Postup : 2016/0281(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0170/2017

Předložené texty :

A8-0170/2017

Rozpravy :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Hlasování :

PV 06/07/2017 - 11.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0311

ZPRÁVA     ***I
PDF 1129kWORD 153k
25.4.2017
PE 599.835v02-00 A8-0170/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro rozvoj

Rozpočtový výbor

Zpravodajové: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial

(Společná schůze výborů – článek 55 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0586),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 209 odst. 1 a čl. 212 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0377/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru a na stanovisko Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0170/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Ambiciózní plán vnějších investic (EIP) Unie je nutný pro podporu započínajících investic v Africe a v zemích sousedství jako prostředek k prosazování cílů udržitelného rozvoje Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 („Agenda 2030“), jakož i závazků v rámci nedávno revidované evropské politiky sousedství, čímž se řeší hlavní příčiny migrace. Rovněž by měl přispět k provádění Pařížské dohody o změně klimatu (COP 21).

(1)  Ambiciózní plán vnějších investic (EIP) Unie má za cíl podporu započínajících investic v Africe a v zemích sousedství jako příspěvek k dosažení cílů udržitelného rozvoje Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 („Agenda 2030“), zejména pokud jde o vymýcení chudoby, jakož i závazků v rámci nedávno revidované evropské politiky sousedství. Investice v Africe a v zemích sousedství přispějí k řešení migračních tlaků, které vznikají v důsledku chudoby, konfliktů, nestability, nedostatečného rozvoje, nerovnosti, porušování lidských práv, demografického růstu, nedostatečné zaměstnanosti a ekonomických příležitostí a také změny klimatu, a doplní rámce partnerství s třetími zeměmi. EIP by měl rovněž přispět k provádění Pařížské dohody o změně klimatu (COP 21).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  EIP by měl zahrnovat závazek Unie v rámci akčního programu z Addis Abeby o financování rozvoje. Rovněž by měl umožnit evropským investorům a soukromým společnostem, včetně malých a středních podniků, účinněji se podílet na udržitelném rozvoji v partnerských zemích.

(2)  EIP by měl zahrnovat závazek Unie v rámci akčního programu z Addis Abeby o financování rozvoje a zásady účinnosti rozvoje a soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, které jsou stanoveny v článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Rovněž by měl umožnit investorům a soukromým společnostem, především mikropodnikům a malým a středním podnikům, účinněji přispívat k udržitelnému rozvoji v partnerských zemích v souladu s politikami Unie v oblasti rozvoje a sousedství.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  EFSD by měl přispět k provádění Agendy 2030, která uznává mezinárodní migraci jako vícerozměrnou realitu, která má velký význam pro rozvoj zemí původu, tranzitu a určení, a vyžaduje soudržné a komplexní reakce, přičemž zdůrazňuje potenciál migrantů přispět k růstu podporujícímu začlenění a k udržitelnému rozvoji.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  To je v souladu s globální strategií Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, jež zahrnuje výzvy, jako je migrace a odolnost, do celkového rámce zahraniční politiky EU a zajišťuje soudržnost a synergie s evropskou rozvojovou politikou a politikou sousedství.

(3)  To je v souladu s globální strategií Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, jež zahrnuje výzvy, jako je migrace a odolnost, do celkového rámce zahraniční politiky EU a zajišťuje, aby vnější politika Unie byla plně soudržná s cíli rozvojové politiky, a dále zajišťuje synergie s evropskou rozvojovou politikou a politikou sousedství. Je to rovněž v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a mezinárodním právem v oblasti lidských práv, zajišťuje přístup na základě lidských práv a řeší násilné vysidlování a nelegální migraci.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  EIP by měl poskytnout integrovaný finanční balíček za účelem financování investic započínajících v regionech Afriky pro země, které jsou stranami Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 200022, a v zemích evropského sousedství, a přispět tak k růstu a vytváření pracovních příležitostí, maximalizaci adicionality, výrobě inovativních produktů a zapojení finančních prostředků ze soukromého sektoru.

(4)  Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) by měl jako součást EIP poskytnout integrovaný finanční balíček za účelem financování a přilákání investic, které napomohou udržitelnému hospodářskému a sociálnímu rozvoji podporujícímu začlenění a posílí socioekonomickou odolnost partnerských zemí, přičemž je třeba usilovat o maximalizaci adicionality, řešení selhání trhu a nepříznivých investičních situací a zapojení finančních prostředků ze soukromého sektoru. Operace EFSD by měly být jasně odlišeny od jiných forem podpory, zejména operací v rámci mandátu k poskytování úvěrů třetím zemím ze strany Evropské investiční banky (EIB), Iniciativy pro ekonomickou odolnost a investiční facility AKP-IF, a měly by je doplňovat. Operace EFSD by také měly doplňovat stávající aktivity dalších způsobilých finančních institucí a pokrývat slepá místa v oblasti investic, která tyto instituce nejsou v současné době schopny pokrýt.

__________________

 

22 Úř. věst. L 317, 15.12.2000 ve znění Úř. věst. L 287, 4.11.2010.

 

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Zapojení soukromého sektoru do unijní spolupráce s partnerskými zeměmi prostřednictvím EFSD by mělo přinášet měřitelné a dodatečné dopady na rozvoj, nemělo by však vést k narušování trhu, mělo by být nákladově efektivní a založeno na vzájemné odpovědnosti a na sdílení rizik a nákladů. Mělo by být postaveno na závazku respektovat mezinárodně dohodnuté pokyny a zásady, včetně zásad pro odpovědné investování a obecných zásad Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv a směrnic Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  EFSD by měl podporovat tvorbu důstojných pracovních míst, hospodářských příležitostí a podnikání a také zelený růst podporující začlenění, s důrazem na rovnost žen a mužů a zlepšování postavení žen a mladých lidí v souladu s akčním plánem Unie pro rovnost žen a mužů 2016–2020, přičemž je třeba posilovat právní stát, řádnou správu věcí veřejných, lidská práva a rovný přístup k přírodním zdrojům a jejich spravedlivé využívání.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Za účelem plnění politických závazků EU týkajících se obnovitelné energie, energetické účinnosti, zmírnění klimatických změn a přizpůsobení se těmto změnám by měl být minimální podíl 35 % finančních prostředků v rámci EFSD určen na finanční a investiční operace plně související s těmito odvětvími, a tím přispívat k provádění Pařížské dohody o změně klimatu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d)  Opatření prováděná v rámci tohoto nařízení by měla být koncipována tak, aby splňovala kritéria platná pro oficiální rozvojovou pomoc, která stanovil Výbor OECD pro rozvojovou pomoc (DAC), přičemž by měla zohledňovat zvláštnosti rozvoje soukromého sektoru, a tak, aby oficiální rozvojovou pomoc zaměřovala na nejméně rozvinuté země, do nichž by mělo v blízké budoucnosti směřovat 50 % oficiální rozvojové pomoci Unie.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4e)  Technická pomoc poskytovaná partnerským zemím by měla představovat druhý pilíř EIP. V této souvislosti by měla Komise posílit pomoc, aby partnerským zemím usnadnila přilákání investic díky lepší přípravě a propagaci projektů, vytváření většího počtu projektů financovatelných z bankovních úvěrů a uvádění těchto projektů ve známost v mezinárodním investorském společenství. Měl by být zřízen internetový portál projektu v podobě veřejně přístupné a uživatelsky vstřícné databáze, která bude poskytovat náležité informace týkající se každého projektu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4f)  Třetím pilířem EIP by mělo být zlepšování investičního klimatu a celkového politického prostředí v partnerských zemích. V rámci současných politických vztahů Unie s partnerskými zeměmi by Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoká představitelka“) měly vést politické dialogy zaměřené na budování právních rámců, politik a institucí, které budou podporovat hospodářskou stabilitu, udržitelné investice a růst podporující začlenění. Tyto politické dialogy by měly zahrnovat mimo jiné boj proti korupci, organizované trestné činnosti a nelegálním finančním tokům, řádnou správu věcí veřejných, začlenění místních trhů, podporu podnikání a místního podnikatelského prostředí, dodržování lidských práv a zásad právního státu a zohledňování rovnosti žen a mužů v jednotlivých politikách.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) by měly tvořit regionální investiční platformy, které budou kombinovat financování ze stávajících nástrojů kombinovaného financování a záruku EFSD. Stávající nástroje kombinovaného financování pro Afriku byly zřízeny rozhodnutím Komise C(2015) 5210 a prováděcím rozhodnutím Komise C(2016) 3436 pro sousedství. Každá regionální investiční platforma by měla mít provozní radu, jež je nápomocna Komisi při definování regionálních a odvětvových investičních cílů, regionálních, odvětvových a tematických investičních oken, vypracovává stanoviska týkající se operací souvisejících s kombinováním zdrojů a projednává používání záruky EFSD v souladu s investičními okny, která mají být stanovena.

(5)  EFSD by měly tvořit regionální investiční platformy, které budou kombinovat financování ze stávajících nástrojů kombinovaného financování a záruku EFSD. Regionální investiční platformy by měly vzniknout přeměnou stávajících nástrojů kombinovaného financování, které byly zřízeny rozhodnutími Komise. Jako první by měly být zřízeny regionální investiční platformy pro Afriku a sousedství. Mělo by být možné rozšířit zeměpisnou oblast působnosti EFSD prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci. Každá regionální investiční platforma by měla mít provozní radu, jež je nápomocna Komisi při definování a monitorování regionálních a odvětvových investičních cílů, regionálních, odvětvových a tematických investičních oken, vypracovává stanoviska týkající se operací souvisejících s kombinováním zdrojů a projednává používání záruky EFSD v souladu s investičními okny, která mají být stanovena.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  S ohledem na zjištění Účetního dvora1a , pokud jde o využívání kombinovaných zdrojů financování v rámci vnějších vztahů Unie, který poukázal na to, že v případě téměř poloviny hodnocených projektů nebyl dostatek důkazů, aby bylo možné tvrdit, že granty byly přiděleny oprávněně, a že v řadě těchto případů existovaly doklady o tom, že tyto investice by proběhly i bez přispění Unie, je zásadně důležité, aby se kombinování finančních zdrojů používalo pouze v případě, že Komise jasně prokáže jeho přidanou hodnotu.

 

____________

 

1a Zvláštní zpráva EÚD č. 16/2014 „Účinnost kombinování grantů regionálních investičních nástrojů s půjčkami finančních institucí za účelem podpory vnější politiky EU“.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  EFSD by se ze své pozice měl plně zavázat, že bude dodržovat lidská práva a rovné zacházení v přijímajících zemích a u všech subjektů spojených s finančními a investičními aktivitami.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Kromě toho by měl EFSD fungovat jako „jednotné kontaktní místo“ pro přijímaní návrhů na financování od finančních institucí a veřejných nebo soukromých investorů a poskytovat široké spektrum finanční podpory pro způsobilé investice. Záruka EFSD by měla být zaštítěna záručním fondem EFSD. EFSD by měl využívat inovační nástroje na podporu investic a zapojit soukromý sektor.

vypouští se

.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Koordinace a soudržnost EFSD s mandátem k poskytování úvěrů třetím zemím Evropské investiční banky (EIB) podle rozhodnutí [jež má být přijato], včetně iniciativy EIB na podporu odolnosti, jakož i s investiční facilitou AKT23, by měla být zajištěna prostřednictvím strategické rady EFSD.

(7)  Měla by být zřízena strategická rada EFSD, která bude nápomocna Komisi při vytváření strategických pokynů, stanovování celkových investičních cílů a zajišťování zeměpisně i tematicky vhodného a rozmanitého pokrytí investičních oken. Strategická rada by měla podporovat celkovou koordinaci, doplňkovost a soudržnost mezi regionálními investičními platformami, mezi třemi pilíři plánu vnějších investic, mezi plánem vnějších investic a ostatními iniciativami Unie v oblasti migrace a s unijními nástroji vnějšího financování a svěřeneckými fondy, s mandátem EIB k poskytování úvěrů třetím zemím, včetně iniciativy EIB na podporu odolnosti, a s investiční facilitou AKT23.

__________________

__________________

23 Příloha II dohody z Cotonou.

23 Příloha II dohody z Cotonou.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Kromě toho by strategická rada měla podporovat Komisi při stanovování strategických pokynů a celkových investičních cílů.Strategická rada by měla rovněž podporovat koordinaci a soudržnost mezi regionálními platformami. Tím by se měla zajistit doplňkovost různých nástrojů vnější činnosti. Strategické radě by měla společně předsedat Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby se zajistila jednotnost a soulad s cíli vnější politiky Unie a s rámci partnerství s třetími zeměmi.

(8)  Strategické radě by měla společně předsedat Komise a vysoká představitelka, aby se zajistila jednotnost a soulad s cíli vnější politiky Unie, především se základními cíli Unie v oblasti rozvoje, stávajícími strategiemi a nástroji, rámci partnerství s třetími zeměmi a s dalšími snahami Unie zaměřenými na řešení základních příčin migrace, a dodržování závazků v oblasti soudržnosti politik ve prospěch rozvoje. Evropský parlament by se měl strategické rady účastnit jako stálý pozorovatel s cílem zabezpečit své právo a povinnost vykonávat kontrolu provádění EFSD.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Komise a EIB by měly uzavřít dohodu upřesňující podmínky jejich spolupráce při řízení záruky EFSD a měly by tuto dohodu předložit strategické radě.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodněnís 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  EFSD by měl fungovat jako „jednotné kontaktní místo“, které přijímá návrhy na financování od finančních institucí a veřejných nebo soukromých investorů a poskytuje široké spektrum finanční podpory pro způsobilé investice, které vedou k udržitelnému ekonomickému, sociálnímu a environmentálnímu rozvoji podporujícímu začlenění. Záruka EFSD by měla být zaštítěna záručním fondem EFSD.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodněnís 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8c)  EFSD by měl řešit problém nedostatku soukromých investic a používat inovativní nástroje na podporu investic a usnadnění přístupu k financování ze strany domácích a zahraničních investorů, a to zejména místním společnostem, mikropodnikům a malým a středním podnikům, přičemž by se měl zaměřit na oblasti, které mohou pomoci dosáhnout výsledků z hlediska udržitelného rozvoje, a podpořit zapojení evropských společností.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8d)  Záruka EFSD by neměla být použita na financování významných projektů v oblasti infrastruktury, které mají malý dopad na tvorbu pracovních míst a jejichž poměr nákladů a přínosů vede k neudržitelnosti investice. Ze záruky EFSD by měly být financovány pouze projekty, jejichž provádění není kontroverzní z hlediska životního prostředí nebo finančního a sociálního hlediska, a to na základě nezávislého a hloubkového posouzení ex ante a odpovídající analýzy přínosů a nákladů.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8e)   Delegace Evropské unie v partnerských zemích by měly podporovat přístup k EFSD, aktivně poskytovat informace o tomto fondu a posilovat soudržnost mezi používáním záruky EFSD, používáním kombinovaného financování v rámci regionálních investičních platforem, poskytováním posílené cílené technické pomoci a politickými dialogy v příslušných zemích.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Záruka EFSD by měla být poskytována způsobilým zainteresovaným partnerským stranám k financování a investičním operacím nebo pro záruční nástroje na počáteční investiční období do 31. prosince 2020.

(9)  Záruka EFSD by měla být poskytována způsobilým zainteresovaným partnerským stranám k financování a investičním operacím nebo pro záruční nástroje na počáteční investiční období do 31. prosince 2020 s možností prodloužení, je-li to považováno za nutné.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)   Záruka EFSD by měla být řízena tak, aby zajišťovala rovné podmínky pro způsobilé zainteresované partnerské strany, předcházela střetům zájmů a byla účelná s ohledem na cíl zapojení finančních prostředků ze soukromého sektoru do financování investic a maximalizace adicionality.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Aby se zvýšil dopad záruky EFSD s ohledem na potřeby dotčených regionů, měly by mít členské státy možnost poskytovat příspěvky v podobě záruky nebo v hotovosti. Tyto příspěvky by mohly být určeny podle regionů, odvětví nebo investičního okna.

(14)  Aby se zvýšil dopad záruky EFSD s ohledem na potřeby dotčených regionů, měly by mít členské státy a země ESVO možnost poskytovat příspěvky v podobě záruky nebo v hotovosti. Tyto příspěvky by mohly být určeny podle regionů nebo existujícího investičního okna.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Jelikož financování ERF je třeba využít pro země způsobilé v rámci 11. Evropského rozvojového fondu (ERF)25, vyžaduje se přidělení nejméně 400 000 000 EUR na krytí záruky EFSD na investice po celou dobu provádění záruky EFSD. Záruka EFSD by měla být dostupná teprve po vyčlenění prostředků ve výši 400 000 000 EUR z 11. ERF do záručního fondu EFSD.

(15)  Jelikož financování ERF je třeba využít pro země způsobilé v rámci 11. Evropského rozvojového fondu (ERF)25, vyžaduje se přidělení nejméně 400 000 000 EUR na krytí záruky EFSD na investice po celou dobu provádění záruky EFSD. Záruka EFSD by měla být dostupná teprve po potvrzení příspěvku ve výši 400 000 000 EUR z 11. ERF do záručního fondu EFSD. Jelikož mají být použity finanční prostředky ERF, měla by záruka EFSD zahrnovat investice do oblastí, z nichž byly přesměrovány původní finanční prostředky. Měly by být dodrženy závazky týkající se zajištění toho, aby financování ERF bylo způsobilé jako oficiální rozvojová pomoc, a stejně tak by měla být respektována budoucí rozhodnutí, která učiní Výbor pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v oblasti nástrojů soukromého sektoru.

__________________

__________________

25Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1).

25Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Jelikož mají být použity finanční prostředky z evropského nástroje sousedství, který byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/20141a, mělo by být nejméně 100 000 000 EUR ze záruky EFSD přiděleno na investice v partnerských zemích sousedství po celou dobu provádění záruky EFSD.

 

___________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 27).

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Komise by v zájmu zajištění odpovědnosti vůči evropským občanům měla každoročně podávat zprávu Evropskému parlamentu a Radě o finančních a investičních operacích, na něž se vztahuje záruka EFSD. Zpráva by měla být zveřejněna s cílem umožnit příslušným zúčastněným stranám, včetně občanské společnosti, vyjádřit své stanovisko. Komise by v zájmu zajištění odpovědnosti a transparentnosti měla každoročně podávat zprávu Evropskému parlamentu a Radě o řízení záručního fondu EFSD.

(16)  Komise by v zájmu zajištění plné odpovědnosti vůči evropským občanům a dohledu a kontroly ze strany Evropského parlamentu měla každoročně podávat zprávu Evropskému parlamentu a Radě a informovat Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU o finančních a investičních operacích, na něž se vztahuje záruka EFSD. Zpráva by měla být zveřejněna s cílem umožnit příslušným zúčastněným stranám, včetně občanské společnosti, vyjádřit své stanovisko. Komise by v zájmu zajištění odpovědnosti a transparentnosti měla každoročně podávat zprávu Evropskému parlamentu a Radě o řízení záručního fondu EFSD.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Za účelem zajištění sledování a odpovědnosti EFSD a plánu vnějších investic může Evropský parlament uspořádat slyšení v rámci dialogu o investicích s Komisí, vysokou představitelkou, EIB a ostatními způsobilými finančními institucemi i s organizacemi občanské společnosti a soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Aby se zohlednily získané zkušenosti a umožnil další vývoj EFSD, mělo by být fungování EFSD a využívání záručního fondu EFSD vyhodnoceno Komisí. Uplatňování tohoto nařízení by mělo být posouzeno samostatně, aby bylo možno posoudit úroveň souladu provádění s právním základem, ale také stanovit použitelnost a proveditelnost nařízení v dosažení jeho cílů.

(17)  Aby se zohlednily získané zkušenosti a umožnil další vývoj EFSD, mělo by být fungování EFSD a využívání záručního fondu EFSD vyhodnoceno Komisí a externími hodnotiteli a každoročně podrobeno konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně organizací občanské společnosti. Uplatňování tohoto nařízení by mělo být posouzeno samostatně, aby bylo možno posoudit úroveň souladu provádění s právním základem, ale také stanovit použitelnost a proveditelnost nařízení v dosažení jeho cílů.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Za účelem ochrany finančních zájmů Unie, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci, praní peněz nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie v souvislosti s jakoukoli finanční a investiční operací, na niž se vztahuje toto nařízení, je oprávněn Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět vyšetřování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201326, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9627 a nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9528.

(18)  Za účelem boje proti finanční trestné činnosti, zejména prostřednictvím odhalování případů podvodu, korupce a praní peněz, a za účelem boje proti jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie v souvislosti s jakoukoli finanční a investiční operací, na niž se vztahuje toto nařízení, je oprávněn Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět vyšetřování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 a nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95.

__________________

__________________

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

27Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

27Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

28Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

28Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  S cílem přispět k mezinárodnímu boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a praní peněz by zainteresované partnerské strany neměly podporovat žádné činnosti sloužící protiprávním účelům a neměly by se podílet na žádné finanční nebo investiční operaci prostřednictvím subjektu umístěného v nespolupracující jurisdikci.

(19)  S cílem přispět k mezinárodnímu boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům, podvodům, korupci a praní peněz by měly být veškeré finanční prostředky prostřednictvím EFSD poskytovány naprosto transparentně. Dále by zainteresované partnerské strany neměly podporovat žádné činnosti sloužící protiprávním účelům ani se podílet na žádné finanční nebo investiční operaci prostřednictvím subjektu umístěného v nespolupracující jurisdikci nebo v daňovém ráji. Žádná ze stran by také neměla využívat vyhýbání se daňovým povinnostem ani agresivní daňové plánování.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Za účelem plnění politických závazků EU týkajících se obnovitelné energie a klimatických změn by měl být minimální podíl 20 % prostředků přidělených v rámci EFSD určen na finanční a investiční operace související s těmito odvětvími,

vypouští se

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b)  Tok remitencí do rozvojových zemí je podstatně důležitější než tok oficiální rozvojové pomoci. Proto by projekty nebo nástroje, které usnadňují převod remitencí a nižší náklady na ně, měly být způsobilé pro přidělení finančních prostředků z EFSD.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20c)  S cílem zohlednit politický vývoj a nutnost zapojení Unie do světového dění by pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie měla být svěřena Komisi, pokud jde o změnu přílohy k tomuto nařízení, v níž je uveden seznam regionů způsobilých pro podporu prostřednictvím záruky EFSD. Pravomoc přijímat akty podle článku 290 SFEU by měla být svěřena Komisi, pokud jde o definování seznamu investičních oken. Je především důležité, aby Komise během přípravné práce provedla příslušné konzultace, a to i na úrovni odborníků, a aby tyto konzultace proběhly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a. Za účelem zajištění rovné účasti při přípravě aktů v přenesené pravomoci především Evropský parlament a Rada dostávají veškeré dokumenty ve stejnou dobu jako odborníci z členských států a jejich odborníci mají běžně přístup na schůzky odborných skupin Komise, které pracují na přípravě aktů v přenesené pravomoci.

 

__________________

 

1a Úř. věst L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „adicionalitou“ rozumí zásada, jež zajišťuje, že cílem podpory ze záruky EFSD nemůže být nahrazení podpory členského státu, soukromého financování či jiných finančních zásahů Unie a že jejím cílem je řešit selhání trhu a vyhnout se vytěsňování jiných veřejných či soukromých investic.

5)  „adicionalitou“ rozumí zásada, jež zajišťuje, že EFSD přispívá k udržitelnému rozvoji prostřednictvím operací, jež řeší selhání trhu nebo nepříznivé investiční situace a které by nemohly být provedeny nebo by nemohly dosáhnout pozitivních výsledků ve stejné míře bez podpory EFSD. Tato zásada také vyžaduje, aby operace EFSD mobilizovaly nové finanční prostředky ze soukromého sektoru, aby jejich cílem nebylo nahrazení podpory členského státu, soukromého financování či jiných finančních zásahů Unie nebo mezinárodního společenství a aby předcházely vytěsňování jiných veřejných či soukromých investic. Zásada dále vyžaduje, aby projekty podporované EFSD měly typicky rizikovější profil než portfolio investic podporovaných způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami v rámci jejich obvyklých investičních politik před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Cílem EFSD jakožto integrovaného finančního balíčku je podpořit poskytnutím kapacity financování ve formě grantů, záruk a jiných finančních nástrojů způsobilým zainteresovaným partnerským stranám investice a lepší přístup k financování započínajícímu v partnerských zemích Africky a v zemích evropského sousedství.

1.  Cílem EFSD jakožto integrovaného finančního balíčku je podpořit udržitelný hospodářský a sociální rozvoj podporující začlenění a posílit socioekonomickou odolnost partnerských zemí prostřednictvím podpory investic a zvýšeného přístupu k finančním prostředkům poskytnutím kapacity financování ve formě grantů, záruk a jiných finančních nástrojů způsobilým zainteresovaným partnerským stranám, a to v partnerských zemích Afriky a v zemích evropského sousedství, a přitom maximalizovat adicionalitu, přinést inovativní produkty a zapojit finanční prostředky ze soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  EFSD přispívá k plnění cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 se zvláštním zaměřením na udržitelný růst, vytváření pracovních míst, socioekonomická odvětví a na podporu mikropodniků a malých a středních podniků, čímž se řeší základní příčiny migrace a přispívá k udržitelnému znovuzačlenění navrácených migrantů v zemích jejich původu a zároveň k maximalizaci adicionality, výrobě inovativních produktů a zapojení finančních prostředků ze soukromého sektoru.

2.  EFSD přispívá k plnění cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 a řídí se cíli pro vnější činnost Unie stanovenými v článku 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a cíli politiky Unie v oblasti rozvojové spolupráce stanovenými v článku 208 SFEU a mezinárodně dohodnutými zásadami pro účinnost rozvoje, čímž přispívá k politikám Unie v oblasti rozvoje a sousedství, se zvláštním zaměřením na vymýcení chudoby, dlouhodobý udržitelný růst podporující začlenění, vytváření důstojných pracovních míst, socioekonomická odvětví a na podporu mikropodniků a malých a středních podniků. Tím EFSD mimo jiné přispívá k řešení konkrétních socioekonomických základních příčin migrace a přispívá k udržitelnému znovuzačlenění migrantů, kteří se vracejí do zemí svého původu, a také posiluje odolnost tranzitních a hostitelských komunit.

 

EFSD také přispívá k provádění Pařížské dohody tím, že investice směřuje do odvětví, která napomáhají mírnění dopadů změny klimatu a přizpůsobení se těmto změnám.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

V regionech a zemích, v níž EFSD působí, musí dodržovat cíle stanovené v aktech Unie, kterými se zřizují příslušné nástroje vnějšího financování, a priority obsažené ve vnitrostátních nebo regionálních programech, pokud jsou k dispozici.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  EFSD tvoří regionální investiční platformy, které budou kombinovat financování ze stávajících nástrojů kombinovaného financování a záruku EFSD.

1.  EFSD tvoří regionální investiční platformy, které byly zřízeny na základě stávajících nástrojů kombinovaného financování Unie v rámci vnější činnosti a a budou kombinovat své operace související s kombinováním zdrojů a záruku EFSD.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Řízení EFSD je zajištěno Komisí.

2.  Řízení EFSD je zajištěno Komisí. Komise při provozním řízení záruky EFSD úzce spolupracuje s EIB za podpory ostatních způsobilých zainteresovaných partnerských stran. Za tímto účelem se vytvoří odborná pracovní skupina.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V řízení EFSD je Komisi nápomocna strategická rada.

V řízení EFSD Komisi radí strategická rada.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytuje strategické pokyny a podporuje Komisi při stanovování celkových investičních cílů, pokud jde o využívání záruky EFSD. Strategický výbor rovněž podporuje celkovou koordinaci a soudržnost mezi regionálními investičními platformami a s operacemi v rámci mandátu k poskytování úvěrů třetím zemím řízenými EIB, včetně iniciativy EIB na podporu odolnosti.

Strategická rada poskytuje strategické pokyny a podporuje Komisi při stanovování celkových investičních cílů, pokud jde o využívání záruky EFSD a při monitorování zeměpisně i tematicky vhodného a rozmanitého pokrytí investičních oken, přičemž věnuje zvláštní pozornost nejméně rozvinutým zemím a nestabilním státům. Strategická rada zajistí, aby operace EFSD podporovaly strategické priority vnější činnosti a rozvojové politiky Unie a především její obecné zásady a cíle, jak je stanoveno v článku 21 SEU a článku 208 SFEU.

 

Strategická rada také podporuje celkovou koordinaci, doplňkovost a soudržnost mezi regionálními investičními platformami, mezi třemi pilíři plánu vnějších investic, mezi plánem vnějších investic a ostatními snahami Unie v oblasti migrace a provádění Agendy 2030 a s unijními nástroji vnějšího financování a svěřeneckými fondy, s mandátem EIB k poskytování úvěrů třetím zemím, včetně iniciativy EIB na podporu odolnosti, a s investiční facilitou AKT.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Strategický výbor sestává ze zástupců Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoká představitelka“), členských států a EIB. Komise může přizvat další přispěvatele, aby se stali členy strategické rady, ve vhodných případech s ohledem na názor strategické rady. Partnerským zemím a příslušným regionálním organizacím, způsobilým zainteresovaným partnerským stranám a Evropskému parlamentu může být případně udělen status pozorovatele. Strategické radě společně předsedá Komise a vysoká představitelka.

2.  Strategický výbor sestává ze zástupců Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoká představitelka“), přispívajících členských států a EIB. Komise může přizvat další přispěvatele, aby se stali členy strategické rady, ve vhodných případech s ohledem na názor strategické rady. Evropskému parlamentu přísluší status pozorovatele. Pozorovatelé jmenovaní Evropským parlamentem mají právo se plně účastnit rozprav, ale nemají právo hlasovat. Partnerským zemím a příslušným regionálním organizacím, způsobilým zainteresovaným partnerským stranám a jiným zúčastněným stranám může být případně udělen status pozorovatele. Strategické radě společně předsedá Komise a vysoká představitelka.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Strategická rada na první schůzi přijme svůj jednací řád, který bude zahrnovat podrobnosti ohledně počtu schůzí, které se mají každoročně konat, hlasovacích práv jejích členů a zpráv o pokroku, které má vydávat Komise. Zápisy z jednání a pořady jednání schůzí strategické rady se zveřejňují.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Strategická rada pravidelně pořádá konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami ohledně směřování a provádění EFSD.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Během fáze provádění EFSD strategická rada co nejdříve přijme a zveřejní pokyny, které stanoví, jak zajistit soulad operací EFSD s cíli a kritérii způsobilosti stanovenými v článku 8.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2d.  Strategická rada ve svých strategických pokynech zohlední příslušná usnesení Evropského parlamentu a rozhodnutí a závěry Rady.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Regionální provozní rady

 

1.  Každá regionální investiční platforma má provozní radu.

 

2.  Provozní rady jsou nápomocny Komisi při definování regionálních a odvětvových investičních cílů a regionálních, odvětvových a tematických investičních oken a vypracovávají stanoviska týkající se operací souvisejících s kombinováním zdrojů a používání záruky EFSD. Především poskytují pokyny ohledně návrhů na budoucí financování, sledují a kontrolují seznam připravených projektů, zkoumají výsledky související s projekty a sledují portfolio schválených projektů.

 

3.  Provozním radám předsedá Komise a skládají se ze zástupců Komise, vysoké představitelky a členských států jakožto členů s hlasovacím právem a případně ze způsobilých zainteresovaných partnerských stran v roli pozorovatelů. Evropskému parlamentu je udělen status pozorovatele.

 

4.  Komise a vysoká představitelka zajistí úzké zapojení delegací Evropské unie a způsobilých zainteresovaných partnerských stran do přípravy činnosti provozních rad.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Unie poskytne neodvolatelnou a bezpodmínečnou záruku na první žádost způsobilé zainteresované partnerské straně pro finanční a investiční operace, na něž se vztahuje toto nařízení, započínající v partnerských zemích Afriky a v zemích evropského sousedství.

1.  Unie po pečlivém zvážení životaschopnosti projektu poskytne neodvolatelnou a bezpodmínečnou záruku na první žádost způsobilé zainteresované partnerské straně pro finanční a investiční operace, na něž se vztahuje toto nařízení.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Záruka EFSD podpoří finanční a investiční operace v partnerských zemích v regionech uvedených v příloze. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 20a, pokud jde o změnu přílohy, v níž je uveden seznam regionů způsobilých pro podporu prostřednictvím záruky EFSD.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Maximální lhůta pro uzavření dohod mezi způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami a finančními zprostředkovateli nebo konečnými příjemci činí čtyři roky od uzavření příslušné dohody o záruce.

3.  Maximální lhůta pro uzavření dohod mezi způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami a partnery pro spolufinancování ze soukromého sektoru, finančními zprostředkovateli nebo konečnými příjemci činí čtyři roky od uzavření příslušné dohody o záruce.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční a investiční operace způsobilé pro podporu prostřednictvím záruky EFSD musí být v souladu s politikami Unie, konkrétně s rozvojovou politikou a politikou sousedství Unie, se strategiemi a politikami partnerských zemí, přičemž jejich účelem je podpořit tyto obecné cíle:

1.  Finanční a investiční operace způsobilé pro podporu prostřednictvím záruky EFSD musí být ve shodě s cílem EFSD, který stanoví článek 3. Tyto operace musí být v souladu s politikami Unie, konkrétně s rozvojovou politikou a politikou sousedství Unie, i se strategiemi a politikami partnerských zemí. Tyto operace musí zohlednit další unijní a mezinárodní podporu, aby se zajistila doplňkovost s ostatními iniciativami, a podpořit tyto cíle:

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  přispívat k hospodářskému a sociálnímu rozvoji se zvláštním zaměřením na udržitelnost a vytváření pracovních míst (zejména pro mladé lidi a ženy), čímž se řeší základní příčiny migrace a přispívá k udržitelnému znovuzačlenění navrácených migrantů v zemích jejich původu;

a)  přispívat k hospodářskému a sociálnímu rozvoji a provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 se zvláštním zaměřením na vymýcení chudoby, udržitelnost a podporu důstojného zaměstnání, hospodářské příležitosti, dovednosti a podnikání a s důrazem na podporu rovnosti žen a mužů a zlepšování postavení žen a mladých lidí, čímž se řeší konkrétní základní příčiny migrace, posiluje odolnost a přispívá k udržitelnému znovuzačlenění migrantů vracejících se do svých zemí původu s náležitým ohledem na posilování právního státu, řádné správy věcí veřejných a lidských práv;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zaměřit se na socioekonomická odvětví, zejména na infrastrukturu, včetně udržitelné energetiky, vodohospodářství, dopravy, informačních a komunikačních technologií, životního prostředí, udržitelného využívání přírodních zdrojů a modrého růstu, sociální infrastruktury, lidského kapitálu za účelem zlepšení socioekonomického prostředí;

b)  posílit socioekonomická odvětví, zejména infrastrukturu, včetně obnovitelných a udržitelných zdrojů energie, vodohospodářství a zpracování odpadů, dopravy, informačních a komunikačních technologií, jakož i životního prostředí, udržitelného využívání přírodních zdrojů, udržitelného zemědělství a modrého růstu, sociální infrastruktury, lidského kapitálu za účelem zlepšení socioekonomického prostředí;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  poskytnout financování pro mikropodniky a malé a střední podniky se zvláštním důrazem na rozvoj soukromého sektoru;

c)  poskytnout financování a podporu ve prospěch rozvoje soukromého a družstevního sektoru, se zvláštním důrazem na místní společnosti a mikropodniky a malé a střední podniky, zejména podniky v nejméně rozvinutých zemích a nestabilních státech, přičemž je třeba zabývat se případy selhání trhu a omezovat jeho narušení a podporovat účast evropských společností;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  poskytnout finanční nástroje, jejichž cílem je řešit překážky pro soukromé investice, včetně záruky na první ztrátu u záruk portfolií pro projekty soukromého sektoru, jako jsou úvěrové záruky pro malé a střední podniky a záruky pro specifická rizika pro projekty infrastruktury a jiný rizikový kapitál;

d)  řešit překážky pro soukromé investice poskytováním finančních nástrojů, včetně záruky na první ztrátu u záruk portfolií pro projekty soukromého sektoru, jako jsou úvěrové záruky pro malé a střední podniky a záruky pro specifická rizika pro projekty infrastruktury a jiný rizikový kapitál; poskytnuté finanční nástroje mohou být denominovány v místní měně dotyčné partnerské země;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  maximalizovat pákový efekt soukromého sektoru řešením překážek pro investice.

e)  maximalizovat pákový efekt soukromého sektoru se zvláštním zaměřením na mikropodniky a malé a střední podniky řešením nedostatků a překážek pro investice.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  přispívat k opatřením v oblasti klimatu a ochraně životního prostředí a řízení a vytvářet tím zároveň i přínosy v oblasti klimatu, přičemž nejméně 35 % prostředků by mělo být přiděleno na financování investic obsahující složky, které přispívají na opatření v oblasti klimatu, obnovitelné energie a účinnosti zdrojů.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Záruka EFSD podporuje finanční a investiční operace, které konkrétně:

2.  Záruka EFSD podporuje finanční a investiční operace, které se zabývají selháním trhu či nepříznivými investičními situacemi a které:

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajišťují adicionalitu;

a)  zajišťují adicionalitu, jak je definována v článku 2;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  zajišťují doplňkovost ve vztahu k jiným iniciativám s tím, že operace EFSD musí být jasně odlišeny zejména od operací v rámci mandátu k poskytování úvěrů třetím zemím řízených EIB;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jsou ekonomicky a finančně životaschopné, rovněž s přihlédnutím k možné podpoře a spolufinancování ze strany soukromých i veřejných partnerů projektu;

c)  jsou ekonomicky a finančně životaschopné, s patřičným přihlédnutím k možné podpoře a spolufinancování ze strany soukromých i veřejných partnerů projektu, a současně zohledňují konkrétní podmínky fungování a kapacity zemí, které byly označeny jako nestabilní země nebo země zasažené konfliktem, nejméně rozvinuté země a silně zadlužené chudé země, kterým mohou být poskytnuty výhodnější podmínky;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  maximalizují mobilizaci kapitálu soukromého sektoru.

e)  pokud možno maximalizují mobilizaci kapitálu soukromého sektoru;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  se řídí zásadami účinnosti rozvoje stanovenými v Pusanském partnerství pro účinnou rozvojovou spolupráci a znovu potvrzenými v prosinci 2016 v Nairobi, včetně vlastní odpovědnosti, sladění, důrazu na výsledky, transparentnosti a vzájemné odpovědnosti, jakož i cílem nevázané pomoci; a

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  splňují kritéria pro oficiální rozvojovou pomoc stanovená Výborem OECD pro rozvojovou pomoc s přihlédnutím ke specifickým rysům rozvoje soukromého sektoru;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ec)  jsou uskutečňovány v plném souladu s mezinárodně schválenými pokyny, zásadami a úmluvami, včetně zásad odpovědného investování OSN, hlavních zásad OSN týkajících se podnikání a lidských práv, pokynů OECD pro nadnárodní podniky a zásad Organizace OSN pro výživu a zemědělství týkajících se odpovědného investování do zemědělských a potravinových systémů a úmluv Mezinárodní organizace práce, jakož i mezinárodního práva v oblasti lidských práv;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Záruka EFSD se nepoužije jako náhrada za odpovědnost státu za poskytování základních služeb.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Případ od případu může Komise povolit kombinované financování z různých nástrojů Unie.

3.  Případ od případu může Komise povolit kombinované financování z různých nástrojů Unie v rozsahu nezbytném k úspěšnému uskutečnění investičního projektu zaštítěného EFSD a za předpokladu, že to nepovede ke snížení finančních prostředků pro další rozvojové cíle.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise může stanovit investiční okna pro konkrétní regiony nebo partnerské země nebo pro oboje, pro konkrétní odvětví, pro konkrétní projekty nebo pro konkrétní kategorie konečných příjemců nebo pro oboje, jež mají být financována prostřednictvím nástrojů uvedených v článku 9, na které se vztahuje záruka EFSD až do stanovené výše. Veškeré žádosti o finanční podporu v rámci investičních oken se podávají Komisi.

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat po konzultaci se strategickou radou akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a, pokud jde o doplnění tohoto nařízení stanovením seznamu investičních oken. Investiční okna jsou stanovena pro konkrétní regiony nebo partnerské země nebo pro oboje, pro konkrétní odvětví, pro konkrétní projekty nebo pro konkrétní kategorie konečných příjemců nebo pro oboje, jež mají být financována prostřednictvím nástrojů uvedených v článku 9, na které se vztahuje záruka EFSD až do stanovené výše.

 

Volba investičních oken je řádně odůvodněna analýzou selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací. Tuto analýzu provede Komise ve spolupráci s potenciálními způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami a zainteresovanými subjekty.

 

V rámci příslušných regionálních investičních platforem je významný podíl záruky EFSD přidělen nestabilním a konfliktem zasaženým zemím, vnitrozemským zemím a nejméně rozvinutým zemím.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise zavede a uveřejní srovnávací přehled ukazatelů odrážejících kritéria způsobilosti stanovená v tomto článku, které mají být používány za účelem zajištění nezávislého a transparentního posouzení možných i skutečných operací zaštítěných zárukou EFSD. Výsledky tohoto posouzení Komise zveřejní.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  úvěry;

a)  úvěry, včetně úvěrů v místní měně;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  soukromoprávní subjekty členského státu, které poskytují dostatečné finanční záruky, odchylně od ustanovení čl. 58 odst. 1 písm. c) bodu vii) nařízení (EU) č. 966/2012;

e)  soukromoprávní subjekty členského státu, které poskytují dostatečné finanční záruky, odchylně od ustanovení čl. 58 odst. 1 písm. c) bodu vii) nařízení (EU) č. 966/2012, a které zveřejňují, jaké mimofinanční faktory („životní prostředí, společnost a správa“), jako je změna klimatu, nedostatek zdrojů, náhrada za vychýlení správy nebo korupce, považují za součást své povinnosti zmocněnce.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise zajistí rovné podmínky pro způsobilé zainteresované partnerské strany a bude podporovat spolupráci mezi nimi. Zajistí, aby v jednotlivých fázích provádění EFSD nedocházelo ke střetům zájmů. Způsobilé zainteresované partnerské strany poskytnou veškeré důležité informace o svých operacích mimo EFSD, aby byla zajištěna doplňkovost.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Způsobilé zainteresované partnerské strany mohou být vyzvány k tomu, aby se na půdě Evropského parlamentu zúčastnily výměny názorů na finanční a investiční operace spadající do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Krytí a podmínky dohod o záruce EFSD

Krytí a podmínky záruky EFSD

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou přispívat do záručního fondu EFSD v podobě záruk nebo v hotovosti. Jiní přispěvatelé mohou s výhradou schválení Komisí přispívat v hotovosti.

Členské státy a země ESVO mohou přispívat do záručního fondu EFSD v podobě záruk nebo v hotovosti. Jiní přispěvatelé mohou s výhradou schválení Komisí přispívat v hotovosti.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise o potvrzených příspěvcích uvědomí Evropský parlament a Radu.

Komise o potvrzených příspěvcích neprodleně uvědomí Evropský parlament a Radu.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na žádost členských států mohou být jejich příspěvky vyčleněny na zahájení projektů v konkrétních regionech, zemích, odvětvích nebo investičních oknech.

Na žádost členských států a na základě schválení strategické rady mohou být jejich příspěvky vyčleněny na zahájení projektů v konkrétních regionech nebo existujících investičních oknech.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Po celou dobu provádění záruky EFSD bude na investice v partnerských zemích způsobilých v rámci 11. ERF přiděleno krytí záruky EFSD ve výši nejméně 400 000 000 EUR.

5.  Po celou dobu provádění záruky EFSD bude na investice v partnerských zemích způsobilých v rámci 11. ERF přiděleno krytí záruky EFSD ve výši nejméně 400 000 000 EUR ve shodě s cíli dohody o partnerství z Cotonou.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Na krytí investic v partnerských zemích východního a jižního partnerství bude v souladu s nařízením (EU) č. 232/2014 přiděleno nejméně 100 000 000 EUR ze záruky EFSD.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Záruční dohody se zveřejňují s omezeným režimem výjimek.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  cílů a účelu tohoto nařízení, posouzení potřeb a uvedení očekávaných výsledků s přihlédnutím k podpoře sociální odpovědnosti podniků, mimo jiné zejména prostřednictvím dodržování veškerých mezinárodně dohodnutých pokynů, zásad a právních nástrojů, zejména těch, které jsou uvedeny v čl. 8 odst. 2 písm. ec).

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  protiplnění za záruku;

b)  protiplnění za záruku, které musí odrážet míru rizika; musí existovat možnost, aby protiplnění bylo v odůvodněných případech v zájmu poskytnutí výhodnějších podmínek částečně dotováno, zejména v zemích uvedených v čl. 8 odst. 2 písm. c);

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  robustního, bezpečného a přístupného postupu pro vznášení stížností ze strany jednotlivců, pracovníků, společenství a organizací občanské společnosti, na něž by mohly mít operace způsobilých zainteresovaných partnerských stran nebo jejich investice podporované z prostředků EFSD nepříznivý dopad.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  výši vlastních zdrojů, které je zainteresovaná partnerská strana připravena mobilizovat pro investiční okno.

c)  výši vlastních zdrojů a spolufinancování ze strany soukromého sektoru, které je zainteresovaná partnerská strana připravena mobilizovat pro investiční okno.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  případnými příspěvky členských států a jiných přispěvatelů;

b)  případnými příspěvky členských států, zemí ESVO a jiných přispěvatelů;

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  případný přebytek se vyplatí do souhrnného rozpočtu Unie;

a)  aniž je dotčeno ustanovení čl. 13 odst. 8, případný přebytek představuje vnitřní účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 ve prospěch unijních nástrojů rozvojové spolupráce a politiky sousedství Unie;

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Počínaje 1. lednem 2021, pokud v důsledku čerpání záruky EFSD klesne výše zdrojů v záručním fondu pod 50 % míry poskytování prostředků uvedené v odstavci 5, předloží Komise zprávu o mimořádných opatřeních, která mohou být nutná k doplnění záručního fondu EFSD.

7.  Počínaje 1. lednem 2021, pokud v důsledku čerpání záruky EFSD klesne výše zdrojů v záručním fondu pod 50 % míry poskytování prostředků uvedené v odstavci 5, předloží Komise zprávu o:

 

a)   příčině nedostatků spolu s podrobným vysvětlením a

 

b)   mimořádných opatřeních, která mohou být nutná k doplnění záručního fondu EFSD, je-li to považováno za nutné.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Po čerpání záruky EFSD se prostředky pro záruční fond EFSD uvedené v odst. 2 písm. c), d) a e) přesahující zdroje potřebné k dosažení míry poskytování prostředků na úrovni uvedené v odstavci 5 použijí v rámci počátečního investičního období stanoveného v čl. 7 odst. 2 pro obnovení záruky EFSD až do její původní výše.

8.  Po čerpání záruky EFSD se prostředky pro záruční fond EFSD uvedené v odst. 2 písm. c), d) a e) přesahující zdroje potřebné k dosažení míry poskytování prostředků na úrovni uvedené v odstavci 5 nebo případný přebytek uvedený v čl. 13 odst. 6 písm. a) použijí nejprve v rámci maximální lhůty stanovené v čl. 7 odst. 3 pro obnovení záruky EFSD až do její původní výše.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Komise předloží každý rok Evropskému parlamentu a Radě zprávu o finančních a investičních operacích krytých zárukou EFSD. Tato zpráva se zveřejňuje. Mimo jiné zahrnuje:

1.   Komise předloží každý rok Evropskému parlamentu a Radě zprávu o finančních a investičních operacích krytých zárukou EFSD. Tato zpráva se zveřejňuje. Mimo jiné zahrnuje:

a)   posouzení finančních a investičních operací, jež probíhají a které jsou kryté zárukou EFSD, podle odvětví, země a regionu a jejich souladu s tímto nařízením;

a)   posouzení finančních a investičních operací, jež probíhají a které jsou kryté zárukou EFSD, podle odvětví, země a regionu a jejich souladu s tímto nařízením;

b)   posouzení přidané hodnoty, mobilizace zdrojů soukromého sektoru, odhadovaných a skutečných výstupů a výsledků a dopadu finančních a investičních operací krytých zárukou EFSD na souhrnném základě, včetně dopadu na tvorbu pracovních míst;

b)   posouzení – na základě srovnávacího přehledu ukazatelů uvedených v čl. 8 odst. 4a – adicionality a přidané hodnoty, mobilizace zdrojů soukromého sektoru, odhadovaných a skutečných výstupů a výsledků a dopadu finančních a investičních operací krytých zárukou EFSD na souhrnném základě, včetně dopadu na tvorbu důstojných pracovních míst, odstraňování chudoby a na to, jakým způsobem jsou řešeny základní příčiny migrace, včetně případně údajů tříděných podle pohlaví;

 

ba)   posouzení míry, do jaké operace, na něž se vztahuje toto nařízení, přispívají k plnění obecných cílů stanovených v čl. 8 odst. 1, zejména pokud jde o celkové přispívání k plnění cílů udržitelného rozvoje a Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a podíl výdajů na boj proti změně klimatu a provádění Pařížské dohody;

c)   posouzení dodržování požadavků týkajících se využití záruky EFSD a klíčových ukazatelů výkonnosti stanovených pro každý předložený návrh;

c)   posouzení dodržování požadavků týkajících se využití záruky EFSD a klíčových ukazatelů výkonnosti stanovených pro každý předložený návrh;

d)   posouzení pákového efektu dosaženého operacemi krytými zárukou EFSD;

d)   posouzení pákového efektu dosaženého operacemi krytými zárukou EFSD;

e)   finanční částku, která byla převedena příjemcům, a posouzení finančních a investičních operací každé zainteresované partnerské strany na souhrnném základě;

e)   finanční částku, která byla převedena příjemcům, a posouzení finančních a investičních operací každé zainteresované partnerské strany na souhrnném základě;

f)   posouzení přidané hodnoty finančních a investičních operací způsobilých zainteresovaných partnerských stran a souhrnného rizika spojeného s těmito operacemi;

f)   posouzení adicionality a přidané hodnoty finančních a investičních operací způsobilých zainteresovaných partnerských stran a souhrnného rizika spojeného s těmito operacemi;

g)   podrobné informace o čerpání záruky EFSD, ztrátách, výnosech, zpětně získaných částkách a jakýchkoli dalších obdržených platbách;

g)   podrobné informace o čerpání záruky EFSD, ztrátách, výnosech, zpětně získaných částkách a jakýchkoli dalších obdržených platbách;

h)   finanční zprávy o finančních a investičních operacích způsobilých zainteresovaných partnerských stran, na něž se vztahuje toto nařízení, auditované nezávislým externím auditorem.

h)   finanční zprávy o finančních a investičních operacích způsobilých zainteresovaných partnerských stran, na něž se vztahuje toto nařízení, auditované nezávislým externím auditorem;

 

ha)   posouzení opatření připravených v rámci druhého a třetího pilíře EIP a synergie mezi nimi a operacemi krytými zárukou EFSD se zvláštním ohledem na pokrok dosažený v boji proti korupci, organizované trestné činnosti a nelegálním finančním tokům, v řádné správě, v začlenění místních finančních trhů, v podpoře podnikání a zřizování místních podniků, v dodržování lidských práv a zásad právního státu a zohledňování rovnosti žen a mužů v jednotlivých politikách.

 

hb)   posouzení souladu operací EFSD s mezinárodně přijatými zásadami účinnosti rozvoje.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise do 31. prosince 2020 zhodnotí fungování EFSD. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu obsahující nezávislé hodnocení uplatňování tohoto nařízení. Tuto zprávu Komise předloží neprodleně v případě, že schválené finanční a investiční operace dostupnou výši záruky EFSD plně vyčerpají před 30. červnem 2020.

1. Komise do 31. prosince 2019 zhodnotí fungování EFSD, jeho řízení a účinnost jeho přispívání k účelu a cílům tohoto nařízení. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu obsahující nezávislé externí hodnocení uplatňování tohoto nařízení a provázenou případně odůvodněným návrhem na změnu tohoto nařízení, a to zejména za účelem prodloužení počátečního investičního období uvedeného v čl. 7 odst. 2. K této hodnotící zprávě bude připojeno stanovisko Účetního dvora.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do 31. prosince 2020 a poté každé tři roky Komise posoudí využívání záručního fondu EFSD. Komise svou hodnotící zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě. K této hodnotící zprávě bude připojeno stanovisko Účetního dvora.

2.  Do 31. prosince 2019 a poté každé tři roky Komise posoudí využívání záručního fondu EFSD a jeho fungování. Komise svou hodnotící zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě. K této hodnotící zprávě bude připojeno stanovisko Účetního dvora ohledně správy záručního fondu EFSD a účinnosti a adicionality operací tohoto fondu. Pokud se považuje za nutné záruční fond EFSD upravit nebo pokud bude jeho činnost prodloužena na dobu po roce 2020, bude nutné k této hodnotící zprávě přiložit legislativní návrh, který by toto nařízení příslušným způsobem upravil.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17

Článek 17

Transparentnost a zveřejňování informací

Transparentnost, komunikace a zveřejňování informací

Způsobilé zainteresované partnerské strany v souladu se svou politikou transparentnosti a s obecnými zásadami Unie ohledně přístupu k dokumentům a informacím zveřejní na svých internetových stránkách informace týkající se všech finančních a investičních operací způsobilých zainteresovaných partnerských stran, na něž se vztahuje záruka EFSD v rámci tohoto nařízení, týkající se zejména toho, jakým způsobem přispívají tyto operace k dosažení požadavků tohoto nařízení.

1.   Způsobilé zainteresované partnerské strany v souladu se svou politikou transparentnosti a s pravidly Unie ohledně přístupu k dokumentům a informacím a ochrany údajů samy aktivně a systematicky zveřejňují na svých internetových stránkách informace týkající se všech finančních a investičních operací způsobilých zainteresovaných partnerských stran, na něž se vztahuje záruka EFSD v rámci tohoto nařízení, týkající se zejména toho, jakým způsobem přispívají tyto operace k dosažení cílů a požadavků tohoto nařízení. Bude-li to možné, budou tyto informace rozepsány na úrovni projektu. Tyto informace vždy zohledňují ochranu důvěrných a obchodně citlivých informací.

 

2.   Komise na svém internetovém portálu uveřejní informace o finančních a investičních operacích a základní body všech dohod o záruce, včetně informací o právní identitě zainteresovaných partnerských stran, očekávaných přínosech z hlediska rozvoje a postupech pro vznášení stížností v souladu s čl. 12 odst. 3 písm. ea).

 

3.   V rámci všech informací o finančních a investičních operacích, na něž se vztahuje záruka EFSD, zveřejňují způsobilé zainteresované strany v souladu s tímto nařízením údaje o podpoře Unie.

 

4.   Delegace Evropské unie zahrnou informace o příležitostech financování, jež nabízí EFSD, do svých sdělení určených občanské společnosti a široké veřejnosti.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17a

 

Mechanismus stížností a náhrad

 

Komise vytvoří centralizovaný mechanismus Unie pro uplatňování a řešení stížností pro všechny projekty podporované z EFSD. Zúčastněné subjekty, jichž se týkají operace EFSD, a zúčastněné subjekty nespokojené s tím, jak jsou řešeny jejich stížnosti v rámci mechanismů pro uplatňování a řešení stížností jednotlivých zainteresovaných partnerských stran EFSD, kontaktují přímo tento mechanismus Unie.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Externí audit činností prováděných podle tohoto nařízení provádí Účetní dvůr v souladu s článkem 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

1.  Externí audit činností prováděných podle tohoto nařízení provádí Účetní dvůr v souladu s článkem 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a proto se na tyto činnosti vztahuje postup udělování absolutoria v souladu s článkem 319 SFEU.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku bude Účetnímu dvoru na jeho žádost a v souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování EU zajištěn přístup k jakémukoli dokumentu či informacím nezbytným k tomu, aby mohl plnit své úkoly.

2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku bude Účetnímu dvoru na jeho žádost a v souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování EU zajištěn přístup k jakémukoli dokumentu či informacím nezbytným k tomu, aby mohl plnit své úkoly související s auditem.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Účetní dvůr do 30. června 2020 a poté každé tři roky zveřejní zvláštní zprávu o využívání záručního fondu ESFD a o účinnosti a účelnosti ESFD.

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise nebo způsobilé zainteresované partnerské strany neprodleně informují Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a poskytnou mu potřebné informace, pokud mají v jakékoli fázi přípravy, provádění nebo ukončování finančních a investičních operací, na něž se vztahuje toto nařízení, důvod se domnívat, že došlo k podvodu, korupci, praní peněz nebo jinému protiprávnímu jednání, které může ohrozit finanční zájmy Unie.

1.  Pokud má Komise či způsobilá zainteresovaná partnerská strana v jakékoli fázi přípravy, provádění nebo ukončování finančních a investičních operací, na něž se vztahuje toto nařízení, důvod se domnívat, že došlo k podvodu, korupci, zpronevěře, praní peněz nebo jinému protiprávnímu jednání, které může ohrozit finanční zájmy Unie, neprodleně informují Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a poskytnou mu veškeré potřebné informace, jež mu umožní vést úplné a pečlivé vyšetřování.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

OLAF může provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s předpisy a postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013, nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 za účelem ochrany finančních zájmů Unie, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci, praní peněz nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie v souvislosti s jakoukoli finanční a investiční operací, na níž se vztahuje toto nařízení. Informace získané během svých vyšetřování může OLAF předávat příslušným orgánům dotčených členských států.

OLAF může provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s předpisy a postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013, nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 za účelem ochrany finančních zájmů Unie, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci, zpronevěře, praní peněz, financování terorismu, daňovým podvodům či daňovým únikům nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie v souvislosti s jakoukoli finanční a investiční operací, na níž se vztahuje toto nařízení. Informace získané během svých vyšetřování může OLAF předávat příslušným orgánům dotčených členských států.

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže se takové protiprávní jednání potvrdí, způsobilé zainteresované partnerské strany vymáhají pohledávky v souvislosti se svými finančními a investičními operacemi, na něž se vztahuje toto nařízení a jež jsou těmito činnostmi dotčeny.

Jestliže se takové protiprávní jednání potvrdí, způsobilé zainteresované partnerské strany vymáhají pohledávky v souvislosti se svými finančními a investičními operacemi, na něž se vztahuje toto nařízení a jež jsou dotčeny těmito činnostmi, a rovněž poskytnou všem příslušným orgánům veškeré informace potřebné pro vyšetřování a možné stíhání.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Způsobilé zainteresované partnerské strany v rámci svých finančních a investičních operací nepodpoří žádné činnosti sloužící protiprávním účelům, včetně praní peněz, financování terorismu, organizované trestné činnosti, daňových podvodů nebo daňových úniků, korupce a podvodů ovlivňujících finanční zájmy Unie. Způsobilé zainteresované partnerské strany se v souladu se svou politikou vůči nedostatečně regulovaným nebo nespolupracujícím jurisdikcím na základě politik Unie, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Finančního akčního výboru nesmí podílet na žádné finanční nebo investiční operaci prostřednictvím subjektu umístěného v nespolupracující jurisdikci.

1.  Způsobilé zainteresované partnerské strany v rámci svých finančních a investičních operací nepodpoří žádné činnosti sloužící protiprávním účelům, mimo jiné k praní peněz, financování terorismu, organizované trestné činnosti, daňovým podvodům nebo daňovým únikům, korupci, podvodům nebo jiným činnostem ovlivňujícím finanční zájmy Unie. Způsobilé zainteresované partnerské strany se zejména nesmí podílet na žádné finanční nebo investiční operaci prostřednictvím subjektu umístěného v jurisdikci, která nespolupracuje s Unií v souvislosti s uplatňováním mezinárodně dohodnutých daňových standardů týkajících se transparentnosti a výměny informací, ani udržovat obchodní vztahy se subjekty usazenými v takové jurisdikci. Při svých finančních a investičních operacích, na něž se vztahuje toto nařízení, nesmí způsobilé zainteresované partnerské strany používat struktur pro vyhýbání se daňovým povinnostem, zejména systémů agresivního daňového plánování nebo postupů, které nesplňují zásady řádné správy v oblasti daní, jak je stanovena v právních předpisech Unie, včetně doporučení a sdělení Komise, ani se do takových struktur zapojovat. Při uzavírání dohod s finančními zprostředkovateli musí způsobilé zainteresované partnerské strany v příslušných smlouvách uplatňovat požadavky, na něž odkazuje tento odstavec, a musí požadovat, aby jí byly podávány zprávy podle jednotlivých zemí týkající se jejich dodržování.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při svých finančních a investičních operacích uplatňuje způsobilá zainteresovaná partnerská strana zásady a standardy stanovené právními předpisy Unie o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/84735 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/84936. Způsobilé zainteresované partnerské strany podmíní přímé i zprostředkované financování podle tohoto nařízení zveřejněním informací o skutečném vlastnictví v souladu se směrnicí (EU) 2015/849.

2.  Při svých finančních a investičních operacích uplatňuje způsobilá zainteresovaná partnerská strana zásady a standardy stanovené právními předpisy Unie o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/84735 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/84936. Způsobilé zainteresované partnerské strany podmíní přímé i zprostředkované financování podle tohoto nařízení zveřejněním informací o skutečném vlastnictví v souladu se směrnicí (EU) 2015/849 (směrnice EU o boji proti praní peněz) a zveřejní údaje o jednotlivých zemích v souladu s čl. 89 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU.

__________________

__________________

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 1).

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 1).

36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 20a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článků 6 a 8 je svěřena Komisi od data vstupu tohoto nařízení v platnost do 31. prosince 2020.

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 6 a 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti žádného již platného aktu v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými každým členským státem v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 6 a 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Příloha (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

PŘÍLOHA

 

Regiony způsobilé k podpoře prostřednictvím záruky EFSD:

 

  Afrika s omezením na africké země, které podepsaly dohodu o partnerství z Cotonou;

 

  partnerské země v rámci politiky sousedství, které jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 232/2014.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 14. prosince 2016 předložila Komise návrh na zřízení nového Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD), jehož cílem je mobilizovat investice až do výše 44 miliard EUR, které by měly být zahájeny v Africe a ve východním a jižním sousedství EU, a jehož počáteční prostředky by byly čerpány z rozpočtu Unie a z Evropského rozvojového fondu (ERF). Tato iniciativa, inspirovaná investičním plánem pro Evropu, jenž byl spuštěn v roce 2015, si klade za cíl sloučit pod jednou střechou EFSD dva prvky:

•  nový záruční fond EFSD, který má k dispozici 1,5 miliardy EUR tvořené z 50 % prostředky z rozpočtu Unie (350 milionů EUR) a ERF (400 milionů EUR);

•  stávající nástroje kombinovaného financování pro Afriku a pro sousedství (tj. nástroje, v nichž se kombinují unijní granty s půjčkami či jinými produkty finančních institucí), jejichž odhadovaná hodnota činí 2,6 miliardy EUR.

EFSD by tvořily regionální investiční platformy, které by kombinovaly financování z prostředků záruky EFSD a z nástrojů kombinovaného financování. Řídila by ho Komise a prováděn by byl v partnerství s finančními institucemi, jako jsou Evropská investiční banka (EIB), Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a mezinárodní, regionální a vnitrostátní rozvojové banky.

EFSD představuje první pilíř plánu vnějších investic (EIP), v jehož rámci Komise rovněž plánuje posílení technické pomoci v partnerských zemích (druhý pilíř) a práci na zlepšování investičního klimatu a celkového politického prostředí v těchto zemích (třetí pilíř). EIP leží na průsečíku několika iniciativ/politik:

•  cílů udržitelného rozvoje do roku 2030, akčního programu z Addis Abeby a Pařížské dohody o změně klimatu, která byla schválena ve druhé polovině roku 2015;

•  globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie, která byla představena v červnu 2016, a revize Evropského konsensu o rozvoji z roku 2017;

•  současné evropské rozvojové politiky a politiky sousedství;

•  rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci, který byl rovněž zahájen v červnu 2016.

Hlavním předpokladem je to, že podpora investic a zapojení soukromého sektoru prostřednictvím inovativního financování může v rozvojových zemích posílit tvorbu pracovních míst, růst a stabilitu a řešit tak základní příčiny migrace. V rámci plánu vnějších investic (EIP) Komise také navrhla rozšířit mandát EIB k poskytování úvěrů třetím zemím.

Zpravodajové návrh Komise převážně vítají a vybízejí Výbor pro zahraniční věci, Výbor pro rozvoj a Rozpočtový výbor k tomu, aby tohoto legislativního postupu využily jako příležitosti ke zlepšení koncepce a cílů EFSD, aby jeho činnost byla úspěšná.

Navrhují, aby se práce soustředila především na tyto otázky:

•  cíle EFSD ve vztahu k zavedeným zásadám rozvojových a vnějších politik EU a k současné migrační výzvě;

•  správní a řídicí struktura EFSD, zejména příslušné mandáty strategické rady a provozních rad, jakož i úloha Evropské komise;

•  definice investičních oken a ukazatelů;

•  soulad s ostatními pilíři EIP, s jinými nástroji a iniciativami Unie a s vnějšími činnostmi EIB;

•  adicionalita financování a investičních operací EFSD, které by měly zahrnovat vyšší riziko;

•  dodatečné dopady na rozvoj, zejména v méně rozvinutých zemích;

•  ustanovení týkající se vyvozování odpovědnosti, vykazování a transparentnosti a daňových záležitostí;

•  postup, na jehož základě má být vymezena zeměpisná oblast působnosti EFSD;

•  úloha Evropského parlamentu.


STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (12.4.2017)

pro Výbor pro zahraniční věci, Výbor pro rozvoj a Rozpočtový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Navrhovatel: Indrek Tarand

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro zahraniční věci, Výbor pro rozvoj a Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Ambiciózní plán vnějších investic (EIP) Unie je nutný pro podporu započínajících investic v Africe a v zemích sousedství jako prostředek k prosazování cílů udržitelného rozvoje Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 („Agenda 2030“), jakož i závazků v rámci nedávno revidované evropské politiky sousedství, čímž se řeší hlavní příčiny migrace. Rovněž by měl přispět k provádění Pařížské dohody o změně klimatu (COP 21).

(1)  Ambiciózní plán vnějších investic (EIP) Unie je nutný pro podporu započínajících investic v Africe a v zemích sousedství jako prostředek k prosazování cílů udržitelného rozvoje Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 („Agenda 2030“), jakož i závazků v rámci nedávno revidované evropské politiky sousedství, čímž se řeší jedna z hlavních příčin migrace. Rovněž by měl přispět k provádění Pařížské dohody o změně klimatu (COP 21).

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  EIP by měl zahrnovat závazek Unie v rámci akčního programu z Addis Abeby o financování rozvoje. Rovněž by měl umožnit evropským investorům a soukromým společnostem, včetně malých a středních podniků, účinněji se podílet na udržitelném rozvoji v partnerských zemích.

(2)  Plán vnějších investic by měl zahrnovat závazek Unie v rámci akčního programu z Addis Abeby k financování rozvoje. Rovněž by měl umožnit evropským investorům a soukromým společnostem, zejména malým a středním podnikům, účinněji přispívat k udržitelnému rozvoji v partnerských zemích, přičemž značný důraz by měl být kladen na udržitelnost.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  EIP by měl poskytnout integrovaný finanční balíček za účelem financování investic započínajících v regionech Afriky pro země, které jsou stranami Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 2000, a v zemích evropského sousedství, a přispět tak k růstu a vytváření pracovních příležitostí, maximalizaci adicionality, výrobě inovativních produktů a zapojení finančních prostředků ze soukromého sektoru.

(4)  Plán vnějších investic by měl poskytnout integrovaný finanční balíček za účelem financování investic započínajících v regionech Afriky pro země, které jsou stranami Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda o partnerství mezi AKT a ES), a v zemích evropského sousedství. To by mělo zajistit dodatečný růst a další pracovní příležitosti, maximalizovat adicionalitu a pomoci při vytváření inovativních produktů na základě pobídek k využívání dalších finančních prostředků ze soukromého sektoru a podpory udržitelného rozvoje a oběhového hospodářství. Je nutné zajistit vyvážený zeměpisný přístup, tak aby měli všichni signatáři dohody o partnerství mezi AKT a ES a všechny země evropského sousedství stejné možnosti přístupu k financování v rámci plánu vnějších investic.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  S ohledem na zjištění Evropského účetního dvora1a, pokud jde o využívání kombinovaných zdrojů financování v rámci vnějších vztahů Unie, který poukázal na to, že téměř u poloviny hodnocených projektů nebyl dostatek důkazů, aby bylo možné tvrdit, že granty byly přiděleny oprávněně, a že v řadě těchto případů existovaly doklady o tom, že tyto investice by proběhly i bez přispění Unie, je velmi důležité, aby se kombinování finančních zdrojů používalo pouze v případě, že Komise jasně prokáže jeho přínos.

 

____________

 

1aZvláštní zpráva EÚD č. 16/2014 „Účinnost kombinování grantů regionálních investičních nástrojů s půjčkami finančních institucí za účelem podpory vnější politiky EU“.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Kromě toho by měl EFSD fungovat jako „jednotné kontaktní místo“ pro přijímaní návrhů na financování od finančních institucí a veřejných nebo soukromých investorů a poskytovat široké spektrum finanční podpory pro způsobilé investice. Záruka EFSD by měla být zaštítěna záručním fondem EFSD. EFSD by měl využívat inovační nástroje na podporu investic a zapojit soukromý sektor.

(6)  Kromě toho by měl fond EFSD fungovat jako „jednotné kontaktní místo“ pro přijímání návrhů na financování od finančních institucí a veřejných nebo soukromých investorů, jež by investorům, kteří chtějí investovat do rozvojové činnosti, poskytovalo poradenství a veškeré nezbytné informace, a pro poskytování širokého spektra finanční podpory pro způsobilé investice. Záruka EFSD by měla být zaštítěna záručním fondem EFSD. Fond EFSD by měl využívat inovační nástroje na podporu investic do udržitelného rozvoje v partnerských zemích a zapojit soukromý sektor.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Kromě toho by strategická rada měla podporovat Komisi při stanovování strategických pokynů a celkových investičních cílů. Strategická rada by měla rovněž podporovat koordinaci a soudržnost mezi regionálními platformami. Tím by se měla zajistit doplňkovost různých nástrojů vnější činnosti. Strategické radě by měla společně předsedat Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby se zajistila jednotnost a soulad s cíli vnější politiky Unie a s rámci partnerství s třetími zeměmi.

(8)  Kromě toho by strategická rada měla podporovat Komisi při stanovování strategických pokynů a celkových investičních cílů. Strategická rada by měla rovněž podporovat koordinaci, spolupráci a soudržnost mezi regionálními platformami. Tím by se měla zajistit doplňkovost a posilovat součinnost různých nástrojů vnější činnosti. Strategické radě by měli spolupředsedat první místopředseda Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby se zajistila jednotnost a soulad s cíli vnější politiky Unie a s rámci partnerství s třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Záruka fondu EFDS nesmí být použita na financování významných projektů v oblasti infrastruktury, které mají malý dopad na tvorbu pracovních míst a jejichž poměr nákladů a přínosů vede k neudržitelnosti investice. Z této záruky je možné financovat pouze projekty, jejichž provádění není kontroverzní z hlediska životního prostředí nebo z finančního a sociálního hlediska, a to na základě předchozího nezávislého důkladného posouzení a příslušné analýzy přínosů a nákladů.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Aby se zvýšil dopad záruky EFSD s ohledem na potřeby dotčených regionů, měly by mít členské státy možnost poskytovat příspěvky v podobě záruky nebo v hotovosti. Tyto příspěvky by mohly být určeny podle regionů, odvětví nebo investičního okna.

(14)  Aby se zvýšil dopad záruky EFSD s ohledem na potřebu zvýšení investic a financování projektů, jež v dotyčných regionech přispívají k udržitelnému rozvoji a vytvářejí důstojné pracovní příležitosti, měly by mít členské státy možnost poskytovat příspěvky v podobě záruky nebo v hotovosti. Tyto příspěvky by mohly být určeny podle regionů, odvětví nebo investičního okna.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Komise by v zájmu zajištění odpovědnosti vůči evropským občanům měla každoročně podávat zprávu Evropskému parlamentu a Radě o finančních a investičních operacích, na něž se vztahuje záruka EFSD. Zpráva by měla být zveřejněna s cílem umožnit příslušným zúčastněným stranám, včetně občanské společnosti, vyjádřit své stanovisko. Komise by v zájmu zajištění odpovědnosti a transparentnosti měla každoročně podávat zprávu Evropskému parlamentu a Radě o řízení záručního fondu EFSD.

(16)  Komise by v zájmu zajištění odpovědnosti vůči evropským občanům měla každoročně podávat zprávu Evropskému parlamentu a Radě o finančních a investičních operacích, na něž se vztahuje záruka EFSD. Zpráva by měla být zveřejněna s cílem umožnit příslušným zúčastněným stranám, včetně občanské společnosti, vyjádřit své stanovisko. Komise by v zájmu zajištění odpovědnosti, transparentnostiefektivního řízení měla každoročně podávat zprávu Evropskému parlamentu a Radě také o řízení záručního fondu EFSD.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  S ohledem na zjištění zvláštní zprávy Evropského účetního dvora č. 14/20141a by Komise měla každoročně vyhodnocovat zlepšení svých řídících schopností, aby zajistila větší účinnost a transparentnost operací EFSD. 

 

____________

 

1a Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 14/2014 „Jakým způsobem orgány a instituce EU vypočítávají, snižují a kompenzují své emise skleníkových plynů?“.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  EFSD přispívá k plnění cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 se zvláštním zaměřením na udržitelný růst, vytváření pracovních míst, socioekonomická odvětví a na podporu mikropodniků a malých a středních podniků, čímž se řeší základní příčiny migrace a přispívá k udržitelnému znovuzačlenění navrácených migrantů v zemích jejich původu a zároveň k maximalizaci adicionality, výrobě inovativních produktů a zapojení finančních prostředků ze soukromého sektoru.

2.  Fond EFSD přispívá k plnění cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 s hlavním zaměřením na vymýcení chudoby, udržitelný růst s dodržováním hospodářských, environmentálních a sociálních práv, na vytváření většího množství důstojných pracovních míst, vybudování oběhového hospodářství, na socioekonomická odvětví, zlepšení přístupu k veřejným službám, na zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, na zapojení místních komunit a na podporu mikropodniků a malých a středních podniků, čímž se řeší základní příčiny migrace a přispívá k udržitelnému znovuzačlenění navrácených migrantů v zemích jejich původu a zároveň k maximalizaci adicionality, výrobě inovativních produktů a zapojení finančních prostředků ze soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytuje strategické pokyny a podporuje Komisi při stanovování celkových investičních cílů, pokud jde o využívání záruky EFSD. Strategický výbor rovněž podporuje celkovou koordinaci a soudržnost mezi regionálními investičními platformami a s operacemi v rámci mandátu k poskytování úvěrů třetím zemím řízenými EIB, včetně iniciativy EIB na podporu odolnosti.

Poskytuje strategické pokyny a podporuje Komisi při stanovování celkových investičních cílů, pokud jde o využívání záruky EFSD, kritéria způsobilosti investic do regionálních platforem a o provozní opatření a postupy. Strategický výbor rovněž podporuje celkovou koordinaci, spolupráci a soudržnost mezi regionálními investičními platformami a s operacemi v rámci mandátu k poskytování úvěrů třetím zemím řízenými EIB, včetně iniciativy EIB na podporu odolnosti. Na činnost strategického výboru dohlíží stálý řídící výbor v rámci Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Strategický výbor sestává ze zástupců Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoká představitelka“), členských států a EIB. Komise může přizvat další přispěvatele, aby se stali členy strategické rady, ve vhodných případech s ohledem na názor strategické rady. Partnerským zemím a příslušným regionálním organizacím, způsobilým zainteresovaným partnerským stranám a Evropskému parlamentu může být případně udělen status pozorovatele. Strategické radě společně předsedá Komise a vysoká představitelka.

2.  Strategický výbor sestává ze zástupců Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoká představitelka“), členských států, Evropského parlamentu, EIB a partnerských afrických zemí a zemí evropské politiky sousedství. Komise přizve další přispěvatele, aby se s ohledem na názor strategické rady stali členy strategické rady. Příslušným regionálním organizacím a dalším zainteresovaným stranám, jako jsou např. skupiny občanské společnosti, může být případně udělen status pozorovatele. Strategické radě společně předsedá Komise a vysoká představitelka. Strategická rada zajistí řádné konzultace s nejrůznějšími zainteresovanými stranami v partnerských zemích.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Unie poskytne neodvolatelnou a bezpodmínečnou záruku na první žádost způsobilé zainteresované partnerské straně pro finanční a investiční operace, na něž se vztahuje toto nařízení, započínající v partnerských zemích Afriky a v zemích evropského sousedství.

1.  Unie poskytne způsobilé zainteresované partnerské straně po důkladném zvážení životaschopnosti projektu na první žádost neodvolatelnou a bezpodmínečnou záruku pro finanční a investiční operace, na něž se vztahuje toto nařízení, započínající v partnerských zemích Afriky a v zemích evropského sousedství.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Maximální lhůta pro uzavření dohod mezi způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami a finančními zprostředkovateli nebo konečnými příjemci činí čtyři roky od uzavření příslušné dohody o záruce.

(netýká se anglického znění)

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 8 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kritéria způsobilosti pro využívání záruky EFSD

Kritéria způsobilosti pro využívání záruky EFSD a kritéria vyloučení z jejího využívání

Pozměňovací návrh     17

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční a investiční operace způsobilé pro podporu prostřednictvím záruky EFSD musí být v souladu s politikami Unie, konkrétně s rozvojovou politikou a politikou sousedství Unie, se strategiemi a politikami partnerských zemí, přičemž jejich účelem je podpořit tyto obecné cíle:

1.  Finanční a investiční operace způsobilé pro podporu prostřednictvím záruky EFSD musí být v souladu s politikou Unie (konkrétně s unijní rozvojovou politikou a politikou sousedství) a se strategií a politikou partnerských zemí, přičemž jejich účelem je podpořit tyto obecné cíle:

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. -a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  dosahovat cílů udržitelného rozvoje uvedených v Agendě 2030;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  přispívat k hospodářskému a sociálnímu rozvoji se zvláštním zaměřením na udržitelnost a vytváření pracovních míst (zejména pro mladé lidi a ženy), čímž se řeší základní příčiny migrace a přispívá k udržitelnému znovuzačlenění navrácených migrantů v zemích jejich původu;

a)  přispívat k vymýcení chudoby a hospodářskému a sociálnímu rozvoji, se zvláštním zaměřením na udržitelnost a trvalé vytváření důstojných pracovních míst (zejména pro mladé lidi, ženy a osoby, u nichž existuje riziko sociálního vyloučení);

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zaměřit se na socioekonomická odvětví, zejména na infrastrukturu, včetně udržitelné energetiky, vodohospodářství, dopravy, informačních a komunikačních technologií, životního prostředí, udržitelného využívání přírodních zdrojů a modrého růstu, sociální infrastruktury, lidského kapitálu za účelem zlepšení socioekonomického prostředí;

b)  zaměřit se na socioekonomická odvětví, zejména na infrastrukturu, včetně udržitelné energetiky, vodohospodářství, dopravy, informačních a komunikačních technologií, životního prostředí, udržitelného využívání přírodních zdrojů a modrého růstu, sociální infrastruktury, lidského kapitálu a oběhového hospodářství za účelem zlepšení socioekonomického prostředí a zároveň zohledňovat priority příjemců záruky EFSD;

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  zapojovat obyvatelstvo území, jichž se plánování financovaných projektů týká;

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  poskytnout financování pro mikropodniky a malé a střední podniky se zvláštním důrazem na rozvoj soukromého sektoru;

c)  poskytnout financování pro mikropodniky a malé a střední podniky se zvláštním důrazem na rozvoj stabilního a dlouhodobě životaschopného soukromého sektoru;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  nebýt žádným způsobem propojen s nespolupracujícími jurisdikcemi, jak je uvedeno v článku 20;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Záruka EFSD podporuje finanční a investiční operace, které konkrétně:

2.  I když je současně zaměřena proti bezdůvodnému obohacování, příp. monopolizaci služeb, záruka EFSD podporuje finanční a investiční operace, které konkrétně:

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jsou ekonomicky a finančně životaschopné, rovněž s přihlédnutím k možné podpoře a spolufinancování ze strany soukromých i veřejných partnerů projektu;

c)  jsou prokazatelně ekonomicky a finančně životaschopné, rovněž s přihlédnutím k možné podpoře a spolufinancování ze strany soukromých i veřejných partnerů projektu;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. ea (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  dodržují lidská práva zakotvená v mezinárodním právu.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Na základě záruky EFSD nelze podporovat finanční a investiční operace, které:

 

a)   jsou spojeny s vojenským nebo bezpečnostním sektorem,

 

b)   podporují rozvoj jaderné energetiky,

 

c)   dále podporují závislost na fosilních palivech a uhlíku,

 

d)   jsou spojeny s významnými vnějšími náklady v oblasti životního prostředí, zejména v souvislosti s rozsáhlou infrastrukturou,

 

e)   probíhají v oblastech nebo v rámci projektů, u nichž existuje riziko porušování lidských práv v partnerských zemích, zejména práv místních a původních obyvatel, jako je nucené vysídlování obyvatelstva, zabírání půdy, polovojenské operace nebo činnost v odlesněných oblastech. S cílem zjišťovat tato rizika se provádí veřejně přístupné předchozí posuzování dopadu těchto operací na lidská práva a životní prostředí,

 

f)  u nichž xistuje podezření, že mají negativní dopad na životní prostředí a nepříznivý sociální dopad na místní obyvatele, se zohledněním zásady předběžné opatrnosti.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Počínaje 1. lednem 2021, pokud v důsledku čerpání záruky EFSD klesne výše zdrojů v záručním fondu pod 50 % míry poskytování prostředků uvedené v odstavci 5, předloží Komise zprávu o mimořádných opatřeních, která mohou být nutná k doplnění záručního fondu EFSD.

7.  Počínaje 1. lednem 2021, pokud v důsledku čerpání záruky EFSD klesne výše zdrojů v záručním fondu pod 50 % míry poskytování prostředků uvedené v odstavci 5, předloží Komise zprávu o:

 

a)   příčině nedostatků spolu s podrobným vysvětlením a

 

b)   v případě nutnosti o mimořádných opatřeních, která mohou být nutná k doplnění záručního fondu EFSD.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise předloží každý rok Evropskému parlamentu a Radě zprávu o finančních a investičních operacích krytých zárukou EFSD. Tato zpráva se zveřejňuje. Mimo jiné zahrnuje:

1.  Komise předloží každý rok Evropskému parlamentu a Radě zprávu o finančních a investičních operacích krytých zárukou EFSD. Tato zpráva se zveřejňuje. Mimo jiné zahrnuje tyto prvky, které jsou představeny podle jednotlivých zemí:

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  posouzení finančních a investičních operací, jež probíhají a které jsou kryté zárukou EFSD, podle odvětví, země a regionu a jejich souladu s tímto nařízením;

a)  nezávislé posouzení finančních a investičních operací, jež probíhají a které jsou kryté zárukou EFSD, podle odvětví, země a regionu, a posouzení toho, nakolik jsou v souladu s tímto nařízením, zejména se zásadou adicionality;

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  posouzení výsledků celkových investičních cílů stanovených strategickou radou podle článku 5;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ab)  posouzení celkového příspěvku k dosažení cílů udržitelného rozvoje uvedených v Agendě 2030;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ac)  hodnocení podílu finančních prostředků věnovaných na finanční a investiční operace v souladu s politickými závazky Unie v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a změny klimatu;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a d (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ad)  posouzení kvality operací, na něž se vztahuje záruka EFSD, a rizik, ať už politických, provozních nebo finančních, jimž jsou vystaveny;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  posouzení přidané hodnoty, mobilizace zdrojů soukromého sektoru, odhadovaných a skutečných výstupů a výsledků a dopadu finančních a investičních operací krytých zárukou EFSD na souhrnném základě, včetně dopadu na tvorbu pracovních míst;

b)  posouzení přidané hodnoty, mobilizace zdrojů soukromého sektoru, odhadovaných a dosažených výstupů a výsledků a dopadu finančních a investičních operací krytých zárukou EFSD na souhrnném dlouhodobém základě, včetně dopadu na tvorbu pracovních míst;

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  posouzení přidané hodnoty finančních a investičních operací způsobilých zainteresovaných partnerských stran a souhrnného rizika spojeného s těmito operacemi;

f)  nezávislé posouzení přidané hodnoty finančních a investičních operací způsobilých zainteresovaných partnerských stran a souhrnného rizika spojeného s těmito operacemi;

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  podrobné informace o čerpání záruky EFSD, ztrátách, výnosech, zpětně získaných částkách a jakýchkoli dalších obdržených platbách;

g)  podrobné informace o čerpání záruky EFSD, ztrátách, výnosech, zpětně získaných částkách a jakýchkoli dalších obdržených platbách a informace o tom, že existuje riziko, že v budoucnu dojde k uplatňování záruky EFSD;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise do 31. prosince 2020 zhodnotí fungování EFSD. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu obsahující nezávislé hodnocení uplatňování tohoto nařízení. Tuto zprávu Komise předloží neprodleně v případě, že schválené finanční a investiční operace dostupnou výši záruky EFSD plně vyčerpají před 30. červnem 2020.

1.  Komise do 31. prosince 2020 zhodnotí fungování fondu EFSD. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu obsahující nezávislé hodnocení uplatňování tohoto nařízení, včetně posouzení dopadu a výsledků činnosti fondu EFSD. Tuto zprávu Komise předloží neprodleně v případě, že schválené finanční a investiční operace dostupnou výši záruky EFSD plně vyčerpají před 30. červnem 2020.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do 31. prosince 2020 a poté každé tři roky Komise posoudí využívání záručního fondu EFSD. Komise svou hodnotící zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě. K této hodnotící zprávě bude připojeno stanovisko Účetního dvora.

2.  Do 31. prosince 2020 a poté každé tři roky Komise posoudí využívání záručního fondu EFSD a jeho fungování. Komise svou hodnotící zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě. K této hodnotící zprávě bude připojeno stanovisko Účetního dvora ohledně správy záručního fondu EFSD a účinnosti a adicionality operací tohoto fondu. Pokud se považuje za nutné záruční fond EFSD upravit nebo pokud bude jeho činnost prodloužena na dobu po roce 2020, bude nutné k této hodnotící zprávě přiložit legislativní návrh, který by toto nařízení příslušným způsobem upravil.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Způsobilé zainteresované partnerské strany v souladu se svou politikou transparentnosti a s obecnými zásadami Unie ohledně přístupu k dokumentům a informacím zveřejní na svých internetových stránkách informace týkající se všech finančních a investičních operací způsobilých zainteresovaných partnerských stran, na něž se vztahuje záruka EFSD v rámci tohoto nařízení, týkající se zejména toho, jakým způsobem přispívají tyto operace k dosažení požadavků tohoto nařízení.

Podrobný zápis ze zasedání strategické rady se zveřejňuje co nejdříve. Po schválení operace pod zárukou EFSD se zveřejní srovnávací přehled ukazatelů. Způsobilé zainteresované partnerské strany v souladu se svou politikou transparentnosti a s obecnými zásadami Unie ohledně přístupu k dokumentům a informacím zveřejní na svých internetových stránkách informace týkající se všech finančních a investičních operací způsobilých zainteresovaných partnerských stran, na něž se vztahuje záruka EFSD v rámci tohoto nařízení, týkající se zejména toho, jakým způsobem přispívají tyto operace k dosažení požadavků tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17a

 

Způsobilé smluvní strany rovněž usnadní přístup k informacím o existujícím právním základu a strategicky zveřejní finanční a investiční operace, aby činnost fondu přiblížily občanům, veřejnosti a možným soukromým investorům.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Externí audit činností prováděných podle tohoto nařízení provádí Účetní dvůr v souladu s článkem 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

1.  Externí audit činností prováděných podle tohoto nařízení provádí Účetní dvůr v souladu s článkem 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a proto se na něj vztahuje postup udělování absolutoria v souladu s článkem 319 SFEU.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku bude Účetnímu dvoru na jeho žádost a v souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování EU zajištěn přístup k jakémukoli dokumentu či informacím nezbytným k tomu, aby mohl plnit své úkoly.

2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku bude Účetnímu dvoru na jeho žádost a v souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování EU zajištěn přístup k jakémukoli dokumentu či informacím nezbytným k tomu, aby mohl plnit své úkoly související s auditem.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Účetní dvůr do 30. června 2020 a poté každé tři roky zveřejní zvláštní zprávu o využívání záručního fondu ESFD a o účinnosti a účelnosti fondu ESFD.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise nebo způsobilé zainteresované partnerské strany neprodleně informují Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a poskytnou mu potřebné informace, pokud mají v jakékoli fázi přípravy, provádění nebo ukončování finančních a investičních operací, na něž se vztahuje toto nařízení, důvod se domnívat, že došlo k podvodu, korupci, praní peněz nebo jinému protiprávnímu jednání, které může ohrozit finanční zájmy Unie.

1.  Pokud má Komise v jakékoli fázi přípravy, provádění nebo ukončování finančních a investičních operací, na něž se vztahuje toto nařízení, důvod se domnívat, že došlo k podvodu, korupci, praní peněz nebo jinému protiprávnímu jednání, které může ohrozit finanční zájmy Unie, ona nebo její způsobilé partnerské strany o tom neprodleně informují Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a poskytnou mu veškeré potřebné informace, jež mu umožní vést úplné a pečlivé vyšetřování.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

OLAF může provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s předpisy a postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013, nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 za účelem ochrany finančních zájmů Unie, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci, praní peněz nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie v souvislosti s jakoukoli finanční a investiční operací, na níž se vztahuje toto nařízení. Informace získané během svých vyšetřování může OLAF předávat příslušným orgánům dotčených členských států.

OLAF provádí vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s předpisy a postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013, nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 za účelem ochrany finančních zájmů Unie, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci, praní peněz, financování terorismu, daňovým podvodům, organizované trestné činnosti nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie v souvislosti s jakoukoli finanční a investiční operací, na níž se vztahuje toto nařízení. Informace získané během svých vyšetřování může OLAF předávat příslušným orgánům dotyčných členských států.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže se takové protiprávní jednání potvrdí, způsobilé zainteresované partnerské strany vymáhají pohledávky v souvislosti se svými finančními a investičními operacemi, na něž se vztahuje toto nařízení a jež jsou těmito činnostmi dotčeny.

Jestliže se takové protiprávní jednání potvrdí, způsobilé zainteresované partnerské strany vymáhají pohledávky v souvislosti se svými finančními a investičními operacemi, na něž se vztahuje toto nařízení a jež jsou dotčeny těmito činnostmi, a rovněž poskytnou všem příslušným orgánům veškeré informace potřebné k vyšetřování a možnému stíhání.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Způsobilé zainteresované partnerské strany v rámci svých finančních a investičních operací nepodpoří žádné činnosti sloužící protiprávním účelům, včetně praní peněz, financování terorismu, organizované trestné činnosti, daňových podvodů nebo daňových úniků, korupce a podvodů ovlivňujících finanční zájmy Unie. Způsobilé zainteresované partnerské strany se v souladu se svou politikou vůči nedostatečně regulovaným nebo nespolupracujícím jurisdikcím na základě politik Unie, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Finančního akčního výboru nesmí podílet na žádné finanční nebo investiční operaci prostřednictvím subjektu umístěného v nespolupracující jurisdikci.

1.  Způsobilé zainteresované partnerské strany v rámci svých finančních a investičních operací nepodpoří žádné činnosti sloužící protiprávním účelům, mj. praní peněz, financování terorismu, organizované trestné činnosti, daňovým podvodům nebo daňovým únikům, korupci a podvodům nebo jiné činnosti ovlivňující finanční zájmy Unie. Způsobilé zainteresované partnerské strany se v souladu se svou politikou vůči nedostatečně regulovaným nebo nespolupracujícím jurisdikcím na základě politiky Unie, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Finančního akčního výboru nesmějí podílet na žádné finanční nebo investiční operaci prostřednictvím subjektu umístěného v nespolupracující jurisdikci.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při svých finančních a investičních operacích uplatňuje způsobilá zainteresovaná partnerská strana zásady a standardy stanovené právními předpisy Unie o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849. Způsobilé zainteresované partnerské strany podmíní přímé i zprostředkované financování podle tohoto nařízení zveřejněním informací o skutečném vlastnictví v souladu se směrnicí (EU) 2015/849.

2.  Při svých finančních a investičních operacích uplatňuje způsobilá zainteresovaná partnerská strana zásady a standardy stanovené právními předpisy Unie o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, a zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849. Způsobilé zainteresované partnerské strany podmíní přímé i zprostředkované financování podle tohoto nařízení zveřejněním informací o skutečném vlastnictví v souladu se směrnicí (EU) 2015/849 (směrnice EU o boji proti praní špinavých peněz).

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD

Referenční údaje

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

1.12.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Indrek Tarand

15.11.2016

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

16.2.2017

Projednání ve výboru

22.3.2017

 

 

 

Datum přijetí

12.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

2

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

18

+

ALDE

PPE

S&D

GREENS

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

PPE

Jonathan Arnott

Joachim Zeller

3

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD

Referenční údaje

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Datum předložení EP

14.9.2016

 

 

 

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

27.10.2016

CONT

1.12.2016

ECON

27.10.2016

LIBE

27.10.2016

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

12.10.2016

ECON

12.10.2016

LIBE

4.10.2016

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Eduard Kukan

11.10.2016

Doru-Claudian Frunzulică

11.10.2016

Eider Gardiazabal Rubial

11.10.2016

 

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

16.2.2017

Projednání ve výboru

28.2.2017

8.3.2017

21.3.2017

11.4.2017

Datum přijetí

24.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

75

9

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck

Datum předložení

25.4.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

75

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala

Verts/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana

9

-

ECR

Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos

5

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí