Eljárás : 2016/0171(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0168/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0168/2017

Viták :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Szavazatok :

PV 04/10/2017 - 9.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0374

JELENTÉS     ***I
PDF 777kWORD 103k
21.4.2017
PE 597.720v02-00 A8-0168/2017

a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Izaskun Bilbao Barandica

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0370),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0209/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. október 19-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0168/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az elmúlt 17 év során alapvető technológiai fejlődés zajlott le a hajók mozgásával kapcsolatos adatok továbbítását és tárolását illetően, lehetővé téve a hajók könnyebb nyomon követésére szolgáló automatikus hajóazonosítási rendszerek (AIS) alkalmazását a hajókon. Ennek következtében jelentősen csökkentek az ilyen feladatokat ellátó berendezésekkel kapcsolatos költségek. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által elfogadott vonatkozó szabályoknak megfelelően az európai partok mentén több kötelező hajóbejelentési rendszert építettek ki. Az uniós és nemzeti jogszabályok biztosítják, hogy a hajók megfeleljenek az említett rendszerek értelmében hatályban lévő jelentési előírásoknak.

(3)  Az elmúlt 17 év során alapvető technológiai fejlődés zajlott le a hajók mozgásával kapcsolatos adatok továbbítását és tárolását illetően, lehetővé téve a hajók könnyebb nyomon követésére szolgáló automatikus hajóazonosítási rendszerek (AIS) alkalmazását a hajókon. Ennek következtében jelentősen csökkentek az ilyen feladatokat ellátó berendezésekkel kapcsolatos költségek. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által elfogadott vonatkozó szabályoknak megfelelően az európai partok mentén több kötelező hajóbejelentési rendszert építettek ki. Az uniós és nemzeti jogszabályok biztosítják, hogy a hajók megfeleljenek az említett rendszerek értelmében hatályban lévő jelentési előírásoknak. A technológiai innováció tekintetében jelenleg előrelépést kell elérni az eddig elért eredmények alapján, mindenkor biztosítva a semlegességet.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A hajókkal kapcsolatos adatok összegyűjtését, továbbítását és megosztását a 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben17 említett egyablakos nemzeti rendszer, valamint a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben18 megjelölt SafeSeaNet rendszer tette lehetővé, egyszerűsítette és hangolta össze. A hajón tartózkodó személyekre vonatkozó, a 98/41/EK irányelvben előírt információkat ennek megfelelően az egyablakos nemzeti rendszerben kell rögzíteni, amely vészhelyzet esetén vagy balesetet követően lehetővé teszi, hogy az illetékes hatóság az adatokhoz egyszerűen hozzáférjen.

(4)  A hajókkal kapcsolatos adatok összegyűjtését, továbbítását és megosztását a 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben17 említett egyablakos nemzeti rendszer, valamint a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben18 megjelölt SafeSeaNet rendszer tette lehetővé, egyszerűsítette és hangolta össze. A hajón tartózkodó személyekre vonatkozó, a 98/41/EK irányelvben előírt információkat ennek megfelelően az egyablakos nemzeti rendszerben kell rögzíteni, amely vészhelyzet esetén vagy balesetet követően lehetővé teszi, hogy az illetékes hatóság az adatokhoz egyszerűen hozzáférjen. Ezeket az adatokat kizárólag az utasbiztonság céljaira lehet felhasználni és az adatvédelemre és a magánélet védelmére vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban kell kezelni.

_________________

_________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 2010/65/EU irányelve a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 283., 2010.10.29., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 2010/65/EU irányelve a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 283., 2010.10.29., 1. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 2002/59/EK irányelve a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról és a 93/75/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 208., 2002.8.5., 10. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 2002/59/EK irányelve a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról és a 93/75/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 208., 2002.8.5., 10. o.).

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az arányosság elvének való megfelelés biztosítása érdekében az olyan kisebb üzemeltetők számára, amelyek jelenleg nem használják az egyablakos nemzeti rendszert és elsősorban igen rövid, 20 tengeri mérföldnél rövidebb belföldi járatokat üzemeltetnek (azaz a kötelezettségük kizárólag a hajón tartózkodó személyek számának rögzítésére vonatkozik), lehetővé kell tenni, hogy válasszanak, hogy az utaslétszámot az egyablakos nemzeti rendszeren vagy az automatikus hajóazonosítási rendszeren keresztül bocsátják rendelkezésre.

(5)  Az arányosság elvének való megfelelés biztosítása érdekében az olyan kisebb üzemeltetők számára, amelyek jelenleg nem használják az egyablakos nemzeti rendszert és elsősorban igen rövid, 20 tengeri mérföldnél rövidebb belföldi járatokat üzemeltetnek (azaz a kötelezettségük kizárólag a hajón tartózkodó személyek számának rögzítésére vonatkozik), lehetővé kell tenni, hogy válasszanak, hogy az utaslétszámot az egyablakos nemzeti rendszeren, az automatikus hajóazonosítási rendszeren vagy a tagállam által jóváhagyott egyéb elektronikus rendszeren keresztül bocsátják rendelkezésre.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, kik lesznek azok, akiknek az egyablakos rendszeren vagy az automatikus azonosítási rendszeren keresztül el kell küldeniük az adatokat. A tagállam által jóváhagyott egyéb elektronikus rendszer új lehetőségét azon, rövid utakra specializálódott üzemeltetők érdekében kell beilleszteni, amelyeknek nem áll módjában az első két opció használata, azok ugyanis zavart okoznának működésükben, különösen a személyek biztonsága és mentése tekintetében.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A nemzeti egyablakos rendszerek kialakításában tett előrelépések ideális alapot képeznek az európai egyablakos rendszer jövőbeli kialakítása tekintetében.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A tagállamok számára engedélyezni kell, hogy fenntartsák a hajón tartózkodó személyek névsorának rögzítésére és jelentésére vonatkozó, 20 mérföldes határérték csökkentésével kapcsolatban fennálló lehetőségeiket, ideértve azokat az utakat is, amelyek során nagyszámú utast szállító személyhajók egy hosszabb út alatt többször egymástól 20 mérföldnél kisebb távolságra lévő kikötőkben kötnek ki. Ilyen esetekben engedélyezni kell a tagállamok számára, hogy csökkentsék a 20 mérföldes határértéket, lehetővé téve, hogy az ezen irányelvben előírt információkat mind az első, mind a közbenső kikötőkben beszálló utasokra vonatkozóan rögzítsék.

Módosítás     6

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Balesetet követően a hozzátartozók megnyugtatása, illetve a konzuli segítségnyújtás és más szolgáltatások szükségtelen késedelmének csökkentése érdekében a közölt adatoknak tartalmazniuk kell a hajón tartózkodó személyek állampolgárságára vonatkozó információt is. 20 tengeri mérföldet meghaladó hosszúságú utak esetében az előírt adatok jegyzékét egyszerűsíteni és pontosítani kell, és a lehető legnagyobb mértékig össze kell hangolni az egyablakos nemzeti rendszerrel kapcsolatos jelentéstételi előírásokkal.

(6)  Baleset esetén a hozzátartozók időben és megbízhatóan történő tájékoztatása, a konzuli segítségnyújtás és más szolgáltatások szükségtelen késedelmének csökkentése, valamint az azonosítási eljárások megkönnyítése érdekében a közölt adatoknak tartalmazniuk kell a hajón tartózkodó személyek állampolgárságára vonatkozó információt is. 20 tengeri mérföldet meghaladó hosszúságú utak esetében az előírt adatok jegyzékét egyszerűsíteni és pontosítani kell, és a lehető legnagyobb mértékig össze kell hangolni az egyablakos nemzeti rendszerrel kapcsolatos jelentéstételi előírásokkal.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Figyelembe véve, hogy az adatok rögzítésére elektronikus eszközök állnak rendelkezésre, valamint hogy a személyes adatokat feltétlenül a hajó indulását megelőzően kell összegyűjteni, a 98/41/EK irányelvben meghatározott jelenlegi 30 perces késedelmet a végső határidőnek kell tekinteni, amely kizárólag kivételes esetekben engedélyezett.

(7)  Figyelembe véve, hogy az adatok rögzítésére elektronikus eszközök állnak rendelkezésre, valamint hogy a személyes adatokat feltétlenül a hajó indulását megelőzően kell összegyűjteni, a 98/41/EK irányelvben meghatározott jelenlegi 30 perces késedelmet 10 percre kell csökkenteni, és azt végső határidőnek kell tekinteni, amely kizárólag kivételes esetekben engedélyezett.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A nyilvántartásba vételi eljárás lezárását követően az utasokat mindig tájékoztatni kell a hajók biztonsági intézkedéseiről, valamint arról, mi a teendő vészhelyzetben.

Módosítás     9

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Ez az irányelv nem alkalmazandó a kedvtelési célú hajókra és vízi járművekre, abban az esetben sem, ha személyzet nélkül bérlik őket, és ezt követően nem használják utasszállítási célú kereskedelmi tevékenységre.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Amennyiben az intézkedéseknek részét képezi személyes adatok kezelése is, az adatok kezelését a személyes adatok védelméről szóló uniós jogszabályoknak megfelelően kell végezni20. A 98/41/EK irányelv alkalmazásában összegyűjtött személyes adatokat kifejezetten tilos bármely más célra feldolgozni és felhasználni, illetve a 98/41/EK irányelv alkalmazásában szükséges és az említett irányelvben meghatározott időtartamot meghaladó ideig megőrizni.

(10)  A 98/41/EK irányelvben és a 2010/65/EK irányelvben foglalt intézkedéseknek részét képezi a személyes adatok kezelése is. A személyes adatok e kezelését a személyes adatok védelméről szóló uniós jogszabályok szabályozzák, elsősorban az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet20a, valamint a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet20b. A 98/41/EK irányelv alkalmazásában a felkutatási és mentési tevékenységek megkönnyítése, valamint a balesetet utóhatásainak hatékony kezelése érdekében összegyűjtött személyes adatokat kifejezetten tilos bármely más célra tovább feldolgozni vagy felhasználni, illetve a 98/41/EK irányelv kifejezett alkalmazásában szükséges és az említett irányelvben meghatározott időtartamot meghaladó ideig megőrizni. A személyes adatokat ezért automatikusan és indokolatlan késedelem nélkül meg kell semmisíteni azt követően, hogy a hajóút biztonságosan befejeződött vagy adott esetben a vizsgálat, illetve a bírósági eljárás egy baleset vagy vészhelyzet után lezárult.

__________________

__________________

20 Különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) XXX/2016 rendelete (a rendelet hivatalos elfogadását követően kiegészítendő a rendelet számával és dátumával) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) (a rendelet hivatalos elfogadását követően kiegészítendő a Hivatalos Lapra történő hivatkozással) és az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8. szám, 2001.1.12., 1. o.).

 

 

20a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

 

20b Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A tagállamok mentességekre és eltérések iránti kérelmekre vonatkozó értesítéseivel kapcsolatos adatokat, valamint a különböző adatgyűjtő szolgálatok által gyűjtött adatokat szükség szerint harmonizálni és koordinálni kell ezen adatok felhasználásának a lehető leghatékonyabbá tétele érdekében.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A nemzetközi fejlemények figyelembevétele és a fokozott átláthatóság érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkében foglaltak értelmében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően olyan jogi aktusokat fogadjon el, amelyek a nemzetközi okmányok módosításait szükség esetén kizárják ezen irányelv hatálya alól, továbbá meghatározzák a tagállamoktól érkező, a mentességekre és az eltérések iránti kérelmekre vonatkozó értesítések befogadására szolgáló, a Bizottság által vezetett adatbázishoz való hozzáférés feltételeit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy a konzultációkat a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban meghatározott elveknek megfelelően folytassák le. Ennek megfelelően a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak minden dokumentumot a tagállami szakértőkkel egy időben kell megkapnia, és szakértőiknek következetesen lehetőséget kell biztosítani a Bizottság szakértői csoportjainak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó ülésein való részvételre.

(14)  A nemzetközi fejlemények és a technológiai innovációk figyelembevétele és a fokozott átláthatóság érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkében foglaltak értelmében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően olyan jogi aktusokat fogadjon el, amelyek a nemzetközi okmányok módosításait szükség esetén kizárják ezen irányelv hatálya alól, továbbá meghatározzák a tagállamoktól érkező, a mentességekre és az eltérések iránti kérelmekre vonatkozó értesítések befogadására szolgáló, a Bizottság által vezetett adatbázishoz való hozzáférés feltételeit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy a konzultációkat a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban meghatározott elveknek megfelelően folytassák le. Ennek megfelelően a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak minden dokumentumot a tagállami szakértőkkel egy időben kell megkapnia, és szakértőiknek következetesen lehetőséget kell biztosítani a Bizottság szakértői csoportjainak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó ülésein való részvételre.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség teljes nyomon követési ciklusát figyelembe véve a Bizottságnak legkésőbb [a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében megjelölt időpontot követő hetedik év leteltéig] értékelnie kell a 98/41/EK irányelv végrehajtását, és az értékelésről jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A tagállamoknak az értékeléshez szükséges valamennyi információ összegyűjtésével kell együttműködniük a Bizottsággal.

(15)  Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség teljes nyomon követési ciklusát figyelembe véve a Bizottságnak legkésőbb [a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében megjelölt időpontot követő második év leteltéig] értékelnie kell a 98/41/EK irányelv végrehajtását, és az értékelésről jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A tagállamoknak az értékeléshez szükséges valamennyi információ összegyűjtésével kell együttműködniük a Bizottsággal.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

98/41/EK irányelv

2 cikk – 9 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–   védett tengeri terület: olyan tengeri terület, ahol D. kategóriájú hajók közlekedhetnek, a 2009/45/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti jegyzéknek megfelelően,

(A magyar változatot nem érinti.)

Indokolás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás     15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

98/41/EK irányelv

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A személyhajó indulása előtt a hajón tartózkodó személyek számát közölni kell a személyhajó kapitányával, és rögzíteni kell a 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv* 5. cikkében foglaltaknak megfelelően létrehozott egy ablakban, vagy az automatikus hajóazonosítási rendszer segítségével a kijelölt hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

A személyhajó indulása előtt a hajón tartózkodó személyek számát közölni kell a személyhajó kapitányával, és rögzíteni kell a 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében foglaltaknak megfelelően létrehozott egyablakos rendszerben, vagy egyéb módon, az automatikus hajóazonosítási rendszer segítségével a kijelölt hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

 

[E módosító irányelv hatálybalépésétől számított két évvel]-ig abban az esetben, ha az utazás legfeljebb 20 mérföld hosszú, a fedélzeten tartózkodó személyek számát az első albekezdéstől eltérve más elektronikus rendszeren keresztül is a kijelölt hatóság rendelkezésére lehet bocsátani, amennyiben azt a rendszert a tagállam jóváhagyta és azt [ezen irányelv hatálybalépésének dátuma] előtt már alkalmazták.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, kik lesznek azok, akiknek az egyablakos rendszeren vagy az automatikus azonosítási rendszeren keresztül el kell küldeniük az adatokat. A tagállam által jóváhagyott (már alkalmazott) egyéb elektronikus rendszer új lehetőségét azon, rövid utakra specializálódott üzemeltetők érdekében kell beilleszteni, amelyeknek nem áll módjában az első két opció használata, azok ugyanis zavart okoznának működésükben, különösen a személyek biztonsága és mentése tekintetében. E módosítás célja a jelentéstervezet 10. módosítása szerinti eredeti elgondolás egyértelműsítése.

Módosítás     16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

98/41/EK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés – 5 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  születési éve,

-  születési dátuma,

Indokolás

A születési év nem elégséges adat egy nagy utasszállító hajón utazók személyazonosságának megállapításához. Ezenkívül kisgyermekek esetén a pontos születési dátum orvosi szempontból is fontos. Ezenkívül célszerű egységesíteni ezt az adatot az egyéb formanyomtatványokon szereplő adatokkal (a FAL-formanyomtatványokon például pontos születési dátumot kérnek).

Módosítás     17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

98/41/EK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés – 5 a franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-   vészhelyzet esetén hívható telefonszám, amennyiben az utas kéri;

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

98/41/EK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés – 6 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  az utas kívánságára, arra vonatkozó információ, hogy vészhelyzet esetén milyen különleges gondozást vagy segítséget igényel.

  a vészhelyzet esetén adott esetben szükséges különleges gondozásra vagy segítségre vonatkozó információ.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

98/41/EK irányelv

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A szóban forgó információkat indulás előtt kell összegyűjteni és a személyhajó indulásakor, de legkésőbb az indulást követő harminc percen belül a 2010/65/EU irányelv 5. cikke értelmében létrehozott egyablakos rendszerben rögzíteni.

(2)  A szóban forgó információkat indulás előtt kell összegyűjteni és a személyhajó indulásakor, de legkésőbb az indulást követő 10 percen belül a 2010/65/EU irányelv 5. cikke értelmében létrehozott egyablakos rendszerben rögzíteni.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

98/41/EK irányelv

5 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ezen irányelv alkalmazásában összegyűjtött személyes adatokat tilos bármely más célra feldolgozni és felhasználni.;

(3)  Az ezen irányelv alkalmazásában összegyűjtött személyes adatokat az utasbiztonságon kívül tilos bármely más célra feldolgozni és felhasználni, és az adatvédelemmel és a magánélet védelmével kapcsolatos uniós jogszabályokkal összhangban kell kezelni, valamint amikor már nem szükségesek, automatikusan és indokolatlan késedelem nélkül meg kell semmisíteni.

Módosítás     21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

98/41/EK irányelv

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden olyan társaság, amely személyhajó üzemeltetésére vállalkozik – abban az esetben, ha ezen irányelv 4. és 5. cikke értelmében erre szükség van –, kijelöl egy utasnyilvántartót; az utasnyilvántartó feladata az említett rendelkezésekben említett információknak a 2010/65/EU irányelv 5. cikke értelmében létrehozott egyablakos rendszerben történő rögzítése vagy az automatikus hajóazonosítási rendszer segítségével történő megosztása.

Minden olyan társaság, amely személyhajó üzemeltetésére vállalkozik – abban az esetben, ha ezen irányelv 4. és 5. cikke értelmében szükség van információk rögzítésére –, kijelöl egy utasnyilvántartót, aki felel ezen információk e cikkeknek megfelelő rögzítéséért.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, kik lesznek azok, akiknek az egyablakos rendszeren vagy az automatikus azonosítási rendszeren keresztül el kell küldeniük az adatokat. A tagállam által jóváhagyott (már alkalmazott) egyéb elektronikus rendszer új lehetőségét azon, rövid utakra specializálódott üzemeltetők érdekében kell beilleszteni, amelyeknek nem áll módjában az első két opció használata, azok ugyanis zavart okoznának működésükben, különösen a személyek biztonsága és mentése tekintetében. E módosítás célja a jelentéstervezet 15. módosítása szerinti eredeti elgondolás egyértelműsítése.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

98/41/EK irányelv

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 5. cikkben foglaltaknak megfelelően összegyűjtött személyes adatokat a társaság kizárólag az ezen irányelv értelmében szükséges ideig őrizheti meg, azaz addig az időpontig, amikor az adatokat a 2010/65/EU irányelv 5. cikke értelmében létrehozott egyablakos rendszerben rögzítették. Az egyéb jelentéstételi kötelezettségeket nem érintve, amikor az információkra az említett célokra többé nincs szükség, azokat meg kell semmisíteni.

Az 5. cikkben foglaltaknak megfelelően összegyűjtött személyes adatokat a társaság kizárólag az ezen irányelv értelmében szükséges ideig őrizheti meg, azaz addig az időpontig, amikor az adatokat a 2010/65/EU irányelv 5. cikke értelmében létrehozott egyablakos rendszerben rögzítették. Az egyéb, uniós vagy nemzeti jogszabályok által előírt egyedi, többek között statisztikai célú jelentéstételi kötelezettségek sérelme nélkül, amikor az információkra az említett célokra többé nincs szükség, azokat automatikusan és indokolatlan késedelem nélkül meg kell semmisíteni.

Módosítás     23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

98/41/EK irányelv

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Figyelembe véve a technológia jelenlegi állását és a végrehajtás költségeit, minden társaságnak megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell hoznia az 5. cikk szerint kezelt személyes adatok véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisülése, véletlenszerű elvesztése, megváltoztatása, engedély nélküli közzététele vagy az azokhoz való hozzáférés elleni védelem érdekében.

Indokolás

Az eljárási szabályzat 53. cikkének (4) bekezdése értelmében elfogadott LIBE-vélemény 8. módosítása. Az adatbiztonság az adatvédelemről szóló uniós jog alapvető eleme. A Bizottság javaslata ezt azáltal ismeri el, hogy tudomásul veszi, hogy a javaslat nem tartalmaz semmiféle garanciát a személyes adatokhoz való hozzáférést illetően. A javasolt megfogalmazás a jelenlegi 95/46/EK irányelvből és az annak helyébe lépő (EU) 2016/679 rendeletből származik. A 98/41/EK irányelv 11. cikke, amelyet itt egy új 11. cikk vált fel, tartalmazta ezt a kötelezettséget, amelyet a javaslatban töröltek. Ezt vissza kell illeszteni.

Módosítás     24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont – 1 a franciabekezdés (új)

98/41/EK irányelv

9 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  a cikk a következő ba) ponttal egészül ki:

 

„ba)  Azok a tagállamok, amelyek kikötőiből a hajók kifutnak, felmenthetik a 4. cikk (2) bekezdésében lefektetett kötelezettség alól azokat az utasszállító hajókat, amelyek kizárólag védett tengeri területeken olyan rendszeres járatokat üzemeltetnek, amelyek esetében két kikötés között kevesebb mint egy óra telik el.”

Indokolás

Ezt az eltérést fenn kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy az irányelv felülvizsgálata nyomán a védett tengeri területeken egy óránál rövidebb időtartamú rendszeres járatokat üzemeltető szolgáltatókat ne kelljen feleslegesen terhelni, a 98/41/EK irányelvben rögzítetteknek megfelelően.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

98/41/EK irányelv

10 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 5. cikkben foglaltaknak megfelelően összegyűjtött személyes adatokat a tagállamok kizárólag az ezen irányelv értelmében szükséges ideig őrizhetik meg, azaz:

Az 5. cikkben foglaltaknak megfelelően összegyűjtött személyes adatokat a tagállamok megőrzik:

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

98/41/EK irányelv

10 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyéb jelentéstételi kötelezettségeket nem érintve, amikor az említett célok érdekében az információkra többé nincs szükség, azokat meg kell semmisíteni.

Az egyéb, uniós vagy nemzeti jogszabályok által előírt egyedi, többek között statisztikai célú jelentéstételi kötelezettségek sérelme nélkül, amikor az információkra az említett célokra többé nincs szükség, azokat automatikusan és indokolatlan késedelem nélkül meg kell semmisíteni.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

98/41/EK irányelv

11 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„11a. cikk:

 

(1)   A személyes adatoknak az ezen irányelv szerinti kezelését az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kell végezni.

 

(2)   A személyes adatoknak az uniós intézmények és szervek által ezen irányelv szerint, például az egyablakos rendszerben és a SafeSeaNet rendszerben történő kezelése a 45/2001/EK rendelettel összhangban történik.”

Indokolás

Az eljárási szabályzat 53. cikkének (4) bekezdése értelmében elfogadott LIBE-vélemény 10. módosítása. Jogi következetesség a 2010/65/EK irányelvvel, amely szintén tartalmaz hasonló rendelkezéseket. Egyben a (10) preambulumbekezdéssel is együtt jár. Valójában az egyablakos rendszert és a SafeSeaNet rendszert az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség irányítja.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

98/41/EK irányelv

12 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 9. és 12. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának hatáskörét [a hatálybalépéstől] kezdődő határozatlan időre ruházzák a Bizottságra.

(2)  A 9. és 12. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának hatáskörét [a hatálybalépéstől] kezdődő öt évre ruházzák a Bizottságra, amely időtartam meghosszabbítható.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

98/41/EK irányelv

14 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb [a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében megjelölt időpontot követő hetedik év leteltéig] értékeli ennek az irányelvnek a végrehajtását, és az értékelésről jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság legkésőbb [a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében megjelölt időpontot követő második év leteltéig] értékeli ennek az irányelvnek a végrehajtását, és az értékelésről jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1)

  HL C 34., 2017.2.2., 172. o.


INDOKOLÁS

Háttér

A Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosítására irányuló javaslat a személyhajókkal kapcsolatos uniós jogszabályok szélesebb körű, a Bizottság által végrehajtott célravezető és hatásos szabályozás programmal (REFIT) összhangban lefolytatott felülvizsgálatának részét képezi.

Az e célravezetőségi vizsgálat eredményeképpen született jelentésben a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az uniós jogi keret általánosságban a célnak megfelelő, és javítja a biztonságot, ugyanakkor további előrelépéseket lehet tenni a jogszabály egyszerűsítése és egyértelműsítése terén.

E fellépés célja tehát a személyhajók fedélzetén utazó utasok és személyzet számbavételével és nyilvántartásával kapcsolatos jelenlegi előírások aktualizálása, egyértelműsítése és egyszerűsítése, és egyben a biztonság szintjének növelése. Törekszik a tájékoztatási kötelezettségek bármilyen megkettőzésének és/vagy az aránytalan előírások felszámolására.

Azzal, hogy három uniós tengerbiztonsági csomagon is dolgozott, az Európai Parlament számos fejlesztéshez hozzájárult az uniós tengerbiztonság területén. Ezenkívül kifejezetten szorgalmazta egy, a személyhajók biztonságával kapcsolatos jogalkotási javaslat előterjesztését.

A Bizottság javaslata

A 98/41/EK irányelv módosítására irányuló javaslat az utasok adatainak digitális nyilvántartására és bejelentésére vonatkozó kötelezettséget vezet be, harmonizált adminisztratív eljárások (a 2010/65/EU irányelvben meghatározott úgynevezett nemzeti egyablakos rendszer) révén, vészhelyzet esetén a kutatási és mentési műveletek megkönnyítése érdekében. A jelenlegi rendszer helyett, amelyben a fedélzeten utazók adatait a vállalatok nyilvántartásában őrzik, olyan új rendszer lép életbe, melyben az adatokat elektronikus rendszerben rögzítik és azonnal továbbítják a nemzeti egyablakos rendszerbe. A javaslat ezenkívül rugalmasságot biztosít a rövidebb utakra specializálódott üzemeltetők számára. Az olyan hajók számára, amelyek informatikai rendszerek vagy internetes kapcsolat nélkül közlekednek, az az alternatív megoldás született, hogy a fedélzeten utazók számát a hajó automatikus azonosítási rendszere segítségével továbbítsák.

A javaslat a fedélzeten utazókra vonatkozó új információként bevezeti az

állampolgárságot, melyet önbevallás alapján kell begyűjteni. A begyűjtött információkat mindaddig meg kell őrizni, amíg az utazás biztonságban véget nem ér, vagy baleset esetén addig, amíg a jogi eljárás le nem zárul. 

A javaslat ezenkívül egyértelműsíti az irányelv

hatályát, kifejtve, hogy miként kell értelmezni a 20 tengeri mérföldes küszöbértéket, és hogyan kell meghatározni a „D. kategóriájú tengeri területeket” a folyótorkolatokban és a kikötőkben. 

A javaslatot ugyan nem kíséri hatásvizsgálat, de bizottsági szolgálati munkadokumentumot és végrehajtási tervet csatoltak hozzá. E dokumentumok részletesen megvilágítják a javasolt módosítások okait, értékelik e módosítások egy részének hatásait, összefoglalják a tagállamokkal és az érdekelt felekkel folytatott konzultációkon zajló eszmecseréket, valamint időkeretet szabnak a végrehajtás előtt álló esetleges nehézségek és a támogató fellépések tekintetében.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság frissíteni, pontosítani és egyszerűsíteni kívánja az irányelvben foglalt előírásokat, ugyanakkor a maximális hatás érdekében koordinációt és harmonizációt sürget.

E felülvizsgálat célja az európai egységes piac tengerészeti ágazatban történő megvalósítása és megerősítése.

A technológiai innováció olyan jelenlegi valóság, amely gyorsabban fejlődik, mint gondoltuk, és véleményünk szerint az innováció semlegességének megvalósítására kell törekedni.

Támogatja az Európai Bizottság által javasolt, egyablakos nemzeti rendszeren keresztüli digitális bejelentést, amennyiben az út hossza meghaladja a 20 mérföldet és úgy véli, hogy ezeknek a nemzeti szinten történő fejlesztésében elérendő előrelépések ideális platformot jelenthetnek egy egyablakos európai rendszer jövőbeli kialakításához. Ugyanakkor a projekt megvalósulásáig megfelelő mozgásteret kell biztosítani a rövidebb utakat üzemeltető szolgáltatók számára, és ennek érdekében az előadó egy harmadik lehetőséget javasol az adott tagállam által jóváhagyott elektronikus rendszer formájában, amely lehetővé tenné, hogy az üzemeltetők tevékenysége ne torzuljon, és biztonságot nyújtana az esetleges – gyakran helyi jellegű – mentési szükségletek tekintetében.

A másik szempont, amelyet az előadó ki kíván emelni, az utasok adatainak védelme, amelyek megsemmisítésére automatikusan kerül sor, amint az adatok már nem szükségesek az irányelvben meghatározott célokra, amelyek elsősorban az utasok biztonsága és a kutatási és mentési műveletek megkönnyítése.

Az előadó javasolja továbbá azon továbbított információk kötelezővé tételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy az utasoknak vészhelyzetben milyen különleges gondozásra vagy segítségnyújtásra van szükségük annak érdekében, hogy a mentési művelethez valamennyi információ rendelkezésre álljon. Ezeket az információkat, a teljes születési dátummal és a Bizottság által javasolt, állampolgárságra vonatkozó információval együtt, valamint a többi előírt adatot indulás előtt kell összegyűjteni és a személyhajó indulásakor, de legkésőbb az indulást követő tíz percen belül a 2010/65/EU irányelv 5. cikke értelmében létrehozott egyablakos rendszerben kell rögzíteni. Az előadó ebben az esetben a Bizottság által javasolt 30 perc csökkentését ajánlja.

Az Európai Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos hatásköreit illetően az előadó egyetért az eszköz használatával, de a lehetőség 5 évre történő csökkentését javasolja, amely meghosszabbítható, és ezzel módosítja a bizottsági javaslatban foglalt határozatlan időtartamot.

Hasonlóképpen a következő három hónapra csökkenti a Bizottság rendelkezésére álló időszakot annak vizsgálatára, hogy a kötelezettségek alóli mentességre irányuló, valamely tagállam által benyújtott határozat nem indokolt, vagy a piaci versenyre hátrányos hatásokkal járhat, és végrehajtási jogi aktus elfogadásával határozata módosítására vagy visszavonására kötelezheti az adott tagállamot.

Végezetül az előadó megállapítja, hogy a Bizottság legkésőbb a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében megjelölt időpontot követő második év leteltéig értékeli ennek az irányelvnek a végrehajtását, és az értékelésről jelentést nyújt be a társjogalkotóknak, és ezzel lerövidíti a Bizottság javaslatában szereplő hétéves időszakot.


VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről (28.2.2017)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Előadó: Helga Stevens

MÓDOSÍTÁS:

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Balesetet követően a hozzátartozók megnyugtatása, illetve a konzuli segítségnyújtás és más szolgáltatások szükségtelen késedelmének csökkentése érdekében a közölt adatoknak tartalmazniuk kell a hajón tartózkodó személyek állampolgárságára vonatkozó információt is. 20 tengeri mérföldet meghaladó hosszúságú utak esetében az előírt adatok jegyzékét egyszerűsíteni és pontosítani kell, és a lehető legnagyobb mértékig össze kell hangolni az egyablakos nemzeti rendszerrel kapcsolatos jelentéstételi előírásokkal.

(6)  Baleset esetén a hozzátartozók időben és megbízhatóan történő tájékoztatása, illetve a konzuli segítségnyújtás és más szolgáltatások szükségtelen késedelmének csökkentése érdekében a közölt adatoknak tartalmazniuk kell a hajón tartózkodó személyek állampolgárságára vonatkozó információt is. 20 tengeri mérföldet meghaladó hosszúságú utak esetében az előírt adatok jegyzékét egyszerűsíteni és pontosítani kell, és a lehető legnagyobb mértékig össze kell hangolni az egyablakos nemzeti rendszerrel kapcsolatos jelentéstételi előírásokkal.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Amennyiben az intézkedéseknek részét képezi személyes adatok kezelése is, az adatok kezelését a személyes adatok védelméről szóló uniós jogszabályoknak megfelelően kell végezni. A 98/41/EK irányelv alkalmazásában összegyűjtött személyes adatokat kifejezetten tilos bármely más célra feldolgozni és felhasználni, illetve a 98/41/EK irányelv alkalmazásában szükséges és az említett irányelvben meghatározott időtartamot meghaladó ideig megőrizni.

(10)  A 98/41/EK irányelvben és a 2010/65/EK irányelvben foglalt intézkedések magukkal vonják a személyes adatok kezelését is. A személyes adatok kezelését a személyes adatok védelméről szóló uniós jogszabályok szabályozzák, elsősorban az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet20a, valamint a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet20b, amely utóbbi az egyablakos rendszerben és a SafeSeaNet rendszerben rögzített személyes adatok kezelésére alkalmazandó. A 98/41/EK irányelv alkalmazásában a felkutatási és mentési tevékenységek megkönnyítése, valamint a balesetet utóhatásainak hatékony kezelése érdekében összegyűjtött személyes adatokat kifejezetten tilos bármely más célra tovább feldolgozni és felhasználni, illetve a 98/41/EK irányelv kifejezett alkalmazásában szükséges és az említett irányelvben meghatározott időtartamot meghaladó ideig megőrizni. A személyes adatokat ezért azonnali hatállyal meg kell semmisíteni azt követően, hogy a hajóút biztonságosan befejeződött vagy a vizsgálat, illetve a bírósági eljárás egy baleset vagy vészhelyzet után lezárult.

_______________

__________________

20 Különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) XXX/2016 rendelete (a rendelet hivatalos elfogadását követően kiegészítendő a rendelet számával és dátumával) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) (a rendelet hivatalos elfogadását követően kiegészítendő a Hivatalos Lapra történő hivatkozással) és az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8. szám, 2001.1.12., 1. o.).

 

 

20a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

 

20b Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

98/41/EK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés – 5 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  születési éve,

-  születési idő,

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

98/41/EK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés – 5a franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  a szokásos lakóhely,

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

98/41/EK irányelv

5 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ezen irányelv alkalmazásában összegyűjtött személyes adatokat tilos bármely más célra feldolgozni és felhasználni.;

(3)  Az ezen irányelv alkalmazásában összegyűjtött személyes adatokat nem szabad bármely más célra feldolgozni és felhasználni.;

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

98/41/EK irányelv

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok biztosítják, hogy amikor az információkat e cikk szerint összegyűjtötték, a személyhajó fedélzetén levő valamennyi személy a személyhajó üzemeltetéséért felelős társaságtól tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyértelmű és közérthető nyelvezet alkalmazásával megkapja az (EU) 2016/679 rendeletben megállapított információkat.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

98/41/EK irányelv

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 5. cikkben foglaltaknak megfelelően összegyűjtött személyes adatokat a társaság kizárólag az ezen irányelv értelmében szükséges ideig őrizheti meg, azaz addig az időpontig, amikor az adatokat a 2010/65/EU irányelv 5. cikke értelmében létrehozott egyablakos rendszerben rögzítették. Az egyéb jelentéstételi kötelezettségeket nem érintve, amikor az információkra az említett célokra többé nincs szükség, azokat meg kell semmisíteni.

Az 5. cikkben foglaltaknak megfelelően összegyűjtött személyes adatokat a társaság kizárólag az ezen irányelv értelmében szükséges ideig őrizheti meg, azaz addig az időpontig, amikor az adatokat a 2010/65/EU irányelv 5. cikke értelmében létrehozott egyablakos rendszerben rögzítették. Az egyéb, uniós vagy nemzeti jogszabályok által előírt specifikus, többek között statisztikai célú jelentéstételi kötelezettségeket nem érintve, amikor az információkra az említett célokra többé nincs szükség, azokat azonnali hatállyal meg kell semmisíteni.

Indokolás

A javaslatba illesztett szövegrész („Az egyéb jelentéstételi kötelezettségeket nem érintve”) nem nyújt jogbiztonságot, mivel nem pontosítja, mik az egyéb jelentéstételi kötelezettségek, milyen jogalap értelmében és milyen célra. Az európai adatvédelmi biztos véleményében tett módosítási javaslatot a jogbiztonság biztosítása érdekében.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

98/41/EK irányelv

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Figyelembe véve a helyzet jelenlegi állását és a végrehajtás költségeit, minden társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hoz az 5. cikk szerint kezelt személyes adatok véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisülése, véletlenszerű elvesztése, megváltoztatása, engedély nélküli közzététele, vagy a megőrzött, továbbított vagy más módon kezelt személyes adatokhoz való hozzáférés elleni védelem érdekében.

Indokolás

Az adatbiztonság az adatvédelemről szóló uniós jog alapvető eleme. A Bizottság javaslata ezt azáltal ismeri el, hogy tudomásul veszi, hogy a javaslat nem tartalmaz semmiféle garanciát a személyes adatokhoz való hozzáférést illetően. A javasolt megszövegezés a jelenlegi 95/46/EK irányelvből és az annak helyébe lépő (EU) 2016/679 rendeletből származik. A 98/41/EK irányelv 11. cikke, amelyet itt egy új 11. cikk vált fel, tartalmazta ezt a kötelezettséget, amelyet a javaslatban töröltek. Ezt vissza kell illeszteni.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

98/41/EK irányelv

10 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyéb jelentéstételi kötelezettségeket nem érintve, amikor az említett célok érdekében az információkra többé nincs szükség, azokat meg kell semmisíteni.;

Az egyéb, uniós vagy nemzeti jogszabályok által előírt specifikus, többek között statisztikai célú jelentéstételi kötelezettségeket nem érintve, amikor az információkra az említett célokra többé nincs szükség, azokat azonnali hatállyal meg kell semmisíteni.

Indokolás

A jogi következetesség biztosítása érdekében összhangot kell teremteni a 3. módosítással.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

98/41/EK irányelv

11 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„11a. cikk:

 

(1)   A személyes adatoknak az ezen irányelv szerinti kezelését az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kell végezni.

 

(2)   A személyes adatoknak az uniós intézmények és szervek által ezen irányelv szerint, például az egyablakos rendszerben és a SafeSeaNet rendszerben történő kezelése a 45/2001/EK rendelettel összhangban történik.

Indokolás

Jogi következetesség a 2010/65/EK irányelvvel, amely szintén tartalmaz hasonló rendelkezéseket. Egyben a (10) preambulumbekezdéssel is együtt jár. Valójában az egyablakos rendszert és a SafeSeaNet rendszert az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség irányítja.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

98/41/EK irányelv

14 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb [a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében megjelölt időpontot követő hetedik év leteltéig] értékeli ennek az irányelvnek a végrehajtását, és az értékelésről jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”.

A Bizottság legkésőbb [a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében megjelölt időpontot követő harmadik év leteltéig] értékeli ennek az irányelvnek a végrehajtását, és az értékelésről jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartása és a tagállamok kikötőibe érkező és/vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

9.6.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Helga Stevens

14.11.2016

Vizsgálat a bizottságban

31.1.2017

27.2.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

27.2.2017

 

 

 


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartása és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

6.6.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

9.6.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Izaskun Bilbao Barandica

1.8.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

11.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Benyújtás dátuma

21.4.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat