Procedura : 2016/0171(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0168/2017

Teksty złożone :

A8-0168/2017

Debaty :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Głosowanie :

PV 04/10/2017 - 9.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0374

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 851kWORD 101k
21.4.2017
PE 597.720v02-00 A8-0168/2017

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty i zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty i zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0370),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0209/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 października 2016 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0168/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W ciągu ostatnich 17 lat dokonał się kluczowy postęp technologiczny w sposobie komunikacji i przechowywania danych na temat ruchu statków, który umożliwia stosowanie systemów automatycznej identyfikacji (AIS) na statkach w celu poprawy monitorowania ruchu statków. W związku z powyższym znacznie ograniczono koszty związane ze sprzętem do wykonywania tych funkcji. Wzdłuż wybrzeży europejskich rozmieszczono szereg obowiązkowych systemów informujących o ruchu statków, zgodnie ze stosownymi przepisami przyjętymi przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Prawo unijne i krajowe gwarantuje, że statki przestrzegają wymogów w zakresie sprawozdawczości obowiązujących w odniesieniu do tych systemów.

(3)  W ciągu ostatnich 17 lat dokonał się kluczowy postęp technologiczny w sposobie komunikacji i przechowywania danych na temat ruchu statków, który umożliwia stosowanie systemów automatycznej identyfikacji (AIS) na statkach w celu poprawy monitorowania ruchu statków. W związku z powyższym znacznie ograniczono koszty związane ze sprzętem do wykonywania tych funkcji. Wzdłuż wybrzeży europejskich rozmieszczono szereg obowiązkowych systemów informujących o ruchu statków, zgodnie ze stosownymi przepisami przyjętymi przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Prawo unijne i krajowe gwarantuje, że statki przestrzegają wymogów w zakresie sprawozdawczości obowiązujących w odniesieniu do tych systemów. Obecnie należy poczynić postępy w zakresie innowacji technologicznych, opierając się na dotychczas uzyskanych rezultatach i dbając o stałe zachowanie neutralności technologicznej.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Gromadzenie, przekazywanie i wymiana danych dotyczących statków zostało umożliwione, uproszczone i zharmonizowane w ramach krajowego pojedynczego punktu kontaktowego, o którym mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE17, oraz systemu SafeSeaNet, o którym mowa w dyrektywie 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady18. Informacje o osobach znajdujących się na pokładzie wymagane dyrektywą 98/41/WE należy zatem rejestrować w krajowym pojedynczym punkcie kontaktowym, który w sytuacji wyjątkowej lub w razie wypadku umożliwia właściwemu organowi łatwy dostęp do danych.

(4)  Gromadzenie, przekazywanie i wymiana danych dotyczących statków zostało umożliwione, uproszczone i zharmonizowane w ramach krajowego pojedynczego punktu kontaktowego, o którym mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE17, oraz systemu SafeSeaNet, o którym mowa w dyrektywie 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady18. Informacje o osobach znajdujących się na pokładzie wymagane dyrektywą 98/41/WE należy zatem rejestrować w krajowym pojedynczym punkcie kontaktowym, który w sytuacji wyjątkowej lub w razie wypadku umożliwia właściwemu organowi łatwy dostęp do danych. Dane te powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i przetwarzane zgodnie z przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

_________________

_________________

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE (Dz.U. L 283 z 29.10.2010, s. 1).

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE (Dz.U. L 283 z 29.10.2010, s. 1).

18 Dyrektywa 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylająca dyrektywę Rady 93/75/EWG (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 10).

18 Dyrektywa 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylająca dyrektywę Rady 93/75/EWG (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 10).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Warunkiem zapewnienia zgodności z zasadą proporcjonalności jest stworzenie mniejszym przewoźnikom, którzy nie korzystają jeszcze z krajowego pojedynczego punktu kontaktowego i którzy obsługują głównie bardzo krótkie rejsy krajowe do 20 mil morskich (tj. mają obowiązek rejestrować jedynie liczbę osób znajdujących się na pokładzie), możliwości wyboru w odniesieniu do sposobu udostępniania takiej liczby albo za pośrednictwem krajowego pojedynczego punktu kontaktowego, albo za pośrednictwem AIS.

(5)  Warunkiem zapewnienia zgodności z zasadą proporcjonalności jest stworzenie mniejszym przewoźnikom, którzy nie korzystają jeszcze z krajowego pojedynczego punktu kontaktowego i którzy obsługują głównie bardzo krótkie rejsy krajowe do 20 mil morskich (tj. mają obowiązek rejestrować jedynie liczbę osób znajdujących się na pokładzie), możliwości wyboru w odniesieniu do sposobu udostępniania takiej liczby za pośrednictwem krajowego pojedynczego punktu kontaktowego, AIS lub innego systemu elektronicznego zatwierdzonego przez państwo członkowskie.

Uzasadnienie

Należy jasno określić, kto ma wysyłać dane za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego lub systemu automatycznej identyfikacji. Dodano nową możliwość korzystania z systemu elektronicznego zatwierdzonego przez państwo członkowskie w odniesieniu do tych operatorów krótkich tras, którzy nie mogą skorzystać z żadnej z dwóch pozostałych możliwości, ponieważ spowodowałoby to zakłócenia w ich funkcjonowaniu, przede wszystkim jeśli chodzi o bezpieczeństwo i akcje ratownicze.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Postępy w rozwoju krajowych pojedynczych punktów kontaktowych należy postrzegać jako idealny fundament pod stworzenie w przyszłości pojedynczego europejskiego punktu kontaktowego.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  Należy pozwolić państwom członkowskim na utrzymanie istniejących możliwości obniżenia progu 20 mil morskich do celów rejestracji i zgłaszania wykazu osób znajdujących się na pokładzie, w tym w odniesieniu do rejsów, podczas których statki pasażerskie przewożące wielu pasażerów zawijają do kolejnych portów odległych od siebie o mniej niż 20 mil morskich w trakcie jednego dłuższego rejsu. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny mieć możliwość obniżenia progu 20 mil morskich do celów rejestracji wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy informacji dotyczących pasażerów, którzy weszli na pokład w pierwszym porcie lub w portach pośrednich.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W celu uspokojenia krewnych w razie wypadku i ograniczenia niepotrzebnych opóźnień w zakresie pomocy konsularnej oraz innych usług, przekazywane dane powinny zawierać informacje dotyczące narodowości osób znajdujących się na pokładzie. Wykaz wymaganych danych w odniesieniu do rejsów wykraczających poza obszar 20 mil morskich zostaje uproszczony, doprecyzowany i dostosowany w miarę możliwości do wymogów dotyczących sprawozdawczości w krajowym pojedynczym punkcie kontaktowym.

(6)  W celu szybkiego przekazania krewnym wiarygodnych informacji w razie wypadku, ograniczenia niepotrzebnych opóźnień w zakresie pomocy konsularnej oraz innych usług, a także w celu uproszczenia procedur identyfikacji przekazywane dane powinny zawierać informacje dotyczące narodowości osób znajdujących się na pokładzie. Wykaz wymaganych danych w odniesieniu do rejsów wykraczających poza obszar 20 mil morskich zostaje uproszczony, doprecyzowany i dostosowany w miarę możliwości do wymogów dotyczących sprawozdawczości w krajowym pojedynczym punkcie kontaktowym.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Biorąc pod uwagę dostępność elektronicznej rejestracji danych oraz fakt, że dane osobowe należy w każdym przypadku gromadzić przed odpłynięciem statku, trzydziestominutowe opóźnienie przewidziane obecnie w dyrektywie 98/41/WE należy uznać za maksymalne i stosować tylko w wyjątkowych przypadkach.

(7)  Biorąc pod uwagę dostępność elektronicznej rejestracji danych oraz fakt, że dane osobowe należy w każdym przypadku gromadzić przed odpłynięciem statku, trzydziestominutowe opóźnienie przewidziane obecnie w dyrektywie 98/41/WE należy skrócić do 10 minut, uznać za maksymalne i stosować tylko w wyjątkowych przypadkach.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Na zakończenie procedury rejestracji pasażerowie powinni zawsze otrzymywać informacje dotyczące środków bezpieczeństwa obowiązujących na statku oraz zachowania w razie sytuacji wyjątkowej.

Poprawka     9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do jachtów ani do jednostek wycieczkowych, w tym w przypadku gdy są one czarterowane bez załogi, a następnie nie są użytkowane komercyjnie do przewozu pasażerów.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W zakresie, w jakim środki wymagają przetwarzania danych osobowych, należy je stosować zgodnie z przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych osobowych20. W szczególności danych osobowych zgromadzonych do celów dyrektywy 98/41/WE nie należy przetwarzać i wykorzystywać w żadnym innym celu i nie należy ich przechowywać dłużej niż to konieczne do celów dyrektywy 98/41/WE, jak określono w tej dyrektywie.

(10)  Środki, przewidziane w dyrektywie 98/41/WE i w dyrektywie 2010/65/WE, wymagają przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie to jest regulowane przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67920a oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/200120b. W szczególności danych osobowych zgromadzonych do celów dyrektywy 98/41/WE w celu ułatwienia operacji poszukiwawczo-ratowniczych i skutecznego radzenia sobie z następstwami wypadków nie należy dalej przetwarzać ani wykorzystywać w żadnym innym celu ani też nie należy ich przechowywać dłużej niż to konieczne do osiągnięcia szczegółowych celów dyrektywy 98/41/WE, jak określono w tej dyrektywie. W związku z powyższym dane osobowe powinny być bezzwłocznie i automatycznie niszczone po bezpiecznym zakończeniu rejsu lub, w stosownych przypadkach, po zakończeniu dochodzenia bądź postępowania karnego wszczętego w następstwie wypadku lub sytuacji wyjątkowej.

__________________

__________________

20 W szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/2016 z dnia XXX (numer i data zostaną dodane po formalnym przyjęciu) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (odesłanie do Dz.U. zostanie dodane po formalnym przyjęciu) oraz z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

 

 

20a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

 

20b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Dane związane z powiadomieniami o zwolnieniach i wnioskami o przyznanie odstępstwa pochodzącymi od państw członkowskich oraz dane gromadzone przez różne służby gromadzące dane powinny być harmonizowane i w razie potrzeby koordynowane, aby zadbać o ich jak najefektywniejsze wykorzystywanie.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  W celu uwzględnienia zmian na poziomie międzynarodowym oraz zwiększenia przejrzystości, Komisji należy przyznać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wyłączenia, w razie potrzeby, z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy zmian instrumentów międzynarodowych i ustanowienia warunków dostępu do bazy danych prowadzonej przez Komisję w celu przyjmowania przez państwa członkowskie powiadomień o zwolnieniach i wniosków o przyznanie odstępstwa. Szczególnie ważne jest, aby podczas prac przygotowawczych Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby te konsultacje były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić równy udział w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada powinny otrzymywać wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć regularny wstęp na spotkania grup ekspertów Komisji zajmujących się przygotowywaniem aktów delegowanych.

(14)  W celu uwzględnienia zmian i innowacji technologicznych na poziomie międzynarodowym oraz zwiększenia przejrzystości, Komisji należy przyznać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wyłączenia, w razie potrzeby, z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy zmian instrumentów międzynarodowych i ustanowienia warunków dostępu do bazy danych prowadzonej przez Komisję w celu przyjmowania przez państwa członkowskie powiadomień o zwolnieniach i wniosków o przyznanie odstępstwa. Szczególnie ważne jest, aby podczas prac przygotowawczych Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby te konsultacje były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić równy udział w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada powinny otrzymywać wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć regularny wstęp na spotkania grup ekspertów Komisji zajmujących się przygotowywaniem aktów delegowanych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Biorąc pod uwagę pełny cykl wizytacji Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Morskiego, Komisja powinna ocenić wdrożenie dyrektywy 98/41/WE nie później niż [siedem lat po dacie określonej w art. 3 ust. 1 akapit drugi] i złożyć w tej sprawie sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Państwa członkowskie powinny współpracować z Komisją w celu zgromadzenia wszystkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia tej oceny.

(15)  Biorąc pod uwagę pełny cykl wizytacji Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Morskiego, Komisja powinna ocenić wdrożenie dyrektywy 98/41/WE nie później niż [dwa lata po dacie określonej w art. 3 ust. 1 akapit drugi] i złożyć w tej sprawie sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Państwa członkowskie powinny współpracować z Komisją w celu zgromadzenia wszystkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia tej oceny.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 2 – tiret 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–   »chroniony obszar morski« oznacza obszar morza, w którym mogą prowadzić działalność statki klasy D wymienione zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/45/WE,

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka     15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 4 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed rozpoczęciem rejsu przez statek pasażerski kapitanowi należy podać liczbę osób znajdujących się na pokładzie statku pasażerskiego i zarejestrować ją w pojedynczym punkcie kontaktowym ustanowionym na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE* lub udostępnić wyznaczonemu organowi za pomocą systemu automatycznej identyfikacji.

Przed rozpoczęciem rejsu przez statek pasażerski kapitanowi należy podać liczbę osób znajdujących się na pokładzie statku pasażerskiego i zarejestrować ją w pojedynczym punkcie kontaktowym ustanowionym na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE lub w inny sposób udostępnić wyznaczonemu organowi za pomocą systemu automatycznej identyfikacji.

 

Do dnia [wstawić datę następującą dwa lata po wejściu w życie dyrektywy zmieniającej], w przypadku rejsu nie dłuższego niż 20 mil morskich, informacja o liczbie osób na pokładzie może zostać udostępniona – na zasadzie odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego – wyznaczonemu organowi za pomocą innego systemu elektronicznego, pod warunkiem że system ten jest zatwierdzony przez państwo członkowskie i był już stosowany przed [wstawić datę wejścia w życie dyrektywy].

Uzasadnienie

Należy jasno określić, kto ma wysyłać dane za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego lub systemu automatycznej identyfikacji. Dodano nową możliwość korzystania z systemu elektronicznego (już stosowanego) zatwierdzonego przez państwo członkowskie w odniesieniu do tych operatorów krótkich tras, którzy nie mogą skorzystać z żadnej z dwóch pozostałych możliwości, ponieważ spowodowałoby to zakłócenia w ich funkcjonowaniu, przede wszystkim jeśli chodzi o bezpieczeństwo i akcje ratownicze. Celem poprawki jest doprecyzowanie wstępnego pomysłu zawartego w poprawce 10 do projektu sprawozdania.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  ich rok urodzenia,

  data urodzenia,

Uzasadnienie

Rok urodzenia nie wystarczy, aby właściwie zidentyfikować osoby na dużym statku pasażerskim. Ponadto dokładna data urodzenia jest niezbędna z punktu widzenia medycznego w przypadku małych dzieci. Co więcej, pożądane jest ujednolicenie tych danych z danymi dostępnymi w innej formie (np. w formularzach FAL należy podać dokładną datę urodzenia).

Poprawka     17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret 5 a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  na wniosek pasażera – numer kontaktowy w sytuacjach wyjątkowych;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  na wniosek pasażera, informacje na temat szczególnych potrzeb opieki lub pomocy w sytuacjach wyjątkowych.

  informacje na temat szczególnej opieki lub pomocy, której dana osoba mogłaby potrzebować w sytuacjach wyjątkowych.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 5 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Informacje te są gromadzone przed wypłynięciem i rejestrowane w pojedynczym punkcie kontaktowym ustanowionym na podstawie art. 5 dyrektywy 2010/65/UE po wypłynięciu statku pasażerskiego, lecz w żadnym przypadku nie później niż w ciągu trzydziestu minut po wypłynięciu.

2.  Informacje te są gromadzone przed wypłynięciem i rejestrowane w pojedynczym punkcie kontaktowym ustanowionym na podstawie art. 5 dyrektywy 2010/65/UE po wypłynięciu statku pasażerskiego, lecz w żadnym przypadku nie później niż w ciągu 10 minut po wypłynięciu.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 5 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Danych osobowych gromadzonych do celów niniejszej dyrektywy nie należy przetwarzać i wykorzystywać w żadnym innym celu.

3.  Danych osobowych gromadzonych do celów dyrektywy nie przetwarza się ani nie wykorzystuje w żadnym innym celu niż zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, przetwarza się je zgodnie z przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych i prywatności oraz bezzwłocznie i automatycznie niszczy, gdy informacje nie są już potrzebne.

Poprawka     21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 8 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każdy armator odpowiedzialny za eksploatację statku pasażerskiego, tam gdzie jest to wymagane na podstawie art. 4 i 5 niniejszej dyrektywy, mianuje pracownika ds. rejestracji pasażerów odpowiedzialnego za rejestrację informacji, o których mowa w tych przepisach, w pojedynczym punkcie kontaktowym ustanowionym na podstawie art. 5 dyrektywy 2010/65/UE lub udostępnienie ich za pomocą systemu automatycznej identyfikacji.

Każdy armator odpowiedzialny za eksploatację statku pasażerskiego, tam gdzie rejestrowanie informacji jest wymagane na podstawie art. 4 i 5 dyrektywy, mianuje pracownika ds. rejestracji pasażerów odpowiedzialnego za rejestrację tych informacji zgodnie z tymi artykułami.

Uzasadnienie

Należy jasno określić, kto ma wysyłać dane za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego lub systemu automatycznej identyfikacji. Dodano nową możliwość korzystania z systemu elektronicznego (już stosowanego) zatwierdzonego przez państwo członkowskie w odniesieniu do tych operatorów krótkich tras, którzy nie mogą skorzystać z żadnej z dwóch pozostałych możliwości, ponieważ spowodowałoby to zakłócenia w ich funkcjonowaniu, przede wszystkim jeśli chodzi o bezpieczeństwo i akcje ratownicze. Celem poprawki jest doprecyzowanie wstępnego pomysłu zawartego w poprawce 15 do projektu sprawozdania.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 8 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane osobowe gromadzone zgodnie z art. 5 nie mogą być przechowywane przez armatora przez okres dłuższy niż to konieczne do celów niniejszej dyrektywy, czyli do momentu, w którym dane zostaną zarejestrowane w pojedynczym punkcie kontaktowym ustanowionym zgodnie z art. 5 dyrektywy 2010/65/UE. Bez uszczerbku dla innych obowiązków sprawozdawczych, gdy informacje nie są już potrzebne do tego celu, zostają one zniszczone.

Dane osobowe gromadzone zgodnie z art. 5 nie mogą być przechowywane przez armatora przez okres dłuższy niż to konieczne do celów niniejszej dyrektywy, czyli do momentu, w którym dane zostaną zarejestrowane w pojedynczym punkcie kontaktowym ustanowionym zgodnie z art. 5 dyrektywy 2010/65/UE. Z zastrzeżeniem innych szczególnych obowiązków sprawozdawczych na mocy prawa unijnego lub krajowego, w tym do celów statystycznych, gdy informacje nie są już potrzebne do tego celu, zostają one bezzwłocznie i automatycznie zniszczone.

Poprawka     23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 8 – akapit 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Uwzględniając stan wiedzy technicznej i koszt wdrożenia, każdy armator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 5 przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub utratą, wprowadzaniem zmian, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

Uzasadnienie

Poprawka 8 z opinii LIBE przyjęta zgodnie z art. 53 ust. 4 Regulaminu. Bezpieczeństwo danych jest podstawowym elementem prawa Unii dotyczącego ochrony danych. Zostało to uwzględnione we wniosku COM przez stwierdzenie, że nie zawiera on żadnych gwarancji dotyczących dostępności danych osobowych. Proponowane brzmienie zostało przejęte z obowiązującej dyrektywy 95/46/WE oraz zastępującego ją aktu, czyli rozporządzenia 2016/679. Artykuł 11 dyrektywy 98/41, zastąpiony tu nowym art. 11, zawierał ten obowiązek, który został skreślony we wniosku. Należy go ponownie wprowadzić.

Poprawka     24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a – tiret 1 a (nowe)

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  dodaje się lit. ba) w brzmieniu:

 

„ba)  Państwa członkowskie, z portów których wypływają statki, mogą zwolnić z obowiązku określonego w art. 4 ust. 2 statki pasażerskie pływające wyłącznie w chronionym obszarze morskim i świadczące regularne usługi trwające krócej niż jedna godzina między zawinięciami do portów.”

Uzasadnienie

Zachowanie tego odstępstwa jest ważne dla zagwarantowania, że przegląd nie będzie prowadził do niepotrzebnych obciążeń dla operatorów, którzy oferują regularne usługi trwające krócej niż jedna godzina w chronionych obszarach morskich, zgodnie z dyrektywą 98/41/WE.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 10 – akapit 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane osobowe gromadzone zgodnie z art. 5 nie mogą być przechowywane przez państwa członkowskie przez okres dłuższy niż to konieczne do celów niniejszej dyrektywy, czyli:

Dane osobowe gromadzone zgodnie z art. 5 przechowywane przez państwa członkowskie:

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 10 – akapit 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla innych obowiązków sprawozdawczych, gdy informacje nie są już potrzebne do tych celów, zostają one zniszczone.

Z zastrzeżeniem innych szczególnych obowiązków sprawozdawczych na mocy prawa unijnego lub krajowego, w tym do celów statystycznych, gdy informacje nie są już potrzebne do tego celu, zostają one bezzwłocznie i automatycznie zniszczone.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 11 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 11a

 

1.   Przetwarzanie danych osobowych na mocy dyrektywy odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

 

2.   Przetwarzanie danych osobowych przez instytucje i ograny Unii na podstawie dyrektywy, na przykład w pojedynczym punkcie kontaktowym i w systemie SafeSeaNet, odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.”

Uzasadnienie

Poprawka 10 z opinii LIBE przyjęta zgodnie z art. 53 ust. 4 Regulaminu. Zapewnienie spójności prawnej z dyrektywą 2010/65 zawierającą podobny przepis. Jest to również dostosowanie do motywu 10. Pojedynczym punktem kontaktowym i systemem SafeSeaNet zarządza bowiem Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 12 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9 ust. 12, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie] r.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9 i 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia od dnia [data wejścia w życie] r.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 14 a – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja dokonuje oceny wykonania niniejszej dyrektywy i przedstawia wyniki tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie nie później niż [siedem lat po dacie określonej w art. 3 ust. 1 akapit drugi].

Komisja dokonuje oceny wykonania dyrektywy i przedstawia wyniki tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie nie później niż [dwa lata po dacie określonej w art. 3 ust. 1 akapit drugi].

(1)

  Dz.U. C 34 z 2.2.2017, s. 172.


UZASADNIENIE

Kontekst

Wniosek zmieniający dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich stanowi część szerzej zakrojonych zmian prawodawstwa UE w dziedzinie bezpieczeństwa statków pasażerskich, zgodnie z realizowanym przez Komisję programem sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT).

W sprawozdaniu będącym wynikiem tego testu przydatności Komisja doszła do wniosku, że ramy prawne UE są, ogólnie rzecz biorąc, adekwatne do celów i zwiększają bezpieczeństwo, ale że istnieje możliwość poprawy, polegająca na uproszczeniu i doprecyzowaniu przepisów.

Dlatego celem tej procedury jest aktualizacja, doprecyzowanie i uproszczenie obowiązujących wymogów dotyczących liczenia i rejestracji pasażerów i członków załogi na pokładzie statków pasażerskich, przy jednoczesnym podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa. Wniosek dąży do wyeliminowania wszelkiego dublowania obowiązku informacji lub nakładania nieproporcjonalnych wymogów.

Parlament Europejski był siłą napędową wielu korzystnych zmian w systemie bezpieczeństwa morskiego UE w trakcie prac nad trzema pakietami w sprawie bezpieczeństwa morskiego. Ponadto zwrócił się o konkretny wniosek ustawodawczy w celu nowelizacji przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa statków pasażerskich.

Wniosek Komisji

Wniosek zmieniający dyrektywę 98/41/WE wprowadza wymóg cyfrowego rejestrowania i zgłaszania danych dotyczących pasażerów za pomocą zharmonizowanych procedur administracyjnych (krajowy pojedynczy punkt kontaktowy utworzony na podstawie dyrektywy 2010/65/UE), aby ułatwić działania poszukiwawczo-ratownicze w sytuacjach wyjątkowych. Obowiązujący system przechowywania przez armatorów danych o osobach znajdujących się na pokładzie zostanie zastąpiony rejestrowaniem danych w elektronicznym systemie w celu ich natychmiastowego przekazania do pojedynczego punktu kontaktowego. Wniosek dopuszcza także elastyczność w przypadku przewoźników obsługujących krótsze rejsy. Dla statków nieposiadających systemów informatycznych lub połączenia z internetem na pokładzie przewidziano możliwość przesyłania danych o liczbie osób na pokładzie za pośrednictwem automatycznego systemu informacyjnego znajdującego się na statku.

Wniosek wprowadza nowy element informacyjny:

obywatelstwo osób przebywających na pokładzie, na podstawie oświadczenia własnego. Wszystkie zebrane informacje należy przechowywać do momentu bezpiecznego zakończenia rejsu lub, w razie wypadku, do zakończenia postępowania sądowego. 

Wniosek precyzuje także

zakres stosowania dyrektywy, wyjaśniając jak interpretować próg 20 mil morskich i definiować „obszar morski D” na obszarach przyujściowych i w portach. 

Mimo że do wniosku nie załączono oceny skutków, towarzyszy mu dokument roboczy służb Komisji, a także plan realizacji. Dokumenty te szczegółowo uzasadniają i wyjaśniają proponowane zmiany, zawierają ocenę skutków niektórych z tych zmian, podsumowują wymianę poglądów na etapie konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, a także zawierają harmonogram w razie ewentualnych wyzwań związanych z realizacją i działaniami wspierającymi.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, aby zaktualizować, doprecyzować i uprościć obowiązujące w dyrektywie wymogi, i w związku z tym apeluje o koordynację i harmonizację działań w celu zagwarantowania maksymalnej skuteczności.

Zmiany mają na celu sprzyjanie jednolitemu rynkowi europejskiemu w sektorze morskim i wzmocnienie go.

Innowacje technologiczne rozwijają się o wiele szybciej niż myślimy i sprawozdawczyni apeluje o dążenie do zapewnienia neutralności tego zjawiska.

Popiera cyfrowe zgłaszanie danych proponowane przez Komisję za pośrednictwem krajowego pojedynczego punktu kontaktowego, jeżeli trasa jest dłuższa niż 20 mil, i proponuje, aby postępy w rozwoju pojedynczych punktów kontaktowych stały się idealnym fundamentem pod stworzenie w przyszłości europejskiego pojedynczego punktu kontaktowego. W trakcie tego procesu należy jednak dopuścić pewną elastyczność w stosunku do tych przewoźników, którzy obsługują krótsze rejsy, dlatego sprawozdawczyni proponuje trzecią możliwość, a mianowicie elektroniczny system zatwierdzany przez państwo członkowskie. Pozwoli on na uniknięcie zakłóceń ich działalności, a także zapewni bezpieczeństwo w razie ewentualnej konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej, która często ma zasięg lokalny.

Inna kwestia, którą sprawozdawczyni pragnie podkreślić, to konieczność zwiększenia ochrony danych dotyczących pasażerów, które to dane będą automatycznie niszczone w momencie, gdy informacje przestaną być potrzebne do celów wymienionych w dyrektywie, jakimi są, dla przypomnienia, przede wszystkim bezpieczeństwo pasażerów i ułatwienie działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Sprawozdawczyni proponuje ponadto, aby podawanie informacji na temat szczególnej opieki lub pomocy potrzebnych w sytuacjach wyjątkowych było obowiązkowe, w razie gdyby te informacje były konieczne do przeprowadzenia akcji ratunkowej. Informacje te, wraz z pełną datą urodzenia, a także obywatelstwem, zgodnie z propozycją Komisji, i innymi niezbędnymi danymi, są gromadzone przed wypłynięciem i rejestrowane w pojedynczym punkcie kontaktowym ustanowionym na podstawie art. 5 dyrektywy 2010/65/UE po wypłynięciu statku pasażerskiego, lecz w żadnym przypadku nie później niż w ciągu dziesięciu minut po wypłynięciu. Sprawozdawczyni proponuje skrócić w tym przypadku czas trzydziestu minut przewidziany przez Komisję.

Jeśli chodzi o uprawnienia Komisji dotyczące aktów delegowanych, sprawozdawczyni zgadza się, aby wykorzystać ten instrument, ale skraca tę możliwość do pięciu lat z możliwością przedłużenia, zmieniając w ten sposób wprowadzony przez Komisję we wniosku czas nieokreślony.

Podobnie skraca do trzech miesięcy termin, jakim dysponuje Komisja, aby stwierdzić, że decyzja o zwolnieniu z obowiązków przedłożona przez państwo członkowskie nie jest uzasadniona lub mogłaby mieć negatywny wpływ na konkurencję, i w drodze aktów wykonawczych zażądać, aby państwo członkowskie zmieniło lub cofnęło decyzję.

Ponadto sprawozdawczyni dodaje, że Komisja dokonuje oceny wykonania dyrektywy i przedstawia wyniki tej oceny współprawodawcom nie później niż dwa lata po dacie określonej w art. 3 ust. 1 akapit drugi, czym skraca proponowane przez Komisję 7 lat.


OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (28.2.2017)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty i zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Helga Stevens

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  W celu uspokojenia krewnych w razie wypadku i ograniczenia niepotrzebnych opóźnień w zakresie pomocy konsularnej oraz innych usług, przekazywane dane powinny zawierać informacje dotyczące narodowości osób znajdujących się na pokładzie. Wykaz wymaganych danych w odniesieniu do rejsów wykraczających poza obszar 20 mil morskich zostaje uproszczony, doprecyzowany i dostosowany w miarę możliwości do wymogów dotyczących sprawozdawczości w krajowym pojedynczym punkcie kontaktowym.

6)  W celu przekazania krewnym na czas wiarygodnych informacji w razie wypadku i ograniczenia niepotrzebnych opóźnień w zakresie pomocy konsularnej oraz innych usług, przekazywane dane powinny zawierać informacje dotyczące narodowości osób znajdujących się na pokładzie. Wykaz wymaganych danych w odniesieniu do rejsów wykraczających poza obszar 20 mil morskich zostaje uproszczony, doprecyzowany i dostosowany w miarę możliwości do wymogów dotyczących sprawozdawczości w krajowym pojedynczym punkcie kontaktowym.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W zakresie, w jakim środki wymagają przetwarzania danych osobowych, należy je stosować zgodnie z przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych osobowych20. W szczególności danych osobowych zgromadzonych do celów dyrektywy 98/41/WE nie należy przetwarzać i wykorzystywać w żadnym innym celu i nie należy ich przechowywać dłużej niż to konieczne do celów dyrektywy 98/41/WE, jak określono w tej dyrektywie.

(10)  Środki, o których mowa w dyrektywach 98/41/WE i 2010/65/WE, wymagają przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie to jest regulowane przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67920a oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/200120b, które dotyczą przetwarzania danych osobowych rejestrowanych w pojedynczym punkcie kontaktowym i systemie SafeSeaNet. W szczególności danych osobowych zgromadzonych do celów dyrektywy 98/41/WE w celu ułatwienia operacji poszukiwawczo-ratowniczych i skutecznego radzenia sobie z następstwami wypadków nie należy przetwarzać i wykorzystywać w żadnym innym celu i nie należy ich przechowywać dłużej niż to konieczne do osiągnięcia szczegółowych celów dyrektywy 98/41/WE, jak określono w tej dyrektywie. W związku z powyższym dane osobowe powinny zostać zniszczone natychmiast po bezpiecznym ukończeniu podróży statku lub po zakończeniu dochodzenia bądź postępowania karnego podjętego w następstwie wypadku lub sytuacji wyjątkowej.

_______________

__________________

20 W szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/2016 z dnia XXX (numer i data zostaną dodane po formalnym przyjęciu) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (odesłanie do Dz.U. zostanie dodane po formalnym przyjęciu) oraz z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

 

 

20a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

 

20b Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  ich rok urodzenia,

  data urodzenia,

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret 5 a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

–  „miejsce zwykłego pobytu”,

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 5 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Danych osobowych gromadzonych do celów niniejszej dyrektywy nie należy przetwarzać i wykorzystywać w żadnym innym celu.”;

3.  Danych osobowych gromadzonych do celów niniejszej dyrektywy nie przetwarza się ani nie wykorzystuje w żadnym innym celu.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie dbają o to, by podczas gromadzenia informacji w myśl niniejszego artykułu każda osoba znajdująca się na pokładzie statku pasażerskiego otrzymała od armatora odpowiedzialnego za eksploatację statku pasażerskiego informacje, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/679, przedstawione w zwięzłej, przejrzystej, czytelnej i łatwo dostępnej formie, przy użyciu jasnego i prostego języka.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane osobowe gromadzone zgodnie z art. 5 nie mogą być przechowywane przez armatora przez okres dłuższy niż to konieczne do celów niniejszej dyrektywy, czyli do momentu, w którym dane zostaną zarejestrowane w pojedynczym punkcie kontaktowym ustanowionym zgodnie z art. 5 dyrektywy 2010/65/UE. Bez uszczerbku dla innych obowiązków sprawozdawczych, gdy informacje nie są już potrzebne do tego celu, zostają one zniszczone.

Dane osobowe gromadzone zgodnie z art. 5 nie mogą być przechowywane przez armatora przez okres dłuższy niż to konieczne do celów niniejszej dyrektywy, czyli do momentu, w którym dane zostaną zarejestrowane w pojedynczym punkcie kontaktowym ustanowionym zgodnie z art. 5 dyrektywy 2010/65/UE. Bez uszczerbku dla innych szczególnych obowiązków sprawozdawczych na mocy prawa unijnego lub krajowego, w tym do celów statystycznych, gdy informacje nie są już potrzebne do tego celu, zostają one natychmiast zniszczone.

Uzasadnienie

Sformułowanie dodane we wniosku „Bez uszczerbku dla innych obowiązków sprawozdawczych” nie gwarantuje pewności prawa ani nie uściśla, jakie są inne obowiązki sprawozdawcze, na jakiej podstawie prawnej się opierają i jakim celom służą. Propozycja zmiany została przedstawiona w opinii EIOD w celu zagwarantowania pewności prawa.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Uwzględniając stan wiedzy technicznej i koszt wdrożenia, każdy armator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w myśl art. 5 przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub utratą, wprowadzaniem zmian, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do zgromadzonych, przekazywanych lub w innych sposób przetwarzanych danych osobowych.

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo danych jest podstawowym elementem prawa Unii dotyczącego ochrony danych. Zostało to uwzględnione we wniosku COM przez stwierdzenie, że nie zawiera on żadnych gwarancji dotyczących dostępności danych osobowych. Proponowane brzmienie zostało przejęte z obowiązującej dyrektywy 95/46/WE oraz zastępującego ją aktu, czyli rozporządzenia 2016/679. Artykuł 11 dyrektywy 98/41, zastąpiony tu nowym art. 11, zawierał ten obowiązek, który został skreślony we wniosku. Należy go ponownie wprowadzić.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 10 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla innych obowiązków sprawozdawczych, gdy informacje nie są już potrzebne do tych celów, zostają one zniszczone.”;

Bez uszczerbku dla innych szczególnych obowiązków sprawozdawczych na mocy prawa unijnego lub krajowego, w tym do celów statystycznych, gdy informacje nie są już potrzebne do tego celu, zostają one natychmiast zniszczone.

Uzasadnienie

Dostosowanie do popr. 3 w celu zagwarantowania pewności prawa.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 11 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 11a

 

1.   Przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszej dyrektywy odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

 

2.   Przetwarzanie danych osobowych przez instytucje i ograny Unii w myśl niniejszej dyrektywy, na przykład w pojedynczym punkcie kontaktowym i systemie SafeSeaNet, odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności prawnej z dyrektywą 2010/65 zawierającą podobny przepis. Jest to również dostosowanie do motywu 10. Pojedynczym punktem kontaktowym i systemem SafeSeaNet zarządza bowiem Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Dyrektywa 98/41/WE

Artykuł 14 a – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja dokonuje oceny wykonania niniejszej dyrektywy i przedstawia wyniki tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie nie później niż [siedem lat po dacie określonej w art. 3 ust. 1 akapit drugi].”.

Komisja dokonuje oceny wykonania niniejszej dyrektywy i przedstawia wyniki tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie nie później niż [trzy lata po dacie określonej w art. 3 ust. 1 akapit drugi].”.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Rejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty i zmiana dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich

Odsyłacze

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

9.6.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Helga Stevens

14.11.2016

Rozpatrzenie w komisji

31.1.2017

27.2.2017

 

 

Data przyjęcia

27.2.2017

 

 

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Rejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty i zmiana dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich

Odsyłacze

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Data przedstawienia w PE

6.6.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

9.6.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Izaskun Bilbao Barandica

1.8.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Data przyjęcia

11.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Data złożenia

21.4.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności