Procedure : 2016/0171(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0168/2017

Ingediende teksten :

A8-0168/2017

Debatten :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Stemmingen :

PV 04/10/2017 - 9.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0374

VERSLAG     ***I
PDF 683kWORD 90k
21.4.2017
PE 597.720v02-00 A8-0168/2017

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0370),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 100, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0209/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 oktober 2016(1),

–  Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0168/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De grote technologische vooruitgang die de jongste 17 jaar is geboekt op het gebied van communicatiemiddelen en het bewaren van gegevens over scheepsbewegingen, creëert mogelijkheden voor een betere monitoring van de scheepvaart via automatische identificatiesystemen (AIS) aan boord van schepen. Hierdoor zijn de kosten voor het gebruik van die functies aanzienlijk gedaald. Langs de Europese kusten zijn verschillende systemen voor de verplichte melding van schepen geïnstalleerd overeenkomstig de voorschriften van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Het EU-recht en de nationale wetgeving waarborgen dat schepen voldoen aan de voor die systemen geldende rapportageverplichtingen.

(3)  De grote technologische vooruitgang die de jongste 17 jaar is geboekt op het gebied van communicatiemiddelen en het bewaren van gegevens over scheepsbewegingen, creëert mogelijkheden voor een betere monitoring van de scheepvaart via automatische identificatiesystemen (AIS) aan boord van schepen. Hierdoor zijn de kosten voor het gebruik van die functies aanzienlijk gedaald. Langs de Europese kusten zijn verschillende systemen voor de verplichte melding van schepen geïnstalleerd overeenkomstig de voorschriften van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Het EU-recht en de nationale wetgeving waarborgen dat schepen voldoen aan de voor die systemen geldende rapportageverplichtingen. Er moet nu vooruitgang worden geboekt op het vlak van technologische innovatie aan de hand van de tot nu toe behaalde resultaten, waarbij altijd het criterium van neutraliteit moet worden gehandhaafd.

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De verzameling, overdracht en uitwisseling van scheepsgegevens is mogelijk gemaakt, vereenvoudigd en geharmoniseerd door de nationale éénloketdienst (hierna: "nationaal loket") als bedoeld in Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad17 en SafeSeaNet als bedoeld in Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad18. De op grond van Richtlijn 98/41/EG vereiste informatie over de opvarenden moet derhalve worden geregistreerd via het nationaal loket, zodat de gegevens in noodgevallen of bij een ongeval onmiddellijk ter beschikking van de bevoegde autoriteiten kunnen worden gesteld.

(4)  De verzameling, overdracht en uitwisseling van scheepsgegevens is mogelijk gemaakt, vereenvoudigd en geharmoniseerd door de nationale éénloketdienst (hierna: "nationaal loket") als bedoeld in Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad17 en SafeSeaNet als bedoeld in Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad18. De op grond van Richtlijn 98/41/EG vereiste informatie over de opvarenden moet derhalve worden geregistreerd via het nationaal loket, zodat de gegevens in noodgevallen of bij een ongeval onmiddellijk ter beschikking van de bevoegde autoriteiten kunnen worden gesteld. Die gegevens mogen alleen met het oog op de veiligheid van passagiers worden gebruikt en overeenkomstig de Uniewetgeving inzake gegevensbescherming en privacy worden verwerkt.

_________________

_________________

17 Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (PB L 283 van 29.10.2010, blz. 1).

17 Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (PB L 283 van 29.10.2010, blz. 1).

18 Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PB L 208 van 5.8.2002, blz. 10).

18 Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PB L 208 van 5.8.2002, blz. 10).

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Om de naleving van het evenredigheidsbeginsel te waarborgen, moeten kleinere exploitanten die nog geen beroep doen op het nationaal loket en die voornamelijk zeer korte binnenlandse reizen van minder dan 20 zeemijl uitvoeren (d.w.z. die slechts verplicht zijn het aantal opvarenden te registreren) kunnen kiezen of zij het aantal opvarenden meedelen via het nationaal loket of het AIS.

(5)  Om de naleving van het evenredigheidsbeginsel te waarborgen, moeten kleinere exploitanten die nog geen beroep doen op het nationaal loket en die voornamelijk zeer korte binnenlandse reizen van minder dan 20 zeemijl uitvoeren (d.w.z. dat zij slechts verplicht zijn het aantal opvarenden te registreren) kunnen kiezen of zij het aantal opvarenden meedelen via het nationaal loket, het AIS of een ander elektronisch systeem dat door de lidstaat is goedgekeurd.

Motivering

Er moet worden gespecificeerd wie de gegevens moet indienen via het nationaal loket of het automatische identificatiesysteem. Er wordt een nieuwe optie toegevoegd van een elektronisch systeem dat door de lidstaat is goedgekeurd voor de exploitanten die korte routes afleggen en geen van de andere twee opties kunnen gebruiken, omdat dit tot organisatorische problemen zou leiden, voornamelijk wat betreft de veiligheid van de passagiers en reddingsoperaties.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  De vooruitgang die is geboekt met de ontwikkeling van de nationale loketten moeten als ideale basis worden gezien voor een toekomstig Europees loket.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter)  De lidstaten moeten de bestaande mogelijkheden kunnen behouden om het minimum van 20 zeemijl voor het registreren en doorsturen van de lijst van opvarenden te verlagen, met inbegrip van reizen waarbij passagiersschepen die een groot aantal passagiers vervoeren op een langere reis meerdere opeenvolgende havens aandoen op een afstand van minder dan 20 zeemijl. In dergelijke gevallen moeten de lidstaten het minimum van 20 zeemijl kunnen verlagen om de krachtens deze richtlijn vereiste gegevens te registreren voor passagiers die zijn ingescheept in de eerste haven of in tussenliggende havens.

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Om bij ongevallen enerzijds de ongerustheid bij verwanten en anderzijds onnodig tijdverlies in de consulaire bijstand en andere diensten te beperken, moet ook informatie over de nationaliteit van de opvarenden worden meegedeeld. De lijst van de voor reizen van meer dan 20 zeemijl vereiste gegevens moet worden vereenvoudigd, verduidelijkt en zoveel mogelijk worden afgestemd op de verplichte rapportering via het nationaal loket.

(6)  Om bij ongevallen tijdige en betrouwbare informatie aan verwanten te verstrekken, onnodig tijdverlies in de consulaire bijstand en andere diensten te beperken en de identificatieprocedures te vergemakkelijken, moet ook informatie over de nationaliteit van de opvarenden worden meegedeeld. De lijst van de voor reizen van meer dan 20 zeemijl vereiste gegevens moet worden vereenvoudigd, verduidelijkt en zoveel mogelijk worden afgestemd op de verplichte rapportering via het nationaal loket.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Rekening houdend met de beschikbaarheid van elektronische instrumenten voor de registratie van gegevens en het feit dat persoonsgegevens in ieder geval vóór het vertrek van het schip moeten worden verzameld, moet de termijn van 30 minuten waarin Richtlijn 98/41/EG op dit moment voorziet, worden beschouwd als de maximumtermijn, die slechts in uitzonderlijke gevallen mag worden gehanteerd.

(7)  Rekening houdend met de beschikbaarheid van elektronische instrumenten voor de registratie van gegevens en het feit dat persoonsgegevens in ieder geval vóór het vertrek van het schip moeten worden verzameld, moet de termijn van 30 minuten waarin Richtlijn 98/41/EG op dit moment voorziet, worden teruggebracht tot 10 minuten en moet die termijn worden beschouwd als de maximumtermijn, die slechts in uitzonderlijke gevallen mag worden gehanteerd.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Nadat de registratieprocedures zijn afgehandeld, moeten de passagiers altijd informatie ontvangen over de veiligheidsmaatregelen aan boord en over hoe zij in noodgevallen moeten handelen.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn op plezierjachten en pleziervaartuigen, ook niet wanneer zij in rompbevrachting zijn gegeven en niet vervolgens commercieel worden gebruikt voor het vervoeren van passagiers.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Wanneer voor bepaalde maatregelen persoonsgegevens moeten worden verwerkt, moeten die maatregelen worden uitgevoerd overeenkomstig de EU-wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens20. Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van Richtlijn 98/41/EG mogen niet voor andere doeleinden worden verwerkt en gebruikt en niet langer worden bewaard dan nodig op grond van en gespecificeerd in Richtlijn 98/41/EG.

(10)  De in Richtlijn 98/41/EG en Richtlijn 2010/65/EG bedoelde maatregelen gaan gepaard met de verwerking van persoonsgegevens. Op deze verwerking is de Uniewetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens van toepassing, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad20 bis en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad20 ter. Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van Richtlijn 98/41/EG voor het vergemakkelijken van opsporings- en reddingsoperaties en de efficiënte afhandeling van de gevolgen van een ongeval, mogen niet verder worden verwerkt of gebruikt voor andere doeleinden en niet langer worden bewaard dan nodig op grond van en gespecificeerd in Richtlijn 98/41/EG. De persoonsgegevens moeten derhalve automatisch en zonder onnodige vertraging worden vernietigd nadat de reis van het schip veilig tot een einde is gebracht of in voorkomend geval na afronding van een onderzoek of gerechtelijke procedure in de nasleep van een ongeval of een noodgeval.

__________________

__________________

20 In het bijzonder Verordening (EU) nr. XXX/2016 van XXX (nummer en datum toevoegen na formele vaststelling) van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (referentie naar het PB toevoegen na de formele vaststelling) en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

 

 

20 bis Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

 

20 ter Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  De gegevens van door de lidstaten gemelde vrijstellingen en afwijkingsverzoeken, evenals de gegevens die zijn verzameld door de verschillende diensten voor gegevensverzameling, moeten worden geharmoniseerd en gecoördineerd om te garanderen dat het gebruik van dergelijke gegevens zo doeltreffend mogelijk is.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Om rekening te houden met ontwikkelingen op internationaal niveau en de transparantie te bevorderen, moet de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag worden gedelegeerd aan de Commissie zodat zij wijzigingen van internationale instrumenten desgevallend kan uitsluiten van de werkingssfeer van die richtlijn en de voorwaarden kan vaststellen voor de toegang tot de databank van de Commissie met de door de lidstaten aangemelde vrijstellingen en afwijkingsverzoeken. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Om met name te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde moment als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(14)  Om rekening te houden met ontwikkelingen en technologische innovaties op internationaal niveau en de transparantie te bevorderen, moet de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden gedelegeerd aan de Commissie zodat zij wijzigingen van internationale instrumenten desgevallend kan uitsluiten van de werkingssfeer van die richtlijn en de voorwaarden kan vaststellen voor de toegang tot de databank van de Commissie met de door de lidstaten aangemelde vrijstellingen en afwijkingsverzoeken. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Om met name te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde moment als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Rekening houdend met de volledige monitoringcyclus van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, dient de Commissie de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/41/EG uiterlijk [zeven jaar na de datum als bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, lid 1)] te evalueren en daarover verslag uit te brengen aan het Europees Parlement en de Raad. De lidstaten moeten samenwerken met de Commissie om alle voor die evaluatie vereiste informatie te verzamelen.

(15)  Rekening houdend met de volledige monitoringcyclus van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, dient de Commissie de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/41/EG uiterlijk [twee jaar na de datum als bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, lid 1)] te evalueren en daarover verslag uit te brengen aan het Europees Parlement en de Raad. De lidstaten moeten samenwerken met de Commissie om alle voor die evaluatie vereiste informatie te verzamelen.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 2 – streepje 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–   "beschut zeegebied": tegen de omstandigheden op volle zee beschut zeegebied dat is geselecteerd overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2009/45/EG;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 4 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vóór het vertrek van een passagiersschip wordt het aantal opvarenden meegedeeld aan de kapitein van dat schip en geregistreerd via het overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad* opgericht nationaal loket, dan wel via het Automatisch Identificatiesysteem meegedeeld aan de aangewezen autoriteit.

Vóór het vertrek van een passagiersschip wordt het aantal opvarenden meegedeeld aan de kapitein van dat schip en geregistreerd via het overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad opgericht nationaal loket, dan wel anderszins via het Automatisch Identificatiesysteem meegedeeld aan de aangewezen autoriteit.

 

In afwijking van de eerste alinea kan het aantal opvarenden, indien een reis 20 zeemijl of minder bedraagt, tot [datum invullen: twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] aan de aangewezen autoriteit worden meegedeeld via een ander elektronisch systeem, mits dat systeem door de lidstaat is goedgekeurd en al vóór [datum invullen: datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] in gebruik was.

Motivering

Er moet worden gespecificeerd wie de gegevens moet indienen via het nationaal loket of het automatische identificatiesysteem. Er wordt een nieuwe optie toegevoegd van een (al bestaand) elektronisch systeem dat door de lidstaat is goedgekeurd voor exploitanten die korte routes afleggen en geen van de andere twee opties kunnen gebruiken, omdat dit anders tot organisatorische problemen zou leiden, vooral met het oog op de veiligheid van de passagiers en reddingsoperaties. Dit amendement dient ter verduidelijking van het oorspronkelijke idee achter amendement 10 van het ontwerpverslag.

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 5 – lid 1 – streepje 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  hun geboortejaar

–  hun geboortedatum,

Motivering

Het geboortejaar volstaat niet om passagiers van een groot passagiersschip te kunnen identificeren. Bovendien is de exacte geboortedatum medisch gezien van belang bij kleine kinderen. Voorts is het raadzaam deze gegevens in overeenstemming te brengen met de gegevens die al op andere formulieren zijn verstrekt (op het FAL-formulier wordt de precieze geboortedatum gevraagd).

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 5 – lid 1 – streepje 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  contactnummer voor noodgevallen, op verzoek van de passagier;

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 5 – lid 1 – streepje 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

  door passagiers op eigen initiatief verstrekte informatie in verband met de behoefte aan speciale zorg of bijstand in noodsituaties.

  informatie in verband met de speciale zorg of bijstand die nodig kan zijn in een noodsituatie.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 5 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De informatie wordt vóór het vertrek verzameld en bij het vertrek van het passagiersschip, d.w.z. ten laatste binnen 30 minuten na het vertrek van dat schip, geregistreerd bij het nationaal loket dat is opgericht overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2010/65/EU.

2.  De informatie wordt vóór het vertrek verzameld en bij het vertrek van het passagiersschip, d.w.z. ten laatste binnen 10 minuten na het vertrek van dat schip, geregistreerd bij het nationaal loket dat is opgericht overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2010/65/EU.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 5 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Persoonsgegevens die voor de toepassing van deze richtlijn worden verzameld, mogen niet voor andere doeleinden worden verwerkt en gebruikt.

3.  Persoonsgegevens die voor de toepassing van deze richtlijn worden verzameld worden niet verwerkt en gebruikt voor andere doeleinden dan de veiligheid van de passagiers, worden altijd behandeld overeenkomstig de Uniewetgeving inzake gegevensbescherming en privacy en worden automatisch en zonder onnodige vertraging vernietigd als ze niet meer nodig zijn.

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 8 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Alle maatschappijen die de verantwoordelijkheid dragen voor de exploitatie van een passagiersschip moeten, wanneer dat vereist is op grond van de artikelen 4 en 5 van deze richtlijn, een passagiersregistratiebeambte aanstellen die belast wordt met de registratie van de in die artikelen bedoelde gegevens bij het nationaal loket dat is opgericht overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2010/65/EU of voor de terbeschikkingstelling van die informatie via een automatisch identificatiesysteem.

Alle maatschappijen die de verantwoordelijkheid dragen voor de exploitatie van een passagiersschip stellen, wanneer het vereist is om op grond van de artikelen 4 en 5 van deze richtlijn gegevens te registreren, een passagiersregistratiebeambte aan die belast wordt met de registratie van die gegevens overeenkomstig die artikelen.

Motivering

Er moet worden gespecificeerd wie de gegevens moet indienen via het nationaal loket of het automatische identificatiesysteem. Er wordt een nieuwe optie toegevoegd van een (al bestaand) elektronisch systeem dat door de lidstaat is goedgekeurd voor exploitanten die korte routes afleggen en geen van de andere twee opties kunnen gebruiken, omdat dit anders tot organisatorische problemen zou leiden, vooral met het oog op de veiligheid van de passagiers en reddingsoperaties. Dit amendement dient ter verduidelijking van het oorspronkelijke idee achter amendement 15 van het ontwerpverslag.

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 8 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Overeenkomstig artikel 5 verzamelde persoonsgegevens worden door de maatschappij niet langer bewaard dan op grond van deze richtlijn noodzakelijk, namelijk tot het moment waarop die gegevens worden geregistreerd bij het overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2010/65/EU opgerichte nationaal loket. Onverminderd de meldingsverplichtingen, wordt de informatie vernietigd zodra ze niet meer nodig is om die verplichtingen na te komen.

Overeenkomstig artikel 5 verzamelde persoonsgegevens worden door de maatschappij niet langer bewaard dan op grond van deze richtlijn noodzakelijk, namelijk tot het moment waarop die gegevens worden geregistreerd bij het overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2010/65/EU opgerichte nationaal loket. Onverminderd andere specifieke meldingsverplichtingen op grond van de Uniewetgeving of de nationale wet, onder meer voor statistische doeleinden, wordt de informatie automatisch en zonder onnodige vertraging vernietigd zodra ze niet meer nodig is om die verplichtingen na te komen.

Amendement    23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 8 – alinea 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van uitvoering, neemt elk bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen om de overeenkomstig artikel 5 verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, en ongeoorloofde bekendmaking of toegang.

Motivering

Amendement 8 van het advies van LIBE, goedgekeurd krachtens artikel 53, lid 4, van het Reglement. Gegevensbeveiliging is een essentieel element van de Uniewetgeving inzake gegevensbescherming. In het Commissievoorstel wordt dit onderkend door vast te stellen dat er geen enkele garantie worden gegeven voor de toegankelijkheid van de persoonsgegevens. De formulering komt uit de huidige Richtlijn 95/46/EG en de vervangende handeling, Verordening 2016/679. Artikel 11 van Richtlijn 98/41/EG, hier vervangen door een nieuw artikel 11, omvatte deze verplichting, die in het voorstel is geschrapt. Deze verplichting moet opnieuw worden opgenomen.

Amendement    24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a – streepje 1 bis (nieuw)

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 9 – lid 2 – punt b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  het volgende punt b bis) wordt ingevoegd:

 

b bis)  Lidstaten uit havens waarvan schepen vertrekken, kunnen passagiersschepen die uitsluitend in beschut zeegebied een geregelde dienst onderhouden, waarbij de vaartijd tussen de aanloophavens minder dan een uur bedraagt, vrijstellen van de verplichting van artikel 4, lid 2.”

Motivering

De instandhouding van deze vrijstelling is van belang om te waarborgen dat deze herziening geen onnodige lasten meebrengt voor exploitanten die reizen van minder dan een uur verzorgen in het kader van een geregelde dienst in beschut zeegebied, zoals bepaald in Richtlijn 98/41/EG.

Amendement    25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 10 – alinea 3 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Overeenkomstig artikel 5 verzamelde persoonsgegevens worden door de lidstaten niet langer bewaard dan nodig voor de toepassing van deze richtlijn, namelijk:

Overeenkomstig artikel 5 verzamelde persoonsgegevens worden door de lidstaten bewaard:

Amendement    26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 10 – alinea 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd andere meldingsverplichtingen, wordt de informatie vernietigd zodra ze hiervoor niet meer nodig is.

Onverminderd andere specifieke meldingsverplichtingen op grond van de Uniewetgeving of de nationale wet, onder meer voor statistische doeleinden, wordt de informatie automatisch en zonder onnodige vertraging vernietigd zodra ze hiervoor niet meer nodig is.

Amendement    27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 11 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 11 bis

 

1.   De verwerking van persoonsgegevens krachtens deze richtlijn geschiedt overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679.

 

2.   De verwerking van persoonsgegevens door instellingen en organen van de Unie krachtens deze richtlijn, zoals het nationaal loket en het SafeSeaNet, geschiedt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001.”

Motivering

Amendement 10 van het advies van LIBE, goedgekeurd krachtens artikel 53, lid 4, van het Reglement. Omwille van de juridische samenhang met Richtlijn 2010/65, die een soortgelijke bepaling bevat. Dit amendement sluit ook aan bij overweging 10. Het nationaal loket en het SafeSeaNet worden beheerd door het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid.

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 12 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in de artikelen 9 en 12 bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding].

2.  De in de artikelen 9 en 12 bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie toegekend voor een periode van vijf jaar, die kan worden verlengd, met ingang van [datum van inwerkingtreding].

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 14 bis – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie evalueert de tenuitvoerlegging van deze richtlijn en deelt de resultaten van die evaluatie [zeven jaar na de datum als bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, lid 1)] mee aan het Europees Parlement en de Raad.

De Commissie evalueert de tenuitvoerlegging van deze richtlijn en deelt de resultaten van die evaluatie [twee jaar na de datum als bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, lid 1)] mee aan het Europees Parlement en de Raad.

(1)

  PB C 34 van 2.2.2017, blz. 172.


TOELICHTING

Achtergrond

Het voorstel tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen maakt deel uit van een bredere herziening van de EU‑wetgeving inzake de veiligheid van passagiersschepen, in overeenstemming met een programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit) dat door de Commissie wordt uitgevoerd.

In het rapport dat het resultaat was van deze geschiktheidscontrole, kwam de Commissie tot de conclusie dat het juridisch kader van de EU over het algemeen wel geschikt was voor het beoogde doel en voor meer veiligheid zorgde, maar dat er ruimte was voor verbetering in de vorm van vereenvoudiging en verduidelijking van deze wetgeving.

Daarom doelt deze uitoefening vooral op het actualiseren, verduidelijken en vereenvoudigen van de bestaande voorschriften voor de telling en registratie van passagiers en bemanningsleden aan boord van passagiersschepen alsook op het tegelijkertijd verbeteren van het veiligheidsniveau. Men spant zich in om alle overlappende rapportageverplichtingen en/of onevenredige voorschriften te schrappen.

Het Europees Parlement is de drijvende kracht geweest achter veel verbeteringen in het stelsel voor maritieme veiligheid van de EU en heeft aan drie pakketten voor maritieme veiligheid in de EU gewerkt. Ook heeft zij specifiek verzocht om een voorstel ter modernisering van de wetgeving inzake de veiligheid van passagiersschepen.

Het Commissievoorstel

In het voorstel tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG wordt een verplichting tot digitale registratie en kennisgeving geïntroduceerd met betrekking tot de gegevens van passagiers door middel van geharmoniseerde administratieve procedures (het zogenaamde nationaal loket dat overeenkomstig Richtlijn 2010/65/EU is opgericht) om in noodsituaties zoek- en reddingsoperaties te vergemakkelijken. Het huidige systeem waarbij de gegevens van de personen aan boord worden opgeslagen in het register van de bedrijven zal worden vervangen door de registratie van de gegevens in een elektronisch systeem, waarvandaan ze onmiddellijk naar het nationaal loket zullen worden doorgestuurd. In dit voorstel wordt ook meer flexibiliteit geboden aan exploitanten die kortere reizen uitvoeren. Een alternatief dat wordt voorgesteld voor schepen die zonder informatiesystemen werken of geen internetverbinding aan boord hebben, is dat zij het aantal personen aan boord doorgeven via het automatische identificatiesysteem (AIS) van het schip.

In het voorstel wordt een nieuw informatieonderdeel geïntroduceerd: de nationaliteit van de personen aan boord, op basis van een "eigen verklaring". Alle verzamelde informatie moet worden bewaard totdat de reis veilig tot een einde is gebracht of, in het geval van een ongeval, tot het einde van de gerechtelijke procedure.

In het voorstel wordt ook het toepassingsgebied van de richtlijn verduidelijkt en uitgelegd hoe de drempel van 20 zeemijl en het "klasse D zeegebied" moeten worden geïnterpreteerd in estuaria en havens.

Bij het voorstel is geen effectbeoordeling gevoegd, maar wel een werkdocument van de diensten van de Commissie, evenals een uitvoeringsplan. In deze documenten wordt de rechtvaardiging van de voorgestelde wijzigingen in detail toegelicht, het effect van enkele van deze wijzigingen geëvalueerd, de uitwisseling van ideeën die plaatsvond in de raadplegingsfase met de lidstaten en de belanghebbenden samengevat en is bovendien een chronogram te vinden voor elke uitdaging met betrekking tot de uitvoering en ondersteunende acties.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is verheugd over het voornemen van de Commissie om de bestaande voorschriften van deze richtlijn te actualiseren, verduidelijken en vereenvoudigen en verzoekt eveneens om coördinatie en harmonisatie om maximale doelmatigheid te kunnen bewerkstelligen.

Doel van deze herziening is het bevorderen en versterken van de Europese interne markt in de maritieme sector.

De technologische innovatie gaat sneller dan we hadden gedacht en de rapporteur is er voorstander van technologische neutraliteit na te streven.

De rapporteur schaart zich achter de door de Europese Commissie voorgestelde digitale kennisgeving via het nationaal loket bij trajecten van meer dan 20 mijl en is van mening dat de vorderingen die op nationaal niveau zijn gemaakt met de ontwikkeling hiervan als ideaal platform kunnen dienen om in de toekomst naar een Europees loket toe te werken. Maar terwijl het proces in ontwikkeling is, moet er een marge van flexibiliteit worden gehanteerd voor de exploitanten die kortere reizen uitvoeren en in dit opzicht stelt de rapporteur een derde optie voor via een elektronisch systeem dat door de lidstaat is goedgekeurd. Hierdoor zouden de activiteiten van deze exploitanten niet worden verstoord en kunnen de benodigde reddingsoperaties, die vaak lokaal van aard zijn, toch veilig worden uitgevoerd.

Een ander punt dat de rapporteur wil benadrukken is de noodzaak om dieper in te gaan op de bescherming van de gegevens van de passagiers. Deze zouden automatisch moeten worden vernietigd op het moment dat de informatie niet meer nodig is voor de doeleinden die worden genoemd in de richtlijn, in het bijzonder de veiligheid van de passagiers en het faciliteren van de zoek- en reddingsoperaties.

Daarnaast stelt de rapporteur voor dat er verplicht informatie moet worden verstrekt over de speciale zorg of bijstand die de passagiers mogelijk nodig zullen hebben in een noodsituatie, zodat deze informatie voorhanden is wanneer er een reddingsoperatie moet worden uitgevoerd. Deze informatie wordt, samen met de volledige geboortedatum, de door de Commissie voorgestelde informatie over de nationaliteit en andere vereiste informatie vóór het vertrek verzameld en bij het vertrek van het passagiersschip, d.w.z. ten laatste binnen tien minuten na het vertrek van dat schip, geregistreerd bij het nationaal loket dat is opgericht overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2010/65/EU. De rapporteur kiest er in dit geval voor de periode van dertig minuten die de Europese Commissie voorstelt, in te korten.

Wat betreft de bevoegdheden van de Europese Commissie met betrekking tot gedelegeerde handelingen, is de rapporteur het eens met het gebruik van dit instrument, maar verkort de termijn om deze optie toe te passen naar 5 jaar, zodat er geen sprake meer is van onbepaalde tijd, zoals in het voorstel van de Commissie.

Eveneens verkort de rapporteur de termijn die de Commissie heeft om tot de conclusie te komen dat een besluit van een lidstaat over een vrijstelling van verplichtingen niet gerechtvaardigd is of nadelige gevolgen heeft voor de mededinging en om de lidstaat door middel van een uitvoeringsbesluit te verplichten het voorgestelde besluit te wijzigen of ervan af te zien.

Ten slotte stelt de rapporteur vast dat de Commissie de tenuitvoerlegging van deze richtlijn evalueert en de resultaten van die evaluatie twee jaar na de datum als bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, lid 1, meedeelt aan de medewetgevers, en dus niet na 7 jaar, zoals de Commissie voorstelt.


ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (28.2.2017)

aan de Commissie vervoer en toerisme

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Rapporteur voor advies: Helga Stevens

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Om bij ongevallen enerzijds de ongerustheid bij verwanten en anderzijds onnodig tijdverlies in de consulaire bijstand en andere diensten te beperken, moet ook informatie over de nationaliteit van de opvarenden worden meegedeeld. De lijst van de voor reizen van meer dan 20 zeemijl vereiste gegevens moet worden vereenvoudigd, verduidelijkt en zoveel mogelijk worden afgestemd op de verplichte rapportering via het nationaal loket.

(6)  Om bij ongevallen enerzijds tijdige en betrouwbare informatie aan verwanten te verstrekken en anderzijds onnodig tijdverlies in de consulaire bijstand en andere diensten te beperken, moet ook informatie over de nationaliteit van de opvarenden worden meegedeeld. De lijst van de voor reizen van meer dan 20 zeemijl vereiste gegevens moet worden vereenvoudigd, verduidelijkt en zoveel mogelijk worden afgestemd op de verplichte rapportering via het nationaal loket.

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Wanneer voor bepaalde maatregelen persoonsgegevens moeten worden verwerkt, moeten die maatregelen worden uitgevoerd overeenkomstig de EU-wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van Richtlijn 98/41/EG mogen niet voor andere doeleinden worden verwerkt en gebruikt en niet langer worden bewaard dan nodig op grond van en gespecificeerd in Richtlijn 98/41/EG.

(10)  De in Richtlijn 98/41/EG en Richtlijn 2010/65/EG bedoelde maatregelen gaan gepaard met de verwerking van persoonsgegevens. Op deze verwerking is het Unierecht van toepassing, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 20 bis en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad 20 ter, die van toepassing is op de verwerking van in het nationaal loket en SafeSeaNet geregistreerde persoonsgegevens. Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van Richtlijn 98/41/EG voor het vergemakkelijken van opsporings- en reddingsoperaties en de efficiënte afhandeling van de gevolgen van een ongeval, mogen niet verder worden verwerkt of gebruikt voor andere doeleinden en niet langer worden bewaard dan nodig op grond van en gespecificeerd in Richtlijn 98/41/EG. De persoonsgegevens moeten derhalve onmiddellijk worden vernietigd nadat de reis van het schip veilig tot een einde is gebracht of na afronding van een onderzoek of gerechtelijke procedure na een ongeval of een noodgeval.

_______________

__________________

20 In het bijzonder Verordening (EU) nr. XXX/2016 van XXX (nummer en datum toevoegen na formele vaststelling) van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (referentie naar het PB toevoegen na de formele vaststelling) en Verordening (EG) nr. 451/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

 

 

20 bis  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

 

20 ter  Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 5 – lid 1 – streepje 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  hun geboortejaar

–  geboortedatum

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 5 – lid 1 – streepje 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  de gewone verblijfplaats

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 5 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Persoonsgegevens die voor de toepassing van deze richtlijn worden verzameld, mogen niet voor andere doeleinden worden verwerkt en gebruikt.";

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat op het ogenblik dat de informatie overeenkomstig dit artikel wordt verzameld, elke opvarende van een passagierschip de in Verordening (EU) 2016/679 genoemde informatie heeft ontvangen van de maatschappij die de verantwoordelijkheid draagt voor de exploitatie van dat passagiersschip en dit in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 8 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Overeenkomstig artikel 5 verzamelde persoonsgegevens worden door de maatschappij niet langer bewaard dan op grond van deze richtlijn noodzakelijk, namelijk tot het moment waarop die gegevens worden geregistreerd bij het overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2010/65/EU opgerichte nationaal loket. Onverminderd de meldingsverplichtingen, wordt de informatie vernietigd zodra ze niet meer nodig is om die verplichtingen na te komen.

Overeenkomstig artikel 5 verzamelde persoonsgegevens worden door de maatschappij niet langer bewaard dan op grond van deze richtlijn noodzakelijk, namelijk tot het moment waarop die gegevens worden geregistreerd bij het overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2010/65/EU opgerichte nationaal loket. Onverminderd de specifieke meldingsverplichtingen op grond van het Unierecht of de nationale wet, onder meer voor statistische doeleinden, wordt de informatie onmiddellijk vernietigd zodra ze niet meer nodig is om die verplichtingen na te komen.

Motivering

De formulering in het voorstel “onverminderd de meldingsverplichtingen” geeft geen rechtszekerheid aangezien niet wordt toegelicht wat deze meldingsverplichtingen zijn, wat de rechtsgrond ervan is en welk doel ze dienen. Deze wijziging wordt voorgesteld door de EDPS in zijn advies met het oog op rechtszekerheid.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 8 – alinea 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, treft elke maatschappij de passende technische en organisatorische maatregelen om de overeenkomstig artikel 5 verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Motivering

Gegevensbeveiliging is een essentieel element van het Unierecht inzake gegevensbescherming. Het Commissievoorstel erkent dit door de vaststelling dat het voorstel geen waarborgen biedt inzake de toegankelijkheid van de persoonsgegevens. De formulering komt uit de huidige Richtlijn 95/46/EG en de vervangende handeling, Verordening 2016/679. Artikel 11 van Richtlijn 98/41, hier vervangen door een nieuw artikel 11, bevatte deze verplichting, die in het voorstel is geschrapt. Ze moet opnieuw worden opgenomen.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 10 – alinea 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd andere meldingsverplichtingen, wordt de informatie vernietigd zodra ze hiervoor niet meer nodig is.";

Onverminderd de specifieke meldingsverplichtingen op grond van het Unierecht of de nationale wet, onder meer voor statistische doeleinden, wordt de informatie onmiddellijk vernietigd zodra ze niet meer nodig is om die verplichtingen na te komen.

Motivering

Afstemming op AM 3 met het oog op juridische samenhang

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 11 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 11 bis

 

1.   De verwerking van persoonsgegevens krachtens deze richtlijn gebeurt overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679.

 

2.   De verwerking van persoonsgegevens door instellingen en organen van de Unie krachtens deze richtlijn, zoals in het SafeSeaNet en het nationaal loket, gebeurt overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679.

Motivering

Juridische samenhang met Richtlijn 2010/65, die een soortgelijke bepaling bevat. Het is ook in overeenstemming met overweging 10. Het nationaal loket en het SafeSeaNet worden effectief beheerd door het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

Richtlijn 98/41/EG

Artikel 14 bis – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie evalueert de tenuitvoerlegging van deze richtlijn en deelt de resultaten van die evaluatie [zeven jaar na de datum als bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, lid 1)] mee aan het Europees Parlement en de Raad.".

De Commissie evalueert de tenuitvoerlegging van deze richtlijn en deelt de resultaten van die evaluatie [drie jaar na de datum als bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, lid 1)] mee aan het Europees Parlement en de Raad.".

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten

Document- en procedurenummers

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

LIBE

9.6.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Helga Stevens

14.11.2016

Behandeling in de commissie

31.1.2017

27.2.2017

 

 

Datum goedkeuring

27.2.2017

 

 

 


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en wijziging van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten

Document- en procedurenummers

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Datum indiening bij EP

6.6.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

LIBE

9.6.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Izaskun Bilbao Barandica

1.8.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Datum goedkeuring

11.4.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Datum indiening

21.4.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid