Procedūra : 2016/0281(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0170/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0170/2017

Debates :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Balsojumi :

PV 06/07/2017 - 11.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0311

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1187kWORD 131k
25.4.2017
PE 599.835v02-00 A8-0170/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Ārlietu komiteja

Attīstības komiteja

Budžeta komiteja

Referenti: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial

(Komiteju kopīgo sanāksmju procedūra  — Reglamenta 55. pants)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
  Budžeta kontroles komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2016)0586),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 209. panta 1. punktu un 212. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0377/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas, Attīstības komitejas un Budžeta komitejas kopīgās apspriedes saskaņā ar Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas, Attīstības komitejas un Budžeta komitejas ziņojumu un Budžeta kontroles komitejas atzinumu (A8-0170/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Ir vajadzīgs vērienīgs Savienības Ārējo investīciju plāns (ĀIP), lai atbalstītu ieguldījumus Āfrikā un Savienības kaimiņreģiona valstīs ar nolūku veicināt ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu atbilstoši ANO ilgtspējīgās attīstības programmai 2030. gadam („Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”), kā arī saistību izpildi saskaņā ar nesen pārskatīto Eiropas kaimiņattiecību politiku, tādējādi novēršot migrācijas pamatcēloņus. Tam arī būtu jāveicina Parīzes nolīguma par klimata pārmaiņām (COP 21) īstenošana.

(1)  Savienības vērienīgā ārējo investīciju plāna (ĀIP) mērķis ir atbalstīt ieguldījumus Āfrikā un Savienības kaimiņreģiona valstīs ar nolūku veicināt ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu atbilstoši ANO ilgtspējīgās attīstības programmai 2030. gadam („Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”), jo īpaši nabadzības izskaušanu, kā arī saistību izpildi saskaņā ar nesen pārskatīto Eiropas kaimiņattiecību politiku. Ieguldījumi Āfrikā un Savienības kaimiņreģionā, papildinot partnerattiecību satvarus ar trešām valstīm, veicinās tāda migrācijas spiediena novēršanu, kas izriet no nabadzības, konfliktiem, nestabilitātes, nepietiekamas attīstības, nevienlīdzības, cilvēktiesību pārkāpumiem, demogrāfiskā pieauguma, nodarbinātības un ekonomisko iespēju trūkuma, kā arī no klimata pārmaiņām. ĀIP būtu arī jāveicina Parīzes nolīguma par klimata pārmaiņām (COP 21) īstenošana.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Tāpat ĀIP būtu jāiekļauj Savienības saistības saskaņā ar Adisabebas Rīcības programmu par attīstības finansēšanu. Tam arī būtu jāļauj Eiropas ieguldītājiem un privātiem uzņēmumiem, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem, efektīvāk iesaistīties partnervalstu ilgtspējīgā attīstībā.

(2)  ĀIP būtu jāiekļauj Savienības saistības saskaņā ar Adisabebas Rīcības programmu par attīstības finansēšanu, attīstības efektivitātes principi, kā arī politikas saskaņotība attīstības jomā, kā paredzēts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 208. pantā. Tam būtu arī jāļauj ieguldītājiem un privātiem uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem, efektīvāk sekmēt partnervalstu ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar Savienības attīstības un kaimiņattiecību politikas programmām.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  EFIA būtu jāsniedz ieguldījums programmas 2030. gadam īstenošanā, kurā starptautiskā migrācija ir atzīta par daudzšķautņainu realitāti, kas būtiski ietekmē izcelsmes, tranzīta un galamērķa valstu attīstību un rada nepieciešamību pēc saskaņotiem un visaptverošiem risinājumiem, vienlaikus uzsverot, ka migranti varētu veicināt iekļaujošu izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Tas atbilst Savienības globālajai ārpolitikas un drošības politikas stratēģijai, kurā vispārējā ES ārpolitikā ir iestrādātas tādas problēmas kā migrācija un izturētspēja, nodrošinot saskaņotību un sinerģiju ar Eiropas attīstības un kaimiņattiecību politiku.

(3)  Tas atbilst Savienības globālajai ārpolitikas un drošības politikas stratēģijai, kurā vispārējā ES ārpolitikā ir iestrādāta tādu uzdevumu risināšana kā migrācija un izturētspēja, nodrošinot to, ka Savienības ārpolitika pilnībā atbilst attīstības politikas mērķiem, un sinerģiju ar Eiropas attīstības un kaimiņattiecību politiku. Minētais arī atbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un starptautiskajām cilvēktiesībām, nodrošinot uz cilvēktiesībām balstītu pieeju un vienlaikus risinot piespiedu pārvietošanas un neatbilstīgas migrācijas problēmu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  ĀIP būtu jānodrošina integrēta finanšu pakete, lai finansētu ieguldījumus Āfrikas reģionos – tajās valstīs, kuras Kotonū 2000. gada 23. jūnijā ir parakstījušas Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses22, un kaimiņreģiona valstīs, tādējādi radot izaugsmes un nodarbinātības iespējas, uzlabojot papildināmību, izstrādājot novatoriskus produktus un iepludinot privātā sektora līdzekļus.

(4)  Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) ĀIP ietvaros būtu jānodrošina integrēta finanšu pakete, lai finansētu un piesaistītu ieguldījumus nolūkā sekmēt ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomisko un sociālo attīstību un veicināt partnervalstu sociālekonomisko izturētspēju, vienlaikus palielinot papildināmību, pievēršoties ar tirgus nepilnībām un nepietiekamu ieguldījumu situāciju saistīto jautājumu risināšanai un iepludinot privātā sektora līdzekļus. EFIA darbības būtu skaidri jānošķir no citiem atbalsta veidiem, jo īpaši Eiropas Investīciju bankas (EIB) ārējo aizdevumu pilnvarojuma darbībām un ekonomiskās izturētspējas iniciatīvām, kā arī ĀKK ieguldījumu mehānisma, un tām tie būtu jāpapildina. EFIA darbībām arī būtu jāpapildina citu atbilstīgo finanšu iestāžu spēkā esošās darbības un jāaptver tā dēvētie baltie plankumi ieguldījumu jomā, ko minētās iestādes pašlaik nevar aptvert.

__________________

 

22 OV L 317, 15.12.2000., jaunākie grozījumi veikti ar OV L 287, 4.11.2010.

 

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Privātā sektora iesaistei Savienības sadarbībā ar partnervalstīm, izmantojot EFIA, būtu jānodrošina izmērāma papildu ietekme uz attīstību, neradot tirgus kropļojumus, un tai vajadzētu būt izmaksu ziņā lietderīgai, balstoties uz savstarpējo pārskatatbildību un riska un izmaksu sadali. Šāda iesaiste būtu jābalsta uz apņemšanos ievērot starptautiski saskaņotās pamatnostādnes un principus, tostarp atbildīgas ieguldīšanas principus, Apvienoto Nāciju Organizācijas Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  EFIA būtu jāveicina pienācīgu darbvietu radīšana, ekonomiskās iespējas, uzņēmējdarbība un zaļa un iekļaujoša izaugsme, īpaši koncentrējoties uz dzimumu līdztiesību un sieviešu un jauniešu iespēju palielināšanu atbilstīgi Savienības Dzimumu līdztiesības rīcības plānam 2016.–2020. gadam, vienlaikus uzlabojot tiesiskumu, labu pārvaldību, cilvēktiesības, kā arī vienlīdzīgu piekļuvi dabas resursiem un to taisnīgu izmantošanu.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Lai izpildītu ES politiskās saistības atjaunojamo energoresursu, energoefektivitātes, klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā, vismaz 35 % līdzekļu, ko piešķir saistībā ar EFIA, būtu jāparedz finansēšanas un ieguldījumu darbībām, kas pilnībā attiecas uz šīm jomām, tādējādi veicinot Parīzes nolīguma par klimata pārmaiņām īstenošanu.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

4.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4d)  Šajā regulā paredzētās darbības būtu jāizstrādā tā, lai nodrošinātu atbilstību oficiālās attīstības palīdzības (OAP) kritērijiem, kurus noteikusi ESAO Attīstības palīdzības komiteja (DAC), ņemot vērā privātā sektora attīstības specifiku, un lai OAP tiktu vērsta uz vismazāk attīstītajām valstīm nolūkā pavisam drīz 50 % Savienības OAP novirzīt vismazāk attīstītajām valstīm.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

4.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4e)  Partnervalstīm sniegtajai tehniskajai palīdzībai būtu jāveido ĀIP otrais pīlārs. Šajā sakarībā Komisijai būtu jāpalielina palīdzība, lai palīdzētu partnervalstīm piesaistīt ieguldījumus, uzlabojot projektu izstrādi un popularizēšanu, izstrādājot vairāk tādu projektu, kas ir pieņemami bankām, un iepazīstinot ar tiem starptautisko ieguldītāju kopienu. Būtu jāizveido tīmekļa vietnē pieejams projektu portāls, kas nodrošinātu publiski pieejamu un lietotājam ērtu projektu datubāzi, sniedzot atbilstošu informāciju par katru projektu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

4.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4f)  Ieguldījumu klimata un vispārējās politikas vides uzlabošanai partnervalstīs būtu jāveido ĀIP trešais pīlārs. Ņemot vērā Savienības pašreizējās politiskās attiecības ar partnervalstīm, Komisijai un Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos (Augstais pārstāvis) būtu jāveido politiskie dialogi, kas vērsti uz to, lai izstrādātu tiesisko regulējumu un politiku un veidotu iestādes, kas veicina ekonomikas stabilitāti, ilgtspējīgus ieguldījumus un iekļaujošu izaugsmi. Šajos politiskajos dialogos cita starpā būtu jāiekļauj tādi jautājumi kā cīņa pret korupciju, organizēto noziedzību un nelikumīgām finanšu plūsmām, laba pārvaldība, vietējo tirgu iekļaušana, uzņēmējdarbības un vietējās uzņēmējdarbības vides stimulēšana, cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošana, kā arī dzimumu līdztiesības politika.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) būtu jāsastāv no reģionālām ieguldījumu platformām, kurās būtu kombinēts finansējums no esošajiem līdzekļu apvienošanas mehānismiem un EFIA garantija. Esošie līdzekļu apvienošanas mehānismi Āfrikai ir izveidoti ar Komisijas Lēmumu C(2015)5210 un kaimiņreģiona valstīm – ar Komisijas īstenošanas lēmumu C(2016)3436. Katrai reģionālajai ieguldījumu platformai vajadzētu būt operatīvās darbības padomei, kura atbalsta Komisiju reģionālo un nozaru ieguldījumu mērķu un reģionālo, nozaru un tematisko ieguldījumu logu noteikšanā, formulē atzinumus par līdzekļu apvienošanas darbībām un izmanto EFIA garantiju atbilstoši nosakāmajiem ieguldījumu logiem.

(5)  EFIA būtu jāsastāv no reģionālajām ieguldījumu platformām, kurās būs apvienots finansējums no esošajiem līdzekļu apvienošanas mehānismiem un EFIA garantija. Reģionālās ieguldījumu platformas būtu jāveido, pārveidojot esošos apvienošanas mehānismus, kas izveidoti ar Komisijas lēmumiem. Vispirms būtu jāizveido reģionālās ieguldījumu platformas Āfrikai un kaimiņreģiona valstīm. Būtu jānodrošina iespēja paplašināt EFIA ģeogrāfisko darbības jomu, izmantojot deleģētu aktu. Katrai reģionālajai ieguldījumu platformai vajadzētu būt operatīvās darbības padomei, kura atbalsta Komisiju reģionālo un nozaru ieguldījumu mērķu un reģionālo, nozaru un tematisko ieguldījumu logu noteikšanā un uzraudzībā, formulē atzinumus par līdzekļu apvienošanas darbībām un izmanto EFIA garantiju atbilstoši nosakāmajiem ieguldījumu logiem.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Ņemot vērā Revīzijas palātas1a konstatējumus par apvienošanas izmantošanu Savienības ārējās attiecībās, kuros tika akcentēts tas, ka gandrīz pusei no pārbaudītajiem projektiem nebija pietiekamu pierādījumu, kas ļautu secināt, ka dotācijas bijušas pamatotas, un ka vairākos šādos gadījumos bija liecības, ka investīcijas būtu veiktas arī bez Savienības ieguldījuma, ir ļoti svarīgi, lai līdzekļu apvienošana tiktu izmantota tikai tad, ja Komisija var skaidri pierādīt tās pievienoto vērtību.

 

____________

 

1a Eiropas Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 16/2014 “ES ārpolitikas atbalstam paredzētās reģionālo ieguldījumu mehānismu dotāciju un finanšu iestāžu aizdevumu apvienošanas efektivitāte”.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  EFIA, izmantojot visas savas pilnvaras, būtu jāapņemas pilnībā ievērot cilvēktiesības un nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi saņēmējās valstīs, kā arī attiecībā uz visiem ar finansēšanas un ieguldījumu darbībām saistītajiem dalībniekiem.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Turklāt EFIA būtu jādarbojas kā „vienas pieturas aģentūrai”, lai saņemtu finansējuma priekšlikumus no finanšu iestādēm un valsts vai privātiem ieguldītājiem un nodrošinātu plaša klāsta finanšu atbalstu atbilstīgiem ieguldījumiem. EFIA garantija būtu jāatbalsta ar EFIA garantiju fondu. EFIA būtu jāizmanto novatoriski instrumenti, lai atbalstītu ieguldījumus un iesaistītu privāto sektoru.

svītrots

.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  EFIA koordinēšana un saskaņotība ar Eiropas Investīciju bankas (EIB) ārējo aizdevumu pilnvarām, kā noteikts lēmumā [tiks pieņemts], tostarp EIB izturētspējas iniciatīvu, kā arī ar ĀKK Ieguldījumu instrumentu23 būtu jānodrošina ar EFIA stratēģiskās padomes starpniecību.

(7)  Būtu jāizveido EFIA stratēģiskā padome, lai atbalstītu Komisiju stratēģisko norāžu un vispārējo ieguldījumu mērķu noteikšanā, kā arī piemērotu un daudzveidīgu ģeogrāfisko un tematisko segumu nodrošināšanā ieguldījumu logiem. Stratēģiskajai padomei būtu jāatbalsta vispārēja koordinācija, papildināmība un saskaņotība starp reģionālajām ieguldījumu platformām, starp trim ĀIP pīlāriem, starp ĀIP un citām Savienības iniciatīvām migrācijas jomā, ar Savienības ārējiem finansēšanas instrumentiem un trasta fondiem, ārējo aizdevumu pilnvarojuma darbībām, ko pārvalda EIB, tostarp EIB izturētspējas iniciatīvu, un ĀKK ieguldījumu mehānismu23.

__________________

__________________

23 Kotonū nolīguma II pielikums

23 Kotonū nolīguma II pielikums

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Turklāt stratēģiskajai padomei būtu jāatbalsta Komisija stratēģisko norādījumu un vispārējo ieguldījumu mērķu noteikšanā. Stratēģiskajai padomei būtu arī jāatbalsta koordinēšana un saskaņotība starp reģionālajām platformām. Tam būtu jānodrošina dažādu instrumentu papildināmība ārējā darbībā. Stratēģiskā padome būtu kopīgi jāvada Komisijai un Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, lai nodrošinātu saskanību un saskaņotību ar Savienības ārējās politikas mērķiem un partnerattiecību satvaru ar trešām valstīm.

(8)  Stratēģiskā padome būtu kopīgi jāvada Komisijai un Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, lai nodrošinātu saskanību un saskaņotību ar Savienības ārējās politikas mērķiem, jo īpaši Savienības attīstības pamatmērķiem, esošajām stratēģijām un instrumentiem, partnerattiecību satvaru ar trešām valstīm un citiem Savienības centieniem, kas vērsti uz migrācijas pamatcēloņu novēršanu, un ievērotu saistības attiecībā uz politikas saskaņotību attīstības jomā. Eiropas Parlamentam būtu jāpiedalās stratēģiskajā padomē pastāvīgā novērotāja statusā, lai nodrošinātu tā tiesības un pienākumu veikt EFIA īstenošanas pārbaudi.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Komisijai un EIB būtu jānoslēdz līgums, precizējot to sadarbības nosacījumus saistībā ar EFIA garantijas pārvaldību, un jāiesniedz minētais līgums stratēģiskajā padomē.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b)  Turklāt EFIA būtu jādarbojas kā „vienas pieturas aģentūrai”, kas saņem finansējuma priekšlikumus no finanšu iestādēm un valsts vai privātiem ieguldītājiem un nodrošina plaša klāsta finanšu atbalstu atbilstīgiem ieguldījumiem, kas rada ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomisko, sociālo un vides attīstību. EFIA garantija būtu jāatbalsta ar EFIA garantiju fondu.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8c)  EFIA būtu jānovērš šķēršļi privātajiem ieguldījumiem un jāizmanto novatoriski instrumenti, lai atbalstītu ieguldījumus un jo īpaši vietējiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem atvieglotu piekļuvi vietējo un ārvalstu investoru sniegtajam finansējumam, pievēršoties jomām, kas var sekmēt ilgtspējīgas attīstības rezultātu sasniegšanu, un veicinot Eiropas uzņēmumu iesaisti.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

8.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8d)  EFIA garantiju nevajadzētu izmantot, lai finansētu lielus infrastruktūras projektus, kam ir maza ietekme uz darbvietu radīšanu un pēc kuru izmaksu/ieguvumu attiecības šādi ieguldījumi nav uzskatāmi par ilgtspējīgiem. EFIA garantija būtu jāizmanto tikai tādu projektu finansēšanai, kuru īstenošana netiek apstrīdēta no vides, finanšu un sociālā skatpunkta, pamatojoties uz padziļinātu neatkarīgu ex ante novērtējumu un atbilstošu izmaksu un ieguvumu analīzi.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

8.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8e)   Eiropas Savienības delegācijām partnervalstīs būtu jāveicina piekļuve EFIA un aktīvi jāsniedz par to informācija, kā arī jāstiprina saskaņotība starp EFIA garantijas izmantojumu, reģionālo ieguldījumu platformu ietvaros apvienota finansējuma izmantojumu, uzlabota mērķtiecīga tehniskā atbalsta sniegšanu, kā arī politiskajiem dialogiem to attiecīgajās valstīs.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  EFIA garantija būtu jāpiešķir atbilstīgiem partneriem finansēšanas un ieguldījumu darbībām vai garantijas instrumentiem sākotnējam ieguldījumu periodam līdz 2020. gada 31. decembrim.

(9)  EFIA garantija būtu jāpiešķir atbilstīgiem partneriem finansēšanas un ieguldījumu darbībām vai garantijas instrumentiem sākotnējam ieguldījumu periodam līdz 2020. gada 31. decembrim, vajadzības gadījumā paredzot pagarinājuma iespēju.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)   EFIA garantija būtu jāpārvalda, lai atbilstīgajiem partneriem nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, nepieļautu interešu konfliktus un garantētu efektivitāti saistībā ar privātā sektora līdzekļu iepludināšanas mērķi ieguldījumu finansēšanai un papildināmības maksimālai uzlabošanai.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Lai paaugstinātu EFIA garantijas ietekmi, ņemot vērā attiecīgo reģionu vajadzības, dalībvalstīm vajadzētu pastāvēt iespējai nodrošināt iemaksas garantijas vai skaidras naudas dotācijas veidā. Šīs iemaksas varētu piešķirt pēc reģiona, nozares vai ieguldījumu loga.

(14)  Lai paaugstinātu EFIA garantijas ietekmi, ņemot vērā attiecīgo reģionu vajadzības, dalībvalstīm un EBTA valstīm vajadzētu pastāvēt iespējai nodrošināt iemaksas garantijas vai skaidras naudas dotācijas veidā. Šīs iemaksas varētu piešķirt pēc reģiona vai esošā ieguldījumu loga.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Tā kā EAF līdzekļus izmantos valstīm, kas ir atbilstīgas saskaņā ar 11. Eiropas Attīstības fonda (EAF) nosacījumiem25, ieguldījumiem visā EFIA garantijas īstenošanas periodā ir nepieciešams piešķirt vismaz EUR 400 000 000 no EFIA garantijas seguma. EFIA garantijai vajadzētu būt pieejamai tikai tad, kad EFIA garantijas fondam ir piešķirti EUR 400 000 000 no 11. EAF līdzekļiem .

(15)  Tā kā EAF līdzekļus izmantos valstīm, kas ir atbilstīgas saskaņā ar 11. Eiropas Attīstības fonda (EAF) nosacījumiem25, ieguldījumiem visā EFIA garantijas īstenošanas periodā ir nepieciešams piešķirt vismaz EUR 400 000 000 no EFIA garantijas seguma. EFIA garantijai vajadzētu būt pieejamai tikai tad, kad EFIA garantijas fondam ir apstiprināta iemaksa EUR 400 000 000 apmērā no 11.  EAF līdzekļiem. Tā kā ir jāizmanto EAF līdzekļi, EFIA garantijai būtu jāietver ieguldījumi jomās, no kurām ir novirzīti sākotnējie līdzekļi. Saistības nodrošināt EAF finansējumu atbilst OAP kritērijiem, un ir jāievēro gaidāmie ESAO DAC lēmumi par privātā sektora instrumentiem.

__________________

__________________

25 Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējais nolīgums par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam atbilstīgi ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumam un par finansiālās palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturtā daļa (OV L 210, 6.8.2013., 1. lpp.).

25 Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējais nolīgums par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam atbilstīgi ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumam un par finansiālās palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturtā daļa (OV L 210, 6.8.2013., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Tā kā ir jāizmanto ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 232/20141a izveidotā Eiropas kaimiņattiecību instrumenta līdzekļi, no EFIA garantijas seguma vismaz EUR 100 000 000 visā EFIA garantijas īstenošanas periodā būtu jāpiešķir ieguldījumiem kaimiņattiecību partnervalstīs.

 

___________________

 

1aEiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 232/2014, ar ko izveido Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (OV L 77, 15.3.2014., 27. lpp.).

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Komisijai katru gadu būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par finansēšanas un ieguldījumu darbībām, ko aptver EFIA garantija, lai nodrošinātu pārskatatbildību Eiropas pilsoņiem. Ziņojums būtu jāpublisko, lai ļautu attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, tostarp pilsoniskajai sabiedrībai, paust savu viedokli. Komisijai katru gadu būtu jāziņo arī Eiropas Parlamentam un Padomei par EFIA garantiju fonda pārvaldību, lai nodrošinātu pārskatatbildību un pārredzamību.

(16)  Komisijai katru gadu būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei, kā arī jāinformē ĀKK un ES Apvienotā parlamentārā asambleja par finansēšanas un ieguldījumu darbībām, ko aptver EFIA garantija, lai nodrošinātu pārskatatbildību Eiropas pilsoņiem un Eiropas Parlamenta īstenotu uzraudzību un kontroli. Ziņojums būtu jāpublisko, lai ļautu attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, tostarp pilsoniskajai sabiedrībai, paust savu viedokli. Komisijai katru gadu būtu jāziņo arī Eiropas Parlamentam un Padomei par EFIA garantiju fonda pārvaldību, lai nodrošinātu pārskatatbildību un pārredzamību.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  Lai nodrošinātu EFIA un ĀIP pārraudzību un pārskatatbildību, Eiropas Parlaments var organizēt uzklausīšanas kā daļu no ieguldījumu dialoga ar Komisiju, Augsto pārstāvi, EIB un atbilstīgajām finanšu iestādēm, kā arī privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Lai ņemtu vērā gūtās atziņas un nodrošinātu turpmāku EFIA attīstību, Komisijai būtu jānovērtē EFIA funkcionēšana un EFIA garantiju fonda izmantošana. Šīs regulas piemērošanas novērtējums būtu jāveic neatkarīgi, lai noteiktu īstenošanas atbilstības līmeni ar juridisko pamatu, kā arī nodrošinātu regulas piemērojamību un praktiskumu šo mērķu sasniegšanā.

(17)  Lai ņemtu vērā gūtās atziņas un nodrošinātu turpmāku EFIA attīstību, Komisijai un ārējiem novērtējuma veicējiem būtu jānovērtē EFIA funkcionēšana un EFIA garantiju fonda izmantošana, un tā būtu jāapspriež ikgadējā konsultāciju procesā ar atbilstīgajām ieinteresētajām pusēm, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šīs regulas piemērošanas novērtējums būtu jāveic neatkarīgi, lai noteiktu īstenošanas atbilstības līmeni ar juridisko pamatu, kā arī nodrošinātu regulas piemērojamību un praktiskumu šo mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Lai aizsargātu Savienības finansiālās intereses, nolūkā noteikt, vai nav notikusi krāpšana, korupcija, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses saistībā ar jebkurām Savienības finansēšanas vai ieguldījumu darbībām, kuras aptver šī regula, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir pilnvarots veikt izmeklēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/201326, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9627 un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/9528.

(18)  Lai apkarotu finanšu noziegumus, it sevišķi atklājot krāpšanas, korupcijas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas gadījumus, un lai apkarotu jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses saistībā ar jebkurām Savienības finansēšanas vai ieguldījumu darbībām, kuras aptver šī regula, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir pilnvarots veikt izmeklēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/201326, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9627 un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/9528.

__________________

__________________

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

27 Padomes 1996. gada 11. novembra Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

27 Padomes 1996. gada 11. novembra Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 18. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312 23.12.1995., 1. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 18. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312 23.12.1995., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Lai sekmētu starptautisko cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, atbilstīgajiem partneriem nebūtu jāatbalsta jebkādas darbības, ko veic nelikumīgiem mērķiem, un nebūtu jāpiedalās jebkādā finansēšanas vai ieguldījumu darbībā caur instrumentu, kas atrodas jurisdikcijā, kas nesadarbojas.

(19)  Lai sekmētu starptautisko cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, krāpšanu, korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, viss ar EFIA starpniecību nodrošinātais finansējums ir jāpiešķir pilnīgi pārredzamā veidā. Turklāt atbilstīgajiem partneriem nebūtu jāatbalsta jebkādas darbības, ko veic nelikumīgiem mērķiem, un nebūtu jāpiedalās jebkādā finansēšanas vai ieguldījumu darbībā, izmantojot instrumentu, kas atrodas jurisdikcijā, kura nesadarbojas, vai nodokļu oāzē. Arī partneri neizmanto nodokļu apiešanas vai agresīvas nodokļu plānošanas shēmas.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Lai izpildītu ES politiskās saistības attiecībā uz atjaunojamo enerģiju un klimata pārmaiņām, vismaz 20 % no finansējuma, kas piešķirts saskaņā ar EFIA, būtu jāparedz finansēšanas un ieguldījumu darbībām, kas ir būtiskas šīm nozarēm,

svītrots

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20b)  Pārvedumu plūsmas uz jaunattīstības valstīm ir daudz svarīgākas nekā oficiālās attīstības plūsmas. Tāpēc projektiem vai instrumentiem, kas atvieglo pārvedumu veikšanu un veicina to izmaksu pazemināšanos, vajadzētu būt tiesīgiem saņemt EFIA ietvaros piešķirto finansējumu.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

20.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20c)  Lai atspoguļotu politiskās norises un Savienības rīcības nepieciešamību pasaulē, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz grozījumu veikšanu šīs regulas pielikumā, kurā ir uzskaitīti reģioni, kas var pretendēt uz atbalstu no EFIA garantijas. Pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz ieguldījumu logu saraksta definīciju. Ir īpaši svarīgi nodrošināt, lai Komisija sava sagatavošanās darba gaitā veiktu atbilstošu apspriešanos, tostarp ekspertu līmenī, un lai šī apspriešanās tiktu veikta saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu noteiktajiem principiem1a. Jo īpaši lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas piedalīties deleģēto aktu sagatavošanā, Eiropas Parlaments un Padome saņem visus dokumentus vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un to ekspertiem sistemātiski ir iespēja piedalīties to Komisijas ekspertu grupu sanāksmēs, kas nodarbojas ar deleģēto aktu sagatavošanu.

 

__________________

 

1a OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  „papildināmība” ir princips, kas nodrošina, ka EFIA garantijas atbalsts nedrīkst būt paredzēts, lai aizstātu dalībvalsts atbalstu, privātu finansējumu vai citu Savienības finansiālu intervenci, un ka tas ir paredzēts, lai novērstu tirgus nepilnības un izvairītos no citu valsts vai privātu ieguldījumu aizpludināšanas.

(5)  „papildināmība” ir princips, kas nodrošina, ka EFIA sekmē ilgtspējīgu attīstību, veicot darbības, kas risina tirgus nepilnības vai nepietiekamu ieguldījumu situāciju un kuras bez EFIA atbalsta nebūtu bijis iespējams īstenot vai nebūtu sniegušas vienlīdz pozitīvus rezultātus. Saskaņā ar šo principu ar EFIA darbībām ir jāmobilizē jauns privātā sektora finansējums, tās nevar būt vērstas uz dalībvalstu atbalsta, privāta finansējuma vai citas Savienības vai starptautiskās finansiālās intervences aizvietošanu, un saistībā ar tām jācenšas novērst citu publisku vai privātu ieguldījumu izstumšanu. Turklāt saskaņā ar minēto principu EFIA atbalstītiem projektiem parasti ir augstāks riska profils nekā ieguldījumu portfelim, ko pirms šīs regulas stāšanās spēkā atbalstījuši atbilstīgie partneri saskaņā ar savu ierasto ieguldījumu politiku.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  EFIA kā integrētas finanšu paketes nolūks ir, atbilstīgiem partneriem nodrošinot finansēšanas spējas dotāciju, garantiju vai citu finanšu instrumentu veidā, atbalstīt ieguldījumus un uzlabot piekļuvi finansējumam, sākotnēji Āfrikas un kaimiņreģiona partnervalstīs.

1.  EFIA kā integrētas finanšu paketes nolūks ir veicināt ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas un sociālo attīstību un veicināt partnervalstu sociālekonomisko izturētspēju, sniedzot atbalstu ieguldījumiem un finansējuma pieejamības uzlabošanai, atbilstīgiem partneriem nodrošinot finansēšanas spējas dotāciju, garantiju vai citu finanšu instrumentu veidā, sākotnēji Āfrikas un kaimiņreģiona partnervalstīs, vienlaikus palielinot papildināmību, izstrādājot novatoriskus produktus un iepludinot privātā sektora līdzekļus.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  EFIA sekmē ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu atbilstoši Ilgtspējīgas attīstības programmai 2030. gadam ar īpašu uzsvaru uz ilgtspējīgu izaugsmi, darbavietu radīšanu, sociāli ekonomiskām nozarēm un uz atbalstu mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem, tādējādi novēršot migrācijas pamatcēloņus un veicinot to migrantu ilgtspējīgu reintegrāciju, kuri atgriežas savās izcelsmes valstīs, tajā pašā laikā uzlabojot papildināmību, izstrādājot novatoriskus produktus un iepludinot privātā sektora līdzekļus.

2.  EFIA sekmē ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu atbilstoši Ilgtspējīgas attīstības programmai 2030. gadam, un tās darbības pamatā būs Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantā noteiktie Savienības ārējās darbības mērķi un LESD 208. pantā noteiktie Savienības attīstības sadarbības politikas mērķi, kā arī starptautiski atzītie attīstības efektivitātes principi, tādējādi sekmējot Savienības attīstību un Eiropas kaimiņattiecību politiku, ar īpašu uzsvaru uz nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi ilgtermiņā, pienācīgu darbvietu radīšanu, sociāli ekonomiskām nozarēm un uz atbalstu mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tādā veidā EFIA cita starpā veicinās konkrētu sociālekonomisku migrācijas pamatcēloņu risināšanu un sekmēs to migrantu ilgtspējīgu reintegrāciju, kuri atgriežas savās izcelsmes valstīs, kā arī stiprinās tranzīta un uzņēmēju kopienu noturību.

 

EFIA arī sniedz ieguldījumu Parīzes nolīguma īstenošanā, novirzot ieguldījumus uz jomām, kas veicina klimata pārmaiņu ierobežošanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Reģionos un valstīs, kurās EFIA darbojas, tas ievēro mērķus, kas paredzēti Savienības aktos, ar kuriem izveido attiecīgos ārējos finansēšanas instrumentus, un prioritātes, kas noteiktas valsts vai reģionālajās programmās, ja tās ir pieejamas.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  EFIA sastāv no reģionālajām ieguldījumu platformām, kurās būs apvienots finansējums no esošajiem līdzekļu apvienošanas mehānismiem un EFIA garantija.

1.  EFIA sastāv no reģionālajām ieguldījumu platformām, kuras izveidotas, balstoties uz esošajiem Savienības līdzekļu apvienošanas mehānismiem ārējās darbības jomā, un kuras apkopo to apvienošanas darbības un EFIA garantiju.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  EFIA pārvaldību nodrošina Komisija.

2.  EFIA pārvaldību nodrošina Komisija. Saistībā ar EFIA garantijas operatīvo pārvaldību Komisija cieši sadarbojas ar EIB, un to atbalsta citi atbilstīgi partneri. Šajā nolūkā izveido tehnisku darba grupu.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EFIA pārvaldībā Komisijai palīdz stratēģiskā padome.

EFIA pārvaldībā Komisijai sniedz ieteikumus stratēģiskā padome.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

nodrošina stratēģiskos norādījumus un atbalstu Komisijai vispārējo ieguldījumu mērķu noteikšanā attiecībā uz EFIA garantijas izmantošanu. Stratēģiskā padome arī atbalsta koordinēšanu un saskaņotību starp reģionālajām platformām un ar EIB ārējo aizdevumu mandātu, tostarp EIB izturētspējas iniciatīvu.

Stratēģiskā padome nodrošina stratēģiskos norādījumus un atbalstu Komisijai vispārējo ieguldījumu mērķu noteikšanā attiecībā uz EFIA garantijas izmantošanu, kā arī saistībā ar pārraudzību un pienācīgu un dažādotu ieguldījumu logu ģeogrāfisko un tematisko tvērumu, vienlaikus pievēršot īpašu uzmanību vismazāk attīstītajām valstīm un nestabilām valstīm. Stratēģiskā padome nodrošina, ka ar EFIA darbībām tiek atbalstītas Savienības ārpolitikas un attīstības politikas stratēģiskās prioritātes un jo īpaši tās pamatprincipi un mērķi, kuri paredzēti attiecīgi LES 21. pantā un LESD 208. pantā.

 

Stratēģiskā padome atbalsta arī vispārēju koordinēšanu, papildināmību un saskaņotību starp reģionālajām ieguldījumu platformām, starp trim ĀIP pīlāriem, starp ĀIP un citiem Savienības centieniem migrācijas un programmas 2030. gadam īstenošanas jomā, kā arī ar Savienības ārējiem finansēšanas instrumentiem un trasta fondiem, ārējo aizdevumu pilnvarojuma darbībām, ko pārvalda EIB, tostarp EIB izturētspējas iniciatīvu un ĀKK ieguldījumu mehānismu.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Stratēģiskā padome sastāv no Komisijas pārstāvjiem un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (Augstā pārstāve), dalībvalstīm un EIB. Komisija drīkst aicināt citus iemaksu veicējus kļūt par stratēģiskās padomes locekļiem, pēc vajadzības ņemot vērā padomes viedokli. Partnervalstīm un attiecīgajām reģionālajām organizācijām, atbilstīgajiem partneriem un Eiropas Parlamentam attiecīgos gadījumos drīkst piešķirt novērotāja statusu. Stratēģiskās padomes līdzpriekšsēdētāji ir Komisija un Augstā pārstāve.

2.  Stratēģiskā padome sastāv no Komisijas pārstāvjiem un Augstā pārstāvja, iemaksu veicējām dalībvalstīm un EIB. Komisija drīkst aicināt citus iemaksu veicējus kļūt par stratēģiskās padomes locekļiem, pēc vajadzības ņemot vērā padomes viedokli. Eiropas Parlamentam ir novērotāja statuss. Eiropas Parlamenta ieceltajiem novērotājiem ir tiesības pilnībā piedalīties apspriešanā, bet tiem nav balsstiesību. Partnervalstīm un attiecīgajām reģionālajām organizācijām, atbilstīgajiem partneriem un citām ieinteresētajām personām attiecīgos gadījumos drīkst piešķirt novērotāja statusu. Stratēģiskās padomes līdzpriekšsēdētāji ir Komisija un Augstais pārstāvis.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Stratēģiskā padome pirmajā sanāksmē pieņem savu reglamentu, kurā sniedz informāciju par gadā organizējamo sanāksmju skaitu, tās locekļu balsstiesībām un progresa ziņojumiem, kas ir jāpieņem Komisijai. Stratēģiskās padomes sanāksmju protokoli un darba kārtības tiek publiskotas.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Stratēģiskā padome regulāri rīko apspriešanos ar attiecīgajām ieinteresētajām personām par EFIA mērķiem un īstenošanu.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c  EFIA īstenošanas posmā stratēģiskā padome, tiklīdz iespējams, pieņem un publicē pamatnostādnes, kurās izklāsta, kā tiks nodrošināta EFIA darbību atbilstība 8. pantā paredzētajiem mērķiem un atbilstības kritērijiem.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.d  Stratēģiskā padome savos stratēģiskajos norādījumos ņem vērā attiecīgās Eiropas Parlamenta rezolūcijas un Padomes lēmumus un secinājumus.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Reģionālās operatīvās darbības padomes

 

1.  Katrai reģionālajai ieguldījumu platformai ir operatīvās darbības padome.

 

2.  Operatīvās darbības padomes atbalsta Komisiju reģionālo un nozaru ieguldījumu mērķu un reģionālo, nozaru un tematisko ieguldījumu logu noteikšanā un formulē atzinumus par līdzekļu apvienošanas darbībām un EFIA garantijas izmantošanu. Tās jo īpaši sniedz norādes par turpmākiem finansēšanas priekšlikumiem, uzrauga un pārskata projektu plūsmu, pārbauda ar projektiem saistītos rezultātus un uzrauga apstiprināto projektu portfeli.

 

3.  Operatīvās darbības padomes vada Komisija, un tajās darbojas Komisijas pārstāvji, Augstais pārstāvis un pārstāvji no dalībvalstīm kā balsstiesīgie locekļi un attiecīgā gadījumā atbilstīgi partneri novērotāju statusā. Eiropas Parlamentam ir novērotāja statuss.

 

4.  Komisija un Augstais pārstāvis nodrošina Eiropas Savienības delegāciju un atbilstīgo partneru ciešu iesaisti operatīvās darbības padomju darba sagatavošanā.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savienība nodrošina neatsaucamu un beznosacījumu garantiju pēc atbilstīgā partnera pirmā pieprasījuma attiecībā uz šīs regulas aptvertajām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, sākotnēji Āfrikas un kaimiņreģiona partnervalstīs.

1.  Savienība, rūpīgi izvērtējot projekta dzīvotspēju, nodrošina neatsaucamu un beznosacījumu garantiju pēc atbilstīgā partnera pirmā pieprasījuma attiecībā uz šīs regulas aptvertajām finansēšanas un ieguldījumu darbībām.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Ar EFIA garantiju atbalsta finansēšanas un ieguldījumu darbības to reģionu partnervalstīs, kas ietverti pielikumā. Komisija saskaņā ar 20.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kas groza pielikumu, kurā ir uzskaitīti reģioni, kas var pretendēt uz atbalstu no EFIA garantijas.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Maksimālais periods, kurā atbilstīgajiem partneriem ļauts slēgt nolīgumus ar finanšu starpniekiem vai galīgajiem finansējuma saņēmējiem, ir četri gadi pēc attiecīgā garantijas nolīguma noslēgšanas.

3.  Maksimālais periods, kurā atbilstīgajiem partneriem ļauts slēgt nolīgumus ar līdzfinansējuma sniedzējiem privātā sektora partneriem, finanšu starpniekiem vai galīgajiem finansējuma saņēmējiem, ir četri gadi pēc attiecīgā garantijas nolīguma noslēgšanas.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas ir atbilstīgas atbalstam caur EFIA garantiju, ir konsekventas un saskaņotas ar Savienības politikām, jo īpaši Savienības attīstības un kaimiņattiecību politiku un partnervalstu stratēģijām un politikām, kuru nolūks ir atbalstīt šādus vispārējus mērķus:

1.  Finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas ir atbilstīgas EFIA garantijas atbalstam, ir saskaņā ar EFIA mērķi, kā paredzēts 3. pantā. Šīs darbības ir konsekventas un saskaņotas ar Savienības politikām, jo īpaši Savienības attīstības un kaimiņattiecību politiku un partnervalstu stratēģijām un politikas virzieniem. Šajās darbībās ņem vērā citu Savienības un starptautisko atbalstu, lai nodrošinātu papildināmību ar citām iniciatīvām, un ar tām atbalsta šādus vispārējus mērķus:

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  sekmēt ekonomikas un sociālo attīstību, ar sevišķu uzsvaru uz ilgtspējību un darbavietu radīšanu (jo īpaši jauniešiem un sievietēm), tādējādi novēršot migrācijas pamatcēloņus un sekmējot to migrantu ilgtspējīgu reintegrāciju, kuri atgriežas savās izcelsmes valstīs;

(a)  sekmēt ekonomikas un sociālo attīstību un programmas 2030. gadam īstenošanu ar sevišķu uzsvaru uz nabadzības izskaušanu, ilgtspējību un pienācīgas kvalitātes nodarbinātības, ekonomisko iespēju, prasmju un uzņēmējdarbības veicināšanu, jo īpaši veicinot dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm un jauniešiem, tādējādi novēršot konkrētos migrācijas pamatcēloņus, uzlabojot izturētspēju un veicinot to migrantu ilgtspējīgu reintegrāciju, kuri atgriežas savās izcelsmes valstīs, un pienācīgi ņemt vērā to, lai tiktu uzlabots tiesiskums, laba pārvaldība un cilvēktiesību ievērošana;

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  sevišķi pievērsties sociāli ekonomiskajām nozarēm, jo īpaši infrastruktūrai, tostarp ilgtspējīgai enerģijai, ūdenim, transportam, informācijai un komunikāciju tehnoloģijām, videi, dabas resursu ilgtspējīgai izaugsmei un „zilajai izaugsmei”, sociālajai infrastruktūrai, cilvēku kapitālam, lai uzlabotu sociāli ekonomisko vidi;

(b)  stiprināt sociāli ekonomiskās nozares, jo īpaši infrastruktūru, tostarp atjaunojamu un ilgtspējīgu enerģiju, ūdens un atkritumu apsaimniekošanas nozari, transportu, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kā arī vidi, dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgu lauksaimniecību un „zilo izaugsmi”, sociālo infrastruktūru, cilvēku kapitālu, lai uzlabotu sociāli ekonomisko vidi;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  nodrošināt līdzekļus mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo īpaši pievēršoties privātā sektora attīstībai;

(c)  nodrošināt finansējumu un atbalstu privātā un kooperatīvā sektora attīstībai, īpaši koncentrējoties uz vietējiem uzņēmumiem, kā arī mikrouzņēmumiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo īpaši tiem, kuri atrodas vismazāk attīstītajās valstīs un nestabilās valstīs, vienlaikus pievēršoties tirgus nepilnībām, ierobežojot tirgus kropļojumus un veicinot Eiropas uzņēmumu iesaisti;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  nodrošināt finanšu instrumentus, kuru mērķis ir novērst nepilnības, kas traucē privātiem ieguldījumiem, ietverot pirmās kārtas zaudējuma garantijas privātā sektora projektu garantiju portfeļiem, piemēram, aizdevumu garantijas maziem un vidējiem uzņēmumiem un garantijas konkrētiem riskiem infrastruktūras projektiem, un citu riska kapitālu;

(d)  pievērsties nepilnībām, kas traucē privātiem ieguldījumiem, nodrošinot finanšu instrumentus, tostarp pirmās kārtas zaudējuma garantijas privātā sektora projektu garantiju portfeļiem, piemēram, aizdevumu garantijas maziem un vidējiem uzņēmumiem un garantijas konkrētiem riskiem infrastruktūras projektiem, un citu riska kapitālu; nodrošinātie finanšu instrumenti var būt izteikti attiecīgo partnervalstu vietējās valūtās;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  paaugstināt privātā sektora piesaisti, novēršot nepilnības, kas traucē ieguldījumiem.

(e)  paaugstināt privātā sektora piesaisti ar īpašu uzsvaru uz mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, novēršot nepilnības, kas traucē ieguldījumiem.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  sniegt ieguldījumu klimata jomā un vides aizsardzībā un pārvaldībā, tādējādi radot papildu ieguvumus klimatam, kā arī piešķirt vismaz 35 % finansējuma ieguldījumiem, kas ietver komponentus, kuri sniedz ieguldījumu saistībā ar klimatu, atjaunojamajiem energoresursiem un energoefektivitāti;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ar EFIA garantiju atbalsta finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas jo īpaši:

2.  Ar EFIA garantiju atbalsta finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas risina tirgus nepilnības vai nepietiekamu ieguldījumu situācijas un kas:

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  nodrošina papildināmību;

(a)  nodrošina papildināmību, kā noteikts 2. pantā;

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  nodrošina papildināmību ar citām iniciatīvām, pārliecinoties, ka EFIA darbības ir skaidri nošķirtas, jo īpaši no ārējo aizdevumu pilnvarojuma darbībām, kuras pārvalda EIB;

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  ir ekonomiski un finansiāli dzīvotspējīgas, ņemot arī vērā iespējamo atbalstu no projekta privātajiem un publiskajiem partneriem un viņu līdzfinansējumu;

(c)  ir ekonomiski un finansiāli dzīvotspējīgas, pienācīgi ņemot vērā iespējamu atbalstu no projekta privātajiem un publiskajiem partneriem un viņu līdzfinansējumu, vienlaikus ievērojot konkrēto darbības vidi un to valstu spējas, kas noteiktas kā valstis, kuras skar nestabilitāte vai konflikts, kuras ir vismazāk attīstītās valstis un lielu parādu apgrūtinātas nabadzīgas valstis, kur var sniegt izdevīgākus noteikumus;

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  paaugstina privātā sektora kapitāla mobilizēšanu.

(e)  pēc iespējas vairāk mobilizē privātā sektora kapitālu;

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  ievēro Pusanas partnerībā efektīvai sadarbībai attīstības jomā izklāstītos un Nairobi 2016. gada decembrī atkārtoti apstiprinātos attīstības efektivitātes principus, tostarp atbildību, saskaņošanu, koncentrēšanos uz rezultātiem, pārredzamību un savstarpējo pārskatatbildību, kā arī palīdzības atsaistīšanas mērķi, un

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb)  nodrošina atbilstību OAP kritērijiem, kurus noteikusi ESAO Attīstības palīdzības komiteja, ņemot vērā privātā sektora attīstības specifiku;

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ec)  ir īstenotas, pilnībā ievērojot starptautiski pieņemtas pamatnostādnes, principus un konvencijas, tostarp ANO Atbildīgas investēšanas principus, ANO vadošos principus uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, ESAO Vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas atbildīgas investēšanas lauksaimniecībā un pārtikas sistēmās principus, Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas un starptautiskās cilvēktiesības;

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  EFIA garantiju neizmanto, lai aizstātu valdības atbildību par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pamatojoties uz katru individuālu gadījumu, Komisija drīkst atļaut apvienot finansējumu no dažādiem Savienības instrumentiem.

3.  Pamatojoties uz katru individuālu gadījumu, Komisija drīkst atļaut apvienot finansējumu no dažādiem Savienības instrumentiem tiktāl, ciktāl tas nepieciešams EFIA atbalstīta ieguldījumu projekta sekmīgai īstenošanai, un ja tādējādi netiek samazināts finansējums citiem attīstības mērķiem.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija drīkst noteikt ieguldījumu logus konkrētiem reģioniem vai konkrētām partnervalstīm, vai abiem, un konkrētām nozarēm, konkrētiem projektiem vai konkrētām galīgā finansējuma saņēmēju kategorijām vai abiem, ko finansē ar 9. pantā minētajiem instrumentiem, kurus līdz noteiktam apjomam sedz ar EFIA garantiju. Visus lūgumus pēc finansiāla atbalsta ieguldījumu logos izsaka Komisijai.

4.  Komisija pēc apspriešanās ar stratēģisko padomi saskaņā ar 20.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kas papildina šo regulu, nosakot ieguldījumu logus. Ieguldījumu logus nosaka konkrētiem reģioniem vai partnervalstīm vai abiem un konkrētām nozarēm, konkrētiem projektiem vai konkrētām galīgā finansējuma saņēmēju kategorijām vai abiem, ko finansē ar 9. pantā minētajiem instrumentiem, kurus līdz noteiktam apjomam sedz ar EFIA garantiju.

 

Ieguldījumu logu izvēli pienācīgi pamato ar vietējā tirgus nepilnību vai nepietiekamu ieguldījumu situāciju analīzi. Šādu analīzi veic Komisija sadarbībā ar iespējamiem atbilstīgiem partneriem un ieinteresētajām personām.

 

Attiecīgajās reģionālajās ieguldījumu platformās būtisku EFIA garantijas daļu piešķir nestabilām un konfliktu skartām valstīm, valstīm, kurām ir tikai sauszemes robežas, un vismazāk attīstītajām valstīm.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Komisija nosaka un publicē šajā pantā noteiktos atbilstības kritērijus atspoguļojošu rādītāju apkopojumu, kas jāizmanto, lai nodrošinātu neatkarīgu un pārredzamu to iespējamo un faktisko darbību novērtējumu, kuras atbalsta ar EFIA garantiju. Komisija šo novērtējumu rezultātus publicē.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  aizdevumi;

(a)  aizdevumi, tostarp aizdevumi vietējā valūtā;

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  struktūras, uz kurām attiecas dalībvalsts privāttiesības un kuras nodrošina adekvātas finanšu garantijas, atkāpjoties no Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta vii) ievilkuma;

(e)  struktūras, uz kurām attiecas dalībvalsts privāttiesības un kuras nodrošina adekvātas finanšu garantijas, atkāpjoties no Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta vii) ievilkuma, un kuras sniedz informāciju par to, kādus ar finansēm nesaistītus faktorus (vides, sociālos un pārvaldības kritērijus) —piemēram, klimata pārmaiņas, resursu trūkums, neizlīdzināts iestāžu vadītāju atalgojums vai korupcija — tās uzskata par daļu no sava fiduciārā pienākuma;

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija nodrošina atbilstīgajiem partneriem vienlīdzīgus konkurences apstākļus un veicina to sadarbību. Tā nodrošina interešu konfliktu neesamību visos EFIA īstenošanas posmos. Lai nodrošinātu papildināmību, atbilstīgie partneri sniedz visu attiecīgo informāciju par to darbībām, kas nav saistītas ar EFIA.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Atbilstīgos partnerus var uzaicināt piedalīties Eiropas Parlamentā rīkotā viedokļu apmaiņā par finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī regula.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EFIA garantijas nolīgumu segums un nosacījumi

EFIA garantijas segums un noteikumi

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis drīkst iemaksāt EFIA garantiju fondā garantiju vai skaidras naudas veidā. Ja Komisija to apstiprina, citi iemaksu veicēji drīkst iemaksāt skaidras naudas veidā.

Dalībvalstis un EBTA valstis drīkst iemaksāt EFIA garantiju fondā garantiju vai skaidras naudas veidā. Ja Komisija to apstiprina, citi iemaksu veicēji drīkst iemaksāt skaidras naudas veidā.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par apstiprinātajām iemaksām.

Komisija nekavējoties informē Eiropas Parlamentu un Padomi par apstiprinātajām iemaksām.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

11. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc dalībvalstu pieprasījuma to veiktās iemaksas drīkst piešķirt projektu uzsākšanai konkrētos reģionos, valstīs, nozarēs vai ieguldījumu logos.

Pēc dalībvalstu pieprasījuma un saskaņā ar stratēģiskās padomes apstiprinājumu to veiktās iemaksas drīkst piešķirt projektu uzsākšanai konkrētos reģionos vai spēkā esošajos ieguldījumu logos.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Visā EFIA garantijas īstenošanas periodā vismaz EUR 400 000 000 no EFIA garantijas seguma piešķir ieguldījumiem partnervalstīs, kuras ir atbilstīgas saskaņā ar 11. EAF.

5.  Visā EFIA garantijas īstenošanas periodā vismaz EUR 400 000 000 no EFIA garantijas seguma piešķir ieguldījumiem partnervalstīs, kuras ir atbilstīgas saskaņā ar 11. EAF, ievērojot Kotonū Partnerattiecību nolīguma mērķus.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

11. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Vismaz EUR 100 000 000 no EFIA garantijas seguma saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 232/2014 piešķir ieguldījumiem austrumu un dienvidu kaimiņreģiona partnervalstīs.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Garantiju līgumus publisko, paredzot ierobežotu izņēmumu režīmu.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  šīs regulas mērķi un uzdevumi, vajadzību novērtējums un norāde par prognozētajiem rezultātiem, ņemot vērā uzņēmumu sociālās atbildības veicināšanu, tostarp jo īpaši ievērojot visas pamatnostādnes, principus un tiesību aktus, kas apstiprināti starptautiskā līmenī, it īpaši tos, kas minēti 8. panta 2. punkta ec) apakšpunktā;

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  garantijas atalgojums;

(b)  garantijas atlīdzība, kas atspoguļo riska līmeni. Atlīdzību var daļēji subsidēt, lai sniegtu izdevīgākus noteikumus, ja tas ir pienācīgi pamatots, jo īpaši 8. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētajās valstīs;

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  stabila, droša un pieejama sūdzību procedūra privātpersonām, darba ņēmējiem, kopienām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kurām atbilstīgo partneru darbības vai EFIA atbalstītie ieguldījumi varētu radīt negatīvas sekas.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pašu resursu apmērs, kurus partneris ir gatavs mobilizēt ieguldījumu logam.

(c)  pašu resursu apmērs, kā arī privātā sektora līdzfinansējums, ko partneris ir gatavs mobilizēt ieguldījumu logam.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  iespējamas iemaksas no dalībvalstīm un citiem iemaksu veicējiem;

(b)  iespējamas iemaksas no dalībvalstīm, EBTA valstīm un citiem iemaksu veicējiem;

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

13. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  jebkuru budžeta pārpalikumu maksā Savienības vispārējā budžetā;

(a)  neskarot šā panta 8. punktu, jebkurš budžeta pārpalikums veido iekšējos piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 21. panta 4. punktu Savienības attīstības sadarbības un kaimiņattiecību instrumentu vajadzībām;

Grozījums Nr.     89

Regulas priekšlikums

13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  No 2021. gada 1. janvāra, ja EFIA garantijas pieprasījuma gadījumā garantijas fonda resursi nokrīt zem 50 % no rezerves koeficienta, kas minēts 5. punktā, Komisija iesniedz ziņojumu par ārkārtas pasākumiem, kas var būt nepieciešami, lai papildinātu EFIA garantiju fondu.

7.  No 2021. gada 1. janvāra, ja EFIA garantijas pieprasījuma gadījumā garantijas fonda resursi nokrīt zem 50 % no rezerves koeficienta, kas minēts 5. punktā, Komisija iesniedz ziņojumu par:

 

(a)   nepietiekamā līmeņa iemesliem, sniedzot sīku paskaidrojumu; un

 

(b)   ja uzskata par nepieciešamu — visiem ārkārtas pasākumiem, kas var būt nepieciešami, lai papildinātu EFIA garantiju fondu.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

13. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Pēc EFIA garantijas pieprasījuma finansējumus EFIA garantiju fondam, kas paredzēti 2. punkta c), d) un e) apakšpunktā un kas pārsniedz resursus, kas nepieciešami, lai sasniegtu 5. punktā minēto rezerves koeficienta līmeni, izmanto 7. panta 2. punktā paredzēto sākotnējā ieguldījuma perioda ierobežojumos, lai atjaunotu EFIA garantiju līdz tās sākotnējai summai.

8.  Pēc EFIA garantijas pieprasījuma finansējumus EFIA garantiju fondam, kas paredzēti 2. punkta c), d) un e) apakšpunktā un kas pārsniedz resursus, kas nepieciešami, lai sasniegtu 5. punktā minēto rezerves koeficienta līmeni, vai jebkuru pārpalikumu, kas paredzēts šā panta 6. punkta a) apakšpunktā, vispirms izmanto, ievērojot 7. panta 3. punktā paredzētos maksimālā perioda ierobežojumus, lai atjaunotu EFIA garantiju līdz tās sākotnējai summai.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.   Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei katru gadu iesniedz ziņojumu par finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas EFIA garantija. Šo ziņojumu publisko. Tajā ietver šādus elementus:

1.   Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei katru gadu iesniedz ziņojumu par finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas EFIA garantija. Šo ziņojumu publisko. Tajā ietver šādus elementus:

(a)   novērtējums par notiekošajām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas EFIA garantija, nozaru, valstu un reģionu līmenī un to atbilstību šai regulai;

(a)   novērtējumu par notiekošajām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas EFIA garantija, nozaru, valstu un reģionu līmenī un to atbilstību šai regulai;

(b)   novērtējumu par pievienoto vērtību, privātā sektora resursu mobilizāciju, lēstajiem un faktiskajiem rezultātiem un finansēšanas un ieguldījumu darbību, uz kurām attiecas EFIA garantija, rezultātiem un ietekmi, apkopotā veidā, tostarp novērtējumu par ietekmi uz darbavietu radīšanu;

(b)   uz 8. panta 4.a punktā paredzēto rādītāju tabulu balstītu novērtējumu par papildināmību un pievienoto vērtību, privātā sektora resursu mobilizāciju, lēstajiem un faktiskajiem rezultātiem un finansēšanas un ieguldījumu darbību, uz kurām attiecas EFIA garantija, rezultātiem un ietekmi, apkopotā veidā, tostarp novērtējumu par ietekmi uz pienācīgu darbvietu radīšanu, nabadzības izskaušanu un to, kā tiek novērsti migrācijas pamatcēloņi, iekļaujot pa dzimumiem sadalītus datus, ja iespējams.

 

(ba)   novērtējumu par to, cik lielā mērā darbības, uz kurām attiecas šī regula, dod ieguldījumu 8. panta 1. punktā minēto vispārējo mērķu sasniegšanā, jo īpaši par vispārējo ieguldījumu 2030. gada programmas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā un to izdevumu daļu, kas attiecas uz cīņu pret klimata pārmaiņām un Parīzes klimata nolīguma īstenošanu;

(c)   novērtējumu par atbilstību prasībām attiecībā uz EFIA garantijas izmantošanu un galvenajiem snieguma rādītājiem, kas noteikti katram iesniegtajam priekšlikumam;

(c)   novērtējumu par atbilstību prasībām attiecībā uz EFIA garantijas izmantošanu un galvenajiem snieguma rādītājiem, kas noteikti katram iesniegtajam priekšlikumam;

(d)   novērtējumu sviras efektam, kas sasniegts ar darbībām, uz kurām attiecas EFIA garantija;

(d)   novērtējumu sviras efektam, kas sasniegts ar darbībām, uz kurām attiecas EFIA garantija;

(e)   finanšu summa, kas pārskaitīta finansējuma saņēmējiem, un finansēšanas un ieguldījumu darbību novērtējums par katru atbilstīgo partneri, apkopotā veidā;

(e)   finanšu summu, kas pārskaitīta finansējuma saņēmējiem, un finansēšanas un ieguldījumu darbību novērtējums par katru atbilstīgo partneri, apkopotā veidā;

(f)   novērtējums par atbilstīgo partneru finansēšanas un ieguldījumu darbību pievienoto vērtību un kopējo risku saistībā ar šīm darbībām;

(f)   novērtējumu par atbilstīgo partneru finansēšanas un ieguldījumu darbību papildināmību, pievienoto vērtību un kopējo risku saistībā ar šīm darbībām;

(g)   detalizētu informāciju par EFIA garantijas pieprasījumiem, zaudējumiem, atdevi, piedzītajām summām un jebkuriem citiem saņemtajiem maksājumiem;

(g)   detalizētu informāciju par EFIA garantijas pieprasījumiem, zaudējumiem, atdevi, piedzītajām summām un jebkuriem citiem saņemtajiem maksājumiem;

(h)   finanšu pārskati par atbilstīgo partneru finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī regula un kuru revīziju veic neatkarīgs ārējs revidents.

(h)   finanšu pārskatiem par atbilstīgo partneru finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī regula un kuru revīziju veic neatkarīgs ārējs revidents;

 

(ha)   novērtējumu par ĀIP otrā un trešā pīlāra ietvaros sagatavotajām darbībām un sinerģijām, kas ir radušās starp tām un EFIA garantijā ietvertajām darbībām, īpaši pievēršoties progresam, kas panākts cīņā pret korupciju, organizēto noziedzību un nelikumīgām finanšu plūsmām, labai pārvaldībai, vietējo finanšu tirgu iekļaušanai, uzņēmējdarbības un vietējās uzņēmējdarbības vides stimulēšanai, cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanai, kā arī politikas programmām, kurās ņemti vērā dzimumu vienlīdzības aspekti;

 

(hb)   novērtējumu par EFIA darbību atbilstību starptautiski apstiprinātajiem attīstības efektivitātes principiem.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Līdz 2020. gada 31. decembrim Komisija novērtē EFIA darbību. Komisija savu novērtējuma ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, ietverot neatkarīgu novērtējumu par šīs regulas piemērošanu. Šo ziņojumu Komisija nekavējoties iesniedz tad, ja apstiprinātajām finansēšanas un ieguldījumu darbībām nepieciešama visa EFIA garantijas summa, kas pieejama pirms 2020. gada 30. jūnija.

1. Līdz 2019. gada 31. decembrim Komisija novērtē EFIA darbību, tā pārvaldību un ieguldījuma efektivitāti šīs regulas mērķu un uzdevumu īstenošanā. Komisija savu novērtējuma ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, ietverot neatkarīgu ārēju novērtējumu par šīs regulas piemērošanu, tam pievienojot pamatotu priekšlikumu nolūkā attiecīgā gadījumā grozīt šo regulu, jo īpaši, lai pagarinātu 7. panta 2. punktā paredzēto sākotnējā ieguldījuma periodu. Novērtējuma ziņojumam pievieno Revīzijas palātas atzinumu.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Līdz 2020. gada 31. decembrim un pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija novērtē EFIA garantiju fonda izmantošanu. Komisija savu novērtējuma ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. Novērtējuma ziņojumam pievieno Revīzijas palātas atzinumu.

2.  Līdz 2019. gada 31. decembrim un pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija novērtē EFIA garantiju fonda izmantošanu un darbību. Komisija savu novērtējuma ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. Novērtējuma ziņojumam pievieno Revīzijas palātas atzinumu par EFIA garantiju fonda pārvaldību un EFIA darbību efektivitāti un papildināmību. Ja ir atzīts, ka EFIA garantiju fondam ir vajadzīgi pielāgojumi, vai arī gadījumā, ja EFIA garantiju fonda termiņu pagarina uz laiku pēc 2020. gada, novērtējuma ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu par šīs regulas attiecīgu grozīšanu.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

17. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17. pants

17. pants

Pārredzamība un informācijas publiskošana

Pārredzamība, saziņa un informācijas publiskošana

Saskaņā ar Savienības pārredzamības politiku un vispārējiem Savienības principiem par piekļuvi dokumentiem un informācijai atbilstīgie partneri savās tīmekļa vietnēs dara publiski pieejamu informāciju, kas saistīta ar visām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas EFIA garantija saskaņā ar šo regulu, jo īpaši attiecībā uz veidu, kādā šīs darbības sekmē šīs regulas prasību izpildi.

1.   Saskaņā ar Savienības pārredzamības politiku un Savienības noteikumiem par piekļuvi dokumentiem un informācijai un datu aizsardzību atbilstīgie partneri savās tīmekļa vietnēs proaktīvi un sistemātiski dara publiski pieejamu informāciju, kas saistīta ar visām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas EFIA garantija saskaņā ar šo regulu, jo īpaši attiecībā uz veidu, kādā šīs darbības sekmē šīs regulas mērķu un prasību izpildi. Ja iespējams, šādu informāciju iedala atbilstoši projektam. Saistībā ar šādu informāciju vienmēr tiek ņemta vērā konfidenciālas un sensitīvas komercinformācijas aizsardzība.

 

2.   Komisija savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par finansēšanas un ieguldījumu darbībām un visu garantijas nolīgumu būtiskos elementus, tostarp informāciju par partneru juridisko identitāti, paredzamajiem attīstības ieguvumiem un sūdzību procedūrām saskaņā ar 12. panta 3. punkta ea) apakšpunktu.

 

3.   Atbilstīgie partneri Savienības atbalstu atspoguļo visā informācijā, ko tie publicē par finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām saskaņā ar šo regulu attiecas EFIA garantija.

 

4.   Eiropas Savienības delegācijas iekļauj informāciju par EFIA piedāvātajām finansēšanas iespējām paziņojumos, kas paredzēti pilsoniskajai sabiedrībai un plašai sabiedrībai.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

17.a pants

 

Sūdzību un tiesiskās aizsardzības mehānisms

 

Komisija ievieš centralizētu Savienības sūdzību mehānismu visiem EFIA atbalstītajiem projektiem. Ieinteresētās personas, kuras skar EFIA darbības, kā arī ieinteresētās personas, kas nav apmierinātas ar to, kā to sūdzības risina EFIA partneru sūdzību mehānismi, var tieši sazināties ar Savienības sūdzību mehānismu.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saskaņā ar šo regulu veikto darbību ārējo revīziju veic Revīzijas palāta atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantam.

1.  Saskaņā ar šo regulu veikto darbību ārējo revīziju veic Revīzijas palāta atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantam, un tādējādi uz šīm darbībām attiecas budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra saskaņā ar LESD 319. pantu.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā Revīzijas palātai pēc tās lūguma un saskaņā ar LESD 287. panta 3. punktu piešķir piekļuvi jebkuriem dokumentiem vai informācijai, kas nepieciešama revīzijas veikšanai.

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā Revīzijas palātai pēc tās lūguma un saskaņā ar LESD 287. panta 3. punktu piešķir piekļuvi jebkuriem dokumentiem vai informācijai, kas nepieciešama revīzijas uzdevumu veikšanai.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

18. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Revīzijas palāta līdz 2020. gada 30. jūnijam un pēc tam reizi trijos gados publicē īpašu ziņojumu par EFIA garantiju fonda izmantošanu un EFIA efektivitāti un lietderību.

Grozījums Nr.     99

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija vai atbilstīgie partneri nekavējoties ziņo Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) un sniedz tam visu nepieciešamo informāciju tad, kad jebkurā šajā regulā ietverto finansēšanas un ieguldījumu darbību sagatavošanas, īstenošanas vai slēgšanas posmā rodas pamatotas aizdomas par krāpšanu, korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai jebkuru citu nelikumīgu darbību, kas var ietekmēt Savienības finanšu intereses.

1.  Ja jebkurā šajā regulā ietverto finansēšanas un ieguldījumu darbību sagatavošanas, īstenošanas vai slēgšanas posmā Komisijai vai atbilstīgajiem partneriem rodas pamatotas aizdomas par krāpšanu, korupciju, līdzekļu piesavināšanos, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai jebkuru citu nelikumīgu darbību, kas var ietekmēt Savienības finanšu intereses, tie nekavējoties ziņo Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) un sniedz tam nepieciešamo informāciju, lai varētu veikt pilnīgu un padziļinātu izmeklēšanu.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

OLAF drīkst veikt izmeklēšanas, tostarp pārbaudes uz vietas un inspekcijas, saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013, Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 2988/95, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses ar mērķi konstatēt, vai nav notikusi krāpšana, korupcija vai jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses saistībā ar jebkurām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī regula. OLAF attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm drīkst nosūtīt jebkuru informāciju, kas iegūta tā izmeklēšanas gaitā.

OLAF drīkst veikt izmeklēšanas, tostarp pārbaudes uz vietas un inspekcijas, saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013, Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 2988/95, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses ar mērķi konstatēt, vai nav notikusi krāpšana, korupcija, līdzekļu piesavināšanās, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, terorisma finansēšana, krāpšana nodokļu jomā, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas vai jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses saistībā ar jebkurām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī regula. OLAF attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm drīkst nosūtīt jebkuru informāciju, kas iegūta tā izmeklēšanas gaitā.

Grozījums Nr.     101

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja šādas nelikumīgas darbības ir pierādītas, atbilstīgie partneri uzņemas veikt piedziņas pasākumus attiecībā uz finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī regula un kuras ir saistītas ar šādām nelikumīgām darbībām.

Ja šādas nelikumīgas darbības ir pierādītas, atbilstīgie partneri uzņemas veikt piedziņas pasākumus attiecībā uz finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī regula un kuras ir saistītas ar šādām nelikumīgām darbībām, un arī sniedz attiecīgajām iestādēm visu informāciju, kas nepieciešama izmeklēšanai un iespējamai saukšanai pie atbildības.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savās finansēšanas un ieguldījumu darbībās atbilstīgie partneri neatbalsta jebkādas darbības, ko veic nelikumīgiem mērķiem, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, organizēto noziedzību, krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, korupciju un krāpšanu, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Atbilstīgie partneri nepiedalās nekādās finansēšanas vai ieguldījumu darbībās caur instrumentu, kas atrodas jurisdikcijā, kas nesadarbojas, saskaņā ar to politiku par vāji regulētām jurisdikcijām vai jurisdikcijām, kas nesadarbojas, pamatojoties uz Savienības, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vai Finanšu darījumu darba grupas politiku.

1.  Savās finansēšanas un ieguldījumu darbībās atbilstīgie partneri neatbalsta jebkādas darbības, ko veic nelikumīgiem mērķiem, tostarp — bet ne tikai — nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, organizēto noziedzību, krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, korupciju, krāpšanu vai citas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Jo īpaši atbilstīgie partneri nepiedalās nekādās finansēšanas vai ieguldījumu darbības, izmantojot instrumentu, kas atrodas jurisdikcijā, kura nesadarbojas ar Savienību saistībā ar starptautiski saskaņotu nodokļu standartu piemērošanu attiecībā uz pārredzamību un informācijas apmaiņu, un neuztur uzņēmējdarbības attiecības ar vienībām, kas izveidotas šādā jurisdikcijā. Īstenojot savas finansēšanas un ieguldījumu darbības, uz kurām attiecas šī regula, atbilstīgie partneri neizmanto un neiesaistās nodokļu apiešanas struktūrās, jo īpaši agresīvas nodokļu plānošanas shēmās, vai darbībās, kas neatbilst Savienības labas nodokļu pārvaldības principiem, kā noteikts Savienības tiesību aktos, tostarp Komisijas ieteikumos un paziņojumos. Noslēdzot nolīgumus ar finanšu starpniekiem, atbilstīgie partneri transponē šajā panta daļā minētās prasības attiecīgos līgumos un prasa sniegt pārskatus par šo prasību ievērošanu par katru valsti atsevišķi.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Savās finansēšanas un ieguldījumu darbībās atbilstīgie partneri piemēro Savienības tiesībās noteiktos principus un standartus par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai, un jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/84735 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/84936. Atbilstīgie partneri finansējumu saskaņā ar šo regulu sniedz tieši un caur starpniekiem, atklājot informāciju par faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849.

2.  Savās finansēšanas un ieguldījumu darbībās atbilstīgie partneri piemēro Savienības tiesībās noteiktos principus un standartus par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai, un jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/84735 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/84936. Atbilstīgie partneri finansējumu saskaņā ar šo regulu sniedz tieši un izmantojot starpniekus, atklājot informāciju par faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849 (ES Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva), un publicējot ziņojumu datus par katru valsti atsevišķi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 89. panta 1. punktu.

__________________

__________________

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regula (ES) 2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1781/2006 (OV 141, 5.6.2015., 1. lpp.).

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regula (ES) 2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1781/2006 (OV 141, 5.6.2015., 1. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīva (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīva (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

20.a pants

 

Deleģēto pilnvaru īstenošana

 

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2.  Pilnvaras pieņemt 6. un 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir no šīs regulas spēkā stāšanās dienas līdz 2020. gada 31. decembrim.

 

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6. un 8. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

 

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā vienlaikus par to informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

 

6.  Saskaņā ar 6. un 8. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad par minēto aktu paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

PIELIKUMS

 

Reģioni, kas ir tiesīgi saņemt EFIA garantijas atbalstu:

 

  Āfrika, tostarp Āfrikas valstis, kas ir parakstījušas Kotonū Partnerattiecību nolīgumu;

 

  Kaimiņreģiona partnervalstis, kas iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 232/2014 I pielikuma sarakstā.


PASKAIDROJUMS

Komisija 2016. gada 14. septembrī iesniedza priekšlikumu izveidot jaunu Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), kura mērķis ir mobilizēt ieguldījumus līdz EUR 44 miljardu apmērā sākotnēji Āfrikā un ES austrumu un dienvidu kaimiņvalstīs, sākotnējos līdzekļus nodrošinot no Savienības budžeta un Eiropas Attīstības fonda (EAF). Šī iniciatīva, kas izriet no 2015. gadā uzsāktā Investīciju plāna Eiropai, ir vērsta uz to, lai vienotā EFIA satvarā apvienotu divus elementus:

•  jaunu EFIA garantiju fondu EUR 1,5 miljarda apmērā, kam 50 % finansējuma nodrošinātu no Savienības budžeta (EUR 350 miljonus) un no EAF (EUR 400 miljoni);

•  esošos finansējuma apvienošanas mehānismus Āfrikai un kaimiņreģionam (proti, Savienības dotācijas tiek apvienotas ar aizdevumiem vai citiem finanšu iestāžu produktiem) par summu, kas tiek lēsta EUR 2,6 miljardu apmērā.

EFIA sastāvētu no reģionālām ieguldījumu platformām, kurās apvienots finansējums no EFIA garantijas un esošajiem apvienošanas mehānismiem. To pārvaldītu Komisija un īstenotu sadarbībā ar finanšu iestādēm, piemēram, EIB, ERAB, starptautiskām, reģionālām un valstu attīstības bankām.

EFIA ir Ārējo investīciju plāna (ĀIP) pirmajā pīlārā, saistībā ar kuru Komisija arī plāno palielināt tehnisko palīdzību partnervalstīm (2. pīlārs) un strādāt pie tā, lai uzlabotu ieguldījumu klimatu un vispārējo politikas vidi minētajās valstīs (3. pīlārs). ĀIP skar vairākas iniciatīvas/politikas:

•  ilgtspējīgas attīstības mērķus 2030. gadam, Adisabebas Rīcības programmu un Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām, ko apstiprināja 2015. gada otrajā pusē;

•  Globālo Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģiju, kas tika iesniegta 2016. gada jūnijā, un Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšanu 2017. gadā;

•  pašreizējo Eiropas attīstības un kaimiņattiecību politiku;

•  partnerības satvaru sadarbībai ar trešām valstīm saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā, ko arī uzsāka 2016. gada jūnijā.

Galvenais pieņēmums ir tāds, ka atbalsts ieguldījumiem un privātā sektora iesaiste, izmantojot novatoriskus finansēšanas līdzekļus, var sekmēt darbvietu izveidi, izaugsmi un stabilitāti jaunattīstības valstīs, tādējādi novēršot migrācijas pamatcēloņus. Saistībā ar ārējo investīciju plānu Komisija arī ierosināja paplašināt EIB ārējo aizdevumu pilnvarojumu.

Referenti lielā mērā atzinīgi novērtē Komisijas priekšlikumu un aicina Ārlietu komiteju, Attīstības komiteju un Budžeta komiteju izmantot iespēju, ko sniedz šī likumdošanas procedūra, lai uzlabotu EFIA struktūru un mērķus un tas sekmīgi darbotos.

Viņi jo īpaši ierosina darbu saistībā ar šādiem jautājumiem:

•  EFIA mērķi saistībā ar noteiktajiem ES attīstības politikas un ārpolitikas mērķiem un pašreizējo migrācijas problēmu;

•  EFIA vadība un pārvaldības struktūra, jo īpaši attiecīgie stratēģiskās padomes un operatīvās darbības padomju pilnvarojumi, un Eiropas Komisijas loma;

•  ieguldījumu logu un rādītāju noteikšana;

•  saskanība ar pārējiem ĀIP pīlāriem, Savienības instrumentiem un iniciatīvām, kā arī EIB ārējām darbībām;

•  EFIA finansējuma un ieguldījumu darbību papildināmība, ietverot lielāku risku;

•  papildu ietekme uz attīstību, jo īpaši attiecībā uz mazāk attīstītajām valstīm;

•  pārskatatbildības, ziņošanas un pārredzamības noteikumi, kā arī ar nodokļiem saistītie jautājumi;

•  procedūra EFIA ģeogrāfiskās darbības jomas noteikšanai;

•  Eiropas Parlamenta loma.


Budžeta kontroles komitejAS ATZINUMS (12.4.2017)

Ārlietu komitejai, Attīstības komitejai un Budžeta komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Indrek Tarand

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju, Attīstības komiteju un Budžeta komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.     1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Ir vajadzīgs vērienīgs Savienības Ārējo investīciju plāns (ĀIP), lai atbalstītu ieguldījumus Āfrikā un Savienības kaimiņreģiona valstīs ar nolūku veicināt ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu atbilstoši ANO ilgtspējīgās attīstības programmai 2030. gadam („Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”), kā arī saistību izpildi saskaņā ar nesen pārskatīto Eiropas kaimiņattiecību politiku, tādējādi novēršot migrācijas pamatcēloņus. Tam arī būtu jāveicina Parīzes nolīguma par klimata pārmaiņām (COP 21) īstenošana.

(1)  Ir vajadzīgs vērienīgs Savienības Ārējo investīciju plāns (ĀIP), lai atbalstītu ieguldījumus Āfrikā un Savienības kaimiņreģiona valstīs ar nolūku veicināt ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu atbilstoši ANO ilgtspējīgās attīstības programmai 2030. gadam („Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”), kā arī saistību izpildi saskaņā ar nesen pārskatīto Eiropas kaimiņattiecību politiku, tādējādi novēršot vienu no galvenajiem migrācijas pamatcēloņiem. Tam arī būtu jāveicina Parīzes nolīguma par klimata pārmaiņām (COP 21) īstenošana.

Grozījums Nr.     2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Tāpat ĀIP būtu jāiekļauj Savienības saistības saskaņā ar Adisabebas Rīcības programmu par attīstības finansēšanu. Tam arī būtu jāļauj Eiropas ieguldītājiem un privātiem uzņēmumiem, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem, efektīvāk iesaistīties partnervalstu ilgtspējīgā attīstībā.

(2)  Tāpat ĀIP būtu jāiekļauj Savienības saistības saskaņā ar Adisabebas Rīcības programmu par attīstības finansēšanu. Tam arī būtu jāļauj Eiropas ieguldītājiem un privātiem uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, sniegt efektīvāku pienesumu partnervalstu ilgtspējīgā attīstībā, ar lielu uzsvaru uz ilgtspēju.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  ĀIP būtu jānodrošina integrēta finanšu pakete, lai finansētu ieguldījumus Āfrikas reģionos – tajās valstīs, kuras Kotonū 2000. gada 23. jūnijā ir parakstījušas Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, un kaimiņreģiona valstīs, tādējādi radot izaugsmes un nodarbinātības iespējas, uzlabojot papildināmību, izstrādājot novatoriskus produktus un iepludinot privātā sektora līdzekļus.

(4)  ĀIP būtu jānodrošina integrēta finanšu pakete, lai finansētu ieguldījumus Āfrikas reģionos – tajās valstīs, kuras Kotonū 2000. gada 23. jūnijā ir parakstījušas Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (ĀKK un EK partnerattiecību nolīgums), un kaimiņreģiona valstīs. Tam būtu jāsniedz papildu izaugsmes un nodarbinātības iespējas, jāuzlabo papildināmība un jāpalīdz izstrādāt novatoriski produkti, stimulējot papildu privātā sektora fondu izmantošanu, veicinot ilgtspējīgu attīstību un aprites ekonomiku. Būtu jānodrošina līdzsvarota ģeogrāfiskā pieeja, lai visiem ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma parakstītājiem un visām kaimiņreģiona valstīm būtu taisnīgas iespējas piekļūt AĪP finansējumam.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas1a konstatējumus par apvienošanas izmantošanu Savienības ārējās attiecībās, kuros tika akcentēts fakts, ka gandrīz pusei no izskatītajiem projektiem nebija pietiekami pierādījumi, kas ļautu secināt, ka dotācijas bijušas pamatotas, un ka vairākos šādos gadījumos bija liecības, ka ieguldījumi būtu veikti arī bez Savienības devuma, ir ļoti svarīgi, lai līdzekļu apvienošana tiktu izmantota gadījumos, kad Komisija var skaidri pierādīt tās pievienoto vērtību.

 

____________

 

1a ERP Īpašais ziņojums Nr. 16/2014 “ES ārpolitikas atbalstam paredzētās reģionālo ieguldījumu mehānismu dotāciju un finanšu iestāžu aizdevumu apvienošanas efektivitāte”.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Turklāt EFIA būtu jādarbojas kā „vienas pieturas aģentūrai”, lai saņemtu finansējuma priekšlikumus no finanšu iestādēm un valsts vai privātiem ieguldītājiem un nodrošinātu plaša klāsta finanšu atbalstu atbilstīgiem ieguldījumiem. EFIA garantija būtu jāatbalsta ar EFIA garantiju fondu. EFIA būtu jāizmanto novatoriski instrumenti, lai atbalstītu ieguldījumus un iesaistītu privāto sektoru.

(6)  Turklāt EFIA būtu jādarbojas kā „vienas pieturas aģentūrai”, saņemot finansējuma priekšlikumus no finanšu iestādēm un valsts vai privātiem ieguldītājiem, nodrošinot norādījumus un visu nepieciešamo informāciju tiem ieguldītājiem, kas vēlas ieguldīt attīstības darbībās, un sniedzot plaša klāsta finanšu atbalstu atbilstīgiem ieguldījumiem. EFIA garantija būtu jāatbalsta ar EFIA garantiju fondu. EFIA būtu jāizmanto novatoriski instrumenti, lai atbalstītu ieguldījumus partnervalstu ilgtspējīgā attīstībā un iesaistītu privāto sektoru.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Turklāt stratēģiskajai padomei būtu jāatbalsta Komisija stratēģisko norādījumu un vispārējo ieguldījumu mērķu noteikšanā. Stratēģiskajai padomei būtu arī jāatbalsta koordinēšana un saskaņotība starp reģionālajām platformām. Tam būtu jānodrošina dažādu instrumentu papildināmība ārējā darbībā. Stratēģiskā padome būtu kopīgi jāvada Komisijai un Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, lai nodrošinātu saskanību un saskaņotību ar Savienības ārējās politikas mērķiem un partnerattiecību satvaru ar trešām valstīm.

(8)  Turklāt stratēģiskajai padomei būtu jāatbalsta Komisija stratēģisko norādījumu un vispārējo ieguldījumu mērķu noteikšanā. Stratēģiskajai padomei būtu arī jāatbalsta koordinēšana, sadarbība un saskaņotība starp reģionālajām platformām. Tam būtu jānodrošina papildināmība un jāstiprina dažādu instrumentu sinerģijas ārējā darbībā. Stratēģiskā padome būtu kopīgi jāvada Komisijas priekšsēdētāja pirmajam vietniekam un Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, lai nodrošinātu saskanību un saskaņotību ar Savienības ārējās politikas mērķiem un partnerattiecību satvaru ar trešām valstīm.

Grozījums Nr.     7

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  EFIA garantiju nevajadzētu izmanot, lai finansētu lielus infrastruktūras projektus, kuri maz ietekmē darbavietu izveidi un kuru izmaksu un ieguvumu attiecība padara ieguldījumus ilgtnespējīgus. Ar EFIA garantiju būtu jāfinansē tikai tādi projekti, kuru īstenošana nav pretrunīga no vides, finansiālā vai sociālā viedokļa, pamatojoties uz neatkarīgu visaptverošu ex ante novērtējumu un pienācīgu izmaksu un ieguvumu analīzi.

Grozījums Nr.     8

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Lai paaugstinātu EFIA garantijas ietekmi, ņemot vērā attiecīgo reģionu vajadzības, dalībvalstīm vajadzētu pastāvēt iespējai nodrošināt iemaksas garantijas vai skaidras naudas dotācijas veidā. Šīs iemaksas varētu piešķirt pēc reģiona, nozares vai ieguldījumu loga.

(14)  Lai paaugstinātu EFIA garantijas ietekmi, ņemot vērā vajadzību attiecīgajos reģionos palielināt ieguldījumus un finansējumu projektiem, kas sekmē ilgtspējīgu attīstību un rada pienācīgas darbavietas, dalībvalstīm vajadzētu pastāvēt iespējai nodrošināt iemaksas garantijas vai skaidras naudas dotācijas veidā. Šīs iemaksas varētu piešķirt pēc reģiona, nozares vai ieguldījumu loga.

Grozījums Nr.     9

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Komisijai katru gadu būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par finansēšanas un ieguldījumu darbībām, ko aptver EFIA garantija, lai nodrošinātu pārskatatbildību Eiropas pilsoņiem. Ziņojums būtu jāpublisko, lai ļautu attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, tostarp pilsoniskajai sabiedrībai, paust savu viedokli. Komisijai katru gadu būtu jāziņo arī Eiropas Parlamentam un Padomei par EFIA garantiju fonda pārvaldību, lai nodrošinātu pārskatatbildību un pārredzamību.

(16)  Komisijai katru gadu būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par finansēšanas un ieguldījumu darbībām, ko aptver EFIA garantija, lai nodrošinātu pārskatatbildību Eiropas pilsoņiem. Ziņojums būtu jāpublisko, lai ļautu attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, tostarp pilsoniskajai sabiedrībai, paust savu viedokli. Komisijai katru gadu būtu jāziņo arī Eiropas Parlamentam un Padomei par EFIA garantiju fonda pārvaldību, lai nodrošinātu pārskatatbildību, pārredzamību un efektīvu pārvaldību.

Grozījums Nr.     10

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a)  Ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 14/20141a, Komisijai būtu katru gadu jāizvērtē savu pārvaldības spēju uzlabošanās, lai palielinātu EFIA darbību efektivitāti un pārredzamību. 

 

____________

 

1a Eiropas Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 14/2014 “Kā ES iestādes un struktūras aprēķina, samazina un izlīdzina to radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas”.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  EFIA sekmē ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu atbilstoši Ilgtspējīgas attīstības programmai 2030. gadam ar īpašu uzsvaru uz ilgtspējīgu izaugsmi, darbavietu radīšanu, sociāli ekonomiskām nozarēm un uz atbalstu mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem, tādējādi novēršot migrācijas pamatcēloņus un veicinot to migrantu ilgtspējīgu reintegrāciju, kuri atgriežas savās izcelsmes valstīs, tajā pašā laikā uzlabojot papildināmību, izstrādājot novatoriskus produktus un iepludinot privātā sektora līdzekļus.

2.  EFIA sekmē ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu atbilstoši Ilgtspējīgas attīstības programmai 2030. gadam ar lielu uzsvaru uz nabadzības likvidēšanu, ilgtspējīgu izaugsmi, ar kuru ievēro ekonomikas, vides un sociālās tiesības, daudzskaitliskāku pienācīgu darbavietu radīšanu, aprites ekonomikas izveidi, sociāli ekonomiskām nozarēm, publisko pakalpojumu piekļūstamības uzlabošanu, klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, vietējo kopienu iesaistīšanu, kā arī uz atbalstu mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem, tādējādi novēršot migrācijas pamatcēloņus un veicinot to migrantu ilgtspējīgu reintegrāciju, kuri atgriežas savās izcelsmes valstīs, tajā pašā laikā uzlabojot papildināmību, izstrādājot novatoriskus produktus un iepludinot privātā sektora līdzekļus.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tā nodrošina stratēģiskos norādījumus un atbalstu Komisijai vispārējo ieguldījumu mērķu noteikšanā attiecībā uz EFIA garantijas izmantošanu. Stratēģiskā padome arī atbalsta koordinēšanu un saskaņotību starp reģionālajām platformām un ar EIB ārējo aizdevumu mandātu, tostarp EIB izturētspējas iniciatīvu.

Tā nodrošina stratēģiskos norādījumus un atbalstu Komisijai vispārējo ieguldījumu mērķu noteikšanā attiecībā uz EFIA garantijas izmantošanu, reģionālo platformu ieguldījumu atbilstības kritērijiem, kā arī darbības politiku un procedūrām. Stratēģiskā padome arī atbalsta koordinēšanu, sadarbību un saskaņotību starp reģionālajām platformām un ar EIB ārējo aizdevumu mandātu, tostarp EIB izturētspējas iniciatīvu. Stratēģiskās padomes darbību uzrauga pastāvīga Eiropas Parlamenta vadības komiteja.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Stratēģiskā padome sastāv no Komisijas pārstāvjiem un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (Augstā pārstāve), dalībvalstīm un EIB. Komisija drīkst aicināt citus iemaksu veicējus kļūt par stratēģiskās padomes locekļiem, pēc vajadzības ņemot vērā padomes viedokli. Partnervalstīm un attiecīgajām reģionālajām organizācijām, atbilstīgajiem partneriem un Eiropas Parlamentam attiecīgos gadījumos drīkst piešķirt novērotāja statusu. Stratēģiskās padomes līdzpriekšsēdētāji ir Komisija un Augstā pārstāve.

2.  Stratēģiskā padome sastāv no Komisijas pārstāvjiem un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (Augstā pārstāve), dalībvalstīm, Eiropas Parlamenta, EIB un Āfrikas un kaimiņreģiona partnervalstīm. Komisija aicina citus iemaksu veicējus kļūt par stratēģiskās padomes locekļiem, pēc vajadzības ņemot vērā padomes viedokli. Attiecīgajām reģionālajām organizācijām un citām ieinteresētajām personām, piemēram, pilsoniskās sabiedrības grupām, drīkst piešķirt novērotāja statusu. Stratēģiskās padomes līdzpriekšsēdētāji ir Komisija un Augstā pārstāve. Stratēģiskā padome nodrošina pienācīgu apspriešanos ar dažādām partnervalstu ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr.     14

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savienība nodrošina neatsaucamu un beznosacījumu garantiju pēc atbilstīgā partnera pirmā pieprasījuma attiecībā uz šīs regulas aptvertajām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, sākotnēji Āfrikas un kaimiņreģiona partnervalstīs.

1.  Pēc rūpīgas projekta dzīvotspējas izvērtēšanas Savienība nodrošina neatsaucamu un beznosacījumu garantiju pēc atbilstīgā partnera pirmā pieprasījuma attiecībā uz šīs regulas aptvertajām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, sākotnēji Āfrikas un kaimiņreģiona partnervalstīs.

Grozījums Nr.     15

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Maksimālais periods, kurā atbilstīgajiem partneriem ļauts slēgt nolīgumus ar finanšu starpniekiem vai galīgajiem finansējuma saņēmējiem, ir četri gadi pēc attiecīgā garantijas nolīguma noslēgšanas.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

8. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbilstības kritēriji EFIA garantijas izmantošanai

Atbilstības un izslēgšanas kritēriji EFIA garantijas izmantošanai

Grozījums Nr.     17

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas ir atbilstīgas atbalstam caur EFIA garantiju, ir konsekventas un saskaņotas ar Savienības politikām, jo īpaši Savienības attīstības un kaimiņattiecību politiku un partnervalstu stratēģijām un politikām, kuru nolūks ir atbalstīt šādus vispārējus mērķus:

1.  Finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas ir atbilstīgas atbalstam caur EFIA garantiju, ir konsekventas un saskaņotas ar Savienības politikām (jo īpaši Savienības attīstības un kaimiņattiecību politiku) un partnervalstu stratēģijām un politikām un paredz atbalstīt šādus vispārējus mērķus:

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  panākt Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam paredzētos ilgtspējīgas attīstības mērķus;

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  sekmēt ekonomikas un sociālo attīstību, ar sevišķu uzsvaru uz ilgtspējību un darbavietu radīšanu (jo īpaši jauniešiem un sievietēm), tādējādi novēršot migrācijas pamatcēloņus un sekmējot to migrantu ilgtspējīgu reintegrāciju, kuri atgriežas savās izcelsmes valstīs;

(a)  sekmēt nabadzības likvidēšanu, ekonomikas un sociālo attīstību, ar sevišķu uzsvaru uz ilgtspējību un pienācīgu darbavietu ilgtspējīgu radīšanu, jo īpaši jauniešiem, sievietēm un atstumtības riskam pakļautām personām;

Grozījums Nr.     20

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  sevišķi pievērsties sociāli ekonomiskajām nozarēm, jo īpaši infrastruktūrai, tostarp ilgtspējīgai enerģijai, ūdenim, transportam, informācijai un komunikāciju tehnoloģijām, videi, dabas resursu ilgtspējīgai izaugsmei un „zilajai izaugsmei”, sociālajai infrastruktūrai, cilvēku kapitālam, lai uzlabotu sociāli ekonomisko vidi;

(b)  sevišķi pievērsties sociāli ekonomiskajām nozarēm, jo īpaši infrastruktūrai, tostarp ilgtspējīgai enerģijai, ūdenim, transportam, informācijai un komunikāciju tehnoloģijām, videi, dabas resursu ilgtspējīgai izaugsmei un „zilajai izaugsmei”, sociālajai infrastruktūrai, cilvēku kapitālam un aprites ekonomikai, lai uzlabotu sociāli ekonomisko vidi, vienlaikus ņemot vērā EFIA garantijas saņēmēju prioritātes;

Grozījums Nr.     21

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  iesaistīt attiecīgo teritoriju iedzīvotājus finansēto projektu plānošanā;

Grozījums Nr.     22

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  nodrošināt līdzekļus mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo īpaši pievēršoties privātā sektora attīstībai;

(c)  nodrošināt līdzekļus mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo īpaši pievēršoties tāda stabila vietējā privātā sektora izveidei, kas laika gaitā būtu dzīvotspējīgs;

Grozījums Nr.     23

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  nebūt nekādā veidā saistītiem ar 20. pantā minētajām jurisdikcijām, kas nesadarbojas;

Grozījums Nr.     24

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ar EFIA garantiju atbalsta finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas jo īpaši:

2.  Ar EFIA garantiju novēršot spekulāciju un/vai pakalpojumu monopolizēšanu, atbalsta finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas jo īpaši:

Grozījums Nr.     25

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  ir ekonomiski un finansiāli dzīvotspējīgas, ņemot arī vērā iespējamo atbalstu no projekta privātajiem un publiskajiem partneriem un viņu līdzfinansējumu;

(c)  ir sevi pierādījušas kā ekonomiski un finansiāli dzīvotspējīgas, ņemot arī vērā iespējamo atbalstu no projekta privātajiem un publiskajiem partneriem un viņu līdzfinansējumu;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  ievēro starptautiskajās tiesībās iestrādātās cilvēktiesības.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ar EFIA garantiju neatbalsta finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas:

 

(a)   ir saistītas ar militāro vai drošības sektoru;

 

(b)   atbalsta kodolenerģijas attīstīšanu;

 

(c)   vēl vairāk veicina fosilās degvielas un oglekļa iesīksti;

 

(d)   ir ar nozīmīgām ārējām izmaksām vides jomā, jo īpaši saistībā ar liela mēroga infrastruktūru;

 

(e)   tiek īstenotas nozarēs vai projektos, kuri partnervalstīs var apdraudēt cilvēktiesības, jo īpaši vietējo un pirmiedzīvotāju kopienu cilvēktiesības, piemēram, izraisīt iedzīvotāju piespiedu pārvietošanu, zemes piesavināšanos, paramilitārās operācijas vai darbības atmežotās teritorijās. Lai apzinātu šādus riskus, veic publiski pieejamu ex ante novērtējumu par ietekmi uz cilvēktiesībām un vidi;

 

(f)  rada aizdomas par pārkāpumiem attiecībā uz vidi un par sabiedrībai vai vietējām kopienām nodarītu kaitējumu, ņemot vērā piesardzības principu.

Grozījums Nr.     28

Regulas priekšlikums

13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  No 2021. gada 1. janvāra, ja EFIA garantijas pieprasījuma gadījumā garantijas fonda resursi nokrīt zem 50 % no rezerves koeficienta, kas minēts 5. punktā, Komisija iesniedz ziņojumu par ārkārtas pasākumiem, kas var būt nepieciešami, lai papildinātu EFIA garantiju fondu.

7.  No 2021. gada 1. janvāra, ja EFIA garantijas pieprasījuma gadījumā garantijas fonda resursi nokrīt zem 50 % no rezerves koeficienta, kas minēts 5. punktā, Komisija iesniedz ziņojumu par:

 

(a)   nepietiekamības iemeslu, sniedzot sīkus paskaidrojumus; un

 

(b)   vajadzības gadījumā jebkādiem ārkārtas pasākumiem, kas var būt nepieciešami, lai papildinātu EFIA garantiju fondu.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei katru gadu iesniedz ziņojumu par finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas EFIA garantija. Šo ziņojumu publisko. Tajā ietver šādus elementus:

1.  Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei katru gadu iesniedz ziņojumu par finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas EFIA garantija. Minēto ziņojumu publisko. Tajā ietver šādus elementus, kurus norāda saistībā ar konkrētu valsti:

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  novērtējums par notiekošajām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas EFIA garantija, nozaru, valstu un reģionu līmenī un to atbilstību šai regulai;

(a)  neatkarīgs novērtējums par notiekošajām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas EFIA garantija, nozaru, valstu un reģionu līmenī un to atbilstību šai regulai, jo īpaši papildināmības principam;

Grozījums Nr.     31

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  novērtējums par to, kā ir sasniegti stratēģiskās padomes saskaņā ar 5. pantu noteiktie vispārējie ieguldījumu mērķi;

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ab)  novērtējums par vispārējo ieguldījumu Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam paredzēto ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ac)  novērtējums par to finansējuma daļu, kas paredzēts finansēšanas un ieguldījumu darbībām saistībā ar Savienības politiskajām saistībām atjaunojamās enerģijas, energoefektivitātes un klimata pārmaiņu jomā;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – ad apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ad)  novērtējums par to darbību kvalitāti, uz kurām attiecas EFIA garantija, un saistīto politisko, operatīvo vai finansiālo risku;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  novērtējumu par pievienoto vērtību, privātā sektora resursu mobilizāciju, lēstajiem un faktiskajiem rezultātiem un finansēšanas un ieguldījumu darbību, uz kurām attiecas EFIA garantija, rezultātiem un ietekmi, apkopotā veidā, tostarp novērtējumu par ietekmi uz darbavietu radīšanu;

(b)  novērtējums par pievienoto vērtību, privātā sektora resursu mobilizāciju, lēstajiem un gūtajiem rezultātiem un finansēšanas un ieguldījumu darbību, uz kurām attiecas EFIA garantija, rezultātiem un ietekmi, apkopotā un ilgtermiņa veidā, tostarp ietekmi uz darbavietu radīšanu;

Grozījums Nr.     36

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  novērtējums par atbilstīgo partneru finansēšanas un ieguldījumu darbību pievienoto vērtību un kopējo risku saistībā ar šīm darbībām;

(f)  neatkarīgs novērtējums par atbilstīgo partneru finansēšanas un ieguldījumu darbību pievienoto vērtību un kopējo risku saistībā ar šīm darbībām;

Grozījums Nr.     37

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  detalizētu informāciju par EFIA garantijas pieprasījumiem, zaudējumiem, atdevi, piedzītajām summām un jebkuriem citiem saņemtajiem maksājumiem;

(g)  detalizētu informāciju par EFIA garantijas pieprasījumiem, zaudējumiem, atdevi, piedzītajām summām un jebkuriem citiem saņemtajiem maksājumiem, kā arī norādes par turpmāku EFIA garantijas pieprasījumu riskiem;

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Līdz 2020. gada 31. decembrim Komisija novērtē EFIA darbību. Komisija savu novērtējuma ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, ietverot neatkarīgu novērtējumu par šīs regulas piemērošanu. Šo ziņojumu Komisija nekavējoties iesniedz tad, ja apstiprinātajām finansēšanas un ieguldījumu darbībām nepieciešama visa EFIA garantijas summa, kas pieejama pirms 2020. gada 30. jūnija.

1.  Līdz 2020. gada 31. decembrim Komisija novērtē EFIA darbību. Komisija savu novērtējuma ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, ietverot neatkarīgu novērtējumu par šīs regulas piemērošanu, tostarp novērtējumu par EFIA ietekmi un rezultātiem. Šo ziņojumu Komisija nekavējoties iesniedz tad, ja apstiprinātajām finansēšanas un ieguldījumu darbībām nepieciešama visa EFIA garantijas summa, kas pieejama pirms 2020. gada 30. jūnija.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Līdz 2020. gada 31. decembrim un pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija novērtē EFIA garantiju fonda izmantošanu. Komisija savu novērtējuma ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. Novērtējuma ziņojumam pievieno Revīzijas palātas atzinumu.

2.  Līdz 2020. gada 31. decembrim un pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija novērtē EFIA garantiju fonda izmantošanu un darbību. Komisija savu novērtējuma ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. Novērtējuma ziņojumam pievieno Revīzijas palātas atzinumu par EFIA garantiju fonda pārvaldību un EFIA darbību efektivitāti un papildināmību. Ja ir atzīts, ka EFIA garantiju fondam ir vajadzīgi pielāgojumi, vai arī gadījumā, ja EFIA garantiju fonda termiņu pagarina uz laiku pēc 2020. gada, novērtējuma ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu par šīs regulas attiecīgu grozīšanu.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar Savienības pārredzamības politiku un vispārējiem Savienības principiem par piekļuvi dokumentiem un informācijai atbilstīgie partneri savās tīmekļa vietnēs dara publiski pieejamu informāciju, kas saistīta ar visām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas EFIA garantija saskaņā ar šo regulu, jo īpaši attiecībā uz veidu, kādā šīs darbības sekmē šīs regulas prasību izpildi.

Stratēģiskās padomes sanāksmju detalizēti protokoli tiek nekavējoties publiskoti. Rezultātu pārskatu publisko, tiklīdz darbība ir apstiprināta EFIA garantijas ietvaros. Saskaņā ar Savienības pārredzamības politiku un vispārējiem Savienības principiem par piekļuvi dokumentiem un informācijai atbilstīgie partneri savās tīmekļa vietnēs dara publiski pieejamu informāciju, kas saistīta ar visām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas EFIA garantija saskaņā ar šo regulu, jo īpaši attiecībā uz veidu, kādā šīs darbības sekmē šīs regulas prasību izpildi.

Grozījums Nr.     41

Regulas priekšlikums

17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

17.a pants

 

Atbilstīgie partneri arī sekmē piekļuvi informācijai, pamatojoties uz esošajiem juridiskajiem pamatiem, un stratēģiski publisko finansēšanas un ieguldījumu darbības, lai par fonda darbību varētu uzzināt iedzīvotāji, sabiedriskajā doma un iespējamie privātie ieguldītāji.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saskaņā ar šo regulu veikto darbību ārējo revīziju veic Revīzijas palāta atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantam.

1.  Saskaņā ar šo regulu veikto darbību ārējo revīziju veic Revīzijas palāta atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantam un uz to attiecina budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru atbilstoši LESD 319. pantam.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā Revīzijas palātai pēc tās lūguma un saskaņā ar LESD 287. panta 3. punktu piešķir piekļuvi jebkuriem dokumentiem vai informācijai, kas nepieciešama revīzijas veikšanai.

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā Revīzijas palātai pēc tās lūguma un saskaņā ar LESD 287. panta 3. punktu piešķir piekļuvi jebkuriem dokumentiem vai informācijai, kas nepieciešama revīzijas uzdevumu veikšanai.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

18. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Revīzijas palāta līdz 2020. gada 30. jūnijam un pēc tam reizi trijos gados publicē īpašu ziņojumu par EFIA garantiju fonda izmantošanu un EFIA efektivitāti un lietderību.

Grozījums Nr.     45

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija vai atbilstīgie partneri nekavējoties ziņo Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) un sniedz tam nepieciešamo informāciju tad, kad jebkurā šajā regulā ietverto finansēšanas un ieguldījumu darbību sagatavošanas, īstenošanas vai slēgšanas posmā rodas pamatotas aizdomas par krāpšanu, korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai jebkuru citu nelikumīgu darbību, kas var ietekmēt Savienības finanšu intereses.

1.  Ja jebkurā šajā regulā ietverto finansēšanas un ieguldījumu darbību sagatavošanas, īstenošanas vai slēgšanas posmā Komisijai rodas pamatotas aizdomas par krāpšanu, korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai jebkuru citu nelikumīgu darbību, kas var ietekmēt Savienības finanšu intereses, Komisija vai atbilstīgie partneri nekavējoties ziņo Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) un sniedz tam nepieciešamo informāciju, lai varētu veikt pilnīgu un rūpīgu izmeklēšanu.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

OLAF drīkst veikt izmeklēšanas, tostarp pārbaudes uz vietas un inspekcijas, saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013, Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 2988/95, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses ar mērķi konstatēt, vai nav notikusi krāpšana, korupcija vai jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses saistībā ar jebkurām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī regula. OLAF attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm drīkst nosūtīt jebkuru informāciju, kas iegūta tā izmeklēšanas gaitā.

OLAF veic izmeklēšanas, tostarp pārbaudes uz vietas un inspekcijas, saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013, Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 2988/95, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses ar mērķi konstatēt, vai nav notikusi krāpšana, korupcija, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, terorisma finansēšana, krāpšana nodokļu jomā, organizētā noziedzība vai jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses saistībā ar jebkurām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī regula. OLAF attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm var nosūtīt jebkuru informāciju, kas iegūta tā izmeklēšanas gaitā.

Grozījums Nr.     47

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja šādas nelikumīgas darbības ir pierādītas, atbilstīgie partneri uzņemas veikt piedziņas pasākumus attiecībā uz finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī regula un kuras ir saistītas ar šādām nelikumīgām darbībām.

Ja šādas nelikumīgas darbības ir pierādītas, atbilstīgie partneri uzņemas veikt piedziņas pasākumus attiecībā uz finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī regula un kuras ir saistītas ar šādām nelikumīgām darbībām, un sniedz attiecīgajām iestādēm visu informāciju, kas nepieciešama izmeklēšanai un iespējamai kriminālvajāšanai.

Grozījums Nr.     48

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savās finansēšanas un ieguldījumu darbībās atbilstīgie partneri neatbalsta jebkādas darbības, ko veic nelikumīgiem mērķiem, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, organizēto noziedzību, krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, korupciju un krāpšanu, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Atbilstīgie partneri nepiedalās nekādās finansēšanas vai ieguldījumu darbībās caur instrumentu, kas atrodas jurisdikcijā, kas nesadarbojas, saskaņā ar to politiku par vāji regulētām jurisdikcijām vai jurisdikcijām, kas nesadarbojas, pamatojoties uz Savienības, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vai Finanšu darījumu darba grupas politiku.

1.  Savās finansēšanas un ieguldījumu darbībās atbilstīgie partneri neatbalsta jebkādas darbības, ko veic nelikumīgiem mērķiem, tostarp (bet ne tikai): nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, organizēto noziedzību, krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, korupciju un krāpšanu vai citas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Atbilstīgie partneri nepiedalās nekādās finansēšanas vai ieguldījumu darbībās caur instrumentu, kas atrodas jurisdikcijā, kas nesadarbojas, saskaņā ar to politiku par vāji regulētām jurisdikcijām vai jurisdikcijām, kas nesadarbojas, pamatojoties uz Savienības, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vai Finanšu darījumu darba grupas politiku.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Savās finansēšanas un ieguldījumu darbībās atbilstīgie partneri piemēro Savienības tiesībās noteiktos principus un standartus par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai, un jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/847 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849. Atbilstīgie partneri finansējumu saskaņā ar šo regulu sniedz tieši un caur starpniekiem, atklājot informāciju par faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849.

2.  Savās finansēšanas un ieguldījumu darbībās atbilstīgie partneri piemēro Savienības tiesībās noteiktos principus un standartus par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai, un jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/847 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849. Atbilstīgie partneri finansējumu saskaņā ar šo regulu sniedz tieši un caur starpniekiem, atklājot informāciju par faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849 (ES Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva).

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas fonds ilgtspējīgai attīstībai (EFSD) un EFSD garantijas un garantiju fonda izveide

Atsauces

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Atbildīgās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

1.12.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Indrek Tarand

15.11.2016

55. pants – kopīgā komiteju procedūra

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       

16.2.2017

Izskatīšana komitejā

22.3.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

12.4.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

2

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

18

+

ALDE

PPE

S&D

GREENS

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

PPE

Jonathan Arnott

Joachim Zeller

3

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas fonds ilgtspējīgai attīstībai (EFSD) un EFSD garantijas un garantiju fonda izveide

Atsauces

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.9.2016

 

 

 

Atbildīgās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

27.10.2016

CONT

1.12.2016

ECON

27.10.2016

LIBE

27.10.2016

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

INTA

12.10.2016

ECON

12.10.2016

LIBE

4.10.2016

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Eduard Kukan

11.10.2016

Doru-Claudian Frunzulică

11.10.2016

Eider Gardiazabal Rubial

11.10.2016

 

55. pants – kopīgā komiteju procedūra

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       

16.2.2017

Izskatīšana komitejā

28.2.2017

8.3.2017

21.3.2017

11.4.2017

Pieņemšanas datums

24.4.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

75

9

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck

Iesniegšanas datums

25.4.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

75

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala

Verts/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana

9

-

ECR

Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos

5

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika