Postup : 2016/0171(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0168/2017

Predkladané texty :

A8-0168/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 04/10/2017 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0374

SPRÁVA     ***I
PDF 787kWORD 101k
21.4.2017
PE 597.720v02-00 A8-0168/2017

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Izaskun Bilbao Barandica

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0370),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0209/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0168/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V priebehu posledných 17 rokov sa dosiahol veľký technologický pokrok v oblasti prostriedkov komunikácie a uchovávania údajov o pohyboch lodí, čo umožňuje používanie automatických identifikačných systémov na palube lodí na lepšie monitorovanie lodí. V dôsledku toho sa výrazne znížili súvisiace náklady na vybavenie na vykonávanie týchto funkcií. Pri európskych pobrežiach bolo vytvorených viacero povinných systémov hlásenia lodí v súlade s príslušnými pravidlami prijatými Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO). Právom Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi sa zabezpečuje, aby lode dodržiavali platné ohlasovacie požiadavky v rámci týchto systémov.

(3)  V priebehu posledných 17 rokov sa dosiahol veľký technologický pokrok v oblasti prostriedkov komunikácie a uchovávania údajov o pohyboch lodí, čo umožňuje používanie automatických identifikačných systémov na palube lodí na lepšie monitorovanie lodí. V dôsledku toho sa výrazne znížili súvisiace náklady na vybavenie na vykonávanie týchto funkcií. Pri európskych pobrežiach bolo vytvorených viacero povinných systémov hlásenia lodí v súlade s príslušnými pravidlami prijatými Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO). Právom Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi sa zabezpečuje, aby lode dodržiavali platné ohlasovacie požiadavky v rámci týchto systémov. Teraz by sa malo napredovať v oblasti technologických inovácií, a to prehĺbením doterajších výsledkov a zachovávaním kritéria neutrality za každých okolností.

Pozmeňujúci návrh  2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Zhromažďovanie, prenos a výmena údajov týkajúcich sa lode boli umožnené, zjednodušené a harmonizované vďaka vnútroštátnemu kontaktnému miestu uvedenému v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ17 a systému SafeSeaNet uvedenému v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES18. Informácie o osobách na palube požadované podľa smernice 98/41/ES by preto mali byť zaznamenávané vo vnútroštátnom kontaktnom mieste, ktoré v núdzovej situácii alebo v prípade nehody umožňuje príslušným orgánom jednoduchý prístup k údajom.

(4)  Zhromažďovanie, prenos a výmena údajov týkajúcich sa lode boli umožnené, zjednodušené a harmonizované vďaka vnútroštátnemu kontaktnému miestu uvedenému v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ17 a systému SafeSeaNet uvedenému v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES18. Informácie o osobách na palube požadované podľa smernice 98/41/ES by preto mali byť zaznamenávané vo vnútroštátnom kontaktnom mieste, ktoré v núdzovej situácii alebo v prípade nehody umožňuje príslušným orgánom jednoduchý prístup k údajom. Tieto údaje by mali používať iba na účel zaistenia bezpečnosti cestujúcich a malo by sa s nimi nakladať v súlade s právom Únie týkajúcim sa ochrany údajov a súkromia.

_________________

_________________

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2010, s. 1).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2010, s. 1).

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10).

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Vzhľadom na zabezpečenie dodržiavania zásady proporcionality by menší prevádzkovatelia, ktorí zatiaľ nevyužívajú vnútroštátne kontaktné miesto a ktorí pôsobia najmä na veľmi krátkych domácich trasách kratších ako 20 námorných míľ (t. j. majú povinnosť zaznamenávať len počet osôb na palube), mali mať možnosť voľby, pokiaľ ide o prostriedky poskytovania daného údaju o tomto počte buď cez vnútroštátne kontaktné miesto, alebo cez automatické identifikačné systémy.

(5)  Vzhľadom na zabezpečenie dodržiavania zásady proporcionality by menší prevádzkovatelia, ktorí zatiaľ nevyužívajú vnútroštátne kontaktné miesto a ktorí pôsobia najmä na veľmi krátkych domácich trasách kratších ako 20 námorných míľ (t. j. majú povinnosť zaznamenávať len počet osôb na palube), mali mať možnosť voľby, pokiaľ ide o prostriedky poskytovania daného údaju o tomto počte, či už cez vnútroštátne kontaktné miesto, automatické identifikačné systémy alebo iný elektronický systém schválený členským štátom.

Odôvodnenie

Treba stanoviť, kto bude mať povinnosť posielať údaje cez kontaktné miesto alebo automatický identifikačný systém. Prevádzkovatelia, ktorí pôsobia na krátkych tratiach a nemôžu využívať ani jednu z uvedených možností, lebo by sa tým narušila ich organizácia, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a záchranu osôb, získavajú novú možnosť elektronického systému schváleného členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Pokrok pri rozvoji kontaktných miest na vnútroštátnej úrovni sa musí považovať za vhodný základ rozvíjania európskeho kontaktného miesta v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh  5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Členské štáty by mali mať možnosť zachovať si existujúce možnosti na zníženie limitu 20 míľ vzťahujúceho sa na zaznamenávanie a ohlasovanie zoznamu osôb na palube vrátane ciest, počas ktorých osobné lode prepravujúce vysoký počet cestujúcich zastavujú v rámci jednej dlhšej plavby postupne v prístavoch vzdialených menej než 20 námorných míľ. V takýchto prípadoch by mali mať členské štáty možnosť znížiť limit 20 míľ, aby tak bolo možné zaznamenať informácie o cestujúcich, ktorí nastúpili v prvom prístave alebo v ďalších prístavoch, požadované podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Na zmiernenie obáv príbuzných v prípade nehody a zabránenie zbytočnému zdržaniu konzulárnej pomoci a iných služieb by oznámené údaje mali obsahovať informácie o štátnej príslušnosti osôb na palube. Zoznam požadovaných zadávaných údajov pri plavbách dlhších ako 20 námorných míľ by sa mal zjednodušiť, objasniť a čo najviac zladiť s požiadavkami na ohlasovanie údajov vnútroštátnemu kontaktnému miestu.

(6)  Na poskytnutie včasných a spoľahlivých informácií príbuzným v prípade nehody, obmedzenie zbytočného zdržania konzulárnej pomoci a iných služieb a uľahčenie postupov identifikácie by oznámené údaje mali obsahovať informácie o štátnej príslušnosti osôb na palube. Zoznam požadovaných zadávaných údajov pri plavbách dlhších ako 20 námorných míľ by sa mal zjednodušiť, objasniť a čo najviac zladiť s požiadavkami na ohlasovanie údajov vnútroštátnemu kontaktnému miestu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  S ohľadom na dostupnosť elektronických prostriedkov zaznamenávania údajov a skutočnosť, že osobné údaje by v každom prípade mali byť zhromaždené pred odchodom lode, by sa omeškanie v trvaní 30 minút, ktoré je v súčasnosti stanovené v smernici 98/41/ES, malo považovať za maximum a malo by sa využívať len vo výnimočných prípadoch.

(7)  S ohľadom na dostupnosť elektronických prostriedkov zaznamenávania údajov a skutočnosť, že osobné údaje by v každom prípade mali byť zhromaždené pred odchodom lode, by sa časový interval 30 minút, ktorý je v súčasnosti stanovený v smernici 98/41/ES, mal skrátiť na 10 minút, mal by sa považovať za maximum a mal by sa využívať len vo výnimočných prípadoch.

Pozmeňujúci návrh  8

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Po skončení registračných postupov by sa mali cestujúcim vždy poskytnúť informácie o bezpečnostných opatreniach na plavidlách a o krokoch, ktoré sa majú prijať v prípade núdzovej situácie.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Táto smernica by sa nemala vzťahovať na rekreačné jachty ani rekreačné plavidlá, a to ani v prípade nájmu bez posádky, ktoré sa následne nepoužívajú na obchodné účely na prepravu cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Ak opatrenia zahŕňajú spracovanie osobných údajov, vykonávajú sa v súlade s právom Únie o ochrane osobných údajov20. Najmä osobné údaje zhromažďované na účely smernice 98/41/ES by sa nemali spracúvať ani používať na žiadny iný účel a nemali by sa uchovávať dlhšie, ako je potrebné na účely smernice 98/41/ES, ktoré sú v nej špecifikované.

(10)  Opatrenia stanovené v smernici 98/41/ES a smernici 2010/65/ES zahŕňajú spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie sa riadi právom Únie o ochrane osobných údajov, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67920a a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200120b. Najmä osobné údaje zhromažďované na účely smernice 98/41/ES s cieľom uľahčiť pátracie a záchranné činnosti a efektívne riešenie následkov nehody by sa nemali ďalej spracúvať ani používať na žiadny iný účel a nemali by sa uchovávať dlhšie, ako je potrebné na osobitné účely smernice 98/41/ES, ktoré sú v nej špecifikované. Osobné údaje by sa preto po bezpečnom ukončení plavby lode, prípadne po skončení vyšetrovania nehody alebo núdzovej situácie, či súvisiaceho súdneho konania mali automaticky zničiť bez zbytočného odkladu.

__________________

__________________

20 Najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/2016 z XXX (číslo a dátum sa doplnia po ich formálnom prijatí) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (odkaz na Ú. v. EÚ sa doplní po formálnom prijatí) a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

 

20a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

20b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Údaje týkajúce sa oznámení o výnimkách a žiadostí o odchýlky zo strany členských štátov, ako aj údaje, ktoré sa získajú prostredníctvom rôznych služieb zhromažďovania údajov, by sa mali nutne harmonizovať a koordinovať, aby sa dosiahla maximálna efektívnosť využívania takýchto údajov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Na zohľadnenie vývoja na medzinárodnej úrovni a na zvýšenie transparentnosti by sa Komisii mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vylúčenie zmien medzinárodných nástrojov z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak to je potrebné, a zriadenie podmienok prístupu k databáze oznámení výnimiek a žiadostí o odchýlky zo strany členských štátov, ktorú prevádzkuje Komisia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

  S cieľom zohľadniť vývoj a technologické inovácie na medzinárodnej úrovni a zvýšiť transparentnosť by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vylúčenie zmien medzinárodných nástrojov z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak to je potrebné, a zriadenie podmienok prístupu k databáze oznámení výnimiek a žiadostí o odchýlky zo strany členských štátov, ktorú prevádzkuje Komisia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Vzhľadom na celý monitorovací cyklus návštev Európskej námornej bezpečnostnej agentúry by Komisia mala vyhodnotiť vykonávanie smernice 98/41/ES najneskôr [sedem rokov po dátume uvedenom v druhom pododseku článku 3 ods. 1] a podať Európskemu parlamentu a Rade správu o tomto hodnotení. Členské štáty by mali spolupracovať s Komisiou pri získavaní všetkých informácií potrebných na toto hodnotenie.

(15)  Vzhľadom na celý monitorovací cyklus návštev Európskej námornej bezpečnostnej agentúry by Komisia mala vyhodnotiť vykonávanie smernice 98/41/ES najneskôr [dva roky po dátume uvedenom v druhom pododseku článku 3 ods. 1] a podať Európskemu parlamentu a Rade správu o tomto hodnotení. Členské štáty by mali spolupracovať s Komisiou pri získavaní všetkých informácií potrebných na toto hodnotenie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Smernica 98/41/ES

Článok 2 – zarážka 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–   „–„chránená námorná oblasť“ znamená námornú oblasť, v ktorej možno prevádzkovať loď triedy D vymedzenú podľa článku 4 ods. 2 smernice 2009/45/ES,“;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 98/41/ES

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred odchodom osobnej lode sa počet cestujúcich na palube oznámi kapitánovi osobnej lode a zaznamená sa v kontaktnom mieste zriadenom podľa článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ* alebo sa sprístupní určenému orgánu prostredníctvom automatického identifikačného systému.

Pred odchodom osobnej lode sa počet cestujúcich na palube oznámi kapitánovi osobnej lode a zaznamená sa v kontaktnom mieste zriadenom podľa článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ* alebo sa inak sprístupní určenému orgánu prostredníctvom automatického identifikačného systému.

 

Do [vložte dátum dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice] sa pri cestách v dĺžke najviac 20 námorných míľ môže počet osôb na palube odchylne od prvého pododseku sprístupniť určenému orgánu prostredníctvom iného elektronického systému, pod podmienkou, že daný systém schválil člensky štát a bol v prevádzke už pred [vložte dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Odôvodnenie

Treba stanoviť, kto presne bude mať povinnosť posielať údaje cez kontaktné miesto alebo automatický identifikačný systém. Prevádzkovatelia, ktorí pôsobia na krátkych tratiach a nemôžu využívať ani jednu z uvedených možností, lebo by sa tým narušila ich organizácia, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a záchranu osôb, získavajú novú možnosť (už fungujúceho) elektronického systému schváleného členským štátom. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa má objasniť pôvodná myšlienka pozmeňujúceho návrhu 10 v návrhu správy.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 98/41/ES

Článok 5 – odsek 1 – zarážka 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  ich rok narodenia,

-  ich dátum narodenia,

Odôvodnenie

Rok narodenia nie je postačujúci údaj na náležitú identifikáciu ľudí na veľkej osobnej lodi. Navyše presný dátum narodenia je dôležitý z lekárskeho hľadiska v prípade malých detí. Je teda vhodné zharmonizovať tento údaj s údajom, ktorý sa poskytuje v iných formulároch (vo formulároch FAL sa vyžaduje presný dátum narodenia).

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 98/41/ES

Článok 5 – odsek 1 – zarážka 5 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-   na želanie cestujúceho kontaktné číslo pre prípad núdze,

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 98/41/ES

Článok 5 – odsek 1 – zarážka 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  podľa želania cestujúcich, informácie týkajúce sa potreby zvláštnej starostlivosti alebo pomoci v núdzových situáciách.

  informácie týkajúce sa potreby zvláštnej starostlivosti alebo pomoci, ktorá môže byť potrebná v núdzových situáciách.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 98/41/ES

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Tieto informácie sa zhromaždia pred odchodom a zaznamenajú v kontaktnom mieste zriadenom podľa článku 5 smernice 2010/65/EÚ pri odchode osobnej lode, najneskôr však tridsať minút po jej odchode.

2.  Tieto informácie sa zhromaždia pred odchodom a zaznamenajú v kontaktnom mieste zriadenom podľa článku 5 smernice 2010/65/EÚ pri odchode osobnej lode, najneskôr však 10 minút po jej odchode.

Pozmeňujúci návrh  20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 98/41/ES

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Osobné údaje zhromažďované na účely tejto smernice by sa nemali spracúvať ani používať na žiadny iný účel.

3.  Osobné údaje zhromažďované na účely tejto smernice sa nespracúvajú ani nepoužívajú na žiadny iný účel okrem bezpečnosti cestujúcich, vždy sa s nimi nakladá v súlade s právom Únie týkajúcim sa ochrany údajov a súkromia a ak už nie sú potrebné, automaticky sa zničia bez zbytočného odkladu.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 98/41/ES

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každá spoločnosť zodpovedná za prevádzku osobnej lode v prípadoch, keď sa to vyžaduje podľa článkov 4 a 5 tejto smernice, určí registrátora cestujúcich zodpovedného za zaznamenávanie informácií podľa uvedených ustanovení v kontaktnom mieste zriadenom podľa článku 5 smernice 2010/65/EÚ alebo ich sprístupní prostredníctvom automatického identifikačného systému.

Každá spoločnosť zodpovedná za prevádzku osobnej lode v prípadoch, keď sa podľa článkov 4 a 5 tejto smernice vyžaduje zaznamenávanie informácií, určí registrátora cestujúcich zodpovedného za zaznamenávanie uvedených informácií v súlade s týmito článkami.

Odôvodnenie

Treba stanoviť, kto presne bude mať povinnosť posielať údaje cez kontaktné miesto alebo automatický identifikačný systém. Prevádzkovatelia, ktorí pôsobia na krátkych tratiach a nemôžu využívať ani jednu z uvedených možností, lebo by sa tým narušila ich organizácia, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a záchranu osôb, získavajú novú možnosť (už fungujúceho) elektronického systému schváleného členským štátom. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa má objasniť pôvodná myšlienka pozmeňujúceho návrhu 15 v návrhu správy.

Pozmeňujúci návrh  22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 98/41/ES

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osobné údaje zhromaždené v súlade s článkom 5 spoločnosť neuchováva dlhšie, ako je potrebné na účely tejto smernice, konkrétne do momentu zaznamenania údajov v kontaktnom mieste zriadenom podľa článku 5 smernice 2010/65/EÚ. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ohlasovacie povinnosti, keď už informácie nie sú na tento účel potrebné, zničia sa.

Osobné údaje zhromaždené v súlade s článkom 5 spoločnosť neuchováva dlhšie, ako je potrebné na účely tejto smernice, konkrétne do momentu zaznamenania údajov v kontaktnom mieste zriadenom podľa článku 5 smernice 2010/65/EÚ. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné osobitné ohlasovacie povinnosti podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to aj na štatistické účely, sa informácie, ktoré už nie sú na tento účel potrebné, automaticky zničia bez zbytočného odkladu.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 98/41/ES

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Každá spoločnosť vykonáva so zreteľom na stav techniky a náklady spojené s vykonávaním vhodné technické a organizačné opatrenia na účely ochrany osobných údajov spracovaných podľa článku 5 pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným poskytnutím alebo neoprávneným prístupom.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh č. 8 zo stanoviska výboru LIBE upravený podľa čl. 53 ods. 4. Bezpečnosť údajov je kľúčovým prvkom právnych predpisov Únie o ochrane údajov. Komisia túto skutočnosť berie na vedomie tým, že vo svojom návrhu uznáva, že neobsahuje žiadne záruky týkajúce sa získania prístupu k osobným údajom. Navrhované znenie je prevzaté zo súčasnej smernice 95/46/ES a aktu, ktorý ju nahrádza – nariadenia 2016/679. Článok 11 smernice 98/41, ktorý sa tu nahrádza novým článkom 11, obsahoval túto povinnosť, ktorá sa v tomto návrhu vypúšťa. Túto povinnosť treba znovu zaviesť.

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a – zarážka 1 a (nová)

Smernica 98/41/ES

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  Vkladá sa toto písmeno ba):

 

„ba)  Členské štáty, z ktorých prístavov osobné lode odchádzajú, môžu vyňať osobné lode, ktoré zabezpečujú pravidelnú dopravu v trvaní menej než jedna hodina medzi prístavnými zastávkami výhradne v chránených námorných oblastiach, z povinnosti stanovenej článkom 4 ods. 2.

Odôvodnenie

Táto výnimka by sa mala zachovať, aby sa zabezpečilo, že revízia smernice neprinesie neprimerané zaťaženie prevádzkovateľom pravidelných služieb kratších ako jedna hodina v chránených námorných oblastiach, ako je stanovené v smernici 98/41/ES.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 98/41/ES

Článok 10 – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty osobné údaje zhromažďované v súlade s článkom 5 neuchovávajú dlhšie, ako je potrebné na účely tejto smernice, t. j.:

Členské štáty uchovávajú osobné údaje zhromažďované v súlade s článkom 5:

Pozmeňujúci návrh  26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 98/41/ES

Článok 10 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ohlasovacie povinnosti, keď už informácie nie sú na tieto účely potrebné, zničia sa.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné osobitné ohlasovacie povinnosti podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to aj na štatistické účely, sa informácie, ktoré už nie sú na daný účel potrebné, automaticky zničia bez zbytočného odkladu.

Pozmeňujúci návrh  27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Smernica 98/41/ES

Článok 11 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 11 a

 

1.   Spracovanie osobných údajov podľa tejto smernice sa vykonáva v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

 

2.   Spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie podľa tejto smernice, napríklad v rámci kontaktného miesta a systému SafeSeaNet, sa vykonáva v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh č. 10 zo stanoviska výboru LIBE upravený podľa čl. 53 ods. 4. Právna konzistentnosť so smernicou 2010/65, ktorá takisto obsahuje podobné ustanovenie. Je takisto v súlade s odôvodnením 10. Kontaktné miesto a systém SafeSeaNet spravuje Európska námorná bezpečnostná agentúra.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Smernica 98/41/ES

Článok 12 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty podľa článkov 9 a 12 sa Komisii udeľuje na neurčitý čas od [dátum nadobudnutia účinnosti].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 9 a 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti] s možnosťou predĺženia.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Smernica 98/41/ES

Článok 14 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia vyhodnotí vykonávanie tejto smernice a predloží výsledky hodnotenia Európskemu parlamentu a Rade najneskôr [sedem rokov po dátume uvedenom v druhom pododseku článku 3 ods. 1].“.

Komisia vyhodnotí vykonávanie tejto smernice a predloží výsledky hodnotenia Európskemu parlamentu a Rade najneskôr [dva roky po dátume uvedenom v druhom pododseku článku 3 ods. 1].“.

(1)

  Ú. v. EÚ C 34, 2.2.2017, s. 172.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Návrh na zmenu smernice Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí je súčasťou rozsiahlejšej revízie právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti osobných lodí v súlade s programom regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorý vykonáva Komisia.

V správe vypracovanej na základe tejto kontroly vhodnosti Komisia dospela k záveru, že právny rámec EÚ je vo všeobecnosti primeraný účelu a zabezpečuje vyššiu úroveň bezpečnosti, existuje však priestor na zlepšenie s cieľom zjednodušiť a objasniť tieto právne predpisy.

Účelom tejto revízie je preto aktualizovať, objasniť a zjednodušiť platné požiadavky v oblasti počítania a registrácie cestujúcich a posádky na palube osobných lodí a zároveň zvýšiť úroveň bezpečnosti. Snaží sa odstrániť akékoľvek prelínanie oznamovacích povinností a/alebo neprimeraných požiadaviek.

Európsky parlament podnietil početné vylepšenia režimu námornej bezpečnosti v EÚ, pričom pracoval na troch balíkoch opatrení v oblasti námornej bezpečnosti EÚ. Takisto výslovne požadoval legislatívny návrh na modernizáciu právnych predpisov v oblasti bezpečnosti osobných lodí.

Návrh Komisie

V návrhu na zmenu smernice 98/41/ES sa zavádza požiadavka, aby sa digitálne registrovali a oznamovali údaje o cestujúcich prostredníctvom harmonizovaných administratívnych postupov (tzv. vnútroštátne kontaktné miesto, ktoré sa zavádza v súlade so smernicou 2010/65/EÚ) s cieľom zjednodušiť pátracie a záchranné operácie v prípade núdze. Súčasný systém, v rámci ktorého sa údaje o osobách na palube zaznamenávajú do registra predmetných podnikov, nahradí systém, do ktorého sa budú elektronicky nahrávať údaje, ktoré sa okamžite odošlú vnútroštátnemu kontaktnému miestu. Týmto návrhom sa tiež poskytne pružnosť prevádzkovateľom kratších plavieb. Navrhovanou alternatívou pre lode, ktoré sa plavia bez informačných systémov alebo pripojenia na internet na palube, je odoslať informáciu o počte osôb na palube prostredníctvom systému automatickej identifikácie lode.

V návrhu sa zavádza nový informačný prvok:

štátna príslušnosť osôb na palube (na základe vlastného vyhlásenia). Všetky zhromaždené informácie sa musia uchovávať až do bezpečného dokončenia plavby alebo, ak by došlo k nehode, až do konca súdneho konania. 

Návrhom sa tiež objasňuje

rozsah pôsobnosti smernice tým, že sa vysvetľuje, ako vykladať hranicu 20 námorných míľ a vymedziť námornú zónu D v ústiach riek a prístavoch. 

Návrh síce neobsahuje žiadne posúdenie vplyvu, ale je k nemu priložený pracovný dokument útvarov Komisie a vykonávací plán. V týchto dokumentoch sa uvádza podrobné odôvodnenie navrhovaných zmien, hodnotenie vplyvu niektorých z nich a zhrnutie výmeny názorov vyjadrených počas konzultácií s členskými štátmi a zainteresovanými stranami, ako aj harmonogram prípadných problémov s vykonávaním a podporné opatrenia.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa víta zámer Komisie aktualizovať, objasniť a zjednodušiť platné požiadavky uvedené v tejto smernici a rovnako žiada, aby sa v záujme dosiahnutia čo najväčšej efektívnosti zabezpečila koordinácia a harmonizácia.

Účelom tejto revízie je rozšíriť a posilniť jednotný európsky trh v odvetví námorníctva.

Technologická inovácia prebieha oveľa rýchlejšie, než sme si mysleli, a spravodajkyňa preto víta úsilie o zabezpečenie toho, aby sa dosiahla jej neutralita.

Zasadzuje sa o digitálne oznamovanie prostredníctvom vnútroštátneho kontaktného miesta v prípade plavby dlhšej ako 20 míľ, ktoré navrhla Európska komisia. Zastáva tiež názor, že pokrok zaznamenaný pri rozvíjaní kontaktných miest na vnútroštátnej úrovni je ideálnou platformou napredovania smerom k európskemu kontaktnému miestu v budúcnosti. Kým sa však tento proces vyvíja, prevádzkovateľom kratších plavieb treba poskytnúť určitú flexibilitu. Spravodajkyňa preto v tejto súvislosti navrhuje tretiu možnosť, ktorou je elektronický systém schválený členským štátom. To umožní nenarušiť ich prevádzku a zaistiť bezpečnosť, pokiaľ ide o možné potreby záchrany, ktoré majú často miestny dosah.

Ďalšou otázkou, na ktorú by spravodajkyňa chcela poukázať, je potreba posilniť ochranu údajov o cestujúcich, ktoré sa automaticky zničia hneď, ako daná informácia už nebude potrebná na účely stanovené v smernici, ktorými sú najmä bezpečnosť cestujúcich a vykonávanie pátracích a záchranných operácií.

Spravodajkyňa okrem toho navrhuje, aby sa poskytnutie informácie o zvláštnej starostlivosti alebo pomoci, ktorú by cestujúci mohli potrebovať v núdzovej situácii, stala povinnou, aby boli k dispozícii v prípade potreby záchrannej operácie všetky informácie. Táto informácia sa spolu s celým dátumom narodenia a štátnou príslušnosťou, ako navrhuje Komisia, a ostatnými požiadavkami vyžiada pred vyplávaním a zaregistruje sa v kontaktnom mieste zriadenom podľa článku 5 smernice 2010/65/EÚ po vyplávaní lode, vždy však najneskôr desať minút po vyplávaní. Spravodajkyňa sa rozhodla skrátiť v tomto prípade limit 30 minút, ktorý navrhuje Európska komisia.

Pokiaľ ide o právomoc Európskej komisie prijímať delegované akty, spravodajkyňa súhlasí s používaním tohto nástroja, skrátila však uvedenú možnosť na 5 rokov s možnosťou predĺženia, čím zmenila neurčité obdobie, ktorú vo svojom návrhu zaviedla Komisia.

V tom istom zmysle skracuje na tri nasledujúce mesiace obdobie, ktoré bude mať Komisia na to, aby usúdila, že rozhodnutie o udelení výnimky z povinností nie je odôvodnené alebo by mohlo mať nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž, a aby prostredníctvom vykonávacieho aktu uložila členskému štátu povinnosť rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.

No a napokon sa spravodajkyňa domnieva, že Komisia by mala vyhodnotiť vykonávanie tejto smernice a predložiť výsledky hodnotenia Európskemu parlamentu a Rade najneskôr dva roky po dátume uvedenom v druhom pododseku článku 3 ods. 1, čím skracuje sedemročnú lehotu navrhovanú Komisiou.


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (28.2.2017)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Helga Stevens

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Na zmiernenie obáv príbuzných v prípade nehody a zabránenie zbytočnému zdržaniu konzulárnej pomoci a iných služieb by oznámené údaje mali obsahovať informácie o štátnej príslušnosti osôb na palube. Zoznam požadovaných zadávaných údajov pri plavbách dlhších ako 20 námorných míľ by sa mal zjednodušiť, objasniť a čo najviac zladiť s požiadavkami na ohlasovanie údajov vnútroštátnemu kontaktnému miestu.

(6)  Na poskytnutie včasných a spoľahlivých informácií príbuzným v prípade nehody a obmedzenie zbytočného zdržania konzulárnej pomoci a iných služieb by oznámené údaje mali obsahovať informácie o štátnej príslušnosti osôb na palube. Zoznam požadovaných zadávaných údajov pri plavbách dlhších ako 20 námorných míľ by sa mal zjednodušiť, objasniť a čo najviac zladiť s požiadavkami na ohlasovanie údajov vnútroštátnemu kontaktnému miestu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Pokiaľ opatrenia zahŕňajú spracovanie osobných údajov, vykonávajú sa v súlade s právom Únie o ochrane osobných údajov20. Najmä osobné údaje zhromažďované na účely smernice 98/41/ES by sa nemali spracúvať ani používať na žiadny iný účel a nemali by sa uchovávať dlhšie, ako je potrebné na účely smernice 98/41/ES, ktoré sú v nej špecifikované.

(10)  Opatrenia stanovené v smernici 98/41/ES a smernici 2010/65/ES zahŕňajú spracovanie osobných údajov. Toto spracovanie sa riadi právom Únie o ochrane osobných údajov, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67920a a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200120b, ktoré sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov zaznamenaných v kontaktnom mieste a systéme SafeSeaNet. Najmä osobné údaje zhromažďované na účely smernice 98/41/ES s cieľom uľahčiť pátracie a záchranné činnosti a efektívne riešenie následkov nehody by sa nemali spracúvať ani používať na žiadny iný účel a nemali by sa uchovávať dlhšie, ako je potrebné na osobitné účely smernice 98/41/ES, ktoré sú v nej špecifikované. Osobné údaje by sa preto po bezpečnom ukončení plavby lode alebo skončení vyšetrovania nehody alebo núdzovej situácie, či súvisiaceho súdneho konania mali okamžite zničiť.

_______________

 

Najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/2016 z XXX (číslo a dátum sa doplnia po ich formálnom prijatí) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (odkaz na Ú. v. EÚ sa doplní po formálnom prijatí) a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

 

20a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

20b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 98/41/ES

Článok 5 – odsek 1 – zarážka 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  ich rok narodenia,

  dátum narodenia,

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 98/41/ES

Článok 5 – odsek 1 – zarážka 5 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  miesto obvyklého pobytu,

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 98/41/ES

Článok 5– odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Osobné údaje zhromažďované na účely tejto smernice by sa nemali spracúvať ani používať na žiadny iný účel.“;

3.  Osobné údaje zhromažďované na účely tejto smernice sa nespracúvajú ani nepoužívajú na žiadny iný účel.“;

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 98/41/ES

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Členské štáty zabezpečia, aby spoločnosť zodpovedná za prevádzku tejto osobnej lode pri zhromažďovaní informácií podľa tohto článku poskytla všetkým osobám na palube informácie stanovené v nariadení (EÚ) 2016/679, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a v jasnom a jednoduchom jazyku.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 98/41/ES

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osobné údaje zhromaždené v súlade s článkom 5 spoločnosť neuchováva dlhšie, ako je potrebné na účely tejto smernice, konkrétne do momentu zaznamenania údajov v kontaktnom mieste zriadenom podľa článku 5 smernice 2010/65/EÚ. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ohlasovacie povinnosti, keď už informácie nie sú na tento účel potrebné, zničia sa.

Osobné údaje zhromaždené v súlade s článkom 5 spoločnosť neuchováva dlhšie, ako je potrebné na účely tejto smernice, konkrétne do momentu zaznamenania údajov v kontaktnom mieste zriadenom podľa článku 5 smernice 2010/65/EÚ. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné osobitné ohlasovacie povinnosti podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to aj na štatistické účely, sa informácie, keď už nie sú na tento účel potrebné, okamžite zničia.

Odôvodnenie

Formulácia doplnená v návrhu („bez toho, aby boli dotknuté ostatné ohlasovacie povinnosti“) neposkytuje právnu istotu, pretože neupresňuje, čo ostatné ohlasovacie povinnosti sú, z akého právneho základu vychádzajú a na aké účely slúžia. Návrh na zmenu predložil európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vo svojom stanovisku s cieľom zabezpečiť právnu istotu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 98/41/ES

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Každá spoločnosť vykonáva so zreteľom na stav techniky a náklady spojené s vykonávaním vhodné technické a organizačné opatrenia na účely ochrany osobných údajov spracovaných podľa článku 5 pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným poskytnutím osobných údajov, ktoré sa uchovávajú, prenášajú alebo inak spracúvajú, alebo pred neoprávneným prístupom k nim.

Odôvodnenie

Bezpečnosť údajov je kľúčovým prvkom právnych predpisov Únie o ochrane údajov. Komisia túto skutočnosť berie na vedomie tým, že vo svojom návrhu uznáva, že neobsahuje žiadne záruky týkajúce sa získania prístupu k osobným údajom. Navrhované znenie je prevzaté zo súčasnej smernice 95/46/ES a aktu, ktorý ju nahrádza – nariadenia 2016/679. Článok 11 smernice 98/41, ktorý sa tu nahrádza novým článkom 11, túto povinnosť, ktorá sa v tomto návrhu vypúšťa, obsahoval. Túto povinnosť treba znovu zaviesť.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 98/41/ES

Článok 10– odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ohlasovacie povinnosti, keď už informácie nie sú na tieto účely potrebné, zničia sa.“;

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné osobitné ohlasovacie povinnosti podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to aj na štatistické účely, sa informácie, keď už nie sú na tento účel potrebné, okamžite zničia.

Odôvodnenie

Zosúladenie s PN 3 na účely zabezpečenia právnej konzistentnosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Smernica 98/41/ES

Článok 11 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9 a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 11 a

 

1.   Spracovanie osobných údajov podľa tejto smernice sa vykonáva v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

 

2.   Spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie podľa tejto smernice, napríklad v rámci kontaktného miesta a systému SafeSeaNet, sa vykonáva v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Odôvodnenie

Právna konzistentnosť so smernicou 2010/65, ktorá takisto obsahuje podobné ustanovenie. Je takisto v súlade s odôvodnením 10. Kontaktné miesto a systém SafeSeaNet spravuje Európska námorná bezpečnostná agentúra.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Smernica 98/41/ES

Článok 14 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia vyhodnotí vykonávanie tejto smernice a predloží výsledky hodnotenia Európskemu parlamentu a Rade najneskôr [sedem rokov po dátume uvedenom v druhom pododseku článku 3 ods. 1].“.

Komisia vyhodnotí vykonávanie tejto smernice a predloží výsledky hodnotenia Európskemu parlamentu a Rade najneskôr [tri roky po dátume uvedenom v druhom pododseku článku 3 ods. 1].“.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov

Referenčné čísla

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

9.6.2016

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Helga Stevens

14.11.2016

Prerokovanie vo výbore

31.1.2017

27.2.2017

 

 

Dátum prijatia

27.2.2017

 

 

 


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a zmena smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov

Referenčné čísla

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Dátum predloženia v EP

6.6.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

9.6.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Izaskun Bilbao Barandica

1.8.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Dátum prijatia

11.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Dátum predloženia

21.4.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia