Eljárás : 2016/0281(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0170/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0170/2017

Viták :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Szavazatok :

PV 06/07/2017 - 11.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0311

JELENTÉS     ***I
PDF 1057kWORD 154k
25.4.2017
PE 599.835v02-00 A8-0170/2017

az Európai Fenntartható Fejlődési Alapról (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA Garanciaalap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Külügyi Bizottság

Fejlesztési Bizottság

Költségvetési Bizottság

Előadó: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial

(Közös bizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Fenntartható Fejlődési Alapról (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA Garanciaalap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0586),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 209. cikkének (1) bekezdésére és 212. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0377/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A8-0170/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kezdetben Afrikában és az uniós szomszédságban megvalósítandó beruházások támogatásához szükség van az EU ambiciózus külső beruházási tervére, amely előmozdítja az Egyesült Nemzetek 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjében (a továbbiakban: a 2030-ig tartó menetrend) meghatározott fenntartható fejlődési célokat, valamint a nemrégiben felülvizsgált európai szomszédságpolitika keretében tett kötelezettségvállalásokat, így egyúttal a migráció kiváltó okait is kezeli. A külső beruházási terv szintén hozzájárul a Párizsi Megállapodás (COP 21) végrehajtásához.

(1)  Az EU ambiciózus külső beruházási tervének célja a kezdetben Afrikában és az uniós szomszédságban megvalósítandó beruházások támogatása, amely hozzájárul az Egyesült Nemzetek 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjében (a továbbiakban: a 2030-ig tartó menetrend) meghatározott fenntartható fejlődési célok eléréséhez, különösen a szegénység felszámolásához és az egyenlőtlenség csökkentéséhez, valamint a nemrégiben felülvizsgált európai szomszédságpolitika keretében tett kötelezettségvállalásokhoz. Az Afrikában és az Unió szomszédságában tett beruházások hozzájárulnak különösen a szegénység, a konfliktusok, az instabilitás, az alulfejlettség, az egyenlőtlenség és az emberi jogok megsértése, a demográfiai növekedés, a foglalkoztatási és gazdasági lehetőségek hiánya, illetve az éghajlat-változás által kiváltott migrációs nyomásoknak való ellenálláshoz, kiegészítve a harmadik országokkal kötött partnerségi keretmegállapodásokat. A külső beruházási terv szintén hozzájárul a Párizsi Megállapodás (COP 21) végrehajtásához.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A külső beruházási tervbe be kell ágyazni a fejlesztési célú finanszírozásra vonatkozó addisz-abebai cselekvési menetrend kapcsán tett uniós kötelezettségvállalásokat. A tervnek emellett lehetővé kell tennie az európai befektetők és magáncégek – köztük a kis- és középvállalkozások – számára, hogy hatékonyabban kivegyék részüket a partnerországok fenntartható fejlődéséből.

(2)  A külső beruházási tervbe be kell ágyazni a fejlesztési célú finanszírozásra vonatkozó addisz-abebai cselekvési menetrend kapcsán tett uniós kötelezettségvállalásokat, a fejlesztési hatékonyság elveit, akárcsak a politikai koherenciát, ahogyan azt az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208. cikke előírja. A tervnek lehetővé kell tennie a befektetők és a magáncégek – különösen a kis- és középvállalkozások – számára, hogy az uniós fejlesztési és szomszédságpolitikával összhangban hatékonyabban kivegyék részüket a partnerországok fenntartható fejlődéséből.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az EFFA-nak hozzá kell járulnia az ENSZ 2030-ig tartó menetrendjének végrehajtásához, amely a nemzetközi migrációt a származási, tranzit és célországok fejlődése szempontjából rendkívül fontos, többdimenziós kérdéskörként ismeri el, amely következetes és átfogó választ kíván, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy a migránsok hozzájárulhatnak az inkluzív növekedéshez és a fenntartható fejlődéshez.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ez összhangban áll az Unió kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiájával, amely olyan kihívásokkal foglalkozik, mint például a migráció és a reziliencia kérdése az EU átfogó külpolitikájában, és biztosítja a koherenciát és a szinergiákat az európai fejlesztési és szomszédságpolitikával.

(3)  Ez összhangban áll az Unió kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiájával, amely olyan kihívásokkal foglalkozik, mint például a migráció és a reziliencia kérdése az EU átfogó külpolitikájában, biztosítja, hogy a külpolitika összhangban legyen a fejlesztési politika célkitűzéseivel, és biztosítja a szinergiákat az európai fejlesztési és szomszédságpolitikával. Ez összhangban áll továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájával és a emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi joggal, biztosítva az emberi jogokon alapuló megközelítést a kényszerű lakóhelyelhagyás és az irreguláris migráció kérdésének kezelése során.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A külső beruházási terv feladata, hogy integrált pénzügyi csomagot biztosítson az azon országokra irányuló beruházások finanszírozásához, amelyek az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai által 2000. június 23-án Cotonouban aláírt partnerségi megállapodás22 részes felei, valamint amelyek részt vesznek a szomszédságpolitikában, és ezáltal növekedési és foglalkoztatási lehetőségeket teremtsen, maximalizálja az addicionalitást, innovatív termékeket nyújtson és magánforrásokat vonjon be.

(4)  A külső beruházási terv részeként az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) feladata, hogy integrált pénzügyi csomagot biztosítson a fenntartható és inkluzív gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődést előmozdító, illetve a partnerországok társadalmi-gazdasági alkalmazkodóképességét fokozó beruházások finanszírozásához és bevonzásához, és ezáltal maximalizálja az addicionalitást, orvosolja a piac hiányosságait és a nem megfelelő beruházási helyzeteket, valamint magánforrásokat vonjon be. Az EFFA műveleteit egyértelműen el kell különíteni más támogatási műveletektől, különösen az Európai Beruházási Bank (EBB) külső hitelezési megbízatás keretében végzett műveleteitől, a gazdasági ellenálló képesség előmozdítására irányuló kezdeményezéstől és az AKCS beruházási kerettől, és ki kell egészítenie ezeket. Az EFFA kapcsán végrehajtott műveleteknek a többi támogatható pénzügyi intézmény jelenlegi tevékenységeit is ki kell egészíteniük, továbbá le kell fedniük a beruházások terén meglévő azon vakfoltokat, amelyeket jelenleg nem képesek teljesíteni.

__________________

 

22 HL L 317., 2000.12.15., legutóbb a 2010/648/EU tanácsi határozattal módosítva (HL L 287., 2010.11.4.).

 

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 a)  A magánszektornak az Unió partnerországokkal folytatott együttműködésébe az EFFA révén történő bevonása mérhető, további fejlesztési eredményekhez kell, hogy vezessen a piac torzítása nélkül, és költséghatékonynak is kell lennie a kölcsönös számonkérhetőség, valamint a kockázat- és a költségek megosztása alapján. Az ilyen részvételnek a nemzetközileg elfogadott iránymutatások és elvek – többek között a Felelős Befektetési Elvek, az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet által a multinacionális vállalatokra vonatkozóan kiadott iránymutatások – iránti elkötelezettségen kell alapulnia.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 b)  Az EFFA feladata előmozdítani a tisztességes munkahelyteremtést, a gazdasági lehetőségeket és vállalkozói készséget, illetve a környezetbarát és a befogadó növekedést, különös figyelmet fordítva a nemek egyenlőségére és a nők illetve a fiatalok szerephez juttatására, összhangban a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, 2016–2020-as időszakra szóló uniós cselekvési tervvel, erősítve a jogállamiságot, a helyes kormányzást, az emberi jogokat és a természeti erőforrásokhoz való méltányos hozzáférési és használati esélyeket.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A megújuló energiára, az energiahatékonyságra, az éghajlatváltozás mérséklésére és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós politikai kötelezettségvállalások teljesítése érdekében az EFFA keretében biztosított források legalább 35%-át teljes egészében az érintett ágazatok szempontjából releváns finanszírozási és beruházási műveletekre kell fordítani, hozzájárulva ezáltal az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás végrehajtásához.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 d)  Az ezen rendelet hatálya alá tartozó fellépéseket úgy kell megtervezni, hogy megfeleljenek az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottsága (DAC) által létrehozott hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) feltételeinek, figyelembe véve a magánszektor fejlődésének sajátosságait, és úgy, hogy az ODA a legelmaradottabb országokra összpontosítson azzal a céllal, hogy az uniós fejlesztési támogatások 50%-a a közeljövőben a legkevésbé fejlett országok felé irányuljon.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4e)  A külső beruházási terv második pillérét a partnerországoknak szóló technikai segítségnyújtásnak kell alkotnia. E tekintetben a Bizottságnak több erőfeszítést kell tennie a partnerországok abban való támogatására, hogy vonzóak legyenek a beruházások számára azáltal, hogy a projekteket jobban előkészítik és előmozdítják, több, banki szolgáltatásban részesíthető projektet fejlesztenek ki, és ezeket a nemzetközi befektetők közösségében népszerűsítik. Létre kell hozni egy internetes projektportált, amely egy, az összes projektről információkkal szolgáló, nyilvánosan elérhető és felhasználóbarát adatbázist jelent.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

4 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4f)  A külső beruházási terv harmadik pillérének a befektetési körülmények és az átfogó szakpolitikai környezet javításának kell lennie a partnerországokban. Az Unió és a partnerországok között létező jelenlegi politikai viszonyok kontextusában a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (a főképviselőnek) fenn kell tartania a jogi keretek fejlesztését célzó politikai párbeszédeket, valamint a gazdasági stabilitást, a fenntartható beruházást és az inkluzív növekedést elősegítő szakpolitikákat és intézményeket. E politikai párbeszédeknek többek között a korrupció és a szervezett bűnözés, illetve az illegális pénzmozgások elleni küzdelemre, a jó kormányzásra, a helyi piacok bevonására, a vállalkozói készség és a helyi üzleti környezet fejlesztésére, az emberi jogok tiszteletben tartására és a jogállamiságra, valamint a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő szakpolitikákra is ki kell térniük.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (a továbbiakban: EFFA) regionális beruházási platformokból fog felépülni, amelyek lehetővé teszik a meglévő támogatásötvözési mechanizmusokból származó források és az EFFA-garancia kombinálását. Afrika vonatkozásában a C(2015) 5210 bizottsági határozat, a szomszédság vonatkozásában pedig a C(2016) 3436 bizottsági végrehajtási határozat hozta létre a meglévő támogatásötvözési mechanizmusokat. Az egyes regionális beruházási platformok vonatkozásában egy-egy operatív testület nyújt támogatást a Bizottságnak a regionális és ágazati beruházási célok meghatározása és a regionális, ágazati és tematikus beruházási keretek kialakítása terén, emellett véleményezi a támogatásötvözési műveleteket és megvitatja az EFFA-garancia felhasználását a kialakítandó beruházási kereteknek megfelelően.

(5)  Az EFFA regionális beruházási platformokból fog felépülni, amelyek lehetővé teszik a meglévő támogatásötvözési mechanizmusokból származó források és az EFFA-garancia kombinálását. A regionális beruházási platformokat a bizottsági határozatok által létrehozott, meglévő forrásötvöző létesítmények átalakításával kell kialakítani. Elsőként az afrikai és a szomszédsági regionális beruházási platformokat kell létrehozni. Az EFFA földrajzi hatályának kiterjesztését meg kellene tudni valósítani felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén. Az egyes regionális beruházási platformok vonatkozásában egy-egy operatív testület nyújt támogatást a Bizottságnak a regionális és ágazati beruházási célok meghatározása és nyomon követése, valamint a regionális, ágazati és tematikus beruházási keretek kialakítása terén, emellett véleményezi a támogatásötvözési műveleteket és megvitatja az EFFA-garancia felhasználását a kialakítandó beruházási kereteknek megfelelően.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az Európai Számvevőszéknek az Unió külkapcsolataiban alkalmazott támogatásötvözésről szóló megállapításai fényében1a – amelyek rávilágítottak arra, hogy a vizsgált projekteknek közel felénél nem volt kellő bizonyíték a támogatások indokoltságára, és számos érintett esetben utaltak jelek arra, hogy a beruházásokra uniós hozzájárulás nélkül is sor került volna – rendkívül fontos, hogy támogatásötvözést csak akkor szabad alkalmazni, ha a Bizottság egyértelműen tudja bizonyítani az általa képviselt hozzáadott értéket.

 

____________

 

1aAz Európai Számvevőszék 16/2014. sz., „A regionális beruházási eszközök által nyújtott támogatások és a pénzintézeti hitelek ötvözésének eredményessége az Unió külső politikáinak támogatása szempontjából” című különjelentése

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Az EFFA minden minőségében teljes mértékben el kell köteleznie magát aziránt, hogy a kedvezményezett országokban a finanszírozási és beruházási tevékenységekben érintett valamennyi szereplő tekintetében tiszteletben tartsák az emberi jogokat és egyenlő bánásmódot biztosítsanak.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az EFFA egy egyablakos rendszer keretében fogadja be a pénzügyi intézményektől és az állami vagy magánbefektetőktől érkező finanszírozási javaslatokat, és változatos pénzügyi támogatási eszközöket biztosít a támogatható beruházások számára. Az EFFA-garancia fedezetét az EFFA Garanciaalap biztosítja. Az EFFA innovatív eszközöket alkalmaz a beruházások támogatása és a magánszektor bevonása érdekében.

törölve

.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az EFFA stratégiai testülete összhangot és koherenciát biztosít egyrészt az EFFA és az Európai Beruházási Bank (EBB) XXX határozatban rögzített külső hitelezési megbízatása – beleértve az EBB-rezilienciajavítási kezdeményezést, másrészt az EFFA és az AKCS beruházási keret23 között.

(7)  Létre kell hozni az EFFA stratégiai testületét, hogy a stratégiai iránymutatás és az átfogó beruházási célok meghatározásában támogassa a Bizottságot, illetve biztosítsa a befektetési ablakok megfelelő és változatos földrajzi és tematikus lefedését. A stratégiai testületnek támogatnia kell a teljes koordinációt, a kiegészítő jelleget és a koherenciát a regionális beruházási platformok között, a külső beruházási terv három pillére között, a külső beruházási terv és az egyéb migrációval kapcsolatos uniós kezdeményezések között, valamint az Unió külső finanszírozási eszközei és elkülönített alapjai, illetve az EBB külső hitelezési megbízatása ideértve az EBB rezilienciajavítási kezdeményezését is – és az AKCS beruházási keret23 között.

__________________

__________________

23 A Cotonoui Megállapodás II. melléklete.

23 A Cotonoui Megállapodás II. melléklete.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A stratégiai testület emellett segíti a Bizottságot a stratégiai irányvonalak és az átfogó beruházási célok meghatározásában. A stratégiai testület ugyancsak előmozdítja a regionális platformokkal való koordinációt és koherenciát. Ennek köszönhetően biztosított a külső tevékenység különböző eszközeinek egymást kiegészítő jellege. A stratégiai testület társelnöki feladatait a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője együttesen látja el az Unió külpolitikai céljaival és harmadik országokkal fennálló partnerségi kereteivel való összhang és koherencia biztosítása érdekében.

(8)  A stratégiai testület társelnöki feladatait a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője együttesen látja el az Unió külpolitikai céljaival – különösen a fő uniós fejlesztési célokkal, illetve meglévő stratégiákkal és eszközökkel – és harmadik országokkal fennálló partnerségi kereteivel, továbbá a migráció kiváltó okainak kezelésére irányuló egyéb uniós erőfeszítésekkel való összhang és koherencia, akárcsak a fejlesztési szakpolitikai koherencia biztosítása érdekében. Az EFFA végrehajtása feletti ellenőrzés gyakorlásához kapcsolódó jogának és kötelezettségének biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek állandó megfigyelőként részt kell vennie a stratégiai testületben.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A Bizottságnak és az EBB-nek megállapodást kell kötnie, amelyben meghatározzák az EFFA-garancia kezelése terén folytatott együttműködésük feltételeit, és e megállapodást az intézményeknek a stratégiai testület elé kell terjeszteniük.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  Az EFFA egy egyablakos rendszer keretében fogadja be a pénzügyi intézményektől és az állami vagy magánbefektetőktől érkező finanszírozási javaslatokat, és változatos pénzügyi támogatási eszközöket biztosít azon beruházások számára, amelyek fenntartható és inkluzív gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődéshez vezetnek. Az EFFA-garancia fedezetét az EFFA Garanciaalap biztosítja.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8c)  Az EFFA-nak meg kell oldania a magánberuházásokat gátló szűk keresztmetszetek problémáját, és innovatív eszközöket kell bevetnie, hogy támogassa a beruházást, megkönnyítse a belföldi és külföldi befektetőktől származó finanszírozáshoz jutást, különösen a helyi vállalatok, illetve a kis- és középméretű vállalkozások számára, azokat a területeket célozva meg, amelyek elősegíthetik a fenntartható fejlődés megvalósítását, illetve az európai vállalatok bevonását.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

8 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8d)  Az EFFA-garancia nem használható olyan nagyszabású infrastrukturális projektek finanszírozására, amelyek a munkahelyteremtésre csekély hatást gyakorolnak, és amelyek költség-haszon aránya miatt a beruházás nem fenntartható. Az EFFA-garanciát csak olyan projektek finanszírozására szabadna használni, amelyek végrehajtása alapos és független előzetes értékelés és megfelelő költség-haszon elemzés alapján nem vitatott környezeti, pénzügyi és társadalmi szempontból.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

8 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8e)   Az Európai Unió partnerországokban található küldöttségeinek elő kell mozdítaniuk az EFFA-hoz való hozzáférést, aktívan tájékoztatást kell nyújtaniuk az EFFA-ról, valamint fokozniuk kell a garancia felhasználása, a regionális befektetési platformok keretében nyújtott finanszírozások ötvözése, a célzottabb technikai segítségnyújtás biztosítása és az adott országokon belüli politikai párbeszéd közötti összhangot.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az EFFA-garanciát finanszírozási és beruházási műveletek, illetve garanciaeszközök fedezése céljából bocsátják a támogatható partnerek rendelkezésére a 2020. december 31-ig tartó kezdeti időszakban.

(9)  Az EFFA-garanciát finanszírozási és beruházási műveletek, illetve garanciaeszközök fedezése céljából bocsátják a támogatható partnerek rendelkezésére a 2020. december 31-ig tartó kezdeti időszakban, szükség esetén lehetőséget biztosítva annak meghosszabbítására.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)   Az EFFA-garancia irányítása során a támogatható partnerek számára egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni, kerülni kell az összeférhetetlenséget és biztosítani kell a hatékonyságot, valamint kellően figyelembe kell venni a magánszektornak a beruházások finanszírozásába való bevonására és az addicionalitás maximalizálására vonatkozó célkitűzéseket.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az EFFA-garancia hatásának fokozása céljából – az érintett régiók igényeit figyelembe véve – a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy garancianyújtás vagy pénzbefizetés útján tegyék meg hozzájárulásaikat. A hozzájárulások hozzárendelhetők egy adott régióhoz, ágazathoz vagy beruházási kerethez.

(14)  Az EFFA-garancia hatásának fokozása céljából – az érintett régiók igényeit figyelembe véve – a tagállamok és az EFTA-tagországok számára lehetővé kell tenni, hogy garancianyújtás vagy pénzbefizetés útján tegyék meg hozzájárulásaikat. A hozzájárulások hozzárendelhetők egy adott régióhoz vagy meglévő beruházási kerethez.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Mivel az EFA-forrásokat a 11. Európai Fejlesztési Alap25 keretében támogatásra jogosult országoknak kell felhasználniuk, az EFFA-garancia végrehajtási időszakában megvalósuló beruházásokra legalább 400 000 000 EUR összegű EFFA-garanciát kell előirányozni. Az EFFA-garancia csak azt követően válhat elérhetővé, hogy a 11. EFA forrásaiból [400 000 000] EUR összeget elkülönítettek az EFFA Garanciaalap számára.

(15)  Mivel az EFA-forrásokat a 11. Európai Fejlesztési Alap25 keretében támogatásra jogosult országoknak kell felhasználniuk, az EFFA-garancia végrehajtási időszakában megvalósuló beruházásokra legalább 400 000 000 EUR összegű EFFA-garanciát kell előirányozni. Az EFFA-garancia csak azt követően válhat elérhetővé, hogy a 11. EFA forrásaiból 400 000 000 EUR összegű hozzájárulást jóváhagytak az EFFA Garanciaalap számára. Mivel az EFA-forrásokat fel kell felhasználni, az EFFA-garanciának olyan területeken tett beruházásokra is ki kell terjednie, amelyeken az eredeti finanszírozást más irányban használták fel. Tiszteletben kell tartani az EFA finanszírozás hivatalos fejlesztési támogatásra (ODA) fordíthatóságának biztosítására irányuló kötelezettségvállalásokat, akárcsak az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottsága (DAC) által a magánszektor beruházásai tekintetében a jövőben meghozandó határozatokat.

__________________

__________________

25 Belső megállapodás az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról (HL L 210., 2013.8.6., 1. o.).

25 Belső megállapodás az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról (HL L 210., 2013.8.6., 1. o.).

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Mivel a 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a által létrehozott Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz alapjait fel kell használni, az EFFA-garancia végrehajtási időszakában legalább 100 000 000 EUR összegű EFFA-garanciát kell előirányozni a szomszédsági partnerországokban végrehajtandó beruházásokra.

 

___________________

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 232/2014/EU rendelete az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A Bizottság az európai polgárokkal szembeni elszámoltathatóság biztosítása érdekében minden évben jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletekről. A jelentést nyilvánosságra kell hozni annak érdekében, hogy az érdekelt felek – köztük a civil társadalom képviselői – megtehessék észrevételeiket. A Bizottság emellett az elszámoltathatóság és az átláthatóság biztosítása érdekében évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EFFA Garanciaalap kezeléséről.

(16)  A Bizottság az európai polgárokkal szembeni teljes elszámoltathatóság, valamint az Európai Parlament általi ellenőrzés és felügyelet biztosítása érdekében minden évben jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és tájékoztatja az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlést az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletekről. A jelentést nyilvánosságra kell hozni annak érdekében, hogy az érdekelt felek – köztük a civil társadalom képviselői – megtehessék észrevételeiket. A Bizottság emellett az elszámoltathatóság és az átláthatóság biztosítása érdekében évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EFFA Garanciaalap kezeléséről.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  Az EFFA és a külső beruházási terv nyomon követhetőségének és elszámoltathatóságának biztosítása érdekében az Európai Parlament egy beruházási párbeszéd keretében meghallgatásokat szervezhet a Bizottsággal, a főképviselővel, az EBB-vel és más támogatható pénzügyi intézményekkel, valamint a magánszektorral és civil társadalmi szervezetekkel.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Annak érdekében, hogy lehetővé váljon a tapasztalatok figyelembevétele és az EFFA továbbfejlesztése, a Bizottság értékelést készít az EFFA működéséről és az EFFA Garanciaalap felhasználásáról. E rendelet alkalmazásáról független értékelést kell készíteni, amely megvizsgálja a végrehajtás és a jogalap közötti összhang mértékét, továbbá felméri a rendelet alkalmazhatóságát és kivitelezhetőségét a kitűzött célok elérése szempontjából.

(17)  Annak érdekében, hogy lehetővé váljon a tapasztalatok figyelembevétele és az EFFA továbbfejlesztése, a Bizottság és külső értékelők értékelést készítenek az EFFA működéséről és az EFFA Garanciaalap felhasználásáról, valamint erről évente konzultációt kell folytatni az érintett érdekelt felekkel, köztük a civil társadalmi szervezetekkel. E rendelet alkalmazásáról független értékelést kell készíteni, amely megvizsgálja a végrehajtás és a jogalap közötti összhang mértékét, továbbá felméri a rendelet alkalmazhatóságát és kivitelezhetőségét a kitűzött célok elérése szempontjából.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében meg kell határozni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó bármely finanszírozási vagy beruházási művelet kapcsán történt-e csalás, korrupció, pénzmosás vagy egyéb jogellenes tevékenység, ezért az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) felhatalmazást kap, hogy vizsgálatokat folytasson a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel26 , a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel27 és a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel28 összhangban.

(18)  A pénzügyi bűncselekményekkel szembeni – különösen a csalás, korrupció és pénzmosás eseteinek kivizsgálásával történő – fellépés, valamint az e rendelet hatálya alá tartozó bármely finanszírozási vagy beruházási művelet kapcsán előforduló, az Unió pénzügyi érdekeit sértő egyéb jogellenes tevékenységekkel szembeni küzdelem érdekében az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jogosult vizsgálatokat folytatni a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel26, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel27 és a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel28 összhangban.

__________________

__________________

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom rendelete az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom rendelete az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

27 A Tanács 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

27 A Tanács 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

28 A Tanács 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

28 A Tanács 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az adócsalás, az adókijátszás és a pénzmosás elleni nemzetközi küzdelemhez való hozzájárulás érdekében a támogatásra jogosult partnerek nem támogathatnak semmilyen, jogellenes célból végzett tevékenységet, és nem vehetnek részt a nem együttműködő joghatóságokban található gazdasági egységeken keresztül végrehajtott finanszírozási vagy beruházási műveletekben.

(19)  Az adócsalás, az adókijátszás, a csalás, a korrupció és a pénzmosás elleni nemzetközi küzdelemhez való hozzájárulás érdekében az EFFA keretében minden finanszírozást teljesen átlátható módon kell biztosítani. Ezenfelül a támogatásra jogosult partnerek nem támogathatnak semmilyen, jogellenes célból végzett tevékenységet, és nem vehetnek részt a nem együttműködő joghatóságokban vagy adóparadicsomokban található gazdasági egységeken keresztül végrehajtott finanszírozási vagy beruházási műveletekben sem. A partnereknek tartózkodniuk kell továbbá attól is, hogy bármilyen módon igénybe vegyék az adókikerülési vagy agresszív adótervezési rendszereket.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A megújuló energiára és az éghajlatváltozásra vonatkozó uniós politikai kötelezettségvállalások teljesítése érdekében az EFFA keretében előirányzott források legalább 20 %-át az érintett ágazatok szempontjából releváns finanszírozási és beruházási műveletekre kell fordítani,

törölve

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20b)  A fejlődő országokba irányuló pénzbeáramlás sokkal fontosabb, mint a hivatalos fejlesztési támogatások beáramlása. Ezért a pénzátutalások megkönnyítését és az ezekhez kapcsolódó költségek csökkentését célzó projekteknek és eszközöknek támogathatónak kell lenniük az EFFA keretében elkülönített forrásokból.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

20 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20c)  A politikai fejlemények és a világszintű uniós fellépés iránti igény figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet mellékletének módosítása tekintetében, amely felsorolja az EFFA-garancia keretében nyújtott támogatásra jogosult régiókat. Fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a beruházási keretek meghatározására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak1a megfelelően kerüljön sor. Különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

 

__________________

 

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  „addicionalitás”: az addicionalitás elve biztosítja, hogy az EFFA-garancia révén nyújtott támogatás ne lépjen a tagállami támogatás, a magánfinanszírozás vagy más uniós pénzügyi beavatkozás helyébe, piaci hiányosságok kezelésére irányuljon, és ne szorítson ki más állami vagy magánberuházásokat.

(5)  „addicionalitás”: az addicionalitás elve biztosítja, hogy az EFFA hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez olyan műveletek révén, amelyek piaci hiányosságokat vagy meg nem felelő befektetési helyzeteket orvosolnak, és amelyek EFFA-támogatás nélkül nem jártak volna ugyanilyen mértékű pozitív eredményekkel. Az elv megköveteli, hogy az EFFA műveletei új, magánszektorbeli támogatást mozgósítsanak, hogy ne törekedjenek a tagállami támogatás, a magánfinanszírozás vagy más uniós pénzügyi beavatkozás helyébe lépésre, és kerüljék más köz- vagy magánszférabeli beruházások kiszorítását. Az elv azt is megköveteli, hogy az EFFA által támogatott projektek kockázati profilja általában magasabb legyen mint a szóba jöhető partnerek által a jelen rendelet hatálybalépése előtti rendes befektetési politikájuk keretében támogatott befektetések portfóliója.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az EFFA egy integrált pénzügyi csomag, amelynek célja, hogy a kezdetben az afrikai és a szomszédságbeli partnerországokban vissza nem térítendő támogatások, garanciák és egyéb pénzügyi eszközök formájában finanszírozási kapacitást biztosítson a támogatható partnerek beruházásaihoz és javítsa a forráshoz jutást.

(1)  Az EFFA mint integrált pénzügyi csomag célja az kell legyen, hogy a kezdetben az afrikai és a szomszédságbeli partnerországokban előmozdítsa a fenntartható és inkluzív gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődést, illetve fokozza a partnerországok társadalmi-gazdasági alkalmazkodóképességét, vissza nem térítendő támogatások, garanciák és egyéb pénzügyi eszközök formájában finanszírozási kapacitást biztosítva a támogatható partnereknek, maximálisra növelve az addicionalitást, innovatív termékeket kínálva és magánforrásokat vonva be.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az EFFA elősegíti a 2030-ig tartó menetrend fenntartható fejlesztési céljainak elérését különös tekintettel a fenntartható növekedésre, a munkahelyteremtésre, a társadalmi-gazdasági ágazatokra, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására –, ezáltal kezeli a migráció kiváltó okait, és hozzájárul a származási országukba visszaküldött migránsok fenntartható visszailleszkedéséhez, ugyanakkor maximalizálja az addicionalitást, innovatív termékeket kínál és magánforrásokat von be.

(2)  Az EFFA elősegíti a 2030-ig tartó menetrend fenntartható fejlesztési céljainak elérését, továbbá azt az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 21. cikkében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208. cikkében meghatározott, uniós külső fellépési célkitűzéseknek és a nemzetközileg elfogadott fejlesztéshatékonysági elveknek kell vezérelniük, ily módon hozzájárulva az Unió fejlesztési és szomszédságpolitikájához, különös tekintettel a szegénység felszámolására, a hosszú távon fenntartható és inkluzív növekedésre, a munkahelyteremtésre, a társadalmi-gazdasági ágazatokra, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására. Ezáltal az EFFA többek között hozzájárul a migrációt kiváltó konkrét társadalmi-gazdasági okok kezeléséhez, és elősegíti a származási országukba vagy a tranzitországba visszatérő migránsok fenntartható visszailleszkedését, valamint erősíti a tranzit- és befogadó közösségek alkalmazkodóképességét.

 

Az EFFA-nak a Párizsi Megállapodás végrehajtásához is hozzá kell járulnia, és ezért az olyan ágazatokba irányuló beruházásokat kell megcéloznia, amelyek elősegítik az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Az EFFA-nak a működése által érintett régiókban és országokban össze kell kapcsolódnia az érintett uniós külső finanszírozási eszközökre vonatkozó alap jogi aktusokban meghatározott célkitűzésekkel és adott esetben összhangban kell lennie a nemzeti vagy regionális programokban foglalt prioritásokkal.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az EFFA regionális beruházási platformokból épül fel, amelyek a meglévő támogatásötvözési mechanizmusokból származó forrásokat és az EFFA-garanciát kombinálják.

(1)  Az EFFA regionális beruházási platformokból épül fel, amelyek a meglévő külső fellépési támogatásötvözési mechanizmusokból származó források alapján jönnek létre és amelyeknek kombinálniuk kell a saját támogatásötvözési műveleteiket, illetve az EFFA-garanciát.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az EFFA irányítási feladatait a Bizottság látja el.

(2)  Az EFFA irányítási feladatait a Bizottság látja el. A Bizottság szorosan együttműködik az EBB-vel és a többi támogatható partnerrel az EFFA-garancia operatív működtetését illetően. E célból létre kell hozni egy technikai munkacsoportot.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EFFA irányítását illetően a Bizottság munkáját egy stratégiai testület segíti.

Az EFFA irányításához egy stratégiai testület szolgál tanácsadással a Bizottság számára.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A stratégiai testület stratégiai útmutatást ad és támogatja a Bizottságot az EFFA-garancia felhasználására vonatkozó átfogó beruházási célok meghatározásában A stratégiai testület emellett elősegíti a regionális beruházási platformok közötti, illetve az EBB külső hitelezési megbízatása keretében végzett műveletekkel – köztük az EBB-rezilienciajavítási kezdeményezéssel – való koordinációt és koherenciát.

A stratégiai testület stratégiai útmutatást ad és támogatja a Bizottságot az EFFA-garancia felhasználására vonatkozó átfogó beruházási célok meghatározásában, akárcsak a beruházási keretek megfelelő és változatos földrajzi és tematikus lefedettségének ellenőrzésében, külön figyelmet szentelve a legkevésbé fejlett országoknak és az instabil államoknak. Gondoskodik arról, hogy az EFFA műveletei támogassák az Unió külső fellépéseinek és fejlesztéspolitikájának stratégiai prioritásait, és különösen irányadó elveit, illetve célkitűzéseit, ahogyan ezt az EUSZ 21. cikke és az EUMSZ 208. cikke előírja.

 

A stratégiai testület emellett elősegíti a koordinációt, a kiegészítő jelleget és a koherenciát a regionális beruházási platformok között, a külső beruházási terv három pillére között, a külső beruházási terv és a migrációval, valamint a 2030-as menetrend végrehajtásával kapcsolatos egyéb uniós intézkedések között, illetve az Unió külső finanszírozási eszközeivel és elkülönített alapjaival, az EBB által irányított külső hitelezési megbízási műveletekkel – köztük az EBB-rezilienciajavítási kezdeményezéssel és az AKCS beruházási kerettel.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A stratégiai testület a Bizottság, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a főképviselő), a tagállamok és az EBB képviselőiből áll. A Bizottság más hozzájárulókat is felkérhet a stratégiai testületben való tagságra, adott esetben figyelembe véve a testület álláspontját. A partnerországok, a releváns regionális szervezetek, a támogatható partnerek és az Európai Parlament adott esetben megfigyelő státuszt kaphatnak. A stratégiai testület társelnöki feladatait a Bizottság és a főképviselő látja el.

(2)  A stratégiai testület a Bizottság, a főképviselő, a hozzájáruló tagállamok és az EBB képviselőiből áll. A Bizottság más hozzájárulókat is felkérhet a stratégiai testületben való tagságra, adott esetben figyelembe véve a testület álláspontját. Az Európai Parlament megfigyelői státusszal rendelkezik. Az Európai Parlament által kijelölt megfigyelőknek teljes körű részvételi joguk van a tanácskozásokon, de nincs szavazati joguk. A partnerországok, a releváns regionális szervezetek, a támogatható partnerek és más érintettek adott esetben megfigyelő státuszt kaphatnak. A stratégiai testület társelnöki feladatait a Bizottság és a főképviselő látja el.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A stratégiai testület az első ülés alkalmával elfogadja eljárási szabályait, amelyben részletesen meghatározzák az évente megtartandó ülések számát, a testületi tagok szavazati jogait és a Bizottságnak benyújtandó eredményjelentéseket. A stratégiai testület üléseinek napirendjét és jegyzőkönyvét nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A stratégiai testület rendszeres konzultációkat szervez az érintett felekkel az EFFA irányultságáról és végrehajtásáról.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  A stratégiai testület az EFFA végrehajtási szakasza során a lehető leggyorsabban elfogadja és nyilvánosságra hozza azokat az iránymutatásokat, amelyek részletesen meghatározzák, hogy miként biztosítható, hogy az EFFA-műveletek megfeleljenek a 8. cikkben megállapított célkitűzéseknek és támogathatósági kritériumoknak.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2d)  Stratégiai iránymutatás során a stratégiai testület figyelembe veszi az Európai Parlament releváns állásfoglalásait, illetve a Tanács határozatait és következtetéseit.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

Regionális operatív tanácsok

 

(1)  Az egyes regionális beruházási platformokhoz operatív tanács tartozik.

 

(2)  Az operatív tanácsok támogatást nyújtanak a Bizottságnak a regionális és ágazati beruházási célok meghatározása és a regionális, ágazati és tematikus beruházási keretek kialakítása terén, valamint véleményezik a támogatásötvözési műveleteket és az EFFA-garancia felhasználását. Különösen a jövőbeni finanszírozási javaslatok kapcsán nyújtanak útmutatást, követik figyelemmel, és vizsgálják felül a folyamatban lévő projekteket, vizsgálják a projektekkel kapcsolatos eredményeket, illetve figyelik a jóváhagyott projektek portfólióját.

 

(3)  Az operatív tanácsok elnöki tisztségét a Bizottság tölti be, tagjai pedig a Bizottság képviselői, a főképviselő és a tagállamok mint szavazásra jogosult tagok, illetve adott esetben megfigyelőként jelen lehetnek a támogatható partnerek is. Az Európai Parlament megfigyelői státust kap.

 

(4)  A Bizottság és a főképviselő biztosítja az európai uniós küldöttségek, illetve a támogatható partnerek fokozott bevonását az operatív tanácsok munkájának előkészítésébe.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió kezdetben az afrikai és a szomszédsági partnerországokban visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnal lehívható garanciát nyújt a támogatható partnerek számára az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveletekhez.

(1)  Az Unió – a projekt életképességének gondos mérlegelését követően – visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnal lehívható garanciát nyújt a támogatható partnerek számára az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveletekhez.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az EFFA garanciaalapjának támogatnia kell a mellékletben felsorolt régiókban található partnerországokon belüli finanszírozási és beruházási műveleteket. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékletnek a z EFFA-garancia révén támogatható régiók listájával való kiegészítése érdekében.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A támogatható partnerek a vonatkozó garanciamegállapodás megkötését követő legfeljebb négyéves időszakban köthetnek szerződéseket a pénzügyi közvetítőkkel vagy a végső kedvezményezettekkel.

(3)  A támogatható partnerek a vonatkozó garanciamegállapodás megkötését követő legfeljebb négyéves időszakban köthetnek szerződéseket a társfinanszírozó, magánszférabeli partnerekkel, a pénzügyi közvetítőkkel vagy a végső kedvezményezettekkel.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az EFFA-garancia keretében támogatható finanszírozási és beruházási műveletek illeszkednek az uniós szakpolitikákhoz – különösen az Unió fejlesztési és szomszédságpolitikájához –, valamint a partnerországok stratégiáihoz és szakpolitikáihoz, továbbá az alábbi általános célok előmozdítására irányulnak:

(1)  Az EFFA-garancia keretében támogatható finanszírozási és beruházási műveletek összhangban vannak az EFFA céljával, ahogyan azt a 3. cikk előírja.Az ilyen műveletek illeszkednek az uniós szakpolitikákhoz – különösen az Unió fejlesztési és szomszédságpolitikájához –, valamint a partnerországok stratégiáihoz és szakpolitikáihoz. Az ilyen műveleteknél figyelembe kell venni a többi uniós és nemzetközi támogatást is annak biztosítása érdekében, hogy a műveletek és a többi kezdeményezés kiegészítsék egymást, továbbá a műveletek az alábbi célok előmozdítására irányulnak:

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a gazdasági és társadalmi fejlődés támogatása, különös tekintettel a fenntarthatóságra és a munkahelyteremtésre (mindenekelőtt a fiatalok és a nők számára), ezáltal kezelve a migráció kiváltó okait és hozzájárulva a származási országukba visszaküldött migránsok fenntartható visszailleszkedéséhez;

a)  a gazdasági és társadalmi fejlődés, valamint a 2030-ig tartó menetrend végrehajtásának támogatása, különös tekintettel a szegénység felszámolására, a fenntarthatóságra, előmozdítva a tisztességes foglalkoztatást, a gazdasági lehetőségeket, a készségeket és a vállalkozást, különösen a nemek egyenlőségét, illetve a fiatalok és a nők szerephez juttatását, ezáltal kezelve a migráció konkrét kiváltó okait, fokozva az alkalmazkodóképességet és hozzájárulva a származási országukba visszatérő migránsok fenntartható visszailleszkedéséhez, kellően figyelembe véve a jogállamiság, a helyes kormányzás és az emberi jogok megerősítését;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a társadalmi-gazdasági ágazatok fellendítése, különös tekintettel az infrastruktúrára – beleértve a fenntartható energiát –, a vízgazdálkodásra, a közlekedésre, az információs és kommunikációs technológiákra, a környezetre, a természeti erőforrások fenntartható hasznosítására és a kék növekedésre, a szociális infrastruktúrára, valamint a humántőkére, a társadalmi-gazdasági környezet javítása érdekében;

b)  a társadalmi-gazdasági ágazatok megerősítése, különös tekintettel az infrastruktúrára – beleértve a megújuló és fenntartható energiát –, a vízgazdálkodásra és a hulladékgazdálkodásra, a közlekedésre, az információs és kommunikációs technológiákra, a környezetre, a természeti erőforrások fenntartható hasznosítására, a fenntartható mezőgazdaságra és a kék növekedésre, a szociális infrastruktúrára, valamint a humántőkére, a társadalmi-gazdasági környezet javítása érdekében;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  finanszírozási források biztosítása a mikro-, kis- és középvállalkozások számára, kiemelt figyelmet fordítva a magánszektor fejlesztésére;

c)  finanszírozási források és támogatás biztosítása a magánszektor és a szövetkezeti ágazat fejlesztéséhez, különös figyelmet fordítva a helyi vállalatokra, illetve a mikro-, kis- és középvállalkozásokra, különösen a legkevésbé fejlett országokban és az instabil államokban lévőkre, ugyanakkor kezelve a piaci hiányosságokat és korlátozva a piactorzulásokat, illetve elősegítve az európai vállalatok bevonását;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a magánberuházásokat akadályozó szűk keresztmetszetek kezelését célzó pénzügyi eszközök biztosítása, beleértve a magánprojektek portfóliógaranciáira – például a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelgaranciákra, az infrastrukturális projektek konkrét kockázataira nyújtott garanciákra és az egyéb kockázati tőkére – nyújtott első veszteségviselő garanciákat;

d)  a szűk keresztmetszetek pénzügyi eszközök biztosítása révén való kezelése, beleértve a magánprojektek portfóliógaranciáira – például a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelgaranciákra, az infrastrukturális projektek konkrét kockázataira nyújtott garanciákra és az egyéb kockázati tőkére – nyújtott első veszteségviselő garanciákat; a biztosított pénzügyi eszközöket az érintett partnerország helyi valutájában is meghatározhatják;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a magánforrások tőkeáttételi hatásának maximalizálása a beruházási szűk keresztmetszetek felszámolása révén.

e)  a magánforrások tőkeáttételi hatásának maximalizálása a beruházási szűk keresztmetszetek felszámolása révén, kiemelt figyelmet fordítva a mikro-, kis- és középvállalkozásokra;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  hozzájárulás az éghajlat-politikához és a környezetvédelemhez, valamint a környezetgazdálkodáshoz, ezáltal az éghajlat szempontjából is előnyöket teremtve, a finanszírozás legalább 35 %-ának az éghajlat-politikához, a megújuló energiához és az erőforrás-hatékonysághoz hozzájáruló elemekkel rendelkező beruházások számára való előirányzásával.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az EFFA-garancia konkrétan olyan finanszírozási és beruházási műveleteket támogat, amelyek:

(2)  Az EFFA-garancia olyan finanszírozási és beruházási műveleteket támogat, amelyek piaci hiányosságokat vagy nem megfelelő beruházási helyzeteket kezelnek, és amelyek:

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  addicionalitást biztosítanak;

a)  a 2. cikk szerinti addicionalitást biztosítanak;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a más kezdeményezésekkel való komplementaritás biztosítása, biztosítva, hogy az EFFA műveletei egyértelműen elkülönüljenek, különösen az EBB által irányított, külső hitelezési megbízatás keretében végzett műveletektől;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  gazdasági és pénzügyi szempontból életképesek, figyelembe véve az állami vagy magánpartnerek által a projekthez nyújtott lehetséges támogatást és társfinanszírozást;

c)  gazdasági és pénzügyi szempontból életképesek, figyelembe véve az állami vagy magánpartnerek által a projekthez nyújtott lehetséges támogatást és társfinanszírozást, szem előtt tartva ugyanakkor a sajátos működési környezetet és az olyan országok kapacitásait, amelyeket instabil vagy konfliktus sújtotta országnak, a legkevésbé fejlett országok közé tartozónak vagy súlyosan eladósodott szegény országnak minősítettek, amelyekben kedvezményesebb feltételeket lehet biztosítani;

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  maximalizálják a magántőke mozgósítását.

e)  amennyiben lehetséges, maximalizálják a magántőke mozgósítását;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  tiszteletben tartják a hatékony fejlesztési együttműködésre vonatkozó puszani partnerség keretében elfogadott és a 2016 decemberében, Nairobiban újólag megerősített fejlesztéshatékonysági elveket, többek között a felelősségvállalással, az igazodással, az eredmények hangsúlyozásával, az átláthatósággal, a kölcsönös elszámoltathatósággal, valamint a segélyek szabad felhasználásúvá tételének célkitűzésével kapcsolatban; valamint

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb)  teljesítik az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottsága által megállapított fejlesztésfinanszírozási kritériumokat, figyelembe véve a magánszektor fejlődési sajátosságait is;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ec)  nemzetközileg elfogadott iránymutatások, elvek és egyezmények – többek között az ENSZ Felelős Befektetési Elvek, az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek, a multinacionális vállalatokra vonatkozó OECD-iránymutatások, az ENSZ Világélelmezés-biztonsági Bizottságának a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari rendszerekbe történő felelős befektetésre vonatkozó elvei, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményei, valamint az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi jog – maradéktalan tiszteletben tartása mellett kerülnek végrehajtásra;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az EFFA-garancia nem használható fel arra, hogy átvállalja az alapvető szolgáltatásokkal kapcsolatos állami felelősséget.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság eseti alapon engedélyezheti a különböző uniós eszközökből származó források kombinálását.

(3)  A Bizottság eseti alapon engedélyezheti a különböző uniós eszközökből származó források kombinálását olyan mértékben, amely az EFFA által támogatott beruházási projekt sikeréhez szükséges, feltéve, hogy az nem vezet az egyéb fejlesztési célkitűzésekkel kapcsolatos finanszírozások csökkenéséhez.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság konkrét régiókra vagy partnerországokra – vagy mindkettőre – vonatkozó beruházási kereteket hozhat létre, amelyek a 9. cikkben említett, egy bizonyos összegig EFFA-garanciával fedezett eszközökből finanszírozandó konkrét projektekre vagy a végső kedvezményezettek konkrét kategóriáira – vagy mindkettőre – irányulnak. A beruházási kereteken belüli pénzügyi támogatás iránti valamennyi kérelmet a Bizottsághoz kell benyújtani.

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a stratégiai testülettel folytatott konzultációt követően a 20a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával, beruházási keretek listájának létrehozása révén egészítse ki e rendeletet. A beruházási kereteket konkrét régiókra vagy partnerországokra – vagy mindkettőre – vonatkozóan hozza létre, amelyek a 9. cikkben említett, egy bizonyos összegig EFFA-garanciával fedezett eszközökből finanszírozandó konkrét projektekre vagy a végső kedvezményezettek konkrét kategóriáira – vagy mindkettőre – irányulnak.

 

A választott beruházási kereteket a piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek elemzésével kellően indokolni kell. Ezt az elemzést a Bizottság végzi a potenciálisan támogatható partnerekkel és érdekelt felekkel együttműködésben.

 

A regionális beruházási platformokon belül az EFFA-garancia jelentős részét az instabil és konfliktusok sújtotta országok, a kontinentális országok és a legkevésbé fejlett országok számára irányozzák elő.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság létrehoz és közzétesz egy, az e cikkben meghatározott jogosultsági követelményeknek megfelelő eredménytáblát, amelyet az EFFA-garancia által támogatott potenciális és tényleges műveletek független és átlátható értékelésére használnak. A Bizottság közzéteszi az értékelései eredményeit.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  kölcsönök;

a)  kölcsönök, ideértve a helyi valutában nyújtott kölcsönöket is;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  valamely tagállam magánjoga alapján működő és megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtó szervezetek, a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának vii. alpontjától eltérve;

e)  valamely tagállam magánjoga alapján működő és megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtó szervezetek, a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának vii. alpontjától eltérve, amelyek közzéteszik, hogy mely külső pénzügyi tényezőket („környezeti, társadalmi és irányítási” kritériumokat) – mint az éghajlatváltozás, az erőforrások szűkössége, rosszul kiigazított vezetői juttatások vagy a korrupció – tekintik a vagyonkezelői feladatok részének.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság egyenlő versenyfeltételeket biztosít a támogatható partnerek számára és előmozdítja közöttük az együttműködést. Gondoskodik arról, hogy az EFFA végrehajtási szakaszaiban ne alakuljon ki összeférhetetlenség. A kiegészítő jelleg biztosítása érdekében a támogatható partnerek minden fontos információt megadnak az EFFA által finanszírozottól eltérő műveleteikről.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A támogatható partnereket meghívhatják az e rendelet hatálya alá eső finanszírozási és beruházási műveletekről szóló eszmecserére az Európai Parlamentbe.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EFFA-garanciamegállapodás hatálya és feltételei

Az EFFA-garancia hatálya és feltételei

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok garancia vagy készpénz formájában járulhatnak hozzá az EFFA Garanciaalaphoz. A Bizottság jóváhagyása esetén egyéb hozzájárulók is hozzájárulhatnak készpénz formájában.

A tagállamok és az EFTA-tagországok garancia vagy készpénz formájában járulhatnak hozzá az EFFA Garanciaalaphoz. A Bizottság jóváhagyása esetén egyéb hozzájárulók is hozzájárulhatnak készpénz formájában.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a megerősített hozzájárulásokról.

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a megerősített hozzájárulásokról.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok kérésére az általuk tett hozzájárulások konkrét régiókra, országokra, ágazatokra vagy beruházási keretekre irányuló projektekhez rendelhetők hozzá.

A tagállamok kérésére az általuk tett hozzájárulások a stratégiai testület jóváhagyását követően konkrét régiókra vagy meglévő beruházási keretekre irányuló projektekhez rendelhetők hozzá.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az EFFA-garancia végrehajtási időszakában az EFFA-garanciafedezetből legalább 400 000 000 EUR összeget a 11. EFA keretében támogatható partnerországokban megvalósítandó beruházásokra kell fordítani.

(5)  Az EFFA-garancia végrehajtási időszakában az EFFA-garanciafedezetből legalább 400 000 000 EUR összeget a 11. EFA keretében támogatható partnerországokban megvalósítandó beruházásokra kell fordítani, a Cotonoui Partnerségi Megállapodás célkitűzéseivel összhangban.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az EFFA-garanciafedezetből legalább 100 000 000 EUR összeget a keleti és déli szomszédság partnerországaiban megvalósítandó beruházásokra kell fordítani, a 232/2014/EU rendelettel összhangban.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A garanciamegállapodásokat – néhány kivételtől eltekintve – nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  e rendelet célkitűzései, az igényfelmérés és a várható eredmények jelzése, figyelembe véve a vállalati társadalmi felelősségvállalás előmozdítását, különösen valamennyi nemzetközileg elfogadott – de elsősorban a 8. cikk (2) bekezdésének ec) pontjában felsorolt – iránymutatás, elv és jogi eszköz tiszteletben tartása révén.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a garancia ellentételezése;

b)  a garancia ellentételezése, amelynek tükröznie kell a kockázat szintjét; az ellentételezésnek a kedvezményesebb feltételek biztosítása érdekében részben támogathatónak kell lennie kellően indokolt esetekben, különösen a 8. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett országokban;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  szilárd, biztonságos és hozzáférhető panasztételi eljárás az egyének, a munkavállalók, a közösségek és olyan civil társadalmi szervezetek számára, amelyeket hátrányosan érinthetnek a támogatható partnerek műveletei vagy az EFFA által támogatott beruházás.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a partner azon saját forrásainak összege, amelyeket kész mozgósítani a beruházási keret céljaira.

c)  a partner azon saját, illetve a magánszektor által társfinanszírozott forrásainak összege, amelyeket kész mozgósítani a beruházási keret céljaira.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tagállamok és az egyéb hozzájárulók esetleges hozzájárulásai;

b)  a tagállamok, az EFTA-tagországok és az egyéb hozzájárulók esetleges hozzájárulásai;

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a többletet vissza kell fizetni az Unió általános költségvetésébe;

a)  e cikk (8) bekezdésének sérelme nélkül, a többlet a 966/2012/EU, Euratom rendelet 21. cikke (4) bekezdésének megfelelően belső címzett bevételt képez az Unió fejlesztési együttműködési és szomszédsági eszközeinek javára;

Módosítás     89

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  2021. január 1-jétől, amennyiben az EFFA-garanciából történő lehívások következtében a Garanciaalap tartalékainak szintje az (5) bekezdésben említett feltöltési ráta 50 %-a alá csökken, a Bizottság jelentést nyújt be az EFFA Garanciaalap feltöltéséhez esetleg szükséges rendkívüli intézkedésekről.

(7)  2021. január 1-jétől, amennyiben az EFFA-garanciából történő lehívások következtében a Garanciaalap tartalékainak szintje az (5) bekezdésben említett feltöltési ráta 50 %-a alá csökken, a Bizottság jelentést nyújt be:

 

a)   a hiány okáról, részletes magyarázatokkal, valamint

 

b)   amennyiben erre szükség mutatkozik, az EFFA Garanciaalap feltöltéséhez esetleg szükséges minden rendkívüli intézkedésről.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az EFFA-garancia lehívását követően az EFFA Garanciaalap számára biztosított, a (2) bekezdés c), d) és e) pontjában említett forrásoknak a feltöltési ráta (5) bekezdésben említett szintjének eléréséhez szükséges forrásokon felüli részét a 7. cikk (2) bekezdésében előírt kezdeti beruházási időszakban kell felhasználni az EFFA-garancia eredeti összegének visszaállítására.

(8)  Az EFFA-garancia lehívását követően az EFFA Garanciaalap számára biztosított, a (2) bekezdés c), d) és e) pontjában említett forrásoknak a feltöltési ráta (5) bekezdésben említett szintjének eléréséhez szükséges forrásokon felüli részét vagy az e cikk (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott többleteket először a 7. cikk (3) bekezdésében előírt maximális időszakban kell felhasználni az EFFA-garancia eredeti összegének visszaállítására.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   Gyakoriság és feltételek A Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletekről. A jelentést nyilvánosságra kell hozni. A jelentés a következő elemeket tartalmazza:

(1)   Gyakoriság és feltételek A Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletekről. A jelentést nyilvánosságra kell hozni. A jelentés a következő elemeket tartalmazza:

a)   az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletek értékelése műveleti, ágazati, országos és regionális szinten, valamint az e rendelettel való összhang szempontjából;

a)   az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletek értékelése műveleti, ágazati, országos és regionális szinten, valamint az e rendelettel való összhang szempontjából;

b)   az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletek hozzáadott értékére, a mozgósított magánforrásokra, a becsült és a tényleges teljesítményre, valamint az eredményekre és hatásokra vonatkozó összesített értékelés, amely kitér a munkahely-teremtési hatásra is;

b)   az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletek hozzáadott értékére, a mozgósított magánforrásokra, a becsült és a tényleges teljesítményre, valamint az eredményekre és hatásokra vonatkozó összesített értékelés a 8. cikk (4a) bekezdésében meghatározott eredménytábla alapján, amely kitér a tisztességes munkahelyek teremtésére, a szegénység felszámolására és a migráció kiváltó okainak kezelésére gyakorolt hatásra, és amennyiben lehetséges, tartalmaz nemek szerint lebontott adatokat is;

 

ba)   annak értékelése, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó műveletek milyen mértékben járulnak hozzá a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott általános célkitűzések megvalósításához, valamint különösen a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend fenntartható fejlesztési céljainak eléréséhez összességében nyújtott hozzájárulás és a Párizsi Megállapodás végrehajtásának értékelése;

c)   az EFFA-garancia igénybevételére vonatkozó követelményeknek való megfelelés és az egyes benyújtott javaslatokra meghatározott fő teljesítménymutatók értékelése;

c)   az EFFA-garancia igénybevételére vonatkozó követelményeknek való megfelelés és az egyes benyújtott javaslatokra meghatározott fő teljesítménymutatók értékelése;

d)   az EFFA-garanciával fedezett műveletek tőkeáttételi hatásának értékelése;

d)   az EFFA-garanciával fedezett műveletek tőkeáttételi hatásának értékelése;

e)   a kedvezményezettek számára folyósított pénzösszegek és az egyes partnerek finanszírozási és beruházási műveleteinek összesített értékelése;

e)   a kedvezményezettek számára folyósított pénzösszegek és az egyes partnerek finanszírozási és beruházási műveleteinek összesített értékelése;

f)   a támogatható partnerek finanszírozási és beruházási műveletei által képviselt hozzáadott érték, illetve az ezen műveletekhez kapcsolódó teljes kockázat értékelése;

f)   az addicionalitás és a támogatható partnerek finanszírozási és beruházási műveletei által képviselt hozzáadott érték, illetve az ezen műveletekhez kapcsolódó teljes kockázat értékelése;

g)   az EFFA-garancia lehívására, a veszteségre, a megtérülésre, a behajtott összegre és a kapott egyéb befizetésekre vonatkozó részletes információk;

g)   az EFFA-garancia lehívására, a veszteségre, a megtérülésre, a behajtott összegre és a kapott egyéb befizetésekre vonatkozó részletes információk;

h)   a támogatható partnerek által e rendelet hatálya alatt végrehajtott finanszírozási és beruházási műveletek független külső ellenőr által ellenőrzött pénzügyi beszámolói.

h)   a támogatható partnerek által e rendelet hatálya alatt végrehajtott finanszírozási és beruházási műveletek független külső ellenőr által ellenőrzött pénzügyi beszámolói;

 

ha)   a külső beruházási terv második és harmadik pillére keretében kialakított fellépések, valamint a közöttük és az EFFA-garancia által támogatott műveletek közötti szinergiák értékelése, különös tekintettel a korrupció és a szervezett bűnözés, illetve az illegális pénzmozgások elleni küzdelemre, a jó kormányzásra, a helyi pénzügyi piacok bevonására, a vállalkozói készség, illetve a helyi üzleti környezet fejlesztésére, az emberi jogok tiszteletben tartására és a jogállamiságra, valamint a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő szakpolitikákra;

 

hb)   annak értékelése, hogy az EFFA-műveletek megfelelnek-e a nemzetközileg elfogadott fejlesztéshatékonysági elveknek.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság 2020. december 31-ig értékeli az EFFA működését. A Bizottság az e rendelet alkalmazásának független értékelését is tartalmazó értékelő jelentését benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Abban az esetben, ha a jóváhagyott finanszírozási és beruházási műveletek 2020. június 30. előtt teljes mértékben felhasználják az EFFA-garancia rendelkezésre álló összegét, a Bizottság haladéktalanul benyújtja az említett jelentést.

(1) A Bizottság 2019. december 31-ig értékeli az EFFA működését, irányítását, illetve az e rendelet célkitűzéseihez tett hatékony hozzájárulását. A Bizottság az e rendelet alkalmazásának független külső értékelését is tartalmazó értékelő jelentését benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyet az e rendelet módosítására irányuló, különösen a 7. cikk (2) bekezdésében említett kezdeti beruházási időszak meghosszabbítása céljából egy indokolással ellátott javaslat kísér. Az értékelő jelentést a Számvevőszék véleménye kíséri.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság 2020. december 31-ig, majd azt követően háromévente értékeli az EFFA Garanciaalap használatát. A Bizottság benyújtja értékelő jelentését az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az értékelő jelentést a Számvevőszék véleménye kíséri.

(2)  A Bizottság 2019. december 31-ig, majd azt követően háromévente értékeli az EFFA Garanciaalap használatát és működését. A Bizottság benyújtja értékelő jelentését az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az értékelő jelentést a Számvevőszéknek az EFFA Garanciaalap kezeléséről, valamint az EFFA-műveletek eredményességéről és addicionalitásáról szóló véleménye kíséri. Amennyiben az EFFA Garanciaalap kiigazítására van szükség, vagy abban az esetben, ha az EFFA Garanciaalap időtartamát 2020 utánra is kiterjesztik, az értékelő jelentéshez csatolni kell az e rendelet megfelelő módosítására irányuló jogalkotási javaslatot is.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17. cikk

17. cikk

Átláthatóság és az információk nyilvánosságra hozatala

Átláthatóság, kommunikáció és az információk nyilvánosságra hozatala

A támogatható partnerek – a dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférésre vonatkozó uniós átláthatósági politikával és a vonatkozó általános uniós elvekkel összhangban – weboldalukon nyilvánosan hozzáférhetővé teszik az e rendelet hatálya alá tartozó, EFFA-garanciával fedezett valamennyi finanszírozási és beruházási művelettel kapcsolatos információkat, különösen azt illetően, hogy e műveletek miként járulnak hozzá e rendelet követelményeinek teljesítéséhez.

(1)   A támogatható partnerek – a dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférésre és az adatvédelemre vonatkozó uniós átláthatósági politikával és a vonatkozó uniós szabályokkal összhangban – weboldalukon proaktív módon és rendszeresen nyilvánosan hozzáférhetővé teszik az e rendelet hatálya alá tartozó, EFFA-garanciával fedezett valamennyi finanszírozási és beruházási művelettel kapcsolatos információkat, különösen azt illetően, hogy e műveletek miként járulnak hozzá e rendelet célkitűzéseinek és követelményeinek teljesítéséhez. Lehetőség szerint ezeket az információkat projektszintre lebontva kell megadni. Ezeknek az információknak mindig figyelembe kell venniük a bizalmas és érzékeny üzleti információk védelmét.

 

(2)   A Bizottság weboldalán közzéteszi a finanszírozási és beruházási művelettel kapcsolatos információkat, valamint az összes garanciamegállapodás lényegi elemeit, többek között a partnerek jogi identitására, várható fejlesztési kedvezményeire és panasztételi eljárásaira vonatkozó információt a 12. cikk (3) bekezdésének ea) pontjával összhangban.

 

(3)   A támogatható partnereknek az e rendelettel összhangban EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletekről általuk közzétett tájékoztatókban látható módon kell megjeleníteniük az uniós támogatást.

 

(4)   Az Európai Unió küldöttségeinek a civil társadalom és a nagyközönség részére szánt közleményeikbe bele kell foglalniuk az EFFA által kínált finanszírozási lehetőségekre vonatkozó információt.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17a. cikk

 

Panasztételi és jogorvoslati mechanizmus

 

A Bizottság létrehoz egy központi uniós panasztételi mechanizmust az EFFA által támogatott összes projekt számára. Az uniós panasztételi mechanizmussal az EFFA műveleteiben érintett érdekelt felek, valamint azok az érdekelt felek léphetnek közvetlenül kapcsolatba, akik nem elégedettek azzal, ahogy panaszaikat az EFFA-partnerek panasztételi mechanizmusai keretében kezelték.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendeletnek megfelelően végrehajtott tevékenységek külső ellenőrzését a Számvevőszék végzi, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikkével összhangban.

(1)  Az e rendeletnek megfelelően végrehajtott tevékenységek külső ellenőrzését a Számvevőszék végzi, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikkével összhangban, így a tevékenységek az EUMSZ 319. cikke szerint a mentesítési eljárás alá tartoznak.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E cikk (1) bekezdése céljából a Számvevőszék kérésére – az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdésével összhangban – hozzáférést biztosítanak számára a feladata elvégzéséhez szükséges valamennyi dokumentumhoz, illetve információhoz.

(2)  E cikk (1) bekezdése céljából a Számvevőszék kérésére – az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdésével összhangban – hozzáférést biztosítanak számára az ellenőrzési feladatai elvégzéséhez szükséges valamennyi dokumentumhoz, illetve információhoz.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  2020. június 30-ig, majd ezt követően háromévente a Számvevőszék különjelentést tesz közzé az EFFA Garanciaalap felhasználásáról, valamint az EFFA hatékonyságáról és eredményességéről.

Módosítás     99

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság vagy a támogatható partnerek haladéktalanul értesítik az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), és rendelkezésére bocsátják a szükséges információkat, ha az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveletek előkészítésének, végrehajtásának vagy lezárásának bármely szakaszában megalapozottan feltételezhetik, hogy csalás, korrupció, pénzmosás vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység folyik.

(1)  Ha a Bizottság az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveletek előkészítésének, végrehajtásának vagy lezárásának bármely szakaszában a Bizottság vagy támogatható partnerei megalapozottan feltételezhetik, hogy csalás, korrupció, hűtlen kezelés, pénzmosás vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység folyik, haladéktalanul értesítik az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), és rendelkezésére bocsátják a teljes körű és alapos vizsgálat lefolytatásához szükséges információkat.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben és a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletben megállapított rendelkezéseknek és eljárásoknak megfelelően az OLAF az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében vizsgálati cselekményeket, köztük helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet annak megállapítása érdekében, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó bármely finanszírozási és beruházási művelettel kapcsolatban történt-e csalás, korrupció, pénzmosás vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit érintő jogellenes tevékenység. Az OLAF a vizsgálati tevékenysége keretében szerzett bármely információt továbbíthatja az érintett tagállamok illetékes hatóságainak.

A 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben és a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletben megállapított rendelkezéseknek és eljárásoknak megfelelően az OLAF az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében vizsgálati cselekményeket, köztük helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet annak megállapítása érdekében, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó bármely finanszírozási és beruházási művelettel kapcsolatban történt-e csalás, korrupció, hűtlen kezelés, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, adócsalás és adókijátszás vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit érintő jogellenes tevékenység. Az OLAF a vizsgálati tevékenysége keretében szerzett bármely információt továbbíthatja az érintett tagállamok illetékes hatóságainak.

Módosítás     101

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az ilyen jogellenes tevékenységek bizonyítást nyernek, a támogatható partnerek behajtásra irányuló intézkedéseket hoznak az ilyen tevékenységekkel érintett, e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteik tekintetében.

Amennyiben az ilyen jogellenes tevékenységek bizonyítást nyernek, a támogatható partnerek behajtásra irányuló intézkedéseket hoznak az ilyen tevékenységekkel érintett, e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteik tekintetében, továbbá az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátják a vizsgálathoz és az esetleges vádemeléshez szükséges információkat.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A támogatható partnerek finanszírozási és beruházási műveleteik során nem támogathatnak jogellenes célból – például pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, adócsalás és adókijátszás, korrupció vagy az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás céljából – végzett tevékenységeket. A támogatható partnerek az Unió, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vagy a Pénzügyi Akció Munkacsoport szabályai alapján gyengén szabályozottnak vagy nem együttműködőnek minősített országokkal és területekkel szembeni politikájukkal összhangban – nem vehetnek részt olyan finanszírozási vagy beruházási műveletben, amely nem együttműködő országban vagy területen található gazdasági egységen keresztül kerül végrehajtásra.

(1)  A támogatható partnerek finanszírozási és beruházási műveleteik során nem támogathatnak jogellenes célból – például (de nem kizárólag) pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, szervezett bűnözés, adócsalás és adókijátszás, korrupció vagy az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás vagy egyéb tevékenységek céljából – végzett tevékenységeket. Különösen, a támogatható partnerek nem vehetnek részt az olyan országban vagy területen található gazdasági egységen keresztül végzendő finanszírozási vagy beruházási műveletben sem, amely nem működik együtt az Unióval az átláthatósággal és az információcserével kapcsolatos, nemzetközileg elfogadott adóügyi standardok alkalmazása terén, továbbá nem tarthatnak fenn üzleti kapcsolatokat ilyen országokban vagy területeken székhellyel rendelkező szereplőkkel. A támogatható partnerek az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteik során nem alkalmazhatnak adókikerülési struktúrákat, mindenekelőtt agresszív adótervezési megoldásokat, vagy az uniós jogban, – ideértve a bizottság ajánlásokat és közleményeket is – meghatározott, jó adóügyi kormányzásra vonatkozó uniós elveknek nem megfelelő gyakorlatokat, illetve ilyenekben nem vehetnek részt. Pénzügyi közvetítőkkel való szerződéskötés esetén a támogatható partnereknek át kell ültetniük az ebben a bekezdésben említett követelményeket a vonatkozó szerződésekbe, és azok betartására vonatkozóan országonkénti jelentéstételt kell kérnie.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A támogatható partnerek pénzügyi és beruházási műveleteik során a pénzügyi rendszernek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló uniós jogban – különösen az (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendeletben35 és az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvben36 – előírt elveket és normákat alkalmazzák. A támogatható partnerek az e rendelet alapján történő közvetlen finanszírozást és közvetítőkön keresztül végrehajtott finanszírozást egyaránt a tényleges tulajdonosra vonatkozó információknak az (EU) 2015/849 irányelv szerinti felfedésétől teszik függővé.

(2)  A támogatható partnerek pénzügyi és beruházási műveleteik során a pénzügyi rendszernek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló uniós jogban – különösen az (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendeletben35 és az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvben36 – előírt elveket és normákat alkalmazzák. A támogatható partnerek az e rendelet alapján történő közvetlen finanszírozást és közvetítőkön keresztül végrehajtott finanszírozást egyaránt a tényleges tulajdonosra vonatkozó információknak az (EU) 2015/849 irányelv (az Unió pénzmosásellenes irányelve) szerinti felfedésétől teszik függővé, valamint a 2013/36/EU irányelv 89. cikkének (1) bekezdésével összhangban országonkénti bontásban közzéteszik a bejelentett adatokat.

__________________

__________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/847 rendelete a pénzátutalásokat kísérő adatokról és a 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/847 rendelete a pénzátutalásokat kísérő adatokról és a 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 1. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésének időpontjától 2020. december 31-ig felhatalmazást kap a 6. és 8. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. és 8. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban foglalt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 6. és 8. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

MELLÉKLET

 

Az EFFA-garancia keretében támogatható régiók:

 

  Afrika, beleértve a Cotonoui Partnerségi Megállapodást aláíró afrikai országokat;

 

  A 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt, szomszédságbeli partnerországok.


INDOKOLÁS

2014. szeptember 14-én a Bizottság előterjesztett egy, az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) létrehozására irányuló javaslatot, melynek célja Afrikába és az EU keleti és déli szomszédságába irányuló, legfeljebb 44 milliárd euró összegű beruházás mozgósítása, ahol az induló tőke az uniós költségvetésből és az Európai Fejlesztési Alapból (EFA) származik. A 2015-ben indított Európai beruházási terv által inspirált kezdeményezés célja, hogy az EFFA egységes égisze alá vonjon két elemet:

•  Egy új, 1,5 milliárdos EFFA Garanciaalapot, amelyet 50%-ban az uniós költségvetés (350 millió EUR) és 50%-ban az EFA finanszíroz (400 millió euró);

•  Az Afrika és a szomszédság tekintetében meglévő támogatásötvözési keretek (vagyis amikor az Unió vissza nem térítendő támogatásait pénzügyi intézményektől származó hitelekkel vagy egyéb termékekkel ötvözik), amelynek becsült szintje 2,6 milliárd EUR.

Az EFFA olyan regionális beruházási platformokból épülne fel, amelyek kombinálják az EFFA-garanciából és a támogatásötvözési keretekből származó forrásokat. A Bizottság igazgatná, és olyan pénzügyi intézményekkel együttműködésben hajtanák végre, mint az EBB, az EBRD, illetve nemzetközi, regionális és nemzeti fejlesztési bankok.

Az EFFA a külső beruházási terv első pillére, amelynek keretében a Bizottság tervezi többek között a partnerországokban való műszaki segítségnyújtás javítását (második pillér), valamint a beruházási körülmények és az átfogó szakpolitikai környezet ezekben az országokban való javítására irányuló munkát (harmadik pillér). A külső beruházási terv több kezdeményezés/szakpolitika keresztmetszetében áll:

•  A 2030-ig szóló fenntartható fejlesztési célok, az addisz-abebai cselekvési program és az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodás, amelyet 2015 második felében fogadtak el;

•  Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikára vonatkozó, 2016 júniusában ismertetett globális stratégiája, valamint a fejlesztési politikáról szóló 2017. évi európai konszenzus;

•  A meglévő európai fejlesztési és szomszédságpolitikák;

•  Az európai migrációs stratégia keretében harmadik országokkal szintén 2016. júniusában indított partnerségi keret.

A fő feltételezés szerint a beruházások és a magánszektor innovatív finanszírozás révén való támogatása élénkítheti a foglalkoztatást, a növekedést és a stabilitást a fejlődő országokban, ekként kezelve a migráció kiváltó okait. A külső beruházási terv keretében a Bizottság az EBB által külső hitelezési megbízatásának meghosszabbítását is javasolta.

Az előadók nagyrészt üdvözli a Bizottság javaslatát, és felkérik a Külügyi, a Fejlesztési és a Költségvetési Bizottságot, hogy használják fel az e jogalkotási eljárás által nyújtott lehetőséget az EFFA kialakításának és célkitűzéseinek javítására, hogy sikeres lehessen.

Az előadók különösen a következők tekintetében végzett munkát javasolnak:

•  Az EFFA célkitűzései az uniós fejlesztési és külső politikák elfogadott elvei és a jelenlegi migrációs kihívás összefüggésében;

•  Az EFFA irányítási és igazgatási struktúrája, nevezetesen a stratégiai testület és a műveleti testület megbízatásai, illetve az Európai Bizottság szerepe;

•  A beruházási keretek és mutatók meghatározása;

•  A külső beruházási terv egyéb pilléreivel, egyéb uniós eszközökkel és kezdeményezésekkel, valamint az EBB külső tevékenységeivel való összhang;

•  Az EFFA finanszírozási és beruházási műveletei által képviselt addicionalitás, amely magasabb kockázatot hordoz;

•  További fejlesztési eredmények, különösen a kevésbé fejlett országok esetében;

•  Az elszámoltathatóságra, jelentéstételre és átláthatóságra, illetve az adóügyekre vonatkozó rendelkezések;

•  Az EFFA földrajzi hatályának meghatározására irányuló eljárás;

•  Az Európai Parlament szerepe.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (12.4.2017)

a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Fenntartható Fejlődési Alapról (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA Garanciaalap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

A vélemény előadója: Indrek Tarand

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot, a Fejlesztési Bizottságot és a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy vegyék figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  A kezdetben Afrikában és az uniós szomszédságban megvalósítandó beruházások támogatásához szükség van az EU ambiciózus külső beruházási tervére, amely előmozdítja az Egyesült Nemzetek 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjében (a továbbiakban: a 2030-ig tartó menetrend) meghatározott fenntartható fejlődési célokat, valamint a nemrégiben felülvizsgált európai szomszédságpolitika keretében tett kötelezettségvállalásokat, így egyúttal a migráció kiváltó okait is kezeli. A külső beruházási terv szintén hozzájárul a Párizsi Megállapodás (COP 21) végrehajtásához.

(1)  Az Afrikában és az uniós szomszédságban megvalósítandó beruházások támogatásához szükség van az EU ambiciózus külső beruházási tervére, amely előmozdítja az Egyesült Nemzetek 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjében (a továbbiakban: a 2030-ig tartó menetrend) meghatározott fenntartható fejlesztési célokat, valamint a nemrégiben felülvizsgált európai szomszédságpolitika keretében tett kötelezettségvállalásokat, így egyúttal a migráció egyik legfontosabb kiváltó okát is kezeli. A külső beruházási terv szintén hozzájárul a Párizsi Megállapodás (COP 21) végrehajtásához.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A külső beruházási tervbe be kell ágyazni a fejlesztési célú finanszírozásra vonatkozó addisz-abebai cselekvési menetrend kapcsán tett uniós kötelezettségvállalásokat. A tervnek emellett lehetővé kell tennie az európai befektetők és magáncégek – köztük a kis- és középvállalkozások – számára, hogy hatékonyabban kivegyék részüket a partnerországok fenntartható fejlődéséből.

(2)  A külső beruházási tervbe be kell ágyazni a fejlesztési célú finanszírozásra vonatkozó addisz-abebai cselekvési menetrend kapcsán tett uniós kötelezettségvállalásokat. A tervnek emellett lehetővé kell tennie az európai befektetők és magáncégek – különösen a kis- és középvállalkozások – számára, hogy hatékonyabban hozzájáruljanak a partnerországok fenntartható fejlődéséhez, nagy hangsúlyt helyezve a „fenntarthatóságra”.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A külső beruházási terv feladata, hogy integrált pénzügyi csomagot biztosítson az azon országokra irányuló beruházások finanszírozásához, amelyek az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai által 2000. június 23-án Cotonouban aláírt partnerségi megállapodás részes felei, valamint amelyek részt vesznek a szomszédságpolitikában, és ezáltal növekedési és foglalkoztatási lehetőségeket teremtsen, maximalizálja az addicionalitást, innovatív termékeket nyújtson és magánforrásokat vonjon be.

(4)  A külső beruházási terv feladata, hogy integrált pénzügyi csomagot biztosítson az azon afrikai országok régióira irányuló beruházások finanszírozásához, amelyek az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött, 2000. június 23-án Cotonouban aláírt partnerségi megállapodás (AKCS–EK partnerségi megállapodás) részes felei, valamint részt vesznek a szomszédságpolitikában. Ez további növekedési és foglalkoztatási lehetőségeket teremt, maximalizálja az addicionalitást és további magánforrások felhasználásának ösztönzése által hozzájárul innovatív termékek előállításához, valamint a fenntartható fejlődés és a körforgásos gazdaság előmozdításához. Földrajzilag kiegyensúlyozott megközelítést kell biztosítani annak érdekében, hogy az AKCS–EU partnerségi megállapodás valamennyi aláírójának és valamennyi szomszédságpolitikai partnerországnak egyenlő esélye legyen hozzáférni az európai innovációs partnerség keretében nyújtott finanszírozáshoz.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Európai Számvevőszéknek az Unió külkapcsolataiban alkalmazott támogatásötvözésről szóló megállapításai fényében1a – amelyek rávilágítottak arra, hogy a vizsgált projekteknek közel fele esetében nem volt kellő bizonyíték a támogatások indokoltságára, és számos érintett esetben utaltak jelek arra, hogy a beruházásokra uniós hozzájárulás nélkül is sor került volna – rendkívül fontos, hogy támogatásötvözést csak akkor szabad alkalmazni, ha a Bizottság egyértelműen tudja bizonyítani az általa képviselt hozzáadott értéket.

 

____________

 

1a Az Európai Számvevőszék 16/2014. sz., „A regionális beruházási eszközök által nyújtott támogatások és a pénzintézeti hitelek ötvözésének eredményessége az Unió külső politikáinak támogatása szempontjából” című különjelentése

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az EFFA egy egyablakos rendszer keretében fogadja be a pénzügyi intézményektől és az állami vagy magánbefektetőktől érkező finanszírozási javaslatokat, és változatos pénzügyi támogatási eszközöket biztosít a támogatható beruházások számára. Az EFFA-garancia fedezetét az EFFA Garanciaalap biztosítja. Az EFFA innovatív eszközöket alkalmaz a beruházások támogatása és a magánszektor bevonása érdekében.

(6)  Az EFFA egy egyablakos rendszer keretében fogadja be a pénzügyi intézményektől és az állami vagy magánbefektetőktől érkező finanszírozási javaslatokat, iránymutatást nyújt és minden szükséges információt megad a fejlesztési tevékenységekbe beruházni kívánó befektetők számára, és változatos pénzügyi támogatási eszközöket biztosít a támogatható beruházások számára. Az EFFA-garancia fedezetét az EFFA Garanciaalap biztosítja. Az EFFA innovatív eszközöket alkalmaz a partnerországok fenntartható fejlődésére irányuló beruházások támogatása és a magánszektor bevonása érdekében.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A stratégiai testület emellett segíti a Bizottságot a stratégiai irányvonalak és az átfogó beruházási célok meghatározásában. A stratégiai testület ugyancsak előmozdítja a regionális platformokkal való koordinációt és koherenciát. Ennek köszönhetően biztosított a külső tevékenység különböző eszközeinek egymást kiegészítő jellege. A stratégiai testület társelnöki feladatait a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője együttesen látja el az Unió külpolitikai céljaival és harmadik országokkal fennálló partnerségi kereteivel való összhang és koherencia biztosítása érdekében.

(8)  A stratégiai testület emellett segíti a Bizottságot a stratégiai irányvonalak és az átfogó beruházási célok meghatározásában. A stratégiai testület ugyancsak előmozdítja a regionális platformokkal való koordinációt, együttműködést és koherenciát. Ennek köszönhetően biztosított a külső tevékenység különböző eszközeinek egymást kiegészítő jellege és a köztük lévő szinergiák megerősítése. A stratégiai testület társelnöke a Bizottság első alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az Unió külpolitikai céljaival és harmadik országokkal fennálló partnerségi kereteivel való összhang és koherencia biztosítása érdekében.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az EFFA-garancia nem használható olyan nagyszabású infrastrukturális projektek finanszírozására, amelyek a munkahelyteremtésre csekély hatást gyakorolnak, és amelyek költség-haszon aránya miatt a beruházás nem fenntartható. Az EFFA-garancia csak olyan projekteket finanszírozhat, amelyek végrehajtása alapos és független előzetes értékelés és megfelelő költség-haszon elemzés alapján nem vitatott környezeti, pénzügyi és társadalmi szempontból.

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az EFFA-garancia hatásának fokozása céljából – az érintett régiók igényeit figyelembe véve – a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy garancianyújtás vagy pénzbefizetés útján tegyék meg hozzájárulásaikat. A hozzájárulások hozzárendelhetők egy adott régióhoz, ágazathoz vagy beruházási kerethez.

(14)  Az EFFA-garancia hatásának fokozása céljából – az érintett régiók azon igényeit figyelembe véve, hogy növeljék a fenntartható fejlődéshez hozzájáruló projektekbe történő beruházásokat és finanszírozást, és méltányos foglalkoztatási lehetőségeket teremtsenek – a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy garancianyújtás vagy pénzbefizetés útján tegyék meg hozzájárulásaikat. A hozzájárulások hozzárendelhetők egy adott régióhoz, ágazathoz vagy beruházási kerethez.

Módosítás     9

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A Bizottság az európai polgárokkal szembeni elszámoltathatóság biztosítása érdekében minden évben jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletekről. A jelentést nyilvánosságra kell hozni annak érdekében, hogy az érdekelt felek – köztük a civil társadalom képviselői – megtehessék észrevételeiket. A Bizottság emellett az elszámoltathatóság és az átláthatóság biztosítása érdekében évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EFFA Garanciaalap kezeléséről.

(16)  A Bizottság az európai polgárokkal szembeni elszámoltathatóság biztosítása érdekében minden évben jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletekről. A jelentést nyilvánosságra kell hozni annak érdekében, hogy az érdekelt felek – köztük a civil társadalom képviselői – megtehessék észrevételeiket. A Bizottság emellett az elszámoltathatóság, az átláthatóság és az irányítás eredményességének biztosítása érdekében évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EFFA Garanciaalap kezeléséről.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Az Európai Számvevőszék 14/2014. sz. különjelentésének1a megállapításai alapján a Bizottság évente értékeli az EFFA-műveletek hatékonyabbá és átláthatóbbá tételére vonatkozó igazgatási kapacitásai javítását. 

 

____________

 

1a A Számvevőszék „Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik üvegházhatásúgáz-kibocsátásaikat?” című, 14/2014. számú különjelentése

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az EFFA elősegíti a 2030-ig tartó menetrend fenntartható fejlesztési céljainak elérését – különös tekintettel a fenntartható növekedésre, a munkahelyteremtésre, a társadalmi-gazdasági ágazatokra, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására –, ezáltal kezeli a migráció kiváltó okait, és hozzájárul a származási országukba visszaküldött migránsok fenntartható visszailleszkedéséhez, ugyanakkor maximalizálja az addicionalitást, innovatív termékeket kínál és magánforrásokat von be.

(2)  Az EFFA elősegíti a 2030-ig tartó menetrend fenntartható fejlesztési céljainak elérését – jelentős hangsúlyt fektetve a szegénység felszámolására, a gazdasági, környezeti és szociális jogokat tiszteletben tartó fenntartható növekedésre, több és méltányos munkahely létrehozására, a körforgásos gazdaság létrehozására, a társadalmi-gazdasági ágazatokra, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására, az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra, a helyi közösségek bevonására, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására –, ezáltal kezeli a migráció kiváltó okait, és hozzájárul a származási országukba visszaküldött migránsok fenntartható visszailleszkedéséhez, ugyanakkor maximalizálja az addicionalitást, innovatív termékeket kínál és magánforrásokat von be.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A stratégiai testület stratégiai útmutatást ad és támogatja a Bizottságot az EFFA-garancia felhasználására vonatkozó átfogó beruházási célok meghatározásában A stratégiai testület emellett elősegíti a regionális beruházási platformok közötti, illetve az EBB külső hitelezési megbízatása keretében végzett műveletekkel – köztük az EBB-rezilienciajavítási kezdeményezéssel – való koordinációt és koherenciát.

A stratégiai testület stratégiai útmutatást ad és támogatja a Bizottságot az EFFA-garancia felhasználására vonatkozó átfogó beruházási célok, a regionális platformok támogathatóságára vonatkozó kritériumok, valamint a működési szabályok és eljárások meghatározásában. A stratégiai testület emellett elősegíti a regionális beruházási platformok közötti, illetve az EBB külső hitelezési megbízatása keretében végzett műveletekkel – köztük az EBB-rezilienciajavítási kezdeményezéssel – való koordinációt, együttműködést és koherenciát. Az Európai Parlamenten belül a stratégiai testület tevékenységét állandó jelleggel egy irányító testület felügyeli.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A stratégiai testület a Bizottság, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a főképviselő), a tagállamok és az EBB képviselőiből áll. A Bizottság más hozzájárulókat is felkérhet a stratégiai testületben való tagságra, adott esetben figyelembe véve a testület álláspontját. A partnerországok, a releváns regionális szervezetek, a támogatható partnerek és az Európai Parlament adott esetben megfigyelő státuszt kaphatnak. A stratégiai testület társelnöki feladatait a Bizottság és a főképviselő látja el.

(2)  A stratégiai testület a Bizottság, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a főképviselő), a tagállamok, az Európai Parlament, az EBB és az afrikai és a szomszédságbeli partnerországok képviselőiből áll. A Bizottság más hozzájárulókat is felkér a stratégiai testületben való tagságra, adott esetben figyelembe véve a testület álláspontját. A releváns regionális szervezetek és egyéb érdekelt felek, például civil társadalmi csoportok adott esetben megfigyelő státuszt kaphatnak. A stratégiai testület társelnöki feladatait a Bizottság és a főképviselő látja el. A stratégiai testület biztosítja, hogy megfelelően konzultáljanak a partnerországokbeli érdekelt felek széles körével.

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió kezdetben az afrikai és a szomszédsági partnerországokban visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnal lehívható garanciát nyújt a támogatható partnerek számára az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveletekhez.

(1)  A projekt életképességének gondos mérlegelését követően az Unió kezdetben az afrikai és a szomszédsági partnerországokban visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnal lehívható garanciát nyújt a támogatható partnerek számára az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveletekhez.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A támogatható partnerek a vonatkozó garanciamegállapodás megkötését követő legfeljebb négyéves időszakban köthetnek szerződéseket a pénzügyi közvetítőkkel vagy a végső kedvezményezettekkel.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EFFA-garancia igénybevételére vonatkozó támogathatósági kritériumok

Az EFFA-garancia igénybevételére vonatkozó támogathatósági és kizárási kritériumok

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az EFFA-garancia keretében támogatható finanszírozási és beruházási műveletek illeszkednek az uniós szakpolitikákhoz különösen az Unió fejlesztési és szomszédságpolitikájához, valamint a partnerországok stratégiáihoz és szakpolitikáihoz, továbbá az alábbi általános célok előmozdítására irányulnak:

(1)  Az EFFA-garancia keretében támogatható finanszírozási és beruházási műveletek illeszkednek az uniós szakpolitikákhoz (különösen az Unió fejlesztési és szomszédságpolitikájához), valamint a partnerországok stratégiáihoz és szakpolitikáihoz, és az alábbi általános célok előmozdítására kell irányulniuk:

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend fenntartható fejlesztési céljainak elérése;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés– a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a gazdasági és társadalmi fejlődés támogatása, különös tekintettel a fenntarthatóságra és a munkahelyteremtésre (mindenekelőtt a fiatalok és a nők számára), ezáltal kezelve a migráció kiváltó okait és hozzájárulva a származási országukba visszaküldött migránsok fenntartható visszailleszkedéséhez;

a)  a szegénység felszámolása, a gazdasági és társadalmi fejlődés támogatása, különös tekintettel a fenntarthatóságra és a fenntartható, tisztességes munkahelyek teremtésére, mindenekelőtt a fiatalok, a nők és a kirekesztés által fenyegetett emberek számára;

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a társadalmi-gazdasági ágazatok fellendítése, különös tekintettel az infrastruktúrára – beleértve a fenntartható energiát –, a vízgazdálkodásra, a közlekedésre, az információs és kommunikációs technológiákra, a környezetre, a természeti erőforrások fenntartható hasznosítására és a kék növekedésre, a szociális infrastruktúrára, valamint a humántőkére, a társadalmi-gazdasági környezet javítása érdekében;

b)  a társadalmi-gazdasági ágazatok fellendítése, különös tekintettel az infrastruktúrára – beleértve a fenntartható energiát –, a vízgazdálkodásra, a közlekedésre, az információs és kommunikációs technológiákra, a környezetre, a természeti erőforrások fenntartható hasznosítására és a kék növekedésre, a szociális infrastruktúrára, a humántőkére, valamint a körforgásos gazdaságra a társadalmi-gazdasági környezet javítása érdekében, ugyanakkor figyelembe véve az EFFA-garancia kedvezményezettjeinek prioritásait;

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az érintett területeken élő emberek bevonása a finanszírozott projektek tervezésébe;

Módosítás     22

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  finanszírozási források biztosítása a mikro-, kis- és középvállalkozások számára, kiemelt figyelmet fordítva a magánszektor fejlesztésére;

c)  finanszírozási források biztosítása a mikro-, kis- és középvállalkozások számára, kiemelt figyelmet fordítva egy olyan stabil, helyi magánszektor fejlesztésére, amely hosszú távon is életképes;

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  semmilyen módon nem kapcsolódik a 20. cikkben említett, nem együttműködő joghatóságokhoz;

Módosítás     24

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az EFFA-garancia konkrétan olyan finanszírozási és beruházási műveleteket támogat, amelyek:

(2)  Amellett, hogy megelőzi a spekulációt és/vagy a szolgáltatások monopolizálását, az EFFA-garancia konkrétan olyan finanszírozási és beruházási műveleteket támogat, amelyek:

Módosítás     25

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  gazdasági és pénzügyi szempontból életképesek, figyelembe véve az állami vagy magánpartnerek által a projekthez nyújtott lehetséges támogatást és társfinanszírozást;

c)  gazdasági és pénzügyi szempontból életképesnek bizonyultak, figyelembe véve az állami vagy magánpartnerek által a projekthez nyújtott lehetséges támogatást és társfinanszírozást;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – ea pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  tiszteletben tartják a nemzetközi jog által szentesített emberi jogokat.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az EFFA-garancia nem támogat olyan finanszírozási és beruházási műveleteket, amelyek:

 

a)   a katonai vagy a biztonsági ágazathoz kapcsolódnak;

 

b)   támogatják a nukleáris energia fejlesztését;

 

c)   még inkább elősegítik a fosszilis tüzelőanyagok és a szén-dioxid-kibocsátások magas szinten való rögzülését;

 

d)   jelentős környezeti külső költségekkel járnak, különösen nagy léptékű infrastruktúrák esetén;

 

e)   olyan ágazatokra vagy projektekre vonatkoznak, amelyek a partnerországokban veszélyeztetik az emberi jogokat, különösen a helyi vagy őslakos közösségekéit, mint például a lakosság lakhelyelhagyásra kényszerítése, nagyarányú földszerzés, paramilitáris műveletek vagy erdőirtással érintett területeken folytatott tevékenységek. E kockázatok azonosítása érdekében nyilvánosan elérhető előzetes emberi jogi és környezetvédelmi hatásvizsgálatot kell végezni.

 

f)  amennyiben fennáll a környezet, a társadalom vagy a helyi közösségek károsításának gyanúja, figyelembe véve az elővigyázatosság elvét.

Módosítás     28

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  2021. január 1-jétől, amennyiben az EFFA-garanciából történő lehívások következtében a Garanciaalap tartalékainak szintje az (5) bekezdésben említett feltöltési ráta 50 %-a alá csökken, a Bizottság jelentést nyújt be az EFFA Garanciaalap feltöltéséhez esetleg szükséges rendkívüli intézkedésekről.

(7)  2021. január 1-jétől, amennyiben az EFFA-garanciából történő lehívások következtében a Garanciaalap tartalékainak szintje az (5) bekezdésben említett feltöltési ráta 50 %-a alá csökken, a Bizottság jelentést nyújt be:

 

a)   a hiány okáról, részletes magyarázatokkal, valamint

 

b)   amennyiben erre szükség mutatkozik, az EFFA Garanciaalap feltöltéséhez esetleg szükséges minden rendkívüli intézkedésről.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Gyakoriság és feltételek A Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletekről. A jelentést nyilvánosságra kell hozni. A jelentés a következő elemeket tartalmazza:

(1)  Gyakoriság és feltételek A Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletekről. A jelentést nyilvánosságra kell hozni. A jelentés a következő, országspecifikus formátumba rendezett elemeket tartalmazza:

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletek értékelése műveleti, ágazati, országos és regionális szinten, valamint az e rendelettel való összhang szempontjából;

a)  az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletek független értékelése műveleti, ágazati, országos és regionális szinten, valamint az e rendelettel – és különösen az addicionalitás elvével – való összhang szempontjából;

Módosítás     31

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a stratégiai testület által az 5. cikknek megfelelően kitűzött átfogó beruházási célok elért eredményeinek értékelése;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ab)  a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend fenntartható fejlesztési céljainak eléréséhez összességében nyújtott hozzájárulás értékelése;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ac)  a megújuló energiára, az energiahatékonyságra és az éghajlatváltozásra vonatkozó uniós politikai kötelezettségvállalások szempontjából releváns finanszírozási és beruházási műveletekre fordított források arányának értékelése;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – a d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ad)  az EFFA-garancia hatálya alá tartozó műveletek minőségének és az e műveletekhez kapcsolódó – politikai, működési vagy pénzügyi – kockázati kitettségnek az értékelése;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletek hozzáadott értékére, a mozgósított magánforrásokra, a becsült és a tényleges teljesítményre, valamint az eredményekre és hatásokra vonatkozó összesített értékelés, amely kitér a munkahely-teremtési hatásra is;

b)  az EFFA-garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletek hozzáadott értékére, a mozgósított magánforrásokra, a becsült és az elért teljesítményre, valamint az eredményekre és hatásokra vonatkozó összesített, hosszú távú értékelés, amely kitér a munkahely-teremtési hatásra is;

Módosítás     36

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a támogatható partnerek finanszírozási és beruházási műveletei által képviselt hozzáadott érték, illetve az ezen műveletekhez kapcsolódó teljes kockázat értékelése;

f)  a támogatható partnerek finanszírozási és beruházási műveletei által képviselt hozzáadott érték, illetve az ezen műveletekhez kapcsolódó teljes kockázat független értékelése;

Módosítás     37

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  az EFFA-garancia lehívására, a veszteségre, a megtérülésre, a behajtott összegre és a kapott egyéb befizetésekre vonatkozó részletes információk;

g)  az EFFA-garancia lehívására, a veszteségre, a megtérülésre, a behajtott összegre és a kapott egyéb befizetésekre vonatkozó részletes információk, valamint az EFFA-garancia jövőbeni lehívására vonatkozó kockázatok megjelölése;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság 2020. december 31-ig értékeli az EFFA működését. A Bizottság az e rendelet alkalmazásának független értékelését is tartalmazó értékelő jelentését benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Abban az esetben, ha a jóváhagyott finanszírozási és beruházási műveletek 2020. június 30. előtt teljes mértékben felhasználják az EFFA-garancia rendelkezésre álló összegét, a Bizottság haladéktalanul benyújtja az említett jelentést.

(1)  A Bizottság 2020. december 31-ig értékeli az EFFA működését. A Bizottság az e rendelet alkalmazásának független értékelését – beleértve az EFFA révén elért hatások és eredmények értékelését – is tartalmazó értékelő jelentését benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Abban az esetben, ha a jóváhagyott finanszírozási és beruházási műveletek 2020. június 30. előtt teljes mértékben felhasználják az EFFA-garancia rendelkezésre álló összegét, a Bizottság haladéktalanul benyújtja az említett jelentést.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság 2020. december 31-ig, majd azt követően háromévente értékeli az EFFA Garanciaalap használatát. A Bizottság benyújtja értékelő jelentését az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az értékelő jelentést a Számvevőszék véleménye kíséri.

(2)  A Bizottság 2020. december 31-ig, majd azt követően háromévente értékeli az EFFA Garanciaalap használatát és működését. A Bizottság benyújtja értékelő jelentését az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az értékelő jelentést a Számvevőszéknek az EFFA Garanciaalap kezeléséről, valamint az EFFA-műveletek eredményességéről és addicionalitásáról szóló véleménye kíséri. Amennyiben az EFFA Garanciaalap kiigazítására van szükség, vagy abban az esetben, ha az EFFA Garanciaalap időtartamát 2020 utánra is kiterjesztik, az értékelő jelentéshez csatolni kell az e rendelet megfelelő módosítására irányuló jogalkotási javaslatot is.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A támogatható partnerek – a dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférésre vonatkozó uniós átláthatósági politikával és a vonatkozó általános uniós elvekkel összhangban – weboldalukon nyilvánosan hozzáférhetővé teszik az e rendelet hatálya alá tartozó, EFFA-garanciával fedezett valamennyi finanszírozási és beruházási művelettel kapcsolatos információkat, különösen azt illetően, hogy e műveletek miként járulnak hozzá e rendelet követelményeinek teljesítéséhez.

A stratégiai testület részletes jegyzőkönyveit haladéktalanul közzé kell tenni. A műveletek EFFA-garanciával való finanszírozásának jóváhagyását követően az eredménytáblát is közzé kell tenni. A támogatható partnerek – a dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférésre vonatkozó uniós átláthatósági politikával és a vonatkozó általános uniós elvekkel összhangban – weboldalukon nyilvánosan hozzáférhetővé teszik az e rendelet hatálya alá tartozó, EFFA-garanciával fedezett valamennyi finanszírozási és beruházási művelettel kapcsolatos információkat, különösen azt illetően, hogy e műveletek miként járulnak hozzá e rendelet követelményeinek teljesítéséhez.

Módosítás     41

Rendeletre irányuló javaslat

17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17a. cikk

 

A részt vevő partnereknek meg kell könnyíteniük a meglévő jogalapokra vonatkozó információkhoz való hozzáférést és stratégiailag népszerűsíteniük kell a finanszírozási és beruházási műveleteket annak érdekében, hogy az alap tevékenységei közelebb kerüljenek a polgárokhoz, a közvéleményhez és a lehetséges magánbefektetőkhöz.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendeletnek megfelelően végrehajtott tevékenységek külső ellenőrzését a Számvevőszék végzi, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikkével összhangban.

(1)  Az e rendeletnek megfelelően végrehajtott tevékenységek külső ellenőrzését a Számvevőszék végzi, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikkével összhangban, így az az EUMSZ 319. cikke szerint a mentesítési eljárás alá tartozik.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E cikk (1) bekezdése céljából a Számvevőszék kérésére – az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdésével összhangban – hozzáférést biztosítanak számára a feladata elvégzéséhez szükséges valamennyi dokumentumhoz, illetve információhoz.

(2)  E cikk (1) bekezdése céljából a Számvevőszék kérésére – az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdésével összhangban – hozzáférést biztosítanak számára az ellenőrzési feladatai elvégzéséhez szükséges valamennyi dokumentumhoz, illetve információhoz.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  2020. június 30-ig, majd ezt követően háromévente a Számvevőszék különjelentést tesz közzé az EFFA Garanciaalap felhasználásáról, valamint az EFFA hatékonyságáról és eredményességéről.

Módosítás     45

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság vagy a támogatható partnerek haladéktalanul értesítik az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), és rendelkezésére bocsátják a szükséges információkat, ha az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveletek előkészítésének, végrehajtásának vagy lezárásának bármely szakaszában megalapozottan feltételezhetik, hogy csalás, korrupció, pénzmosás vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység folyik.

(1)  Ha a Bizottság az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveletek előkészítésének, végrehajtásának vagy lezárásának bármely szakaszában megalapozottan feltételezheti, hogy csalás, korrupció, pénzmosás vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység folyik, a Bizottság vagy támogatható partnerei haladéktalanul értesítik az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), és rendelkezésére bocsátják a teljes körű és alapos vizsgálat lefolytatásához szükséges információkat.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben és a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletben megállapított rendelkezéseknek és eljárásoknak megfelelően az OLAF az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében vizsgálati cselekményeket, köztük helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet annak megállapítása érdekében, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó bármely finanszírozási és beruházási művelettel kapcsolatban történt-e csalás, korrupció, pénzmosás vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit érintő jogellenes tevékenység. Az OLAF a vizsgálati tevékenysége keretében szerzett bármely információt továbbíthatja az érintett tagállamok illetékes hatóságainak.

A 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben és a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletben megállapított rendelkezéseknek és eljárásoknak megfelelően az OLAF az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében vizsgálati cselekményeket, köztük helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végez annak megállapítása érdekében, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó bármely finanszírozási és beruházási művelettel kapcsolatban történt-e csalás, korrupció, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, adócsalás, szervezett bűnözés vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit érintő jogellenes tevékenység. Az OLAF a vizsgálati tevékenysége keretében szerzett bármely információt továbbíthatja az érintett tagállamok illetékes hatóságainak.

Módosítás     47

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az ilyen jogellenes tevékenységek bizonyítást nyernek, a támogatható partnerek behajtásra irányuló intézkedéseket hoznak az ilyen tevékenységekkel érintett, e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteik tekintetében.

Amennyiben az ilyen jogellenes tevékenységek bizonyítást nyernek, a támogatható partnerek behajtásra irányuló intézkedéseket hoznak az ilyen tevékenységekkel érintett, e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteik tekintetében, továbbá az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátják a vizsgálathoz és az esetleges vádemeléshez szükséges információkat.

Módosítás     48

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A támogatható partnerek finanszírozási és beruházási műveleteik során nem támogathatnak jogellenes célból – például pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, adócsalás és adókijátszás, korrupció vagy az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás céljából – végzett tevékenységeket. A támogatható partnerek – az Unió, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vagy a Pénzügyi Akció Munkacsoport szabályai alapján gyengén szabályozottnak vagy nem együttműködőnek minősített országokkal és területekkel szembeni politikájukkal összhangban – nem vehetnek részt olyan finanszírozási vagy beruházási műveletben, amely nem együttműködő országban vagy területen található gazdasági egységen keresztül kerül végrehajtásra.

(1)  A támogatható partnerek finanszírozási és beruházási műveleteik során nem támogathatnak jogellenes célból – például (de nem kizárólag) pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, szervezett bűnözés, adócsalás és adókijátszás, korrupció vagy az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás vagy egyéb tevékenységek céljából – végzett tevékenységeket. A támogatható partnerek – az Unió, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vagy a Pénzügyi Akció Munkacsoport szabályai alapján gyengén szabályozottnak vagy nem együttműködőnek minősített országokkal és területekkel szembeni politikájukkal összhangban – nem vehetnek részt olyan finanszírozási vagy beruházási műveletben, amely nem együttműködő országban vagy területen található gazdasági egységen keresztül kerül végrehajtásra.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A támogatható partnerek pénzügyi és beruházási műveleteik során a pénzügyi rendszernek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló uniós jogban – különösen az (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvben – előírt elveket és normákat alkalmazzák. A támogatható partnerek az e rendelet alapján történő közvetlen finanszírozást és közvetítőkön keresztül végrehajtott finanszírozást egyaránt a tényleges tulajdonosra vonatkozó információknak az (EU) 2015/849 irányelv szerinti felfedésétől teszik függővé.

(2)  A támogatható partnerek pénzügyi és beruházási műveleteik során a pénzügyi rendszernek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló uniós jogban – különösen az (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvben – előírt elveket és normákat alkalmazzák. A támogatható partnerek az e rendelet alapján történő közvetlen finanszírozást és közvetítőkön keresztül végrehajtott finanszírozást egyaránt a tényleges tulajdonosra vonatkozó információknak az (EU) 2015/849 irányelv (az Unió pénzmosásellenes irányelve) szerinti felfedésétől teszik függővé.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA Garanciaalap létrehozása

Hivatkozások

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

1.12.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Indrek Tarand

15.11.2016

55. cikk – Közös bizottsági eljárás

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

16.2.2017

Vizsgálat a bizottságban

22.3.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

12.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

2

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

18

+

ALDE

PPE

S&D

GREENS

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

PPE

Jonathan Arnott

Joachim Zeller

3

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA Garanciaalap létrehozása

Hivatkozások

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.9.2016

 

 

 

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

27.10.2016

CONT

1.12.2016

ECON

27.10.2016

LIBE

27.10.2016

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

INTA

12.10.2016

ECON

12.10.2016

LIBE

4.10.2016

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Eduard Kukan

11.10.2016

Doru-Claudian Frunzulică

11.10.2016

Eider Gardiazabal Rubial

11.10.2016

 

55. cikk – Közös bizottsági eljárás

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

16.2.2017

Vizsgálat a bizottságban

28.2.2017

8.3.2017

21.3.2017

11.4.2017

Az elfogadás dátuma

24.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

75

9

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck

Benyújtás dátuma

25.4.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

75

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala

Verts/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana

9

-

ECR

Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos

5

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat