Postupak : 2016/0281(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0170/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0170/2017

Rasprave :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Glasovanja :

PV 06/07/2017 - 11.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0311

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1105kWORD 150k
24.4.2017
PE 599.835v02-00 A8-0170/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za održivi razvoj (EFOR) i uspostavljanju jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Odbor za vanjske poslove

Odbor za razvoj

Odbor za proračune

Izvjestitelji: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial

(Zajednički postupak odbora – članak 55. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za proračunski nadzor
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za održivi razvoj (EFOR) i uspostavljanju jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2016)0586),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 209. stavak 1. i članak 212. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0377/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za vanjske poslove, Odbora za razvoj i Odbora za proračune u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove, Odbora za razvoj i Odbora za proračune te mišljenje Odbora za proračunski nadzor (A8-0170/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kako bi se podržala ulaganja koja se pokreću u Africi i susjedstvu Unije potreban je ambiciozan plan vanjskih ulaganja (EIP) Unije kao sredstvo za promicanje održivih razvojnih ciljeva Programa održivog razvoja do 2030. Ujedinjenih naroda („Program 2030”) kao i obveza u okviru nedavno revidirane europske politike susjedstva, čime bi se osiguralo rješavanje glavnih uzroka migracija. Njime bi se trebalo doprinijeti i provedbi Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama (COP 21).

(1)  Ambicioznim planom vanjskih ulaganja (EIP) Unije žele se podržati ulaganja koja se pokreću u Africi i susjedstvu Unije kao sredstvo kojim se doprinosi postizanju održivih razvojnih ciljeva Programa održivog razvoja do 2030. Ujedinjenih naroda („Program 2030”), osobito iskorjenjivanja siromaštva i smanjenja nejednakosti, kao i obveza u okviru nedavno revidirane europske politike susjedstva. Ulaganjem u Afriku i susjedstvo Unije doprinijet će se rješavanju migracijskih pritisaka koji proizlaze iz siromaštva, sukoba, nestabilnosti, nedovoljne razvijenosti, nejednakosti, kršenja ljudskih prava, demografskog rasta, nedostatka prilika za zapošljavanje i gospodarskih prilika te klimatskih promjena, što se dopunjuje okvirima za partnerstvo s trećim zemljama. EIP-om bi se trebalo doprinijeti i provedbi Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama (COP 21).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U EIP bi se trebale uključiti obveze Unije iz Akcijskog plana iz Adis Abebe o financiranju za razvoj. Njime bi se europskim ulagačima i privatnim poduzećima, među ostalim malim i srednjim poduzećima, trebalo omogućiti djelotvornije sudjelovanje u održivom razvoju u partnerskim zemljama.

(2)  U EIP bi se trebale uključiti obveze Unije iz Akcijskog plana iz Adis Abebe o financiranju za razvoj i načela razvojne učinkovitosti, kao i usklađenost politika u interesu razvoja, kao što je predviđeno člankom 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Njime bi se europskim ulagačima i privatnim poduzećima, osobito mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima, trebalo omogućiti djelotvornije doprinošenje održivom razvoju u partnerskim zemljama u skladu s razvojnim i susjedskim politikama Unije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  EFOR bi trebao pridonijeti provedbi Programa do 2030. UN-a, kojim se međunarodna migracija prepoznaje kao višedimenzionalna stvarnost od velike važnosti za razvoj zemalja podrijetla i tranzitnih i odredišnih zemalja, koji zahtijeva usklađene i sveobuhvatne odgovore, pri čemu se naglašava potencijal doprinosa migranata uključivom rastu i održivom razvoju.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  To je u skladu s globalnom strategijom Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku kojom se izazovi poput migracija i otpornosti uključuju u cjelokupni okvir vanjske politike EU-a te se jamči usklađenost i sinergija s europskom razvojnom politikom i politikom susjedstva.

(3)  To je u skladu s globalnom strategijom Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku kojom se izazovi poput migracija i otpornosti uključuju u cjelokupni okvir vanjske politike EU-a te se jamči usklađenost vanjske politike Unije s ciljevima razvojne politike i omogućuju sinergije s europskom razvojnom politikom i politikom susjedstva. To je također u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i međunarodnim pravom u području ljudskih prava, čime se u rješavanju pitanja prisilnog raseljavanja i nezakonitih migracija osigurava pristup utemeljen na ljudskim pravima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  EIP-om bi se trebao osigurati objedinjeni financijski paket za financiranje ulaganja koja se pokreću u regijama Afrike, za zemlje koje su potpisnice Sporazuma o partnerstvu između članica afričke, karipske i pacifičke skupine država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000.22, i u susjednim zemljama, kako bi se time stvorile mogućnosti za rast i zapošljavanje (u najvećoj mogućoj mjeri povećala dodatnost, osmislili inovativni proizvodi te potaknulo financiranje iz privatnog sektora).

(4)  Europskim fondom za održivi razvoj (EFOR) u okviru EIP-a trebao bi se osigurati objedinjeni financijski paket za financiranje i privlačenje ulaganja kako bi se poticao održivi i uključivi gospodarski i društveni razvoj te promicala društveno-gospodarska otpornost partnerskih zemalja te istodobno u najvećoj mogućoj mjeri povećavala dodatnost, uklanjali tržišni nedostaci i neoptimalne ulagačke situacije te poticalo financiranje iz privatnog sektora. Operacije EFOR-a trebaju se jasno razlikovati od drugih oblika potpore i dopunjavati ih, osobito od operacija u okviru mandata za vanjsko kreditiranje Europske investicijske banke, od Inicijative za izgradnju otpornosti i od investicijskog instrumenta AKP-a. Operacijama u okviru EFOR-a također bi se trebale dopunjavati postojeće aktivnosti ostalih prihvatljivih financijskih institucija i pokrivati mrtve točke u ulaganjima koje one trenutačno ne mogu zadovoljiti.

__________________

 

22 SL L L 317, 15.12.2000. kako je zadnje izmijenjen u SL L 287, 4.11.2010.

 

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Uključivanje privatnog sektora u suradnju Unije s partnerskim zemljama preko EFOR-a trebalo bi proizvesti mjerljiv dodatni razvojni učinak bez narušavanja tržišta te bi trebalo biti troškovno učinkovito i temeljiti se na međusobnoj odgovornosti i podjeli rizika i troškova. Takvo uključivanje trebalo bi se temeljiti na obvezi poštovanja međunarodno dogovorenih smjernica i načela, uključujući načela odgovornog ulaganja i Vodeća načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima i smjernice za multinacionalna poduzeća Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  EFOR treba poticati stvaranje dostojanstvenih radnih mjesta, gospodarske prilike i poduzetništvo te zeleni i uključivi rast s posebnim naglaskom na ravnopravnosti spolova i jačanju uloge žena i mladih u skladu s akcijskim planom Unije za ravnopravnost spolova za razdoblje 2016. – 2020. te istodobno jačati vladavinu prava, dobro upravljanje, ljudska prava te jednak pristup prirodnim resursima i njihovo korištenje.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Kako bi se ispunile političke obveze EU-a u vezi s obnovljivom energijom, energetskom učinkovitosti te ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom na njih, za operacije financiranja i ulaganja koje su u cijelosti relevantne za te sektore potrebno je izdvojiti minimalni udio od 35 % za sredstva u okviru EFOR-a te tako pridonijeti provedbi Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.d)  Mjere iz ove Uredbe trebale bi se oblikovati na način kojima bi se zadovoljili kriteriji za službenu razvojnu pomoć (ODA) koje je utvrdio Odbor za razvojnu pomoć (DAC) Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj, vodeći računa o posebnostima razvoja privatnog sektora, te kako bi se službena razvojna pomoć usmjerila na najslabije razvijene zemlje u cilju usmjeravanja 50 % službene razvojne pomoći Unije u najslabije razvijene zemlje u bliskoj budućnosti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.e)  Tehnička pomoć partnerskim zemljama trebala bi činiti drugi stup EIP-a. U tom bi kontekstu Komisija trebala povećati pomoć koju pruža kako bi se partnerskim zemljama pomoglo da privuku ulaganja boljom pripremom i promicanjem projekata, razvojem isplativih projekata i upoznavanjem međunarodne investitorske zajednice s tim projektima. Kako bi se pružile relevantne informacije o svakom projektu treba uspostaviti projekt internetskog portala u obliku javno dostupne baze podataka koja će biti prilagođena korisniku.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.f)  Poboljšanje investicijske klime i općeg političkog okruženja u partnerskim zemljama trebalo bi činiti treći stup EIP-a. U kontekstu postojećih političkih odnosa Unije s partnerskim zemljama Komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (Visoki predstavnik) trebaju održavati dijaloge o politikama u cilju razvijanja pravnih okvira, politika i institucija koje promiču gospodarsku stabilnost, održivi razvoj i uključivi rast. Ti dijalozi o politikama trebali bi, među ostalim, obuhvatiti borbu protiv korupcije, organiziranog kriminala i nezakonitih financijskih tokova, dobro upravljanje, uključivanje lokalnih tržišta, poticanje poduzetništva i lokalnih poslovnih okruženja te poštovanje ljudskih prava i vladavine prava, kao i rodno osjetljive politike.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Europski fond za održivi razvoj (EFOR) trebao bi se sastojati od regionalnih platformi za ulaganja kojima će se kombinirati sredstva iz postojećih mehanizama kombiniranog financiranja i jamstva EFOR-a. Postojeći mehanizmi kombiniranog financiranja za Afriku uspostavljeni su Odlukom Komisije C(2015)5210 i Provedbenom odlukom Komisije C(2016)3436 za susjedstvo. Svaka regionalna platforma za ulaganja trebala bi imati operativni odbor koji Komisiji pruža potporu pri određivanju regionalnih i sektorskih investicijskih ciljeva, regionalnih, sektorskih i tematskih investicijskih područja, sastavljanju mišljenja o operacijama kombiniranog financiranja i raspravljanju o uporabi jamstva EFOR-a u skladu s investicijskim područjima koje je još potrebno utvrditi.

(5)  EFOR bi se trebao sastojati od regionalnih platformi za ulaganja u okviru kojih će se kombinirati sredstva iz postojećih mehanizama kombiniranog financiranja i jamstva EFOR-a. Regionalne investicijske platforme trebale bi se uspostaviti preobrazbom postojećih instrumenata za kombinirano financiranje koji su uvedeni odlukama Komisije. Najprije treba uspostaviti regionalne investicijske platforme za Afriku i susjedstvo. Trebalo bi biti moguće proširiti geografski opseg EFOR-a preko delegiranog akta. Svaka regionalna platforma za ulaganja trebala bi imati operativni odbor koji Komisiji pruža potporu pri određivanju i praćenju regionalnih i sektorskih investicijskih ciljeva, regionalnih, sektorskih i tematskih investicijskih područja, sastavljanju mišljenja o operacijama kombiniranog financiranja i raspravljanju o uporabi jamstva EFOR-a u skladu s investicijskim područjima koje je još potrebno utvrditi.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  U svjetlu zaključaka Revizorskog suda1a o kombiniranom financiranju u vanjskim poslovima Unije, kojim je istaknuta činjenica da u slučaju gotovo polovice ispitanih projekata nije bilo dovoljno dokaza kojima bi se potvrdilo da je dodjela bespovratnih sredstava bila opravdana kao i da su u nizu tih slučajeva postojale indicije da bi do ulaganja došlo i bez doprinosa Unije, ključno je da se kombinirano financiranje primjenjuje samo u slučajevima kada Komisija može nedvosmisleno dokazati njihovu dodanu vrijednost.

 

____________

 

1a Tematsko izvješće Revizorskog suda br. 16/2014 „Djelotvornost spajanja bespovratnih sredstava instrumenata za regionalno ulaganje sa zajmovima financijskih institucija za potporu vanjskim politikama EU-a”.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  EFOR bi se svim raspoloživim sredstvima trebao u potpunosti obvezati na poštovanje ljudskih prava i jednakog postupanja u zemljama primateljicama, kao i svih subjekata povezanih s financijskim i investicijskim aktivnostima.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Osim toga, EFOR bi trebao djelovati kao jedinstveno mjesto za primanje prijedloga za financiranje od financijskih institucija i javnih ili privatnih ulagača te pružati širok raspon financijske potpore prihvatljivim ulaganjima. Jamstveni fond EFOR-a trebao bi osiguravati jamstvo EFOR-a. EFOR bi trebao primjenjivati inovativne instrumente kako bi podržao ulaganja i uključio privatni sektor.

Briše se.

.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Koordinacija i usklađenost EFOR-a s mandatom za vanjsko kreditiranje Europske investicijske banke (EIB) kako je naveden u Odluci [koja se treba donijeti], uključujući inicijativu otpornosti EIB-a, kao i s investicijskim instrumentom AKP-a23 trebala bi se osigurati putem strateškog Odbora EFOR-a.

(7)  Potrebno je uspostaviti strateški odbor EFOR-a koji će pružati potporu Komisiji u uspostavljanju strateških smjernica i ukupnih investicijskih ciljeva, i u osiguravanju prikladne i raznolike zemljopisne i tematske pokrivenosti investicijskih područja. Strateški bi odbor trebao podupirati opću koordinaciju, komplementarnost i usklađenost među regionalnim platformama za ulaganja, među trima stupovima EIP-a, između EIP-a i drugih inicijativa Unije u području migracija te između instrumenata Unije za vanjsko financiranje i uzajamnih fondova s mandatom za vanjsko kreditiranje EIB-a, uključujući inicijativu otpornosti EIB-a, kao i s investicijskim instrumentom AKP-a23.

__________________

__________________

23 Prilog II. Sporazumu iz Cotonoua

23 Prilog II. Sporazumu iz Cotonoua

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Nadalje, strateški odbor trebao bi podržati Komisiju pri uspostavljanju strateških smjernica i ukupnih investicijskih ciljeva. Strateški odbor trebao bi usto pružati potporu koordinaciji i usklađenosti među regionalnim platformama. To bi trebalo osigurati komplementarnost među raznim instrumentima u vanjskom djelovanju. Strateškim odborom trebali bi supredsjedati Komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku kako bi se osigurala dosljednost i usklađenost s ciljevima vanjske politike Unije te okvirima za partnerstvo s trećim zemljama.

(8)  Strateškim odborom trebali bi supredsjedati Komisija i Visoki predstavnik Unije kako bi se osigurala dosljednost i usklađenost s ciljevima vanjske politike Unije, osobito s temeljnim razvojnim ciljevima Unije, postojećim strategijama i instrumentima, okvirima za partnerstvo s trećim zemljama i ostalim nastojanjima Unije kojima se rješavaju glavni uzroci migracija, kao i poštovanje obveza u pogledu usklađenosti politika u interesu razvoja. Europski parlament trebao bi sudjelovati u radu strateškog odbora kao stalni promatrač radi jamčenja svojeg prava i obveze u pogledu nadzora nad provedbom EFOR-a.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Komisija i EIB trebali bi sklopiti sporazum u kojem bi se odredili uvjeti njihove suradnje u upravljanju jamstvom EFOR-a i predstaviti taj sporazum strateškom odboru.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.b)  EFOR bi trebao djelovati kao jedinstveno mjesto za primanje prijedloga za financiranje od financijskih institucija i javnih ili privatnih ulagača te pružati širok raspon financijske potpore prihvatljivim ulaganjima koja dovode do održivog i uključivog gospodarskog, društvenog i ekološkog razvoja. Jamstveni fond EFOR-a trebao bi osiguravati jamstvo EFOR-a.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.c)  EFOR bi trebao ukloniti prepreke u privatnim ulaganjima i primjenjivati inovativne instrumente kako bi se poduprla ulaganja i omogućio pristup financiranju domaćim i stranim ulagačima, posebice lokalnim poduzećima te mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima, usredotočujući se na područja u kojima se može doprinijeti postizanju održivih razvojnih ciljeva i potaknuti sudjelovanje europskih poduzeća.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.d)  Jamstvo EFOR-a ne smije se upotrebljavati za financiranje velikih infrastrukturnih projekata koji imaju slab učinak na otvaranje radnih mjesta i čiji omjer troškova i koristi ulaganja čini neodrživima. Jamstvo EFOR-a trebalo bi se koristiti za financiranje samo onih projekata čija provedba dokazano nije sporna s okolišnog, financijskog i društvenog gledišta na temelju dubinske, neovisne, ex ante procjene i odgovarajuće analize troškova i koristi.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.e)   Delegacije Europske unije u partnerskim zemljama trebale bi promicati pristup EFOR-u i aktivno pružati informacije o njemu te poboljšati usklađenosti između upotrebe jamstva EFOR-a, upotrebe kombiniranog financiranja u okviru regionalnih investicijskih platformi, pružanja poboljšane ciljane tehničke pomoći i dijaloga o politikama u zemljama u kojima se nalaze.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Jamstvo EFOR-a trebalo bi dodijeliti prihvatljivim partnerima za operacije financiranja i ulaganja ili za jamstvene instrumente za početno razdoblje ulaganja do 31. prosinca 2020.

(9)  Jamstvo EFOR-a trebalo bi dodijeliti prihvatljivim partnerima za operacije financiranja i ulaganja ili za jamstvene instrumente za početno razdoblje ulaganja do 31. prosinca 2020., s mogućnošću produljenja ako se to smatra potrebnim.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)   Potrebno je upravljati jamstvom EFOR-a na način kojim se pružaju jednaki uvjeti za prihvatljive partnere, izbjegavaju sukobi interesa i osigurava učinkovitost u pogledu cilja poticanja financiranja ulaganja iz privatnog sektora i povećanja dodatnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se povećao učinak jamstva EFOR-a u odnosu na potrebe u dotičnim regijama države članice trebale bi imati mogućnost pružanja doprinosa u obliku jamstva ili u gotovini. Te doprinose mogla bi izdvajati regija, sektor ili investicijsko područje.

(14)  Kako bi se povećao učinak jamstva EFOR-a u odnosu na potrebe u dotičnim regijama države članice i države EFTA-e trebale bi imati mogućnost pružanja doprinosa u obliku jamstva ili u gotovini. Te doprinose mogla bi izdvajati regija, sektor ili postojeće investicijsko područje.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  S obzirom na to da će se sredstva ERF-a upotrebljavati za zemlje prihvatljive na temelju 11. Europskog razvojnog fonda (ERF)25 za to je potrebno dodijeliti jamstveno pokriće EFOR-a u iznosu od najmanje 400 000 000 EUR za ulaganja tijekom razdoblja provedbe jamstva EFOR-a. Jamstvo EFOR-a trebalo bi biti na raspolaganju tek kada iznos od 400 000 000 EUR iz sredstava 11. ERF-a bude dodijeljen Jamstvenom fondu EFOR-a.

(15)  S obzirom na to da će se sredstva ERF-a upotrebljavati za zemlje prihvatljive na temelju 11. Europskog razvojnog fonda (ERF)25 za to je potrebno dodijeliti jamstveno pokriće EFOR-a u iznosu od najmanje 400 000 000 EUR za ulaganja tijekom razdoblja provedbe jamstva EFOR-a. Jamstvo EFOR-a trebalo bi biti na raspolaganju tek kada bude potvrđen doprinos od 400 000 000 EUR iz sredstava 11. ERF-a Jamstvenom fondu EFOR-a. S obzirom na to da će se upotrebljavati sredstva ERF-a, jamstvo EFOR-a trebalo bi obuhvaćati ulaganja u područjima iz kojih su prvotna sredstva preusmjerena. Trebalo bi poštovati obveze kojima će se zajamčiti da sredstva ERF-a budu dostupna za službenu razvojnu pomoć, kao i buduće odluke Odbora za razvojnu pomoć OECD-a o instrumentima privatnog sektora.

__________________

__________________

25Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije, koji se sastaju u okviru Vijeća, o financiranju potpore Europske unije u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu između država AKP-a i EU-a, i o dodjeljivanju financijske pomoći prekomorskim zemljama i područjima na koja se primjenjuje četvrti dio Ugovora o funkcioniranju Europske unije, SL L 210, 6.8.2013., str. 1.

25Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije, koji se sastaju u okviru Vijeća, o financiranju potpore Europske unije u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu između država AKP-a i EU-a, i o dodjeljivanju financijske pomoći prekomorskim zemljama i područjima na koja se primjenjuje četvrti dio Ugovora o funkcioniranju Europske unije, SL L 210, 6.8.2013., str. 1.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  S obzirom na to da će se upotrebljavati sredstva iz Europskog instrumenta za susjedstvo, uspostavljenog Uredbom (EU) br. 232/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća1a, potrebno je dodijeliti jamstveno pokriće EFOR-a u iznosu od najmanje 100 000 000 EUR za ulaganja u partnerske zemlje susjedstva tijekom razdoblja provedbe jamstva EFOR-a.

 

___________________

 

1aUredba (EU) br. 232/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Europskog instrumenta za susjedstvo (SL L 77, 15.3.2014., str. 27.).

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Komisija bi trebala podnositi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima jamstvom EFOR-a kako bi se osigurala odgovornost prema europskim građanima. Sadržaj izvješća trebao bi biti objavljen kako bi se relevantnim dionicima, među ostalim civilnom društvu, omogućilo da izraze svoje mišljenje. Usto, Komisija bi trebala podnositi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o upravljanju Jamstvenim fondom EFOR-a kako bi se osigurala odgovornost i transparentnost.

(16)  Komisija bi trebala podnositi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću te obavijestiti Zajedničku parlamentarnu skupštinu AKP-a i EU-a o operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima jamstvom EFOR-a kako bi se osigurala potpuna odgovornost prema europskim građanima te nadzor i kontrola koje provodi Europski parlament. Sadržaj izvješća trebao bi biti objavljen kako bi se relevantnim dionicima, među ostalim civilnom društvu, omogućilo da izraze svoje mišljenje. Usto, Komisija bi trebala podnositi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o upravljanju Jamstvenim fondom EFOR-a kako bi se osigurala odgovornost i transparentnost.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Kako bi se zajamčili praćenje i odgovornost EFOR-a i EIP-a, Europski parlament može organizirati saslušanja u okviru investicijskog dijaloga s Komisijom, Visokim predstavnikom, EIB-om i ostalim prihvatljivim financijskim institucijama, kao i organizacijama iz privatnog sektora te organizacijama civilnog društva.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se u obzir uzele pouke i omogućio daljnji razvoj EFOR-a, Komisija bi trebala ocijeniti funkcioniranje EFOR-a i korištenje Jamstvenim fondom EFOR-a. Primjenu ove Uredbe trebalo bi ocjenjivati neovisno kako bi se procijenila razina usklađenosti provedbe s pravnom osnovom, ali i utvrdila primjenjivost i praktičnost Uredbe u postizanju njezinih ciljeva.

(17)  Kako bi se u obzir uzele pouke i omogućio daljnji razvoj EFOR-a, Komisija i vanjski ocjenjivači trebali bi ocijeniti funkcioniranje EFOR-a i korištenje Jamstvenim fondom EFOR-a te ih podvrgnuti godišnjem procesu savjetovanja s relevantnim dionicima, uključujući organizacije civilnog društva. Primjenu ove Uredbe trebalo bi ocjenjivati neovisno kako bi se procijenila razina usklađenosti provedbe s pravnom osnovom, ali i utvrdila primjenjivost i praktičnost Uredbe u postizanju njezinih ciljeva.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se zaštitili financijski interesi Unije, s ciljem utvrđivanja moguće prijevare, korupcije, pranja novca ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti koja utječe na financijske interese Unije u vezi s operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom, Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) ima pravo provoditi istrage u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća26,Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9627 i Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/9528.

(18)  U cilju borbe protiv financijskog kriminala, osobito otkrivanjem slučajeva prijevare, korupcije i pranja novca te suzbijanja bilo koje druge nezakonite aktivnosti koja utječe na financijske interese Unije u vezi s operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom, Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) ima pravo provoditi istrage u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća26,Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9627 i Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/9528.

__________________

__________________

26Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

26Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

27Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

27Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

28Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

28Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Kako bi se doprinijelo međunarodnoj borbi protiv porezne prijevare, utaje poreza i pranja novca, prihvatljivi partneri ne bi trebali podržavati aktivnosti koje se obavljaju u nezakonite svrhe i ne bi trebali sudjelovati u operacijama financiranja ili ulaganja s pomoću instrumenta koji se nalazi u nekooperativnoj jurisdikciji.

(19)  Kako bi se doprinijelo međunarodnoj borbi protiv porezne prijevare, utaje poreza, prijevare, korupcije i pranja novca, sve financiranje u okviru EFOR-a trebalo bi se pružati na potpuno transparentan način. Osim toga, prihvatljivi partneri ne bi trebali podržavati aktivnosti koje se obavljaju u nezakonite svrhe niti sudjelovati u operacijama financiranja ili ulaganja s pomoću instrumenta koji se nalazi u nekooperativnoj jurisdikciji ili poreznoj oazi. Partneri bi se također trebali suzdržati od korištenja bilo kakvim sustavima izbjegavanja poreza ili agresivnog poreznog planiranja.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se ispunile političke obveze EU-a u vezi s obnovljivom energijom i klimatskim promjenama operacijama financiranja i ulaganja koje su relevantne za te sektore trebalo bi posvetiti minimalni udio od 20 % za sredstva dodijeljena u okviru EFOR-a.

Briše se.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.b)  Tokovi doznaka u zemlje u razvoju mnogo su važniji od tokova službene razvojne pomoći. Stoga bi projekti ili instrumenti kojima se olakšava prijenos doznaka i smanjuju troškovi takva prijenosa trebali biti prihvatljivi za financiranje koje se dodjeljuje u okviru EFOR-a.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.c)  Kako bi se uzele u obzir političke promjene i potreba za djelovanjem Unije u svijetu, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu izmjena Priloga ovoj Uredbi u kojemu su navedene prihvatljive regije za potporu u okviru jamstva EFOR-a. Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu utvrđivanja popisa investicijskih područja. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1a Kako bi se, posebice, osiguralo ravnomjerno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće zaprimaju sve dokumente u isto vrijeme kad i stručnjaci država članica, a njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije zaduženih za pripremu delegiranih akata.

 

__________________

 

1a SL L 123, 12.5.2016., str. 1

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „dodatnost” znači načelo kojim se osigurava da jamstvo EFOR-a ne može za cilj imati zamjenu potpore države članice, privatnog financiranja ili druge financijske intervencije Unije te da je usmjereno na uklanjanje tržišnih nedostataka i izbjegavanje istiskivanja drugih javnih ili privatnih ulaganja.

(5)  „dodatnost” znači načelo kojim se osigurava da EFOR pridonosi održivom razvoju preko operacija kojima se uklanjaju tržišni nedostatci i neoptimalne okolnosti za ulaganja i koje se ne bi mogle provesti ili ne bi mogle polučiti pozitivne rezultate u jednakoj mjeri bez potpore EFOR-a. To načelo također traži da se operacijama EFOR-a mobilizira novo financiranje iz privatnog sektora, da im svrha ne bude zamjenjivanje potpore države članice, privatnog financiranja ili druge financijske intervencije Unije ili međunarodne financijske intervencije te da izbjegavaju istiskivanje drugih javnih ili privatnih ulaganja. To načelo također traži da projekti koje podupire EFOR u pravilu imaju viši profil rizika od portfelja ulaganja koja podupiru prihvatljivi partneri u skladu sa svojim uobičajenim ulagačkim politikama prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svrha EFOR-a kao objedinjenog financijskog paketa jest da pružanjem sposobnosti financiranja u obliku bespovratnih sredstava, jamstava i drugih financijskih instrumenata prihvatljivim partnerima podrži ulaganja i bolji pristup financiranju koje se pokreće u partnerskim zemljama Afrike i susjedstva.

1.  Svrha EFOR-a kao objedinjenog financijskog paketa jest da potiče održiv i uključiv gospodarski i socijalni razvoj te promiče društveno-gospodarsku otpornost partnerskih zemalja podupiranjem ulaganja i povećanim pristupom financiranju putem pružanja sposobnosti financiranja u obliku bespovratnih sredstava, jamstava i drugih financijskih instrumenata prihvatljivim partnerima, počevši u partnerskim zemljama Afrike i susjedstva, pritom u najvećoj mogućoj mjeri povećavajući dodatnost, pružajući inovativne proizvode i potičući financiranje iz privatnog sektora.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  EFOR doprinosi postizanju ciljeva održivog razvoja Programa do 2030. s posebnim naglaskom na rast, stvaranje radnih mjesta, društveno-gospodarske sektore i na potporu mikro, malih i srednjih poduzeća, čime će se rješavati glavni uzroci migracija i doprinositi održivoj reintegraciji vraćenih migranata u njihovim zemljama podrijetla te usto u najvećoj mogućoj mjeri povećavati dodatnost, pružati inovativni proizvodi i poticati financiranje iz privatnog sektora.

2.  EFOR doprinosi postizanju ciljeva održivog razvoja Programa do 2030. i vodi se ciljevima vanjskog djelovanja EU-a utvrđenima u članku 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i politikom Unije u području razvojne suradnje članku utvrđenom u članku 208. UFEU-a te međunarodnim načelima razvojne učinkovitosti, čime pridonosi razvojnim politikama i politikama susjedstva Unije, s posebnim naglaskom na iskorjenjivanju siromaštva, dugoročnom održivom i uključivom rastu, otvaranju dostojanstvenih radnih mjesta, društveno-gospodarskim sektorima i na potpori mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima. Takvim djelovanjem EFOR, među ostalim, pridonosi rješavanju konkretnih društveno-gospodarskih glavnih uzroka migracija i potiče održivu reintegraciju migranata koji se vraćaju u svoje zemlje podrijetla, kao i jačanju otpornosti domaćinskih i tranzitnih zajednica.

 

EFOR također pridonosi provedbi Pariškog sporazuma usmjeravanjem ulaganja u sektore kojima se poboljšava ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba njima.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

EFOR je u regijama i zemljama u kojima djeluje usklađen s ciljevima utvrđenima u aktima Unije o uspostavi relevantnih instrumenata za vanjsko financiranje te s prioritetima sadržanima u nacionalnim i regionalnim programima, ako postoje.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFOR se sastoji od regionalnih platformi za ulaganja kojima će se kombinirati sredstva iz postojećih mehanizama kombiniranog financiranja i jamstva EFOR-a.

1.  EFOR se sastoji od regionalnih platformi za ulaganja uspostavljenih na temelju postojećih mehanizama Unije za kombinirano financiranje u području vanjskog djelovanja kojima će se kombinirati njihove operacije kombiniranog financiranja i jamstvo EFOR-a.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upravljanje EFOR-om osigurava Komisija.

2.  Upravljanje EFOR-om osigurava Komisija. Komisija blisko surađuje s EIB-om uz potporu drugih prihvatljivih partnera u pogledu operativnog upravljanja jamstvom EFOR-a. U tu svrhu uspostavlja se tehnička radna skupina.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri upravljanju EFOR-om Komisiji pomaže strateški odbor.

Pri upravljanju EFOR-om Komisiju savjetuje strateški odbor.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odbor daje strateške smjernice Komisiji i podržava je pri utvrđivanju općih investicijskih ciljeva u pogledu upotrebe jamstva EFOR-a. Strateški odbor podržava i opću koordinaciju i usklađenost među regionalnim platformama za ulaganja i s aktivnostima mandata za vanjsko kreditiranje kojima upravlja EIB, među ostalim s inicijativom otpornosti EIB-a.

Strateški odbor daje strateške smjernice Komisiji i podržava je pri utvrđivanju općih investicijskih ciljeva u pogledu upotrebe jamstva EFOR-a, kao i nadzoru nad prikladnom i raznolikom zemljopisnom i tematskom pokrivenošću investicijskih područja, usmjeravajući pritom posebnu pozornost na najslabije razvijene zemlje i nestabilne zemlje. Strateški odbor osigurava da operacije EFOR-a podržavaju strateške prioritete vanjskog djelovanja i razvojne politike Unije te posebice njezina vodeća načela i ciljeve iz članka 21. UEU-a i članka 208. UFEU-a.

 

Strateški odbor podržava i opću koordinaciju, komplementarnost i usklađenost među regionalnim platformama za ulaganja, među trima stupovima EIP-a, između EIP-a i drugih napora Unije u području migracija i provedbe Programa do 2030., kao i s instrumentima Unije za vanjsko financiranje i uzajamnim fondovima, s aktivnostima mandata za vanjsko kreditiranje kojima upravlja EIB, među ostalim s inicijativom otpornosti EIB-a i investicijskim instrumentom AKP-a.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Strateški odbor sastoji se od predstavnikâ Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (Visoki predstavnik), država članica i EIB-a. Komisija može pozvati druge doprinositelje da postanu članovi strateškog odbora uzimajući u obzir, po potrebi, mišljenje odbora. Partnerske zemlje i relevantne regionalne organizacije, prihvatljivi partneri i Europski parlament mogu po potrebi dobiti status promatrača. Strateškim odborom supredsjedaju Komisija i Visoki predstavnik.

2.  Strateški odbor sastoji se od predstavnikâ Komisije i Visokog predstavnika Unije, država članica doprinositelja i EIB-a. Komisija može pozvati druge doprinositelje da postanu članovi strateškog odbora uzimajući u obzir, po potrebi, mišljenje odbora. Europski parlament ima status promatrača. Promatrači koje imenuje Europski parlament imaju pravo na punopravno sudjelovanje u raspravama, bez prava glasa. Partnerske zemlje i relevantne regionalne organizacije, prihvatljivi partneri i drugi dionici mogu po potrebi dobiti status promatrača. Strateškim odborom supredsjedaju Komisija i Visoki predstavnik.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Strateški odbor na prvom sastanku donosi svoj poslovnik, koji obuhvaća pojedinosti o godišnjem broju sastanaka, glasačkim pravima svojih članova i izvješćima o napretku koja će objavljivati Komisija. Zapisnici i dnevni redovi sastanaka strateškog odbora objavljuju se.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Strateški odbor redovito organizira savjetovanje s relevantnim dionicima o usmjerenju i provedbi EFOR-a.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.c  Tijekom faze provedbe EFOR-a strateški odbor što prije usvaja i objavljuje smjernice kojima se utvrđuje način na koji će se osigurati usklađenost operacija EFOR-a s ciljevima i kriterijima prihvatljivosti utvrđenima u članku 8.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.d  Strateški odbor u okviru svojeg strateškog vodstva vodi računa o relevantnim rezolucijama Europskog parlamenta te odlukama i zaključcima Vijeća.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Regionalni operativni odbori

 

1.  Svaka regionalna platforma za ulaganja ima operativni odbor.

 

2.  Operativni odbori pružaju potporu Komisiji pri određivanju regionalnih i sektorskih investicijskih ciljeva te regionalnih, sektorskih i tematskih investicijskih područja te sastavljaju mišljenja o operacijama kombiniranog financiranja i uporabi jamstva EFOR-a. Osobito pružaju smjernice za buduće prijedloge financiranja, nadzora i revizije popisa projekata, ispituju rezultate u vezi s projektima i nadziru portfelj odobrenih projekata.

 

3.  Operativnim odborima predsjeda Komisija, a oni se sastoje od predstavnika Komisije, Visokog predstavnika i država članica kao članova s pravom glasa te, po potrebi, prihvatljivih partnera kao promatrača. Europski parlament ima status promatrača.

 

4.  Komisija i Visoki predstavnik osiguravaju intenzivno uključivanje delegacija Europske unije i prihvatljivih partnera u pripremu djelovanja operativnih odbora.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Unija na prvi zahtjev osigurava neopozivo i bezuvjetno jamstvo prihvatljivom partneru za operacije financiranja i ulaganja obuhvaćene ovom Uredbom koje se pokreću u partnerskim zemljama Afrike i susjedstva.

1.  Unija, nakon pažljivog razmatranja izvedivosti projekta, na prvi zahtjev osigurava neopozivo i bezuvjetno jamstvo prihvatljivom partneru za operacije financiranja i ulaganja obuhvaćene ovom Uredbom.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Jamstvom EFOR-a pruža se potpora operacijama financiranja i ulaganja u partnerskim zemljama iz regija navedenih u Prilogu. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 20.a o izmjeni Priloga u kojem su navedene regije prihvatljive za potporu preko jamstva EFOR-a.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prihvatljivi partneri moraju najkasnije četiri godine nakon sklapanja relevantnog sporazuma o jamstvu sklopiti sporazume s financijskim posrednicima ili krajnjim korisnicima.

3.  Prihvatljivi partneri moraju najkasnije četiri godine nakon sklapanja relevantnog sporazuma o jamstvu sklopiti sporazume s partnerima u sufinanciranju iz privatnog sektora, financijskim posrednicima ili krajnjim korisnicima.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Operacije financiranja i ulaganja prihvatljive za potporu putem jamstva EFOR-a dosljedne su i usklađene s politikama Unije, posebno razvojnim politikama i politikama susjedstva Unije, strategijama i politikama partnerskih zemalja te su usmjerene na potporu sljedećim općim ciljevima:

1.  Operacije financiranja i ulaganja prihvatljive za potporu putem jamstva EFOR-a u skladu su sa svrhom EFOR-a kako je navedeno u članku 3. Te su operacije dosljedne i usklađene s politikama Unije, posebno razvojnim politikama i politikama susjedstva Unije, kao i strategijama i politikama partnerskih zemalja. Te operacije uzimaju u obzir druge potpore Unije i međunarodne potpore kako bi se osigurala komplementarnost s drugim inicijativama te podupiru sljedeće opće ciljeve:

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  doprinosu gospodarskom i društvenom razvoju, s posebnim naglaskom na održivost i otvaranje radnih mjesta (posebno za mlade i za žene), čime će se rješavati glavni uzroci migracija i doprinositi održivoj reintegraciji vraćenih migranata u njihovim zemljama podrijetla;

(a)  doprinosu gospodarskom i društvenom razvoju i provedbi Programa do 2030., s posebnim naglaskom na iskorjenjivanju siromaštva, održivosti, poticanju zapošljavanja na prihvatljivim radnim mjestima, gospodarskim prilikama, vještinama i poduzetništvu, posebice promicanju ravnopravnosti spolova i jačanju uloge žena i mladih ljudi, čime će se rješavati konkretni glavni uzroci migracija, jačati otpornost i doprinositi održivoj reintegraciji migranata koji se vraćaju u svoje zemlje podrijetla, uz posebnu pozornost posvećenu jačanju vladavine prava, dobrom upravljanju i ljudskim pravima;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  usmjerenju na društveno-gospodarski sektor, posebno infrastrukturu, te među ostalim održivu energiju, vode, promet, informacijske i komunikacijske tehnologije, okoliš, društvenu infrastrukturu, ljudski kapital, radi poboljšanja društveno-gospodarskog okružja;

(b)  jačanju društveno-gospodarskog sektora, posebno infrastrukture, uključujući obnovljivu i održivu energiju, gospodarenje vodama i otpadom, promet, informacijske i komunikacijske tehnologije, kao i okoliš, održivu uporabu prirodnih resursa, održivu poljoprivredu i plavi rast, društvenu infrastrukturu, ljudski kapital, radi poboljšanja društveno-gospodarskog okružja;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osiguravanju financiranja za mikro, mala i srednja poduzeća s posebnim naglaskom na razvoj privatnog sektora;

(c)  osiguravanju financiranja i potpore razvoju privatnog sektora i sektora suradnje, s posebnim naglaskom na lokalnim poduzećima te mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima, osobito onima koja se nalaze u najslabije razvijenim zemljama i nestabilnim zemljama, pritom rješavajući tržišne nedostatke i svodeći narušavanje tržišta na najmanju moguću mjeru te potičući sudjelovanje europskih poduzeća;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  osiguravanju financijskih instrumenata usmjerenih na rješavanje prepreka u privatnim ulaganjima, među ostalim jamstva za prvi gubitak u portfelju jamstava za projekte privatnog sektora poput kreditnih jamstava malim i srednjim poduzećima i jamstava za posebne rizike za infrastrukturne projekte te drugi rizični kapital;

(d)  rješavanju prepreka u privatnim ulaganjima osiguravanjem financijskih instrumenata, među ostalim jamstava za prvi gubitak u portfelju jamstava za projekte privatnog sektora poput kreditnih jamstava malim i srednjim poduzećima i jamstava za posebne rizike za infrastrukturne projekte te drugi rizični kapital; pruženi financijski instrumenti mogu biti izraženi u lokalnoj valuti dotične partnerske zemlje;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  maksimalnom povećanju sudjelovanja privatnog sektora rješavanjem prepreka u pogledu ulaganja.

(e)  maksimalnom povećanju sudjelovanja privatnog sektora s posebnim naglaskom na mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima, rješavanjem prepreka u pogledu ulaganja.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  doprinosu djelovanju u području klime te zaštiti i upravljanji okolišem, čime nastaju zajedničke koristi za klimu dodjelom najmanje 35 % financiranja ulaganjima koja podržavaju djelovanja u području klime, obnovljivu energiju i resursnu učinkovitost.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Jamstvom EFOR-a podupiru se operacije financiranja i ulaganja:

2.  Jamstvom EFOR-a podupiru se operacije financiranja i ulaganja kojima se rješavaju tržišni nedostatci ili neoptimalne okolnosti za ulaganja i:

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kojima se pruža dodatnost;

(a)  kojima se pruža dodatnost, kako je definirano u članku 2.;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  kojima se osigurava komplementarnost s drugim inicijativama te da se operacije EFOR-a jasno razlikuju osobito od operacija mandata za vanjsko kreditiranje kojima upravlja EIB;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  koje su gospodarski i financijski održive, uzimajući u obzir i moguću potporu privatnih i javnih partnera projektu te njihovo sufinanciranje projekta;

(c)  koje su gospodarski i financijski održive, vodeći računa o mogućoj potpori privatnih i javnih partnera projektu i te njihovo sufinanciranje projekta, uzimajući u obzir posebno radno okružje i kapacitete zemalja za koje je utvrđeno da prolaze kroz razdoblje nestabilnosti ili sukoba, najslabije razvijenih zemalja i teško zaduženih siromašnih zemalja u kojima se mogu pružiti povoljniji uvjeti;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  kojima se maksimalno povećava mobilizacija kapitala privatnog sektora.

(e)  kojima se, kada je to moguće, maksimalno povećava mobilizacija kapitala privatnog sektora;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  kojima se poštuju načela razvojne učinkovitosti kako su utvrđena u okviru Partnerstva iz Busana za učinkovitu razvojnu suradnju i potvrđena u Nairobiju u prosincu 2016., koja uključuju nadležnost, ujednačavanje, usmjerenost na rezultate, transparentnost i uzajamnu odgovornost, kao i cilj nevezane potpore i

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  koje ispunjavaju kriterije za službenu razvojnu pomoć koje je uspostavio Odbor za razvojnu pomoć OECD-a, uzimajući u obzir posebnosti razvoja privatnog sektora;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ec)  koje se provode tako da u cijelosti poštuju smjernice dogovorene na međunarodnoj razini, načela i konvencije uključujući Načela odgovornog ulaganja UN-a, Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća, Načela Organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu za odgovorna ulaganja u poljoprivredne i prehrambene sustave te konvencije Međunarodne organizacije rada, kao i međunarodno pravo u području ljudskih prava;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Jamstvo EFOR-a se ne upotrebljava kao zamjena za odgovornost vlade za pružanje osnovnih usluga.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ovisno o slučaju Komisija može dopustiti kombinirano financiranje iz različitih instrumenata Unije.

3.  Ovisno o slučaju Komisija može dopustiti kombinirano financiranje iz različitih instrumenata Unije u onoj mjeri koja je potrebna za uspjeh projekta ulaganja koji podupire EFOR i dokle god to ne dovodi do smanjenog financiranja za druge razvojne ciljeve.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija može odrediti investicijska područja za određene regije ili partnerske zemlje ili za oboje, za određene sektore, određene projekte ili određene kategorije krajnjih korisnika ili za oboje koja bi se financirala instrumentima iz članka 9. koji će do fiksnog iznosa biti obuhvaćeni jamstvom EFOR-a. Svi zahtjevi za financijsku potporu unutar investicijskih područja podnose se Komisiji.

4.  Komisija je ovlaštena donositi, nakon savjetovanja sa strateškim odborom, delegirane akte u skladu s člankom 20.a kojim se dopunjuje ova Uredba uspostavom popisa investicijskih područja. Utvrđuju se investicijska područja za određene regije ili partnerske zemlje ili za oboje, za određene sektore, određene projekte ili određene kategorije krajnjih korisnika ili za oboje koja bi se financirala instrumentima iz članka 9. koji će do fiksnog iznosa biti obuhvaćeni jamstvom EFOR-a.

 

Izbor investicijskih područja opravdava se lokalnom analizom tržišnih nedostataka i neoptimalnih okolnosti za ulaganja. Takvu analizu provodi Komisija u suradnji s potencijalno prihvatljivim partnerima i dionicima.

 

U okviru relevantnih regionalnih platformi za ulaganja znatan udio jamstva EFOR-a dodjeljuje se nestabilnim zemljama i zemljama pogođenim sukobima, zemljama bez izlaza na more i najslabije razvijenim zemljama.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Komisija uspostavlja i objavljuje tablicu pokazatelja koji odražavaju kriterije prihvatljivosti utvrđene u ovom članku i koja se upotrebljava kako bi se zajamčila neovisna i transparentna procjena potencijalnih i postojećih operacija koje se podupiru jamstvom EFOR-a. Komisija objavljuje rezultate svojih procjena.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kredite;

(a)  kredite, uključujući kredite u lokalnim valutama;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  tijela uređena privatnim pravom države članice koja pružaju primjerena financijska jamstva, odstupajući od članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke vii. Uredbe (EU) br. 966/2012;

(e)  tijela uređena privatnim pravom države članice koja pružaju primjerena financijska jamstva, odstupajući od članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke vii. Uredbe (EU) br. 966/2012, i koja otkrivaju koje dodatne financijske čimbenike („okolišne i društvene čimbenike te čimbenike upravljanja”), kao što su klimatske promjene, manjak resursa, neusklađene izvršne naknade ili korupcija, smatraju dijelom svoje fiducijarne obveze.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija jamči jednake uvjete za prihvatljive partnere i promiče suradnju među njima. Jamči nepostojanje sukoba interesa tijekom faza provedbe EFOR-a. Kako bi se zajamčila komplementarnost, prihvatljivi partneri pružaju sve relevantne informacije o svojim operacijama koje nisu obuhvaćene EFOR-om.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Prihvatljivi partneri mogu biti pozvani na razmjenu gledišta o operacijama financiranja i ulaganja u Europskom parlamentu koje su obuhvaćene ovom Uredbom.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 11. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pokriće i uvjeti sporazumâ o jamstvu EFOR-a

Pokriće i uvjeti jamstva EFOR-a

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu doprinijeti Jamstvenom fondu EFOR-a u obliku jamstava ili u gotovini. Drugi doprinositelji također mogu doprinijeti fondu u obliku gotovine pod uvjetom da to Komisija odobri.

Države članice i države EFTA-e mogu doprinijeti Jamstvenom fondu EFOR-a u obliku jamstava ili u gotovini. Drugi doprinositelji također mogu doprinijeti fondu u obliku gotovine pod uvjetom da to Komisija odobri.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija o potvrđenim doprinosima odmah obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

Komisija o potvrđenim doprinosima bez odgode obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na zahtjev država članica njihovi doprinosi mogu biti namijenjeni za pokretanje projekata u određenim regijama, državama, sektorima ili investicijskim područjima.

Na zahtjev država članica i nakon odobrenja strateškog odbora njihovi doprinosi mogu biti namijenjeni za pokretanje projekata u određenim regijama, državama, sektorima ili postojećim investicijskim područjima.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Iznos od najmanje 400 000 000 EUR jamstvenog pokrića EFOR-a dodjeljuje se za ulaganja u partnerskim zemljama prihvatljivima u okviru 11. ERF-a tijekom razdoblja provedbe jamstva EFOR-a.

5.  Iznos od najmanje 400 000 000 EUR jamstvenog pokrića EFOR-a dodjeljuje se za ulaganja u partnerskim zemljama prihvatljivima u okviru 11. ERF-a tijekom razdoblja provedbe jamstva EFOR-a, u skladu s ciljevima Sporazuma o partnerstvu iz Cotonoua.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Iznos od najmanje 100 000 000 EUR jamstvenog pokrića EFOR-a dodjeljuje se za ulaganja u partnerskim zemljama istočnog i južnog susjedstva, u skladu s Uredbom (EU) br. 232/2014.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Sporazumi o jamstvu javno su dostupni, s ograničenim sustavom iznimaka.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  ciljevima i svrsi ove Uredbe, procjeni potreba i očekivanih rezultata uzimajući u obzir promicanje društveno odgovornog poslovanja, osobito poštovanjem svih međunarodno dogovorenih smjernica, načela i pravnih instrumenata, osobito onih navedenih u članku 8. stavku 2. (ec).

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  naknadi za jamstvo;

(b)  naknadi za jamstvo, kojom se uzima u obzir razina rizika; omogućeno je djelomično subvencioniranje naknade u osobito opravdanim slučajevima kako bi se pružili povoljniji uvjeti, posebice u zemljama iz točke (c), članka 8. stavka 2.;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a)  preduvjetima za pouzdan, siguran i dostupan žalbeni postupak za pojedince, radnike, zajednice i organizacije civilnog društva na koje bi operacije prihvatljivih partnera ili ulaganja koja podržava EFOR mogli imati negativan učinak.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  iznos vlastitih sredstava koje je partner spreman mobilizirati za investicijsko područje.

(c)  iznos vlastitih sredstava, kao i sufinanciranje privatnog sektora, koje je partner spreman mobilizirati za investicijsko područje.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  mogućim doprinosima država članica i drugih doprinositelja;

(b)  mogućim doprinosima država članica, država EFTA-e i drugih doprinositelja;

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 6. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  svaki višak uplaćuje se u opći proračun Unije;

(a)  ne dovodeći u pitanje stavak 8. ovog članka, svaki višak čini unutarnje namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 u korist razvojne suradnje i susjedskih instrumenata Unije;

Amandman     89

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Od 1. siječnja 2021., ako kao posljedica aktivacije jamstva EFOR-a razina sredstava u Jamstvenom fondu padne ispod 50 % stope izdvajanja rezervacija iz stavka 5., Komisija podnosi izvješće o izvanrednim mjerama koje bi mogle biti potrebne za obnovu Jamstvenog fonda EFOR-a.

7.  Od 1. siječnja 2021., ako kao posljedica aktivacije jamstva EFOR-a razina sredstava u Jamstvenom fondu padne ispod 50 % stope izdvajanja rezervacija iz stavka 5., Komisija podnosi izvješće o:

 

(a)   uzroku manjka, s iscrpnim obrazloženjem; i,

 

(b)   ako je potrebno, svim izvanrednim mjerama koje bi mogle biti potrebne za obnovu Jamstvenog fonda EFOR-a.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Nakon aktivacije jamstva EFOR-a sredstva Jamstvenog fonda EFOR-a iz stavka 2. točaka (c), (d) i (e) koja premašuju sredstva potrebna za postizanje stope izdvajanja rezervacija na razini iz stavka 5. upotrebljavaju se u granicama razdoblja početnog ulaganja iz članka 7. stavka 2. za obnovu sredstava jamstva EFOR-a do njihova početnog iznosa.

8.  Nakon aktivacije jamstva EFOR-a sredstva Jamstvenog fonda EFOR-a iz stavka 2. točaka (c), (d) i (e) koja premašuju sredstva potrebna za postizanje stope izdvajanja rezervacija na razini iz stavka 5. ili svaki višak iz točke (a) stavka 6. ovog članka upotrebljavaju se najprije u granicama najdužeg trajanja razdoblja iz članka 7. stavka 3. za obnovu sredstava jamstva EFOR-a do njihova početnog iznosa.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Komisija podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o operacijama financiranja i ulaganja pokrivenima jamstvom EFOR-a. To se izvješće objavljuje. Njime su obuhvaćeni sljedeći elementi:

1.   Komisija podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o operacijama financiranja i ulaganja pokrivenima jamstvom EFOR-a. To se izvješće objavljuje. Njime su obuhvaćeni sljedeći elementi:

(a)   procjena operacija financiranja i ulaganja koje su obuhvaćene jamstvom EFOR-a na razini operacije, sektora, zemlje i regije te njihove usklađenosti s ovom Uredbom;

(a)   procjena operacija financiranja i ulaganja koje su obuhvaćene jamstvom EFOR-a na razini operacije, sektora, zemlje i regije te njihove usklađenosti s ovom Uredbom;

(b)   procjena dodane vrijednosti, mobilizacije sredstava privatnog sektora, procijenjenih i stvarnih rezultata, ishoda i utjecaja operacija financiranja i ulaganja pokrivenih jamstvom EFOR-a na zbirnoj osnovi, među ostalim utjecaja na stvaranje radnih mjesta;

(b)   procjena, na temelju tablice pokazatelja predviđene člankom 8. stavkom 4.a, dodatnosti i dodane vrijednosti, mobilizacije sredstava privatnog sektora, procijenjenih i stvarnih rezultata, ishoda i utjecaja operacija financiranja i ulaganja pokrivenih jamstvom EFOR-a na zbirnoj osnovi, među ostalim utjecaja na stvaranje dostojanstvenih radnih mjesta, iskorjenjivanje siromaštva i način na koji se rješavaju temeljni uzroci migracija, uključujući podatke iskazane prema rodu kada je to moguće;

 

(ba)   procjena mjere u kojoj operacije obuhvaćene ovom Uredbom pridonose postizanju općih ciljeva iz članka 8. stavka 1., posebice ukupni doprinos ciljevima održivog razvoja iz Programa do 2030. i udio potrošnje relevantan za borbu protiv klimatskih promjena i provedbu Pariškog sporazuma;

(c)   procjena usklađenosti sa zahtjevima koji se odnose na upotrebu jamstva EFOR-a i ključne pokazatelje uspješnosti za svaki podneseni prijedlog;

(c)   procjena usklađenosti sa zahtjevima koji se odnose na upotrebu jamstva EFOR-a i ključne pokazatelje uspješnosti za svaki podneseni prijedlog;

(d)   procjena učinka poluge koji je postignut operacijama koje su obuhvaćene jamstvom EFOR-a;

(d)   procjena učinka poluge koji je postignut operacijama koje su obuhvaćene jamstvom EFOR-a;

(e)   financijski iznos prenesen korisnicima i procjena operacija financiranja i ulaganja svakog prihvatljivog partnera na zbirnoj osnovi;

(e)   financijski iznos prenesen korisnicima i procjena operacija financiranja i ulaganja svakog prihvatljivog partnera na zbirnoj osnovi;

(f)   procjena dodane vrijednosti operacija financiranja i ulaganja prihvatljivih partnera te ukupnog rizika povezanog s tim operacijama;

(f)   procjena dodatnosti i dodane vrijednosti operacija financiranja i ulaganja prihvatljivih partnera te ukupnog rizika povezanog s tim operacijama;

(g)   detaljne informacije o aktivaciji jamstva EFOR-a, gubicima, povratima, naplaćenim iznosima i svim drugim primljenim plaćanjima;

(g)   detaljne informacije o aktivaciji jamstva EFOR-a, gubicima, povratima, naplaćenim iznosima i svim drugim primljenim plaćanjima;

(h)   financijska izvješća o operacijama financiranja i ulaganja prihvatljivih partnera obuhvaćenih ovom Uredbom koja je revidirao neovisni vanjski revizor.

(h)   financijska izvješća o operacijama financiranja i ulaganja prihvatljivih partnera obuhvaćenih ovom Uredbom koja je revidirao neovisni vanjski revizor;

 

(ha)   procjena djelovanja u okviru drugog i trećeg stupa EIP-a i sinergije između njih te operacija koje su pokrivene jamstvom EFOR-a, s posebnim naglaskom na napretku ostvarenom u borbi protiv korupcije, organiziranog kriminala i nezakonitih financijskih tokova, dobrom upravljanju, uključivanju lokalnih financijskih tržišta, poticanju poduzetništva, kao i lokalnih poslovnih okruženja, poštovanju ljudskih prava, vladavini prava i rodno osjetljivim politikama;

 

(hb)   procjena usklađenosti operacija EFOR-a s međunarodno dogovorenim načelima razvojne učinkovitosti.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija do 31. prosinca 2020. ocjenjuje funkcioniranje EFOR-a. Europskom parlamentu i Vijeću Komisija prosljeđuje izvješće o ocjeni koje sadrži neovisnu ocjenu primjene ove Uredbe. To izvješće Komisija podnosi bez odgode u slučaju da se na odobrene operacije financiranja i ulaganja utroši ukupan iznos dostupnog jamstva EFOR-a prije 30. lipnja 2020.

1. Komisija do 31. prosinca 2019. ocjenjuje funkcioniranje EFOR-a, njegovo upravljanje i njegov učinkovit doprinos svrsi i ciljevima ove Uredbe. Europskom parlamentu i Vijeću Komisija prosljeđuje izvješće o ocjeni koje sadrži neovisnu vanjsku ocjenu primjene ove Uredbe, popraćeno obrazloženim prijedlogom izmjene ove Uredbe po potrebi, osobito u cilju produljenja početnog razdoblja ulaganja iz članka 7. stavka 2. To izvješće o ocjeni popraćeno je mišljenjem Revizorskog suda.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Do 31. prosinca 2020. te potom svake tri godine Komisija ocjenjuje upotrebu Jamstvenog fonda EFOR-a. Komisija prosljeđuje izvješće o ocjeni Europskom parlamentu i Vijeću. To izvješće o ocjeni popraćeno je mišljenjem Revizorskog suda.

2.  Do 31. prosinca 2019. te potom svake tri godine Komisija ocjenjuje upotrebu i funkcioniranje Jamstvenog fonda EFOR-a. Komisija prosljeđuje izvješće o ocjeni Europskom parlamentu i Vijeću. To izvješće o ocjeni popraćeno je mišljenjem Revizorskog suda o upravljanju Jamstvenim fondom EFOR-a i djelotvornosti i dodatnosti operacija EFOR-a. Ako se smatra da su potrebne prilagodbe Jamstvenog fonda EFOR-a ili u slučaju da se Jamstveni fond EFOR-a produži nakon 2020., to izvješće o ocjeni popraćeno je zakonodavnim prijedlogom izmjene ove Uredbe u skladu s time.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 17.

Članak 17.

Transparentnost i javna objava informacija

Transparentnost, komunikacija i javna objava informacija

U skladu sa svojim politikama transparentnosti i općim načelima Unije o pristupu dokumentima i informacijama, prihvatljivi partneri na svojim internetskim stranicama objavljuju informacije o svim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima jamstvom EFOR-a na temelju ove Uredbe, posebno one koje se odnose na način na koji te operacije doprinose zahtjevima ove Uredbe.

1.   U skladu sa svojim politikama transparentnosti i pravilima Unije o pristupu dokumentima i informacijama i zaštiti podataka, prihvatljivi partneri na svojim internetskim stranicama proaktivno i sustavno objavljuju informacije o svim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima jamstvom EFOR-a na temelju ove Uredbe, posebno one koje se odnose na način na koji te operacije doprinose ciljevima i zahtjevima ove Uredbe. Ako je moguće, takve informacije dijele se na razini projekta. Takve informacije uvijek uzimaju u obzir zaštitu povjerljivih i osjetljivih poslovnih informacija.

 

2.   Komisija na svojem internetskom portalu objavljuje informacije o operacijama financiranja i ulaganja te ključne elemente iz svih sporazuma o jamstvu, uključujući informacije o pravnom identitetu partnera, očekivanim koristima u pogledu razvoja i postupcima žalbe u skladu s točkom (ea) članka 12. stavka 3.

 

3.   Prihvatljivi partneri u sve informacije koje objavljuju o operacijama financiranja i ulaganja pokrivenima jamstvom EFOR-a, u skladu s ovom Uredbom, uključuju informacije o potpori koju pruža Unija.

 

4.   Delegacije Europske unije u svoje obavijesti za civilno društvo i širu javnost uključuju informacije o mogućnostima financiranja koje pruža EFOR.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 17.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.a

 

Mehanizam za pritužbe i mehanizam pravne zaštite

 

Komisija uspostavlja centralizirani mehanizam Unije za pritužbe za sve projekte koje podupire EFOR. Dionici obuhvaćeni operacijama EFOR-a te dionici nezadovoljni načinom na koji se mehanizmima za pritužbe partnera EFOR-a rješavaju njihove žalbe mogu se izravno obratiti mehanizmu Unije za pritužbe.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Vanjsku reviziju aktivnosti poduzetih u skladu s ovom Uredbom provodi Revizorski sud u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

1.  Vanjsku reviziju aktivnosti poduzetih u skladu s ovom Uredbom provodi Revizorski sud u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), a aktivnosti su stoga podložne postupku davanja razrješnice u skladu s člankom 319. UFEU-a.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe stavka 1. ovog članka Revizorskom sudu se na zahtjev i u skladu s člankom 287. stavkom 3. UFEU-a dodjeljuje pristup svakom dokumentu ili informaciji koji su potrebni za izvršenje njegove zadaće.

2.  Za potrebe stavka 1. ovog članka Revizorskom sudu se na zahtjev i u skladu s člankom 287. stavkom 3. UFEU-a dodjeljuje pristup svakom dokumentu ili informaciji koji su potrebni za izvršenje njegovih zadaća revizije.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Revizorski sud objavljuje tematsko izvješće o korištenju Jamstvenim fondom EFOR-a i o učinkovitosti i djelotvornosti EFOR-a do 30. lipnja 2020. i svake tri godine nakon toga.

Amandman     99

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija ili prihvatljivi partneri bez odgode obavješćuju Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i pružaju mu potrebne informacije ako, u bilo kojoj fazi pripreme, provedbe ili zatvaranja operacija financiranja i ulaganja obuhvaćenih ovom Uredbom, imaju razloga sumnjati na prijevaru, korupciju, pranje novca ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost koja može ugroziti financijske interese Unije.

1.  Ako, u bilo kojoj fazi pripreme, provedbe ili zatvaranja operacija financiranja i ulaganja obuhvaćenih ovom Uredbom, Komisija ili prihvatljivi partneri imaju razloga sumnjati na prijevaru, korupciju, pronevjeru, pranje novca ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost koja može ugroziti financijske interese Unije, odmah obavješćuju Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i pružaju mu sve potrebne informacije kako bi omogućili provođenje potpune i temeljite istrage.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

OLAF može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na licu mjesta, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 i Uredbi Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 kako bi zaštitio financijske interese Unije, a u cilju utvrđivanja je li došlo do prijevare, korupcije, pranja novca ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, u vezi s operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom. OLAF može nadležnim tijelima dotičnih država članica proslijediti sve informacije dobivene tijekom istraga.

OLAF može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na licu mjesta, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 i Uredbi Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 kako bi zaštitio financijske interese Unije, a u cilju utvrđivanja je li došlo do prijevare, korupcije, pronevjere, pranja novca, financiranja terorizma, porezne prijevare, utaje poreza ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, u vezi s operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom. OLAF može nadležnim tijelima dotičnih država članica proslijediti sve informacije dobivene tijekom istraga.

Amandman     101

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se nezakonite aktivnosti dokažu, prihvatljivi partneri dužni su poduzeti mjere za povrat u vezi sa svojim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom, a koje su predmet takvih aktivnosti.

Ako se nezakonite aktivnosti dokažu, prihvatljivi partneri dužni su poduzeti mjere za povrat u vezi sa svojim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom, a koje su predmet takvih aktivnosti, te također nadležnim tijelima pružiti sve informacije potrebne za istrage i mogući kazneni progon.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U svojim operacijama financiranja i ulaganja prihvatljivi partneri ne podupiru nikakve aktivnosti koje se obavljaju u nezakonite svrhe, uključujući pranje novca, financiranje terorizma, organizirani kriminal, porezne prijevare i utaju poreza, korupciju i prijevare koje utječu na financijske interese Unije. Prihvatljivi partneri posebno ne sudjeluju ni u kakvoj operaciji financiranja ili ulaganja s pomoću subjekta koji se nalazi u nekooperativnoj jurisdikciji, u skladu sa svojom politikom prema loše reguliranim ili nekooperativnim jurisdikcijama na temelju politika Unije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj ili Radne skupine za financijske aktivnosti.

1.  U svojim operacijama financiranja i ulaganja prihvatljivi partneri ne podupiru nikakve aktivnosti koje se obavljaju u nezakonite svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pranje novca, financiranje terorizma, organizirani kriminal, porezne prijevare i utaju poreza, korupciju, prijevare i druge aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije. Konkretno, prihvatljivi partneri posebno ne sudjeluju ni u kakvoj operaciji financiranja i ulaganja s pomoću subjekta koji se nalazi u jurisdikciji koja ne surađuje s Unijom u smislu primjene međunarodno utvrđenih poreznih standarda transparentnosti i razmjene informacija, te ne održavaju poslovne odnose sa subjektima koji se nalaze u takvoj jurisdikciji. Prihvatljivi partneri u svojim operacijama financiranja i ulaganja, obuhvaćenima ovom Uredbom, ne koriste se strukturama za izbjegavanje plaćanja poreza, posebice agresivnim poreznim planiranjem, ni praksama koje nisu u skladu s načelima dobrog poreznog upravljanja EU-a, kako su utvrđena zakonodavstvom Unije, uključujući preporuke i komunikacije Komisije. Prilikom sklapanja sporazuma s financijskim posrednicima prihvatljivi partneri prenose zahtjeve iz ovog stavka u relevantne ugovore i zahtijevaju izvješćivanje po zemljama u pogledu njihova poštovanja.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U operacijama financiranja i ulaganja prihvatljivi partner primjenjuje načela i standarde utvrđene u pravu Unije o sprečavanju korištenja financijskim sustavom u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, i posebno u Uredbi (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća35 i Direktivi (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća36. Prihvatljivi partneri uvjetuju i izravno financiranje i financiranje putem posrednika na temelju ove Uredbe objavom informacija o stvarnom vlasništvu u skladu s Direktivom (EU) 2015/849.

2.  U operacijama financiranja i ulaganja prihvatljivi partner primjenjuje načela i standarde utvrđene u pravu Unije o sprečavanju korištenja financijskim sustavom u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, i posebno u Uredbi (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća35 i Direktivi (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća36. Prihvatljivi partneri uvjetuju i izravno financiranje i financiranje putem posrednika na temelju ove Uredbe objavom informacija o stvarnom vlasništvu u skladu s Direktivom (EU) 2015/849 (Direktiva EU-a o sprečavanju pranja novca) i objavljuju podatke iz izvješća po državama, u skladu s člankom 89. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća.

__________________

__________________

35Uredba (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 (SL L 141, 5.6.2015., str. 1.).

35Uredba (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 (SL L 141, 5.6.2015., str. 1.).

36Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

36Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 20.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 20.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata Komisiji se dodjeljuje kako je utvrđeno u članku 6. i članku 8. od dana stupanja na snagu ove Uredbe do 31. prosinca 2020.

 

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. i članka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Njime se ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen u skladu s člancima 6. i 8. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovor. Taj se rok na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća produljuje za dva mjeseca.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Prilog (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

PRILOG

 

Regije prihvatljive za potporu putem jamstva EFOR-a:

 

  Afrika, obuhvaća afričke zemlje potpisnice Sporazuma o partnerstvu iz Cotonoua;

 

  partnerske zemlje susjedstva iz popisa u Prilogu I. Uredbe (EU) br. 232/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.


OBRAZLOŽENJE

Komisija je 14. rujna 2016. iznijela prijedlog za uspostavu novog Europskog fonda za održivi razvoj (EFOR) u cilju mobiliziranja ulaganja vrijednih do 44 milijarde EUR, s početkom u Africi i zemljama u istočnom i južnom susjedstvu EU-a, počevši s financiranjem iz proračuna Unije i Europskog razvojnog fonda (EDF). Ova je inicijativa potaknuta Planom ulaganja za Europu pokrenutim 2015. te joj je cilj objediniti dva elementa pod jedinstveni okvir EFOR-a:

  novi Jamstveni fond EFOR-a vrijedan 1,5 milijardi, za koji će 50 % sredstava biti izdvojeno iz proračuna Unije (350 milijuna EUR) i EDF-a (400 milijuna EUR);

  postojeće mehanizme kombiniranog financiranja za Afriku i susjedstvo (tj. kombiniranje bespovratnih sredstava Unije sa zajmovima ili drugim proizvodima financijskih institucija) u iznosu procijenjenom na 2,6 milijarde EUR.

EFOR bi se trebao sastojati od regionalnih platformi za ulaganja kojima će se kombinirati sredstva iz jamstva EFOR-a i postojećih mehanizama kombiniranog financiranja. Njime bi upravljala Komisija te bi se provodio s pomoću partnerstava s financijskim institucijama kao što su EIB, Europska banka za obnovu i razvoj, međunarodne, regionalne i nacionalne razvojne banke.

EFOR predstavlja prvi stup plana vanjskih ulaganja (EIP) u sklopu kojega Komisija također planira poboljšati tehničku pomoć u partnerskim zemljama (drugi stup) i djelovati prema cilju poboljšanja investicijske klime i općeg političkog okružja u tim zemljama (treći stup). EIP se nalazi na raskrižju nekoliko inicijativa/politika:

  ciljeva održivog razvoja do 2030., Akcijskog plana iz Adis Abebe, Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama odobrenog u drugoj polovici 2015.

  globalne strategije EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku predstavljene u lipnju 2016. i revizije Europskog konsenzusa o razvoju u 2017.

  postojeće europske razvojne politike i politike susjedstva

  Okvira za partnerstvo s trećim zemljama u okviru Europskog migracijskog programa koji je također pokrenut u lipnju 2016.

Glavna je pretpostavka da potpora ulaganjima i uključivanju privatnog sektora s pomoću inovativnog financiranja može potaknuti zapošljavanje, rast i stabilnost u zemljama u razvoju te tako riješiti glavne uzroke migracija. U okviru plana vanjskih ulaganja Komisija je predložila i produljenje mandata EIB-a za vanjsko kreditiranje.

Izvjestitelji uvelike pozdravljaju prijedlog Komisije te pozivaju odbore za vanjske poslove, za razvoj i za proračune da iskoriste ovaj zakonodavni postupak kao priliku za poboljšanje koncepta i ciljeva EFOR-a kako bi on bio uspješan.

Posebice predlažu djelovanje u pogledu sljedećih pitanja:

  ciljeva EFOR-a u odnosu na uspostavljena načela razvojne i vanjske politika EU-a i na trenutačni izazov u pogledu migracija

  strukture vođenja i upravljanja EFOR-om, posebice mandata strateškog odbora i operativnih odbora te uloge Europske komisije

  određivanja investicijskih područja i pokazatelja

  dosljednosti s drugim stupovima EIP-a, drugim instrumentima i inicijativama Unije i vanjskim djelovanjem EIB-a

  dodatnosti operacija financiranja i ulaganja EFOR-a koje uključuju veći rizik

  dodatnog učinka na razvoj, posebice za slabije razvijene zemlje

  odredaba o odgovornosti, izvješćivanju i transparentnosti te poreznim pitanjima

  postupka za određivanje zemljopisnog dosega EFOR-a

  uloge Europskog parlamenta.


MIŠLJENJE Odbora za proračunski nadzor (12.4.2017)

upućeno Odboru za vanjske poslove, Odboru za razvoj i Odboru za proračune

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za održivi razvoj (EFOR) i uspostavljanju jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Indrek Tarand

AMANDMANI

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za vanjske poslove, Odbor za razvoj i Odbor za proračune da kao nadležni odbori uzmu u obzir sljedeće amandmane:

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kako bi se podržala ulaganja koja se pokreću u Africi i susjedstvu Unije potreban je ambiciozan plan vanjskih ulaganja (EIP) Unije kao sredstvo za promicanje održivih razvojnih ciljeva Programa održivog razvoja do 2030. Ujedinjenih naroda („Program 2030”) kao i obveza u okviru nedavno revidirane europske politike susjedstva, čime bi se osiguralo rješavanje glavnih uzroka migracija. Njime bi se trebalo doprinijeti i provedbi Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama (COP 21).

(1)  Kako bi se podržala ulaganja koja se pokreću u Africi i susjedstvu Unije potreban je ambiciozan plan vanjskih ulaganja (EIP) Unije kao sredstvo za promicanje održivih razvojnih ciljeva Programa održivog razvoja do 2030. Ujedinjenih naroda („Program 2030”) kao i obveza u okviru nedavno revidirane europske politike susjedstva, čime bi se osiguralo rješavanje jednog od glavnih uzroka migracija. Njime bi se trebalo doprinijeti i provedbi Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama (COP 21).

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U EIP bi se trebale uključiti obveze Unije iz Akcijskog plana iz Adis Abebe o financiranju za razvoj. Njime bi se europskim ulagačima i privatnim poduzećima, među ostalim malim i srednjim poduzećima, trebalo omogućiti djelotvornije sudjelovanje u održivom razvoju u partnerskim zemljama.

(2)  U EIP bi se trebale uključiti obveze Unije iz Akcijskog plana iz Adis Abebe o financiranju za razvoj. Njime bi se europskim ulagačima i privatnim poduzećima, osobito malim i srednjim poduzećima, trebalo omogućiti da djelotvornije doprinesu održivom razvoju u partnerskim zemljama, pri čemu se naglasak posebno stavlja na održivost.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  EIP-om bi se trebao osigurati objedinjeni financijski paket za financiranje ulaganja koja se pokreću u regijama Afrike, za zemlje koje su potpisnice Sporazuma o partnerstvu između članica afričke, karipske i pacifičke skupine država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000., i u susjednim zemljama, kako bi se time stvorile mogućnosti za rast i zapošljavanje (u najvećoj mogućoj mjeri povećala dodatnost, osmislili inovativni proizvodi te potaknulo financiranje iz privatnog sektora).

(4)  EIP-om bi se trebao osigurati objedinjeni financijski paket za financiranje ulaganja koja se pokreću u regijama Afrike, za zemlje koje su potpisnice Sporazuma o partnerstvu između članica afričke, karipske i pacifičke skupine država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000. (Sporazum o partnerstvu AKP-EZ) i u susjednim zemljama. Time bi se, poticanjem financiranja iz privatnog sektora te promicanjem održivog razvoja i kružnog gospodarstva, trebalo omogućiti dodatni rast i zapošljavanje, u najvećoj mogućoj mjeri povećati dodatnost i poduprijeti osmišljavanje inovativnih proizvoda. Potrebno je zauzeti geografski ujednačen pristup kako bi sve potpisnice Sporazuma o partnerstvu AKP-AZ i sve susjedne zemlje imale jednake mogućnosti za pristup sredstvima u okviru EIP-a.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  U svjetlu zaključaka Revizorskog suda1a o mješovitom financiranju u vanjskim poslovima Unije, kojim je istaknuta činjenica da kod gotovo polovice ispitanih projekata nije bilo dovoljno dokaza kojima bi se potvrdilo da je dodjela bespovratnih sredstava bila opravdana kao i da su u nizu tih slučajeva postojale indicije da bi do ulaganja došlo i bez doprinosa Unije, izuzetno je važno da se mješovito financiranje primjenjuje samo u slučajevima kada Komisija može nedvosmisleno dokazati njihovu dodanu vrijednost.

 

____________

 

1a izvješće br. 16/2014 „Djelotvornost spajanja bespovratnih sredstava instrumenata za regionalno ulaganje sa zajmovima financijskih institucija za potporu vanjskim politikama EU-a”

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Osim toga, EFOR bi trebao djelovati kao jedinstveno mjesto za primanje prijedloga za financiranje od financijskih institucija i javnih ili privatnih ulagača te pružati širok raspon financijske potpore prihvatljivim ulaganjima. Jamstveni fond EFOR-a trebao bi osiguravati jamstvo EFOR-a. EFOR bi trebao primjenjivati inovativne instrumente kako bi podržao ulaganja i uključio privatni sektor.

(6)  Osim toga, EFOR bi trebao djelovati kao jedinstveno mjesto za primanje prijedloga za financiranje od financijskih institucija i javnih ili privatnih ulagača, pružanje potpore i svih potrebnih informacija ulagačima koji žele ulagati u razvojne aktivnosti te pružanje širokog raspona financijske potpore prihvatljivim ulaganjima. Jamstveni fond EFOR-a trebao bi osiguravati jamstvo EFOR-a. EFOR bi trebao primjenjivati inovativne instrumente kako bi podržao ulaganja u održivi razvoj u partnerskim zemljama i uključio privatni sektor.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Nadalje, strateški odbor trebao bi podržati Komisiju pri uspostavljanju strateških smjernica i ukupnih investicijskih ciljeva. Strateški odbor trebao bi usto pružati potporu koordinaciji i usklađenosti među regionalnim platformama. To bi trebalo osigurati komplementarnost među raznim instrumentima u vanjskom djelovanju. Strateškim odborom trebali bi supredsjedati Komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku kako bi se osigurala dosljednost i usklađenost s ciljevima vanjske politike Unije te okvirima za partnerstvo s trećim zemljama.

(8)  Nadalje, strateški odbor trebao bi podržati Komisiju pri uspostavljanju strateških smjernica i ukupnih investicijskih ciljeva. Strateški odbor trebao bi usto pružati potporu koordinaciji, suradnji i usklađenosti među regionalnim platformama. To bi trebalo osigurati komplementarnost među raznim instrumentima u vanjskom djelovanju i pojačati njihovu sinergiju. Strateškim odborom trebali bi supredsjedati prvi potpredsjednik Komisije i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku kako bi se osigurala dosljednost i usklađenost s ciljevima vanjske politike Unije te okvirima za partnerstvo s trećim zemljama.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Jamstvo EFOR-a ne smije se upotrebljavati za financiranje velikih infrastrukturnih projekata koji imaju slab učinak na otvaranje radnih mjesta i čiji omjer troškova i koristi ulaganja čini neodrživima. Jamstvom EFOR-a trebalo bi financirati samo one projekte čija provedba dokazano nije sporna s okolišnog, financijskog i društvenog gledišta na temelju dubinske, neovisne, ex ante procjene i odgovarajuće analize troškova i koristi.

Amandman     8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se povećao učinak jamstva EFOR-a u odnosu na potrebe u dotičnim regijama države članice trebale bi imati mogućnost pružanja doprinosa u obliku jamstva ili u gotovini. Te doprinose mogla bi izdvajati regija, sektor ili investicijsko područje.

(14)  Kako bi se povećao učinak jamstva EFOR-a s obzirom na potrebu da se povećaju ulaganja i sredstva za projekte kojima se doprinosi održivom razvoju i stvaranju dostojnih radnih mjesta u dotičnim regijama države članice trebale bi imati mogućnost pružanja doprinosa u obliku jamstva ili u gotovini. Te doprinose mogla bi izdvajati regija, sektor ili investicijsko područje.

Amandman     9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Komisija bi trebala podnositi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima jamstvom EFOR-a kako bi se osigurala odgovornost prema europskim građanima. Sadržaj izvješća trebao bi biti objavljen kako bi se relevantnim dionicima, među ostalim civilnom društvu, omogućilo da izraze svoje mišljenje. Usto, Komisija bi trebala podnositi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o upravljanju Jamstvenim fondom EFOR-a kako bi se osigurala odgovornost i transparentnost.

(16)  Komisija bi trebala podnositi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima jamstvom EFOR-a kako bi se osigurala odgovornost prema europskim građanima. Sadržaj izvješća trebao bi biti objavljen kako bi se relevantnim dionicima, među ostalim civilnom društvu, omogućilo da izraze svoje mišljenje. Usto, Komisija bi trebala podnositi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o upravljanju Jamstvenim fondom EFOR-a kako bi se osigurali odgovornost, transparentnost i djelotvorno upravljanje.

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  U svjetlu zaključaka tematskog izvješća Revizorskog suda br. 14/20141a, Komisija bi, kako bi operacije EFOR-a bile djelotvornije i transparentnije, svake godine trebala ocjenjivati ostvareno poboljšanje svojih upravljačkih kapaciteta. 

 

____________

 

1a Tematsko izvješće Revizorskog suda br. 14/2014 „Kako institucije i tijela EU-a izračunavaju, smanjuju i neutraliziraju svoje emisije stakleničkih plinova?”

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  EFOR doprinosi postizanju ciljeva održivog razvoja Programa do 2030. s posebnim naglaskom na rast, stvaranje radnih mjesta, društveno-gospodarske sektore i na potporu mikro, malih i srednjih poduzeća, čime će se rješavati glavni uzroci migracija i doprinositi održivoj reintegraciji vraćenih migranata u njihovim zemljama podrijetla te usto u najvećoj mogućoj mjeri povećavati dodatnost, pružati inovativni proizvodi i poticati financiranje iz privatnog sektora.

2.  EFOR doprinosi postizanju ciljeva održivog razvoja Programa do 2030. s posebnim naglaskom na iskorjenjivanju siromaštva, održivom rastu uz poštovanje gospodarskih, ekoloških i socijalnih prava, stvaranju većeg broja dostojnih radnih mjesta, uspostavi kružnog gospodarstva, društveno-gospodarskim sektorima, poboljšanom pristupu javnim uslugama, ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi njima, uključivanju lokalnih zajednica i na potpori mikro, malih i srednjih poduzeća, čime će se rješavati glavni uzroci migracija i doprinositi održivoj reintegraciji vraćenih migranata u njihovim zemljama podrijetla te usto u najvećoj mogućoj mjeri povećavati dodatnost, pružati inovativni proizvodi i poticati financiranje iz privatnog sektora.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odbor daje strateške smjernice Komisiji i podržava je pri utvrđivanju općih investicijskih ciljeva u pogledu upotrebe jamstva EFOR-a. Strateški odbor podržava i opću koordinaciju i usklađenost među regionalnim platformama za ulaganja i s aktivnostima mandata za vanjsko kreditiranje kojima upravlja EIB, među ostalim s inicijativom otpornosti EIB-a.

Odbor daje strateške smjernice Komisiji i podržava je pri utvrđivanju općih investicijskih ciljeva u pogledu upotrebe jamstva EFOR-a, kriterija prihvatljivosti za ulaganja u regionalne platforme te operativne politike i postupke. Strateški odbor podržava i opću koordinaciju, suradnju i usklađenost među regionalnim platformama za ulaganja i s aktivnostima mandata za vanjsko kreditiranje kojima upravlja EIB, među ostalim s inicijativom otpornosti EIB-a. Djelovanje strateškog odbora nadgleda stalni upravljački odbor unutar Europskog parlamenta.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Strateški odbor sastoji se od predstavnikâ Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (Visoki predstavnik), država članica i EIB-a. Komisija može pozvati druge doprinositelje da postanu članovi strateškog odbora uzimajući u obzir, po potrebi, mišljenje odbora. Partnerske zemlje i relevantne regionalne organizacije, prihvatljivi partneri i Europski parlament mogu po potrebi dobiti status promatrača. Strateškim odborom supredsjedaju Komisija i Visoki predstavnik.

2.  Strateški odbor sastoji se od predstavnikâ Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (Visoki predstavnik), država članica, Europskog parlamenta,EIB-a i partnerskih zemalja iz Afrike i susjedstva. Komisija poziva druge doprinositelje da postanu članovi strateškog odbora uzimajući u obzir, po potrebi, mišljenje odbora. Relevantne regionalne organizacije i drugi dionici kao što su skupine civilnog društva mogu po potrebi dobiti status promatrača. Strateškim odborom supredsjedaju Komisija i Visoki predstavnik. Strateški odbor treba se pobrinuti o propisnom savjetovanju sa širokim nizom dionika u partnerskim zemljama.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Unija na prvi zahtjev osigurava neopozivo i bezuvjetno jamstvo prihvatljivom partneru za operacije financiranja i ulaganja obuhvaćene ovom Uredbom koje se pokreću u partnerskim zemljama Afrike i susjedstva.

1.  Nakon pažljivog razmatranja održivosti projekta, Unija na prvi zahtjev osigurava neopozivo i bezuvjetno jamstvo prihvatljivom partneru za operacije financiranja i ulaganja obuhvaćene ovom Uredbom koje se pokreću u partnerskim zemljama Afrike i susjedstva.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prihvatljivi partneri moraju najkasnije četiri godine nakon sklapanja relevantnog sporazuma o jamstvu sklopiti sporazume s financijskim posrednicima ili krajnjim korisnicima.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 8. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kriteriji prihvatljivosti za upotrebu jamstva EFOR-a

Kriteriji prihvatljivosti i isključenja za upotrebu jamstva EFOR-a

Amandman     17

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Operacije financiranja i ulaganja prihvatljive za potporu putem jamstva EFOR-a dosljedne su i usklađene s politikama Unije, posebno razvojnim politikama i politikama susjedstva Unije, strategijama i politikama partnerskih zemalja te su usmjerene na potporu sljedećim općim ciljevima:

1.  Operacije financiranja i ulaganja prihvatljive za potporu putem jamstva EFOR-a dosljedne su i usklađene s politikama Unije (posebno razvojnim politikama i politikama susjedstva Unije) i sa strategijama i politikama partnerskih zemalja te su usmjerene na potporu sljedećim općim ciljevima:

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka -a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  ostvarenju ciljeva održivog razvoja u sklopu Programa održivog razvoja do 2030.;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  doprinosu gospodarskom i društvenom razvoju, s posebnim naglaskom na održivost i otvaranje radnih mjesta (posebno za mlade i za žene), čime će se rješavati glavni uzroci migracija i doprinositi održivoj reintegraciji vraćenih migranata u njihovim zemljama podrijetla;

(a)  doprinosu iskorjenjivanju siromaštva, gospodarskom i društvenom razvoju, s posebnim naglaskom na održivosti i održivom otvaranju dostojnih radnih mjesta, posebno za mlade, žene i osobe kojima prijeti isključenost;

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  usmjerenju na društveno-gospodarski sektor, posebno infrastrukturu, te među ostalim održivu energiju, vode, promet, informacijske i komunikacijske tehnologije, okoliš, društvenu infrastrukturu, ljudski kapital, radi poboljšanja društveno-gospodarskog okružja;

(b)  usmjerenju na društveno-gospodarski sektor, posebno infrastrukturu, te među ostalim održivu energiju, vode, promet, informacijske i komunikacijske tehnologije, okoliš, društvenu infrastrukturu, ljudski kapital i kružno gospodarstvo, radi poboljšanja društveno-gospodarskog okružja, vodeći također računa o prioritetima korisnika jamstva EFOR-a;

Amandman     21

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  uključivanju lokalnog stanovništva s predmetnih područja u planiranje financiranih projekata;

Amandman     22

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osiguravanju financiranja za mikro, mala i srednja poduzeća s posebnim naglaskom na razvoj privatnog sektora;

(c)  osiguravanju financiranja za mikro, mala i srednja poduzeća s posebnim naglaskom na razvoju stabilnog lokalnog privatnog sektora koji će biti dugoročno održiv;

Amandman     23

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  potpunoj nepovezanosti s nekooperativnim jurisdikcijama iz članka 20.;

Amandman     24

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Jamstvom EFOR-a podupiru se operacije financiranja i ulaganja:

2.  Jamstvom EFOR-a podupiru se, pazeći pritom da se spriječi profiterstvo i/ili monopoliziranje usluga, operacije financiranja i ulaganja:

Amandman     25

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  koje su gospodarski i financijski održive, uzimajući u obzir i moguću potporu privatnih i javnih partnera projektu te njihovo sufinanciranje projekta;

(c)  koje su dokazano gospodarski i financijski održive, uzimajući u obzir i moguću potporu privatnih i javnih partnera projektu te njihovo sufinanciranje projekta;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  kojima se poštuju ljudska prava utvrđena međunarodnim pravom.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Jamstvom EFOR-a ne podupiru se operacije financiranja i ulaganja:

 

(a)   povezane s vojnim ili sigurnosnim sektorom;

 

(b)   kojima se podržava razvoj nuklearne energije;

 

(c)   kojima se dodatno potiče ovisnost o fosilnim goriva i ugljiku;

 

(d)   koje imaju znatan vanjski trošak u pogledu okoliša, posebno u pogledu velike infrastrukture;

 

(e)   u sektore ili projekte u kojima u partnerskim zemljama postoji opasnost od podrivanja ljudskih prava, posebno prava lokalnih ili autohtonih zajednica, aktivnostima kao što su prisilno raseljavanje stanovništva, jagma za zemljištem, paramilitarne operacije ili aktivnostima u iskrčenim područjima. Kako bi se utvrdili takvi rizici, potrebno je provesti ex ante procjene učinka o ljudskim pravima i učinku na okoliš koje će biti javno dostupne.

 

(f)  za koje postoji sumnja da se njima krše ekološke norme i nanosi šteta društvu ili lokalnim zajednicama, uzimajući u obzir načelo predostrožnosti.

Amandman     28

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Od 1. siječnja 2021., ako kao posljedica aktivacije jamstva EFOR-a razina sredstava u Jamstvenom fondu padne ispod 50 % stope izdvajanja rezervacija iz stavka 5., Komisija podnosi izvješće o izvanrednim mjerama koje bi mogle biti potrebne za obnovu Jamstvenog fonda EFOR-a.

7.  Od 1. siječnja 2021., ako kao posljedica aktivacije jamstva EFOR-a razina sredstava u Jamstvenom fondu padne ispod 50 % stope izdvajanja rezervacija iz stavka 5., Komisija podnosi izvješće o:

 

(a)   uzroku manjka, s iscrpnim obrazloženjem; i,

 

(b)   u slučaju potrebe, svim izvanrednim mjerama koje bi mogle biti potrebne za obnovu Jamstvenog fonda EFOR-a.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o operacijama financiranja i ulaganja pokrivenima jamstvom EFOR-a. To se izvješće objavljuje. Njime su obuhvaćeni sljedeći elementi:

1.  Komisija podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o operacijama financiranja i ulaganja pokrivenima jamstvom EFOR-a. To se izvješće objavljuje. Njime su obuhvaćeni sljedeći elementi, predstavljeni u formatu prilagođenom svakoj zemlji:

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  procjena operacija financiranja i ulaganja koje su obuhvaćene jamstvom EFOR-a na razini operacije, sektora, zemlje i regije te njihove usklađenosti s ovom Uredbom;

(a)  neovisna procjena operacija financiranja i ulaganja koje su obuhvaćene jamstvom EFOR-a na razini operacije, sektora, zemlje i regije te njihove usklađenosti s ovom Uredbom, posebno s načelom dodatnosti;

Amandman     31

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  procjena ispunjenja općih investicijskih ciljeva koje je u skladu s člankom 5. utvrdio strateški odbor;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka ab (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ab)  procjena ukupnog doprinosa u ostvarenju ciljeva održivog razvoja u sklopu Programa održivog razvoja do 2030.;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka ac (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ac)  procjena udjela sredstava dodijeljenih za operacije financiranja i ulaganja važnih za političke obveze Unije u vezi s obnovljivom energijom, energetskom učinkovitosti i klimatskim promjenama;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka ad (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ad)  procjena kvalitete operacija obuhvaćenih jamstvom EFOR-a i povezane izloženosti riziku, bilo da je riječ o političkom, operativnom ili financijskom riziku;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  procjena dodane vrijednosti, mobilizacije sredstava privatnog sektora, procijenjenih i stvarnih rezultata, ishoda i utjecaja operacija financiranja i ulaganja pokrivenih jamstvom EFOR-a na zbirnoj osnovi, među ostalim utjecaja na stvaranje radnih mjesta;

(b)  procjena dodane vrijednosti, mobilizacije sredstava privatnog sektora, procijenjenih i ostvarenih rezultata, ishoda i utjecaja operacija financiranja i ulaganja pokrivenih jamstvom EFOR-a na zbirnoj i dugoročnoj osnovi, među ostalim utjecaja na stvaranje radnih mjesta;

Amandman     36

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  procjena dodane vrijednosti operacija financiranja i ulaganja prihvatljivih partnera te ukupnog rizika povezanog s tim operacijama;

(f)  neovisna procjena dodane vrijednosti operacija financiranja i ulaganja prihvatljivih partnera te ukupnog rizika povezanog s tim operacijama;

Amandman     37

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  detaljne informacije o aktivaciji jamstva EFOR-a, gubicima, povratima, naplaćenim iznosima i svim drugim primljenim plaćanjima;

(g)  detaljne informacije o aktivaciji jamstva EFOR-a, gubicima, povratima, naplaćenim iznosima i svim drugim primljenim plaćanjima, kao i o naznakama da postoji rizik od daljnjih aktivacija jamstva EFOR-a;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija do 31. prosinca 2020. ocjenjuje funkcioniranje EFOR-a. Europskom parlamentu i Vijeću Komisija prosljeđuje izvješće o ocjeni koje sadrži neovisnu ocjenu primjene ove Uredbe. To izvješće Komisija podnosi bez odgode u slučaju da se na odobrene operacije financiranja i ulaganja utroši ukupan iznos dostupnog Jamstva EFOR-a do 30. lipnja 2020.

1.  Komisija do 31. prosinca 2020. ocjenjuje funkcioniranje EFOR-a. Europskom parlamentu i Vijeću Komisija prosljeđuje izvješće o ocjeni koje sadrži neovisnu ocjenu primjene ove Uredbe, uključujući procjenu učinka i rezultata EFOR-a. To izvješće Komisija podnosi bez odgode u slučaju da se na odobrene operacije financiranja i ulaganja utroši ukupan iznos dostupnog Jamstva EFOR-a do 30. lipnja 2020.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Do 31. prosinca 2020. i zatim svake tri godine Komisija ocjenjuje iskorištavanje Jamstvenog fonda EFOR-a. Komisija prosljeđuje izvješće o ocjeni Europskom parlamentu i Vijeću. To izvješće o ocjeni popraćeno je mišljenjem Revizorskog suda.

2.  Do 31. prosinca 2020. i zatim svake tri godine Komisija ocjenjuje iskorištavanje i funkcioniranje Jamstvenog fonda EFOR-a. Komisija prosljeđuje izvješće o ocjeni Europskom parlamentu i Vijeću. To izvješće o ocjeni popraćeno je mišljenjem Revizorskog suda o upravljanju Jamstvenim fondom EFOR-a i učinkovitosti i dodatnosti operacija EFOR-a. Ako se procjeni da je potrebno prilagoditi Jamstveni fond EFOR-a ili ako se trajanje Jamstvenog fonda EFOR-a produži nakon 2020., to bi izvješće o procjeni trebalo dopuniti zakonodavnim prijedlogom o odgovarajućoj izmjeni ove Uredbe.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu sa svojim politikama transparentnosti i općim načelima Unije o pristupu dokumentima i informacijama, prihvatljivi partneri na svojim internetskim stranicama objavljuju informacije o svim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima jamstvom EFOR-a na temelju ove Uredbe, posebno one koje se odnose na način na koji te operacije doprinose zahtjevima ove Uredbe.

Bez odgode se objavljuje iscrpni zapisnik sa sastanka strateškog odbora. Tablica pokazatelja objavljuje se nakon odobrenja operacije u okviru jamstva EFOR-a. U skladu sa svojim politikama transparentnosti i općim načelima Unije o pristupu dokumentima i informacijama, prihvatljivi partneri na svojim internetskim stranicama objavljuju informacije o svim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima jamstvom EFOR-a na temelju ove Uredbe, posebno one koje se odnose na način na koji te operacije doprinose zahtjevima ove Uredbe.

Amandman     41

Prijedlog uredbe

Članak 17.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.a

 

Prihvatljivi partneri također olakšavaju pristup informacijama o postojećim pravnim osnovama i strateški pružaju javnosti informacije o operacijama financiranja i ulaganja kako bi se aktivnosti Fonda približile građanima, javnom mnijenju i eventualnim privatnim ulagačima.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Vanjsku reviziju aktivnosti poduzetih u skladu s ovom Uredbom provodi Revizorski sud u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

1.  Vanjsku reviziju aktivnosti poduzetih u skladu s ovom Uredbom provodi Revizorski sud u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) te ona stoga podliježe postupku davanja razrješnice u skladu s člankom 319. UFEU-a.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe stavka 1. ovog članka Revizorskom sudu se na zahtjev i u skladu s člankom 287. stavkom 3. UFEU-a dodjeljuje pristup svakom dokumentu ili informaciji koji su potrebni za izvršenje njegove zadaće.

2.  Za potrebe stavka 1. ovog članka Revizorskom sudu se na zahtjev i u skladu s člankom 287. stavkom 3. UFEU-a dodjeljuje pristup svakom dokumentu ili informaciji koji su potrebni za izvršenje njegove revizorske zadaće.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Revizorski sud objavljuje tematsko izvješće o korištenju Jamstvenim fondom EFOR-a i o učinkovitosti i djelotvornosti EFOR-a do 30. lipnja 2020. i svake tri godine nakon toga.

Amandman     45

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija ili prihvatljivi partneri bez odgode obavješćuju Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i pružaju mu potrebne informacije ako, u bilo kojoj fazi pripreme, provedbe ili zatvaranja operacija financiranja i ulaganja obuhvaćenih ovom Uredbom, imaju razloga sumnjati na prijevaru, korupciju, pranje novca ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost koja može ugroziti financijske interese Unije.

1.  Ako u bilo kojoj fazi pripreme, provedbe ili zatvaranja operacija financiranja i ulaganja obuhvaćenih ovom Uredbom Komisija ima razloga sumnjati na prijevaru, korupciju, pranje novca ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost koja može ugroziti financijske interese Unije, ona, ili njezini prihvatljivi partneri, bez odgode obavješćuju Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i pružaju mu sve informacije potrebne za provođenje pune i sveobuhvatne istrage.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

OLAF može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na licu mjesta, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 i Uredbi Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 kako bi zaštitio financijske interese Unije, a u cilju utvrđivanja je li došlo do prijevare, korupcije, pranja novca ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, u vezi s operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom. OLAF može nadležnim tijelima dotičnih država članica proslijediti sve informacije dobivene tijekom istraga.

OLAF provodi istrage, uključujući provjere i inspekcije na licu mjesta, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 i Uredbi Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 kako bi zaštitio financijske interese Unije, a u cilju utvrđivanja je li došlo do prijevare, korupcije, pranja novca, financiranja terorizma, porezne prijevare, organiziranog kriminala, ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, u vezi s operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom. OLAF može nadležnim tijelima dotičnih država članica proslijediti sve informacije dobivene tijekom istraga.

Amandman     47

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se nezakonite aktivnosti dokažu, prihvatljivi partneri dužni su poduzeti mjere za povrat u vezi sa svojim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom, a koje su predmet takvih aktivnosti.

Ako se nezakonite aktivnosti dokažu, prihvatljivi partneri dužni su poduzeti mjere za povrat u vezi sa svojim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom, a koje su predmet takvih aktivnosti, te nadležnim vlastima pružiti sve informacije potrebne za istragu i, eventualno, kazneni progon.

Amandman     48

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U svojim operacijama financiranja i ulaganja prihvatljivi partneri ne podupiru nikakve aktivnosti koje se obavljaju u nezakonite svrhe, uključujući pranje novca, financiranje terorizma, organizirani kriminal, porezne prijevare i utaju poreza, korupciju i prijevare koje utječu na financijske interese Unije. Prihvatljivi partneri posebno ne sudjeluju ni u kakvoj operaciji financiranja ili ulaganja s pomoću subjekta koji se nalazi u nekooperativnoj jurisdikciji, u skladu sa svojom politikom prema loše reguliranim ili nekooperativnim jurisdikcijama na temelju politika Unije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj ili Radne skupine za financijske aktivnosti.

1.  U svojim operacijama financiranja i ulaganja prihvatljivi partneri ne podupiru nikakve aktivnosti koje se obavljaju u nezakonite svrhe, koje uključuju (ali nisu ograničene na) pranje novca, financiranje terorizma, organizirani kriminal, porezne prijevare i utaju poreza, korupciju, prijevare i ostale aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije. Prihvatljivi partneri posebno ne sudjeluju ni u kakvoj operaciji financiranja ili ulaganja s pomoću subjekta koji se nalazi u nekooperativnoj jurisdikciji, u skladu sa svojom politikom prema loše reguliranim ili nekooperativnim jurisdikcijama na temelju politika Unije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj ili Radne skupine za financijske aktivnosti.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U operacijama financiranja i ulaganja prihvatljivi partner primjenjuje načela i standarde utvrđene u pravu Unije o sprečavanju korištenja financijskim sustavom u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, a posebno u Uredbi (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivi (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća. Prihvatljivi partneri uvjetuju i izravno financiranje i financiranje putem posrednika na temelju ove Uredbe objavom informacija o stvarnom vlasništvu u skladu s Direktivom (EU) 2015/849.

2.  U operacijama financiranja i ulaganja prihvatljivi partner primjenjuje načela i standarde utvrđene u pravu Unije o sprečavanju korištenja financijskim sustavom u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, a posebno u Uredbi (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivi (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća. Prihvatljivi partneri uvjetuju i izravno financiranje i financiranje putem posrednika na temelju ove Uredbe objavom informacija o stvarnom vlasništvu u skladu s Direktivom (EU) 2015/849 (Direktiva EU-a protiv pranja novca).

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i uspostava jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a

Referentni dokumenti

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

1.12.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Indrek Tarand

15.11.2016

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

16.2.2017

Razmatranje u odboru

22.3.2017

 

 

 

Datum usvajanja

12.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

2

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

18

+

ALDE

PPE

S&D

GREENS

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

PPE

Jonathan Arnott

Joachim Zeller

3

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i uspostava jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a

Referentni dokumenti

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.9.2016

 

 

 

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

27.10.2016

CONT

1.12.2016

ECON

27.10.2016

LIBE

27.10.2016

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

INTA

12.10.2016

ECON

12.10.2016

LIBE

4.10.2016

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Eduard Kukan

11.10.2016

Doru-Claudian Frunzulică

11.10.2016

Eider Gardiazabal Rubial

11.10.2016

 

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

16.2.2017

Razmatranje u odboru

28.2.2017

8.3.2017

21.3.2017

11.4.2017

Datum usvajanja

24.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

75

9

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck

Datum podnošenja

25.4.2017


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

75

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala

Verts/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana

9

-

ECR

Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos

5

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti