nije dovoljan podatak da bi se utvrdio identitet osoba na velikom putničkom brodu. Uz to, točan datum rođenja važan je iz medicinske perspektive u slučaju male djece. Štoviše, preporučljivo je uskladiti te podatke s podatcima koji se već pružaju putem drugih obrazaca (na obrascima FAL traži se podatak o točnom datumu rođenja).

Amandman     17

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 5. – stavak 1. – alineja 5.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-   telefonski broj za kontakt u slučaju nužde, na zahtjev putnika,

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 5. – stavak 1. – alineja 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  informacije o potrebi za posebnom skrbi ili pomoći u situacijama nužde, kad to putnik dobrovoljno iskaže.

  informacije o posebnoj skrbi ili pomoći koje bi mogle biti potrebne u slučaju nužde.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Te se informacije prikupljaju prije polaska i unose se u jedinstveni prozor uspostavljen u skladu s člankom 5. Direktive 2010/65/EU po isplovljavanju putničkog broda, ali najkasnije trideset minuta nakon njegova isplovljavanja.

2.  Te se informacije prikupljaju prije polaska i unose se u jedinstveni prozor uspostavljen u skladu s člankom 5. Direktive 2010/65/EU po isplovljavanju putničkog broda, ali najkasnije 10 minuta nakon njegova isplovljavanja.

Amandman  20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 5. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osobni podatci prikupljeni za potrebe ove Direktive ne bi se trebali obrađivati i upotrebljavati ni u koju drugu svrhu.

3.  Osobni podatci prikupljeni za potrebe ove Direktive ne obrađuju se niti upotrebljavaju ni u koju drugu svrhu osim sigurnosti putnika, njihova obrada je uvijek u skladu s pravom Unije o zaštiti podataka i privatnosti te će se oni automatski i bez odgode uništiti kad više ne budu potrebni;

Amandman     21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 8. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka kompanija koja preuzme odgovornost za upravljanje radom putničkog broda, kad se to zahtijeva u skladu s člancima 4. i 5., imenuje popisivača putnika odgovornog za unos informacija iz tih odredaba u jedinstveni prozor uspostavljen u skladu s člankom 5. Direktive 2010/65/EU ili za njihovo stavljanje na raspolaganje putem automatskog identifikacijskog sustava.

Svaka kompanija koja preuzme odgovornost za upravljanje radom putničkog broda, u slučaju da se zahtijeva unos informacija u skladu s člancima 4. i 5. ove Direktive, imenuje popisivača putnika odgovornog za unos tih informacija u skladu s navedenim člancima.

Obrazloženje

Potrebno je specificirati tko mora dostaviti podatke putem jedinstvenog nacionalnog prozora ili AIS-a. Uključuje se nova opcija korištenja elektroničkog sustava koji je već na snazi i koji je odobrila država članica za brodare na kratkim plovidbama koji ne mogu koristiti nijednu od prethodnih dviju opcija jer bi to ometalo njihovu organizaciju, osobito u pogledu sigurnosti i spašavanja osoba. Ovim se amandmanom želi pojasniti prvotna ideja amandmana 15 iz nacrta izvješća.

Amandman  22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kompanija ne čuva osobne podatke prikupljene u skladu s člankom 5. dulje nego što je potrebno za potrebe ove Direktive, odnosno do trenutka kad se ti podatci unesu u jedinstveni prozor uspostavljen u skladu s člankom 5. Direktive 2010/65/EU. Ne dovodeći u pitanje druge obveze obavješćivanja, te se informacije brišu kad više nisu potrebne u tu svrhu.

Kompanija ne čuva osobne podatke prikupljene u skladu s člankom 5. dulje nego što je potrebno za potrebe ove Direktive, odnosno do trenutka kad se ti podatci unesu u jedinstveni prozor uspostavljen u skladu s člankom 5. Direktive 2010/65/EU. Ne dovodeći u pitanje druge posebne obveze obavješćivanja u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom, među ostalim i one za potrebe statistike, te se informacije automatski i bez odgode brišu kad više nisu potrebne u tu svrhu.

Amandman     23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 8. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Uzimajući u obzir najnovija dostignuća i trošak provedbe, svaka kompanija poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštitila osobne podatke koji se obrađuju u skladu s člankom 5. od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene i neovlaštenog otkrivanja ili pristupa tim podatcima.

Obrazloženje

Amandman 8 mišljenja odbora LIBE usvojen u skladu s člankom 53. stavkom 4. Sigurnost podataka ključni je element prava Unije o zaštiti podataka. U prijedlogu Komisije to je i potvrđeno s obzirom na to da ne uključuje nikakvo jamstvo u pogledu pristupa osobnim podatcima. Predložena formulacija preuzeta je iz trenutačne Direktive 95/46/EZ i njezinog zamjenskog akta, Uredbe 2016/679. Ta je obveza, koja je u prijedlogu izbrisana, bila sadržana u članku 11. Direktive 98/41, koji je ovdje zamijenjen novim člankom 11. Potrebno ga je ponovno uvesti.

Amandman     24

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka a – alineja 1.a (nova)

Direktiva 98/41/EZ

Članak 9. – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  umeće se sljedeća točka (ba):

 

„(ba)  Države članice iz čijih luka brodovi isplovljavaju mogu izuzeti od obveze iz članka 4. stavka 2. putničke brodove na redovnoj linijskoj plovidbi pri čemu je vrijeme između pristajanja kraće od sat vremena, isključivo u zaklonjenim područjima mora.”

Obrazloženje

Ovo se odstupanje treba zadržati kako bi se osiguralo da revizija direktive ne dovede do nepotrebnog opterećenja operatera čija redovna linijska plovidba u zaklonjenim područjima mora traje manje od sat vremena, u skladu s Direktivom 98/41/EZ.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 10. – stavak 3. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice ne smiju osobne podatke prikupljene u skladu s člankom 5. držati dulje nego što je potrebno za potrebe ove Direktive, odnosno:

Države članice drže osobne podatke prikupljene u skladu s člankom 5.:

Amandman  26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 10. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje druge obveze obavješćivanja, te se informacije brišu kad više nisu potrebne u tu svrhu.

Ne dovodeći u pitanje druge posebne obveze obavješćivanja u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom, među ostalim i one za potrebe statistike, te se informacije automatski i bez odgode brišu kad više nisu potrebne u tu svrhu.

Amandman  27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (novi)

Direktiva 98/41/EZ

Članak 11.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 11.a

 

1.   Obrada osobnih podataka na temelju ove Direktive provodi se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

 

2.   Obrada osobnih podataka od strane institucija i tijela Unije u skladu s ovom Direktivom, kao primjerice u okviru sustava jedinstvenog prozora i sustava SafeSeaNet, provodi se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.”

Obrazloženje

Amandman 10 mišljenja odbora LIBE usvojen u skladu s člankom 53. stavkom 4. Pravna usklađenost s Direktivom 2010/65 koja također sadrži sličnu odredbu. U skladu s uvodnom izjavom 10. Europska agencija za pomorsku sigurnost upravlja i sustavom jedinstvenog prozora i sustavom SafeSeaNet.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 12.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 9. i 12. dodjeljuje Komisiji na neodređeno vrijeme od [datum stupanja na snagu].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 9. i 12. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina, uz mogućnost produljenja, od [datum stupanja na snagu].

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 14.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija obavlja evaluaciju provedbe ove Direktive te Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja rezultate najkasnije [sedam godina nakon datuma na koji se upućuje u članku 3. stavku 1. drugom podstavku].

Komisija obavlja evaluaciju provedbe ove Direktive te Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja rezultate najkasnije [dvije godine nakon datuma na koji se upućuje u članku 3. stavku 1. drugom podstavku].

(1)

  SL C 34, 2.2.2017., str. 172.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Prijedlog izmjene Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima dio je šire revizije zakonodavstva EU-a o sigurnosti putničkih brodova, u skladu s Programom za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) koji provodi Komisija.

U izvješću koje je proizašlo iz tog pregleda prikladnosti, Komisija je došla do zaključka da je pravni okvir EU-a u pravilu primjeren za tu svrhu te se njime postiže veća sigurnost, ali da ima prostora za poboljšanje u smislu pojednostavnjenja i pojašnjenja tog zakonodavstva.

Stoga je cilj ove aktivnosti ažuriranje, pojašnjenje i pojednostavnjenje postojećih zahtjeva u pogledu prebrojavanja i upisa putnika i posade na putničkim brodovima, pri čemu bi se i povećala razina sigurnosti. Nastoje se ukloniti sva preklapanja u pogledu obveza izvješćivanja i/ili neproporcionalni zahtjevi.

Parlament je tako bio pokretač brojnih poboljšanja pomorske sigurnosti EU-a, radeći na trima paketima o pomorskoj sigurnosti u EU-u. Također je izričito zatražio zakonodavni prijedlog za moderniziranje zakonodavstva o sigurnosti putničkih brodova.

Prijedlog Komisije

Predloženom izmjenom Direktive 98/41/EZ uvodi se zahtjev za digitalno bilježenje podataka o putnicima i izvješćivanje o njima, s pomoću usklađenih administrativnih postupaka (tzv. jedinstveni nacionalni prozor uspostavljen na temelju Direktive 2010/65/EU) kako bi se olakšale operacije potrage i spašavanja u slučaju nužde. Sadašnji sustav podataka o osobama na brodu koji se čuvaju u registru trgovačkih društava zamjenjuje se bilježenjem podataka u elektroničkom sustavu i hitnim slanjem u jedinstveni nacionalni prozor. Prijedlogom se uvodi fleksibilnost za brodare na kraćim plovidbama. Kao alternativa za plovila bez informatičkog sustava ili bez internetske veze na brodu, predlaže se dostavljanje broja osoba na brodu putem automatskog identifikacijskog sustava (AIS) plovila.

Prijedlogom se uvodi se novi element informacija:

državljanstvo osoba na brodu, na temelju osobne izjave. Sve prikupljene informacije potrebno je čuvati do sigurnog završetka putovanja ili, u slučaju nesreće, do kraja sudskog postupka. 

Prijedlogom se također razjašnjava

područje primjene Direktive, pri čemu se pojašnjavaju tumačenje praga od 20 nautičkih milja i definicija „morskog područja D” u ušćima i lukama. 

Iako taj prijedlog nije popraćen procjenom učinka, priloženi su mu radni dokument službi Komisije i plan provedbe. U tim dokumentima detaljno su izloženi razlozi za predložene izmjene, procijenjen je učinak nekih od tih izmjena te je iznesen sažetak razmjena ideja iz faze savjetovanja s državama članicama i zainteresiranim stranama, zajedno s vremenskim okvirom za sve izazove u pogledu provedbe i mjera potpore.

Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica pozdravlja namjeru Komisije da ažurira, pojasni i pojednostavi postojeće zahtjeve navedene u toj Direktivi, a isto tako poziva na bolju koordinaciju i usklađivanje kako bi Direktiva bila što djelotvornija.

Ovom se revizijom nastoji poboljšati i ojačati europsko jedinstveno tržište u pomorskom sektoru.

Tehnološke inovacije su stvarnost i razvijaju se brže nego što smo mislili i stoga izvjestiteljica poziva na to da se radi na postizanju neutralnosti tih inovacija.

Izvjestiteljica podupire digitalno izvješćivanje putem jedinstvenog nacionalnog prozora koje je predložila Europska komisija ako dužina putovanja prelazi 20 milja. Također smatra da je napredak u razvoju tog prozora na nacionalnoj razini idealna platforma za buduće napredovanje prema jedinstvenom europskom prozoru. Međutim, dok se taj proces razvija potrebno je zadržati određeni stupanj fleksibilnosti za brodare na kraćim plovidbama i u tom smislu izvjestiteljica predlaže treću mogućnost, tj. elektronički sustav koji je odobrila država članica. Time se neće narušiti njihova aktivnost i zajamčit će se sigurnost u pogledu moguće potrebe za spašavanjem koja je često lokalnog karaktera.

Izvjestiteljica također želi naglasiti da je potrebno uzeti u obzir zaštitu podataka putnika, koji će biti automatski uništeni kad informacije više ne budu potrebne za svrhe navedene u Direktivi, a to su u prvom redu sigurnost putnika i pojednostavnjenje operacija potrage i spašavanja.

Izvjestiteljica nadalje predlaže da slanje informacija o potrebi putnika za posebnom skrbi ili pomoći u situacijama nužde bude obvezno kako bi u slučaju potrebe za provedbom akcije spašavanja bile dostupne sve potrebne informacije. Te se informacije, zajedno s punim datumom rođenja, kao i informacije o državljanstvu koje je predložila Komisija te ostale potrebne informacije prikupljaju prije polaska i unose se u jedinstveni prozor uspostavljen u skladu s člankom 5. Direktive 2010/65/EU po isplovljavanju putničkog broda, ali najkasnije deset minuta nakon njegova isplovljavanja. U tom slučaju izvjestiteljica predlaže smanjenje roka od trideset minuta koji je predložila Europska komisija.

U pogledu ovlasti Komisije u vezi s delegiranim aktima, izvjestiteljica se slaže s upotrebom tog alata, ali tu opciju skraćuje na pet godina uz mogućnost produljenja, umjesto neograničenog perioda koji je Komisija uvela u svojem prijedlogu.

U tom smislu izvjestiteljica predlaže skraćivanje roka od tri mjeseca od primitka takve obavijesti u kojem Komisija mora procijeniti je li odluka o izuzeću od obveza koju je predstavila neka država članica neopravdana i postoji li mogućnost da nepovoljno utječe na tržišno natjecanje, te provedbenim aktom zahtijevati od države članice da tu odluku izmijeni ili povuče.

Na kraju utvrđuje da bi Komisija trebala obaviti evaluaciju provedbe ove Direktive te Europskom parlamentu i Vijeću dostaviti rezultate najkasnije dvije godine nakon datuma na koji se upućuje u članku 3. stavku 1. drugom podstavku. Time se smanjuje rok od sedam godina iz prijedloga Komisije.


MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE (28.2.2017)

upućeno Odboru za promet i turizam

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Helga Stevens

AMANDMANI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Kako bi se smanjila briga rodbine u slučaju nesreće i nepotrebna kašnjenja konzularne pomoći i drugih usluga, dostavljeni podatci trebali bi uključivati informacije o državljanstvu osoba na brodu. Popis unosa potrebnih podataka za plovidbe duže od 20 nautičkih milja u najvećoj bi mogućoj mjeri trebao biti pojednostavnjen, pojašnjen i usklađen sa zahtjevima u pogledu izvješćivanja u jedinstvenom nacionalnom prozoru.

(6)  Kako bi se rodbini pružile pravovremene i pouzdane informacije u slučaju nesreće i smanjila nepotrebna kašnjenja konzularne pomoći i drugih usluga, dostavljeni podatci trebali bi uključivati informacije o državljanstvu osoba na brodu. Popis unosa potrebnih podataka za plovidbe duže od 20 nautičkih milja u najvećoj bi mogućoj mjeri trebao biti pojednostavnjen, pojašnjen i usklađen sa zahtjevima u pogledu izvješćivanja u jedinstvenom nacionalnom prozoru.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ako mjere uključuju obradu osobnih podataka, to bi trebalo izvršiti u skladu s pravom Unije o zaštiti osobnih podataka. Točnije, osobne podatke prikupljene za potrebe Direktive 98/41/EZ ne bi trebalo obrađivati i upotrebljavati ni u koju drugu svrhu te ih ne bi trebalo zadržati dulje nego što je potrebno za potrebe Direktive 98/41/EZ, kako je ondje određeno.

(10)  Mjere iz Direktive 98/41/EZ i Direktive 2010/65/EZ podrazumijevaju obradu osobnih podataka. Ta je obrada uređena pravom Unije o zaštiti osobnih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća20a, i Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća20bkoja se primjenjuje na obradu osobnih podataka evidentiranih u sustavu jedinstvenog prozora i sustavu SafeSeaNet. Točnije, osobne podatke prikupljene za potrebe Direktive 98/41/EZ radi olakšavanja operacija traganja i spašavanja i učinkovitog postupanja nakon nesreće ne bi trebalo dodatno obrađivati i upotrebljavati ni u koju drugu svrhu te ih ne bi trebalo zadržati dulje nego što je potrebno za konkretne potrebe Direktive 98/41/EZ, kako je ondje određeno. Osobni podaci trebali bi se stoga odmah uništiti nakon sigurnog dovršetka plovidbe broda ili nakon završetka istrage ili sudskog postupka nakon nesreće ili u slučaju nužde.

_______________

__________________

20 Točnije, Uredbom (EU) br. XXX/2016 (broj i datum dodat će se nakon službenog donošenja) Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) (upućivanje na SL dodat će se nakon službenog donošenja) i Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

 

 

20a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.)

 

20b Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

Amandman    3

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 5. – stavak 1. – alineja 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  njihova godina rođenja,

-  datum rođenja,

Amandman    4

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 5. – stavak 1. – alineja 5.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  uobičajeno boravište,

Amandman    5

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 5. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osobni podatci prikupljeni za potrebe ove Direktive ne bi se trebali obrađivati i upotrebljavati ni u koju drugu svrhu.;

3.  Osobni podatci prikupljeni za potrebe ove Direktive ne obrađuju se niti upotrebljavaju ni u koju drugu svrhu.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 5. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Države članice osiguravaju da u trenutku kada se informacije prikupljaju u skladu s ovim člankom svakoj osobi na putničkom brodu kompanija koja preuzme odgovornost za plovidbu tog putničkog broda pruži informacije utvrđene u Uredbi (EU) 2016/679 u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, koristeći se jasnim i jednostavnim jezikom.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kompanija ne čuva osobne podatke prikupljene u skladu s člankom 5. dulje nego što je potrebno za potrebe ove Direktive, odnosno do trenutka kad se ti podatci unesu u jedinstveni prozor uspostavljen u skladu s člankom 5. Direktive 2010/65/EU. Ne dovodeći u pitanje druge obveze obavješćivanja, te se informacije brišu kad više nisu potrebne u tu svrhu.

Kompanija ne čuva osobne podatke prikupljene u skladu s člankom 5. dulje nego što je potrebno za potrebe ove Direktive, odnosno do trenutka kad se ti podatci unesu u jedinstveni prozor uspostavljen u skladu s člankom 5. Direktive 2010/65/EU. Ne dovodeći u pitanje druge posebne obveze obavješćivanja u skladu s pravom Unije ili nacionalnim zakonom, među ostalim i one za potrebe statistike, te se informacije smjesta brišu kad više nisu potrebne u tu svrhu.

Obrazloženje

Tekst dodan u prijedlogu „ne dovodeći u pitanje ostale obveze obavješćivanja” ne pruža pravnu sigurnost jer se njime ne preciziraju te ostale obveze obavješćivanja, ni njihove pravne osnove ni njihove svrhe. Tu je izmjenu predložio europski nadzornik za zaštitu podataka u svojem mišljenju kako bi se osigurala pravna sigurnost.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 8. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Uzimajući u obzir najnovija dostignuća i trošak provedbe, svaka kompanija provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštitila osobne podatke koji se obrađuju u skladu s člankom 5. protiv slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Obrazloženje

Sigurnost podataka ključni je element prava Unije o zaštiti podataka. U prijedlogu Komisije to je i potvrđeno s obzirom na to da ne uključuje nikakvo jamstvo u pogledu pristupa osobnim podatcima. Predložena formulacija preuzeta je iz trenutačne Direktive 95/46/EZ i njezinog zamjenskog akta, Uredbe 2016/679. Ta je obveza, koja je u prijedlogu izbrisana, bila sadržana u članku 11. Direktive 98/41, koji je ovdje zamijenjen novim člankom 11. Potrebno ga je ponovno uvesti.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 10. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje druge obveze obavješćivanja, te se informacije brišu kad više nisu potrebne u tu svrhu.”;

Ne dovodeći u pitanje druge posebne obveze obavješćivanja u skladu s pravom Unije ili nacionalnim zakonom, među ostalim i one za potrebe statistike, te se informacije smjesta brišu kad više nisu potrebne u tu svrhu.

Obrazloženje

Usklađivanje s Izmjenaom 3 radi osiguranja pravne dosljednosti.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – stavak 9.a (novi)

Direktiva 98/41/EZ

Članak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 11.a

 

1.   Obrada osobnih podataka na temelju ove Direktive provodi se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

 

2.   Obrada osobnih podataka od strane institucija i tijela Unije u skladu s ovom Direktivom, kao primjerice u okviru sustava jedinstvenog prozora i sustava SafeSeaNet, provodi se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.

Obrazloženje

Pravna usklađenost s Direktivom 2010/65 koja također sadrži sličnu odredbu. U skladu s uvodnom izjavom 10. Štoviše Europska agencija za pomorsku sigurnost upravlja i sustavom jedinstvenog prozora i sustavom SafeSeaNet.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Direktiva 98/41/EZ

Članak 14.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija obavlja evaluaciju provedbe ove Direktive te Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja rezultate najkasnije [sedam godina nakon datuma na koji se upućuje u članku 3. stavku 1. drugom podstavku].

Komisija obavlja evaluaciju provedbe ove Direktive te Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja rezultate najkasnije [tri godine nakon datuma na koji se upućuje u članku 3. stavku 1. drugom podstavku].

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Upis osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i izmjena Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica

Referentni dokumenti

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

9.6.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Helga Stevens

14.11.2016

Razmatranje u odboru

31.1.2017

27.2.2017

 

 

Datum usvajanja

27.2.2017

 

 

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Upis osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i izmjena Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica

Referentni dokumenti

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Datum podnošenja EP-u

6.6.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

9.6.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Izaskun Bilbao Barandica

1.8.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Datum usvajanja

11.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Datum podnošenja

21.4.2017


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti