Procedură : 2016/0171(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0168/2017

Texte depuse :

A8-0168/2017

Dezbateri :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Voturi :

PV 04/10/2017 - 9.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0374

RAPORT     ***I
PDF 839kWORD 106k
21.4.2017
PE 597.720v02-00 A8-0168/2017

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0370),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0209/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0168/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul   1

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În ultimii 17 ani, s-au înregistrat progrese tehnologice esențiale în materie de mijloace de comunicare și de stocare a datelor privind circulația navelor, care permit utilizarea sistemelor de identificare automată (AIS) de la bordul navelor în vederea unei monitorizări mai performante a acestora. În consecință, costurile aferente echipamentelor necesare pentru a îndeplini aceste funcții au fost reduse în mod semnificativ. Mai multe sisteme de raportare obligatorie a navelor au fost introduse de-a lungul coastelor europene, în conformitate cu normele în materie adoptate de Organizația Maritimă Internațională (OMI). Legislația Uniunii și legislația națională asigură respectarea de către nave a cerințelor de raportare în vigoare în cadrul acestor sisteme.

(3)  În ultimii 17 ani, s-au înregistrat progrese tehnologice esențiale în materie de mijloace de comunicare și de stocare a datelor privind circulația navelor, care permit utilizarea sistemelor de identificare automată (AIS) de la bordul navelor în vederea unei monitorizări mai performante a acestora. În consecință, costurile aferente echipamentelor necesare pentru a îndeplini aceste funcții au fost reduse în mod semnificativ. Mai multe sisteme de raportare obligatorie a navelor au fost introduse de-a lungul coastelor europene, în conformitate cu normele în materie adoptate de Organizația Maritimă Internațională (OMI). Legislația Uniunii și legislația națională asigură respectarea de către nave a cerințelor de raportare în vigoare în cadrul acestor sisteme. În prezent, ar trebui să se facă progrese în ceea ce privește inovarea tehnologică, pornind de la rezultatele obținute până acum și luând măsuri pentru ca neutralitatea să fie menținută permanent.

Amendamentul   2

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Colectarea, transmiterea și schimbul de date referitoare la nave au fost făcute posibile, simplificate și armonizate de ghișeul unic național la care se face referire în Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului17 și de SafeSeaNet la care se face referire în Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului18. Informațiile referitoare la persoanele aflate la bord prevăzute de Directiva 98/41/CE ar trebui, prin urmare, să fie înregistrate la ghișeul unic național care, în eventualitatea unei situații de urgență sau a unui accident, permite ca datele să fie ușor de accesat de către autoritatea competentă.

(4)  Colectarea, transmiterea și schimbul de date referitoare la nave au fost făcute posibile, simplificate și armonizate de ghișeul unic național la care se face referire în Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului17 și de SafeSeaNet la care se face referire în Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului18. Informațiile referitoare la persoanele aflate la bord prevăzute de Directiva 98/41/CE ar trebui, prin urmare, să fie înregistrate la ghișeul unic național care, în eventualitatea unei situații de urgență sau a unui accident, permite ca datele să fie ușor de accesat de către autoritatea competentă. Datele în cauză ar trebui utilizate numai în scopul siguranței pasagerilor și prelucrate în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor și a vieții private.

_________________

_________________

17 Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre și de abrogare a Directivei 2002/6/CE (JO L 283, 29.10.2010, p. 1).

17 Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre și de abrogare a Directivei 2002/6/CE (JO L 283, 29.10.2010, p. 1).

18 Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului (JO L 208, 5.8.2002, p. 10).

18 Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului (JO L 208, 5.8.2002, p. 10).

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru a asigura respectarea principiului proporționalității, operatorii mici care nu utilizează încă ghișeul unic național și care operează în principal pe curse interne foarte scurte de sub 20 de mile marine (adică au obligația de a înregistra numai numărul de persoane aflate la bord) ar trebui să aibă posibilitatea de a alege mijlocul de punere la dispoziție a acestui număr prin intermediul ghișeului unic național sau al AIS.

(5)  Pentru a asigura respectarea principiului proporționalității, operatorii mici care nu utilizează încă ghișeul unic național și care operează în principal pe curse interne foarte scurte de sub 20 de mile marine (adică au obligația de a înregistra numai numărul de persoane aflate la bord) ar trebui să aibă posibilitatea de a alege mijlocul de punere la dispoziție a acestui număr prin intermediul ghișeului unic național, al AIS sau al altui sistem electronic aprobat de statul membru.

Justificare

Trebuie să se clarifice cine trebuie să transmită mai exact datele prin intermediul ghișeului unic sau prin intermediul sistemului de identificare automată (AIS). Noua opțiune pentru un sistem electronic aprobat de statul membru a fost inclusă pentru a fi utilizată de operatorii care efectuează curse pe distanțe scurte și care nu pot utiliza niciuna dintre celelalte două opțiuni, întrucât acest lucru le-ar genera probleme de organizare, în special în ceea ce privește siguranța și salvarea persoanelor.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Progresele legate de dezvoltarea ghișeelor unice naționale ar trebui să fie considerate punctul de plecare ideal pentru a se trece, în viitor, la un ghișeu unic european.

Amendamentul 5

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Statele membre ar trebui să aibă autorizația de a menține posibilitățile existente de a reduce pragul de 20 de mile marine pentru înregistrarea și raportarea listei persoanelor aflate la bord, inclusiv în cazul curselor în cadrul cărora navele de pasageri care transportă un număr mare de pasageri efectuează escale succesive între porturi la o distanță mai mică de 20 de mile marine pe parcursul unei singure curse mai lungi. În astfel de cazuri, statele membre ar trebui să aibă autorizația de a reduce pragul de 20 de mile marine pentru a înregistra informațiile impuse de prezenta directivă în ceea ce privește pasagerii care s-au îmbarcat în primul port sau în porturile intermediare.

Amendamentul     6

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru a reduce anxietatea rudelor în caz de accident și întârzierile inutile în ceea ce privește asistența consulară și alte servicii, datele comunicate ar trebui să includă informații privind naționalitatea persoanelor aflate la bord. Lista datelor care trebuie înregistrate pentru cursele de peste 20 de mile marine ar trebui să fie simplificată, clarificată și aliniată pe cât posibil cu cerințele de raportare către ghișeul unic național.

(6)  Pentru a le furniza rudelor informații pertinente în timp util în caz de accident, pentru a reduce întârzierile inutile în ceea ce privește asistența consulară și alte servicii și pentru a facilita procedurile de identificare, datele comunicate ar trebui să includă informații privind naționalitatea persoanelor aflate la bord. Lista datelor care trebuie înregistrate pentru cursele de peste 20 de mile marine ar trebui să fie simplificată, clarificată și aliniată pe cât posibil cu cerințele de raportare către ghișeul unic național.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Ținând seama de disponibilitatea mijloacelor electronice de înregistrare a datelor și de faptul că datele cu caracter personal ar trebui să fie oricum colectate înainte de plecarea navei, intervalul de timp de 30 de minute prevăzut în prezent de Directiva 98/41/CE ar trebui considerat ca fiind maxim și ar trebui utilizat numai în cazuri excepționale.

(7)  Ținând seama de disponibilitatea mijloacelor electronice de înregistrare a datelor și de faptul că datele cu caracter personal ar trebui să fie oricum colectate înainte de plecarea navei, intervalul de timp de 30 de minute prevăzut în prezent de Directiva 98/41/CE ar trebui redus la 10 minute, ar trebui considerat ca fiind maxim și ar trebui utilizat numai în cazuri excepționale.

Amendamentul 8

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  După finalizarea procedurilor de înregistrare, pasagerii ar trebui să aibă întotdeauna la dispoziție materiale informative cu privire la măsurile de siguranță la bordul ambarcațiunii și la măsurile care trebuie luate în caz de urgență.

Amendamentul     9

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice iahturilor sau ambarcațiunilor de agrement, inclusiv dacă sunt navlosite ca nave nude și nu sunt ulterior angajate în activități comerciale în scopul transportului de pasageri.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În măsura în care măsurile presupun prelucrarea de date cu caracter personal, aceasta se efectuează în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal20. Mai exact, datele cu caracter personal colectate în scopul aplicării Directivei 98/41/CE nu ar trebui să fie prelucrate și utilizate în alte scopuri și nu ar trebui păstrate mai mult timp decât este necesar în scopul aplicării Directivei 98/41/CE, așa cum se prevede în aceasta.

(10)  Măsurile prevăzute în Directiva 98/41/CE și în Directiva 2010/65/CE presupun prelucrarea de date cu caracter personal. Această prelucrare este reglementată de legislația Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, în special de Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului20a și de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului20b. Mai exact, datele cu caracter personal colectate în scopul aplicării Directivei 98/41/CE pentru a facilita operațiunile de căutare și de salvare și pentru a gestiona eficient consecințele unui accident nu ar trebui să fie prelucrate sau utilizate ulterior în alte scopuri și nu ar trebui păstrate mai mult timp decât este necesar în scopul specific al aplicării Directivei 98/41/CE, așa cum se prevede în aceasta. Prin urmare, datele cu caracter personal ar trebui distruse automat imediat după încheierea în condiții de siguranță a cursei navei sau, după caz, după finalizarea investigațiilor sau procedurilor judiciare inițiate în urma unui accident sau a unei situații de urgență.

__________________

__________________

20 În special Regulamentul (UE) nr. XXX/2016 din XXX (a se adăuga numărul și data după adoptare) al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor) (a se adăuga trimiterea la JO după adoptare) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

 

 

20a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

20b Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Datele referitoare la notificarea scutirilor și a cererilor de derogare de către statele membre, precum și datele colectate de diferitele servicii de colectare a datelor ar trebui să fie armonizate și coordonate, după caz, pentru a se asigura că utilizarea acestor date este cât se poate de eficace.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a se ține seama de evoluțiile de la nivel internațional și a spori transparența, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește excluderea modificărilor aduse instrumentelor internaționale din domeniul de aplicare al prezentei directive, dacă este necesar, și stabilirea condițiilor de acces la baza de date păstrată de Comisie conținând notificările de către statele membre a scutirilor și a cererilor de derogare. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca aceste consultări să aibă loc în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele simultan cu experții din statele membre, iar experții lor au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

(14)  Pentru a se ține seama de evoluțiile și inovațiile tehnologice de la nivel internațional și a spori transparența, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește excluderea modificărilor aduse instrumentelor internaționale din domeniul de aplicare al prezentei directive, dacă este necesar, și stabilirea condițiilor de acces la baza de date păstrată de Comisie conținând notificările statelor membre legate de scutiri și cereri de derogare. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca aceste consultări să aibă loc în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele simultan cu experții din statele membre, iar experții lor au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În vederea realizării ciclului complet al vizitelor de monitorizare ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Comisia ar trebui să evalueze punerea în aplicare a Directivei 98/41/CE cel târziu până la [șapte ani de la data menționată la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf] și să prezinte un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului. Statele membre ar trebui să coopereze cu Comisia în vederea reunirii tuturor informațiilor necesare pentru această evaluare.

(15)  În vederea realizării ciclului complet al vizitelor de monitorizare ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Comisia ar trebui să evalueze punerea în aplicare a Directivei 98/41/CE cel târziu până la [doi ani de la data menționată la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf] și să prezinte un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului. Statele membre ar trebui să coopereze cu Comisia în vederea reunirii tuturor informațiilor necesare pentru această evaluare.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Directiva 98/41/CE

Articolul 2 – liniuța 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–   «zonă maritimă protejată» înseamnă o zonă maritimă în care pot opera navele din clasa D și care figurează pe o listă în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/45/CE;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul     15

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 98/41/CE

Articolul 4 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de plecarea navei de pasageri, numărul de persoane aflate la bord se comunică comandantului navei și se înregistrează la ghișeul unic instituit în temeiul articolului 5 din Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului* sau se pune la dispoziția autorității desemnate prin intermediul sistemului de identificare automată.

Înainte de plecarea navei de pasageri, numărul de persoane aflate la bord se comunică comandantului navei și se înregistrează la ghișeul unic instituit în temeiul articolului 5 din Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului sau se pune în alt mod la dispoziția autorității desemnate prin intermediul sistemului de identificare automată.

 

Până la [a se introduce data – doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive de modificare], în cazul în care călătoria este de 20 de mile marine sau mai puțin, numărul persoanelor aflate la bord poate, prin derogare de la primul paragraf, să fie pus la dispoziția autorității desemnate, prin intermediul unui alt sistem electronic, cu condiția ca acest sistem să fie aprobat de statul membru și să fi fost instituit deja înainte de [a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive].

Justificare

Trebuie să se clarifice cine trebuie să transmită mai exact datele prin intermediul ghișeului unic sau prin intermediul sistemului de identificare automată (AIS). Noua opțiune pentru un sistem electronic aprobat de statul membru (instituit deja) a fost inclusă pentru a fi utilizată de operatorii care efectuează curse pe distanțe scurte, care nu pot utiliza niciuna dintre celelalte două opțiuni, întrucât acest lucru le-ar genera probleme de organizare, în special în ceea ce privește siguranța și salvarea persoanelor. Prezentul amendament intenționează să clarifice ideea inițială a amendamentului 10 din proiectul de raport.

Amendamentul     16

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 98/41/CE

Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  anul nașterii,

-  data nașterii,

Justificare

Anul nașterii nu este o informație suficientă pentru a identifica în mod corespunzător persoanele aflate la bordul unei nave de pasageri de mari dimensiuni. În plus, data exactă a nașterii este importantă din punct de vedere medical în cazul copiilor mici. Mai mult, se recomandă uniformizarea acestor date cu datele care sunt deja furnizate sub alte forme (în formularele FAL se solicită furnizarea datei exacte a nașterii).

Amendamentul     17

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 98/41/CE

Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 5 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-   numărul de contact în caz de urgență, la cererea pasagerului;

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 98/41/CE

Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  la cererea unui pasager, informații privind anumite nevoi speciale de îngrijire sau de asistență în caz de urgență.

  informații privind anumite nevoi speciale de îngrijire sau de asistență care ar putea fi necesare în caz de urgență.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 98/41/CE

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Aceste informații se colectează înainte de plecare și se înregistrează la ghișeul unic înființat în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2010/65/UE după plecarea navei, dar în niciun caz mai târziu de treizeci de minute de la plecarea acesteia.

2.  Aceste informații se colectează înainte de plecare și se înregistrează la ghișeul unic înființat în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2010/65/UE după plecarea navei, dar în niciun caz mai târziu de zece minute de la plecarea acesteia.

Amendamentul 20

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 98/41/CE

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Datele cu caracter personal colectate în scopurile prezentei directive nu ar trebui să fie prelucrate și utilizate în alte scopuri.

3.  Datele cu caracter personal colectate în scopurile prezentei directive nu sunt prelucrate sau utilizate în alte scopuri decât cele legate de siguranța pasagerilor, sunt întotdeauna prelucrate în conformitate cu legislația UE privind protecția datelor și a vieții private și sunt distruse automat imediat ce nu mai sunt necesare.

Amendamentul     21

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 98/41/CE

Articolul 8 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice companie care răspunde de exploatarea unei nave de pasageri trebuie, dacă se prevede astfel la articolele 4 și 5 din prezenta directivă, să numească un agent însărcinat cu înregistrarea pasagerilor care să înregistreze informațiile menționate în aceste dispoziții la ghișeul unic înființat în temeiul articolului 5 din Directiva 2010/65/UE sau să le pună la dispoziție prin intermediul sistemului de identificare automată.

Orice companie care răspunde de exploatarea unei nave de pasageri trebuie, dacă se prevede înregistrarea informațiilor la articolele 4 și 5 din prezenta directivă, să numească un agent însărcinat cu înregistrarea pasagerilor care să înregistreze aceste informații, în conformitate cu articolele respective.

Justificare

Trebuie să se clarifice cine trebuie să transmită mai exact datele prin intermediul ghișeului unic sau prin intermediul sistemului de identificare automată (AIS). Noua opțiune pentru un sistem electronic aprobat de statul membru (instituit deja) a fost inclusă pentru a fi utilizată de operatorii care efectuează curse pe distanțe scurte, care nu pot utiliza niciuna dintre celelalte două opțiuni, întrucât acest lucru le-ar genera probleme de organizare, în special în ceea ce privește siguranța și salvarea persoanelor. Prezentul amendament intenționează să clarifice ideea inițială a amendamentului 15 din proiectul de raport.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 98/41/CE

Articolul 8 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele cu caracter personal colectate în conformitate cu dispozițiile articolului 5 nu se păstrează de către companie mai mult decât este necesar pentru scopurile prezentei directive, și anume până în momentul în care sunt înregistrate la ghișeul unic instituit în temeiul articolului 5 din Directiva 2010/65/UE. Fără a aduce atingere altor obligații de raportare, odată ce informațiile nu mai sunt necesare în acest scop, ele trebuie distruse.

Datele cu caracter personal colectate în conformitate cu dispozițiile articolului 5 nu se păstrează de către companie mai mult decât este necesar pentru scopurile prezentei directive, și anume până în momentul în care sunt înregistrate la ghișeul unic instituit în temeiul articolului 5 din Directiva 2010/65/UE. Fără a aduce atingere altor obligații specifice de raportare prevăzute de legislația Uniunii sau de cea națională, inclusiv în scopuri statistice, odată ce informațiile nu mai sunt necesare în acest scop, ele trebuie distruse automat imediat.

Amendamentul     23

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 98/41/CE

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Luând în considerare stadiul actual al tehnologiei și costul punerii în aplicare, fiecare companie ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate în conformitate cu articolul 5 împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, a modificării.

Justificare

Amendamentul 8 din avizul LIBE a fost adoptat în temeiul articolului 53 alineatul (4). Securitatea datelor constituie un element esențial al legislației Uniunii privind protecția datelor. Propunerea Comisiei recunoaște acest lucru, confirmând că nu include nicio garanție în ceea ce privește accesibilitatea datelor cu caracter personal. Formularea propusă este preluată din actuala Directivă 95/46/CE și din actul de înlocuire a acesteia, Regulamentul (UE) 2016/679. Articolul 11 din Directiva 98/41/CE, înlocuit aici de un nou articol 11, conținea această obligație, care se elimină în propunere și care ar trebui reintrodusă.

Amendamentul     24

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – liniuța 1 a (nouă)

Directiva 98/41/CE

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  se adaugă următoarea literă (ba):

 

„(ba)  Statele membre pot dispensa de obligația prevăzută la articolul 4 alineatul (2) navele de pasageri care pleacă dintr-un port situat pe teritoriul lor și care asigură servicii regulate, cu timpul parcursului între escale mai mic de o oră, exclusiv într-o zonă maritimă protejată.”

Justificare

Prezenta derogare trebuie menținută pentru a se asigura că revizuirea directivei nu conduce la sarcini inutile pentru operatorii care își desfășoară serviciile regulate cu timpul parcursului mai mic de 1 oră în zone maritime protejate, așa cum este prevăzut în Directiva 98/41/CE.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 98/41/CE

Articolul 10 – paragraful 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele cu caracter personal colectate în conformitate cu dispozițiile articolului 5 nu se păstrează de către statele membre mai mult decât este necesar pentru scopurile prezentei directive, și anume:

Datele cu caracter personal colectate în conformitate cu dispozițiile articolului 5 se păstrează de către statele membre:

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 98/41/CE

Articolul 10 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere altor obligații de raportare, odată ce informațiile nu mai sunt necesare în aceste scopuri, ele trebuie distruse.

Fără a aduce atingere altor obligații specifice de raportare prevăzute de legislația Uniunii sau de cea națională, inclusiv în scopuri statistice, odată ce informațiile nu mai sunt necesare în acest scop, ele trebuie distruse automat imediat.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Directiva 98/41/CE

Articolul 11 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 11a

 

1.   Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentei directive se efectuează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

 

2.   Prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele Uniunii în conformitate cu prezenta directivă, precum, de exemplu, la ghișeul unic sau în sistemul SafeSeaNet, se realizează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.”

Justificare

Amendamentul 10 din avizul LIBE a fost adoptat în temeiul articolului 53 alineatul (4). Se asigură consecvența juridică cu Directiva 2010/65/CE, care conține o dispoziție similară. Se asociază, de asemenea, cu considerentul 10. De fapt, ghișeul unic și SafeSeaNet sunt gestionate de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Directiva 98/41/CE

Articolul 12 a – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolele 9 și 12 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată începând de la [data intrării în vigoare].

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolele 9 și 12 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp de 5 ani, care poate fi prelungită, începând de la [data intrării în vigoare].

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Directiva 98/41/CE

Articolul 14 a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia evaluează punerea în aplicare a prezentei directive și prezintă rezultatele evaluării Parlamentului European și Consiliului cel târziu la [șapte ani de la data menționată la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf].

Comisia evaluează punerea în aplicare a prezentei directive și prezintă rezultatele evaluării Parlamentului European și Consiliului cel târziu la [doi ani de la data menționată la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf].

(1)

  JO C 34, 2.2.2017, p. 172.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Propunerea de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri face parte dintr-un proces mai amplu de revizuire a legislației UE privind siguranța navelor de pasageri, în conformitate cu Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) desfășurat de Comisie.

În raportul întocmit în urma verificării adecvării, Comisia a ajuns la concluzia că, în general, cadrul juridic al UE este corespunzător și contribuie la o s

ecuritate mai bună, dar că legislația mai poate fi simplificată și clarificată. 

Prin urmare, scopul acestui exercițiu este să actualizeze, să clarifice și să simplifice cerințele existente privind numărarea și înregistrarea pasagerilor și a membrilor ech

ipajului prezenți la bordul navelor de pasageri, mărind în același timp nivelul de siguranță. S-au luat măsuri pentru a elimina orice suprapunere a obligațiilor de raportare și/sau cerințele disproporționate.

Parlamentul European a adus numeroase îmbunătă

țiri sistemului pentru siguranța maritimă al UE prin activitatea sa legată de cele trei pachete privind siguranța maritimă în Uniunea Europeană. Parlamentul a solicitat, în special, o propunere legislativă menită să modernizeze legislația privind siguranța navelor de pasageri.

Propunerea Comisiei

Propunerea de modificare a Directivei 98/41/CE introduce o cerință de înregistrare și raportare digitală a informațiilor privind pasagerii, prin armonizarea procedurilor administrative (așa-numitul ghișeu unic național, instituit în temeiul Directivei 2010/65/UE) pentru a facilita operațiunile de căutare și de salvare în situații de urgență. Sistemul actual de informații privind persoanele aflate la bord introduse în registrul întreprinderilor este înlocuit cu înregistrarea informațiilor într-un sistem de date electronic care se transmit imediat prin ghișeul unic național. De asemenea, prezenta propunere prevede mai multă flexibilitate pentru operatorii care efectuează curse pe distanțe mai scurte. O propunere alternativă pentru navele care operează fără a avea la bord un sistem informatic sau conexiune la internet este de a transmite numărul persoanelor aflate la bord prin sistemul de identificare automată (AIS) al navei.

Propunerea introduce un element nou ce trebuie raportat:

naționalitatea declarată de persoanele aflate la bord. Toate informațiile colectate trebuie păstrate până la încheierea călătoriei în condiții de siguranță sau, în caz de accident, până la încheierea procedurilor judiciare. 

De asemenea, propunerea clarifică

domeniul de aplicare al directivei, explicând modul de interpretare a pragului de 20 de mile marine și definind „zona maritimă D” în estuare și porturi. 

Propunerea nu este însoțită de o evaluare a impactului, însă s-a anexat documentul de lucru al serviciilor Comisiei și un plan de punere în aplicare care justifică în detaliu modificările propuse, evaluează impactul unora dintre m

odificările respective, rezumă schimbul de idei efectuat în etapa de consultări cu statele membre și cu părțile interesate și cuprind un calendar privind eventualele probleme legate de punerea în aplicare și acțiuni de sprijin.

Poziția raportoarei

Raportoarea salută propunerea Comisiei de a actualiza, clarifica și simplifica cerințele existente în prezenta directivă și solicită o mai bună coordonare și armonizare pentru ca acestea să fie cât mai utile posibil.

Scopul revizuirii este de a îmbunătăți și de a consolida piața unică europeană în sectorul maritim.

Inovarea tehnologică reprezintă o realitate și este mai rapidă decât ne imaginăm, prin urmare raportoare consideră că este nevoie de eforturi pentru a asigura neutralitatea sa.

Raportoarea sprijină notificarea digitală propusă de Comisia Europeană prin intermediul ghișeului unic național, în cazul în care cursa se efectuează pe o distanță mai mare 20 de mile marine și solicită să se depună eforturi pentru a realiza progrese în dezvoltarea acestuia la nivel național, pentru ca, în viitor, acesta să fie punctul de plecare ideal pentru a se trece la un ghișeu unic european. Pe parcursul acestui proces, trebuie să se dea dovadă de flexibilitate față de operatorii care efectuează curse mai scurte și, în acest sens, raportoarea propune o a treia posibilitate, și anume un sistem electronic aprobat de statul membru. Acest lucru nu va afecta activitatea operatorului și va oferi certitudine în eventualitatea în care este nevoie de operațiuni de salvare, care, adesea, se efectuează la nivel local.

Un alt aspect pe care raportoarea dorește să-l sublinieze este necesitatea de a asigura în mai mare măsură protecția datelor pasagerilor, care ar trebui să fie distruse în mod automat în momentul în care informațiile nu mai sunt necesare în scopurile menționate în directivă, și anume, în special, siguranța călătorilor și facilitarea operațiunilor de căutare și de salvare.

Raportoarea sugerează, de asemenea, ca informațiile furnizate privind anumite nevoi speciale de îngrijire sau de asistență care ar putea fi necesare într-o situație de urgență să fie obligatorii, pentru a avea astfel la dispoziție toate informațiile necesare în cazul unei operațiuni de salvare. Aceste date, precum și data și anul nașterii și naționalitatea, astfel cum a propus Comisia, și alte informații necesare se colectează înainte de plecare și se înregistrează prin ghișeul unic înființat în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2010/65/UE după plecarea navei și în niciun caz mai târziu de zece minute de la plecarea acesteia. Raportoarea propune reducerea în acest caz a marjei de treizeci de minute propuse de Comisia Europeană.

În ceea ce privește competențele Comisiei privind actele delegate, raportoarea este de acord cu folosirea acestui instrument, însă înlocuiește perioada de timp nedeterminată propusă de Comisie cu o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.

De asemenea, reduce la trei luni de la notificare termenul în care Comisia poate considera că decizia de a acorda o scutire de la obligații prezentată de un stat membru nu se justifică sau ar putea avea efecte negative asupra concurenței și poate, prin intermediul unui act de punere în aplicare, să ceară statului membru să își modifice sau să își anuleze decizia.

Nu în ultimul rând, raportoarea propune ca Comisia să evalueze punerea în aplicare a prezentei directive și să prezinte rezultatele evaluării Parlamentului European și Consiliului cel târziu la doi ani de la data menționată la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf, o perioadă mai scurtă decât cea propusă de Comisia, care era de șapte ani.

28.2.2017

AVIZ a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinată Comisiei pentru transport și turism

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Raportoare pentru aviz: Helga Stevens

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru a reduce anxietatea rudelor în caz de accident și întârzierile inutile în ceea ce privește asistența consulară și alte servicii, datele comunicate ar trebui să includă informații privind naționalitatea persoanelor aflate la bord. Lista datelor care trebuie înregistrate pentru cursele de peste 20 de mile marine ar trebui să fie simplificată, clarificată și aliniată pe cât posibil cu cerințele de raportare către ghișeul unic național.

(6)  Pentru a le furniza rudelor informații pertinente în timp util în caz de accident și pentru a reduce întârzierile inutile în ceea ce privește asistența consulară și alte servicii, datele comunicate ar trebui să includă informații privind naționalitatea persoanelor aflate la bord. Lista datelor care trebuie înregistrate pentru cursele de peste 20 de mile marine ar trebui să fie simplificată, clarificată și aliniată pe cât posibil cu cerințele de raportare către ghișeul unic național.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În măsura în care măsurile presupun prelucrarea de date cu caracter personal, aceasta se efectuează în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal20. Mai exact, datele cu caracter personal colectate în scopul aplicării Directivei 98/41/CE nu ar trebui să fie prelucrate și utilizate în alte scopuri și nu ar trebui păstrate mai mult timp decât este necesar în scopul aplicării Directivei 98/41/CE, așa cum se prevede în aceasta.

(10)  Măsurile prevăzute în Directiva 98/41/CE și în Directiva 2010/65/CE presupun prelucrarea de date cu caracter personal. Această prelucrare este reglementată de legislația Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului20a și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului20b, care se aplică prelucrării datelor cu caracter personal înregistrate la ghișeul unic și în sistemul SafeSeaNet. Mai exact, datele cu caracter personal colectate în scopul aplicării Directivei 98/41/CE pentru facilitarea operațiunilor de căutare și de salvare și pentru soluționarea eficientă a consecințelor unui accident nu ar trebui să fie prelucrate și utilizate ulterior în alte scopuri și nu ar trebui păstrate mai mult timp decât este necesar în scopul specific al aplicării Directivei 98/41/CE, așa cum se prevede în aceasta. Prin urmare, datele cu caracter personal ar trebui distruse imediat după încheierea în condiții de siguranță a cursei navei sau după finalizarea unei investigații sau a unor proceduri judiciare inițiate în urma unui accident sau a unei situații de urgență.

_______________

__________________

20 În special Regulamentul (UE) nr. XXX/2016 din XXX (a se adăuga numărul și data după adoptare) al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor) (a se adăuga trimiterea la JO după adoptare) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

 

 

20a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

20b Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 98/41/CE

Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

anul nașterii,

data nașterii;

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 98/41/CE

Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 5a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- reședința obișnuită,

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 98/41/CE

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Datele cu caracter personal colectate în scopurile prezentei directive nu ar trebui să fie prelucrate și utilizate în alte scopuri.;

3.  Datele cu caracter personal colectate în scopurile prezentei directive nu sunt prelucrate și utilizate în alte scopuri.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 98/41/CE

Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre asigură că, la momentul colectării informațiilor în conformitate cu prezentul articol, compania care își asumă responsabilitatea pentru operarea navei de pasageri le comunică tuturor persoanelor de la bordul respectivei nave, într-un mod concis, transparent, inteligibil și ușor accesibil, utilizând un limbaj clar și simplu, informațiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 98/41/CE

Articolul 8 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele cu caracter personal colectate în conformitate cu dispozițiile articolului 5 nu se păstrează de către companie mai mult decât este necesar pentru scopurile prezentei directive, și anume până în momentul în care sunt înregistrate la ghișeul unic instituit în temeiul articolului 5 din Directiva 2010/65/UE. Fără a aduce atingere altor obligații de raportare, odată ce informațiile nu mai sunt necesare în acest scop, ele trebuie distruse.

Datele cu caracter personal colectate în conformitate cu dispozițiile articolului 5 nu se păstrează de către companie mai mult decât este necesar pentru scopurile prezentei directive, și anume până în momentul în care sunt înregistrate la ghișeul unic instituit în temeiul articolului 5 din Directiva 2010/65/UE. Fără a aduce atingere altor obligații specifice de raportare prevăzute de legislația Uniunii sau de cea națională, inclusiv în scopuri statistice, odată ce informațiile nu mai sunt necesare în acest scop, ele trebuie distruse imediat.

Justificare

Textul „fără a aduce atingere altor obligații de raportare” adăugat în propunere nu oferă certitudine juridică deoarece nu precizează care sunt celelalte obligații de raportare la care se face referire, care este temeiul juridic și care sunt scopurile. Propunere de modificare făcută de AEPD în avizul său pentru asigurarea securității juridice.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 98/41/CE

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Luând în considerare stadiul actual al tehnologiei și costul punerii în aplicare, fiecare companie aplică măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu articolul 5 împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, a modificării sau a divulgării neautorizate sau a accesului neautorizat la datele cu caracter personal stocate, transmise sau prelucrate în alt mod.

Justificare

Securitatea datelor constituie un element esențial al legislației Uniunii privind protecția datelor. Propunerea Comisiei recunoaște acest lucru confirmând că nu include nicio garanție în ceea ce privește accesibilitatea datelor cu caracter personal. Formularea propusă este preluată din actuala Directivă 95/46/CE și din actul de înlocuire a acesteia, Regulamentul (UE) 2016/679. Articolul 11 din Directiva 98/41/CE, înlocuit aici de un nou articol 11, conținea această obligație, care se elimină în propunere și care ar trebui reintrodusă.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 98/41/CE

Articolul 10 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere altor obligații de raportare, odată ce informațiile nu mai sunt necesare în aceste scopuri, ele trebuie distruse.;

Fără a aduce atingere altor obligații specifice de raportare prevăzute de legislația Uniunii sau de cea națională, inclusiv în scopuri statistice, odată ce informațiile nu mai sunt necesare în acest scop, ele trebuie distruse imediat.

Justificare

Aliniere la amendamentul 3 pentru asigurarea consecvenței juridice.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Directiva 98/41/CE

Articolul 11 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 11a

 

1.   Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentei directive se efectuează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

 

2.   Prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele Uniunii în conformitate cu prezenta directivă, precum, de exemplu, la ghișeul unic sau în sistemul SafeSeaNet, se realizează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Justificare

Pentru consecvența juridică cu Directiva 2010/65/CE, care conține o dispoziție similară. Se asociază, de asemenea, cu considerentul 10. De fapt, ghișeul unic și SafeSeaNet sunt gestionate de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Directiva 98/41/CE

Articolul 14 a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia evaluează punerea în aplicare a prezentei directive și prezintă rezultatele evaluării Parlamentului European și Consiliului cel târziu la [șapte ani de la data menționată la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf].

Comisia evaluează punerea în aplicare a prezentei directive și prezintă rezultatele evaluării Parlamentului European și Consiliului cel târziu la [trei ani de la data menționată la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf].

PROCEDURĂ - COMISIE SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Titlu

Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre

Referințe

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

LIBE

9.6.2016

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Helga Stevens

14.11.2016

Examinare în comisie

31.1.2017

27.2.2017

 

 

Data adoptării

27.2.2017

 

 

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și de modificare a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre

Referințe

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Data prezentării la PE

6.6.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunţului în plen

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunţului în plen

LIBE

9.6.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Izaskun Bilbao Barandica

1.8.2016

 

 

 

Examinare în comisie

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Data adoptării

11.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Data depunerii

21.4.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate