Postopek : 2016/0171(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0168/2017

Predložena besedila :

A8-0168/2017

Razprave :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Glasovanja :

PV 04/10/2017 - 9.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0374

POROČILO     ***I
PDF 823kWORD 93k
21.4.2017
PE 597.720v02-00 A8-0168/2017

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in o spremembi Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in o spremembi Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0370),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0209/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. oktobra 2016(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0168/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  V zadnjih 17 letih je bil na področju načinov sporočanja in hrambe podatkov o premikih ladij dosežen velik tehnološki napredek, ki omogoča uporabo sistemov samodejnega prepoznavanja (AIS) na ladjah za intenzivnejše spremljanje ladij. Rezultat tega je znatno zmanjšanje stroškov opreme za opravljanje teh funkcij. Ob evropskih obalah so bili vzpostavljeni številni obvezni sistemi poročanja z ladij, v skladu z ustreznimi pravili, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO). Pravo Unije in nacionalno pravo zagotavljata, da ladje izpolnjujejo veljavne zahteve glede poročanja v okviru navedenih sistemov.

(3)  V zadnjih 17 letih je bil na področju načinov sporočanja in hrambe podatkov o premikih ladij dosežen velik tehnološki napredek, ki omogoča uporabo sistemov samodejnega prepoznavanja (AIS) na ladjah za intenzivnejše spremljanje ladij. Rezultat tega je znatno zmanjšanje stroškov opreme za opravljanje teh funkcij. Ob evropskih obalah so bili vzpostavljeni številni obvezni sistemi poročanja z ladij, v skladu z ustreznimi pravili, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO). Pravo Unije in nacionalno pravo zagotavljata, da ladje izpolnjujejo veljavne zahteve glede poročanja v okviru navedenih sistemov. Zdaj je potreben napredek na področju tehnoloških inovacij, ki bodo temeljile na dosedanjih dosežkih in stalno ohranjale merilo nevtralnosti.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Zbiranje, prenos in izmenjava podatkov, povezanih z ladjami, so bili omogočeni, poenostavljeni in usklajeni z nacionalnim enotnim okencem iz Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta17 ter sistemom SafeSeaNet iz Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta18. Podatki o osebah na ladji, ki jih zahteva Direktiva 98/41/ES, bi se morali zato beležiti v nacionalnem enotnem okencu, ki v nujnih primerih ali v primeru nesreče omogoča, da so podatki takoj na voljo pristojnemu organu.

(4)  Zbiranje, prenos in izmenjava podatkov, povezanih z ladjami, so bili omogočeni, poenostavljeni in usklajeni z nacionalnim enotnim okencem iz Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta17 ter sistemom SafeSeaNet iz Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta18. Podatki o osebah na ladji, ki jih zahteva Direktiva 98/41/ES, bi se morali zato beležiti v nacionalnem enotnem okencu, ki v nujnih primerih ali v primeru nesreče omogoča, da so podatki takoj na voljo pristojnemu organu. Te podatke bi bilo treba uporabljati samo za potrebe varnosti potnikov in z njimi ravnati v skladu s pravom Unije o varstvu podatkov in zasebnosti.

_________________

_________________

17 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES (UL L 283, 29.10.2010, str. 1).

17 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES (UL L 283, 29.10.2010, str. 1).

18 Direktiva 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/75/EGS (UL L 208, 5.8.2002, str. 10).

18 Direktiva 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/75/EGS (UL L 208, 5.8.2002, str. 10).

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Za zagotovitev skladnosti z načelom sorazmernosti bi morali imeti manjši operaterji, ki še ne uporabljajo nacionalnega enotnega okenca in ki večinoma opravljajo zelo kratke notranje plovbe, krajše od 20 navtičnih milj (tj. operaterji, za katere velja samo obveznost beleženja podatkov o številu oseb na ladji) možnost izbire načina zagotavljanja razpoložljivosti takih podatkov bodisi prek nacionalnega enotnega okenca ali AIS.

(5)  Za zagotovitev skladnosti z načelom sorazmernosti bi morali imeti manjši operaterji, ki še ne uporabljajo nacionalnega enotnega okenca in ki večinoma opravljajo zelo kratke notranje plovbe, krajše od 20 navtičnih milj (tj. operaterji, za katere velja samo obveznost beleženja podatkov o številu oseb na ladji), možnost izbire načina zagotavljanja razpoložljivosti takih podatkov bodisi prek nacionalnega enotnega okenca, AIS ali drugega elektronskega sistema, ki ga je država članica odobrila.

Obrazložitev

Opredeliti je treba, kdo bo pošiljal podatke prek enotnega okenca ali sistema samodejnega prepoznavanja. Vključi se tudi možnost elektronskega sistema, ki ga je odobrila država članica, in sicer za tiste operaterje, ki predhodnih dveh možnosti ne morejo uporabljati, ker bi imeli zaradi tega organizacijske težave, zlasti v zvezi z varnostjo in reševanjem oseb.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Razvoj nacionalnih enotnih okenc je pomemben zato, ker bodo idealna osnova za prihodnji prehod na enotno evropsko okence.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Državam članicam bi bilo treba dopustiti, da ohranijo obstoječe možnosti za znižanje praga 20 navtičnih milj za beleženje in sporočanje seznamov oseb na ladji, tudi za plovbe, pri katerih potniške ladje z velikim številom potnikov med enim daljšim potovanjem zaporedoma pristanejo v pristaniščih, ki so med seboj oddaljena manj kot 20 navtičnih milj. V takih primerih bi moralo biti državam članicam dopuščeno, da znižajo prag 20 navtičnih milj, da bi lahko podatke, ki jih zahteva ta direktiva, zabeležili za potnike, ki so se vkrcali v prvem ali v vmesnih pristaniščih.

Predlog spremembe   6

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Za zmanjšanje zaskrbljenosti sorodnikov v primeru nesreče in nepotrebnih zamud pri nudenju konzularne pomoči in drugih storitev bi morali sporočeni podatki vsebovati podatke o državljanstvu oseb na ladji. Seznam zahtevanih vnosov podatkov za plovbe, daljše od 20 navtičnih milj, bi bilo treba poenostaviti, pojasniti in čim bolj uskladiti z zahtevami glede poročanja v nacionalno enotno okence.

(6)  Za pravočasno in zanesljivo obveščanje sorodnikov v primeru nesreče, za zmanjšanje nepotrebnih zamud pri nudenju konzularne pomoči in drugih storitev ter za lažji postopek identifikacije bi morali sporočeni podatki vsebovati podatke o državljanstvu oseb na ladji. Seznam zahtevanih vnosov podatkov za plovbe, daljše od 20 navtičnih milj, bi bilo treba poenostaviti, pojasniti in čim bolj uskladiti z zahtevami glede poročanja v nacionalno enotno okence.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Ob upoštevanju razpoložljivosti elektronskih načinov beleženja podatkov in dejstva, da bi bilo treba osebne podatke v vsakem primeru zbrati pred odhodom ladje, bi se morala 30-minutna zakasnitev, ki je zdaj določena v Direktivi 98/41/ES, šteti za največjo dovoljeno zakasnitev in se uporabljati samo v izrednih primerih.

(7)  Ob upoštevanju razpoložljivosti elektronskih načinov beleženja podatkov in dejstva, da bi bilo treba osebne podatke v vsakem primeru zbrati pred odhodom ladje, bi se morala 30-minutna zakasnitev, ki je zdaj določena v Direktivi 98/41/ES, skrajšati na 10 minut ter šteti za največjo dovoljeno zakasnitev in se uporabljati samo v izrednih primerih.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Po zaključku postopkov registracije bi bilo treba potnikom predložiti gradivo z informacijami o varnostnih ukrepih na ladji in o ukrepih v nujnih primerih.

Predlog spremembe   9

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za jahte za prosti čas ali plovila za prosti čas, vključno ko so dane v zakup brez posadke in se nato ne uporabljajo v komercialne namene za prevoz potnikov.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Če ukrepi vključujejo obdelavo osebnih podatkov, se izvajajo v skladu s pravom Unije o varstvu osebnih podatkov20. Zlasti osebni podatki, ki se zbirajo za namene Direktive 98/41/ES, se ne bi smeli obdelovati in uporabljati za noben drug namen in se ne bi smeli hraniti dlje, kot je potrebno za namene Direktive 98/41/ES, kot je določeno v Direktivi.

(10)  Ukrepi iz Direktive 98/41/ES in Direktive 2010/65/ES vključujejo obdelavo osebnih podatkov. Tako obdelavo ureja pravo Unije o varstvu osebnih podatkov, zlasti Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta20a in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta20b. Zlasti osebni podatki, ki se zbirajo za namene Direktive 98/41/ES za lažje izvajanje operacij iskanja in reševanja ter za učinkovito odpravljanje posledic nesreč, se ne bi smeli nadalje obdelovati ali uporabljati za noben drug namen in se ne bi smeli hraniti dlje, kot je potrebno za specifične namene Direktive 98/41/ES, kot je določeno v Direktivi. Osebne podatke bi bilo zato treba uničiti avtomatično in brez nepotrebnega odlašanja, ko ladja uspešno zaključi plovbo ali, kakor je ustrezno, ko se zaključi preiskovalni ali sodni postopek, uveden po nesreči ali nujnem primeru.

__________________

__________________

20 Zlasti Uredba (EU) št. XXX/2016 z dne XXX (številka in datum se dodata po uradnem sprejetju) Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (splošna uredba o varstvu podatkov) (sklic na UL se doda po uradnem sprejetju) in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

 

 

20a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

 

20b Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Podatki o obvestilih o izjemah in zahtevkih za odstopanje držav članic ter podatki, ki jih zberejo različne službe za zbiranje podatkov, bi morali biti harmonizirani in usklajeni, kolikor je potrebno za zagotovitev kar najbolj učinkovite uporabe teh podatkov.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Da bi se upošteval razvoj na mednarodni ravni in za povečanje preglednosti bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z izključitvijo sprememb mednarodnih instrumentov iz področja uporabe te direktive, če bi bilo to potrebno, in določitvijo pogojev dostopa do podatkovne zbirke Komisije za objavo uradnih obvestil držav članic o izjemah in zahtevkih za odstopanje. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni, in da se taka posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Zlasti morata zaradi zagotovitve enake udeležbe v pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet vse dokumente prejeti istočasno kot strokovnjaki držav članic, njuni strokovnjaki pa morajo imeti sistematično zagotovljen dostop do srečanj strokovnih skupin Komisije, ki obravnavajo pripravo delegiranih aktov.

(14)  Da bi se upošteval razvoj in tehnološke inovacije na mednarodni ravni in za povečanje preglednosti bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z izključitvijo sprememb mednarodnih instrumentov iz področja uporabe te direktive, če bi bilo to potrebno, in določitvijo pogojev dostopa do podatkovne zbirke Komisije za objavo uradnih obvestil držav članic o izjemah in zahtevkih za odstopanje. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni, in da se taka posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Zlasti morata zaradi zagotovitve enake udeležbe v pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet vse dokumente prejeti istočasno kot strokovnjaki držav članic, njuni strokovnjaki pa morajo imeti sistematično zagotovljen dostop do srečanj strokovnih skupin Komisije, ki obravnavajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Komisija bi morala ob upoštevanju celotnega cikla spremljanja obiskov Evropske agencije za varnost v pomorskem prometu najpozneje [sedem let od datuma iz drugega pododstavka člena 3(1)] oceniti izvajanje Direktive 98/41/ES ter o tem poročati Evropskemu parlamentu in Svetu. Države članice bi morale sodelovati s Komisijo pri zbiranju informacij, potrebnih za to ocenjevanje.

(15)  Komisija bi morala ob upoštevanju celotnega cikla spremljanja obiskov Evropske agencije za varnost v pomorskem prometu najpozneje [dve leti od datuma iz drugega pododstavka člena 3(1)] oceniti izvajanje Direktive 98/41/ES ter o tem poročati Evropskemu parlamentu in Svetu. Države članice bi morale sodelovati s Komisijo pri zbiranju informacij, potrebnih za to ocenjevanje.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c

Direktiva 98/41/ES

Člen 2 – alinea 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–   ,zaščiteno morsko območje‘ pomeni morsko območje, v katerem lahko plujejo ladje razreda D, navedene v skladu s členom 4(2) Direktive 2009/45/ES;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe   15

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 98/41/ES

Člen 4 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preden potniška ladja izpluje, se poveljniku potniške ladje sporočijo podatki o številu oseb na ladji, ki se zabeležijo v enotno okence, vzpostavljeno v skladu s členom 5 Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta*, ali dajo na voljo imenovanemu organu s pomočjo sistema samodejnega prepoznavanja.

Preden potniška ladja izpluje, se poveljniku potniške ladje sporočijo podatki o številu oseb na ladji, ki se zabeležijo v enotno okence, vzpostavljeno v skladu s členom 5 Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta, ali se drugače dajo na voljo imenovanemu organu s pomočjo sistema samodejnega prepoznavanja.

 

Z odstopanjem od prvega pododstavka se lahko podatki o številu oseb na ladji za plovbe do vključno 20 navtičnih milj do [vstaviti datum dve leti po začetku veljavnosti te direktive o spremembi] dajo na voljo imenovanemu organu s pomočjo drugega elektronskega sistema, ki ga je odobrila država članica in je bil vzpostavljen že pred [vstaviti datum začetka veljavnosti te direktive o spremembi].

Obrazložitev

Jasno je treba opredeliti, kdo bo pošiljal podatke prek enotnega okenca ali sistema samodejnega prepoznavanja. Vključi se tudi možnost elektronskega sistema, ki ga je odobrila država članica, in sicer za tiste operaterje, ki predhodnih dveh možnosti ne morejo uporabljati, ker bi imeli zaradi tega organizacijske težave, zlasti v zvezi z varnostjo in reševanjem oseb. Namen tega predloga spremembe je pojasniti prvotno zamisel iz predloga spremembe 10 osnutka poročila.

Predlog spremembe   16

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 98/41/ES

Člen 5 – odstavek 1 – alinea 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  leto rojstva,

  datum rojstva,

Obrazložitev

Leto rojstva ni zadosten podatek za ustrezno ugotavljanje istovetnosti oseb na veliki potniški ladji. Poleg tega je točen datum rojstva pomemben podatek z zdravniškega vidika v primeru majhnih otrok. Poleg tega je priporočljivo, da se ti podatki standardizirajo s podatki, ki so že zagotovljeni v drugih oblikah (obrazci FAL zahtevajo točni datum rojstva).

Predlog spremembe   17

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 98/41/ES

Člen 5 – odstavek 1 – alinea 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  kontaktna številka v sili, če jo potnik zahteva;

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 98/41/ES

Člen 5 – odstavek 1 – alinea 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  podatki o posebni negi ali pomoči v sili, kadar jih potnik navede prostovoljno.

  podatki o posebni negi ali pomoči, ki bi jih lahko potrebovali v sili.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 98/41/ES

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podatki se zberejo pred izplutjem in se v skladu s členom 5 Direktive 2010/65/EU zabeležijo v enotno okence ob izplutju potniške ladje, vendar najpozneje trideset minut po njenem izplutju.

2.  Podatki se zberejo pred izplutjem in se v skladu s členom 5 Direktive 2010/65/EU zabeležijo v enotno okence ob izplutju potniške ladje, vendar najpozneje deset minut po njenem izplutju.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 98/41/ES

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Osebni podatki, zbrani za namene te direktive, se ne bi smeli obdelovati in uporabljati za kateri koli drug namen.“;

3.  Osebni podatki, zbrani za namene te direktive, se ne obdelujejo ali uporabljajo za kateri koli drug namen kot za varnost potnikov in se z njimi vedno ravna v skladu s pravom Unije o varstvu podatkov in zasebnosti, prav tako pa se jih samodejno in brez odlašanja uniči, ko niso več potrebni;

Predlog spremembe   21

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 98/41/ES

Člen 8 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka družba, ki prevzame odgovornost za plovbo potniške ladje, če tako določata člena 4 in 5 te direktive, imenuje popisovalca potnikov, odgovornega za beleženje podatkov iz navedenih določb v enotnem okencu, vzpostavljenem v skladu s členom 5 Direktive 2010/65/EU, ali dajanje navedenih podatkov na voljo s pomočjo sistema samodejnega prepoznavanja.

Vsaka družba, ki prevzame odgovornost za plovbo potniške ladje, če je treba v skladu s členoma 4 in 5 te direktive beležiti podatke, imenuje popisovalca potnikov, odgovornega za beleženje teh podatkov v skladu z navedenimi členi.

Obrazložitev

Jasno je treba opredeliti, kdo bo pošiljal podatke prek enotnega okenca ali sistema samodejnega prepoznavanja. Vključi se tudi možnost elektronskega sistema, ki ga je odobrila država članica, in sicer za tiste operaterje, ki predhodnih dveh možnosti ne morejo uporabljati, ker bi imeli zaradi tega organizacijske težave, zlasti v zvezi z varnostjo in reševanjem oseb. Namen tega predloga spremembe je pojasniti prvotno zamisel iz predloga spremembe 15 osnutka poročila.

Predlog spremembe   22

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 98/41/ES

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Družba osebnih podatkov, zbranih v skladu s členom 5, ne hrani dlje, kot je potrebno za namene te direktive, tj. do trenutka, ko se podatki zabeležijo v enotnem okencu, vzpostavljenem v skladu s členom 5 Direktive 2010/65/EU. Brez poseganja v druge obveznosti poročanja se podatki potem, ko niso več potrebni za ta namen, uničijo.

Družba osebnih podatkov, zbranih v skladu s členom 5, ne hrani dlje, kot je potrebno za namene te direktive, tj. do trenutka, ko se podatki zabeležijo v enotnem okencu, vzpostavljenem v skladu s členom 5 Direktive 2010/65/EU. Brez poseganja v druge posebne obveznosti poročanja v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom, tudi za statistične namene, se podatki potem, ko niso več potrebni za ta namen, samodejno in brez odlašanja uničijo.

Predlog spremembe   23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 98/41/ES

Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ob upoštevanju najnovejše tehnologije in stroškov izvajanja vsako podjetje izvede ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s členom 5, pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom.

Obrazložitev

Predlog spremembe 8 iz mnenja odbora LIBE, sprejet v skladu s 53(4). Varnost podatkov je bistveni del prava Unije na področju varstva podatkov. V predlogu Komisije je to jasno nakazano s priznanjem, da v njem ni nobenih zagotovil v zvezi z dostopnostjo osebnih podatkov. Predloženo besedilo je iz sedanje Direktive 95/46/ES in njene nadomestitve, Uredbe 2016/679. To obveznost, ki je v predlogu črtana, je vseboval tudi člen 11 Direktive 98/41, ki je tukaj nadomeščen z novim členom 11. To obveznost bi bilo treba ponovno uvesti.

Predlog spremembe   24

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a – alinea 1 a (novo)

Direktiva 98/41/ES

Člen 9 – odstavek 2 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  vstavi se naslednja točka (ba):

 

„(ba)  Država članica, iz katere pristanišča potniška ladja izpluje, lahko iz obveznosti iz člena 4(2) izvzame ladjo, ki izključno v zaščitenem morskem območju opravlja linijske prevoze, pri katerih je čas plovbe med pristanki v pristaniščih krajši od ene ure.“

Obrazložitev

To odstopanje je treba ohraniti, da revizija direktive ne bi povzročila nepotrebnih bremen za izvajalce rednih dejavnosti na zaščitenih morskih območjih, ki trajajo manj kot eno uro, kot je določeno z Direktivo 98/71/ES.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 98/41/ES

Člen 10 – odstavek 3 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Osebnih podatkov, zbranih v skladu s členom 5, države članice ne hranijo dlje, kot je potrebno za namene te direktive, to je:

Osebne podatke, zbrane v skladu s členom 5, države članice hranijo:

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 98/41/ES

Člen 10 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v druge obveznosti poročanja se podatki potem, ko niso več potrebni za te namene, uničijo.

Brez poseganja v druge posebne obveznosti poročanja v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom, tudi za statistične namene, se podatki potem, ko niso več potrebni za ta namen, samodejno in brez odlašanja uničijo.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Direktiva 98/41/ES

Člen 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 11a

 

1.   Obdelava osebnih podatkov na podlagi te direktive se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

 

2.   Obdelava osebnih podatkov v institucijah in organih Unije na podlagi te direktive, kot recimo v okviru sistemov enotnih okenc in SafeSeaNet, se izvaja v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.“

Obrazložitev

Predlog spremembe 10 iz mnenja odbora LIBE, sprejet v skladu s 53(4). Pravna doslednost z Direktivo 2010/65, ki vsebuje podobne določbe. Skladno tudi z uvodno izjavo 10. Dejansko s sistemoma enotnih okenc in SafeSeaNet upravlja Evropska agencija za pomorsko varnost.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Direktiva 98/41/ES

Člen 12 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 9 in 12 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 9 in 12 se prenese na Komisijo za pet let, z možnostjo podaljšanja, od [datum začetka veljavnosti].

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Direktiva 98/41/ES

Člen 14 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija ovrednoti izvajanje te direktive ter predloži rezultate vrednotenja Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje [sedem let po datumu iz drugega pododstavka člena 3(1)].

Komisija ovrednoti izvajanje te direktive ter predloži rezultate vrednotenja Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje [dve leti po datumu iz drugega pododstavka člena 3(1)].“.

(1)

  UL C 34, 2.2.2017, str. 172.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Predlog spremembe Direktive Sveta 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, je del širšega pregleda zakonodaje EU na področju varnosti potniških ladij in je v skladu s programom ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), ki ga izvaja Komisija.

V poročilu, nastalem na podlagi tega preverjanja ustreznosti, Komisija ugotavlja, da je pravni okvir EU v splošnem ustrezal svojemu namenu in se je varnost izboljšala, da pa je mogoče zakonodajo še poenostaviti in razjasniti.

Zato je namen tega pregleda posodobiti, razčistiti in poenostaviti obstoječe zahteve za štetje in registracijo oseb in posadke na krovu potniških ladij, hkrati pa izboljšati raven varnosti. Odpravil naj bi dvojne obveznosti poročanja in/ali nesorazmerne zahteve.

Evropski parlament je pri obravnavi treh svežnjev o pomorski varnosti EU prispeval k številnim izboljšavam varnosti na morju v EU. Izrecno je pozval k predložitvi zakonodajnega predloga o posodobitvi zakonodaje na področju varnosti potniških ladij.

Predlog Komisije

Predlog spremembe Direktive 98/41/ES uvaja zahtevo po digitalnem beleženju in sporočanju podatkov potnikov prek usklajenih upravnih postopkov (t. i. nacionalno enotno okence, ki je bilo vzpostavljeno z Direktivo 2010/65/EU), da bi poenostavili operacije iskanja in reševanja v sili. Sedanji sistem shranjevanja podatkov o osebah na krovu v registru družb bo nadomeščen s sistemom elektronskega beleženja podatkov in njihovega takojšnjega posredovanja nacionalnemu enotnemu okencu. S tem predlogom se uvaja tudi prožnost za operaterje na krajših potovanjih. Dodatni predlog za ladje, ki plujejo brez informacijskega sistema ali internetne povezave na krovu, je prenos števila oseb na krovu prek sistema samodejnega prepoznavanja (AIS) ladje.

Predlog uvaja novo kategorijo informacij:

državljanstvo oseb na ladji (na osnovi lastne izjave). Vse pridobljene podatke je treba hraniti, dokler se potovanje varno ne konča, v primeru nezgode pa do konca sodnega postopka. 

V predlogu je pojasnjeno tudi

področje uporabe direktive in razloženo, kako se razume prag 20 navtičnih milj in kako opredeliti „morsko območje D“ v estuarijih in pristaniščih. 

Predloga ne spremlja ocena učinka, temveč delovni dokument služb Komisije in izvedbeni načrt, ki vsebujeta podrobno obrazložitev predlaganih sprememb, oceno učinka nekaterih izmed njih ter povzetek izmenjave o zamislih med posvetovanjem z državami članicami in deležniki. Vključen je tudi časovni razpored za izzive pri izvajanju in dejavnosti podpore.

Stališče poročevalke

Poročevalka pozdravlja namero Komisije, da posodobi, razjasni in poenostavi obstoječe zahteve v tej direktivi, in poziva k uskladitvi in harmonizaciji, da bi zagotovili njeno večjo učinkovitost.

Cilj pregleda sta izvajanje in krepitev enotnega evropskega trga v pomorskem sektorju.

Tehnološke inovacije se odvijajo hitreje, kot smo mislili, zato si poročevalka prizadeva za njihovo nevtralnost.

Podpira digitalno obveščanje, za katerega je treba po predlogu Komisije uporabljati nacionalno enotno okence, če potovanje presega 20 milj, in meni, da je napredek pri razvoju okenca na nacionalni ravni odlična osnova za prihodnji prehod na evropsko enotno okence. Pri tem razvoju pa je treba zagotoviti nekaj prožnosti za operaterje na krajših razdaljah, zato poročevalka predlaga, da bi ponudili tretjo možnost, in sicer prek elektronskega sistema, ki ga je država članica odobrila. Tako bi zagotovili njihovo nemoteno delovanje, hkrati pa tudi varnost za potrebe reševanja, katerih področje uporabe je pogosto lokalno.

Druga točka, ki jo želi poročevalka rešiti, je potreba po večjem varstvu podatkov potnikov, ki bodo samodejno uničeni, kakor hitro ne bodo več služili namenom iz direktive, to je varnosti potnikov in omogočanju operacij iskanja in reševanja.

Poročevalka tudi predlaga obvezno zagotavljanje podatkov o posebni negi ali pomoči, ki bi jo potniki lahko potrebovali v sili, zato da bi bile v primeru potrebe po operaciji reševanja na voljo vse potrebne informacije. Ti podatki se skupaj s popolnim datumom rojstva ter državljanstvom (kot ga predlaga Komisija) in drugimi podrobnostmi zberejo pred izplutjem in se v skladu s členom 5 Direktive 2010/65/EU zabeležijo v enotno okence ob izplutju potniške ladje, vendar najpozneje deset minut po njenem izplutju. Poročevalka meni, da bi moral biti ta čas krajši od 30 minut, ki jih je predlagala Komisija.

V zvezi s pristojnostmi Evropske komisije o delegiranih aktih se poročevalka strinja z uporabo tega orodja, vendar meni, da bi moralo obdobje trajati pet let z možnostjo podaljšanja, ne pa nedoločen čas, kot je v svojem predlogu navedla Komisija.

V tem smislu je tudi skrajšala čas, ki ga ima Komisija, da oceni, ali je odločitev o izvzetju iz obveznosti, ki jo je vložila država članica, neupravičena in ali lahko škoduje konkurenci, ter lahko z izvedbenim aktom od države članice zahteva spremembo ali preklic njene odločitve, in sicer na tri mesece.

Nazadnje pa poročevalka ugotavlja, da bi morala Komisija oceniti izvajanje te direktive ter sozakonodajalcema predložiti rezultate ocene najpozneje dve leti po datumu iz drugega pododstavka člena 3(1), s čimer bi se skrajšalo obdobje sedmih let, ki ga je predlagala Komisija.


MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (28.2.2017)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in o spremembi Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Pripravljavka mnenja: Helga Stevens

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Za zmanjšanje zaskrbljenosti sorodnikov v primeru nesreče in nepotrebnih zamud pri nudenju konzularne pomoči in drugih storitev bi morali sporočeni podatki vsebovati podatke o državljanstvu oseb na ladji. Seznam zahtevanih vnosov podatkov za plovbe, daljše od 20 navtičnih milj, bi bilo treba poenostaviti, pojasniti in čim bolj uskladiti z zahtevami glede poročanja v nacionalno enotno okence.

(6)  Za pravočasno in zanesljivo obveščanje sorodnikov v primeru nesreče in zmanjšanje nepotrebnih zamud pri nudenju konzularne pomoči in drugih storitev bi morali sporočeni podatki vsebovati podatke o državljanstvu oseb na ladji. Seznam zahtevanih vnosov podatkov za plovbe, daljše od 20 navtičnih milj, bi bilo treba poenostaviti, pojasniti in čim bolj uskladiti z zahtevami glede poročanja v nacionalno enotno okence.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Če ukrepi vključujejo obdelavo osebnih podatkov, se izvajajo v skladu s pravom Unije o varstvu osebnih podatkov20. Zlasti osebni podatki, ki se zbirajo za namene Direktive 98/41/ES, se ne bi smeli obdelovati in uporabljati za noben drug namen in se ne bi smeli hraniti dlje, kot je potrebno za namene Direktive 98/41/ES, kot je določeno v Direktivi.

(10)  Ukrepi iz Direktive 98/41/ES in Direktive 2010/65/ES vključujejo obdelavo osebnih podatkov. Obdelavo ureja pravo Unije o varstvu osebnih podatkov, zlasti Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta20a in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta20b, ki velja za obdelavo osebnih podatkov, zabeleženih v okviru sistemov enotnih okenc in SafeSeaNet. Zlasti osebni podatki, ki se zbirajo za namene Direktive 98/41/ES za lažje izvajanje operacij iskanja in reševanja ter za učinkovito odpravljanje posledic nesreč, se ne bi smeli nadalje obdelovati in uporabljati za noben drug namen in se ne bi smeli hraniti dlje, kot je potrebno za specifične namene Direktive 98/41/ES, kot je določeno v Direktivi. Osebne podatke bi bilo zato treba uničiti takoj, ko ladja uspešno zaključi plovbo ali ko se zaključi preiskovalni ali sodni postopek po nesreči ali nujnem primeru.

_______________

__________________

20 Zlasti Uredba (EU) št. XXX/2016 z dne XXX (številka in datum se dodata po uradnem sprejetju) Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (splošna uredba o varstvu podatkov) (sklic na UL se doda po uradnem sprejetju) in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

 

 

20a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

 

20b Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 98/41/ES

Člen 5 – odstavek 1 – alinea 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  leto rojstva,

–  datum rojstva,

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 98/41/ES

Člen 5 – odstavek 1 – alinea 5a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

„običajno prebivališče“,

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 98/41/ES

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Osebni podatki, zbrani za namene te direktive, se ne bi smeli obdelovati in uporabljati za kateri koli drug namen.“;

3.  Osebni podatki, zbrani za namene te direktive, se ne obdelujejo in uporabljajo za kateri koli drug namen.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 98/41/ES

Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice zagotovijo, da v času, ko se zbirajo informacije v skladu s tem členom, vsem osebam na krovu potniške ladje podjetje, ki prevzame odgovornost za plovbo potniške ladje, zagotovi informacije iz Uredbe (EU) 2016/679 v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 98/41/ES

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Družba osebnih podatkov, zbranih v skladu s členom 5, ne hrani dlje, kot je potrebno za namene te direktive, tj. do trenutka, ko se podatki zabeležijo v enotnem okencu, vzpostavljenem v skladu s členom 5 Direktive 2010/65/EU. Brez poseganja v druge obveznosti poročanja se podatki potem, ko niso več potrebni za ta namen, uničijo.

Družba osebnih podatkov, zbranih v skladu s členom 5, ne hrani dlje, kot je potrebno za namene te direktive, tj. do trenutka, ko se podatki zabeležijo v enotnem okencu, vzpostavljenem v skladu s členom 5 Direktive 2010/65/EU. Brez poseganja v druge posebne obveznosti poročanja v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom, tudi za statistične namene, se podatki potem, ko niso več potrebni za ta namen, takoj uničijo.

Obrazložitev

Besedilo v predlogu „brez poseganja v druge obveznosti poročanja“ ne zagotavlja pravne gotovosti, saj ne opredeljuje teh drugih obveznosti poročanja, niti njihove pravne podlage, niti njihovih namenov. To spremembo je predlagal evropski nadzornik za varstvo podatkov v svojem mnenju, da bi tako zagotovili pravno gotovost.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 98/41/ES

Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ob upoštevanju najnovejše tehnologije in stroškov izvajanja vsako podjetje izvede ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s členom 5, pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali naključno izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do shranjenih, posredovanih ali na drug način obdelanih osebnih podatkov.

Obrazložitev

Varnost podatkov je bistven sestavni del prava Unije na področju varstva podatkov. V predlogu Komisije je to jasno nakazano s priznanjem, da v njem ni nobenih zagotovil v zvezi z dostopnostjo osebnih podatkov. Predloženo besedilo je iz sedanje Direktive 95/46/ES in njene nadomestitve, Uredbe 2016/679. To obveznost, ki je v predlogu črtana, je vseboval tudi člen 11 Direktive 98/41, ki je tukaj nadomeščen z novim členom 11. To obveznost bi bilo treba ponovno uvesti.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 98/41/ES

Člen 10 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v druge obveznosti poročanja se podatki potem, ko niso več potrebni za te namene, uničijo.“;

Brez poseganja v druge posebne obveznosti poročanja v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom, tudi za statistične namene, se podatki potem, ko niso več potrebni za ta namen, takoj uničijo.

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe 3 za zagotovitev pravne doslednosti.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Direktiva 98/41/ES

Člen 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a.  Vstavi se naslednji člen:

 

Člen 11a

 

1.   Obdelava osebnih podatkov na podlagi te direktive se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

 

2.   Obdelava osebnih podatkov v institucijah in organih Unije na podlagi te direktive, kot recimo v okviru sistemov enotnih okenc in SafeSeaNet, se izvaja v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Obrazložitev

Pravna doslednost z Direktivo 2010/65, ki vsebuje podobne določbe. Sodi tudi skupaj z uvodno izjavo 10. Dejansko s sistemoma enotnih okenc in SafeSeaNet upravlja Evropska agencija za pomorsko varnost.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Direktiva 98/41/ES

Člen 14 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija ovrednoti izvajanje te direktive ter predloži rezultate vrednotenja Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje [sedem let po datumu iz drugega pododstavka člena 3(1)].“.

Komisija ovrednoti izvajanje te direktive ter predloži rezultate vrednotenja Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje [tri leta po datumu iz drugega pododstavka člena 3(1)].“.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Registracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in sprememba Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih

Referenčni dokumenti

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

9.6.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Helga Stevens

14.11.2016

Obravnava v odboru

31.1.2017

27.2.2017

 

 

Datum sprejetja

27.2.2017

 

 

 


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Registracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in sprememba Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih

Referenčni dokumenti

COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)

Datum predložitve EP

6.6.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

9.6.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Izaskun Bilbao Barandica

1.8.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Datum sprejetja

11.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka

Datum predložitve

21.4.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov