Procedūra : 2016/0281(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0170/2017

Pateikti tekstai :

A8-0170/2017

Debatai :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Balsavimas :

PV 06/07/2017 - 11.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0311

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1183kWORD 125k
25.4.2017
PE 599.835v02-00 A8-0170/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) ir EDVF garantijos bei EDVF garantijų fondo sukūrimo

(COM(2016) 0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Užsienio reikalų komitetas

Vystymosi komitetas

Biudžeto komitetas

Pranešėjai: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial

(Bendrų komitetų posėdžių procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) ir EDVF garantijos bei EDVF garantijų fondo sukūrimo

(COM(2016) 0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0586),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 209 straipsnio 1 dalį ir 212 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0377/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į bendrus Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto ir Biudžeto komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto ir Biudžeto komiteto pranešimą ir į Biudžeto kontrolės komiteto nuomonę (A8-0170/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  plataus užmojo Sąjungos išorės investicijų planas (toliau – IIP) yra būtinas siekiant paremti Afrikoje ir Sąjungos kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse pradedamas investicijas ir taip paskatinti siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. (toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.) nustatytų darnaus vystymosi tikslų ir laikytis įsipareigojimų pagal neseniai persvarstytą Europos kaimynystės politiką, taip šalinant pagrindines migracijos priežastis. Jis taip pat turėtų padėti įgyvendinti Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos (COP 21);

(1)  plataus užmojo Sąjungos išorės investicijų planu (toliau – IIP) siekiama paremti Afrikoje ir Sąjungos kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse pradedamas investicijas ir taip prisidėti siekiant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. (toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.) nustatytų darnaus vystymosi tikslų, visų pirma skurdo panaikinimo, ir laikytis įsipareigojimų pagal neseniai persvarstytą Europos kaimynystės politiką. Investicijomis Afrikoje ir Sąjungos kaimynystėje bus prisidedama prie migracijos spaudimo, kylančio dėl skurdo, konfliktų, nestabilumo, atsilikimo, nelygybės ir žmogaus teisių pažeidimų, demografinio augimo, užimtumo ir ekonominių galimybių stokos, taip pat dėl klimato kaitos, problemos sprendimo, papildant partnerystės su trečiosiomis šalimis modelius. IIP taip pat turėtų padėti įgyvendinti Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos (COP 21);

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  IIP turėtų įtraukti Sąjungos įsipareigojimą pagal Adis Abebos vystymosi finansavimo veiksmų darbotvarkę. Jis taip pat turėtų leisti Europos investuotojams ir privačiosioms bendrovėms, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, aktyviau prisidėti prie darnaus vystymosi šalyse partnerėse;

(2)  IIP turėtų įtraukti Sąjungos įsipareigojimą pagal Adis Abebos vystymosi finansavimo veiksmų darbotvarkę, vystymosi veiksmingumo principus, taip pat politikos suderinamumą vystymosi labui, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnyje. Jis taip pat turėtų leisti investuotojams ir privačiosioms bendrovėms, visų pirma labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, veiksmingiau prisidėti prie darnaus vystymosi šalyse partnerėse, laikantis Sąjungos vystymosi ir kaimynystės politikos;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  EDVF turėtų prisidėti siekiant įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m., pagal kurią tarptautinė migracija pripažįstama kaip įvairialypė tikrovė, turinti esminę reikšmę kilmės, tranzito ir paskirties šalių vystymuisi, į kurią reikia reaguoti nuosekliai ir visapusiškai, kartu pabrėžiant migrantų potencialą siekiant padėti skatinti integracinį augimą ir darnų vystymąsi;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  tai suderinta su Sąjungos visuotine užsienio ir saugumo politikos strategija, į kurią įtraukti tokie klausimai kaip migracija ir atsparumas bendros ES užsienio politikos kontekste, užtikrinant nuoseklumą ir sąsajas su Europos vystymosi ir kaimynystės politika;

(3)  tai suderinta su Sąjungos visuotine užsienio ir saugumo politikos strategija, į kurią įtraukti tokie klausimai kaip migracija ir atsparumas bendros ES užsienio politikos kontekste, užtikrinant, kad Sąjungos išorės politika būtų visapusiškai suderinta su vystymosi politikos tikslais, ir užtikrinant sąsajas su Europos vystymosi ir kaimynystės politika. Tai taip pat atitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir tarptautinės žmogaus teisių teisės nuostatas, užtikrinant žmogaus teisėmis grindžiamą požiūrį ir kartu sprendžiant priverstinio gyventojų perkėlimo ir neteisėtos migracijos problemas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  IIP turėtų suteikti integruotą finansinį paketą investicijoms, pradedamoms Afrikos šalyse, 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašiusiose Partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių, ir Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse, finansuoti ir taip sukurti ekonomikos augimo ir užimtumo galimybių, kuo labiau padidinti papildomumą, tiekti inovatyvių produktų ir pritraukti privačiojo sektoriaus lėšų;

(4)  Europos darnaus vystymosi fondas (EDVF), kaip IIP dalis, turėtų suteikti integruotą finansinį paketą investicijoms finansuoti ir jas pritraukti, kad būtų skatinamas darnus ir įtraukus ekonominis ir socialinis vystymasis, taip pat šalių partnerių socialinis ir ekonominis atsparumas, kartu siekiant kuo labiau padidinti papildomumą, spręsti rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemas ir pritraukti privačiojo sektoriaus lėšų. EDVF operacijos turėtų būti aiškiai atskirtos nuo kitos paramos, visų pirma Europos investicijų banko (EIB) administruojamų išorės skolinimo įgaliojimo operacijų, ekonominio atsparumo iniciatyvos ir AKR investicinės priemonės, ir ją papildyti. EDVF operacijos taip pat turėtų papildyti esamą kitų tinkamų finansų įstaigų veiklą ir apimti vadinamuosius „akluosius taškus“ investicijose, kurių jos šiuo metu negali išspręsti;

__________________

 

22 OL L 317, 2000 12 15 su paskutiniais pakeitimais, padarytais OL L 287, 2010 11 4.

 

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  privačiojo sektoriaus įtraukimas į Sąjungos bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis per EDVF turėtų turėti išmatuojamą ir papildomą poveikį vystymuisi, neiškraipant rinkos, ir turėtų būti ekonomiškai efektyvus, grindžiamas abipuse atskaitomybe ir rizikos bei išlaidų pasidalijimu. Toks įtraukimas turėtų būti grindžiamas įsipareigojimu laikytis tarptautiniu mastu sutartų rekomendacijų ir principų, įskaitant atsakingo investavimo principus ir Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, taip pat Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas daugiašalėms įmonėms;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  EDVF turėtų skatinti deramo darbo vietų kūrimą, ekonomines galimybes ir verslumą, taip pat žaliąjį ir integracinį augimą, ypač daug dėmesio skiriant lyčių lygybei ir moterų bei jaunimo įgalėjimui, laikantis Sąjungos 2016–2020 m. lyčių lygybės veiksmų plano, kartu stiprinant teisinę valstybę, gerą valdymą, žmogaus teises ir lygias galimybes naudotis gamtos ištekliais;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  kad būtų laikomasi politinių ES įsipareigojimų dėl atsinaujinančiosios energijos, energijos vartojimo efektyvumo ir klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo prie jos, mažiausiai 35 proc. pagal EDVF skirto finansavimo turėtų būti skirta su šiais sektoriais susijusioms finansavimo ir investavimo operacijoms, taip prisidedant prie Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos įgyvendinimo;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4d)  veiksmai pagal šį reglamentą turėtų būti parengti taip, kad atitiktų EBPO Paramos vystymuisi komiteto (DAC) nustatytus oficialios paramos vystymuisi (OPV) kriterijus, atsižvelgiant į privačiojo sektoriaus plėtros ypatumus, ir kad teikiant OPV dėmesys būtų sutelktas į mažiausiai išsivysčiusias šalis siekiant, kad artimiausiu metu 50 proc. Sąjungos OPV būtų skirta mažiausiai išsivysčiusioms šalims;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4e)  techninė parama, teikiama šalims partnerėms, turėtų sudaryti antrąjį IIP ramstį. Atsižvelgdama į tai, Komisija turėtų padidinti paramą, kad padėtų šalims partnerėms pritraukti investicijas, rengiant geresnius projektus ir juos skatinant, kuriant daugiau bankų finansuotinų projektų ir skleidžiant informaciją apie juos tarptautinei investuotojų bendruomenei. Turėtų būti sukurtas internetinis projektų portalas, viešai prieinamos ir patogios vartotojams duomenų bazės forma, siekiant suteikti atitinkamą informaciją apie kiekvieną projektą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

4 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4f)  investicijų aplinkos ir bendros politinės aplinkos gerinimas šalyse partnerėse turėtų sudaryti trečiąjį IIP ramstį. Atsižvelgiant į esamus Sąjungos politinius santykius su šalimis partnerėmis, Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (vyriausiasis įgaliotinis) turėtų palaikyti politinius dialogus, kuriais siekiama kurti teisines sistemas, politiką ir institucijas, kuriomis skatinamas ekonominis stabilumas, tvarios investicijos ir integracinis augimas. Šis politinis dialogas turėtų apimti, be kita ko, kovą su korupcija, organizuotu nusikalstamumu ir neteisėtais finansiniais srautais, gerą valdymą, vietos rinkų įtrauktį, verslumo skatinimą ir vietinės verslo aplinkos gerinimą, žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų paisymą, taip pat politiką, kuria atsižvelgiama į lyčių aspektą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Europos darnaus vystymosi fondą (toliau – EDVF) turėtų sudaryti regioninės investavimo platformos, kurios apims finansavimą pagal esamas derinamąsias priemones ir EDVF garantiją. Afrikai skirtos esamos derinamosios priemonės sukurtos Komisijos sprendimu C(2015) 5210, Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančioms šalims – Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2016) 3436. Kiekviena regioninė investavimo platforma turėtų turėti einamosios veiklos valdybą, kuri padeda Komisijai apibrėžti regioninius ir sektorinius investavimo tikslus ir regionines, sektorines ir tematines investicijų linijas, formuluoja nuomones apie derinimo veiksmus ir svarsto dėl EDVF garantijos naudojimo pagal investicijų linijas, kurios turi būti apibrėžtos;

(5)  EDVF turėtų sudaryti regioninės investavimo platformos, kurios apims finansavimą pagal esamas derinamąsias priemones ir EDVF garantiją. Keičiant Komisijos sprendimais sukurtas esamas derinamąsias priemones turėtų būti kuriamos regioninės investavimo platformos. Pirmiausia turėtų būti sukurtos Afrikos ir Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančioms šalims skirtos regioninės investavimo platformos. Reikėtų sudaryti galimybę išplėsti EDVF geografinę taikymo sritį priimant deleguotąjį aktą. Kiekviena regioninė investavimo platforma turėtų turėti einamosios veiklos valdybą, kuri padeda Komisijai apibrėžti ir stebėti regioninius ir sektorinius investavimo tikslus ir regionines, sektorines ir tematines investicijų linijas, formuluoja nuomones apie derinimo veiksmus ir svarsto dėl EDVF garantijos naudojimo pagal investicijų linijas, kurios turi būti apibrėžtos;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  atsižvelgiant į Audito Rūmų1a išvadas dėl dotacijų ir paskolų derinimo naudojimo Sąjungos išorės santykių srityje, kuriose atkreipiamas dėmesys į tai, kad beveik pusės tikrintų projektų atveju buvo nepakankamai įrodymų, jog būtų galima daryti išvadą, kad dotacijos buvo pagrįstos, nes daugeliu šių atvejų būta požymių, kad investicijos būtų buvusios atliktos ir be Sąjungos įnašo, labai svarbu, kad dotacijų ir paskolų derinimas būtų naudojamas tik tais atvejais, kai Komisija gali aiškiai įrodyti jo pridėtinę vertę;

 

____________

 

1a EAR specialioji ataskaita Nr. 16/2014 „Regioninių investicinių priemonių dotacijų derinimo su finansinių institucijų paskolomis, siekiant remti ES išorės politiką, veiksmingumas“.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  EDVF visais savo pajėgumais bus visiškai įsipareigojęs žmogaus teisėms ir vienodam požiūriui ir jų paisys paramą gaunančiose šalyse bei visų veikėjų, susijusių su finansine ir investicine veikla, atžvilgiu;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  be to, EDVF turėtų veikti vieno langelio principu: jis gautų finansų įstaigų ir viešųjų arba privačiųjų investuotojų finansavimo pasiūlymus ir reikalavimus atitinkančioms investicijoms skirtų įvairią finansinę paramą. EDVF garantiją turėtų finansuoti EDVF garantijų fondas. EDVF turėtų taikyti inovatyvias priemones investicijoms paremti ir įtraukti privatųjį sektorių;

Išbraukta.

.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  EDVF veiksmų derinimą ir nuoseklumą su Europos investicijų banko (toliau – EIB) išorės skolinimo įgaliojimais, kaip nustatyta Sprendime [turi būti priimtas], įskaitant EIB atsparumo didinimo iniciatyvą, taip pat su AKR investicine priemone23, turėtų užtikrinti EDVF strateginė valdyba;

(7)  turėtų būti sukurta EDVF strateginė valdyba, kuri padėtų Komisijai nustatyti strategines gaires ir bendrus investavimo tikslus, taip pat užtikrinti tinkamą ir įvairiapusę geografinę ir teminę aprėptį investicijų linijoms. Strateginė valdyba turėtų remti bendrą koordinavimą, papildomumą ir nuoseklumą tarp regioninių investicinių platformų, trijų IIP ramsčių, IIP ir kitų Sąjungos migracijos iniciatyvų, taip pat su Sąjungos išorės finansavimo priemonėmis ir patikos fondais, su EIB išorės skolinimo įgaliojimais, įskaitant EIB atsparumo didinimo iniciatyvą, ir su AKR investicine priemone23;

__________________

__________________

23 Kotonu susitarimo II priedas.

23 Kotonu susitarimo II priedas.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  be to, strateginė valdyba turėtų padėti Komisijai parengti strategines gaires ir nustatyti bendrus investavimo tikslus. Strateginė valdyba taip pat turėtų remti regioninių platformų veiksmų derinimą ir nuoseklumą. Tai turėtų užtikrinti įvairių išorės veiksmų priemonių papildomumą. Strateginei valdybai turėtų bendrai pirmininkauti Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kad būtų užtikrintas veiksmų koordinavimas ir derinimas su Sąjungos užsienio politikos tikslais ir partnerystės susitarimais su trečiosiomis šalimis;

(8)  strateginei valdybai turėtų bendrai pirmininkauti Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis, kad būtų užtikrintas veiksmų nuoseklumas ir derinimas su Sąjungos užsienio politikos tikslais, ypač su pagrindiniais Sąjungos vystymosi tikslais, galiojančiomis strategijomis ir priemonėmis, partnerystės modeliais su trečiosiomis šalimis ir kitomis Sąjungos pastangomis, kuriomis šalinamos pagrindinės migracijos priežastys, taip pat su politikos suderinamumo vystymosi labui įsipareigojimų paisymu. Europos Parlamentas turėtų dalyvauti strateginės valdybos veikloje kaip nuolatinis stebėtojas, kad būtų užtikrinta jo teisė ir prievolė vykdyti EDVF įgyvendinimo priežiūrą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  Komisija ir EIB turėtų sudaryti susitarimą, kuriuo nustatomos jų bendradarbiavimo sąlygos valdant EDVF garantiją, ir šį susitarimą turėtų pateikti strateginei valdybai;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  EDVF turėtų veikti vieno langelio principu, gaudamas finansų įstaigų ir viešųjų arba privačiųjų investuotojų finansavimo pasiūlymus ir kriterijus atitinkančioms investicijoms, padedančioms siekti darnaus ir integracinio ekonominio, socialinio ir aplinkos vystymosi, skirtų įvairią finansinę paramą. EDVF garantiją turėtų finansuoti EDVF garantijų fondas;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c)  EDVF turėtų spręsti kliūtis privačioms investicijoms ir įdiegti novatoriškas priemones, kad būtų remiamos investicijos ir būtų lengviau gauti finansavimą iš vidaus ir užsienio investuotojų, visų pirma vietos įmonėms ir labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, daugiausia dėmesio skiriant sritims, kurios gali padėti pasiekti darnaus vystymosi rezultatų, ir puoselėjant Europos įmonių dalyvavimą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

8 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8d)  EDVF garantija neturėtų būti naudojama svarbiems infrastruktūros projektams, kurie turi mažą poveikį darbo vietų kūrimui ir dėl kurių sąnaudų ir naudos santykio investicijos taptų netvarios, finansuoti. EDVF garantija turėtų būti naudojama tik projektams, kurių įgyvendinimas, remiantis nepriklausomu išsamiu ex ante vertinimu ir tinkama sąnaudų ir naudos analize, nėra kontroversiškas aplinkos, finansiniu ir socialiniu aspektais, finansuoti;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

8 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8e)   Europos Sąjungos delegacijos šalyse partnerėse turėtų skatinti galimybę susipažinti su informacija apie EDVF ir aktyviai teikti tokią informaciją, taip pat didinti nuoseklumą tarp EDVF garantijos naudojimo, suderinto finansavimo pagal regionines investicines platformas naudojimo, geresnės tikslinės techninės paramos teikimo ir politikos dialogų atitinkamose šalyse;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  EDVF garantija turėtų būti suteikta reikalavimus atitinkančioms sandorio šalims ir skirta finansavimo ir investavimo operacijoms arba garantijos priemonėms pradiniu investavimo laikotarpiu iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

(9)  EDVF garantija turėtų būti suteikta reikalavimus atitinkančioms sandorio šalims ir skirta finansavimo ir investavimo operacijoms arba garantijos priemonėms pradiniu investavimo laikotarpiu iki 2020 m. gruodžio 31 d. su galimybe pratęsti laikotarpį, jeigu tai laikoma būtina;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)   EDVF garantija turėtų būti valdoma taip, kad užtikrintų vienodas sąlygas reikalavimus atitinkančioms sandorio šalims, padėtų išvengti interesų konfliktų ir būtų veiksminga, tinkamai atsižvelgiant į tikslą pritraukti privačiojo sektoriaus lėšų investicijoms finansuoti ir kuo labiau padidinti papildomumą;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant padidinti EDVF garantijos poveikį atsižvelgiant į susijusių regionų poreikius, valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė skirti įnašus garantijomis arba grynaisiais pinigais. Tie įnašai turėtų būti skiriami regionui, sektoriui ar investicijų linijai;

(14)  siekiant padidinti EDVF garantijos poveikį atsižvelgiant į susijusių regionų poreikius, valstybėms narėms ir ELPA šalims turėtų būti sudaryta galimybė skirti įnašus garantijomis arba grynaisiais pinigais. Tie įnašai turėtų būti skiriami regionui ar esamai investicijų linijai;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  EPF lėšos turi būti naudojamos šalims, kurios atitinka reikalavimus pagal 11-ojo Europos plėtros fondo (EDF)25 sąlygas, todėl būtina, kad per visą EDVF garantijos įgyvendinimo laikotarpį būtų užtikrintas bent 400 000 000 EUR dydžio investicijų padengimas EDVF garantijos lėšomis. EDVF garantija turėtų tapti prieinama tik tada, kai EDVF garantijų fondui iš 11-ojo Europos plėtros fondo bus skirta 400 000 000 EUR;

(15)  EPF lėšos turi būti naudojamos šalims, kurios atitinka reikalavimus pagal 11-ojo Europos plėtros fondo (EDF)25 sąlygas, todėl būtina, kad per visą EDVF garantijos įgyvendinimo laikotarpį būtų užtikrintas bent 400 000 000 EUR dydžio investicijų padengimas EDVF garantijos lėšomis. EDVF garantija turėtų tapti prieinama tik tada, kai EDVF garantijų fondui iš 11-ojo Europos plėtros fondo bus patvirtintas 400 000 000 EUR įnašas. Kadangi turi būti naudojamos EPF lėšos, EDVF garantija turėtų apimti investicijas į sritis, iš kurių buvo nukreiptos pirminės lėšos. Turi būti laikomasi įsipareigojimų užtikrinti, kad EPF finansavimas atitiktų OPV tinkamumo kriterijus, taip pat būsimų sprendimų, kuriuos turi priimti EBPO Paramos vystymuisi komitetas (DAC) dėl privačiojo sektoriaus priemonių;

__________________

__________________

25 Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimas dėl Europos Sąjungos pagalbos finansavimo pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą vadovaujantis AKR ir ES partnerystės susitarimu ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirtoji dalis (OL L 210, 2013 8 6, p. 1).

25 Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimas dėl Europos Sąjungos pagalbos finansavimo pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą vadovaujantis AKR ir ES partnerystės susitarimu ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirtoji dalis (OL L 210, 2013 8 6, p. 1).

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  kadangi turi būti naudojamos Europos kaimynystės priemonės, nustatytos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 232/20141a, lėšos, visą EDVF garantijos įgyvendinimo laikotarpį investicijoms kaimyninėse šalyse partnerėse turėtų būti skiriama mažiausiai 100 000 000 EUR EDVF garantijos suma;

 

___________________

 

1a 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 232/2014, kuriuo sukuriama Europos kaimynystės priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 27).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų kasmet teikti ataskaitą dėl finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija, ir taip užtikrinti atskaitomybę Europos piliečiams. Ataskaita turėtų būti skelbiama viešai, kad atitinkami suinteresuotieji subjektai, įskaitant pilietinę visuomenę, galėtų pareikšti savo nuomonę. Komisija taip pat turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai kasmet teikti ataskaitą dėl EDVF garantijų fondo valdymo, kad būtų užtikrinta atskaitomybė ir skaidrumas;

(16)  Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų kasmet teikti ataskaitą ir informuoti AKR ir ES jungtinę parlamentinę asamblėją apie finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikoma EDVF garantija, ir taip užtikrinti visapusišką atskaitomybę Europos piliečiams ir Europos Parlamento vykdomą tikrinimą ir kontrolę. Ataskaita turėtų būti skelbiama viešai, kad atitinkami suinteresuotieji subjektai, įskaitant pilietinę visuomenę, galėtų pareikšti savo nuomonę. Komisija taip pat turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai kasmet teikti ataskaitą dėl EDVF garantijų fondo valdymo, kad būtų užtikrinta atskaitomybė ir skaidrumas;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  siekdamas užtikrinti EDVF ir IIP stebėseną ir atskaitomybę, Europos Parlamentas gali organizuoti klausymus kaip dalį dialogo investicijų klausimais su Komisija, Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu, EIB ir kitomis reikalavimus atitinkančiomis finansų įstaigomis, taip pat privačiojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės organizacijomis;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  kad būtų atsižvelgta į įgytą patirtį ir būtų galima toliau plėtoti EDVF, Komisija turėtų įvertinti EDVF veikimą ir EDVF garantijų fondo naudojimą. Šio reglamento taikymas turėtų būti nepriklausomai įvertintas, kad būtų nustatytas įgyvendinimo atitikties teisiniam pagrindui lygis, taip pat tam, kad būtų nustatytas reglamento taikomumas ir praktiškumas siekiant jame nustatytų tikslų;

(17)  kad būtų atsižvelgta į įgytą patirtį ir būtų galima toliau plėtoti EDVF, Komisija ir išorės vertintojai turėtų įvertinti EDVF veikimą ir EDVF garantijų fondo naudojimą, taip pat turėtų būti vykdomas metinis konsultacijų procesas su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas. Šio reglamento taikymas turėtų būti nepriklausomai įvertintas, kad būtų nustatytas įgyvendinimo atitikties teisiniam pagrindui lygis, taip pat tam, kad būtų nustatytas reglamento taikomumas ir praktiškumas siekiant jame nustatytų tikslų;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant apsaugoti finansinius Sąjungos interesus ir nustatyti, ar bet kurioje finansavimo ir investavimo operacijoje, kuriai taikomas šis reglamentas, būta sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo arba kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejų, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) yra įgaliota gali atlikti tyrimus, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 883/201326, Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 2185/9627 ir Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2988/9528;

(18)  siekiant kovoti su finansiniais nusikaltimais, visų pirma atskleidžiant sukčiavimo, korupcijos ir pinigų plovimo atvejus, ir su kita neteisėta veikla, kenkiančia Sąjungos finansiniams interesams ir susijusia su bet kokiomis finansavimo ir investavimo operacijomis, kurioms taikomas šis reglamentas, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) yra įgaliota atlikti tyrimus, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 883/201326, Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 2185/9627 ir Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2988/9528;

__________________

__________________

26 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

26 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

27 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

27 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

28 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

28 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  kad prisidėtų prie tarptautinės kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir pinigų plovimu, reikalavimus atitinkančios sandorio šalys neturėtų remti jokios veiklos, kuri vykdoma siekiant neteisėtų tikslų, ir neturėtų dalyvauti jokiose finansavimo ar investavimo operacijose, kurios vykdomos per subjektą, esantį nebendradarbiaujančioje šalyje ar teritorijoje;

(19)  kad prisidėtų prie tarptautinės kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu, sukčiavimu, korupcija ir pinigų plovimu, visas per EDVF skiriamas finansavimas turėtų būti teikiamas visiškai skaidriai. Be to, reikalavimus atitinkančios sandorio šalys neturėtų remti jokios veiklos, kuri vykdoma siekiant neteisėtų tikslų, ir neturėtų dalyvauti jokiose finansavimo ar investavimo operacijose, kurios vykdomos per subjektą, esantį nebendradarbiaujančioje šalyje ar teritorijoje ar mokesčių rojuje. Sandorio šalys taip pat susilaiko nuo bet kokių mokesčių vengimo ar agresyvaus mokesčių planavimo schemų;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  kad būtų laikomasi politinių ES įsipareigojimų dėl atsinaujinančiosios energijos ir klimato kaitos, mažiausiai 20 proc. pagal EDVF skirto finansavimo turėtų būti skirta su šiais sektoriais susijusioms finansavimo ir investavimo operacijoms,

Išbraukta.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20b)  pinigų perlaidos į besivystančias šalis kol kas yra svarbesnės nei oficialios paramos vystymuisi srautai. Todėl projektai ar priemonės, kuriomis siekiama palengvinti pinigų perlaidas ir sumažinti sąnaudas turėtų būti laikomi tinkamais finansuoti pagal EDVF;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

20 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20c)  siekiant atspindėti politinius pokyčius ir Sąjungos veiksmų pasaulyje poreikį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl šio reglamento priedo, kuriame išvardyti regionai, kuriems gali būti teikiama parama pagal EDVF garantiją, dalinio keitimo. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal SESV 290 straipsnį, kad ji galėtų parengti investicijų linijų sąrašą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1a nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

 

__________________

 

1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  papildomumas – principas, kuriuo užtikrinama, kad EDVF garantijos parama negalėtų būti siekiama pakeisti valstybės narės paramą, privatų finansavimą ar kitą Sąjungos finansinę intervenciją ir kad ja būtų siekiama spręsti rinkos nepakankamumo problemas ir išvengti kitų viešų ar privačių investicijų išstūmimo.

(5)  papildomumas – principas, kuriuo užtikrinama, kad EDVF prisidėtų prie darnaus vystymosi operacijomis, kuriomis sprendžiamos rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir kurios negalėjo būti vykdomos arba kuriomis negalėjo būti pasiekta teigiamų rezultatų tokia pačia apimtimi be EDVF paramos. Pagal šį principą taip pat reikalaujama, kad EDVF operacijomis būtų mobilizuojamas naujas privačiojo sektoriaus finansavimas, kad jomis nebūtų siekiama pakeisti valstybės narės paramos, privataus finansavimo ar kitos Sąjungos arba tarptautinės finansinės intervencijos, ir kad jomis būtų vengiama kitų viešų ar privačių investicijų išstūmimo. Pagal šį principą taip pat reikalaujama, kad EDVF remiami projektai paprastai turėtų turėti didesnės rizikos pobūdį nei reikalavimus atitinkančių sandorio šalių remiamas investicijų portfelis pagal jų įprastą investavimo politiką prieš įsigaliojant šiam reglamentui.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  EDVF kaip integruotų finansinių priemonių paketu siekiama remti reikalavimus atitinkančių sandorio šalių investicijas dotacijomis, garantijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis suteikiant finansavimo pajėgumą ir daugiau galimybių gauti finansavimą Afrikos ir kaimyninėse šalyse partnerėse.

1.  EDVF kaip integruotų finansinių priemonių paketu siekiama skatinti darnų ir įtraukų ekonominį ir socialinį vystymąsi, taip pat šalių partnerių socialinį ir ekonominį atsparumą remiant investicijas ir didesnes galimybes gauti finansavimą reikalavimus atitinkančioms sandorio šalims dotacijomis, garantijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis suteikiant finansavimo pajėgumą, pradedant Afrikos ir kaimyninėse šalyse partnerėse, kartu siekiant kuo labiau padidinti papildomumą, tiekti novatoriškus produktus ir pritraukti privačiojo sektoriaus lėšas.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  EDVF padedama siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų darnaus vystymosi tikslų, ypatingą dėmesį skiriant tvariam augimui, darbo vietų kūrimui, socialiniam ir ekonominiam sektoriams bei paramai labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip šalinti pagrindines migracijos priežastis ir prisidėti prie tvarios grįžusių migrantų reintegracijos jų kilmės šalyse, kartu siekiant kuo didesnio papildomumo, naujoviškų produktų kūrimo ir privačiojo sektoriaus lėšų pritraukimo.

2.  EDVF padedama siekti Darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų darnaus vystymosi tikslų ir vadovaujamasi Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 21 straipsnyje nustatytais Sąjungos išorės veiksmų tikslais ir SESV 208 straipsnyje išdėstyta Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politika bei tarptautiniu mastu sutartais vystymosi veiksmingumo principais, taip prisidedant prie Sąjungos vystymosi ir kaimynystės politikos, ypatingą dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, ilgalaikiam tvariam ir integraciniam augimui, deramo darbo vietų kūrimui, socialiniam ir ekonominiam sektoriams bei paramai labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Šiais veiksmais EDVF, be kita ko, padeda šalinti konkrečias pagrindines socialines ir ekonomines migracijos priežastis ir skatinti tvarią grįžtančių migrantų reintegraciją jų kilmės šalyse, taip pat stiprinti tranzito ir priimančiųjų bendruomenių atsparumą.

 

EDVF taip pat prisideda prie Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo, sutelkiant dėmesį į investicijas sektoriuose, kuriuose siekiama sušvelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Regionuose ir šalyse, kuriose EDVF veikia, jis nuosekliai siekia Sąjungos aktuose, kuriais sukuriamos atitinkamos išorės finansavimo priemonės, išdėstytų tikslų ir prireikus laikosi nacionalinėse arba regioninėse programose nustatytų prioritetų.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  EDVF sudaro regioninės investavimo platformos, kurios aprėps esamų derinamųjų priemonių finansavimą ir EDVF garantiją.

1.  EDVF sudaro regioninės investavimo platformos, sukurtos remiantis esamomis Sąjungos išorės veiksmų derinamosiomis priemonėmis ir aprėpiančios derinimo operacijas ir EDVF garantiją.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  EDVF valdymą užtikrina Komisija.

2.  EDVF valdymą užtikrina Komisija. Komisija glaudžiai bendradarbiauja su EIB, kurį remia kitos reikalavimus atitinkančios sandorio šalys EDVF garantijos operacijų valdymo srityje. Šiuo tikslu sudaroma techninių klausimų darbo grupė.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdyti EDVF Komisijai padeda strateginė valdyba.

Komisijai EDVF valdymo klausimais pataria strateginė valdyba.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ji rengia strategines gaires ir padeda Komisijai nustatyti bendrus su EDVF garantijos naudojimu susijusius investavimo tikslus. Strateginė valdyba taip pat remia bendrą regioninių investavimo platformų ir EIB išorės skolinimo įgaliojimų operacijų, įskaitant EIB atsparumo iniciatyvą, koordinavimą ir nuoseklumą.

Strateginė valdyba rengia strategines gaires ir padeda Komisijai nustatyti bendrus su EDVF garantijos naudojimu susijusius investavimo tikslus, taip pat stebi tinkamą ir įvairiapusę investicijų linijų geografinę ir teminę aprėptį, kartu ypatingą dėmesį skirdama mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir nestabilioms valstybėms. Strateginė valdyba užtikrina, kad EDVF operacijomis būtų remiami strateginiai Sąjungos išorės veiksmų ir vystymosi politikos prioritetai ir, visų pirma, jos pagrindiniai principai ir tikslai, kaip nurodyta atitinkamai ES sutarties 21 straipsnyje ir SESV 208 straipsnyje.

 

Strateginė valdyba taip pat remia bendrą koordinavimą, papildomumą ir nuoseklumą tarp regioninių investavimo platformų, trijų IIP ramsčių, IIP ir kitų Sąjungos pastangų migracijos srityje ir įgyvendinant Darbotvarkę iki 2030 m., taip pat su Sąjungos išorės finansavimo priemonėmis ir patikos fondais, EIB išorės skolinimo įgaliojimų operacijomis, įskaitant EIB atsparumo iniciatyvą, ir AKR investicine priemone.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Strateginę valdybą sudaro Komisijos, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis), valstybių narių ir EIB atstovai. Prireikus, atsižvelgdama į valdybos nuomonę, Komisija gali pakviesti kitus įnašų mokėtojus tapti strateginės valdybos nariais. Prireikus šalims partnerėms, atitinkamoms regioninėms organizacijoms, reikalavimus atitinkančioms sandorio šalims ir Europos Parlamentui gali būti suteiktas stebėtojo statusas. Strateginei valdybai bendrai pirmininkauja Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis.

2.  Strateginę valdybą sudaro Komisijos, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio, prisidedančių valstybių narių ir EIB atstovai. Prireikus, atsižvelgdama į valdybos nuomonę, Komisija gali pakviesti kitus įnašų mokėtojus tapti strateginės valdybos nariais. Europos Parlamentas turi stebėtojo statusą. Europos Parlamento paskirti stebėtojai turi teisę visapusiškai dalyvauti svarstymuose be teisės balsuoti. Prireikus šalims partnerėms, atitinkamoms regioninėms organizacijoms, reikalavimus atitinkančioms sandorio šalims ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams gali būti suteiktas stebėtojo statusas. Strateginei valdybai bendrai pirmininkauja Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Strateginė valdyba per pirmąjį posėdį patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, kuriose turi būti pateikta išsami informacija apie posėdžių, vyksiančių kiekvienais metais, skaičių, valdybos narių balsavimo teises ir pažangos ataskaitas, kurias teikia Komisija. Strateginės valdybos posėdžių protokolai ir darbotvarkės skelbiami viešai.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Strateginė valdyba reguliariai organizuoja konsultacijas su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais dėl EDVF krypties ir įgyvendinimo.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  EDVF įgyvendinimo etapu strateginė valdyba kuo greičiau priima ir paskelbia gaires, kuriose nurodo, kaip bus užtikrinta EDVF operacijų atitiktis 8 straipsnyje nustatytiems tikslams ir tinkamumo kriterijams.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d.  Strateginė valdyba savo strateginėse gairėse atsižvelgia į atitinkamas Europos Parlamento rezoliucijas ir Tarybos sprendimus bei išvadas.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Regioninės einamosios veiklos valdybos

 

1.  Kiekviena regioninė investavimo platforma turi einamosios veiklos valdybą.

 

2.  Einamosios veiklos valdybos padeda Komisijai apibrėžti regioninius ir sektorinius investavimo tikslus ir regionines, sektorines ir temines investicijų linijas, taip pat formuluoja nuomones apie derinimo operacijas ir EDVF garantijos naudojimą. Jos, visų pirma, teikia rekomendacijas dėl būsimų finansavimo pasiūlymų, stebi ir persvarsto projektų bazę, analizuoja su projektais susijusius rezultatus ir stebi patvirtintų projektų portfelį.

 

3.  Einamosios veiklos valdyboms pirmininkauja Komisija; šias valdybas sudaro Komisijos, vyriausiojo įgaliotinio ir valstybių narių atstovai kaip balsavimo teisę turintys nariai, ir, jei reikia, reikalavimus atitinkančių sandorio šalių atstovai kaip stebėtojai. Europos Parlamentui suteikiamas stebėtojo statusas.

 

4.  Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis užtikrina glaudų Europos Sąjungos delegacijų ir reikalavimus atitinkančių sandorio šalių dalyvavimą organizuojant einamosios veiklos valdybų darbą.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjunga reikalavimus atitinkančių sandorio šalių Afrikos ir Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse partnerėse pradedamoms finansavimo ir investavimo operacijoms, kurioms taikomas šis reglamentas, suteikia neatšaukiamą ir besąlyginę garantiją pagal pirmąjį pareikalavimą.

1.  Sąjunga, atidžiai apsvarsčiusi projekto perspektyvumą, reikalavimus atitinkančių sandorio šalių pradedamoms finansavimo ir investavimo operacijoms, kurioms taikomas šis reglamentas, suteikia neatšaukiamą ir besąlyginę garantiją pagal pirmąjį pareikalavimą.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  EDVF garantija remiamos finansavimo ir investavimo operacijos šalyse partnerėse regionuose, įtrauktuose į priedą. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 20a straipsnį dėl priedo, kuriame išvardyti regionai, kuriems gali būti teikiama parama pagal EDVF garantiją, dalinio keitimo.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ilgiausias laikotarpis, kuriuo reikalavimus atitinkančios sandorio šalys galėtų su finansų tarpininkais arba galutiniais paramos gavėjais sudaryti susitarimus, yra ketveri metai nuo atitinkamo garantijos susitarimo sudarymo.

3.  Ilgiausias laikotarpis, kuriuo reikalavimus atitinkančios sandorio šalys galėtų su bendro finansavimo privačiojo sektoriaus partneriais, finansų tarpininkais arba galutiniais paramos gavėjais sudaryti susitarimus, yra ketveri metai nuo atitinkamo garantijos susitarimo sudarymo.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal EDVF garantiją tinkamos gauti paramą finansavimo ir investavimo operacijos nuosekliai dera su Sąjungos politikos kryptimis, ypač su Sąjungos vystymosi ir kaimynystės politika bei šalių partnerių strategijomis ir politikos kryptimis; jomis turi būti siekiama remti šiuos bendruosius tikslus:

1.  Pagal EDVF garantiją tinkamos gauti paramą finansavimo ir investavimo operacijos atitinka EDVF tikslą, nustatytą 3 straipsnyje. Tokios operacijos nuosekliai dera su Sąjungos politikos kryptimis, ypač su Sąjungos vystymosi ir kaimynystės politika, taip pat šalių partnerių strategijomis ir politikos kryptimis. Tokiomis operacijomis atsižvelgiama į kitą Sąjungos ir tarptautinę paramą, siekiant užtikrinti papildomumą su kitomis iniciatyvomis, ir jomis siekiama remti šiuos bendruosius tikslus:

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prisidėti prie ekonominio ir socialinio vystymosi, ypatingą dėmesį skiriant tvarumui ir darbo vietų kūrimui (visų pirma jaunimui ir moterims), taip šalinti pagrindines migracijos priežastis ir prisidėti prie tvarios grįžusių migrantų reintegracijos jų kilmės šalyse;

a)  prisidėti prie ekonominio ir socialinio vystymosi ir Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo, ypatingą dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, tvarumui, deramo užimtumo, ekonominių galimybių, įgūdžių ir verslumo skatinimui ir visų pirma lyčių lygybės ir moterų bei jaunimo įgalėjimo propagavimui, taip šalinti konkrečias pagrindines migracijos priežastis, didinti atsparumą ir prisidėti prie tvarios migrantų, grįžtančių į savo kilmės šalis, reintegracijos, tinkamai atsižvelgiant į teisinės valstybės, gero valdymo ir žmogaus teisių stiprinimą;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  siekiant pagerinti socialinę ir ekonominę aplinką, orientuotis į socialinį ir ekonominį sektorius, visų pirma infrastruktūrą, įskaitant tvariąją energiją, vandenį, transportą, informacines ir ryšių technologijas, aplinką, tausų gamtos išteklių naudojimą ir mėlynąjį augimą, socialinę infrastruktūrą ir žmogiškąjį kapitalą;

b)  siekiant pagerinti socialinę ir ekonominę aplinką, stiprinti socialinį ir ekonominį sektorius, visų pirma infrastruktūrą, įskaitant atsinaujinančiąją ir tvariąją energiją, vandentvarką ir atliekų tvarkymą, transportą, informacines ir ryšių technologijas, taip pat aplinką, tausų gamtos išteklių naudojimą, tvarų žemės ūkį ir mėlynąjį augimą, socialinę infrastruktūrą ir žmogiškąjį kapitalą;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms teikti finansavimą, ypatingą dėmesį skiriant privačiojo sektoriaus vystymuisi;

c)  teikti finansavimą privačiojo ir kooperatyvų sektoriaus vystymuisi ir jį remti, ypatingą dėmesį skiriant vietos įmonėms ir labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse ir nestabiliose valstybėse, tuo pačiu metu spręsti rinkos nepakankamumo problemą ir apriboti rinkos iškraipymus, taip pat skatinti Europos įmonių dalyvavimą;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  teikti finansines priemones, kuriomis būtų siekiama šalinti kliūtis privačioms investicijoms, įskaitant portfelio garantijų pirmojo nuostolio garantijas, teikiamas privačiojo sektoriaus projektams, pvz., paskolų garantijas mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir garantijas, susijusias su infrastruktūros projektų ir kitos rizikos kapitalo specifine rizika;

d)  šalinti kliūtis privačioms investicijoms teikiant finansines priemones, įskaitant portfelio garantijų pirmojo nuostolio garantijas, teikiamas privačiojo sektoriaus projektams, pvz., paskolų garantijas mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir garantijas, susijusias su infrastruktūros projektų ir kitos rizikos kapitalo specifine rizika; teikiamos finansinės priemonės gali būti išreikštos atitinkamos šalies partnerės vietos valiuta;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  maksimaliai pritraukti privačiojo sektoriaus investuotojų sprendžiant kliūčių investicijoms problemą.

e)  maksimaliai pritraukti privačiojo sektoriaus investuotojų, ypatingą dėmesį skiriant labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, sprendžiant kliūčių investicijoms problemą;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  prisidėti prie klimato politikos veiksmų ir aplinkos apsaugos ir valdymo, taip teikiant papildomą naudą klimatui, skiriant ne mažiau kaip 35 proc. finansavimo investicijoms, kuriomis prisidedama prie klimato politikos veiksmų, atsinaujinančiosios energijos ir efektyvaus išteklių naudojimo.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  EDVF garantija remiamos finansavimo ir investavimo operacijos, kurios visų pirma:

2.  EDVF garantija remiamos finansavimo ir investavimo operacijos, kuriomis sprendžiamos rinkos nepakankamumo ar neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir kurios:

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrina papildomumą;

a)  užtikrina papildomumą, kaip apibrėžta 2 straipsnyje;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  užtikrina papildomumą su kitomis iniciatyvomis, siekiant garantuoti, kad EDVF operacijos būtų aiškiai atskirtos, visų pirma nuo išorės skolinimo įgaliojimų operacijų, kurias valdo EIB;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  yra ekonomiškai ir finansiškai perspektyvios, taip pat atsižvelgiant į galimą privačiojo ir viešojo sektorių partnerių projektui skiriamą paramą ir bendrą finansavimą;

c)  yra ekonomiškai ir finansiškai perspektyvios, deramai atsižvelgiant į galimą privačiojo ir viešojo sektorių partnerių projektui skiriamą paramą ir bendrą finansavimą, kartu atsižvelgiant į konkrečią šalių, kuriose, kaip įvardijama, padėtis yra nestabili arba vyksta konfliktas, mažiausiai išsivysčiusių šalių ir labai įsiskolinusių neturtingų šalių, kuriose gali būti sudaromos labiau lengvatinės sąlygos, veikimo aplinką ir pajėgumus;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  maksimaliai sutelkia privačiojo sektoriaus kapitalą.

e)  kai įmanoma, maksimaliai sutelkia privačiojo sektoriaus kapitalą;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  užtikrina vystymosi veiksmingumo principus, nustatytus Pusano veiksmingo vystomojo bendradarbiavimo partnerystėje ir dar kartą patvirtintus 2016 m. gruodžio mėn. Nairobyje, įskaitant atsakomybės, suderinimo, dėmesio rezultatams, skaidrumo ir tarpusavio atskaitomybės principus, ir pagalbos atsiejimo tikslą ir

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  atitinka EBPO Paramos vystymuisi komiteto nustatytus OPV kriterijus, atsižvelgiant į privačiojo sektoriaus vystymosi ypatumus;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ec)  įgyvendinamos visapusiškai laikantis tarptautiniu lygmeniu sutartų gairių, principų ir konvencijų, be kita ko, JT atsakingo investavimo principų, JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų, EBPO rekomendacijų daugiašalėms įmonėms ir JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos atsakingo investavimo į žemės ūkį ir maisto sistemas principų, taip pat Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ir tarptautinės žmogaus teisių teisės;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  EDVF garantija negali būti naudojama valdžios atsakomybei už esminių paslaugų teikimą pakeisti.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kiekvienu konkrečiu atveju Komisija gali leisti kombinuotą finansavimą pagal skirtingas Sąjungos priemones.

3.  Kiekvienu konkrečiu atveju Komisija gali leisti kombinuotą finansavimą pagal skirtingas Sąjungos priemones tiek, kiek tai reikalinga EDVF remiamo investicinio projekto sėkmei užtikrinti, jei tai nelemia mažesnio finansavimo kitiems vystymosi tikslams.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija konkretiems regionams ir (arba) šalims partnerėms, konkretiems sektoriams, konkretiems projektams ir (arba) tam tikrų kategorijų galutiniams paramos gavėjams gali nustatyti investicijų linijas, kurios būtų finansuojamos pagal 9 straipsnyje nurodytas EDVF garantija remiamas nustatyto dydžio priemones. Visi prašymai suteikti finansinę paramą pagal investicijų liniją pateikiami Komisijai.

4.  Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su strategine valdyba, priimti deleguotuosius aktus, papildančius šį reglamentą ir nustatančius investicijų linijų sąrašą. Investicijų linijos nustatomos konkretiems regionams ir (arba) šalims partnerėms, konkretiems sektoriams, konkretiems projektams ir (arba) tam tikrų kategorijų galutiniams paramos gavėjams ir jos finansuojamos pagal 9 straipsnyje nurodytas EDVF garantija remiamas nustatyto dydžio priemones.

 

Investicijų linijų pasirinkimas yra tinkamai pagrįstas rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos analize. Tokią analizę turi atlikti Komisija, bendradarbiaudama su potencialiai reikalavimus atitinkančiomis sandorio šalimis ir suinteresuotaisiais subjektais.

 

Atitinkamose regioninėse investavimo platformose didelė EDVF garantijos dalis skiriama nestabilioms ir nuo konfliktų nukentėjusioms šalims, žemyninėms šalims ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija parengia ir paskelbia rodiklių, kurie susiję su šiame straipsnyje nustatytais tinkamumo kriterijais ir kurie turi būti naudojami siekiant užtikrinti nepriklausomą ir skaidrų galimų ir faktinių EDVF garantija remiamų operacijų vertinimą, suvestinę. Komisija paskelbia savo vertinimų rezultatus.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  paskolų;

a)  paskolų, įskaitant paskolas vietine valiuta;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunkčio, įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė ir kurios pateikia pakankamų finansinių garantijų;

e)  nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunkčio, įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė ir kurios pateikia pakankamų finansinių garantijų, nurodydamos, kokius su finansais nesusijusius veiksnius (aplinkosaugos, socialinė ir valdymo sritis), pvz., klimato kaitos, išteklių trūkumo, nesuderinto vadovų atlyginimo ar korupcijos, jos laiko savo patikėtinio pareigos dalimi;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija užtikrina vienodas sąlygas reikalavimus atitinkančioms sandorio šalims ir skatina jų bendradarbiavimą. Ji užtikrina, kad nebūtų interesų konfliktų visais EDVF įgyvendinimo etapais. Siekiant užtikrinti papildomumą, reikalavimus atitinkančios sandorio šalys pateikia visą svarbią informaciją apie jų operacijas, nesusijusias su EDVF.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys gali būti kviečiamos į keitimąsi nuomonėmis Europos Parlamente dėl finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EDVF garantijos dydis ir sąlygos

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali prisidėti prie EDVF garantijų fondo garantijomis arba grynaisiais pinigais. Komisijai pritarus, prisidėti grynaisiais pinigais gali ir kiti įnašų mokėtojai.

Valstybės narės ir ELPA šalys gali prisidėti prie EDVF garantijų fondo garantijomis arba grynaisiais pinigais. Komisijai pritarus, prisidėti grynaisiais pinigais gali ir kiti įnašų mokėtojai.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai praneša apie patvirtintus įnašus.

Komisija nedelsdama Europos Parlamentui ir Tarybai praneša apie patvirtintus įnašus.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių prašymu jų įnašai gali būti skirti projektams konkrečiuose regionuose, šalyse, sektoriuose ar investicijų linijose inicijuoti.

Valstybių narių prašymu ir strateginei valdybai patvirtinus jų įnašai gali būti skirti projektams konkrečiuose regionuose ar esamose investicijų linijose inicijuoti.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Visą EDVF garantijos įgyvendinimo laikotarpį investicijoms reikalavimus pagal 11-ąjį EPF atitinkančiose šalyse partnerėse skiriama mažiausiai 400 000 000 EUR EDVF garantijos suma.

5.  Visą EDVF garantijos įgyvendinimo laikotarpį investicijoms reikalavimus pagal 11-ąjį EPF atitinkančiose šalyse partnerėse skiriama mažiausiai 400 000 000 EUR EDVF garantijos suma, laikantis Kotonu partnerystės susitarimo tikslų.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Investicijoms kaimyninėse rytinėse bei pietinėse šalyse partnerėse skiriama mažiausiai 100 000 000 EUR EDVF garantijos suma pagal Reglamentą (ES) Nr. 232/2014.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Garantijos susitarimai skelbiami viešai, taikant ribotą išimčių tvarką.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  šio reglamento uždaviniai ir jo tikslas, poreikių vertinimas ir numatomi rezultatai, atsižvelgiant į įmonių socialinės atsakomybės skatinimą, įskaitant, visų pirma, visų tarptautiniu mastu sutartų rekomendacijų, principų ir teisinių priemonių, ypač nurodytų 8 straipsnio 2 dalies ec punkte, laikymąsi;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atlygis už garantiją;

b)  atlygis už garantiją, kuris atspindi rizikos lygį. Sudaroma galimybė iš dalies subsidijuoti atlygį, siekiant sudaryti labiau lengvatines sąlygas tinkamai pagrįstais atvejais, visų pirma šalyse, nurodytose 8 straipsnio 2 dalies c punkte;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  patikima, saugi ir prieinama skundų nagrinėjimo procedūra, skirta asmenims, darbuotojams, bendruomenėms ir pilietinės visuomenės organizacijoms, kurioms neigiamą poveikį galėtų daryti reikalavimus atitinkančių sandorio šalių operacijos arba EDVF remiamos investicijos.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nuosavų išteklių sumą, kurią sandorio šalis yra pasirengusi sutelkti investicijų linijai.

c)  nuosavų išteklių, taip pat privačiojo sektoriaus bendro finansavimo sumą, kurią sandorio šalis yra pasirengusi sutelkti investicijų linijai.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  galimi valstybių narių ir kitų įnašų mokėtojų įnašai;

b)  galimi valstybių narių, ELPA šalių ir kitų įnašų mokėtojų įnašai;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  bet koks perviršis sumokamas į bendrąjį Sąjungos biudžetą;

a)  nepažeidžiant šio straipsnio 8 dalies, bet koks perviršis sudaro vidaus asignuotąsias įplaukas pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 dalį Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo ir kaimynystės priemonių naudai;

Pakeitimas     89

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Nuo 2021 m. sausio 1 d., jeigu dėl reikalavimų mokėti pagal EDVF garantiją atvejų garantijų fondo išteklių dydis sumažėja žemiau 50 proc. 5 dalyje numatytos atidėjinių normos, Komisija pateikia ataskaitą dėl išimtinių priemonių, kurių gali prireikti EDVF garantijų fondui papildyti.

7.  Nuo 2021 m. sausio 1 d., jeigu dėl reikalavimų mokėti pagal EDVF garantiją atvejų garantijų fondo išteklių dydis sumažėja žemiau 50 proc. 5 dalyje numatytos atidėjinių normos, Komisija pateikia ataskaitą dėl:

 

a)   šio išteklių trūkumo priežasčių su išsamiais paaiškinimais ir

 

b)   jei tai laiko būtina, dėl bet kokių išimtinių priemonių, kurių gali prireikti EDVF garantijų fondui papildyti.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Pateikus reikalavimą mokėti pagal EDVF garantiją, EDVF garantijų fondui pagal c, d ir e punktus paskirtos lėšos, viršijančios išteklius, kurių reikia norint pasiekti 5 dalyje numatytą atidėjinių normą, naudojamos laikantis 7 straipsnio 2 dalyje numatyto pradinio investicijų laikotarpio terminų, kad būtų grąžintas pradinis EDVF garantijos dydis.

8.  Pateikus reikalavimą mokėti pagal EDVF garantiją, EDVF garantijų fondui pagal 2 dalies c, d ir e punktus paskirtos lėšos, viršijančios išteklius, kurių reikia norint pasiekti 5 dalyje numatytą atidėjinių normą, arba bet koks perviršis, nurodytas šio straipsnio 6 dalies a punkte, pirmiausia naudojamos laikantis 7 straipsnio 3 dalyje numatyto ilgiausio laikotarpio terminų, kad būtų grąžintas pradinis EDVF garantijos dydis.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia metinę ataskaitą dėl finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija. Ataskaita skelbiama viešai. Ją sudaro:

1.   Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia metinę ataskaitą dėl finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija. Ataskaita skelbiama viešai. Ją sudaro:

a)   sektoriaus, šalies ir regionų lygmeniu vykdomų finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija, ir jų atitikties šiam reglamentui vertinimas;

a)   sektoriaus, šalies ir regionų lygmeniu vykdomų finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija, ir jų atitikties šiam reglamentui vertinimas;

b)   pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus išteklių sutelkimo, apskaičiuotų ir faktinių finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija, bendrų įgyvendinimo duomenų, rezultatų ir poveikio, įskaitant poveikį darbo vietų kūrimui, vertinimas;

b)   remiantis 8 straipsnio 4a dalyje nurodyta rodiklių suvestine, papildomumo ir pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus išteklių sutelkimo, apskaičiuotų ir faktinių finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija, bendrų įgyvendinimo duomenų, rezultatų ir poveikio, įskaitant poveikį deramo darbo vietų kūrimui, skurdo panaikinimui ir pagrindinių migracijos priežasčių šalinimo būdui, be kita ko, kai įmanoma, pateikiant pagal lytį suskirstytus duomenis, vertinimas;

 

ba)   vertinimas, kokiu mastu pagal šį reglamentą vykdomomis operacijomis prisidedama siekiant 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų bendrųjų tikslų, ypač atsižvelgiant į bendrą įnašą siekiant Darbotvarkės iki 2030 m. darnaus vystymosi tikslų ir išlaidų dalį, susijusią su kova su klimato kaita ir Paryžiaus susitarimo įgyvendinimu;

c)   EDVF garantijos naudojimo atitikties reikalavimams ir pagrindinių veiklos rodiklių, nustatytų dėl kiekvieno pateikto pasiūlymo, vertinimas;

c)   EDVF garantijos naudojimo atitikties reikalavimams ir pagrindinių veiklos rodiklių, nustatytų dėl kiekvieno pateikto pasiūlymo, vertinimas;

d)   operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija, sverto poveikio vertinimas;

d)   operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija, sverto poveikio vertinimas;

e)   paramos gavėjams perduota finansinė suma ir kiekvienos sandorio šalies vykdomų finansavimo ir investavimo operacijų bendras vertinimas;

e)   paramos gavėjams perduota finansinė suma ir kiekvienos sandorio šalies vykdomų finansavimo ir investavimo operacijų bendras vertinimas;

f)   reikalavimus atitinkančių sandorio šalių finansavimo ir investavimo operacijų pridėtinės vertės ir su tokiomis operacijomis susijusios bendros rizikos vertinimas;

f)   reikalavimus atitinkančių sandorio šalių finansavimo ir investavimo operacijų papildomumo ir pridėtinės vertės ir su tokiomis operacijomis susijusios bendros rizikos vertinimas;

g)   išsami informacija apie reikalavimus mokėti pagal EDVF garantiją, nuostolius, grąžą, išieškotas sumas ir bet kokius kitus gautus mokėjimus;

g)   išsami informacija apie reikalavimus mokėti pagal EDVF garantiją, nuostolius, grąžą, išieškotas sumas ir bet kokius kitus gautus mokėjimus;

h)   finansinės ataskaitos dėl reikalavimus atitinkančių sandorio šalių finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, kurių auditą atliko nepriklausomas išorės auditorius.

h)   finansinės ataskaitos dėl reikalavimus atitinkančių sandorio šalių finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, kurių auditą atliko nepriklausomas išorės auditorius;

 

ha)   pagal antrąjį ir trečiąjį IIP ramsčius parengtų veiksmų ir sąveikos tarp jų ir EDVF garantijos remiamų operacijų vertinimas, ypatingą dėmesį skiriant pažangai, padarytai kovojant su korupcija, organizuotu nusikalstamumu ir neteisėtais finansų srautais, gero valdymo, vietos finansų rinkų įtraukties, verslumo, taip pat vietinės verslo aplinkos skatinimo, žmogaus teisių ir teisinės valstybės principo paisymo bei politikos, kuria atsižvelgiama į lyčių aspektą, srityse;

 

hb)   EDVF operacijų atitikties tarptautiniu mastu sutartiems vystymosi veiksmingumo principams vertinimas.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija EDVF veiklą įvertina iki 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia vertinimo ataskaitą, kurioje pateikiamas nepriklausomas šio reglamento taikymo vertinimas. Jei patvirtintoms finansavimo ir investavimo operacijoms iki 2020 m. birželio 30 d. prireiktų panaudoti visą turimą EDVF garantijos sumą, Komisija nedelsdama pateikia minėtą ataskaitą.

1. Komisija EDVF veiklą, jo valdymą ir veiksmingą jo indėlį siekiant šio reglamento tikslo ir įgyvendinant jo uždavinius įvertina iki 2019 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia vertinimo ataskaitą, kurioje pateikiamas nepriklausomas šio reglamento taikymo išorės vertinimas, taip pat prireikus pridedamas pagrįstas pasiūlymas dėl šio reglamento dalinio keitimo, visų pirma siekiant pratęsti 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą pradinį investavimo laikotarpį. Kartu su vertinimo ataskaita pateikiama Audito Rūmų nuomonė.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir vėliau kas trejus metus vertina, kaip yra naudojamas EDVF garantijų fondas. Savo vertinimo ataskaitą Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Kartu su vertinimo ataskaita pateikiama Audito Rūmų nuomonė.

2.  Komisija iki 2019 m. gruodžio 31 d. ir vėliau kas trejus metus vertina, kaip yra naudojamas EDVF garantijų fondas ir kaip jis veikia. Savo vertinimo ataskaitą Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Kartu su vertinimo ataskaita pateikiama Audito Rūmų nuomonė dėl EDVF garantijų fondo valdymo ir EDVF operacijų veiksmingumo ir papildomumo. Tais atvejais, kai manoma, kad būtina atlikti EDVF garantijų fondo patikslinimą arba kai EDVF garantijų fondo veikla pratęsiama po 2020 m., prie šios vertinimo ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiant iš dalies atitinkamai pakeisti šį reglamentą.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17 straipsnis

17 straipsnis

Skaidrumas ir viešas informacijos atskleidimas

Skaidrumas, komunikacija ir viešas informacijos atskleidimas

Laikydamosi savo skaidrumo politikos ir bendrųjų Sąjungos principų dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir informacija, reikalavimus atitinkančios sandorio šalys savo interneto svetainėje viešai skelbia informaciją apie visas EDVF garantijos finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas, susijusią visų pirma su tuo, kokiu būdu tomis operacijomis padedama siekti šiame reglamente nustatytų bendrųjų tikslų.

1.   Laikydamosi savo skaidrumo politikos ir Sąjungos taisyklių dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir informacija ir duomenų apsaugos, reikalavimus atitinkančios sandorio šalys savo interneto svetainėje viešai aktyviai ir sistemingai skelbia informaciją apie visas EDVF garantijos finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas, susijusią visų pirma su tuo, kokiu būdu tomis operacijomis padedama siekti šiame reglamente nustatytų tikslų ir reikalavimų. Jei įmanoma, tokia informacija suskirstoma projektų lygmeniu. Teikiant tokią informaciją visuomet atsižvelgiama į konfidencialios ir neskelbtinos komercinės informacijos apsaugą.

 

2.   Komisija savo svetainėje skelbia informaciją apie finansavimo ir investavimo operacijas ir pagrindinius visų garantijų susitarimų elementus, įskaitant informaciją apie sandorio šalių teisinę tapatybę, tikėtiną naudą vystymuisi ir skundų nagrinėjimo procedūras pagal 12 straipsnio 3 dalies ea punktą.

 

3.   Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys visoje savo skelbiamoje informacijoje apie EDVF garantija remiamas finansavimo ir investavimo operacijas pagal šį reglamentą skelbia, kokią paramą skyrė Sąjunga.

 

4.   Europos Sąjungos delegacijos į savo pranešimus, skirtus pilietinei ir plačiajai visuomenei, įtraukia informaciją apie EDVF teikiamas finansavimo galimybes.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Skundų teikimo ir žalos atlyginimo mechanizmas

 

Komisija sukuria centralizuotą Sąjungos skundų teikimo mechanizmą, taikomą visiems EDVF remiamiems projektams. Suinteresuotieji subjektai, kuriems poveikį padarė EDVF operacijos, ir suinteresuotieji subjektai, kurie yra nepatenkinti tuo, kaip tvarkomi jų skundai taikant EDVF sandorių šalių skundų teikimo mechanizmus, gali tiesiogiai kreiptis į Sąjungos skundų teikimo mechanizmą.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal šį reglamentą vykdomos veiklos išorės auditą atlieka Audito Rūmai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį.

1.  Pagal šį reglamentą vykdomos veiklos išorės auditą atlieka Audito Rūmai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį, taigi šiai veiklai taikoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra pagal SESV 319 straipsnį.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šio straipsnio 1 dalies tikslu Audito Rūmai, pateikę prašymą ir laikydamiesi SESV 287 straipsnio 3 dalies, gauna prieigą prie visų dokumentų ar informacijos, kurių reikia šiai užduočiai atlikti.

2.  Šio straipsnio 1 dalies tikslu Audito Rūmai, pateikę prašymą ir laikydamiesi SESV 287 straipsnio 3 dalies, gauna prieigą prie visų dokumentų ar informacijos, kurių reikia audito užduotims atlikti.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Iki 2020 m. birželio 30 d. ir vėliau kas trejus metus Audito Rūmai skelbia specialiąją ataskaitą dėl EDVF garantijų fondo naudojimo ir dėl EDVF efektyvumo ir veiksmingumo.

Pakeitimas     99

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija arba reikalavimus atitinkančios sandorio šalys nedelsdamos praneša Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir suteikia jai būtiną informaciją, jeigu bet kuriame finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, rengimo, įgyvendinimo ar užbaigimo etape turi pagrindų įtarti sukčiavimą, korupciją, pinigų plovimą ar bet kokią kitą neteisėtą veiklą, kuri gali pakenkti Sąjungos finansiniams interesams.

1.  Jei bet kuriame finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, rengimo, įgyvendinimo ar užbaigimo etape Komisija arba reikalavimus atitinkančios sandorio šalys turi pagrindą įtarti sukčiavimą, korupciją, lėšų pasisavinimą, pinigų plovimą ar bet kokią kitą neteisėtą veiklą, kuri gali pakenkti Sąjungos finansiniams interesams, jos nedelsdamos apie tai praneša Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir suteikia jai visą būtiną informaciją, kad būtų galima atlikti visapusišką ir išsamų tyrimą.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 nuostatomis ir juose nustatytomis procedūromis, kad apsaugotų Sąjungos finansinius interesus ir nustatytų, ar kurioje nors finansavimo ir investavimo operacijoje, kuriai taikomas šis reglamentas, būta sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejų. OLAF visą savo tyrimų metu gautą informaciją gali perduoti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms.

OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 nuostatomis ir juose nustatytomis procedūromis, kad apsaugotų Sąjungos finansinius interesus ir nustatytų, ar kurioje nors finansavimo ir investavimo operacijoje, kuriai taikomas šis reglamentas, būta sukčiavimo, korupcijos, lėšų pasisavinimo, pinigų plovimo, terorizmo finansavimo, mokestinio sukčiavimo ir mokesčių slėpimo ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejų. OLAF visą savo tyrimų metu gautą informaciją gali perduoti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms.

Pakeitimas     101

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu tokia neteisėta veikla įrodoma, reikalavimus atitinkančios sandorio šalys imasi išieškojimo veiksmų dėl savo finansavimo ar investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas ir kurios susijusios su tokia neteisėta veikla.

Jeigu tokia neteisėta veikla įrodoma, reikalavimus atitinkančios sandorio šalys imasi išieškojimo veiksmų dėl savo finansavimo ar investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas ir kurios susijusios su tokia neteisėta veikla, ir taip pat suteikia atitinkamoms institucijoms visą informaciją, kurios reikia tyrimui atlikti ir galbūt patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdydamos finansavimo ir investavimo operacijas reikalavimus atitinkančios sandorio šalys neremia jokios veiklos, kuri vykdoma siekiant neteisėtų tikslų, įskaitant pinigų plovimą, terorizmo finansavimą, organizuotą nusikalstamumą, mokestinį sukčiavimą ir mokesčių slėpimą, korupciją ar sukčiavimą, kenkiantį Sąjungos finansiniams interesams. Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys nedalyvauja jokiose finansavimo ar investavimo operacijose, kurios vykdomos per subjektą, esantį nebendradarbiaujančioje šalyje ar teritorijoje, laikydamosi savo politikos dėl mažai reglamentuojamų ar nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų, remdamosi Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ar Finansinių veiksmų darbo grupės politika.

1.  Vykdydamos finansavimo ir investavimo operacijas reikalavimus atitinkančios sandorio šalys neremia jokios veiklos, kuri vykdoma siekiant neteisėtų tikslų, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) pinigų plovimą, terorizmo finansavimą, organizuotą nusikalstamumą, mokestinį sukčiavimą ir mokesčių slėpimą, korupciją, sukčiavimą ar kitą veiklą, kenkiančią Sąjungos finansiniams interesams. Visų pirma, reikalavimus atitinkančios sandorio šalys nedalyvauja jokiose finansavimo ar investavimo operacijose, kurios vykdomos per subjektą, esantį šalyje ar teritorijoje, kuri nebendradarbiauja su Sąjunga taikant su skaidrumu ir keitimusi informacija susijusius tarptautiniu mastu sutartus mokesčių standartus, taip pat nepalaiko verslo santykių su tokioje šalyje ar teritorijoje įsisteigusiais subjektais. Vykdydamos savo finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas, reikalavimus atitinkančios sandorio šalys nesinaudoja jokiomis mokesčių vengimo struktūromis, visų pirma agresyvaus mokesčių planavimo schemomis, arba praktika, neatitinkančia Sąjungos gero mokesčių srities valdymo principų, kaip nustatyta Sąjungos teisės aktuose, įskaitant Komisijos rekomendacijas ir komunikatus, ir nedalyvauja jose. Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys, sudarydamos susitarimus su finansų tarpininkais, perkelia šioje dalyje numatytus reikalavimus į atitinkamas sutartis ir prašo teikti ataskaitas pagal šalis dėl jų laikymosi.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdydama finansavimo ir investavimo operacijas, reikalavimus atitinkanti sandorio šalis laikosi Sąjungos teisėje ir visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2015/84735 bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/84936 įtvirtintų principų ir standartų, susijusių su finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys pagal šį reglamentą teikia tiesioginį finansavimą ir finansavimą per tarpininkus tik tais atvejais, kai pagal Direktyvą (ES) 2015/849 atskleidžiama atitinkamų tikrųjų savininkų tapatybės informacija.

2.  Vykdydama finansavimo ir investavimo operacijas, reikalavimus atitinkanti sandorio šalis laikosi Sąjungos teisėje ir visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2015/84735 bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/84936 įtvirtintų principų ir standartų, susijusių su finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys pagal šį reglamentą teikia tiesioginį finansavimą ir finansavimą per tarpininkus tik tais atvejais, kai pagal Direktyvą (ES) 2015/849 (ES kovos su pinigų plovimu direktyva) atskleidžiama atitinkamų tikrųjų savininkų tapatybės informacija, ir paskelbia ataskaitų pagal šalis duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES 89 straipsnio 1 dalį.

__________________

__________________

35 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 (OL L 141, 2015 6 5, p. 1).

35 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 (OL L 141, 2015 6 5, p. 1).

36 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

36 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  6 ir 8 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 ir 8 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su ekspertais, kiekvienos valstybės narės paskirtais laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 6 ir 8 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

PRIEDAS

 

Regionai, kuriems gali būti teikiama parama pagal EDVF garantiją:

 

  Afrika, apimanti Afrikos šalis, pasirašiusias Kotonu partnerystės susitarimą;

 

  kaimyninės šalys partnerės, išvardytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 232/2014 I priede.


AIŠKINAMOJI DALIS

2016 m. rugsėjo 14 d. Komisija pateikė pasiūlymą įsteigti naują Europos darnaus vystymosi fondą (toliau – EDVF), kuriuo siekiama sutelkti iki 44 mlrd. EUR investicijų, pradedant Afrika ir ES rytinėmis ir pietinėmis kaimyninėmis šalimis, su pradinėmis lėšomis iš Sąjungos biudžeto ir Europos plėtros fondo (EPF). Ši iniciatyva grindžiama investicijų planu Europai, pradėtu įgyvendinti 2015 m. Ja siekiama į vieną bendrą EDVF sujungti du elementus:

  naują 1,5 mlrd. EDVF garantijų fondą su 50 proc. atidėjiniais iš Sąjungos biudžeto (350 mln. EUR) ir EPF (400 mln. EUR);

  esamas derinamąsias priemones, skirtas Afrikai ir kaimyninėmis šalimis (t. y. kai Sąjungos subsidijos derinamos su paskolomis arba kitais finansų įstaigų produktais), kurių numatytas lygis yra 2,6 mlrd.

EDVF turėtų sudaryti regioninės investavimo platformos, apimančios finansavimą pagal EDVF garantiją ir derinamąsias priemones. Jis būtų valdomas Komisijos ir įgyvendinamas bendradarbiaujant su finansų įstaigomis, kaip antai EIB, ERPB, tarptautiniai, regioniniai ir nacionaliniai plėtros bankai.

EDVF yra pirmasis išorės investicijų plano (IIP) ramstis, pagal kurį Komisija taip pat planuoja didinti techninę paramą šalims partnerėms (antrasis ramstis) ir siekti gerinti investicinę aplinką ir bendrą politinę aplinką tose šalyse (trečiasis ramstis). IIP apima keletą iniciatyvų / politikos krypčių:

•  2030 m. darnaus vystymosi tikslus, Adis Abebos veiksmų darbotvarkę ir Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, patvirtintą antrąjį 2015 m. pusmetį;

•  ES visuotinę užsienio ir saugumo politikos strategiją, pristatytą 2016 m. birželio mėn., ir Europos konsensuso dėl vystymosi persvarstymą 2017 m.;

•  dabartinę Europos vystymosi ir kaimynystės politiką;

•  Partnerystės su trečiosiomis šalimis modelį pagal Europos migracijos darbotvarkę, taip pat pradėtą įgyvendinti 2016 m. birželio mėn.

Pagrindinė prielaida yra ta, kad remiant investicijas ir privačiojo sektoriaus dalyvavimą novatoriškomis finansavimo priemonėmis galima paskatinti darbo vietų kūrimą, augimą ir stabilumą besivystančiose šalyse, tuo šalinant pagrindines migracijos priežastis. Kaip išorės investicijų plano dalį Komisija taip pat pasiūlė išplėsti EIB išorės skolinimo įgaliojimus.

Pranešėjai iš esmės palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir ragina Užsienio reikalų komitetą, Vystymosi komitetą ir Biudžeto komitetą pasinaudoti šia teisėkūros procedūros galimybe siekiant pagerinti EDVF kūrimą ir tikslus, kad jis būtų sėkmingas.

Jie siūlo, visų pirma, spręsti klausimus šiose srityse:

•  EDVF tikslai, susiję su nustatytais ES vystymosi ir išorės politikos principais bei dabartiniais migracijos iššūkiais;

•  EDVF valdymo ir vadovavimo struktūra, visų pirma atitinkami Strateginės valdybos ir Einamosios veiklos valdybos įgaliojimai bei Europos Komisijos vaidmuo;

•  investicijų linijų ir rodiklių apibrėžtis;

•  derėjimas su kitais IIP ramsčiais, su kitomis Sąjungos priemonėmis ir iniciatyvomis, taip pat su EIB išorės veikla;

•  EDVF finansavimo ir investavimo operacijų, apimančių didesnę riziką, papildomumas;

•  papildomas poveikis vystymuisi, ypač mažiau išsivysčiusiose šalyse;

•  nuostatos dėl atskaitomybės, ataskaitų teikimo ir skaidrumo, taip pat mokesčių klausimai;

•  EDVF geografinės taikymo srities apibrėžimo procedūra;

•  Europos Parlamento vaidmuo.


Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ (12.4.2017)

pateikta Užsienio reikalų, Vystymosi ir Biudžeto komitetams

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) ir EDVF garantijos bei EDVF garantijų fondo sukūrimo

(COM(2016) 0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Nuomonės referentas: Indrek Tarand

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų, Vystymosi ir Biudžeto komitetus atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  plataus užmojo Sąjungos išorės investicijų planas (toliau – IIP) yra būtinas siekiant paremti Afrikoje ir Sąjungos kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse pradedamas investicijas ir taip paskatinti siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. (toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.) nustatytų darnaus vystymosi tikslų ir laikytis įsipareigojimų pagal neseniai persvarstytą Europos kaimynystės politiką, taip šalinant pagrindines migracijos priežastis. Jis taip pat turėtų padėti įgyvendinti Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos (COP 21);

(1)  Sąjungos plataus užmojo išorės investicijų planas (toliau – IIP) yra būtinas siekiant paremti Afrikoje ir Sąjungos kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse pradedamas investicijas ir taip paskatinti siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. (toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.) nustatytų darnaus vystymosi tikslų ir laikytis įsipareigojimų pagal neseniai persvarstytą Europos kaimynystės politiką, taip šalinant vieną iš pagrindinių migracijos priežasčių. Jis taip pat turėtų padėti įgyvendinti Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos (COP 21);

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  IIP turėtų įtraukti Sąjungos įsipareigojimą pagal Adis Abebos vystymosi finansavimo veiksmų darbotvarkę. Jis taip pat turėtų leisti Europos investuotojams ir privačiosioms bendrovėms, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, aktyviau prisidėti prie darnaus vystymosi šalyse partnerėse;

(2)  IIP turėtų įtraukti Sąjungos įsipareigojimą pagal Adis Abebos vystymosi finansavimo veiksmų darbotvarkę. Jis taip pat turėtų leisti Europos investuotojams ir privačiosioms bendrovėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, aktyviau prisidėti prie darnaus vystymosi šalyse partnerėse, itin daug dėmesio skiriant darnumui;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  IIP turėtų suteikti integruotą finansinį paketą investicijoms, pradedamoms Afrikos šalyse, 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašiusiose Partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių, ir Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse, finansuoti ir taip sukurti ekonomikos augimo ir užimtumo galimybių, kuo labiau padidinti papildomumą, tiekti inovatyvių produktų ir pritraukti privačiojo sektoriaus lėšų;

(4)  IIP turėtų suteikti integruotą finansinį paketą investicijoms, pradedamoms Afrikos šalyse, 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašiusiose Partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių (toliau – AKR ir EB partnerystės susitarimas), ir Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse. Tai turėtų padėti sukurti papildomų ekonomikos augimo ir užimtumo galimybių, kuo labiau padidinti papildomumą ir padėti tiekti inovatyvius produktus skatinant naudotis papildomomis privačiojo sektoriaus lėšomis, remiant tvarų vystymąsi ir žiedinę ekonomiką. Reikėtų užtikrinti subalansuoto geografinio metodo taikymą tam, kad visos AKR ir EB partnerystės susitarimą pasirašiusios šalys ir visos Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančios šalys turėtų sąžiningas galimybes gauti finansavimą pagal IIP;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų1a išvadas dėl dotacijų ir paskolų derinimo naudojimo Sąjungos išorės santykių srityje, kuriose atkreipiamas dėmesys į tai, kad beveik pusės tikrintų projektų atveju buvo nepakankamai įrodymų, jog būtų galima daryti išvadą, kad dotacijos buvo pagrįstos, nes daugeliu šių atvejų būta požymių, kad investicijos būtų buvusios atliktos ir be Sąjungos įnašo, labai svarbu, kad dotacijų ir paskolų derinimas būtų naudojamas tik tais atvejais, kai Komisija gali aiškiai įrodyti jo pridėtinę vertę;

 

____________

 

1a EAR specialioji ataskaita Nr. 16/2014 „Regioninių investicinių priemonių dotacijų derinimo su finansinių institucijų paskolomis, siekiant remti ES išorės politiką, veiksmingumas“.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  be to, EDVF turėtų veikti vieno langelio principu: jis gautų finansų įstaigų ir viešųjų arba privačiųjų investuotojų finansavimo pasiūlymus ir reikalavimus atitinkančioms investicijoms skirtų įvairią finansinę paramą. EDVF garantiją turėtų finansuoti EDVF garantijų fondas. EDVF turėtų taikyti inovatyvias priemones investicijoms paremti ir įtraukti privatųjį sektorių;

(6)  be to, EDVF turėtų veikti vieno langelio principu: jis gautų finansų įstaigų ir viešųjų arba privačiųjų investuotojų finansavimo pasiūlymus, teiktų rekomendacijas ir visą būtiną informaciją investuotojams, norintiems investuoti į vystymosi veiklą, ir suteiktųreikalavimus atitinkančioms investicijoms įvairią finansinę paramą. EDVF garantiją turėtų finansuoti EDVF garantijų fondas. EDVF turėtų taikyti inovatyvias priemones investicijoms į šalių partnerių darnų vystymąsi paremti ir įtraukti privatųjį sektorių;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  be to, strateginė valdyba turėtų padėti Komisijai parengti strategines gaires ir nustatyti bendrus investavimo tikslus. Strateginė valdyba taip pat turėtų remti regioninių platformų veiksmų derinimą ir nuoseklumą. Tai turėtų užtikrinti įvairių išorės veiksmų priemonių papildomumą. Strateginei valdybai turėtų bendrai pirmininkauti Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kad būtų užtikrintas veiksmų koordinavimas ir derinimas su Sąjungos užsienio politikos tikslais ir partnerystės susitarimais su trečiosiomis šalimis;

(8)  be to, strateginė valdyba turėtų padėti Komisijai parengti strategines gaires ir nustatyti bendrus investavimo tikslus. Strateginė valdyba taip pat turėtų remti regioninių platformų veiksmų derinimą, bendradarbiavimą ir nuoseklumą. Tai turėtų užtikrinti įvairių išorės veiksmų priemonių papildomumą ir sustiprinti jų sinergiją. Strateginei valdybai turėtų bendrai pirmininkauti Komisija ir Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kad būtų užtikrintas veiksmų koordinavimas ir derinimas su Sąjungos užsienio politikos tikslais ir partnerystės susitarimais su trečiosiomis šalimis;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  EDVF garantija neturėtų būti naudojama svarbiems infrastruktūros projektams, kurie turi mažą poveikį darbo vietų kūrimui ir dėl kurių sąnaudų ir naudos santykio investicijos taptų netvarios, finansuoti. EDVF garantija turėtų būti naudojama tik projektams, kurių įgyvendinimas, remiantis nepriklausomu išsamiu ex ante vertinimu ir tinkama sąnaudų ir naudos analize, nėra kontroversiškas aplinkos, finansų ir socialiniu požiūriais, finansuoti;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant padidinti EDVF garantijos poveikį atsižvelgiant į susijusių regionų poreikius, valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė skirti įnašus garantijomis arba grynaisiais pinigais. Tie įnašai turėtų būti skiriami regionui, sektoriui ar investicijų linijai;

(14)  siekiant padidinti EDVF garantijos poveikį atsižvelgiant į susijusių regionų poreikius didinti investicijas ir projektų, kuriais prisidedama prie darnaus vystymosi ir deramų darbų vietų kūrimo, finansavimą, valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė skirti įnašus garantijomis arba grynaisiais pinigais. Tie įnašai turėtų būti skiriami regionui, sektoriui ar investicijų linijai;

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų kasmet teikti ataskaitą dėl finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija, ir taip užtikrinti atskaitomybę Europos piliečiams. Ataskaita turėtų būti skelbiama viešai, kad atitinkami suinteresuotieji subjektai, įskaitant pilietinę visuomenę, galėtų pareikšti savo nuomonę. Komisija taip pat turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai kasmet teikti ataskaitą dėl EDVF garantijų fondo valdymo, kad būtų užtikrinta atskaitomybė ir skaidrumas;

(16)  Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų kasmet teikti ataskaitą dėl finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija, ir taip užtikrinti atskaitomybę Europos piliečiams. Ataskaita turėtų būti skelbiama viešai, kad atitinkami suinteresuotieji subjektai, įskaitant pilietinę visuomenę, galėtų pareikšti savo nuomonę. Komisija taip pat turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai kasmet teikti ataskaitą dėl EDVF garantijų fondo valdymo, kad būtų užtikrinta atskaitomybė, skaidrumas ir valdymo efektyvumas;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  Komisija, remdamasi Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 14/20141a išvadomis, turėtų kasmet įvertinti, ar jos valdymo pajėgumai pagerėjo, kad EDVF operacijos būtų veiksmingesnės ir skaidresnės; 

 

____________

 

1a EAR specialioji ataskaita Nr. 14/2014 „Kaip ES institucijos ir įstaigos apskaičiuoja, mažina ir kompensuoja išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį?“

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  EDVF padedama siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų darnaus vystymosi tikslų, ypatingą dėmesį skiriant tvariam augimui, darbo vietų kūrimui, socialiniam ir ekonominiam sektoriams bei paramai labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip šalinti pagrindines migracijos priežastis ir prisidėti prie tvarios grįžusių migrantų reintegracijos jų kilmės šalyse, kartu siekiant kuo didesnio papildomumo, naujoviškų produktų kūrimo ir privačiojo sektoriaus lėšų pritraukimo.

2.  EDVF padedama siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų darnaus vystymosi tikslų, pagrindinį dėmesį skiriant skurdo panaikinimui, tvariam augimui gerbiant ekonomines, aplinkosaugines ir socialines teises, daugiau ir geresnių darbo vietų kūrimui, žiedinės ekonomikos kūrimui, socialiniam ir ekonominiam sektoriams, galimybių naudotis viešosiomis paslaugomis gerinimui, klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui prie klimato kaitos, vietos bendruomenių įtraukimui ir paramai labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip šalinti pagrindines migracijos priežastis ir prisidėti prie tvarios grįžusių migrantų reintegracijos jų kilmės šalyse, kartu siekiant kuo didesnio papildomumo, naujoviškų produktų kūrimo ir privačiojo sektoriaus lėšų pritraukimo.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ji rengia strategines gaires ir padeda Komisijai nustatyti bendrus su EDVF garantijos naudojimu susijusius investavimo tikslus. Strateginė valdyba taip pat remia bendrą regioninių investavimo platformų ir EIB išorės skolinimo įgaliojimų operacijų, įskaitant EIB atsparumo iniciatyvą, koordinavimą ir nuoseklumą.

Ji rengia strategines gaires ir padeda Komisijai nustatyti bendrus su EDVF garantijos naudojimu susijusius investavimo tikslus, investavimo į regionines platformas tinkamumo kriterijus ir veiklos kryptis bei procedūras. Strateginė valdyba taip pat remia bendrą regioninių investavimo platformų ir EIB išorės skolinimo įgaliojimų operacijų, įskaitant EIB atsparumo iniciatyvą, koordinavimą, bendradarbiavimą ir nuoseklumą. Strateginės valdybos veiklą nuolat prižiūri iniciatyvinis komitetas kartu su Europos Parlamentu.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Strateginę valdybą sudaro Komisijos, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis), valstybių narių ir EIB atstovai. Prireikus, atsižvelgdama į valdybos nuomonę, Komisija gali pakviesti kitus įnašų mokėtojus tapti strateginės valdybos nariais. Prireikus šalims partnerėms, atitinkamoms regioninėms organizacijoms, reikalavimus atitinkančioms sandorio šalims ir Europos Parlamentui gali būti suteiktas stebėtojo statusas. Strateginei valdybai bendrai pirmininkauja Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis.

2.  Strateginę valdybą sudaro Komisijos, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis), valstybių narių, Europos Parlamento, EIB ir Afrikos bei kaimynystės priemonėje dalyvaujančių šalių partnerių atstovai. Atsižvelgdama į valdybos nuomonę, Komisija pakviečia kitus įnašų mokėtojus tapti strateginės valdybos nariais. Prireikus atitinkamoms regioninėms organizacijoms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, pvz., pilietinės visuomenės grupėms, gali būti suteiktas stebėtojo statusas. Strateginei valdybai bendrai pirmininkauja Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis. Strateginė valdyba užtikrina, kad būtų tinkamai konsultuojamasi su labai įvairiais suinteresuotaisiais subjektais šalyse partnerėse.

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjunga reikalavimus atitinkančių sandorio šalių Afrikos ir Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse partnerėse pradedamoms finansavimo ir investavimo operacijoms, kurioms taikomas šis reglamentas, suteikia neatšaukiamą ir besąlyginę garantiją pagal pirmąjį pareikalavimą.

1.  Sąjunga, nuodugniai apsvarsčiusi projekto perspektyvumą, reikalavimus atitinkančių sandorio šalių Afrikos ir Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse partnerėse pradedamoms finansavimo ir investavimo operacijoms, kurioms taikomas šis reglamentas, suteikia neatšaukiamą ir besąlyginę garantiją pagal pirmąjį pareikalavimą.

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ilgiausias laikotarpis, kuriuo reikalavimus atitinkančios sandorio šalys galėtų su finansų tarpininkais arba galutiniais paramos gavėjais sudaryti susitarimus, yra ketveri metai nuo atitinkamo garantijos susitarimo sudarymo.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EDVF garantijos naudojimo tinkamumo kriterijai

EDVF garantijos naudojimo tinkamumo ir draudimo ją naudoti kriterijai

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal EDVF garantiją tinkamos gauti paramą finansavimo ir investavimo operacijos nuosekliai dera su Sąjungos politikos kryptimis, ypač su Sąjungos vystymosi ir kaimynystės politika bei šalių partnerių strategijomis ir politikos kryptimis; jomis turi būti siekiama remti šiuos bendruosius tikslus:

1.  Pagal EDVF garantiją tinkamos gauti paramą finansavimo ir investavimo operacijos nuosekliai dera su Sąjungos politikos kryptimis (ypač su Sąjungos vystymosi ir kaimynystės politika) ir su šalių partnerių strategijomis ir politikos kryptimis ir jomis turi būti siekiama remti šiuos bendruosius tikslus:

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  siekti Darbotvarkės iki 2030 m. darnaus vystymosi tikslų;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prisidėti prie ekonominio ir socialinio vystymosi, ypatingą dėmesį skiriant tvarumui ir darbo vietų kūrimui (visų pirma jaunimui ir moterims), taip šalinti pagrindines migracijos priežastis ir prisidėti prie tvarios grįžusių migrantų reintegracijos jų kilmės šalyse;

a)  prisidėti prie skurdo panaikinimo, ekonominio ir socialinio vystymosi, ypatingą dėmesį skiriant tvarumui ir tvarių deramųdarbo vietų kūrimui, ypač jaunimui, moterims ir socialinės atskirties riziką patiriantiems žmonėms);

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  siekiant pagerinti socialinę ir ekonominę aplinką, orientuotis į socialinį ir ekonominį sektorius, visų pirma infrastruktūrą, įskaitant tvariąją energiją, vandenį, transportą, informacines ir ryšių technologijas, aplinką, tausų gamtos išteklių naudojimą ir mėlynąjį augimą, socialinę infrastruktūrą ir žmogiškąjį kapitalą;

b)  siekiant pagerinti socialinę ir ekonominę aplinką, orientuotis į socialinį ir ekonominį sektorius, visų pirma infrastruktūrą, įskaitant tvariąją energiją, vandenį, transportą, informacines ir ryšių technologijas, aplinką, tausų gamtos išteklių naudojimą ir mėlynąjį augimą, socialinę infrastruktūrą, žmogiškąjį kapitalą ir žiedinę ekonomiką, sykiu atsižvelgiant į EDVF garantijos gavėjų prioritetus;

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  įtraukti į finansuojamų projektų planavimą atitinkamų vietovių gyventojus;

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms teikti finansavimą, ypatingą dėmesį skiriant privačiojo sektoriaus vystymuisi;

c)  labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms teikti finansavimą, ypatingą dėmesį skiriant stabilaus ir ilgalaikio vietos privačiojo sektoriaus vystymuisi;

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  neturėti jokių ryšių su nebendradarbiaujančiomis teritorijomis ir šalimis, kaip nurodyta 20 straipsnyje;

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  EDVF garantija remiamos finansavimo ir investavimo operacijos, kurios visų pirma:

2.  EDVF garantija, kuria apsaugoma nuo pasipelnymo ir (arba) paslaugų monopolizavimo, remiamos finansavimo ir investavimo operacijos, kurios visų pirma:

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  yra ekonomiškai ir finansiškai perspektyvios, taip pat atsižvelgiant į galimą privačiojo ir viešojo sektorių partnerių projektui skiriamą paramą ir bendrą finansavimą;

c)  kaip pasitvirtino, yra ekonomiškai ir finansiškai perspektyvios, taip pat atsižvelgiant į galimą privačiojo ir viešojo sektorių partnerių projektui skiriamą paramą ir bendrą finansavimą;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  užtikrinti, kad bus laikomasi tarptautinėje teisėje įtvirtintų žmogaus teisių.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  EDVF garantija neremiamos finansavimo ir investavimo operacijos, kurios:

 

a)   susijusios su kariniu ar saugumo sektoriumi;

 

b)   remia branduolinės energetikos plėtrą;

 

c)   toliau skatina priklausomybę nuo iškastinio kuro ir didelio anglies dioksido kiekio technologijų;

 

d)   turi didelių su aplinka susijusių išorės sąnaudų, ypač susijusių su didelės apimties infrastruktūra;

 

e)   vykdomos sektoriuose ar įgyvendinant projektus, kai esama pavojaus, kad šalyse partnerėse, ypač kuriose esama vietos ir čiabuvių bendruomenių, gali būti pažeidžiamos žmogaus teisės, pvz., atliekamas priverstinis gyventojų perkėlimas, žemės užgrobimas, sukarintos operacijos ar veikla vietovėse, kuriose iškirsti miškai. Siekiant nustatyti tokį pavojų, atliekamas viešai prieinamas ex ante poveikio žmogaus teisėms ir aplinkai vertinimas;

 

f)  įtariama, kad pažeidžia aplinkos apsaugos teisės aktus ir daro žalą visuomenei arba vietos bendruomenėms, atsižvelgiant į atsargumo principą.

Pakeitimas     28

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Nuo 2021 m. sausio 1 d., jeigu dėl reikalavimų mokėti pagal EDVF garantiją atvejų garantijų fondo išteklių dydis sumažėja žemiau 50 proc. 5 dalyje numatytos atidėjinių normos, Komisija pateikia ataskaitą dėl išimtinių priemonių, kurių gali prireikti EDVF garantijų fondui papildyti.

7.  Nuo 2021 m. sausio 1 d., jeigu dėl reikalavimų mokėti pagal EDVF garantiją atvejų garantijų fondo išteklių dydis sumažėja žemiau 50 proc. 5 dalyje numatytos atidėjinių normos, Komisija pateikia ataskaitą dėl:

 

a)   šio išteklių trūkumo priežasčių su išsamiais paaiškinimais ir

 

b)   jei būtina, dėl išimtinių priemonių, kurių gali prireikti EDVF garantijų fondui papildyti.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia metinę ataskaitą dėl finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija. Ataskaita skelbiama viešai. Ją sudaro:

1.  Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia metinę ataskaitą dėl finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija. Ta ataskaita skelbiama viešai. Ją sudaro šie elementai, pateikiami pagal konkrečias šalis:

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sektoriaus, šalies ir regionų lygmeniu vykdomų finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija, ir jų atitikties šiam reglamentui vertinimas;

a)  sektoriaus, šalies ir regionų lygmeniu vykdomų finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija, ir jų atitikties šiam reglamentui, ypač papildomumo principui, nepriklausomas vertinimas;

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  bendrų investavimo tikslų, kuriuos pagal šio reglamento 5 straipsnį nustato strateginė valdyba, įgyvendinimo vertinimas;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ab)  bendro indėlio siekiant Darbotvarkės iki 2030 m. darnaus vystymosi tikslų vertinimas;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ac)  paramos dalies, skirtos finansavimo ir investavimo operacijoms, susijusioms su politiniais Sąjungos įsipareigojimais dėl atsinaujinančiosios energijos, energijos vartojimo efektyvumo ir klimato kaitos, vertinimas;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies a d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ad)  operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija, kokybės ir jų susijusios politinės, veiklos ar finansinės rizikos pozicijos vertinimas;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus išteklių sutelkimo, apskaičiuotų ir faktinių finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija, bendrų įgyvendinimo duomenų, rezultatų ir poveikio, įskaitant poveikį darbo vietų kūrimui, vertinimas;

b)  pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus išteklių sutelkimo, apskaičiuotų ir pasiektų finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikoma EDVF garantija, bendrų ir ilgalaikių įgyvendinimo duomenų, rezultatų ir poveikio, įskaitant poveikį darbo vietų kūrimui, vertinimas;

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  reikalavimus atitinkančių sandorio šalių finansavimo ir investavimo operacijų pridėtinės vertės ir su tokiomis operacijomis susijusios bendros rizikos vertinimas;

f)  reikalavimus atitinkančių sandorio šalių finansavimo ir investavimo operacijų pridėtinės vertės ir su tokiomis operacijomis susijusios bendros rizikos nepriklausomas vertinimas;

Pakeitimas     37

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  išsami informacija apie reikalavimus mokėti pagal EDVF garantiją, nuostolius, grąžą, išieškotas sumas ir bet kokius kitus gautus mokėjimus;

g)  išsami informacija apie reikalavimus mokėti pagal EDVF garantiją, apie nuostolius, grąžą, išieškotas sumas ir bet kokius kitus gautus mokėjimus, taip pat apie riziką, susijusią su būsimais reikalavimais mokėti pagal EDVF garantiją;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija EDVF veiklą įvertina iki 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia vertinimo ataskaitą, kurioje pateikiamas nepriklausomas šio reglamento taikymo vertinimas. Jei patvirtintoms finansavimo ir investavimo operacijoms iki 2020 m. birželio 30 d. prireiktų panaudoti visą turimą EDVF garantijos sumą, Komisija nedelsdama pateikia minėtą ataskaitą.

1.  Komisija EDVF veiklą įvertina iki 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia vertinimo ataskaitą, kurioje pateikiamas nepriklausomas šio reglamento taikymo, taip pat EDVF poveikio ir rezultatų vertinimas. Jei patvirtintoms finansavimo ir investavimo operacijoms iki 2020 m. birželio 30 d. prireiktų panaudoti visą turimą EDVF garantijos sumą, Komisija nedelsdama pateikia minėtą ataskaitą.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir vėliau kas trejus metus vertina, kaip yra naudojamas EDVF garantijų fondas. Savo vertinimo ataskaitą Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Kartu su vertinimo ataskaita pateikiama Audito Rūmų nuomonė.

2.  Komisija iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir vėliau kas trejus metus vertina, kaip yra naudojamas EDVF garantijų fondas ir kaip jis veikia. Savo vertinimo ataskaitą Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Kartu su vertinimo ataskaita pateikiama Audito Rūmų nuomonė dėl EDVF garantijų fondo valdymo ir EDVF operacijų veiksmingumo ir papildomumo. Tais atvejais, kai manoma, kad būtina atlikti EDVF garantijų fondo patikslinimą arba kai EDVF garantijų fondo veikla pratęsiama po 2020 m., prie šios vertinimo ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiant iš dalies atitinkamai pakeisti šį reglamentą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikydamosi savo skaidrumo politikos ir bendrųjų Sąjungos principų dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir informacija, reikalavimus atitinkančios sandorio šalys savo interneto svetainėje viešai skelbia informaciją apie visas EDVF garantijos finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas, susijusią visų pirma su tuo, kokiu būdu tomis operacijomis padedama siekti šiame reglamente nustatytų bendrųjų tikslų.

Išsamūs Strateginės valdybos posėdžių protokolai nedelsiant skelbiami viešai. Kai tik patvirtinama operacija, kuriai taikoma EDVF garantija, viešai skelbiama rodiklių suvestinė. Laikydamosi savo skaidrumo politikos ir bendrųjų Sąjungos principų dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir informacija, reikalavimus atitinkančios sandorio šalys savo interneto svetainėje viešai skelbia informaciją apie visas EDVF garantijos finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas, susijusią visų pirma su tuo, kokiu būdu tomis operacijomis padedama siekti šiame reglamente nustatytų bendrųjų tikslų.

Pakeitimas     41

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys taip pat sudaro palankias galimybes susipažinti su informacija apie esamus teisinius pagrindus ir strategiškai viešina finansavimo ir investavimo operacijas, siekdamos fondo veiklą priartinti prie piliečių, viešosios nuomonės ir galimų privačių investuotojų.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal šį reglamentą vykdomos veiklos išorės auditą atlieka Audito Rūmai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį.

1.  Pagal šį reglamentą vykdomos veiklos išorės auditą atlieka Audito Rūmai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį, taigi jai taikoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra pagal SESV 319 straipsnį.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šio straipsnio 1 dalies tikslu Audito Rūmai, pateikę prašymą ir laikydamiesi SESV 287 straipsnio 3 dalies, gauna prieigą prie visų dokumentų ar informacijos, kurių reikia šiai užduočiai atlikti.

2.  Šio straipsnio 1 dalies tikslu Audito Rūmai, pateikę prašymą ir laikydamiesi SESV 287 straipsnio 3 dalies, gauna prieigą prie visų dokumentų ar informacijos, kurių jiems reikia audito užduotims atlikti.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Iki 2020 m. birželio 30 d. ir vėliau kas trejus metus Audito Rūmai skelbia specialiąją ataskaitą dėl EDVF garantijų fondo naudojimo ir dėl EDVF veiksmingumo ir efektyvumo.

Pakeitimas     45

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija arba reikalavimus atitinkančios sandorio šalys nedelsdamos praneša Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir suteikia jai būtiną informaciją, jeigu bet kuriame finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, rengimo, įgyvendinimo ar užbaigimo etape turi pagrindų įtarti sukčiavimą, korupciją, pinigų plovimą ar bet kokią kitą neteisėtą veiklą, kuri gali pakenkti Sąjungos finansiniams interesams.

1.  Jei bet kuriame finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, rengimo, įgyvendinimo ar užbaigimo etape Komisija turi pagrindą įtarti sukčiavimą, korupciją, pinigų plovimą ar bet kokią kitą neteisėtą veiklą, kuri gali pakenkti Sąjungos finansiniams interesams, Komisija arba reikalavimus atitinkančios sandorio šalys nedelsdamos apie tai praneša Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir suteikia jai visą būtiną informaciją, kad būtų galima atlikti visapusišką ir išsamų tyrimą.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 nuostatomis ir juose nustatytomis procedūromis, kad apsaugotų Sąjungos finansinius interesus ir nustatytų, ar kurioje nors finansavimo ir investavimo operacijoje, kuriai taikomas šis reglamentas, būta sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejų. OLAF visą savo tyrimų metu gautą informaciją gali perduoti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms.

OLAF atlieka tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 nuostatomis ir juose nustatytomis procedūromis, kad apsaugotų Sąjungos finansinius interesus ir nustatytų, ar kurioje nors finansavimo ir investavimo operacijoje, kuriai taikomas šis reglamentas, būta sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, terorizmo finansavimo, mokestinio sukčiavimo, organizuoto nusikalstamumo ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejų. OLAF visą savo tyrimų metu gautą informaciją gali perduoti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms.

Pakeitimas     47

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu tokia neteisėta veikla įrodoma, reikalavimus atitinkančios sandorio šalys imasi išieškojimo veiksmų dėl savo finansavimo ar investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas ir kurios susijusios su tokia neteisėta veikla.

Jeigu tokia neteisėta veikla įrodoma, reikalavimus atitinkančios sandorio šalys imasi išieškojimo veiksmų dėl savo finansavimo ar investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas ir kurios susijusios su tokia neteisėta veikla, ir taip pat suteikia atitinkamoms institucijoms visą informaciją, kurios reikia tyrimui atlikti ir galbūt patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Pakeitimas     48

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdydamos finansavimo ir investavimo operacijas reikalavimus atitinkančios sandorio šalys neremia jokios veiklos, kuri vykdoma siekiant neteisėtų tikslų, įskaitant pinigų plovimą, terorizmo finansavimą, organizuotą nusikalstamumą, mokestinį sukčiavimą ir mokesčių slėpimą, korupciją ar sukčiavimą, kenkiantį Sąjungos finansiniams interesams. Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys nedalyvauja jokiose finansavimo ar investavimo operacijose, kurios vykdomos per subjektą, esantį nebendradarbiaujančioje šalyje ar teritorijoje, laikydamosi savo politikos dėl mažai reglamentuojamų ar nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų, remdamosi Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ar Finansinių veiksmų darbo grupės politika.

1.  Vykdydamos finansavimo ir investavimo operacijas reikalavimus atitinkančios sandorio šalys neremia jokios veiklos, kuri vykdoma siekiant neteisėtų tikslų, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) pinigų plovimą, terorizmo finansavimą, organizuotą nusikalstamumą, mokestinį sukčiavimą ir mokesčių slėpimą, korupciją, sukčiavimą ar kitą veiklą, kenkiančią Sąjungos finansiniams interesams. Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys nedalyvauja jokiose finansavimo ar investavimo operacijose, kurios vykdomos per subjektą, esantį nebendradarbiaujančioje šalyje ar teritorijoje, laikydamosi savo politikos dėl mažai reglamentuojamų ar nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų, remdamosi Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ar Finansinių veiksmų darbo grupės politika.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdydama finansavimo ir investavimo operacijas, reikalavimus atitinkanti sandorio šalis laikosi Sąjungos teisėje ir visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2015/847 bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 įtvirtintų principų ir standartų, susijusių su finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys pagal šį reglamentą teikia tiesioginį finansavimą ir finansavimą per tarpininkus tik tais atvejais, kai pagal Direktyvą (ES) 2015/849 atskleidžiama atitinkamų tikrųjų savininkų tapatybės informacija.

2.  Vykdydama finansavimo ir investavimo operacijas, reikalavimus atitinkanti sandorio šalis laikosi Sąjungos teisėje ir visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2015/847 bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 įtvirtintų principų ir standartų, susijusių su finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys pagal šį reglamentą teikia tiesioginį finansavimą ir finansavimą per tarpininkus tik tais atvejais, kai pagal Direktyvą (ES) 2015/849 (ES kovos su pinigų plovimu direktyva) atskleidžiama atitinkamų tikrųjų savininkų tapatybės informacija.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos darnaus vystymosi fondo (EDVS) ir EDVS garantijos bei EDVS garantijų fondo sukūrimas

Nuorodos

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

1.12.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Indrek Tarand

15.11.2016

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

16.2.2017

Svarstymas komitete

22.3.2017

 

 

 

Priėmimo data

12.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

18

+

ALDE

PPE

S&D

GREENS

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

PPE

Jonathan Arnott

Joachim Zeller

3

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos darnaus vystymosi fondo (EDVS) ir EDVS garantijos bei EDVS garantijų fondo sukūrimas

Nuorodos

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.9.2016

 

 

 

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

27.10.2016

CONT

1.12.2016

ECON

27.10.2016

LIBE

27.10.2016

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

12.10.2016

ECON

12.10.2016

LIBE

4.10.2016

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Eduard Kukan

11.10.2016

Doru-Claudian Frunzulică

11.10.2016

Eider Gardiazabal Rubial

11.10.2016

 

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

16.2.2017

Svarstymas komitete

28.2.2017

8.3.2017

21.3.2017

11.4.2017

Priėmimo data

24.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

75

9

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck

Pateikimo data

25.4.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

75

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala

Verts/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana

9

-

ECR

Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos

5

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika