Procedūra : 2016/0171(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0168/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0168/2017

Debates :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Balsojumi :

PV 04/10/2017 - 9.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0374

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 837kWORD 93k
21.4.2017
PE 597.720v02-00 A8-0168/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referente: Izaskun Bilbao Barandica

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0370),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0209/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 19. oktobra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu, kā arī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0168/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Pēdējo 17 gadu laikā panākts ievērojams tehnoloģiskais progress kuģu kustības informācijas paziņošanas un glabāšanas līdzekļu jomā, kas kuģu uzraudzības uzlabošanai ļauj izmantot automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) uz kuģiem. Tā rezultātā ievērojami samazinājušās ar šo funkciju īstenošanai vajadzīgo aprīkojumu saistītās izmaksas. Saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, ko pieņēmusi Starptautiskā jūrniecības organizācija (SJO), gar Eiropas krastiem izveidotas vairākas obligātas kuģu ziņošanas sistēmas. Savienības un valstu tiesību akti nodrošina, ka kuģi izpilda ar šīm sistēmām saistītās ziņošanas prasības.

(3)  Pēdējo 17 gadu laikā panākts ievērojams tehnoloģiskais progress kuģu kustības informācijas paziņošanas un glabāšanas līdzekļu jomā, kas kuģu uzraudzības uzlabošanai ļauj izmantot automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) uz kuģiem. Tā rezultātā ievērojami samazinājušās ar šo funkciju īstenošanai vajadzīgo aprīkojumu saistītās izmaksas. Saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, ko pieņēmusi Starptautiskā jūrniecības organizācija (SJO), gar Eiropas krastiem izveidotas vairākas obligātas kuģu ziņošanas sistēmas. Savienības un valstu tiesību akti nodrošina, ka kuģi izpilda ar šīm sistēmām saistītās ziņošanas prasības. Tagad būtu jāpanāk progress tehnoloģiju inovāciju jomā, pamatojoties uz līdz šim sasniegtajiem rezultātiem un nodrošinot, ka nemainīgi tiek saglabāta neitralitāte.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Ar kuģiem saistītas informācijas vākšanu, pārsūtīšanu un koplietošanu dara iespējamu, vienkāršo un saskaņo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/65/ES17 minētais valsts vienotais kontaktpunkts un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/59/EK18 minētā SafeSeaNet. Tāpēc Direktīvā 98/41/EK prasīto informāciju par personām uz kuģa vajadzētu reģistrēt valsts vienotajā kontaktpunktā, jo tādējādi šī informācija būtu viegli pieejama kompetentajai iestādei, ja iestājusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums.

(4)  Ar kuģiem saistītas informācijas vākšanu, pārsūtīšanu un koplietošanu dara iespējamu, vienkāršo un saskaņo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/65/ES17 minētais valsts vienotais kontaktpunkts un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/59/EK18 minētā SafeSeaNet. Tāpēc Direktīvā 98/41/EK prasīto informāciju par personām uz kuģa vajadzētu reģistrēt valsts vienotajā kontaktpunktā, jo tādējādi šī informācija būtu viegli pieejama kompetentajai iestādei, ja iestājusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums. Šie dati būtu jāizmanto tikai pasažieru drošības nolūkiem un jāapstrādā saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par datu aizsardzību un privātumu.

_________________

_________________

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Direktīva 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām, un ar ko atceļ Direktīvu 2002/6/EK (OV L 283, 29.10.2010., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Direktīva 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām, un ar ko atceļ Direktīvu 2002/6/EK (OV L 283, 29.10.2010., 1. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīva 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK (OV L 208, 5.8.2002., 10. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīva 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK (OV L 208, 5.8.2002., 10. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lai nodrošinātu atbilstību proporcionalitātes principam, mazākiem ekspluatantiem, kuri vēl neizmanto valsts vienoto kontaktpunktu un kuri galvenokārt veic ļoti īsus vietējos reisus ne tālāk par 20 jūras jūdzēm (proti, tiem ir tikai pienākums reģistrēt, cik personu ir uz kuģa), būtu jādod iespēja izvēlēties līdzekli, kā šo personu skaitu darīt pieejamu — izmantojot vai nu valsts vienoto kontaktpunktu, vai AIS.

(5)  Lai nodrošinātu atbilstību proporcionalitātes principam, mazākiem ekspluatantiem, kuri vēl neizmanto valsts vienoto kontaktpunktu un kuri galvenokārt veic ļoti īsus vietējos reisus ne tālāk par 20 jūras jūdzēm (proti, tiem ir tikai pienākums reģistrēt, cik personu ir uz kuģa), būtu jādod iespēja izvēlēties līdzekli, kā šo personu skaitu darīt pieejamu — izmantojot vai nu valsts vienoto kontaktpunktu, AIS vai kādu citu dalībvalsts apstiprinātu elektronisko sistēmu.

Pamatojums

Būtu jāprecizē, kam būs jānosūta dati, izmantojot valsts vienoto kontaktpunktu vai automātisko identifikācijas sistēmu. Tiek iekļauta jauna iespēja — dalībvalsts apstiprināta elektroniskā sistēma —, kura paredzēta vietējo reisu operatoriem, kas nevar izmantot nevienu no iepriekšējiem variantiem, neradot traucējums to organizācijā, un jo īpaši drošības un cilvēku glābšanas ziņā.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Panākumus valsts vienoto kontaktpunktu veidošanā būtu jāuzskata par ideālu pamatu tam, lai nākotnē virzītos uz Eiropas vienotu kontaktpunktu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  Dalībvalstīm būtu jāļauj saglabāt pašreizējās iespējas samazināt noteikto 20 jūras jūdžu robežlielumu saistībā ar prasību reģistrēt uz kuģa esošās personas un paziņot šo sarakstu, tostarp attiecībā uz tādu pasažieru kuģu reisiem, uz kuriem ir liels pasažieru skaits un kuriem ir secīgi braucieni starp ostām mazāk nekā 20 jūras jūdžu attālumā viena ilgāka reisa laikā. Tādos gadījumos dalībvalstīm būtu jāļauj samazināt noteikto 20 jūras jūdžu robežlielumu, lai dotu iespēju reģistrēt šajā direktīvā prasīto informāciju par pasažieriem, kas ir iekāpuši pirmajā ostā vai starpposmu ostās.

Grozījums Nr.     6

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Lai mazinātu piederīgo raizes, kad noticis negadījums, un lieku kavēšanos konsulārās palīdzības un citu pakalpojumu sniegšanā, paziņotajā informācijā būtu jāietver ziņas par uz kuģa esošo personu valstspiederību. Saraksts, kurā norādītas informācijas pozīcijas, kas ziņojamas par reisiem tālāk par 20 jūras jūdzēm, būtu jāvienkāršo, jāprecizē un, cik vien iespējams, jāsaskaņo ar prasībām ziņošanai valsts vienotajam kontaktpunktam.

(6)  Lai piederīgajiem sniegtu savlaicīgu un uzticamu informāciju gadījumā, kad noticis negadījums, mazinātu lieku kavēšanos konsulārās palīdzības un citu pakalpojumu sniegšanā un atvieglotu identificēšanas procedūras, paziņotajā informācijā būtu jāietver ziņas par uz kuģa esošo personu valstspiederību. Saraksts, kurā norādītas informācijas pozīcijas, kas ziņojamas par reisiem tālāk par 20 jūras jūdzēm, būtu jāvienkāršo, jāprecizē un, cik vien iespējams, jāsaskaņo ar prasībām ziņošanai valsts vienotajam kontaktpunktam.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Ņemot vērā elektronisko informācijas reģistrēšanas līdzekļu pieejamību un to, ka personas dati jebkurā gadījumā būtu jāsavāc pirms kuģa atiešanas, Direktīvā 98/41/EK patlaban noteikto termiņu 30 minūtes vajadzētu uzskatīt par maksimālo termiņu un izmantot vienīgi izņēmuma gadījumos.

(7)  Ņemot vērā elektronisko informācijas reģistrēšanas līdzekļu pieejamību un to, ka personas dati jebkurā gadījumā būtu jāsavāc pirms kuģa atiešanas, Direktīvā 98/41/EK patlaban noteikto termiņu 30 minūtes vajadzētu samazināt uz 10 minūtēm, uzskatīt par maksimālo termiņu un izmantot vienīgi izņēmuma gadījumos.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Tiklīdz reģistrēšanas procedūras ir pabeigtas, vienmēr būtu jāsniedz informācija pasažieriem par drošības pasākumiem uz kuģa un to, kā jārīkojas ārkārtas situācijā.

Grozījums Nr.     9

Direktīvas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Šī direktīva nebūtu jāpiemēro atpūtas jahtām vai atpūtas kuģiem, tostarp tad, ja tie ir berbouta fraktēti un pēc tam netiek izmantoti komerciāli pasažieru pārvadāšanas nolūkā.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Ciktāl pasākumi ietver personas datu apstrādi, tie jāveic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par personas datu aizsardzību20. It sevišķi personas datus, kas savākti Direktīvas 98/41/EK mērķiem, nedrīkstētu apstrādāt un izmantot nekādiem citiem mērķiem un saglabāt ilgāk, kā tas nepieciešams Direktīvas 98/41/EK mērķiem, kā tajā noteikts.

(10)  Direktīvā 98/41/EK un Direktīvā 2010/65/EK paredzētie pasākumi ietver personas datu apstrādi. Minēto apstrādi reglamentē Savienības tiesību akti par personas datu aizsardzību, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/67920a un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/200120b. It sevišķi personas datus, kas savākti Direktīvas 98/41/EK mērķiem nolūkā atvieglot meklēšanas un glābšanas operācijas un situācijas risināšanu pēc negadījuma, nedrīkstētu turpināt apstrādāt vai izmantot nekādiem citiem mērķiem un saglabāt ilgāk, kā tas nepieciešams Direktīvas 98/41/EK konkrētajiem mērķiem, kā tajā noteikts. Tāpēc personas dati būtu automātiski un bez liekas kavēšanās jāiznīcina pēc tam, kad kuģa reiss ir droši pabeigts vai attiecīgā gadījumā kad ir pabeigta izmeklēšana vai juridiskās procedūras, kas tiek veiktas pēc negadījuma vai ārkārtas situācijas.

__________________

__________________

20 Jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes XXX Regulu (ES) Nr. XXX/2016 (numuru un datumu pievienot pēc oficiālas pieņemšanas) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (atsauci uz OV pievienot pēc oficiālas pieņemšanas) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

 

 

20a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

 

20b Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Dati, kas izriet no paziņojumiem par atbrīvojumiem un izņēmumiem, ko pieprasa dalībvalstis, un dati, kuri tiek vākti dažādos datu vākšanas dienestos, būtu jāsaskaņo un jākoordinē, lai nodrošinātu, ka šādu datu izmantošana ir pēc iespējas efektīva.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Lai ņemtu vērā situācijas attīstību starptautiskā mērogā un lai uzlabotu pārredzamību, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu nolūkā izslēgt no šīs direktīvas darbības jomas starptautisko tiesību instrumentu grozījumus, ja tas ir vajadzīgs, un izstrādāt piekļuves nosacījumus Komisija uzturētajai datubāzei, kurā saglabā dalībvalstu paziņojumus par atbrīvojumiem un izņēmumu pieprasījumiem. Sevišķi svarīgi ir Komisijai sagatavošanas darba gaitā pienācīgi apspriesties, tostarp ar ekspertiem, un šo apspriešanos īstenot saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve to Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kuras nodarbojas ar deleģēto aktu sagatavošanu.

(14)  Lai ņemtu vērā situācijas attīstību un tehnoloģiju inovāciju starptautiskā mērogā un lai uzlabotu pārredzamību, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu nolūkā izslēgt no šīs direktīvas darbības jomas starptautisko tiesību instrumentu grozījumus, ja tas ir vajadzīgs, un izstrādāt piekļuves nosacījumus Komisija uzturētajai datubāzei, kurā saglabā dalībvalstu paziņojumus par atbrīvojumiem un izņēmumu pieprasījumiem. Sevišķi svarīgi ir Komisijai sagatavošanas darba gaitā pienācīgi apspriesties, tostarp ar ekspertiem, un šo apspriešanos īstenot saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve to Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kuras nodarbojas ar deleģēto aktu sagatavošanu.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Ņemot vērā Eiropas Jūras drošības aģentūras veikto apmeklējumu pilno uzraudzības ciklu, Komisijai Direktīvas 98/41/EK īstenošana būtu jāizvērtē ne vēlāk kā [septiņus gadus pēc 3. panta 1. punkta otrajā daļā minētā datuma] un par to jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei. Dalībvalstīm būtu jāsadarbojas ar Komisiju visas šim izvērtējumam vajadzīgās informācijas vākšanā.

(15)  Ņemot vērā Eiropas Jūras drošības aģentūras veikto apmeklējumu pilno uzraudzības ciklu, Komisijai Direktīvas 98/41/EK īstenošana būtu jāizvērtē ne vēlāk kā [divus gadus pēc 3. panta 1. punkta otrajā daļā minētā datuma] un par to jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei. Dalībvalstīm būtu jāsadarbojas ar Komisiju visas šim izvērtējumam vajadzīgās informācijas vākšanā.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 98/41/EK

2. pants – 9. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–   "aizsargāts jūras rajons" ir jūras rajons, kurā var darboties D klases kuģi un kas norādīts saskaņā ar Direktīvas 2009/45/EK 4. panta 2. punktu,";

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.     15

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 98/41/EK

4. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms pasažieru kuģa atiešanas uz kuģa esošo personu skaitu paziņo pasažieru kuģa kapteinim un reģistrē vienotajā kontaktpunktā, kas izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/65/ES* 5. pantu, vai dara pieejamu atbildīgajai iestādei, izmantojot automātiskās identifikācijas sistēmu.

Pirms pasažieru kuģa atiešanas uz kuģa esošo personu skaitu paziņo pasažieru kuģa kapteinim un reģistrē vienotajā kontaktpunktā, kas izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/65/ES* 5. pantu, vai dara citādi pieejamu atbildīgajai iestādei, izmantojot automātiskās identifikācijas sistēmu.

 

Līdz [ievietot datumu, kas ir divus gadus pēc šīs grozījumu direktīvas stāšanās spēkā] gadījumos, ja reiss nepārsniedz 20 jūras jūdzes, uz kuģa esošo personu skaitu, atkāpjoties no pirmās daļas, atbildīgajai iestādei var darīt pieejamu, izmantojot citu elektronisko sistēmu, ja vien šo sistēmu ir apstiprinājusi dalībvalsts un tā ir pastāvējusi jau pirms [ievietot šīs direktīvas stāšanās spēkā datumu].

Pamatojums

Būtu jāprecizē, kam būs jānosūta dati, izmantojot valsts vienoto kontaktpunktu vai automātisko identifikācijas sistēmu. Tiek iekļauta jauna iespēja — jau ieviesta dalībvalsts apstiprināta elektroniskā sistēma —, kura paredzēta vietējo reisu operatoriem, kas nevar izmantot nevienu no iepriekšējiem variantiem, neradot organizatoriskus traucējumus, jo īpaši saistībā ar drošību un cilvēku glābšanu. Ar šo grozījumu iecerēts precizēt sākotnējo ideju, kas ietverta ziņojuma projekta grozījumā Nr. 10.

Grozījums Nr.     16

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 98/41/EK

5. pants – 1. punkts – 5. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  viņu dzimšanas gads,

–  viņu dzimšanas datums,

Pamatojums

Lai pienācīgi identificētu cilvēkus uz liela pasažieru kuģa, ar dzimšanas gadu vien nepietiek. Turklāt attiecībā uz maziem bērniem precīzi zināt dzimšanas datumu ir svarīgi no medicīniskā viedokļa. Ir arī ieteicams šos datus standartizēt, saskaņojot ar datiem, kas norādāmi citās veidlapās (FAL veidlapās prasīts precīzi norādīt dzimšanas datumu).

Grozījums Nr.     17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 98/41/EK

5. pants – 1. punkts – 5.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

–  ārkārtas tālruņa numurs, ja pasažieris to pieprasa,

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 98/41/EK

5. pants – 1. punkts – 6. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  informācija par īpašas aprūpes vai palīdzības nepieciešamību ārkārtas situācijās, ja pasažieris to sniedzis.

  informācija par īpašu aprūpi vai palīdzību, kas varētu būt vajadzīga ārkārtas situācijā.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 98/41/EK

5. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Minēto informāciju savāc pirms atiešanas un tūlīt pēc pasažieru kuģa atiešanas, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā trīsdesmit minūtes pēc tā atiešanas, reģistrē vienotajā kontaktpunktā, kas izveidots saskaņā ar Direktīvas 2010/65/ES 5. pantu.

2.  Minēto informāciju savāc pirms atiešanas un tūlīt pēc pasažieru kuģa atiešanas, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā desmit minūtes pēc tā atiešanas, reģistrē vienotajā kontaktpunktā, kas izveidots saskaņā ar Direktīvas 2010/65/ES 5. pantu.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 98/41/EK

5. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Personas datus, kas savākti šīs direktīvas mērķiem, neapstrādā un neizmanto nekādiem citiem mērķiem.;

3.  Personas datus, kas savākti šīs direktīvas mērķiem, neapstrādā un neizmanto nekādiem citiem mērķiem, izņemot pasažieru drošību, ar tiem rīkojas, ievērojot Savienības tiesību aktus par datu aizsardzību un privātumu, un tos automātiski un bez liekas kavēšanās iznīcina, kad tie vairs nav vajadzīgi.

Grozījums Nr.   21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Direktīva 98/41/EK

8. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra sabiedrība, kas uzņemas atbildību par pasažieru kuģa ekspluatāciju, ja to prasa šīs direktīvas 4. un 5. pants, izraugās pasažieru reģistratoru, kurš ir atbildīgs par šajos noteikumos minētās informācijas reģistrēšanu vienotajā kontaktpunktā, kas izveidots saskaņā ar Direktīvas 2010/65/ES 5. pantu, vai tās sniegšanu, izmantojot automātiskās identifikācijas sistēmu.

Katra sabiedrība, kas uzņemas atbildību par pasažieru kuģa ekspluatāciju, tad, kad saskaņā ar šīs direktīvas 4. un 5. pantu jāreģistrē informācija, izraugās pasažieru reģistratoru, kurš ir atbildīgs par minētās informācijas reģistrēšanu saskaņā ar minētajiem pantiem.

Pamatojums

Būtu jāprecizē, kam būs jānosūta dati, izmantojot valsts vienoto kontaktpunktu vai automātisko identifikācijas sistēmu. Tiek iekļauta jauna iespēja — jau ieviesta dalībvalsts apstiprināta elektroniskā sistēma —, kura paredzēta vietējo reisu operatoriem, kas nevar izmantot nevienu no iepriekšējiem variantiem, neradot traucējumus savā organizācijā, jo īpaši drošības un cilvēku glābšanas ziņā. Ar šo grozījumu iecerēts precizēt sākotnējo ideju, kas ietverta ziņojuma projekta grozījumā Nr. 15.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Direktīva 98/41/EK

8. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personas datus, kas savākti saskaņā ar 5. pantu, sabiedrība nesaglabā ilgāk, kā tas nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, proti, līdz brīdim, kad informācija ir reģistrēta vienotajā kontaktpunktā, kas izveidots saskaņā ar Direktīvas 2010/65/ES 5. pantu. Neskarot citus ziņošanas pienākumus, šo informāciju iznīcina, tiklīdz tā vairs nav vajadzīga minētajiem mērķiem.

Personas datus, kas savākti saskaņā ar 5. pantu, sabiedrība nesaglabā ilgāk, kā tas nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, proti, līdz brīdim, kad informācija ir reģistrēta vienotajā kontaktpunktā, kas izveidots saskaņā ar Direktīvas 2010/65/ES 5. pantu. Neskarot citus īpašus ziņošanas pienākumus saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem, tostarp statistikas nolūkā, šo informāciju automātiski un bez liekas kavēšanās iznīcina, tiklīdz tā vairs nav vajadzīga minētajiem mērķiem.

Grozījums Nr.     23

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Direktīva 98/41/EK

8. pants – 3.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ņemot vērā jaunākās tehniskās iespējas un to ieviešanas izmaksas, katra sabiedrība īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai saskaņā ar 5. pantu apstrādātos personas datus aizsargātu pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, pārveidošanu un to neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

Pamatojums

Saskaņā ar Reglamenta 53. panta 4. punktu pieņemtā LIBE atzinuma grozījums Nr. 8. Datu drošība ir būtisks Savienības tiesību aktu par datu aizsardzību elements. Komisijas priekšlikumā tas atzīts, norādot, ka tajā nav nekādu garantiju attiecībā uz piekļūstamību personas datiem. Ierosinātais formulējums ir ņemts no pašlaik spēkā esošās Direktīvas 95/46/EK un tiesību akta, ar ko to aizstās, proti, Regulas (ES) 2016/679. Šāda pašlaik svītrota prasība bija iekļauta Direktīvas 98/41/EK 11. pantā, kas šajā priekšlikumā aizstāts ar jaunu 11. pantu. Tā būtu jāievieš no jauna.

Grozījums Nr.     24

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns)

Direktīva 98/41/EK

9. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

–  iekļauj šādu ba) apakšpunktu:

 

“ba)  Dalībvalstis, no kuru ostām kuģi atiet, var atbrīvot no 4. panta 2. punktā noteiktajiem pienākumiem pasažieru kuģus, kas ar regulāru satiksmi, kurā brauciena laiks līdz nākamajai ostai ir īsāks par vienu stundu, kursē vienīgi aizsargātos jūras rajonos.”

Pamatojums

Šī atkāpe būtu jāsaglabā, lai nodrošinātu, ka direktīvas pārskatīšanas rezultātā netiktu uzlikts lieks slogs operatoriem, kas ar regulāru satiksmi, kurā brauciena laiks ir īsāks par vienu stundu, kursē aizsargātos jūras rajonos, kā noteikts Direktīvā 98/41/EK.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Direktīva 98/41/EK

10. pants – 3. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personas datus, kas savākti saskaņā ar 5. pantu, dalībvalstis nesaglabā ilgāk, kā tas nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, proti:

Personas datus, kas savākti saskaņā ar 5. pantu glabā dalībvalstis:

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Direktīva 98/41/EK

10. pants – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot citus ziņošanas pienākumus, šo informāciju iznīcina, tiklīdz tā vairs nav vajadzīga minētajiem mērķiem.

Neskarot citus īpašus ziņošanas pienākumus saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem, tostarp statistikas nolūkā, šo informāciju automātiski un bez liekas kavēšanās iznīcina, tiklīdz tā vairs nav vajadzīga minētajam mērķim.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Direktīva 98/41/EK

11.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  iekļauj šādu pantu:

 

“11.a pants

 

1.   Personas datu apstrādi saskaņā ar šo direktīvu veic atbilstoši Regulai (ES) 2016/679.

 

2.   Personas datu apstrādi, ko saskaņā ar šo direktīvu, piemēram, vienotajā kontaktpunktā un SafeSeaNet veic Savienības iestādes un struktūras, veic atbilstoši Regulai (EK) Nr. 45/2001.”

Pamatojums

Saskaņā ar Reglamenta 53. panta 4. punktu pieņemtā LIBE atzinuma grozījums Nr. 10. Nodrošināta juridiska konsekvence ar Direktīvu 2010/65/ES, kurā arī ir līdzīgs noteikums. Tas saskan arī ar 10. apsvērumu. Gan vienoto kontaktpunktu, gan SafeSeaNet pārvalda Eiropas Jūras drošības aģentūra.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Direktīva 98/41/EK

12.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt 9. un 12. pantā minētos deleģētos aktus uz nenoteiktu laiku no [šīs direktīvas spēkā stāšanās datums].

2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt 9. un 12. pantā minētos deleģētos aktus uz piecus gadus ilgu, pagarināmu periodu no [šīs direktīvas spēkā stāšanās datums].

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts

Direktīva 98/41/EK

14.a pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija izvērtē šīs direktīvas īstenošanu un izvērtēšanas rezultātus iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā [septiņus gadus pēc 3. panta 1. punkta otrajā daļā minētā datuma].

Komisija izvērtē šīs direktīvas īstenošanu un izvērtēšanas rezultātus iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā [divus gadus pēc 3. panta 1. punkta otrajā daļā minētā datuma].

(1)

  OV C 34, 2.2.2017., 172. lpp.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Priekšlikums grozījumiem Padomes Direktīvā 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, ir daļa no ES tiesiskā regulējuma pasažieru kuģu drošības jomā plašākas pārskatīšanas, kas ir saskaņā ar Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT) un ko veic Komisija.

Ziņojumā pēc atbilstības pārbaudes Komisija secināja, ka ES tiesiskais regulējums kopumā ir atbilst mērķim un tā rezultātā ir panākta lielāka drošība, tomēr ir iespējams vēl vairāk uzlabot šos tiesību aktus vienkāršības un skaidrības ziņā.

Tāpēc šā pasākuma mērķis ir atjaunināt, precizēt un vienkāršot pastāvošās prasības par to pasažieru un apkalpes locekļu uzskaiti un reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, vienlaikus uzlabojot drošības līmeni. Būtu pēc iespējas jānovērš ziņošanas pienākumu pārklāšanās vai nesamērīgas prasības.

Parlaments ir bijis daudzu ES jūras drošības sistēmas uzlabojumu virzītājspēks, strādājot pie trim Eiropas jūras drošības paketēm. Tāpat tas īpaši prasīja iesniegt priekšlikumu tiesību aktam par pasažieru kuģu drošības modernizēšanu.

Komisijas priekšlikums

Ar ierosinātajiem grozījumiem Direktīvā 98/41/EK ir ieviesta prasība par pasažieru datu digitālo reģistrēšanu un ziņošanu, izmantojot saskaņotas administratīvās procedūras (t. s. valsts vienotos kontaktpunktus, kas izveidoti saskaņā ar Direktīvu 2010/65/ES), lai atvieglotu meklēšanas un glābšanas operācijas ārkārtas situācijā. Pašreizējā sistēma, kurā informāciju par personām, kas atrodas uz kuģa, tiek glabāta uzņēmumu reģistros, tiks aizstāta ar datu ievadīšanu elektroniskā sistēmā, un tie tiks nekavējoties pārsūtīti valsts vienotajam kontaktpunktam. Ar šo priekšlikumu ievieš arī elastību attiecībā uz īsāku reisu operatoriem. Alternatīvs priekšlikums paredz kuģiem, kas darbojas bez datorsistēmas vai bez interneta pieslēguma uz kuģa, iespēju nosūtīt informāciju par personu skaitu uz kuģa, izmantojot kuģa automātisko identifikācijas sistēmu (AIS).

Ar priekšlikumu tiek ieviests jauns informācijas aspekts – uz kuģa esošo personu valstspiederība, kuru personas pašas uzrādījušas. Visa savāktā informācija ir jāsaglabā līdz brīdim, kad ceļojums droši beidzas vai avārijas gadījumā – līdz tiesas procesa beigām.

Priekšlikumā ir arī skaidrota direktīvas piemērošanas joma, paskaidrojot, kā interpretēt 20 jūras jūdžu robežvērtību un definēt “D klases jūras rajonu” estuāros un ostās.

Lai gan priekšlikumam nebija pievienots ietekmes novērtējums, tai ir pievienots Komisijas dienestu darba dokuments un īstenošanas plāns. Šajos dokumentos detalizēti izklāstīti ierosināto izmaiņu iemesli, novērtēta dažu izmaiņu ietekme un sniegts kopsavilkums ideju apmaiņai šajā posmā pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, kā arī grafiks jebkādu ar īstenošanas un atbalsta pasākumiem saistīto problēmu risināšanai.

Referentes nostāja

Referente atzinīgi vērtē Komisijas nodomu atjaunināt, precizēt un vienkāršot šajā direktīvā pastāvošās prasības un tāpat prasa ciešāku koordināciju un saskaņošanu, lai panāktu iespējami lielāku tās efektivitāti.

Šīs pārskatīšanas mērķis ir uzlabot un nostiprināt Eiropas vienoto tirgu kuģniecības nozarē.

Tehnoloģiskā inovācija ir realitāte, kas notiek straujāk nekā domājām, tādēļ referents atbalsta centienus, ar kuriem nodrošina inovāciju neitralitāti.

Atbalsta Eiropas Komisijas ierosināto digitālo ziņošanu, izmantojot valsts vienotos kontaktpunktus, ja reisa attālums pārsniedz 20 jūdzes, un aicina, lai progress, šādus punktus izstrādājot valsts līmenī, kalpotu par ideālu platformu tam, lai nākotnē virzītos uz priekšu Eiropas vienotā kontaktpunkta izveidē. Taču, kamēr šis process notiek, ir jābūt zināmai elastībai attiecībā uz operatoriem, kuri darbojas īsākos reisos, un šajā ziņā referente ierosina trešo iespēju – izmantot dalībvalsts apstiprinātu elektronisko sistēmu. Tas nodrošinās netraucētu operatoru darbību un noteiktību attiecībā uz iespējamām glābšanas vajadzībām, kuras bieži vien ir vietēja mēroga.

Vēl viens aspekts, ko referente vēlas uzsvērt, ir pasažieru datu aizsardzības pastiprināšana, lai tos automātiski iznīcinātu, kad tie vairs nav vajadzīgi attiecīgajam direktīvas mērķim, proti, pasažieru drošībai un meklēšanas un glābšanas operāciju atvieglošanai.

Tāpat referente ierosina, ka informācijas sniegšana par īpašu aprūpi vai palīdzību, kas pasažieriem var būt vajadzīga ārkārtas gadījumā, ir obligāta, lai nodrošinātu visu glābšanai vajadzīgo informāciju. Šo informāciju, norādot arī pilnu dzimšanas datumu un valstspiederību, kā ierosinājusi Komisija, un citu prasīto informāciju savāc pirms kuģa atiešanas un reģistrē vienotajā kontaktpunktā, kas izveidots saskaņā ar Direktīvas 2010/65/ES 5. pantu, pēc kuģa atiešanas, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā desmit minūtes pēc tā atiešanas. Referente šajā gadījumā vēlas samazināt Eiropas Komisijas priekšlikumā paredzētās trīsdesmit minūtes.

Attiecībā uz Eiropas Komisijas pilnvarām pieņemt deleģētos aktus referente piekrīt izmantot šo instrumentu, bet uzskata, ka termiņu vajadzētu samazināt līdz 5 gadiem, paredzot iespēju to pagarināt, nevis noteikt beztermiņa deleģējumu, kā minēts Komisijas priekšlikumā.

Tāpat referente līdz trīs mēnešiem samazina laiku, kas Komisijai būs, lai, pirmkārt, izlemtu, vai dalībvalsts iesniegtais lēmums par atbrīvojumu no saistībām nav pamatots vai varētu negatīvi ietekmēt konkurenci, un, otrkārt, lai, pieņemot īstenošanas aktu, prasītu dalībvalstij grozīt vai atsaukt savu lēmumu.

Visbeidzot, referente aicina Komisiju izvērtēt šīs direktīvas īstenošanu un sniegt tās rezultātus likumdevēju izvērtēšanai ne vēlāk kā divus gadus pēc dienas, kas minēta 3. panta 1. punkta otrajā daļā, tādējādi samazinot Komisijas priekšlikumā minētos 7 gadus.


Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS  (28.2.2017)

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Helga Stevens

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Lai mazinātu piederīgo raizes, kad noticis negadījums, un lieku kavēšanos konsulārās palīdzības un citu pakalpojumu sniegšanā, paziņotajā informācijā būtu jāietver ziņas par uz kuģa esošo personu valstspiederību. Saraksts, kurā norādītas informācijas pozīcijas, kas ziņojamas par reisiem tālāk par 20 jūras jūdzēm, būtu jāvienkāršo, jāprecizē un, cik vien iespējams, jāsaskaņo ar prasībām ziņošanai valsts vienotajam kontaktpunktam.

(6)  Lai sniegtu piederīgajiem savlaicīgu un uzticamu informāciju, kad noticis negadījums, un mazinātu lieku kavēšanos konsulārās palīdzības un citu pakalpojumu sniegšanā, paziņotajā informācijā būtu jāietver ziņas par uz kuģa esošo personu valstspiederību. Saraksts, kurā norādītas informācijas pozīcijas, kas ziņojamas par reisiem tālāk par 20 jūras jūdzēm, būtu jāvienkāršo, jāprecizē un, cik vien iespējams, jāsaskaņo ar prasībām ziņošanai valsts vienotajam kontaktpunktam.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Ciktāl pasākumi ietver personas datu apstrādi, tie jāveic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par personas datu aizsardzību20. It sevišķi personas datus, kas savākti Direktīvas 98/41/EK mērķiem, nedrīkstētu apstrādāt un izmantot nekādiem citiem mērķiem un saglabāt ilgāk, kā tas nepieciešams Direktīvas 98/41/EK mērķiem, kā tajā noteikts.

(10)  Direktīvā 98/41/EK un Direktīvā 2010/65/EK paredzētie pasākumi ietver personas datu apstrādi. Šo apstrādi reglamentē Savienības tiesību akti par personas datu aizsardzību, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/67920a un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/200120b, kuras piemērojamas to personas datu apstrādei, kuri reģistrēti vienotajā kontaktpunktā un SafeSeaNet. It sevišķi personas datus, kas savākti Direktīvas 98/41/EK mērķiem ar nolūku atvieglot meklēšanas un glābšanas operācijas un situācijas risināšanu pēc negadījuma, nedrīkstētu turpināt apstrādāt un izmantot nekādiem citiem mērķiem un saglabāt ilgāk, kā tas nepieciešams Direktīvas 98/41/EK konkrētajiem mērķiem, kā tajā noteikts. Tāpēc personas dati būtu nekavējoties jāiznīcina pēc kuģa reisa drošas pabeigšanas vai arī kad ir pabeigta izmeklēšana vai juridiskās procedūras pēc negadījuma vai ārkārtas situācijas.

_______________

__________________

20 Jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes XXX Regulu (ES) Nr. XXX/2016 (numuru un datumu pievienot pēc oficiālas pieņemšanas) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (atsauci uz OV pievienot pēc oficiālas pieņemšanas) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

 

 

20a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

 

20b Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 4. daļa

Direktīva 98/41/EK

5. pants – 1. punkts – 5. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  viņu dzimšanas gads,

-  dzimšanas datums,

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 4. daļa

Direktīva 98/41/EK

5. pants – 1. punkts – 5.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-  “pastāvīgās dzīvesvietas”,

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 4. daļa

Direktīva 98/41/EK

5. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Personas datus, kas savākti šīs direktīvas mērķiem, neapstrādā un neizmanto nekādiem citiem mērķiem.";

3.  Personas datus, kas savākti šīs direktīvas mērķiem, neapstrādā un neizmanto nekādiem citiem mērķiem.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 4. daļa

Direktīva 98/41/EK

5. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Dalībvalstis nodrošina, ka brīdī, kad saskaņā ar šo pantu tiek vākta informācija, uzņēmums, kas atbildīgs par pasažieru kuģa ekspluatāciju, ikvienai personai uz šā pasažieru kuģa kodolīgā, pārredzamā, saprotamā un viegli pieejamā veidā, kā arī skaidrā un vienkāršā valodā sniedz Regulā (ES) 2016/679 paredzēto informāciju.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6. daļa

Direktīva 98/41/EK

8. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personas datus, kas savākti saskaņā ar 5. pantu, sabiedrība nesaglabā ilgāk, kā tas nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, proti, līdz brīdim, kad informācija ir reģistrēta vienotajā kontaktpunktā, kas izveidots saskaņā ar Direktīvas 2010/65/ES 5. pantu. Neskarot citus ziņošanas pienākumus, šo informāciju iznīcina, tiklīdz tā vairs nav vajadzīga minētajiem mērķiem.

Personas datus, kas savākti saskaņā ar 5. pantu, sabiedrība nesaglabā ilgāk, kā tas nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, proti, līdz brīdim, kad informācija ir reģistrēta vienotajā kontaktpunktā, kas izveidots saskaņā ar Direktīvas 2010/65/ES 5. pantu. Neskarot citus īpašus ziņošanas pienākumus saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem, tostarp statistikas nolūkā, šo informāciju nekavējoties iznīcina, tiklīdz tā vairs nav vajadzīga minētajiem mērķiem.

Pamatojums

Priekšlikuma formulējums “neskarot citus ziņošanas pienākumus” nenodrošina juridisko noteiktību, jo tajā nav precizēts, ne kādi šie citi ziņošanas pienākumi ir, ne arī kāds ir to juridiskais pamats un kādam mērķim tas tiek darīts. Ierosinām ieviest EDAU atzinumā rosināto grozījumu, lai nodrošinātu juridisko noteiktību.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6. daļa

Direktīva 98/41/EK

8. pants – 3.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ņemot vērā jaunākās tehniskās iespējas un to ieviešanas izmaksas, ikviens uzņēmums īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai saskaņā ar 5. pantu apstrādātos personas datus aizsargātu pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi personas datiem, kas tiek uzglabāti, nosūtīti vai citādi apstrādāti.

Pamatojums

Datu drošība ir būtisks elements Savienības tiesību aktos par datu aizsardzību. Komisijas priekšlikumā tas atzīts, norādot, ka tajā nav nekādu garantiju attiecībā uz personas datu pieejamību. Ierosinātais formulējums ir ņemts no pašlaik spēkā esošās Direktīvas 95/46/EK un tiesību akta, ar ko to aizstās, proti, Regulas (ES) 2016/679. Šāda pašlaik svītrota prasība bija iekļauta Direktīvas 98/41/EK 11. pantā, kas šajā priekšlikumā aizstāts ar jaunu 11. pantu. Tā būtu jāievieš no jauna.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 8. daļa

Direktīva 98/41/EK

10. pants – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot citus ziņošanas pienākumus, šo informāciju iznīcina, tiklīdz tā vairs nav vajadzīga minētajiem mērķiem.";

Neskarot citus īpašus ziņošanas pienākumus saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem, tostarp statistikas nolūkā, šo informāciju nekavējoties iznīcina, tiklīdz tā vairs nav vajadzīga šim mērķim.

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam Nr. 3, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Direktīva 98/41/EK

11.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9.a)  iekļauj šādu pantu:

 

”11.a pants

 

1.   Personas datu apstrādi saskaņā ar šo direktīvu veic atbilstoši Regulai (ES) 2016/679.

 

2.   Personas datu apstrādi, ko veic Savienības iestādes un struktūras saskaņā ar šo direktīvu, un kuri reģistrēti, piemēram, vienotajā kontaktpunktā un SafeSeaNet, veic saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.”

Pamatojums

Nodrošināta juridiska konsekvence ar Direktīvu 2010/65/ES, kurā arī ir līdzīgs noteikums. Saskaņots arī ar 10. apsvērumu. Gan vienoto kontaktpunktu, gan SafeSeaNet pārvalda Eiropas Jūras drošības aģentūra.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 13. daļa

Direktīva 98/41/EK

14.a pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija izvērtē šīs direktīvas īstenošanu un izvērtēšanas rezultātus iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā [septiņus gadus pēc 3. panta 1. punkta otrajā daļā minētā datuma].

Komisija izvērtē šīs direktīvas īstenošanu un izvērtēšanas rezultātus iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā [trīs gadus pēc 3. panta 1. punkta otrajā daļā minētā datuma].

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām

Atsauces

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

9.6.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Helga Stevens

14.11.2016

Izskatīšana komitejā

31.1.2017

27.2.2017

 

 

Pieņemšanas datums

27.2.2017

 

 

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

To personu reģistrācija, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un grozījumu izdarīšana Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām

Atsauces

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

6.6.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

9.6.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Izaskun Bilbao Barandica

1.8.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Pieņemšanas datums

11.4.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Iesniegšanas datums

21.4.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika