Procedūra : 2016/0171(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0168/2017

Pateikti tekstai :

A8-0168/2017

Debatai :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Balsavimas :

PV 04/10/2017 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0374

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 836kWORD 99k
21.4.2017
PE 597.720v02-00 A8-0168/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams

(COM(2016) 0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams

(COM(2016) 0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0370),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0209/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0168/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeis kitu tekstu, jį pakeis iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  per pastaruosius 17 metų padaryta esminė laivo judėjimo duomenų perdavimo ir saugojimo technologijų pažanga – naudojant automatinę identifikavimo sistemą (AIS) dabar laivus galima stebėti dar geriau. Todėl šioms funkcijoms atlikti reikalingos įrangos išlaidos labai sumažėjo. Vadovaujantis Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) priimtomis taisyklėmis, palei Europos krantus įdiegta keletas privalomųjų pranešimų iš laivų sistemų. Sąjungos ir nacionalinė teisė užtikrina, kad laivai laikytųsi pagal tas sistemas taikomų pranešimų teikimo reikalavimų;

(3)  per pastaruosius 17 metų padaryta esminė laivo judėjimo duomenų perdavimo ir saugojimo technologijų pažanga – naudojant automatinę identifikavimo sistemą (AIS) dabar laivus galima stebėti dar geriau. Todėl šioms funkcijoms atlikti reikalingos įrangos išlaidos labai sumažėjo. Vadovaujantis Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) priimtomis taisyklėmis, palei Europos krantus įdiegta keletas privalomųjų pranešimų iš laivų sistemų. Sąjungos ir nacionalinė teisė užtikrina, kad laivai laikytųsi pagal tas sistemas taikomų pranešimų teikimo reikalavimų. Dabar reikėtų siekti, kad būtų diegiamos technologinės inovacijos, kuriamos atsižvelgiant į iki šiol gautus rezultatus ir visada laikantis neutralumo;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  sukūrus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/65/ES17 nurodytą nacionalinę vieno langelio sistemą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/59/EB18 nurodytą sistemą „SafeSeaNet“, su laivu susijusių duomenų rinkimas, perdavimas ir dalijimasis jais tapo paprastesni ir suderinti. Todėl informacija apie laive esančius asmenis, kurios reikalaujama pagal Direktyvą 98/41/EB, turėtų būti registruojama į nacionalinę vieno langelio sistemą, iš kurios, susidarius avarinei situacijai arba įvykus avarijai, kompetentinga institucija ją gali lengvai gauti;

(4)  sukūrus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/65/ES17 nurodytą nacionalinę vieno langelio sistemą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/59/EB18 nurodytą sistemą „SafeSeaNet“, su laivu susijusių duomenų rinkimas, perdavimas ir dalijimasis jais tapo paprastesni ir suderinti. Todėl informacija apie laive esančius asmenis, kurios reikalaujama pagal Direktyvą 98/41/EB, turėtų būti registruojama į nacionalinę vieno langelio sistemą, iš kurios, susidarius avarinei situacijai arba įvykus avarijai, kompetentinga institucija ją gali lengvai gauti. Šie duomenys turėtų būti naudojami tik keleivių saugumui užtikrinti ir tvarkomi laikantis Sąjungos teisės aktų dėl duomenų apsaugos ir privatumo;

_________________

_________________

17 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams, kuria panaikinama Direktyva 2002/6/EB (OL L 283, 2010 10 29, p. 1).

17 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams, kuria panaikinama Direktyva 2002/6/EB (OL L 283, 2010 10 29, p. 1).

18 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB (OL L 208, 2002 8 5, p. 10).

18 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB (OL L 208, 2002 8 5, p. 10).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi proporcingumo principo, mažesni operatoriai, kurie dar nesinaudoja nacionaline vieno langelio sistema ir dažniausiai vykdo labai trumpus (mažiau kaip 20 jūrmylių) vidaus reisus (t. y., yra įpareigoti registruoti tik laive esančių asmenų skaičių), turėtų galėti pasirinkti tokio skaičiaus pranešimo būdą – per nacionalinę vieno langelio sistemą arba per AIS;

(5)  siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi proporcingumo principo, mažesni operatoriai, kurie dar nesinaudoja nacionaline vieno langelio sistema ir dažniausiai vykdo labai trumpus (mažiau kaip 20 jūrmylių) vidaus reisus (t. y., jie yra įpareigoti registruoti tik laive esančių asmenų skaičių), turėtų galėti pasirinkti tokio skaičiaus pranešimo būdą – arba per nacionalinę vieno langelio sistemą, per AIS, arba naudojantis kita elektronine valstybės narės patvirtinta sistema;

Pagrindimas

Reikia nurodyti, kas turės siųsti duomenis per vieno langelio sistemą arba per automatinio identifikavimo sistemą. Įtraukta nauja galimybė – valstybės narės patvirtinta elektroninė sistema tiems trumpais reisais veiklą vykdantiems operatoriams, kurie negali naudotis nė viena iš dviejų pirmiau nurodytų galimybių, nes jiems kiltų organizacinių sunkumų, ypač susijusių su sauga ir asmenų gelbėjimu.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  pažanga kuriant nacionalines vieno langelio sistemas turi būti suprantama kaip idealus pagrindas siekti ateityje sukurti Europos vieno langelio sistemą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  valstybėms narėms turėtų būti leista išlaikyti esamas galimybes sumažinti 20 jūrmylių ribą laive esančių asmenų sąrašui užregistruoti ir pranešti, įskaitant reisus, kurių atveju keleiviniai laivai, vežantys didelį skaičių keleivių, vienas po kito įplaukia į uostus, kuriuos skiria mažesnis nei 20 jūrmylių atstumas, per vieną ilgesnį reisą. Tokiais atvejais valstybėms narėms turėtų būti leidžiama sumažinti 20 jūrmylių ribą tam, kad būtų galima užregistruoti pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją, susijusią su laive esančiais keleiviais, į laivą įlipusiais pirmajame arba tarpiniuose uostuose;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  siekiant, įvykus avarijai, sumažinti giminaičių nerimą ir nereikalingą konsulinės pagalbos ir kitų paslaugų delsą, pranešama informacija turėtų apimti ir informaciją apie laive esančių asmenų pilietybę. Duomenų, kurių reikalaujama vykdant trumpesnes kaip 20 jūrmylių keliones, sąrašą reikėtų supaprastinti, padaryti aiškesnį ir kuo labiau suderinti su informacijos pranešimo į nacionalinę vieno langelio sistemą reikalavimu;

(6)  siekiant giminaičiams laiku suteikti patikimą informaciją įvykus avarijai, sumažinti nereikalingą konsulinės pagalbos ir kitų paslaugų delsą ir sudaryti palankesnes sąlygas tapatybės nustatymo procedūroms, pranešama informacija turėtų apimti ir informaciją apie laive esančių asmenų pilietybę. Duomenų, kurių reikalaujama vykdant trumpesnes kaip 20 jūrmylių keliones, sąrašą reikėtų supaprastinti, padaryti aiškesnį ir kuo labiau suderinti su informacijos pranešimo į nacionalinę vieno langelio sistemą reikalavimu;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  atsižvelgiant į tai, kad sukurtos elektroninės duomenų registracijos priemonės, ir į tai, kad asmenų duomenys bet kokiu atveju turi būti surinkti prieš laivui išplaukiant, šiuo metu Direktyvoje 98/41/EB nustatytas 30 minučių vėlavimas laikytinas didžiausiu leistinu ir juo turėtų būti naudojamasi tik išimtiniais atvejais;

(7)  atsižvelgiant į tai, kad sukurtos elektroninės duomenų registracijos priemonės, ir į tai, kad asmenų duomenys bet kokiu atveju turi būti surinkti prieš laivui išplaukiant, šiuo metu Direktyvoje 98/41/EB nustatytas 30 minučių vėlavimas turėtų būti sutrumpintas iki 10 minučių, laikytinas didžiausiu leistinu ir juo turėtų būti naudojamasi tik išimtiniais atvejais;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  atlikus registracijos procedūras keleiviams turėtų visada būti pateikiama informacija apie laivuose taikomas saugos priemones ir veiksmus, kurių reikia imtis laive susidarius avarinei situacijai;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  ši direktyva neturėtų būti taikoma pramoginėms jachtoms arba pramoginiams laivams, įskaitant atvejus, kai jie yra sudarę laivo nuomos be įgulos sutartį ir vėliau nėra naudojami komerciniais keleivių vežimo tikslais;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  jei priemonės apima asmens duomenų tvarkymą, jie turi būti tvarkomi laikantis Sąjungos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos20. Pažymėtina, kad laikantis Direktyvos 98/41/EB surinkti asmens duomenys negali būti tvarkomi ir naudojami jokiam kitam tikslui ir turi būti laikomi ne ilgiau, nei būtina tuo tikslu, kuris nustatytas Direktyvoje 98/41/EB;

(10)  Direktyvoje 98/41/EB ir Direktyvoje 2010/65/EB nustatytos priemonės apima asmens duomenų tvarkymą. Šis tvarkymas reglamentuojamas Sąjungos teisės aktais dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/67920a ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/200120b. Pažymėtina, kad laikantis Direktyvos 98/41/EB surinkti asmens duomenys, siekiant palengvinti paieškos ir gelbėjimo operacijas ir veiksmingą tvarkymą įvykus avarijai, negali būti toliau tvarkomi ar naudojami jokiam kitam tikslui ir turi būti laikomi ne ilgiau, nei būtina tuo konkrečiu tikslu, kaip nustatyta Direktyvoje 98/41/EB. Todėl asmens duomenys turėtų būti nepagrįstai nedelsiant automatiškai sunaikinti po to, kai laivo kelionė saugiai baigiama arba, atitinkamai, kai baigiamas tyrimas ar teismo procesas po avarijos ar avarinės situacijos;

__________________

__________________

20 Visų pirma XXX Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. XXX/2016 (numeris bus įrašytas, kai reglamentas bus oficialiai priimtas) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (nuoroda į OL bus įrašyta, kai reglamentas bus oficialiai priimtas) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

 

 

20a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

20b 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  pranešimų apie išimtis ir valstybių narių prašymus taikyti išimtis duomenys, taip pat duomenys, renkami įvairiose duomenų rinkimo tarnybose, turėtų būti derinami ir koordinuojami, siekiant užtikrinti kuo didesnį šių duomenų naudojimo veiksmingumą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant atsižvelgti į tarptautinius pokyčius ir padidinti skaidrumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl to, kad atitinkamais atvejais tarptautinių priemonių pakeitimai būtų neįtraukiami į šios direktyvos taikymo sritį, ir dėl Komisijos tvarkomos duomenų bazės, kurioje saugomi valstybių narių pranešimai apie išimtis ir prašymai taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, naudojimosi sąlygų. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o šiems sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(14)  siekiant atsižvelgti į tarptautinius pokyčius bei tarptautines technologines inovacijas ir padidinti skaidrumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl to, kad atitinkamais atvejais tarptautinių priemonių pakeitimai būtų neįtraukiami į šios direktyvos taikymo sritį, ir dėl Komisijos tvarkomos duomenų bazės, kurioje saugomi valstybių narių pranešimai apie išimtis ir prašymai taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, naudojimosi sąlygų. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o šiems sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  atsižvelgiant į visą stebėsenos ciklą, kurį sudaro Europos jūrų saugumo agentūros atstovų apsilankymai, Direktyvos 98/41/EB įgyvendinimą Komisija turėtų įvertinti ne vėliau kaip [septyneri metai nuo datos, nurodytos 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje] ir apie vertinimo rezultatus pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai. Valstybės narės turėtų bendradarbiauti su Komisija, kad ji galėtų surinkti visą šiam vertinimui reikiamą informaciją;

(15)  atsižvelgiant į visą stebėsenos ciklą, kurį sudaro Europos jūrų saugumo agentūros atstovų apsilankymai, Direktyvos 98/41/EB įgyvendinimą Komisija turėtų įvertinti ne vėliau kaip [dveji metai nuo datos, nurodytos 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje] ir apie vertinimo rezultatus pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai. Valstybės narės turėtų bendradarbiauti su Komisija, kad ji galėtų surinkti visą šiam vertinimui reikiamą informaciją;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto c papunktis

Direktyva 98/41/EB

2 straipsnio 9 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  „– saugoma jūros teritorija – jūros zona, kurioje gali plaukioti D klasės laivai, įtraukta į sąrašą pagal Direktyvos 2009/45/EB 4 straipsnio 2 dalį,“;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 98/41/EB

4 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš keleiviniam laivui išplaukiant, laive esančių asmenų skaičius pranešamas keleivinio laivo kapitonui ir užregistruojamas į vieno langelio sistemą, sukurtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/65/ES* 5 straipsnį, arba per automatinę identifikavimo sistemą pranešamas paskirtajai institucijai.

Prieš keleiviniam laivui išplaukiant, laive esančių asmenų skaičius pranešamas keleivinio laivo kapitonui ir užregistruojamas į vieno langelio sistemą, sukurtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/65/ES 5 straipsnį, arba kitaip per automatinę identifikavimo sistemą pranešamas paskirtajai institucijai.

 

Iki [įrašyti datą – dveji metai po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos], tais atvejais, kai kelionės atstumas yra 20 jūrmylių ar mažiau, laive esančių asmenų skaičius, nukrypstant nuo pirmos pastraipos, gali būti pateikiamas paskirtajai institucijai naudojantis kita elektronine sistema su sąlyga, kad tą sistemą yra patvirtinusi valstybė narė ir ji jau buvo naudojama prieš [įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo dieną].

Pagrindimas

Reikia nurodyti, kas turės siųsti duomenis per vieno langelio sistemą arba per automatinio identifikavimo sistemą. Įtraukta nauja galimybė – valstybės narės patvirtinta (jau naudojama) elektroninė sistema tiems trumpais reisais veiklą vykdantiems operatoriams, kurie negali naudotis nė viena iš dviejų pirmiau nurodytų galimybių, nes jiems kiltų organizacinių sunkumų, ypač susijusių su sauga ir asmenų gelbėjimu. Šiuo pakeitimu ketinama patikslinti pranešimo projekte pateikto 10 pakeitimo pradinę mintį.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 98/41/EB

5 straipsnio 1 dalies 5 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  gimimo metai,

–  gimimo data,

Pagrindimas

Siekiant deramai nustatyti žmonių, plaukiančių dideliu keleiviniu laivu, tapatybę, gimimo metai nėra pakankami duomenys. Be to, tiksli gimimo data yra svarbi medicininiu požiūriu turint omeny mažus vaikus. Taip pat patartina standartizuoti šiuos duomenis suderinant su kitose formose pateiktais duomenimis (FAL formose prašoma pateikti tikslią gimimo datą).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 98/41/EB

5 straipsnio 1 dalies 5 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  jei keleivis pageidauja, kontaktinis numeris, kuriuo būtų galima skambinti avarijos atveju;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 98/41/EB

5 straipsnio 1 dalies 6 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  savanoriškai keleivių pateikiama informacija apie avarijos atveju reikalingą specialią priežiūrą ar pagalbą.

  informacija apie avarijos atveju reikalingą specialią priežiūrą ar pagalbą.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 98/41/EB

5 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ši informacija surenkama dar prieš laivui išplaukiant ir laivo išplaukimo metu, bet kokiu atveju ne vėliau kaip per trisdešimt minučių nuo jo išvykimo, užregistruojama į vieno langelio sistemą, sukurtą pagal Direktyvos 2010/65/ES 5 straipsnį.

2.  Ši informacija surenkama dar prieš laivui išplaukiant ir laivo išplaukimo metu, bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 10 minučių nuo jo išvykimo, užregistruojama į vieno langelio sistemą, sukurtą pagal Direktyvos 2010/65/ES 5 straipsnį.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 98/41/EB

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pagal šią direktyvą surinkti asmens duomenys neapdorojami ir nenaudojami jokiu kitu tikslu.

3.  Pagal šią direktyvą surinkti asmens duomenys neapdorojami ir nenaudojami jokiu kitu tikslu nei keleivių sauga, tvarkomi laikantis Sąjungos teisės aktų dėl duomenų apsaugos bei privatumo ir, kai tampa nereikalingi, nepagrįstai nedelsiant automatiškai sunaikinami.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Direktyva 98/41/EB

8 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai reikalaujama pagal šios direktyvos 4 ir 5 straipsnius, kiekviena kompanija, imdamasi atsakomybės už keleivinio laivo eksploatavimą, paskiria keleivių registratorių, atsakingą už tuose straipsniuose nurodytos informacijos registraciją į vieno langelio sistemą, sukurtą pagal Direktyvos 2010/65/ES 5 straipsnį, arba perdavimą per automatinę identifikavimo sistemą.

Kai pagal šios direktyvos 4 ir 5 straipsnius reikalaujama registruoti informaciją, kiekviena kompanija, imdamasi atsakomybės už keleivinio laivo eksploatavimą, paskiria keleivių registratorių, atsakingą už tos informacijos registraciją pagal minėtuosius straipsnius.

Pagrindimas

Reikia nurodyti, kas turės siųsti duomenis per vieno langelio sistemą arba per automatinio identifikavimo sistemą. Įtraukta nauja galimybė – valstybės narės patvirtinta (jau naudojama) elektroninė sistema tiems trumpais reisais veiklą vykdantiems operatoriams, kurie negali naudotis nė viena iš dviejų pirmiau nurodytų galimybių, nes jiems kiltų organizacinių sunkumų, ypač susijusių su sauga ir asmenų gelbėjimu. Šiuo pakeitimu ketinama patikslinti pranešimo projekte pateikto 15 pakeitimo pradinę mintį.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Direktyva 98/41/EB

8 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 5 straipsnį surinktų asmens duomenų kompanija nelaiko ilgiau nei būtina šios direktyvos taikymo tikslais, t. y., ilgiau nei jie įrašomi į vieno langelio sistemą, sukurtą pagal Direktyvos 2010/65/ES 5 straipsnį. Nedarant poveikio kitoms informacijos teikimo prievolėms, minėtu tikslu nebereikalinga informacija sunaikinama.

Pagal 5 straipsnį surinktų asmens duomenų kompanija nelaiko ilgiau nei būtina šios direktyvos taikymo tikslais, t. y. ilgiau nei jie įrašomi į vieno langelio sistemą, sukurtą pagal Direktyvos 2010/65/ES 5 straipsnį. Nedarant poveikio kitoms konkrečioms Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose, įskaitant statistikos tikslais, nustatytoms informacijos teikimo prievolėms, minėtu tikslu nebereikalinga informacija nepagrįstai nedelsiant automatiškai sunaikinama.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Direktyva 98/41/EB

8 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsižvelgdamos į naujausius technologijų laimėjimus ir jų diegimo išlaidas, kiekviena bendrovė įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti, kad pagal 5 straipsnį tvarkomi asmens duomenys nebūtų netyčia ar neteisėtai sunaikinti ar netyčia prarasti, pakeisti, neleistinai atskleisti ar palikti prieinami.

Pagrindimas

LIBE komiteto nuomonėje pateiktas 8 pakeitimas priimtas pagal 53 straipsnio 4 dalį. Duomenų saugumas yra esminis Sąjungos teisės aktų dėl duomenų apsaugos elementas. Komisijos pasiūlyme tai pripažįstama patvirtinant, kad jame nėra numatyta jokios garantijos dėl prieigos prie asmens duomenų. Siūloma formuluotė perimta iš galiojančios Direktyvos 95/46/EB ir jos pakeitimo akto – Reglamento 2016/679. Direktyvos 98/41 11 straipsnyje, kuris čia pakeičiamas nauju 11 straipsniu, ši pareiga buvo numatyta, tačiau pasiūlyme ji išbraukta. Šia nuostatą reikėtų vėl įrašyti.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunkčio 1 a įtrauka (nauja)

Direktyva 98/41/EB

9 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  įterpiamas šis ba punktas:

 

„ba)  valstybės narės, iš kurių uostų išvyksta laivai, gali netaikyti laivams, plaukiojantiems tik saugomose jūros teritorijose ir atliekantiems reguliariąsias paslaugas, kai kelionė nuo vieno uosto iki kito trunka mažiau kaip valandą, 4 straipsnio 4 dalyje nustatytos pareigos;“

Pagrindimas

Ši nukrypti leidžianti nuostata gali būti išlaikyta siekiant užtikrinti, kad dėl direktyvos peržiūros nebus sudaryta nereikalingos naštos operatoriams, atliekantiems reguliariąsias paslaugas, kai kelionė nuo vieno uosto iki kito trunka mažiau kaip valandą, kaip nustatyta Direktyvoje 98/41/EB.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Direktyva 98/41/EB

10 straipsnio 3 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės pagal 5 straipsnį surinktų asmens duomenų nelaiko ilgiau negu būtina šios direktyvos taikymo tikslais, tai yra laiko:

Valstybės narės pagal 5 straipsnį surinktus asmens duomenis laiko:

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Direktyva 98/41/EB

10 straipsnio 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio kitoms informacijos teikimo prievolėms, šiais tikslais nebereikalinga informacija sunaikinama.

Nedarant poveikio kitoms konkrečioms Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose, įskaitant statistikos tikslais, nustatytoms informacijos teikimo prievolėms, minėtu tikslu nebereikalinga informacija nepagrįstai nedelsiant automatiškai sunaikinama.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Direktyva 98/41/EB

11 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„11a straipsnis

 

1.  Asmens duomenų tvarkymas pagal šią direktyvą vykdomas laikantis Reglamento (ES) 2016/679.

 

2.  Sąjungos institucijų ir įstaigų pagal šią direktyvą tvarkomų asmens duomenų, pvz., įrašytų į vieno langelio sistemą ir sistemą „SafeSeaNet“, tvarkymas vykdomas pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

Pagrindimas

LIBE komiteto nuomonėje pateiktas 10 pakeitimas priimtas pagal 53 straipsnio 4 dalį. Siekiama teisiškai suderinti su Direktyva 2010/65, kurioje numatyta panaši nuostata. Tai taip pat derėtų su 10 konstatuojamąja dalimi. Iš tiesų vieno langelio sistemą ir sistemą „SafeSeaNet“ valdo Europos jūrų agentūra.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas

Direktyva 98/41/EB

12 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  9 ir 12 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [įsigaliojimo datos].

2.  9 ir 12 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [įsigaliojimo datos], ir šis laikotarpis gali būti pratęstas.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

Direktyva 98/41/EB

14 a straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įvertina šios direktyvos įgyvendinimą ir to vertinimo rezultatus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip [septyneri metai po 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos datos].

Komisija įvertina šios direktyvos įgyvendinimą ir to vertinimo rezultatus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip [dveji metai po 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos datos].

(1)

  OL C 34, 2017 2 2, p. 172.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendra informacija

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos pakeitimo yra dalis platesnės ES teisės aktų, susijusių su keleivinių laivų sauga, peržiūros veiksmų, vykdomų pagal Komisijos įgyvendinamą Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT).

Ataskaitoje, pateiktoje patikrinus šią kokybę, Komisija padarė išvadą, kad ES teisinė sistema apskritai yra tinkama tikslui pasiekti ir ją taikant užtikrinamas d

idesnis saugumas, tačiau padėtį galima pagerinti supaprastinus ir paaiškinus šiuos teisės aktus.

Taigi šio pasiūlymo tikslas yra atnaujinti, patikslinti ir supaprastinti esamus keleivinių laivų keleivių ir įgulos narių skaičiavimo ir registravimo reikalav

imus ir kartu padidinti saugos lygį. Stengiamasi panaikinti bet kokius besidubliuojančius informacijos teikimo reikalavimus ir (arba) neproporcingus reikalavimus.

Europos Parlamentas, vykdydamas su trimis ES jūrų saugumo dokumentų rinkiniais susijusius da

rbus, paskatino labai patobulinti ES jūrų saugumo sistemą. Jis taip pat konkrečiai paprašė pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad būtų atnaujinti su keleivinių laivų sauga susiję teisės aktai.

Komisijos pasiūlymas

Pasiūlymu dėl Direktyvos 98/41/EB pakeitimo įvedamas reikalavimas skaitmeninėmis priemonėmis registruoti keleivių duomenis ir apie juos pranešti, vykdant suderintas administracines procedūras (vadinamoji nacionalinė vieno langelio sistema, sukurta pagal Direktyvą 2010/65/ES), kad būtų gerinamos paieškos ir gelbėjimo operacijų sąlygos susidarius avarinei situacijai. Dabartinė sistema, pagal kurią laive esančių asmenų duomenys saugomi įmonių registre, bus pakeista sistema, kurią taikant duomenys bus registruojami elektroninėje sistemoje ir iš karto perduodami į nacionalinę vieno langelio sistemą. Šiuo pasiūlymu taip pat įvedama nuostata, pagal kurią užtikrinamas lankstumas trumpesniais reisais veiklą vykdantiems operatoriams. Laivams, kuriuose vykdant veiklą nėra kompiuterinių sistemų arba ryšio su internetu, siūloma alternatyva – laive esančių asmenų skaičių perduoti naudojantis laivo automatinio identifikavimo sistema (AIS).

Pasiūlymu įtraukiamas naujas informacijos elementas: laive esančių asmenų

pilietybė, nurodoma remiantis savideklaracijos principu. Visa surinkta informacija saugiai turi būti saugoma iki reiso pabaigos arba (avarijos atveju) iki teismo proceso pabaigos.

Pasiūlyme taip pat paaiškinama direktyvos

taikymo sritis – nurodoma, kaip aiškinti 20 jūrmylių ribą ir nustatyti D jūrų zoną žiotyse ir uostuose.

Nors kartu su pasiūlymu nepateiktas poveikio vertinimas, pridedamas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, taip pat įgyvendinimo planas. Šiuose dokumentuose išsamiai paaiškinamas siūlomų pakeitimų pagrindimas, įvertinamas kai kurių pakeitimų poveikis, apibendrinamas apsikeitimas nuomonėmis konsultacijų su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais etapu, taip pat pateikiamas darbų grafikas tam atvejui, jeigu kiltų kokių nors su įgyvendinimu ir paramos veiksmais susijusių problemų.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja palankiai vertina Komisijos ketinimą atnaujinti, patikslinti ir supaprastinti šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus, taip pat prašo vykdyti koordinavimą ir derinimą, kad būtų pasiektas kuo didesnis efektyvumas.

Šios peržiūros tikslas – skatinti ir stiprinti Europos bendrąją rinką jūrų sektoriuje.

Technologinės inovacijos iš tikrųjų diegiamos sparčiau, negu manėme, ir reikia imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas technologinis neutralumas.

Pranešėja remia Europos Komisijos pasiūlymą teikti pranešimus skaitmeninėmis priemonėmis, naudojantis nacionaline vieno langelio sistema, kai reisas ilgesnis negu 20 mylių, ir pritaria tam, kad pažanga nacionaliniu lygmeniu plėtojant nacionalines vieno langelio sistemas būtų idealus pagrindas siekiant ateityje sukurti Europos vieno langelio sistemą. Tačiau vykstant šiam procesui reikia leisti lanksčiai veikti tiems operatoriams, kurie veiklą vykdo trumpesniais reisais, ir šiuo klausimu pranešėja siūlo trečią galimybę – naudotis valstybės narės patvirtinta elektronine sistema. Tai leis netrikdyti šių operatorių veiklos ir užtikrinti saugą atsižvelgiant į galimus gelbėjimo poreikius, kurių dažnai kyla vietos mastu.

Kitas aspektas, kurį pranešėja nori pabrėžti, yra būtinybė didinti keleivių duomenų apsaugą – šie duomenys automatiškai bus sunaikinti, kai informacija jau nebus reikalinga direktyvoje nurodytiems tikslams, kurie visų pirma yra keleivių sauga ir paieškos bei gelbėjimo operacijų sąlygų gerinimas.

Be to, pranešėja siūlo nustatyti, kad perduodama informacija apie specialią priežiūrą ar pagalbą, kurios galėtų prireikti keleiviams susidarius avarinei situacijai, būtų privaloma, siekiant turėti visą informaciją, jeigu prireiktų vykdyti gelbėjimo operaciją. Ši informacija kartu su komiteto siūloma ir kituose reikalavimuose nurodyta informacija apie gimimo metus, mėnesį ir dieną, taip pat pilietybę surenkama dar prieš laivui išplaukiant ir keleivinio laivo išplaukimo metu, bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 10 minučių nuo jo išvykimo, užregistruojama į vieno langelio sistemą, sukurtą pagal Direktyvos 2010/65/ES 5 straipsnį. Šiuo atveju pranešėja nori sutrumpinti Europos Komisijos siūlomas trisdešimt minučių.

Aptardama Europos Komisijos įgaliojimus, susijusius su deleguotaisiais aktais, pranešėja sutinka, kad ši priemonė būtų naudojama, tačiau įgaliojimų laikotarpį, kurį galima pratęsti, sutrumpina iki penkerių metų ir taip pakeičia Komisijos į pasiūlymą įtrauktą nuostatą, kad įgaliojimai suteikiami neribotam laikotarpiui.

Taip pat laiką, per kurį Komisija nusprendžia, kad valstybės narės pateiktas sprendimas atleisti nuo prievolių nėra pagrįstas arba galėtų turėti neigiamą poveikį konkurencijai, ir gali, priimdama įgyvendinimo aktą, pareikalauti, kad valstybė narė pakeistų arba atšauktų savo sprendimą, pranešėja sutrumpina iki trijų mėnesių nuo pranešimo dienos.

Galiausiai pranešėja nustato, kad šios direktyvos įgyvendinimą Komisija įvertins ir apie vertinimo rezultatus teisėkūros institucijoms praneš ne vėliau kaip per dvejus metus nuo datos, nurodytos 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, ir taip sutrumpina Komisijos pasiūlytą septynerių metų laikotarpį.

28.2.2017

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams

(COM(2016) 0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Nuomonės referentė: Helga Stevens

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  siekiant, įvykus avarijai, sumažinti giminaičių nerimą ir nereikalingą konsulinės pagalbos ir kitų paslaugų delsą, pranešama informacija turėtų apimti ir informaciją apie laive esančių asmenų pilietybę. Duomenų, kurių reikalaujama vykdant trumpesnes kaip 20 jūrmylių keliones, sąrašą reikėtų supaprastinti, padaryti aiškesnį ir kuo labiau suderinti su informacijos pranešimo į nacionalinę vieno langelio sistemą reikalavimu;

(6)  siekiant giminaičiams laiku suteikti patikimą informaciją įvykus avarijai ir sumažinti nereikalingą konsulinės pagalbos ir kitų paslaugų delsą, pranešama informacija turėtų apimti ir informaciją apie laive esančių asmenų pilietybę. Duomenų, kurių reikalaujama vykdant trumpesnes kaip 20 jūrmylių keliones, sąrašą reikėtų supaprastinti, padaryti aiškesnį ir kuo labiau suderinti su informacijos pranešimo į nacionalinę vieno langelio sistemą reikalavimu;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  jei priemonės apima asmens duomenų tvarkymą, jie turi būti tvarkomi laikantis Sąjungos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos20. Pažymėtina, kad laikantis Direktyvos 98/41/EB surinkti asmens duomenys negali būti tvarkomi ir naudojami jokiam kitam tikslui ir turi būti laikomi ne ilgiau, nei būtina tuo tikslu, kuris nustatytas Direktyvoje 98/41/EB;

(10)  Direktyvoje 98/41/EB ir Direktyvoje 2010/65/EB nustatytos priemonės apima asmens duomenų tvarkymą. Šis tvarkymas reglamentuojamas Sąjungos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/67920a ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 45/200120b, kurie taikomi į vieno langelio sistemą ir sistemą „SafeSeaNet“ įrašytų asmens duomenų tvarkymui. Pažymėtina, kad laikantis Direktyvos 98/41/EB surinkti asmens duomenys siekiant palengvinti paieškos ir gelbėjimo operacijas ir veiksmingą tvarkymą įvykus avarijai negali būti toliau tvarkomi ir naudojami jokiam kitam tikslui ir turi būti laikomi ne ilgiau, nei būtina tuo tikslu, kuris nustatytas Direktyvoje 98/41/EB. Todėl asmens duomenys turėtų būti nedelsiant sunaikinti po to, kai laivo kelionė buvo saugiai baigta arba kai buvo baigtas tyrimas ar teismo procesas po avarijos ar avarinės situacijos;

_______________

__________________

20 Visų pirma XXX Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. XXX/2016 (numeris bus įrašytas, kai reglamentas bus oficialiai priimtas) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (nuoroda į OL bus įrašyta, kai reglamentas bus oficialiai priimtas) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

 

 

20a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

20b 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 98/41/EB

5 straipsnio 1 dalies 5 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  gimimo metai,

–  gimimo data,

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 98/41/EB

5 straipsnio 1 dalies 5 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  nuolatinė gyvenamoji vieta,

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 98/41/EB

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pagal šią direktyvą surinkti asmens duomenys neapdorojami ir nenaudojami jokiu kitu tikslu.;

3.  Pagal šią direktyvą surinkti asmens duomenys neapdorojami ir nenaudojami jokiu kitu tikslu.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 98/41/EB

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės užtikrina, kad tuo metu, kai informacija renkama pagal šį straipsnį, visiems asmenims, plaukiantiems keleiviniu laivu suteikiama Reglamente (ES) 2016/679 numatyta informacija. Šią informaciją pateikia bendrovė, prisiimanti atsakomybę už keleivinio laivo valdymą, ir ji pateikiama glaustai, skaidriai, suprantamai ir lengvai prieinama forma, naudojant aiškią ir paprastą kalbą.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Direktyva 98/41/EB

8 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 5 straipsnį surinktų asmens duomenų kompanija nelaiko ilgiau nei būtina šios direktyvos taikymo tikslais, t. y., ilgiau nei jie įrašomi į vieno langelio sistemą, sukurtą pagal Direktyvos 2010/65/ES 5 straipsnį. Nedarant poveikio kitoms informacijos teikimo prievolėms, minėtu tikslu nebereikalinga informacija sunaikinama.

Pagal 5 straipsnį surinktų asmens duomenų kompanija nelaiko ilgiau nei būtina šios direktyvos taikymo tikslais, t. y., ilgiau nei jie įrašomi į vieno langelio sistemą, sukurtą pagal Direktyvos 2010/65/ES 5 straipsnį. Nedarant poveikio kitoms konkrečioms Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose, įskaitant statistikos tikslams, nustatytoms informacijos teikimo prievolėms, įskaitant statistikos tikslus, minėtu tikslu nebereikalinga nedelsiant informacija sunaikinama.

Pagrindimas

Pasiūlyme naudojama formuluotė „nedarant poveikio kitoms informacijos teikimo prievolėms“ nesuteikia teisinio tikrumo, nes ja nenurodoma, kokios yra kitos informacijos tekimo prievolės, kokiu teisiniu pagrindu ir tokiems tikslams. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno jo nuomonėje pasiūlytas pakeitimas siekiant užtikrinti teisinį tikrumą.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Direktyva 98/41/EB

8 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsižvelgiant į technologijų lygį ir jų įdiegimo išlaidas kiekviena bendrovė įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti, kad pagal 5 straipsnį tvarkomi, saugomi, perduodami ar kitaip tvarkomi asmens duomenys nebūtų netyčia ar neteisėtai sunaikinti ar netyčia prarasti, pakeisti, neleistinai atskleisti ar palikti prieinami.

Pagrindimas

Duomenų saugumas yra esminis Sąjungos teisės aktų dėl duomenų apsaugos elementas. Komisijos pasiūlyme tai pripažįstama patvirtinant, kad jame nėra numatyta jokios garantijos dėl prieigos prie asmens duomenų. Siūloma formuluotė perimta iš galiojančios Direktyvos 95/46/EB ir jos pakeitimo akto – Reglamento 2016/679. Direktyvos 98/41 11 straipsnyje, kuris čia pakeičiamas nauju 11 straipsniu, ši pareiga buvo numatyta, tačiau pasiūlyme ji išbraukta. Šia nuostatą reikėtų vėl įrašyti.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 98/41/EB

10 straipsnio 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio kitoms informacijos teikimo prievolėms, šiais tikslais nebereikalinga informacija sunaikinama.;

Nedarant poveikio kitoms konkrečioms Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose, įskaitant statistikos tikslams, nustatytoms informacijos teikimo prievolėms, įskaitant statistikos tikslus, minėtu tikslu nebereikalinga nedelsiant informacija sunaikinama.

Pagrindimas

Suderinama su 3 pakeitimu siekiant užtikrinti teisinį nuoseklumą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Direktyva 98/41/EB

11 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a)  įterpiamas šis straipsnis:

 

„11a straipsnis

 

1.  Asmens duomenų tvarkymas pagal šią direktyvą vykdomas laikantis Reglamento (ES) 2016/679.

 

2.  Sąjungos institucijų ir įstaigų pagal šią direktyvą tvarkomų asmens duomenų, pvz., įrašytų į vieno langelio sistemą ir sistemą „SafeSeaNet“, tvarkymas vykdomas pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

Pagrindimas

Siekiama teisiškai suderinti su Direktyva 2010/65, kurioje numatyta panaši nuostata. Tai taip pat derėtų su 10 konstatuojamąja dalimi. Iš tiesų vieno langelio sistemą ir sistemą „SafeSeaNet“ valdo Europos jūrų agentūra.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Direktyva 98/41/EB

14 a straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įvertina šios direktyvos įgyvendinimą ir to vertinimo rezultatus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip [septyneri metai po 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos datos].

Komisija įvertina šios direktyvos įgyvendinimą ir to vertinimo rezultatus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip [treji metai po 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos datos].“.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams

Nuorodos

COM(2016) 0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

9.6.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Helga Stevens

14.11.2016

Svarstymas komitete

31.1.2017

27.2.2017

 

 

Priėmimo data

27.2.2017

 

 

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2016) 0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

6.6.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

9.6.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Izaskun Bilbao Barandica

1.8.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Priėmimo data

11.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Pateikimo data

21.4.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika