Procedure : 2016/0281(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0170/2017

Indgivne tekster :

A8-0170/2017

Forhandlinger :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Afstemninger :

PV 06/07/2017 - 11.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0311

BETÆNKNING     ***I
PDF 943kWORD 130k
25.4.2017
PE 599.835v02-00 A8-0170/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Udenrigsudvalget

Udviklingsudvalget

Budgetudvalget

Ordførere: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial

(Procedure med fælles udvalgsmøder – forretningsordenens artikel 55)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0586),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 209, stk. 1, og artikel 212, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0377/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Budgetudvalget og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A8-0170/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Der er behov for Unionens ambitiøse plan for eksterne investeringer for at støtte investeringer i første omgang i Afrika og i Unionens naboskabsområde med det formål at fremme målene for bæredygtig udvikling inden for rammerne af De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling ("2030-dagsordenen") såvel som tilsagnene inden for den nyligt reviderede europæiske naboskabspolitik og således tackle de underliggende årsager til migration. Planen bør ligeledes bidrage til gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer (COP 21).

(1)  Unionens ambitiøse plan for eksterne investeringer tager sigte på at støtte investeringer i første omgang i Afrika og i Unionens naboskabsområde med det formål at bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling inden for rammerne af De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling ("2030-dagsordenen"), navnlig fattigdomsudryddelse, såvel som tilsagnene inden for den nyligt reviderede europæiske naboskabspolitik. Investeringer i Afrika og EU's nabolande vil bidrage til imødegåelse af migrationspres som følge af fattigdom, konflikter, ustabilitet, underudvikling, ulighed, krænkelser af menneskerettighederne, befolkningstilvækst, mangel på beskæftigelse og økonomiske muligheder samt klimaændringer som supplement til partnerskabsrammerne med tredjelande. Planen for eksterne investeringer (EIP) bør ligeledes bidrage til gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer (COP 21).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Planen for eksterne investeringer bør indbefatte de tilsagn, der er afgivet som led i Addis Abeba-handlingsplanen for Udviklingsfinansiering. Den bør også give europæiske investorer og private virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, mulighed for mere effektivt at bidrage til en bæredygtig udvikling i partnerlande.

(2)  Planen for eksterne investeringer bør indbefatte de tilsagn, der er afgivet som led i Addis Abeba-handlingsplanen for Udviklingsfinansiering, og principperne for udviklingseffektivitet samt udviklingsvenlig politikkohærens, jf. artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Den bør også give investorer og private virksomheder, navnlig mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder, mulighed for mere effektivt at bidrage til en bæredygtig udvikling i partnerlande i overensstemmelse med EU's udviklings- og naboskabspolitikker.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  EFSD bør bidrage til gennemførelsen af 2030-dagsordenen, som anerkender international migration som en flerdimensionel virkelighed af enorm betydning for udviklingen i oprindelses-, transit- og bestemmelseslandene, der kræver sammenhængende og omfattende svar, samtidig med at migranters potentiale til at bidrage til inklusiv vækst og bæredygtig udvikling understreges.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Dette er på linje med Unionens globale strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitikken, som bl.a. søger at imødegå udfordringer såsom migration og resiliens i forbindelse med Unionens overordnede udenrigspolitik ved at sikre en logisk sammenhæng og synergi med de europæiske udviklings- og naboskabspolitikker.

(3)  Dette er på linje med Unionens globale strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitikken, som bl.a. søger at imødegå udfordringer som migration og resiliens i forbindelse med Unionens overordnede udenrigspolitik ved at sikre, at Unionens eksterne politik er i fuld overensstemmelse med målene for udviklingspolitikken og sikrer synergi med de europæiske udviklings- og naboskabspolitikker. Dette er også i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder og internationale menneskerettigheder, der sikrer en menneskerettighedsbaseret tilgang, samtidig med at det adresserer tvangsfordrivelser og irregulær migration.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Planen for eksterne investeringer bør tilvejebringe en samlet finansiel pakke med henblik på at finansiere nye investeringer i regioner i Afrika i lande, der har undertegnet partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, som blev underskrevet den 23. juni 200022, samt naboskabsområdet for derved at skabe vækst- og beskæftigelsesmuligheder, styrke additionaliteten, levere innovative produkter og tiltrække midler fra den private sektor.

(4)  Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) bør, som en del af planen for eksterne investeringer, tilvejebringe en samlet finansiel pakke med henblik på at finansiere og tiltrække investeringer og således fremme en bæredygtig og inklusiv økonomisk og social udvikling samt fremme den socioøkonomiske modstandsdygtighed i partnerlande og samtidig maksimere additionaliteten, imødegå markedssvigt og suboptimale investeringsforhold og tiltrække midler fra den private sektor. EFSD's aktiviteter bør være klart adskilt fra og komplementære til anden støtte, især aktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af EIB's eksterne udlånsmandat, initiativet med henblik på økonomisk modstandsdygtighed og AVS-investeringsfaciliteten. EFSD-aktiviteter bør ligeledes supplere de eksisterende aktiviteter, der udføres af andre støtteberettigede finansielle institutioner, og dække investeringshuller, som de i øjeblikket ikke er i stand til at opfylde.

__________________

 

22 EFT L 317 af 15.12.2000, senest ændret ved EUT L 287 af 4.11.2010.

 

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Inddragelse af den private sektor i Unionens samarbejde med partnerlande gennem EFSD ventes at give en målbar og yderligere indvirkning på udviklingen uden at forvride markedet og bør være omkostningseffektiv og baseret på gensidig ansvarlighed og risiko- og udgiftsdeling. En sådan inddragelse bør bygge på et engagement i internationalt anerkendte retningslinjer og principper, herunder principperne for ansvarlige investeringer og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder samt Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD's) retningslinjer for multinationale virksomheder.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4 b)  EFSD bør fremme skabelse af ordentlige arbejdspladser, økonomiske muligheder og iværksætterånd samt grøn og inklusiv vækst med særligt fokus på ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinder og unge i overensstemmelse med EU's handlingsplan om ligestilling for 2016-2020 og samtidig styrke retsstatsprincippet, god regeringsførelse, menneskerettighederne og adgangen til samt brugen af naturressourcer.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  For at opfylde Unionens politiske forpligtelser vedrørende vedvarende energi, energieffektivitet og modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer bør mindst 35 % af de midler, der tildeles under EFSD, fuldt ud gå til finansierings- og investeringstransaktioner inden for disse sektorer og således bidrage til gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4d)  Foranstaltninger i henhold til denne forordning bør under hensyntagen til de særlige forhold i udviklingen af den private sektor udformes på en sådan måde, at de opfylder kriterierne for officiel udviklingsbistand (ODA), der er fastsat af Komitéen for Udviklingsbistand (DAC) under OECD, og således at ODA fokuseres på de mindst udviklede lande med henblik på at kanalisere 50 % af EU's ODA til de mindst udviklede lande i den nærmeste fremtid.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 4 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4e)  Teknisk bistand til partnerlande bør udgøre den anden søjle i planen for eksterne investeringer. Kommissionen bør i denne forbindelse øge bistanden med henblik på at hjælpe partnerlandene med at tiltrække investeringer ved at sikre bedre forberedelse og promovering af projekter, udvikle et større antal finansierbare projekter og udbrede kendskabet hertil blandt internationale investorer. Der bør oprettes en webportal for projekter i form af en offentligt tilgængelig og brugervenlig database, der tilvejebringer relevante oplysninger om hvert enkelt projekt.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 4 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4f)  En forbedring af investeringsklimaet og af de overordnede politiske rammer i partnerlandene bør udgøre den tredje søjle i planen for eksterne investeringer. Hvad EU's eksisterende politiske forbindelser med partnerlande angår, bør Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant") fastholde den politiske dialog, der tager sigte på at udvikle retlige rammer, politikker og institutioner, der fremmer økonomisk stabilitet, bæredygtige investeringer og inklusiv vækst. Disse politiske dialoger bør bl.a. omhandle bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet og ulovlige finansielle strømme, god regeringsførelse, inddragelse af lokale markeder, fremme af iværksætterånd og lokale erhvervsvirksomheder, respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet samt kønsspecifikke politikker.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) bør omfatte regionale investeringsplatforme, som kombinerer midler fra eksisterende blandingsfaciliteter med EFSD-garantien. De eksisterende blandingsfaciliteter er for Afrikas vedkommende oprettet ved Kommissionens afgørelse C(2015)5210 og for naboskabsområdets vedkommende ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2016)3436. Hver regional investeringsplatform bør være tilknyttet et administrativt udvalg, som bistår Kommissionen med at opstille de regionale og sektormæssige investeringsmål, fastlægge de regionale, sektormæssige og tematiske investeringsvinduer, afgiver udtalelser om blandingsforanstaltninger og gennemgår anvendelsen af EFSD-garantien i overensstemmelse med de investeringsvinduer, der fastlægges.

(5)  EFSD bør omfatte regionale investeringsplatforme, som kombinerer midler fra eksisterende blandingsfaciliteter med EFSD-garantien. De regionale investeringsplatforme bør oprettes ved at omdanne de eksisterende blandingsfaciliteter, der er oprettet ved kommissionsafgørelser. De regionale investeringsplatforme for Afrika og naboskabslandene bør først etableres. Det bør være muligt at udvide det geografiske anvendelsesområde for EFSD ved hjælp af en delegeret retsakt. Hver regional investeringsplatform bør være tilknyttet et administrativt udvalg, som bistår Kommissionen med at opstille og overvåge de regionale og sektormæssige investeringsmål, fastlægge de regionale, sektormæssige og tematiske investeringsvinduer, afgiver udtalelser om blandingsforanstaltninger og gennemgår anvendelsen af EFSD-garantien i overensstemmelse med de investeringsvinduer, der fastlægges.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  I lyset af Revisionsrettens konklusioner1a vedrørende anvendelsen af blanding i EU's eksterne forbindelser, som understregede, at der for næsten halvdelen af de undersøgte projekters vedkommende ikke var tilstrækkelig dokumentation til at konkludere, at tilskuddene var berettiget, og at det i en række af disse tilfælde tydede på, at investeringerne ville være blevet foretaget uden Unionens bidrag, er det af afgørende betydning, at blanding kun anvendes, når Kommissionen klart kan påvise merværdien heraf.

 

____________

 

1a Særberetning nr. 16/2014 "Effektiviteten af at blande tilskud, der ydes under regionale investeringsfaciliteter, og lån fra finansielle institutioner til at støtte EU's eksterne politikker"

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  EFSD bør med al sin kapacitet fuldt ud forpligte sig til at respektere menneskerettighederne og ligebehandling i modtagerlande og af alle aktører i forbindelse med finansierings- og investeringsaktiviteter.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  EFSD bør desuden fungere som et "one-stop-shop", der modtager finansieringsforslag fra de finansielle institutioner og offentlige eller private investorer og leverer forskellige former for finansiel bistand til støtteberettigede investeringer. EFSD-garantien bør understøttes af EFSD-garantifonden. EFSD bør udvikle innovative instrumenter til støtte for investeringer og med henblik på at inddrage den private sektor.

udgår

.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Koordineringen og sammenhængen mellem EFSD og Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) eksterne mandat som fastlagt i afgørelse [XXX], herunder EIB's resiliensinitiativ, samt med AVS-investeringsfaciliteten 23 bør sikres af EFSD's strategiske udvalg.

(7)  Der bør nedsætteset strategisk udvalg under EFSD for at støtte Kommissionen i forbindelse med fastlæggelsen af de strategiske retningslinjer og de overordnede investeringsmål samt for at sikre, at investeringsvinduer er geografisk og tematisk dækket på en passende og varieret måde. Det strategiske udvalg bør støtte den overordnede samordning, komplementaritet og sammenhæng mellem de regionale investeringsplatforme, mellem de tre søjler i planen for eksterne investeringer, mellem planen for eksterne investeringer og Unionens øvrige indsats med hensyn til migration såvel som med Unionens eksterne finansielle instrumenter og trustfonde, med EIB's eksterne udlånsmandat, herunder EIB's resiliensinitiativ og AVS-investeringsfaciliteten23.

__________________

__________________

23 Bilag II til Cotonouaftalen.

23 Bilag II til Cotonouaftalen.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Det strategiske udvalg bør desuden bistå Kommissionen med at fastlægge den strategiske rådgivning og de overordnede investeringsmål. Det strategiske udvalg bør også støtte koordineringen og sammenhængen mellem de regionale platforme. Dette bør sikre komplementariteten mellem de forskellige instrumenter i forbindelse med aktioner i tredjelande. Det strategiske udvalg bør ledes i fællesskab af Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik for at sikre overensstemmelsen med Unionens eksterne politiske målsætninger og partnerskabsrammer med tredjelande.

(8)  Det strategiske udvalg bør ledes i fællesskab af Kommissionen og den højtstående repræsentant for at sikre konsekvens og sammenhæng i Unionens eksterne politiske målsætninger, navnlig for så vidt angår Unionens centrale udviklingsmål, eksisterende strategier og instrumenter, partnerskabsrammer med tredjelande samt Unionens øvrige bestræbelser på at tackle de underliggende årsager til migration og overholdelse af forpligtelsen til at sikre udviklingsvenlig politikkohærens. Europa-Parlamentet bør deltage i det strategiske udvalg som permanent observatør for at sikre sin ret og pligt til at udøve kontrol over gennemførelsen af EFSD.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Kommissionen og EIB bør indgå en aftale, som fastlægger betingelserne for deres samarbejde om forvaltningen af EFSD-garantien, og forelægge aftalen for det strategiske udvalg.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  EFSD bør fungere som et "one-stop-shop", der modtager finansieringsforslag fra finansielle institutioner og offentlige eller private investorer og leverer finansiel bistand til støtteberettigede investeringer, der fører til bæredygtig og inklusiv økonomisk, social og miljømæssig udvikling. EFSD-garantien bør understøttes af EFSD-garantifonden.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8c)  EFSD bør adressere flaskehalse i forbindelse med private investeringer og indføre innovative instrumenter for at støtte investeringer og lette adgangen til finansiering fra indenlandske og udenlandske investorer, især for lokale virksomheder, mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder, i de områder, der kan bidrage til at opnå bæredygtige udviklingsresultater og fremme europæiske virksomheders engagement.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 8 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8d)  EFSD-garantien bør ikke anvendes til at finansiere store infrastrukturprojekter, som har ringe indvirkning på jobskabelse, og hvor cost-benefit-forholdet gør investeringen uholdbar. EFSD-garantien bør kun anvendes til at finansiere projekter, hvis gennemførelse ikke er kontroversiel set ud fra et miljømæssigt, økonomisk og socialt synspunkt på grundlag af en grundig forudgående vurdering og en passende cost-benefit-analyse.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 8 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8e)   EU's delegationer i partnerlandene bør fremme adgang til og aktivt oplyse om EFSD og styrke sammenhængen mellem anvendelsen af EFSD-garantien, anvendelsen af blandet finansiering under de regionale investeringsplatforme, tilvejebringelsen af øget målrettet teknisk bistand og politiske dialoger i deres respektive lande.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  EFSD-garantien bør ydes til støtteberettigede modparter i forbindelse med finansierings- og investeringsforanstaltninger eller garantiinstrumenter i en første investeringsperiode frem til den 31. december 2020.

(9)  EFSD-garantien bør ydes til støtteberettigede modparter i forbindelse med finansierings- og investeringsforanstaltninger eller garantiinstrumenter i en første investeringsperiode frem til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse, hvis det skønnes nødvendigt.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)   EFSD-garantien bør forvaltes således, at den tilvejebringer lige vilkår for støtteberettigede modparter, undgår interessekonflikter og er effektiv under behørig hensyntagen til målet om at mobilisere midler i den private sektor til finansiering af investeringer og maksimering af additionalitet.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Med henblik på at øge effekten af EFSD-garantien i lyset af behovene i de berørte regioner bør medlemsstaterne have mulighed for at bidrage i form af kontantbidrag eller garantier. Bidragene kan øremærkes de enkelte regioner, sektorer eller investeringsvinduer.

(14)  Med henblik på at øge effekten af EFSD-garantien i lyset af behovene i de berørte regioner bør medlemsstaterne og EFTA-landene have mulighed for at bidrage i form af kontantbidrag eller garantier. Bidragene kan øremærkes de enkelte regioner eller eksisterende investeringsvinduer.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Eftersom midlerne i den 11. Europæiske Udviklingsfond25 skal anvendes i de lande, der er berettigede under fonden, bør mindst 400 000 000 EUR af EFSD-garantien dække investeringer hertil i løbet af EFSD-garantiens løbetid. EFSD-garantien bør først kunne anvendes, når de 400 000 000 EUR fra 11. Europæiske Udviklingsfond er blevet tildelt EFSD-garantifonden.

(15)  Eftersom midlerne i den 11. Europæiske Udviklingsfond skal anvendes i de lande, der er berettigede under fonden25, bør mindst 400 000 000 EUR af EFSD-garantien dække investeringer hertil i løbet af EFSD-garantiens løbetid. EFSD-garantien bør først kunne anvendes, når et bidrag på 400 000 000 EUR fra den 11. Europæiske Udviklingsfond til EFSD-garantifonden er blevet bekræftet. Da midlerne fra EUF skal anvendes, bør EFSD-garantien omfatte investeringer i de områder, hvorfra de oprindelige midler var blevet omfordelt. Forpligtelser med henblik på at sikre, at EUF-finansiering er berettiget til udviklingsbistand samt fremtidige beslutninger, der skal træffes af OECD DAC om den private sektors instrumenter, bør overholdes.

__________________

__________________

25 Intern aftale mellem repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Den Europæiske Unions bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 i overensstemmelse med AVS-EU-partnerskabsaftalen samt om tildeling af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke fjerde del i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse (EUT L 210 af 6.8.2013, s. 1).

25 Intern aftale mellem repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Den Europæiske Unions bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 i overensstemmelse med AVS-EU-partnerskabsaftalen samt om tildeling af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke fjerde del i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse (EUT L 210 af 6.8.2013, s. 1).

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Da midlerne under det europæiske naboskabsinstrument, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/20141a, skal anvendes, bør mindst 100 000 000 EUR af EFSD-garantien dække investeringer i naboskabsområdet i løbet af EFSD-garantiens løbetid.

 

___________________

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 27).

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Kommissionen bør årligt aflægge rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af EFSD-garantien, for at sikre ansvarligheden over for de europæiske borgere. Rapporten bør offentliggøres, så de relevante interessenter, bl.a. civilsamfundet, kan udtale sig. Kommissionen bør også årligt aflægge rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om forvaltningen af EFSD-garantifonden for at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed.

(16)  Kommissionen bør årligt aflægge rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af EFSD-garantien, for at sikre fuld ansvarlighed over for de europæiske borgere samt mulighed for, at Europa-Parlamentet kan føre fuldt tilsyn og kontrol. Rapporten bør offentliggøres, så de relevante interessenter, bl.a. civilsamfundet, kan udtale sig. Kommissionen bør også årligt aflægge rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om forvaltningen af EFSD-garantifonden for at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  For at sikre kontrollen og ansvarligheden i forbindelse med EFSD og planen for eksterne investeringer kan Europa-Parlamentet arrangere høringer som led i en investeringsdialog med Kommissionen, den højtstående repræsentant, EIB og andre støtteberettigede finansielle institutioner samt med den private sektor og civilsamfundsorganisationer.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Med henblik på at drage nytte af tidligere erfaringer og give mulighed for at videreudvikle EFSD bør Kommissionen vurdere EFSD's virkemåde og anvendelsen af EFSD-garantifonden. Der bør foretages en uvildig evaluering af anvendelsen af denne forordning med henblik på at vurdere, om den gennemføres i overensstemmelse med retsgrundlaget, samt for at fastslå, hvorvidt den praktiske anvendelse af forordningen bidrager til at opfylde målene.

(17)  Med henblik på at drage nytte af tidligere erfaringer og give mulighed for at videreudvikle EFSD bør EFSD's virkemåde og anvendelsen af EFSD-garantifonden evalueres af Kommissionen og af eksterne evalueringseksperter og være genstand for en årlig høringsproces med relevante interessenter, herunder civilsamfundsorganisationer. Der bør foretages en uvildig evaluering af anvendelsen af denne forordning med henblik på at vurdere, om den gennemføres i overensstemmelse med retsgrundlaget, samt for at fastslå, hvorvidt den praktiske anvendelse af forordningen bidrager til at opfylde målene.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at beskytte Unionens finansielle interesser er Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) bemyndiget til at foretage undersøgelser med henblik på at fastslå, om der er foregået svig, korruption, hvidvask af penge eller andre ulovligheder, som berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med de finansierings- og investeringstransaktioner, der er omfattet af denne forordning, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201326, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9627 og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/9528.

(18)  Med henblik på at bekæmpe økonomisk kriminalitet, navnlig ved at afdække tilfælde af svig, korruption og hvidvaskning af penge, samt på at bekæmpe enhver anden ulovlig aktivitet, som berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med de finansierings- og investeringstransaktioner, er Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) bemyndiget til at foretage undersøgelser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201326, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9627 og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/9528.

__________________

__________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

27 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

27 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

28 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

28 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Med henblik på at bidrage til den internationale bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og hvidvask af penge bør de støtteberettigede modparter ikke støtte aktiviteter, der gennemføres til ulovlige formål, og de bør ikke deltage i nogen form for finansiering- eller investeringstransaktion, der foregår via et selskab beliggende i en ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion.

(19)  Med henblik på at bidrage til den internationale bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse, svig, korruption og hvidvaskning af penge bør al finansiering gennem EFSD ske på en fuldstændig gennemsigtig måde. Endvidere bør de støtteberettigede modparter hverken støtte aktiviteter, der gennemføres til ulovlige formål, eller deltage i nogen form for finansiering- eller investeringstransaktion, der foregår via et selskab beliggende i en ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion eller i et skattely. Modparter skal også afholde sig fra at gøre brug af ordninger rettet mod skatteundgåelse eller aggressiv skatteplanlægning.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at opfylde Unionens politiske forpligtelser inden for energi og klimaændringer bør mindst 20 % af de midler, der tildeles under EFSD, gå til finansierings- og investeringstransaktioner inden for disse sektorer —

udgår

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20b)  Pengeoverførselsstrømme til udviklingslande er langt vigtigere end officielle udviklingsstrømme. Projekter eller instrumenter, som letter pengeoverførsler og mindsker omkostningerne i forbindelse hermed, bør derfor være berettiget til støtte under EFSD.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 20 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20c)  For at afspejle de politiske udviklinger og behovet for, at Unionen optræder udadtil, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af bilaget til denne forordning, der indeholder en liste over de regioner, der er berettiget til støtte gennem EFSD-garantien. Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TFEU bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår udarbejdelsen af en liste over investeringsvinduer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter

 

__________________

 

1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  "additionalitet": princip, der sikrer, at støtte via EFSD-garantien ikke have til formål at erstatte støtte fra en medlemsstat, privat finansiering eller andre finansielle tiltag fra Unionens side, samt at EFSD-garantien tager sigte på at afhjælpe markedssvigt og ikke fortrænger andre offentlige eller private investeringer.

(5)  "additionalitet": princip, der sikrer, at EFSD bidrager til en bæredygtig udvikling gennem aktiviteter, som adresserer markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer, og som ikke kunne være blevet gennemført eller ikke i samme omfang kunne have opnået positive resultater uden EFSD-støtte. Princippet kræver ligeledes, at EFSD's operationer mobiliserer ny finansiering fra den private sektor, og at de ikke har til formål at erstatte støtte fra en medlemsstat, privat finansiering eller andre finansielle tiltag fra Unionens eller international side samt undgår at fortrænge andre offentlige eller private investeringer. Princippet indebærer også, at projekter, der støttes af EFSD, typisk skal have en højere risikoprofil end den sædvanlige portefølje af investeringer, der støttes af de støtteberettigede modparter inden for rammerne af deres normale investeringspolitikker forud for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Formålet med EFSD som en samlet finansiel pakke er at tilvejebringe finansieringskapacitet i form af tilskud, garantier og andre finansielle instrumenter med henblik på at støtte støtteberettigede modparters investeringer og sikre bedre adgang til finansiering, i første omgang i partnerlande i Afrika og i naboskabsområdet.

1.  Formålet med EFSD som en samlet finansiel pakke er at fremme en bæredygtig og inklusiv økonomisk og social udvikling samt i at fremme den socioøkonomiske modstandsdygtighed i partnerlandene ved at støtte investeringer og lette adgangen til finansiering gennem tilvejebringelse af finansieringskapacitet i form af tilskud, garantier og andre finansielle instrumenter med henblik på at støtte støtteberettigede modparters investeringer og sikre bedre adgang til finansiering, i første omgang i partnerlande i Afrika og i naboskabsområdet, samtidig med at additionaliteten maksimeres og der leveres innovative produkter og mobiliseres midler i den private sektor.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  EFSD skal bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling inden for rammerne af 2030-dagsordenen med særligt fokus på bæredygtig vækst, jobskabelse, socioøkonomiske sektorer samt støtte til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder og således tackle de underliggende årsager til migration og bidrage til en holdbar reintegration af tilbagevendte migranter i oprindelseslande, og samtidig maksimere additionaliteten, tilbyde innovative produkter og mobilisere midler i den private sektor.

2.  EFSD skal bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling i 2030-dagsordenen og rette sig efter de i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union fastsatte prioriteter for Unionens optræden udadtil, den i artikel 208 i TEUF fastsatte udviklingssamarbejdspolitik samt efter de internationalt aftalte principper for udviklingseffektivitet og dermed bidrage til EU's udviklings- og naboskabspolitik med særligt fokus på udryddelse af fattigdom, langsigtet bæredygtig og inklusiv vækst , skabelse af ordentlige arbejdspladser, socioøkonomiske sektorer samt støtte til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder. I den forbindelse skal EFSD bl.a. bidrage til at tackle de specifikke socioøkonomiske underliggende årsager til migration og fremme en holdbar reintegration af migranter, der vender tilbage til deres oprindelseslande, samt styrke modstandsdygtigheden i transit- og værtssamfundene.

 

EFSD skal ligeledes bidrage til at gennemføre Parisaftalen ved at målrette investeringer mod sektorer, der fremmer modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

I de regioner og lande, hvor den udøver sine aktiviteter, skal EFSD være i overensstemmelse med målene i de EU-retsakter, der fastsætter de relevante eksterne finansieringsinstrumenter, og være i overensstemmelse med prioriteterne i eventuelle nationale eller regionale programmer.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EFSD består af regionale investeringsplatforme, som vil kombinere midler fra eksisterende blandingsfaciliteter med EFSD-garantien.

1.  EFSD består af regionale investeringsplatforme, som oprettes på grundlag af eksisterende blandingsfaciliteter inden for rammerne af Unionens optræden udadtil, og som kombinerer deres blandingsforanstaltninger med EFSD-garantien.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen varetager forvaltningen af EFSD.

2.  Kommissionen varetager forvaltningen af EFSD. Kommissionen arbejder tæt sammen med EIB og med støtte fra de øvrige støtteberettigede modparter for så vidt angår den operationelle forvaltning af EFSD-garantien. Med henblik herpå oprettes der en teknisk arbejdsgruppe.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelse med forvaltningen af EFSD bistås Kommissionen af et strategisk udvalg.

I forbindelse med forvaltningen af EFSD rådgives Kommissionen af et strategisk udvalg.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det yder strategisk rådgivning til og bistår Kommissionen med at faslægge de overordnede investeringsmål for anvendelsen af EFSD-garantien. Det strategiske udvalg støtter ligeledes den overordnede koordinering og sammenhæng mellem de regionale investeringsplatforme og med de foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af EIB's eksterne mandat, herunder EIB's resiliensinitiativ.

Det strategiske udvalg yder strategisk rådgivning til og bistår Kommissionen med at fastlægge de overordnede investeringsmål for anvendelsen af EFSD-garantien samt med at overvåge, at investeringsvinduerne er geografisk og tematisk dækket på en passende og varieret måde, idet der tages særligt hensyn til de mindst udviklede lande og skrøbelige stater. Det strategiske udvalg sikrer, at EFSD's aktiviteter støtter de strategiske prioriteter for Unionens optræden udadtil og udviklingspolitikken og i særdeleshed dens ledende principper og mål som fastsat i hhv. artikel 21 i TEU og artikel 208 i TEUF.

 

Det strategiske udvalg støtter ligeledes den overordnede samordning, komplementaritet og sammenhæng mellem de regionale investeringsplatforme, mellem de tre søjler i planen for eksterne investeringer, mellem planen for eksterne investeringer og Unionens øvrige indsats med hensyn til migration og i forbindelse med Unionens eksterne finansielle instrumenter og trustfonde samt de foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af EIB's eksterne udlånsmandat, herunder EIB's resiliensinitiativ og AVS-investeringsfaciliteten.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det strategiske udvalg udgøres af repræsentanter for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant"), medlemsstaterne og EIB. Kommissionen kan opfordre andre bidragydere til at blive medlemmer af det strategiske udvalg under hensyn, når det er relevant, til udvalgets holdning. Partnerlande og relevante regionale organisationer, støtteberettigede modparter og Europa-Parlamentet kan tildeles status som observatører, når det er relevant. Det strategiske udvalg ledes af Kommissionen og den højtstående repræsentant i fællesskab.

2.  Det strategiske udvalg udgøres af repræsentanter for Kommissionen, den højtstående repræsentant, bidragende medlemsstater og EIB. Kommissionen kan opfordre andre bidragydere til at blive medlemmer af det strategiske udvalg under hensyn, når det er relevant, til udvalgets holdning. Europa-Parlamentet har observatørstatus. Observatører, der er udpeget af Europa-Parlamentet, har ret til at deltage fuldt ud i forhandlingerne uden stemmeret. Partnerlande og relevante regionale organisationer, støtteberettigede modparter samt andre interessenter kan tildeles status som observatører, når det er relevant. Det strategiske udvalg ledes af Kommissionen og den højtstående repræsentant i fællesskab.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Det strategiske udvalg vedtager på det første møde selv sin forretningsorden, som skal indeholde oplysninger om antallet af møder, der skal afholdes hvert år, udvalgsmedlemmernes stemmeret og fremskridtsrapporter, som Kommissionen skal udarbejde. Referaterne fra og dagsordenerne for det strategiske udvalgs møder offentliggøres.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Det strategiske udvalg organiserer regelmæssigt en høring af relevante interessenter om retningslinjerne for og gennemførelsen af EFSD.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Så hurtigt som muligt i gennemførelsesfasen for EFSD vedtager og offentliggør det strategiske udvalg retningslinjer, der indeholder en beskrivelse af, hvordan det sikres, at EFSD's foranstaltninger er i overensstemmelse med de mål og kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i artikel 8.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2d.  I sin strategiske vejledning tager det strategiske udvalg hensyn til relevante beslutninger fra Europa-Parlamentet samt til Rådets afgørelser og konklusioner.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Regionale administrative udvalg

 

1.  Hver regional investeringsplatform er tilknyttet et administrativt udvalg.

 

2.  Administrative udvalg bistår Kommissionen med at opstille de regionale og sektormæssige investeringsmål og med at fastlægge de regionale, sektormæssige og tematiske investeringsvinduer samt afgiver udtalelser om blandingstransaktioner og om anvendelsen af EFSD-garantien. De giver navnlig vejledning om fremtidige finansieringsforslag, overvåger og gennemgår projekter i støbeskeen, undersøger projektrelaterede resultater og overvåger porteføljen af godkendte projekter.

 

3.  De administrative udvalg ledes af Kommissionen og sammensættes af repræsentanter for Kommissionen, den højtstående repræsentant og medlemsstaterne som medlemmer med stemmeret og, hvis det er relevant, af de støtteberettigede modparter som observatører. Europa-Parlamentet tildeles observatørstatus.

 

4.  Kommissionen og den højtstående repræsentant sikrer tæt inddragelse af EU's delegationer og af de støtteberettigede modparter i forberedelsen af de administrative udvalgs arbejde.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Unionen stiller en uigenkaldelig og betingelsesløs anfordringsgaranti til støtteberettigede modparter for finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning, i første omgang i partnerlande i Afrika og i naboskabsområdet.

1.  Unionen stiller efter nøje overvejelse af et projekts levedygtighed en uigenkaldelig og betingelsesløs anfordringsgaranti til støtteberettigede modparter for finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  EFSD-garantien anvendes til at støtte finansierings- og investeringsforanstaltninger i partnerlande i de i bilaget opførte regioner. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20a vedrørende ændringer af bilaget med listen over de regioner, der er berettiget til støtte via en EFSD-garanti.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den maksimale periode, inden for hvilken støtteberettigede modparter kan indgå aftaler med finansielle formidlere eller endelige modtagere, er på fire år efter indgåelsen af den relevante garantiaftale.

3.  Den maksimale periode, inden for hvilken støtteberettigede modparter kan indgå aftaler med medfinansierende partnere fra den private sektor, finansielle formidlere eller endelige modtagere, er på fire år efter indgåelsen af den relevante garantiaftale.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De finansierings- og investeringsforanstaltninger, der kan modtage støtte gennem EFSD-garantien, skal stemme overens med og tilpasses til Unionens politik, navnlig Unionens udviklings- og naboskabspolitikker, og partnerlandenes strategier og politik, og de skal forfølge følgende generelle målsætninger:

1.  De finansierings- og investeringsforanstaltninger, der kan modtage støtte gennem EFSD-garantien, skal være i overensstemmelse med formålet med EFSD, jf. artikel 3. Sådanne foranstaltninger skal stemme overens med og tilpasses til Unionens politik, navnlig Unionens udviklings- og naboskabspolitikker, samt med partnerlandenes strategier og politikker. Foranstaltningerne skal tage hensyn til anden EU-støtte og international støtte for at sikre komplementaritet med andre initiativer og skal støtte følgende generelle målsætninger:

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  bidrage til den økonomiske og sociale udvikling med særligt fokus på bæredygtighed og jobskabelse (navnlig blandt unge og kvinder) og således tackle de underliggende årsager til migration og bidrage til en holdbar reintegration af tilbagevendte migranter i oprindelseslandene

a)  bidrage til den økonomiske og sociale udvikling og til gennemførelsen af 2030-dagsordenen med særligt fokus på udryddelse af fattigdom, bæredygtighed og fremme af ordentligt arbejde, økonomiske muligheder, kvalifikationer, iværksætteri og især ligestilling mellem mænd og kvinder og styrkelse af kvinder og unge, hvilket således adresserer de specifikke underliggende årsager til migration, øger modstandsdygtigheden og bidrager til en holdbar reintegration af migranter, som vender tilbage til deres oprindelseslande, under behørig hensyntagen til styrkelsen af retsstatsprincippet, god regeringsførelse og menneskerettigheder

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  være rettet mod socioøkonomiske sektorer, navnlig infrastruktur og herunder bæredygtig energi, vand, transport, informations- og kommunikationsteknologi, miljø, bæredygtig brug af naturressourcerne, blå vækst, social infrastruktur og menneskelig kapital, med henblik på at forbedre de socioøkonomiske rammer

b)  styrke socioøkonomiske sektorer, navnlig infrastruktur og herunder vedvarende og bæredygtig energi, vand- og affaldshåndtering, transport, informations- og kommunikationsteknologier, såvel som miljø, bæredygtig brug af naturressourcerne, bæredygtigt landbrug og blå vækst samt social infrastruktur og menneskelig kapital med henblik på at forbedre de socioøkonomiske rammer

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  tilvejebringe finansiering til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder med særligt fokus på udvikling af den private sektor

c)  tilvejebringe finansiering og støtte til udvikling af den private og kooperative sektor med særlig fokus på lokale virksomheder, mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder, navnlig i de mindst udviklede lande og skrøbelige stater, og samtidig afhjælpe markedssvigt og begrænse markedsforvridninger og fremme inddragelsen af europæiske virksomheder

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  formidle finansielle instrumenter, der fjerner hindringerne for private investeringer, bl.a. "first-loss"-garantier til porteføljer af garantier til projekter i den private sektor, f.eks. lånegarantier til små og mellemstore virksomheder og garantier for specifikke risici til infrastrukturprojekter samt anden risikovillig kapital

d)  adressere flaskehalse i forbindelse med private investeringer ved at levere finansielle redskaber, bl.a. "first-loss"-garantier til porteføljer af garantier til projekter i den private sektor, f.eks. lånegarantier til små og mellemstore virksomheder og garantier for specifikke risici til infrastrukturprojekter samt anden risikovillig kapital. Finansielle instrumenter kan udtrykkes i det berørte partnerlands lokale valuta

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  sikre maksimal mobilisering af midler i den private sektor ved at fjerne hindringerne for investering.

e)  sikre maksimal mobilisering af midler i den private sektor med særligt fokus på mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder gennem fjernelse af investeringsflaskehalse

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  bidrage til klimaindsatsen, miljøbeskyttelse og -forvaltning og således skabe klimamæssige sidegevinster ved at tildele mindst 35 % af finansieringen til investeringer med elementer, der bidrager til klimaindsatsen, vedvarende energi og ressourceeffektivitet.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  EFSD-garantien skal støtte finansierings- og investeringsforanstaltninger, som navnlig:

2.  EFSD-garantien skal støtte finansierings- og investeringsforanstaltninger, som tager sigte på at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer, og som:

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  medfører additionalitet

a)  sikrer additionalitet som defineret i artikel 2

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  sikrer komplementaritet med andre initiativer og sikrer, at EFSD's aktiviteter adskiller sig klart fra hinanden, navnlig fra de foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af EIB's eksterne udlånsmandat

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  er økonomisk og finansielt levedygtige, idet der også tages hensyn til eventuel støtte eller medfinansiering fra private og offentlige partnere til et projekt

c)  er økonomisk og finansielt levedygtige under behørig hensyntagen til eventuel støtte eller medfinansiering fra private og offentlige partnere til et projekt, samtidig med at der tages højde for de specifikke operationelle forhold og kapaciteter i lande, der befinder sig i en skrøbelig situation eller oplever konflikt, de mindst udviklede lande og de stærkt gældstyngede fattige lande, hvor der kan gives mere fordelagtige vilkår

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  sikrer maksimal mobilisering af midler i den private sektor.

e)  i muligt omfang sikrer maksimal mobilisering af kapital fra den private sektor

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  overholder principperne om udviklingseffektivitet som fastsat i Busanpartnerskabet for effektivt udviklingssamarbejde og bekræftet i december 2016 i Nairobi, herunder ejerskab, tilpasning, fokus på resultater, gennemsigtighed og gensidig ansvarlighed samt målet om ubunden bistand, og

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  opfylder de kriterier for officiel udviklingsbistand (ODA), der er fastlagt af Komitéen for Udviklingsbistand (DAC) under OECD, under hensyntagen til de særlige forhold i udviklingen af den private sektor

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ec)  gennemføres under fuld overholdelse af internationalt vedtagne retningslinjer, principper og konventioner, herunder FN's principper for ansvarlige investeringer, FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations principper for ansvarlig investering i landbrug og fødevaresystemer og Den Internationale Arbejdsorganisations konventioner samt international menneskerettighedslovgivning.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  EFSD-garantien må ikke anvendes til at erstatte de nationale regeringers ansvar for at yde grundlæggende tjenester.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan fra sag til sag tillade kombineret finansiering med andre af Unionens instrumenter.

3.  Kommissionen kan fra sag til sag tillade kombineret finansiering med andre af Unionens instrumenter, i det omfang det er nødvendigt for en vellykket gennemførelse af det investeringsprojekt, som støttes af EFSD, og så længe dette ikke fører til, at andre udviklingsmål modtager reduceret finansiering.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen kan fastlægge investeringsvinduer for specifikke regioner eller partnerlande eller begge dele, for specifikke sektorer, for specifikke projekter eller specifikke kategorier af endelige modtagere eller begge dele, som vil modtage finansiering ved hjælp af de instrumenter, der er omhandlet i artikel 9, og vil blive dækket af EFSD-garantien op til et fast beløb. Alle anmodninger om finansiel støtte inden for investeringsvinduerne sendes til Kommissionen.

4.  Kommissionen er beføjet til efter høring af det strategiske råd at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20a med henblik på at supplere denne forordning ved at udarbejde en liste over investeringsvinduer. Der fastlægges investeringsvinduer for specifikke regioner eller partnerlande eller begge dele, for specifikke sektorer, for specifikke projekter eller specifikke kategorier af endelige modtagere eller begge dele, som vil modtage finansiering ved hjælp af de instrumenter, der er omhandlet i artikel 9, og vil blive dækket af EFSD-garantien op til et fast beløb.

 

Valget af investeringsvinduer skal være behørigt begrundet ud fra en analyse af markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer. En sådan analyse gennemføres af Kommissionen i samarbejde med potentielt støtteberettigede partnere og interessenter.

 

En betydelig andel af EFSD-garantien tildeles skrøbelige og konfliktramte lande, indlandsstater og mindst udviklede lande inden for rammerne af de relevante regionale investeringsplatforme.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen udarbejder og offentliggør en resultattavle med indikatorer, der afspejler det i denne artikel fastsatte kriterium for støtteberettigelse, som skal anvendes til at sikre en uafhængig og gennemsigtig vurdering af de potentielle og faktiske aktiviteter, der støttes af EFSD-garantien. Kommissionen offentliggør resultaterne af sine vurderinger.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  lån

a)  lån, herunder lån i lokal valuta

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  privatretlige organer i en medlemsstat, der stiller tilstrækkelige finansielle garantier, uanset artikel 58, stk. 1, litra c), nr. vii), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

e)  privatretlige organer i en medlemsstat, der stiller tilstrækkelige finansielle garantier, uanset artikel 58, stk. 1, litra c), nr. vii), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, og som oplyser, hvilke ikkefinansielle faktorer (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige), såsom klimaændringer, ressourceknaphed, skævhed i aflønningen af ledende medarbejdere eller korruption, de opfatter som en del af deres tillidsforpligtelse.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen sikrer lige vilkår for støtteberettigede modparter og fremmer samarbejdet mellem dem. Den sikrer, at der ikke foreligger interessekonflikter i alle gennemførelsesfaserne af EFSD. Med henblik på at sikre komplementaritet tilvejebringer de støtteberettigede modparter alle relevante oplysninger om deres aktiviteter, der ikke understøttes af EFSD.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Støtteberettigede modparter kan indbydes til at deltage i en udveksling af synspunkter i Europa-Parlamentet om finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EFSD-garantiaftalernes dækning og vilkår

EFSD-garantiens dækning og vilkår

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan bidrage til EFSD-garantifonden i form af garantier eller kontantbidrag. Med forbehold af Kommissionens godkendelse kan andre bidragydere bidrage i form af kontantbidrag.

Medlemsstaterne og EFTA-lande kan bidrage til EFSD-garantifonden i form af garantier eller kontantbidrag. Med forbehold af Kommissionens godkendelse kan andre bidragydere bidrage i form af kontantbidrag.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om de bidrag, der bekræftes.

Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet om de bidrag, der bekræftes.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På medlemsstaternes anmodning kan deres bidrag øremærkes iværksættelsen af projekter i specifikke regioner, lande, sektorer eller inden for specifikke investeringsvinduer.

På medlemsstaternes anmodning og efter godkendelse fra det strategiske udvalg kan deres bidrag øremærkes til iværksættelse af projekter i specifikke regioner eller inden for eksisterende investeringsvinduer.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Under EFSD-garantiens løbetid skal mindst [400 000 000 EUR] af EFSD-garantien tildeles investeringer i partnerlande, der er støtteberettigede inden for rammerne af 11. Europæiske Udviklingsfond.

5.  Under EFSD-garantiens løbetid skal mindst 400 000 000 EUR af EFSD-garantien i overensstemmelse med målene i Cotonoupartnerskabsaftalen tildeles investeringer i partnerlande, der er støtteberettigede inden for rammerne af 11. Europæiske Udviklingsfond.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Mindst 100 000 000 EUR af EFSD-garantien tildeles i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 232/2014 investeringer i partnerlande i det østlige og sydlige naboskabsområde.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Garantiaftalerne gøres offentligt tilgængelige med en begrænset undtagelsesordning.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  denne forordnings målsætninger og formål, en behovsvurdering og en angivelse af de forventede resultater, idet der tages hensyn til fremme af virksomhedernes sociale ansvar, herunder navnlig ved at overholde alle internationalt aftalte retningslinjer, principper og retlige instrumenter, især dem der er anført i artikel 8, stk. 2, litra ec)

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  vederlag for garantien

b)  vederlag for garantien, som skal afspejle risikoniveauet. Det skal være muligt at støtte vederlaget delvist med henblik på at sikre mere fordelagtige vilkår i behørigt begrundede tilfælde, navnlig i de lande, der er nævnt i artikel 8, stk. 2, litra c)

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  en solid, sikker og tilgængelig klageprocedure for borgere, arbejdstagere, lokalsamfund og civilsamfundsorganisationer, som kunne blive påvirket negativt af den støtteberettigede modparts aktiviteter eller af den EFSD-støttede investering

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  omfanget af egne midler, som modparten er rede til at mobilisere til investeringsvinduet.

c)  omfanget af egne midler og medfinansiering fra den private sektor, som modparten er rede til at mobilisere til investeringsvinduet.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  eventuelle bidrag fra medlemsstaterne og andre bidragydere

b)  eventuelle bidrag fra medlemsstaterne, EFTA-lande og andre bidragydere

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ethvert overskydende beløb indbetales til Unionens almindelige budget

a)  med forbehold af stk. 8 i denne artikel udgør ethvert overskydende beløb interne formålsbestemte midler i overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 til fordel for Unionens udviklingssamarbejde og naboskabsinstrumenter

Ændringsforslag     89

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Fra den 1. januar 2021 fremlægger Kommissionen, hvis EFSD-garantifondens midler som følge af træk på EFSD-garantien falder til under 50 % af den i stk. 5 omhandlede tilførselssats, en rapport om de ekstraordinære foranstaltninger, der kan være nødvendige for at genopfylde EFSD-garantifonden.

7.  Fra den 1. januar 2021 fremlægger Kommissionen, hvis EFSD-garantifondens midler som følge af træk på EFSD-garantien falder til under 50 % af den i stk. 5 omhandlede tilførselssats, en rapport om

 

a)   årsagen til faldet med detaljerede forklaringer og

 

b)   hvor det skønnes nødvendigt, alle ekstraordinære foranstaltninger, der kan være nødvendige for at genopfylde EFSD-garantifonden.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Efter træk på EFSD-garantien anvendes de tilførsler til EFSD-garantifonden, som er omhandlet i stk. 2, litra c), d) og e), og som overstiger de midler, der er nødvendige for at nå op på den i stk. 5 omhandlede tilførselssats, inden for den første investeringsperiode, jf. artikel 7, stk. 2, til at genetablere EFSD-garantien op til dens normale beløb.

8.  Efter træk på EFSD-garantien anvendes de tilførsler til EFSD-garantifonden, som er omhandlet i stk. 2, litra c), d) og e), og som overstiger de midler, der er nødvendige for at nå op på den i stk. 5 omhandlede tilførselssats, eller ethvert overskud, der er omhandlet i denne artikels stk. 6, litra a), først inden for den maksimale periode, jf. artikel 7, stk. 3, til at genetablere EFSD-garantien op til dens normale beløb.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Kommissionen forelægger årligt en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af EFSD-garantien. Rapporten offentliggøres. Den skal blandt andet indeholde følgende:

1.   Kommissionen forelægger årligt en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af EFSD-garantien. Rapporten offentliggøres. Den skal blandt andet indeholde følgende:

a)   en vurdering af de igangværende finansierings- og investeringsforanstaltninger, som er dækket af EFSD-garantien, på sektor-, lande- og regionsniveau og af deres overensstemmelse med denne forordning

a)   en vurdering af de igangværende finansierings- og investeringsforanstaltninger, som er dækket af EFSD-garantien, på sektor-, lande- og regionsniveau og af deres overensstemmelse med denne forordning

b)   en vurdering af merværdien, mobiliseringen af midler fra den private sektor, de anslåede og faktiske resultater samt resultaterne og virkningerne af de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af EFSD-garantien, på aggregeret grundlag, herunder indvirkningen på jobskabelsen

b)   en på baggrund af den i artikel 8, stk. 4a, omhandlede resultattavle med indikatorer foretaget vurdering af additionaliteten og merværdien, mobiliseringen af midler fra den private sektor, de anslåede og faktiske resultater samt resultaterne og virkningerne af de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af EFSD-garantien, på aggregeret grundlag, herunder indvirkningen på skabelsen af ordentlige arbejdspladser, udryddelsen af fattigdom og måden, hvorpå de underliggende årsager til irregulær migration håndteres, herunder hvor det er muligt, kønsopdelte data

 

ba)   en vurdering af, i hvilket omfang aktiviteter, der er omfattet af denne forordning, bidrager til at nå de generelle mål, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, navnlig det samlede bidrag til målene for bæredygtig udvikling i 2030-dagsordenen og den andel af udgifterne, der er relevante for bekæmpelsen af klimaændringer og gennemførelsen af Parisaftalen

c)   en vurdering af overholdelsen af betingelserne for brug af EFSD-garantien og de vigtigste resultatindikatorer (KPI'er), der er fastsat for hvert indgivet forslag

c)   en vurdering af overholdelsen af betingelserne for brug af EFSD-garantien og de vigtigste resultatindikatorer (KPI'er), der er fastsat for hvert indgivet forslag

d)   en vurdering af den løftestangseffekt, der er opnået ved hjælp af de foranstaltninger, der er dækket af EFSD-garantien

d)   en vurdering af den løftestangseffekt, der er opnået ved hjælp af de foranstaltninger, der er dækket af EFSD-garantien

e)   det finansieringsbeløb, der er overført til modtagerne, og en vurdering af finansierings- og investeringsforanstaltningerne for hver modpart på aggregeret grundlag

e)   det finansieringsbeløb, der er overført til modtagerne, og en vurdering af finansierings- og investeringsforanstaltningerne for hver modpart på aggregeret grundlag

f)   en vurdering af merværdien af de støtteberettigede modparters finansierings- og investeringsforanstaltninger og af den samlede risiko, der knytter sig til disse foranstaltninger

f)   en vurdering af additionaliteten og merværdien af de støtteberettigede modparters finansierings- og investeringsforanstaltninger og af den samlede risiko, der knytter sig til disse foranstaltninger

g)   indgående oplysninger om træk på EFSD-garantien, tab, afkast, tilbagesøgte beløb og alle andre modtagne beløb

g)   indgående oplysninger om træk på EFSD-garantien, tab, afkast, tilbagesøgte beløb og alle andre modtagne beløb

h)   regnskaber, der er revideret af en uafhængig ekstern revisor, for de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der gennemføres af de støtteberettigede modparter, som er omfattet af denne forordning,

h)   regnskaber, der er revideret af en uafhængig ekstern revisor, for de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der gennemføres af de støtteberettigede modparter, som er omfattet af denne forordning

 

ha)   en vurdering af de foranstaltninger, der er udviklet under anden og tredje søjle i planen for eksterne investeringer, og synergierne mellem dem og de transaktioner, der er omfattet af EFSD-garantien, navnlig med hensyn til fremskridt i bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet og ulovlige finansielle strømme, god regeringsførelse, inddragelse af lokale finansielle markeder, fremme af iværksætterånd og lokale virksomheder, respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet samt kønsspecifikke politikker

 

hb)   en vurdering af EFSD-aktiviteters overensstemmelse med de internationalt aftalte principper for udviklingseffektivitet.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 31. december 2020 foretager Kommissionen en evaluering af, hvordan EFSD har fungeret. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport indeholdende en uafhængig evaluering af anvendelsen af denne forordning. Kommissionen forelægger øjeblikkeligt en sådan rapport, hvis de godkendte finansierings- og investeringsforanstaltninger har absorberet EFSD-garantiens fulde beløb før den 30. juni 2020.

1. Senest den 31. december 2019 foretager Kommissionen en evaluering af, hvordan EFSD har fungeret, forvaltningen heraf samt dens effektive bidrag til denne forordnings formål og mål. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport indeholdende en uafhængig ekstern evaluering af anvendelsen af denne forordning sammen med, hvor det er relevant, et begrundet forslag om ændring af denne forordning, navnlig med henblik på at forlænge den i artikel 7, stk. 2, omhandlede oprindelige investeringsperiode. Denne evalueringsrapport ledsages af en udtalelse fra Revisionsretten.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest den 31. december 2020 og derefter hvert tredje år foretager kommissionen en evaluering af anvendelsen af EFSD-garantifonden. Kommissionen forelægger evalueringsrapporterne for Europa-Parlamentet og Rådet. Denne evalueringsrapport ledsages af en udtalelse fra Revisionsretten.

2.  Senest den 31. december 2019 og derefter hvert tredje år foretager kommissionen en evaluering af anvendelsen og funktionsmåden af EFSD-garantifonden. Kommissionen forelægger evalueringsrapporterne for Europa-Parlamentet og Rådet. Denne evalueringsrapport ledsages af en udtalelse fra Revisionsretten om forvaltningen af EFSD-garantifonden og effektiviteten og additionaliteten af EFSD's foranstaltninger. Hvor tilpasninger til EFSD-garantifonden anses for nødvendige, eller i tilfælde af at EFSD-garantifonden forlænges ud over 2020, skal evalueringsrapporten ledsages af et lovgivningsforslag om ændring af denne forordning i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17

Artikel 17

Gennemsigtighed og offentliggørelse af oplysninger

Gennemsigtighed, kommunikation og offentliggørelse af oplysninger

I overensstemmelse med sin egen åbenhedspolitik og Unionens generelle principper om aktindsigt og adgang til oplysninger offentliggør alle de støtteberettigede modparter på deres websteder oplysninger om alle finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er dækket af EFSD-garantien efter denne forordning, navnlig om, hvordan disse foranstaltninger bidrager til denne forordnings generelle mål.

1.   I overensstemmelse med sin egen åbenhedspolitik og Unionens bestemmelser om aktindsigt og adgang til oplysninger og databeskyttelse offentliggør alle de støtteberettigede modparter proaktivt og systematisk på deres websteder oplysninger om alle finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er dækket af EFSD-garantien efter denne forordning, navnlig om, hvordan disse foranstaltninger bidrager til denne forordnings mål og krav. Disse oplysninger skal, hvor det er muligt, opdeles på projektniveau. Sådanne oplysninger skal altid tage hensyn til beskyttelsen af fortrolige og kommercielt følsomme oplysninger.

 

2.   Kommissionen offentliggør på sin internetportal information om finansierings- og investeringstransaktioner og de væsentligste elementer i alle garantiaftaler, herunder oplysninger om modparters retlige identitet, forventede udviklingsmæssige fordele og om den i artikel 12, stk. 3, litra ea), omhandlede klageprocedure.

 

3.   De støtteberettigede modparter offentliggør oplysninger om den støtte, som de modtager fra Unionen, i al den information, som de offentliggør vedrørende finansierings- og investeringsaktiviteter, der i henhold til denne forordning er omfattet af EFSD-garantien.

 

4.   EU-delegationer medtager oplysninger om de finansieringsmuligheder, der er tilgængelige under EFSD, i alt materiale, der er rettet mod civilsamfundet og den brede offentlighed.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17a

 

Klage- og søgsmålsmekanisme

 

Kommissionen opretter en centraliseret klagemekanisme på EU-plan for alle EFSD-støttede projekter. Interessenter, der er berørt af EFSD-aktiviteter og interessenter, som er utilfredse med den måde, hvorpå deres klager er blevet behandlet af EFSD-modparternes klagemekanismer, skal kunne henvende sig direkte til Unionens klagemekanisme.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den eksterne revision af de aktiviteter, der udøves efter denne forordning, foretages af Revisionsretten i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("traktaten").

1.  Den eksterne revision af de aktiviteter, der udøves efter denne forordning, foretages af Revisionsretten i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og er således underlagt dechargeproceduren i overensstemmelse med artikel 319 i TEUF.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på denne artikels stk. 1 gives Revisionsretten efter at have anmodet om det og i overensstemmelse med traktatens artikel 287, stk. 3, adgang til alle dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af dens opgaver.

2.  Med henblik på denne artikels stk. 1 gives Revisionsretten efter at have anmodet om det og i overensstemmelse med traktatens artikel 287, stk. 3, adgang til alle dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af dens revisionsopgaver.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Senest den 30. juni 2020 og derefter hvert tredje år offentliggør Revisionsretten en særberetning om anvendelsen af EFSD-garantifonden og om produktiviteten og effektiviteten af EFSD.

Ændringsforslag     99

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis Kommissionen eller de støtteberettigede modparter på noget tidspunkt i forbindelse med en af denne forordning omfattet finansierings- og investeringsforanstaltnings forberedelse, gennemførelse eller afslutning har grund til mistanke om, at der kan foreligge svig, korruption, hvidvask af penge eller andre ulovligheder, der kan skade Unionens finansielle interesser, underretter de omgående Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og giver OLAF de nødvendige oplysninger.

1.  Hvis Kommissionen eller de støtteberettigede modparter på noget tidspunkt i forbindelse med en af denne forordning omfattet finansierings- og investeringsforanstaltnings forberedelse, gennemførelse eller afslutning har grund til mistanke om, at der kan foreligge svig, korruption, underslæb, hvidvask af penge eller andre ulovligheder, der kan skade Unionens finansielle interesser, underretter de omgående Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og giver det alle de oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre en fuldstændig og grundig undersøgelse.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

OLAF kan for at beskytte Unionens finansielle interesser foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, i overensstemmelse med bestemmelserne og procedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 med henblik på at fastslå, om der er foregået svig, korruption, hvidvask af penge eller andre ulovligheder, som berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning. OLAF kan videresende enhver oplysning, som er fremkommet under dets undersøgelser, til de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

OLAF kan for at beskytte Unionens finansielle interesser foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, i overensstemmelse med bestemmelserne og procedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 med henblik på at fastslå, om der er foregået svig, korruption, underslæb, hvidvask af penge, finansiering af terrorisme, skattesvig og skatteunddragelse, eller andre ulovligheder, som berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning. OLAF kan videresende enhver oplysning, som er fremkommet under dets undersøgelser, til de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag     101

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der er bevis for sådanne ulovligheder, søger de støtteberettigede modparter de beløb, der kan henføres til finansierings- eller investeringsforanstaltninger, som er omfattet af denne forordning, og som er berørt af sådanne ulovligheder, inddrevet.

Hvis der er bevis for sådanne ulovligheder, søger de støtteberettigede modparter de beløb, der kan henføres til finansierings- eller investeringsforanstaltninger, som er omfattet af denne forordning, og som er berørt af sådanne ulovligheder, inddrevet og giver endvidere de relevante myndigheder alle de oplysninger, der er nødvendige med henblik på efterforskning og eventuelt retsforfølgning.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I deres finansierings- og investeringsvirksomhed støtter de støtteberettigede modparter ingen aktivitet, der gennemføres til ulovlige formål, herunder hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, organiseret kriminalitet, skattesvig og skatteunddragelse, korruption eller svig rettet mod Unionens finansielle interesser. De støtteberettigede modparter , i overensstemmelse med deres politik over for svagt regulerede eller ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, som er baseret på retningslinjer opstillet af Unionen, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling eller Den Finansielle Aktionsgruppe, ikke deltage i nogen finansierings- eller investeringsforanstaltning, der foregår via et investeringsselskab beliggende i en ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion.

1.  I deres finansierings- og investeringsvirksomhed støtter de støtteberettigede modparter ingen aktivitet, der gennemføres til ulovlige formål, herunder, men ikke begrænset til, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, organiseret kriminalitet, skattesvig og skatteunddragelse, korruption, svig eller andre aktiviteter rettet mod Unionens finansielle interesser. Navnlig må de støtteberettigede modparter hverken deltage i en finansierings- eller investeringsaktivitet, der foregår via et investeringsselskab beliggende i en jurisdiktion, der ikke samarbejder med Unionen om anvendelsen af de internationalt anerkendte skattestandarder for gennemsigtighed og informationsudveksling, eller have forretningsmæssige forbindelser med enheder, der er etableret i sådanne jurisdiktioner. I deres finansierings- og investeringsaktiviteter, der er omfattet af denne forordning, må de støtteberettigede modparter ikke benytte eller indgå i skatteunddragelseskonstruktioner, navnlig aggressive skatteplanlægningsordninger eller praksisser, som ikke opfylder kriterierne for god skattepraksis som fastsat i EU-lovgivningen, herunder henstillinger og meddelelser fra Kommissionen. De støtteberettigede modparter skal ved indgåelsen af aftaler med finansielle formidlere overføre de i dette stykke omhandlede krav til de relevante kontrakter og anmode om landeopdelt afrapportering om opfyldelsen af dem.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De støtteberettigede modparter anvender ved gennemførelsen af deres finansierings- eller investeringsforanstaltninger de principper og standarder, der er fastsat i unionslovgivningen om forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/84735 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/84936. De støtteberettigede modparter gør både direkte finansiering og finansiering via formidlere i henhold til denne forordning betinget af offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til direktiv (EU) 2015/849.

2.  De støtteberettigede modparter anvender ved gennemførelsen af deres finansierings- eller investeringsforanstaltninger de principper og standarder, der er fastsat i unionslovgivningen om forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/84735 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/84936. De støtteberettigede modparter gør både direkte finansiering og finansiering via formidlere i henhold til denne forordning betinget af offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til direktiv (EU) 2015/849 (EU's direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge) og offentliggør landeopdelt rapportering af data i overensstemmelse med kravene i artikel 89, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU.

__________________

__________________

35 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 1).

35 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 20a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 6 og artikel 8, fra datoen for denne forordnings ikrafttræden til den 31. december 2020.

 

3.  Den i artikel 6 og 8 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den påvirker ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6 og 8 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Bilag (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

BILAG

 

Regioner, der er berettiget til støtte via EFSD-garantien:

 

  Afrika omfattende de afrikanske lande, der har undertegnet Cotonoupartnerskabsaftalen

 

  partnerlande i naboskabsområdet, der er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014.


BEGRUNDELSE

Den 14. september 2016 forelagde Kommissionen et forslag om oprettelse af en ny Europæisk Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) med det formål at mobilisere op til 44 mia. EUR i investeringer, indledningsvis i Afrika og EU's østlige og sydlige nabolande, med midler fra EU-budgettet og Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Dette initiativ, som er inspireret af investeringsplanen for Europa, som blev lanceret i 2015, sigter mod at bringe to elementer under en fælles EFSD-paraply:

·en ny EFSD-garantifond på 1,5 mia., der tilføres midler med en andel på 50 % fra EU-budgettet (350 mio. EUR) og EUF (400 mio. EUR)

·de eksisterende blandingsfaciliteter til Afrika og naboskabsområdet (dvs. når tilskud fra Unionen blandes med lån fra finansielle institutioner eller andre produkter) med en værdi, der anslås til 2,6 mia. EUR.

EFSD vil omfatte regionale investeringsplatforme, som kombinerer midler fra EFSD-garantien og blandingsfaciliteterne. Den vil blive forvaltet af Kommissionen og gennemført i samarbejde med finansielle institutioner som f.eks. EIB, EBRD samt internationale, regionale og nationale erhvervsfremmende banker.

EFSD er den første søjle i planen for eksterne investeringer, i henhold til hvilken Kommissionen også har planer om at fremme teknisk bistand i partnerlandene (søjle 2) og at arbejde på at forbedre investeringsklimaet og de overordnede politiske rammer i disse lande (søjle 3). Planen for eksterne investeringer befinder sig i skæringspunktet mellem adskillige initiativer/politikker:

·2030-målene for bæredygtig udvikling, Addis Abeba-handlingsplanen og Parisaftalen om klimaændringer, der blev godkendt i anden halvdel af 2015

·EU's globale strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitik, som blev fremlagt i juni 2016, og revisionen af den europæiske konsensus om udvikling i 2017

·den eksisterende europæiske udviklings- og naboskabspolitik

·rammen for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration, der også blev lanceret i juni 2016.

Hovedantagelsen er, at støtte til investeringer og inddragelse af den private sektor gennem innovativ finansiering kan fremme beskæftigelse, vækst og stabilitet i udviklingslandene og således tackle de underliggende årsager til migration. Som en del af planen for eksterne investeringer har Kommissionen også foreslået at udvide EIB's eksterne udlånsmandat.

Ordførerne bifalder i høj grad Kommissionens forslag og opfordrer de Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Budgetudvalget til at benytte lejligheden til i forbindelse med denne lovgivningsprocedure at forbedre EFSD's udformning og målsætninger for at gøre det til en succes.

De foreslår navnlig at arbejde med følgende spørgsmål:

·EFSD's mål med hensyn til de fastlagte principper i EU's udviklings- og eksterne politikker samt den nuværende migrationsudfordring

·EFSD's ledelses- og forvaltningsstruktur, navnlig det strategiske udvalgs og de administrative udvalgs respektive mandater samt Europa-Kommissionens rolle

·definitionen af investeringsvinduer og indikatorer

·overensstemmelsen med de andre søjler i planen for eksterne investeringer, med andre EU-instrumenter og -initiativer og med EIB's eksterne aktiviteter

·additionaliteten af EFSD's finansierings- og investeringsforanstaltninger, der indebærer en højere risiko

·yderligere udviklingsmæssige konsekvenser, navnlig for de mindre udviklede lande

·bestemmelser om ansvarlighed, indberetning og gennemsigtighed samt skattespørgsmål

·proceduren for afgrænsning af EFSD's geografiske anvendelsesområde

·Europa-Parlamentets rolle.


UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (12.4.2017)

til Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Budgetudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond

(COM(2016)0586 – C8‑0377/2016 – 2016/0281(COD))

Ordfører: Indrek Tarand

ÆNDRINGER

Budgetkontroludvalget opfordrer Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget og Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der er behov for Unionens ambitiøse plan for eksterne investeringer for at støtte investeringer i første omgang i Afrika og i Unionens naboskabsområde med det formål at fremme målene for bæredygtig udvikling inden for rammerne af De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling ("2030-dagsordenen") såvel som tilsagnene inden for den nyligt reviderede europæiske naboskabspolitik og således tackle de underliggende årsager til migration. Planen bør ligeledes bidrage til gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer (COP 21).

1.  Der er behov for Unionens ambitiøse plan for eksterne investeringer for at støtte investeringer i første omgang i Afrika og i Unionens naboskabsområde med det formål at fremme målene for bæredygtig udvikling inden for rammerne af De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling ("2030-dagsordenen") såvel som tilsagnene inden for den nyligt reviderede europæiske naboskabspolitik og således tackle en af de underliggende hovedårsager til migration. Planen bør ligeledes bidrage til gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer (COP 21).

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Planen for eksterne investeringer bør indbefatte de tilsagn, der er afgivet som led i Addis Abeba-handlingsplanen for Udviklingsfinansiering. Den bør også give europæiske investorer og private virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, mulighed for mere effektivt at bidrage til en bæredygtig udvikling i partnerlande.

2.  Planen for eksterne investeringer bør indbefatte de tilsagn, der er afgivet som led i Addis Abeba-handlingsplanen for Udviklingsfinansiering. Den bør også give europæiske investorer og private virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, mulighed for mere effektivt at bidrage til en bæredygtig udvikling i partnerlande - med særligt eftertryk på 'bæredygtig'.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Planen for eksterne investeringer bør tilvejebringe en samlet finansiel pakke med henblik på at finansiere nye investeringer i regioner i Afrika i lande, der har undertegnet partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, som blev underskrevet den 23. juni 2000, samt naboskabsområdet for derved at skabe vækst- og beskæftigelsesmuligheder, styrke additionaliteten, levere innovative produkter og tiltrække midler fra den private sektor.

4.  Planen for eksterne investeringer bør tilvejebringe en samlet finansiel pakke med henblik på at finansiere nye investeringer i regioner i Afrika i lande, der har undertegnet partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, som blev underskrevet den 23. juni 2000(AVS-EU-partnerskabsaftalen), samt naboskabsområdet. Dette skulle skabe yderligere vækst- og beskæftigelsesmuligheder, styrke additionaliteten og hjælpe til med at levere innovative produkter ved at tilskynde brug af yderligere midler fra den private sektor og således fremme bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi. Der bør sikres en geografisk afbalanceret tilgang, således at alle signatarstater til AVS-EU-partnerskabsaftalen og alle nabolande har en fair chance for at få adgang til støtte under planen for europæiske eksterne investeringer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  I lyset af Revisionsrettens konklusioner1a vedrørende anvendelsen af blanding i EU's eksterne forbindelser, som understregede, at der for næsten halvdelen af de undersøgte projekters vedkommende ikke var tilstrækkelig dokumentation til at konkludere, at tilskuddene var berettiget, mens det i en række af disse tilfælde tydede på, at investeringerne ville være blevet foretaget uden Unionens bidrag, er det af afgørende betydning, at blanding kun skal anvendes, når Kommissionen klart kan påvise merværdien heraf.

 

____________

 

1a Revisionsrettens særberetning nr. 16/2014 "Effektiviteten af at blande tilskud, der ydes under regionale investeringsfaciliteter, og lån fra finansielle institutioner til at støtte EU's eksterne politikker"

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  EFSD bør desuden fungere som et "one-stop-shop", der modtager finansieringsforslag fra de finansielle institutioner og offentlige eller private investorer og leverer forskellige former for finansiel bistand til støtteberettigede investeringer. EFSD-garantien bør understøttes af EFSD-garantifonden. EFSD bør udvikle innovative instrumenter til støtte for investeringer og med henblik på at inddrage den private sektor.

6.  EFSD bør desuden fungere som en "one-stop-shop", der modtager finansieringsforslag fra finansielle institutioner og offentlige eller private investorer, giver vejledning samt al nødvendige information til investorer, der ønsker at investere i udviklingsaktiviteter, og leverer forskellige former for finansiel bistand til støtteberettigede investeringer. EFSD-garantien bør understøttes af EFSD-garantifonden. EFSD bør udvikle innovative instrumenter til støtte for investeringer i bæredygtig udvikling i partnerlande og med henblik på at inddrage den private sektor.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Det strategiske udvalg bør desuden bistå Kommissionen med at fastlægge den strategiske rådgivning og de overordnede investeringsmål. Det strategiske udvalg bør også støtte koordineringen og sammenhængen mellem de regionale platforme. Dette bør sikre komplementariteten mellem de forskellige instrumenter i forbindelse med aktioner i tredjelande. Det strategiske udvalg bør ledes i fællesskab af Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik for at sikre overensstemmelsen med Unionens eksterne politiske målsætninger og partnerskabsrammer med tredjelande.

8.  Det strategiske udvalg bør desuden bistå Kommissionen med at fastlægge den strategiske rådgivning og de overordnede investeringsmål. Det strategiske udvalg bør også støtte koordineringen, samarbejdet og sammenhængen mellem de regionale platforme. Dette bør sikre komplementariteten og styrke synergien mellem de forskellige instrumenter i forbindelse med aktioner i tredjelande. Det strategiske udvalg bør ledes i fællesskab af Kommissionens første næstformand og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik for at sikre overensstemmelsen med Unionens eksterne politiske målsætninger og partnerskabsrammer med tredjelande.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  EFSD-garantien må ikke bruges til at finansiere store infrastrukturprojekter, som har en lav indvirkning på jobskabelse, og hvor cost-benefit-forholdet gør investeringen uholdbar. EFSD-garantien bør kun finansiere projekter, hvis gennemførelse ikke er kontroversiel set ud fra et miljømæssigt, økonomisk og socialt synspunkt på grundlag af en grundig forudgående vurdering og en passende cost-benefit-analyse.

Ændringsforslag     8

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14.  Med henblik på at øge effekten af EFSD-garantien i lyset af behovene i de berørte regioner bør medlemsstaterne have mulighed for at bidrage i form af kontantbidrag eller garantier. Bidragene kan øremærkes de enkelte regioner, sektorer eller investeringsvinduer.

14.  Med henblik på at øge effekten af EFSD-garantien i lyset af behovene for at øge investeringer i og støtte til projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling og skaber anstændige beskæftigelsesmuligheder i de berørte regioner bør medlemsstaterne have mulighed for at bidrage i form af kontantbidrag eller garantier. Bidragene kan øremærkes de enkelte regioner, sektorer eller investeringsvinduer.

Ændringsforslag     9

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16.  Kommissionen bør årligt aflægge rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af EFSD-garantien, for at sikre ansvarligheden over for de europæiske borgere. Rapporten bør offentliggøres, så de relevante interessenter, bl.a. civilsamfundet, kan udtale sig. Kommissionen bør også årligt aflægge rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om forvaltningen af EFSD-garantifonden for at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed.

16.  Kommissionen bør årligt aflægge rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af EFSD-garantien, for at sikre ansvarligheden over for de europæiske borgere. Rapporten bør offentliggøres, så de relevante interessenter, bl.a. civilsamfundet, kan udtale sig. Kommissionen bør også årligt aflægge rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om forvaltningen af EFSD-garantifonden for at sikre ansvarlighed, gennemsigtighed og effektivitet af forvaltningen.

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

17a.  I lyset af konklusionerne i Revisionsrettens særberetning nr. 14/20141a bør Kommissionen årligt vurdere forbedringerne af sine forvaltningskapaciteter med henblik på at gøre EFSD's arbejdsgange mere effektive og gennemsigtige. 

 

____________

 

1a Revisionsrettens særberetning nr. 14/2014: "Hvordan beregner, reducerer og udligner EU's institutioner og organer deres drivhusgasemissioner?".

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  EFSD skal bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling inden for rammerne af 2030-dagsordenen med særligt fokus på bæredygtig vækst, jobskabelse, socioøkonomiske sektorer samt støtte til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder og således tackle de underliggende årsager til migration og bidrage til en holdbar reintegration af tilbagevendte migranter i oprindelseslande, og samtidig maksimere additionaliteten, tilbyde innovative produkter og mobilisere midler i den private sektor.

2.  EFSD skal bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling inden for rammerne af 2030-dagsordenen med stort fokusudryddelse af fattigdom, bæredygtig vækst med respekt for økonomiske, miljømæssige og sociale rettigheder, skabelsen af flere anstændige job, skabelsen af en cirkulær økonomi, socioøkonomiske sektorer, der forbedrer adgang til offentlige tjenester, begrænsning af og tilpasning til klimaændringer, på lokalsamfundenes deltagelse samt støtte til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder og således tackle de underliggende årsager til migration og bidrage til en holdbar reintegration af tilbagevendte migranter i oprindelseslande, og samtidig maksimere additionaliteten, tilbyde innovative produkter og mobilisere midler i den private sektor.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 5 - stk. 1 - afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det yder strategisk rådgivning til og bistår Kommissionen med at faslægge de overordnede investeringsmål for anvendelsen af EFSD-garantien. Det strategiske udvalg støtter ligeledes den overordnede koordinering og sammenhæng mellem de regionale investeringsplatforme og med de foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af EIB's eksterne mandat, herunder EIB's resiliensinitiativ.

Det yder strategisk rådgivning til og bistår Kommissionen med at fastlægge de overordnede investeringsmål for anvendelsen af EFSD-garantien, kriterierne for investeringsberettigelse til de regionale platforme, driftspolitikker og procedurer. Det strategiske udvalg støtter ligeledes den overordnede koordinering, samarbejde og sammenhæng mellem de regionale investeringsplatforme og med de foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af EIB's eksterne mandat, herunder EIB's resiliensinitiativ. Det strategiske udvalgs aktivitet styres ligeledes på varig vis af en styringskomité inden for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det strategiske udvalg udgøres af repræsentanter for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant"), medlemsstaterne og EIB. Kommissionen kan opfordre andre bidragydere til at blive medlemmer af det strategiske udvalg under hensyn, når det er relevant, til udvalgets holdning. Partnerlande og relevante regionale organisationer, støtteberettigede modparter og Europa-Parlamentet kan tildeles status som observatører, når det er relevant. Det strategiske udvalg ledes af Kommissionen og den højtstående repræsentant i fællesskab.

2.  Det strategiske udvalg udgøres af repræsentanter for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant"), medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, EIB og partnerlandene i Afrika og i naboskabsområdet. Kommissionen opfordrer andre bidragydere til at blive medlemmer af det strategiske udvalg under hensyn til udvalgets holdning. Relevante regionale organisationer og andre aktører, såsom civilsamfundsgrupper, kan tildeles status som observatører, når det er relevant. Det strategiske udvalg ledes af Kommissionen og den højtstående repræsentant i fællesskab. Det strategiske udvalg sikrer, at en bred vifte af aktører i partnerlandene høres på passende vis.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Unionen stiller en uigenkaldelig og betingelsesløs anfordringsgaranti til støtteberettigede modparter for finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning, i første omgang i partnerlande i Afrika og i naboskabsområdet.

1.  Efter nøje overvejelse af projektets bæredygtighed stiller Unionen en uigenkaldelig og betingelsesløs anfordringsgaranti til støtteberettigede modparter for finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning, i første omgang i partnerlande i Afrika og i naboskabsområdet.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den maksimale periode, inden for hvilken støtteberettigede modparter kan indgå aftaler med finansielle formidlere eller endelige modtagere, er på fire år efter indgåelsen af den relevante garantiaftale.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 8 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Berettigelseskriterier for anvendelse af EFSD-garantien

Berettigelses- og udelukkelseskriterier for anvendelse af EFSD-garantien

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De finansierings- og investeringsforanstaltninger, der kan modtage støtte gennem EFSD-garantien, skal stemme overens med og tilpasses til Unionens politik, navnlig Unionens udviklings- og naboskabspolitikker, og partnerlandenes strategier og politik, og de skal forfølge følgende generelle målsætninger:

1.  De finansierings- og investeringsforanstaltninger, der kan modtage støtte gennem EFSD-garantien, skal stemme overens med og tilpasses til Unionens politik (navnlig Unionens udviklings- og naboskabspolitikker) og partnerlandenes strategier og politik, og de skal forfølge følgende generelle målsætninger:

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra -a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a.  opfylde målene for bæredygtig udvikling inden for rammerne af 2030-dagsordenen

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  bidrage til den økonomiske og sociale udvikling med særligt fokus på bæredygtighed og jobskabelse (navnlig blandt unge og kvinder) og således tackle de underliggende årsager til migration og bidrage til en holdbar reintegration af tilbagevendte migranter i oprindelseslandene

(a)  bidrage til udryddelsen af fattigdom, økonomisk og social udvikling med særligt fokus på bæredygtighed og bæredygtig skabelse af anstændige job, navnlig blandt unge og kvinder og folk, der risikerer at blive udelukket

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  være rettet mod socioøkonomiske sektorer, navnlig infrastruktur og herunder bæredygtig energi, vand, transport, informations- og kommunikationsteknologi, miljø, bæredygtig brug af naturressourcerne, blå vækst, social infrastruktur og menneskelig kapital, med henblik på at forbedre de socioøkonomiske rammer

(b)  være rettet mod socioøkonomiske sektorer, navnlig infrastruktur og herunder bæredygtig energi, vand, transport, informations- og kommunikationsteknologi, miljø, bæredygtig brug af naturressourcerne, blå vækst, social infrastruktur, menneskelig kapital, og den cirkulære økonomi, med henblik på at forbedre de socioøkonomiske rammer, mens prioriteterne blandt EFSD-garantiens modtagere også tages i betragtning

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba)  inddrage mennesker i de berørte områder i planlægningen af de finansierede projekter;

Ændringsforslag     22

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  tilvejebringe finansiering til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder med særligt fokus på udvikling af den private sektor

(c)  tilvejebringe finansiering til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder med særligt fokus på at udvikle en stabil, lokal privatsektor, der er levedygtig på lang sigt

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ea)  ikke på nogen måde at være forbundet med ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, som nævnt i artikel 20

Ændringsforslag     24

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  EFSD-garantien skal støtte finansierings- og investeringsforanstaltninger, som navnlig:

2.  Under forebyggelse af profitmageri og/eller monopolisering af tjenester skal EFSD-garantien støtte finansierings- og investeringsforanstaltninger, som navnlig:

Ændringsforslag     25

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  er økonomisk og finansielt levedygtige, idet der også tages hensyn til eventuel støtte eller medfinansiering fra private og offentlige partnere til et projekt

(c)  de er påviseligt levedygtige, både økonomisk og finansielt, idet der også tages hensyn til eventuel støtte eller medfinansiering fra private og offentlige partnere til et projekt

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 - litra e a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ea)  respektere de i folkeretten fastsatte menneskerettigheder.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  EFSD-garantien skal ikke støtte finansierings- og investeringsforanstaltninger, som:

 

(a)   er knyttet til den militære eller den sikkerhedsmæssige sektor

 

(b)   støtter udviklingen af atomenergi

 

(c)   yderligere fremme fastlåsning af fossilt brændsel og CO2-holdige kilder

 

(d)   Har betydelige miljømæssige eksterne omkostninger, især med store infrastrukturer

 

(e)   Er i sektorer eller projekter, der risikerer at undergrave menneskerettighederne i partnerlandene, især fra de lokale og oprindelige samfund, som f.eks. tvangsfordrivelse af befolkninger, landran, paramilitære operationer eller aktiviteter i afskovede områder. Med henblik på at identificere sådanne risici udarbejdes en offentlig tilgængelig forudgående konsekvensanalyse af indvirkningen på menneskerettigheder og på miljøet.

 

(f)  er mistænkt for overtrædelser af miljølovgivningen og skade på samfund eller lokalsamfund, under hensyn til forsigtighedsprincippet.

Ændringsforslag     28

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Fra den 1. januar 2021 fremlægger Kommissionen, hvis EFSD-garantifondens midler som følge af træk på EFSD-garantien falder til under 50 % af den i stk. 5 omhandlede tilførselssats, en rapport om de ekstraordinære foranstaltninger, der kan være nødvendige for at genopfylde EFSD-garantifonden.

7.  Fra den 1. januar 2021 fremlægger Kommissionen, hvis EFSD-garantifondens midler som følge af træk på EFSD-garantien falder til under 50 % af den i stk. 5 omhandlede tilførselssats, en rapport om:

 

(a)   årsagen til manglen med detaljerede forklaringer og

 

(b)   Hvis det måtte anses for nødvendigt, eventuelle ekstraordinære foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at supplere EFSD-garantifonden.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen forelægger årligt en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af EFSD-garantien. Denne rapport skal offentliggøres. Den skal blandt andet indeholde følgende:

1.  Kommissionen forelægger årligt en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af EFSD-garantien. Den rapport skal offentliggøres. Den skal blandt andet indeholde følgende elementer, der skal fremlægges i et landespecifikt format:

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  en vurdering af de igangværende finansierings- og investeringsforanstaltninger, som er dækket af EFSD-garantien, på sektor-, lande- og regionsniveau og af deres overensstemmelse med denne forordning

(a)  en uafhængig vurdering af de igangværende finansierings- og investeringsforanstaltninger, som er dækket af EFSD-garantien, på sektor-, lande- og regionsniveau og af deres overensstemmelse med denne forordning, navnlig med additionalitetsprincippet

Ændringsforslag     31

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa)  En vurdering af resultaterne af de overordnede investeringsmål opstillet af det strategiske udvalg i henhold til artikel 5

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra a b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ab)  en vurdering af det samlede bidrag til at opfylde målene for bæredygtig udvikling inden for rammerne af 2030-dagsordenen

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra a c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ac)  en vurdering af den støtteandel, der er øremærket til finansierings- og investeringstransaktioner, der er relevante for Unionens politiske forpligtelser inden for vedvarende energi, energieffektivitet og klimaændringer

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra a d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ad)  en vurdering af kvaliteten af de transaktioner, der er omfattet af en EFSD-garanti og den dermed forbundne politiske, operationelle eller finansielle risikoeksponering

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  en vurdering af merværdien, mobiliseringen af midler fra den private sektor, de anslåede og faktiske resultater samt resultaterne og virkningerne af de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af EFSD-garantien, på aggregeret grundlag, herunder indvirkningen på jobskabelsen

(b)  en vurdering af merværdien, mobiliseringen af midler fra den private sektor, de anslåede og opnåede resultater samt resultaterne og virkningerne af de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af EFSD-garantien, på et aggregeret og langsigtet grundlag, herunder indvirkningen på jobskabelsen

Ændringsforslag     36

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f)  en vurdering af merværdien af de støtteberettigede modparters finansierings- og investeringsforanstaltninger og af den samlede risiko, der knytter sig til disse foranstaltninger

(f)  en uafhængig vurdering af merværdien af de støtteberettigede modparters finansierings- og investeringsforanstaltninger og af den samlede risiko, der knytter sig til disse foranstaltninger

Ændringsforslag     37

Forslag til forordning

Artikel 15 - stk. 1 - litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(g)  indgående oplysninger om træk på EFSD-garantien, tab, afkast, tilbagesøgte beløb og alle andre modtagne beløb

(g)  Detaljerede oplysninger om indkaldelser af EFSD-garantien, tab, afkast, tilbagebetalte beløb og eventuelle andre modtagne betalinger samt en angivelse af risikoen for fremtidige træk på EFSD-garantien

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 31. december 2020 foretager Kommissionen en evaluering af, hvordan EFSD har fungeret. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport indeholdende en uafhængig evaluering af anvendelsen af denne forordning. Kommissionen forelægger øjeblikkeligt en sådan rapport, hvis de godkendte finansierings- og investeringsforanstaltninger har absorberet EFSD-garantiens fulde beløb før den 30. juni 2020.

1.  Senest den 31. december 2020 foretager Kommissionen en evaluering af, hvordan EFSD har fungeret. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport indeholdende en uafhængig evaluering af anvendelsen af denne forordning, herunder en vurdering af EFSD's indvirkninger og resultater. Kommissionen forelægger øjeblikkeligt en sådan rapport, hvis de godkendte finansierings- og investeringsforanstaltninger har absorberet EFSD-garantiens fulde beløb før den 30. juni 2020.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest den 31. december 2020 og derefter hvert tredje år foretager kommissionen en evaluering af anvendelsen af EFSD-garantifonden. Kommissionen forelægger evalueringsrapporterne for Europa-Parlamentet og Rådet. Denne evalueringsrapport ledsages af en udtalelse fra Revisionsretten.

2.  Senest den 31. december 2020 og derefter hvert tredje år foretager kommissionen en evaluering af anvendelsen og funktionsmåden af EFSD-garantifonden. Kommissionen forelægger evalueringsrapporterne for Europa-Parlamentet og Rådet. Denne evalueringsrapport ledsages af en udtalelse fra Revisionsretten om forvaltningen af EFSD-garantien og effektiviteten og additionaliteten af EFSD's operationer. Hvor tilpasninger til EFSD-garantifonden anses for nødvendige eller, i tilfælde af at en EFSD-garantifond forlænges ud over 2020, skal evalueringsrapporten ledsages af et lovgivningsforslag om ændring af denne forordning i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I overensstemmelse med sin egen åbenhedspolitik og Unionens generelle principper om aktindsigt og adgang til oplysninger offentliggør alle de støtteberettigede modparter på deres websteder oplysninger om alle finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er dækket af EFSD-garantien efter denne forordning, navnlig om, hvordan disse foranstaltninger bidrager til denne forordnings generelle mål.

Der offentliggøres straks omfattende referater af møderne i det strategiske udvalg. Resultattavlen med indikatorer offentliggøres, når EFDS-garantien til en foranstaltning er godkendt. I overensstemmelse med sin egen åbenhedspolitik og Unionens generelle principper om aktindsigt og adgang til oplysninger offentliggør alle de støtteberettigede modparter på deres websteder oplysninger om alle finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er dækket af EFSD-garantien efter denne forordning, navnlig om, hvordan disse foranstaltninger bidrager til denne forordnings generelle mål.

Ændringsforslag     41

Forslag til forordning

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17a

 

De støtteberettigede modparter skal også lette adgangen til oplysninger om de eksisterende retsgrundlag og strategisk offentliggøre finansierings- og investeringsaktiviteter for at bringe fondens aktiviteter tættere på borgerne, den offentlige mening og mulige private investorer.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den eksterne revision af de aktiviteter, der udøves efter denne forordning, foretages af Revisionsretten i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("traktaten").

1.  Den eksterne revision af de aktiviteter, der udøves efter denne forordning, foretages af Revisionsretten i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("traktaten") og er således underlagt dechargeproceduren i henhold til artikel 319 i TEUF.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på denne artikels stk. 1 gives Revisionsretten efter at have anmodet om det og i overensstemmelse med artikel 287, stk. 3, i TEUF adgang til alle dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af dens opgaver.

2.  Med henblik på denne artikels stk. 1 gives Revisionsretten efter at have anmodet om det og i overensstemmelse med artikel 287, stk. 3, i TEUF adgang til alle dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af dens revisionsopgaver.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Senest den 30. juni 2020 og derefter hvert tredje år offentliggør Revisionsretten en særberetning om anvendelsen af EFSD-garantifonden og om produktiviteten og effektiviteten af EFSD.

Ændringsforslag     45

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis Kommissionen eller de støtteberettigede modparter på noget tidspunkt i forbindelse med en af denne forordning omfattet finansierings- og investeringsforanstaltnings forberedelse, gennemførelse eller afslutning har grund til mistanke om, at der kan foreligge svig, korruption, hvidvask af penge eller andre ulovligheder, der kan skade Unionens finansielle interesser, underretter de omgående Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og giver OLAF de nødvendige oplysninger.

1.  Hvis Kommissionen på noget tidspunkt i forbindelse med en af denne forordning omfattet finansierings- og investeringsforanstaltnings forberedelse, gennemførelse eller afslutning har grund til mistanke om, at der kan foreligge svig, korruption, hvidvask af penge eller andre ulovligheder, der kan skade Unionens finansielle interesser, underretter de eller deres støtteberettigede modparter omgående Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og giver OLAF alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en fuldstændig og grundig undersøgelse.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 19 - stk. 2 - afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

OLAF kan for at beskytte Unionens finansielle interesser foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, i overensstemmelse med bestemmelserne og procedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 med henblik på at fastslå, om der er foregået svig, korruption, hvidvask af penge eller andre ulovligheder, som berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning. OLAF kan videresende enhver oplysning, som er fremkommet under dets undersøgelser, til de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

OLAF skal for at beskytte Unionens finansielle interesser foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, i overensstemmelse med bestemmelserne og procedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 med henblik på at fastslå, om der er foregået svig, korruption, hvidvask af penge, finansiering af terrorisme, skattesvig, organiseret kriminalitet eller andre ulovligheder, som berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er omfattet af denne forordning. OLAF kan videresende enhver oplysning, som er fremkommet under dets undersøgelser, til de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag     47

Forslag til forordning

Artikel 19 - stk. 2 - afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der er bevis for sådanne ulovligheder, søger de støtteberettigede modparter de beløb, der kan henføres til finansierings- eller investeringsforanstaltninger, som er omfattet af denne forordning, og som er berørt af sådanne ulovligheder, inddrevet.

Hvis der er bevis for sådanne ulovligheder, søger de støtteberettigede modparter de beløb, der kan henføres til finansierings- eller investeringsforanstaltninger, som er omfattet af denne forordning, og som er berørt af sådanne ulovligheder, inddrevet, og skal også give de relevante myndigheder alle nødvendige oplysninger til efterforskning og mulig retsforfølgning.

Ændringsforslag     48

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I deres finansierings- og investeringsvirksomhed støtter de støtteberettigede modparter ingen aktivitet, der gennemføres til ulovlige formål, herunder hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, organiseret kriminalitet, skattesvig og skatteunddragelse, korruption eller svig rettet mod Unionens finansielle interesser. De støtteberettigede modparter må, i overensstemmelse med deres politik over for svagt regulerede eller ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, som er baseret på retningslinjer opstillet af Unionen, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling eller Den Finansielle Aktionsgruppe, ikke deltage i nogen finansierings- eller investeringsforanstaltning, der foregår via et investeringsselskab beliggende i en ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion.

1.  De støtteberettigede modparter støtter i deres finansierings- og investeringsforanstaltninger ingen aktivitet, der gennemføres til ulovlige formål, herunder (men ikke begrænset til) hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, organiseret kriminalitet, skattesvig og skatteunddragelse, korruption, svig eller andre aktiviteter, der påvirker Unionens finansielle interesser. De støtteberettigede modparter må, i overensstemmelse med deres politik over for svagt regulerede eller ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, som er baseret på retningslinjer opstillet af Unionen, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling eller Den Finansielle Aktionsgruppe, ikke deltage i nogen finansierings- eller investeringsforanstaltning, der foregår via et investeringsselskab beliggende i en ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De støtteberettigede modparter anvender ved gennemførelsen af deres finansierings- eller investeringsforanstaltninger de principper og standarder, der er fastsat i unionslovgivningen om forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849. De støtteberettigede modparter gør både direkte finansiering og finansiering via formidlere i henhold til denne forordning betinget af offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til direktiv (EU) 2015/849.

2.  De støtteberettigede modparter anvender ved gennemførelsen af deres finansierings- eller investeringsforanstaltninger de principper og standarder, der er fastsat i unionslovgivningen om forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849. De støtteberettigede modparter gør både direkte finansiering og finansiering via formidlere i henhold til denne forordning betinget af offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til direktiv (EU) 2015/849 (EU's direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge).

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Overskrift

Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond

Referencer

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Korresponderende udvalg

  Dato for vedtagelse

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Udtalelse fra

 Dato for vedtagelse

CONT

1.12.2016

Ordfører

 Dato for valg

Indrek Tarand

15.11.2016

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

 Dato for vedtagelse

16.2.2017

Behandling i udvalg

22.3.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

2

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

18

+

ALDE

PPE

S & D

GREENS

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

PPE

Jonathan Arnott

Joachim Zeller

3

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Forklaring til symboler:

+  :  stemte for

-  :  stemte imod

0  :  undlod at stemme


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og etablering af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond

Referencer

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Dato for høring af EP

14.9.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

27.10.2016

CONT

1.12.2016

ECON

27.10.2016

LIBE

27.10.2016

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

12.10.2016

ECON

12.10.2016

LIBE

4.10.2016

 

Ordførere

       Dato for valg

Eduard Kukan

11.10.2016

Doru-Claudian Frunzulică

11.10.2016

Eider Gardiazabal Rubial

11.10.2016

 

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

 

16.2.2017

Behandling i udvalg

28.2.2017

8.3.2017

21.3.2017

11.4.2017

Dato for vedtagelse

24.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

75

9

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck

Dato for indgivelse

25.4.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

75

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala

Verts/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana

9

-

ECR

Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos

5

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik