Proċedura : 2016/0281(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0170/2017

Testi mressqa :

A8-0170/2017

Dibattiti :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Votazzjonijiet :

PV 06/07/2017 - 11.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0311

RAPPORT     ***I
PDF 1192kWORD 133k
25.4.2017
PE 599.835v01-00 A8-0170/2017

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u t-twaqqif tal-Garanzija tal-EFSD u tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD

(COM(2016)0586 – C8‑0377/2016 – 2016/0281(COD))

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Kumitat għall-Iżvilupp

Kumitat għall-Baġit

Rapporteurs: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial

(Proċedura ta' kumitat konġunt – l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u t-twaqqif tal-Garanzija tal-EFSD u tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0586),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikoli 209(1) u 212(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0377/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp u tal-Kumitat għall-Baġits skont l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp u tal-Kumitat għall-Baġits u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0170/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew tkun biħsiebha temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Il-Pjan ta' Investiment Estern (EIP) ambizzjuż tal-Unjoni huwa meħtieġ sabiex jappoġġja l-investimenti li jibdew fl-Afrika u fil-Viċinat tal-Unjoni bħala mezz biex jippromwovi l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli ("l-Aġenda 2030") tan-Nazzjonijiet Uniti, kif ukoll l-impenji skont il-Politika Ewropea tal-Viċinat, li ġiet riveduta riċentament, sabiex b'hekk jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni. Huwa għandu jikkontribwixxi wkoll għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 21).

(1)  Il-Pjan ta' Investiment Estern (EIP) ambizzjuż tal-Unjoni għandu l-għan li jappoġġja l-investimenti li jibdew fl-Afrika u fil-Viċinat tal-Unjoni bħala mezz biex jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli ("l-Aġenda 2030") tan-Nazzjonijiet Uniti, b'mod partikolari l-qerda tal-faqar, kif ukoll l-impenji skont il-Politika Ewropea tal-Viċinat, li ġiet riveduta riċentament. L-investiment fl-Afrika u fil-viċinat tal-Unjoni jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati pressjonijiet migratorji li joriġinaw mill-faqar, il-kunflitt, l-instabbiltà, is-sottożvilupp, l-inugwaljanza, il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, it-tkabbir demografiku, in-nuqqas ta' opportunitajiet ta' impjiegi u ta' opportunitajiet ekonomiċi kif ukoll mit-tibdil fil-klima, f'komplementarjetà mal-oqfsa ta' sħubija ma' pajjiżi terzi. L-EIP jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 21).

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  L-EIP għandu jinkorpora l-impenn tal-Unjoni skont l-Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp. Huwa għandu jippermetti wkoll lill-investituri Ewropej u lill-kumpaniji privati, inklużi intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, jipparteċipaw b'mod aktar effettiv għall-iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi msieħba.

(2)  L-EIP jenħtieġ li jinkorpora l-impenn tal-Unjoni skont l-Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp, u l-prinċipji tal-effikaċja tal-iżvilupp, kif ukoll il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp kif previst fl-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Jenħtieġ li jippermetti wkoll lill-investituri u lill-kumpaniji privati, b'mod partikolari l-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju, jikkontribwixxu b'mod aktar effettiv għall-iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi msieħba bi qbil mal-politiki tal-Unjoni dwar l-iżvilupp u l-viċinat.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a)  L-EFSD jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030, li tirrikonoxxi l-migrazzjoni internazzjonali bħala realtà multidimensjonali ta' rilevanza kbira għall-iżvilupp tal-pajjiżi ta' oriġini, tranżitu u destinazzjoni, li tirrikjedi tweġibiet koerenti u komprensivi, filwaqt li jiġi enfasizzat il-potenzjal tal-migranti li jikkontribwixxu għal tkabbir inklużiv u żvilupp sostenibbli.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Dan huwa konformi mal-Istrateġija Globali tal-Unjoni għall-Politika Estera u ta' Sigurtà, li tinkorpora sfidi bħall-migrazzjoni u r-reżiljenza fil-politika estera globali tal-UE, filwaqt li tiżgura koerenza u sinerġiji mal-politika Ewropea għall-iżvilupp u mal-politika Ewropea tal-Viċinat.

(3)  Dan huwa konformi mal-Istrateġija Globali tal-Unjoni għall-Politika Estera u ta' Sigurtà, li tinkorpora sfidi bħall-migrazzjoni u r-reżiljenza fil-politika estera globali tal-UE, filwaqt li tiżgura li l-politika esterna tal-Unjoni tkun koerenti għalkollox mal-objettivi tal-politika tal-iżvilupp u filwaqt li tiżgura sinerġiji mal-politika Ewropea għall-iżvilupp u mal-politika Ewropea tal-Viċinat. Dan huwa wkoll bi qbil mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u mad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, biex jiġi żgurat approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem filwaqt li jiġu indirizzati l-ispostament sfurzat u l-migrazzjoni irregolari.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  L-EIP għandu jipprovdi pakkett finanzjarju integrat li jiffinanzja l-investimenti li jibdew fir-reġjuni tal-Afrika għal pajjiżi li huma firmatarji għall-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku fuq naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq in-naħa l-oħra, li ġie ffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000 u l-pajjiżi tal-Viċinat, sabiex b'hekk jinħolqu opportunitajiet ta' tkabbir u impjiegi, tiġi massimizzata l-addizzjonalità, jiġu pprovduti prodotti innovattivi u jinġabru fondi mis-settur privat.

(4)  Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD), bħala parti mill-EIP, jenħtieġ li jipprovdi pakkett finanzjarju integrat li jiffinanzja u jattira l-investimenti sabiex iħeġġeġ l-iżvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli u inklużiv u jippromwovi r-reżiljenza soċjoekonomika tal-pajjiżi msieħba, filwaqt li jimmassimizza l-addizjonalità, jindirizza l-fallimenti tas-suq u s-sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali, u jattira fondi mis-settur privat. L-operazzjonijiet tal-EFSD jenħtieġ li jkunu distinti b'mod ċar minn, u komplementari għal, appoġġ ieħor, b'mod partikolari l-operazzjonijiet tal-mandat ta' self estern tal-Bank Ewropew tal-Investiment (EIB) u l-Inizjattiva ta' Reżiljenza Ekonomika, kif ukoll il-Faċilità ta' Investiment tal-AKP. L-operazzjonijiet tal-EFSD jenħtieġ li jkunu wkoll komplementari għall-attivitajiet eżistenti ta' istituzzjonijiet finanzjarji eliġibbli oħra u jkopru l-punti dgħajfa fl-investiment li fil-preżent ma jistgħux jissodisfaw.

__________________

 

22ĠU L 317, 15.12.2000, kif emendat l-aħħar minn ĠU L 287, 4.11.2010

 

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  L-involviment tas-settur privat fil-kooperazzjoni tal-Unjoni ma' pajjiżi msieħba permezz tal-EFSD jenħtieġ li jħalli impatt addizzjonali u li jista' jitkejjel fuq l-iżvilupp, mingħajr distorsjoni fis-suq u għandu jkun kosteffikaċi, ibbażat fuq ir-responsabbiltà reċiproka u l-kondiviżjoni tar-riskju u tal-ispejjeż. Tali involviment jenħtieġ li jibni fuq impenn favur linji gwida u prinċipji miftiehma internazzjonalment, inklużi l-Prinċipji għall-Investiment Responsabbli u l-Prinċipji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem u l-Linji Gwidi għall-Intrapriżi Multinazzjonali tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD).

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4b)  Jenħtieġ li l-EFSD jħeġġeġ il-ħolqien ta' impjiegi diċenti, l-opportunitajiet ekonomiċi u l-intraprenditorija, u tkabbir ekoloġiku u inklużiv b'enfasi partikolari fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-emanċipazzjoni tan-nisa u taż-żgħażagħ skont il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2016-2020, waqt li jsaħħaħ l-istat tad-dritt, il-governanza tajba, id-drittijiet tal-bniedem u l-aċċess ekwu għar-riżorsi naturali u l-użu tagħhom.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  Sabiex jiġu ssodisfati l-impenji politiċi tal-UE dwar l-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza fl-enerġija, u l-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima, jenħtieġ li jiġi ddedikat sehem minimu ta' 35 % mill-finanzjament allokat taħt l-EFSD għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment kompletament rilevanti għal dawn is-setturi biex b'hekk jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 4d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4d)  Azzjonijiet skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jitfasslu b'tali mod li jissodisfaw il-kriterji tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) stabbiliti mill-Kumitat ta' Għajnuna għall-Iżvilupp (DAC) tal-OECD, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-iżvilupp tas-settur privat, u li jiffukaw l-ODA fuq il-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati bil-ħsieb li fil-futur qrib 50 % tal-ODA tal-Unjoni tingħata lill-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 4e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4e)  L-għajnuna teknika lill-pajjiżi msieħba jenħtieġ li tikkostitwixxi t-tieni pilastru tal-EIP. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni jenħtieġ li żżid l-għajnuna sabiex tgħin lill-pajjiżi msieħba jattiraw l-investiment billi jippreparaw u jippromwovu l-proġetti aħjar, jiżviluppaw numru ogħla ta' proġetti finanzjarjament sostenibbli u jgħarrfuhom lill-komunità internazzjonali tal-investituri. Jenħtieġ li jiġi stabbilit portal web pilota, fil-forma ta' bażi ta' data aċċessibbli pubblikament u faċli biex tintuża, li jipprovdi informazzjoni rilevanti dwar kull proġett.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 4f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4f)  It-titjib tal-klima tal-investiment u tal-ambjent politiku ġenerali fil-pajjiżi msieħba jenħtieġ li jikkostitwixxi t-tielet pilastru tal-EIP. Fil-kuntest tar-relazzjonijiet politiċi eżistenti tal-Unjoni mal-pajjiżi msieħba, il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (Rappreżentant Għoli) jenħtieġ li jżommu djalogi politiċi bl-għan li jiżviluppaw oqfsa ġuridiċi, politiki u istituzzjonijiet li jippromwovu l-istabbiltà ekonomika, l-investiment sostenibbli u t-tkabbir inklużiv. Dawn id-djalogi politiċi jenħtieġ li jkopru, inter alia, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-kriminalità organizzata u l-flussi finanzjarji illeċiti, il-governanza tajba, l-inklużjoni tas-swieq lokali, l-ispinta lill-intraprenditorija kif ukoll lill-kuntesti lokali tan-negozju, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, kif ukoll politiki żviluppati mill-perspettiva tal-ġeneru.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) għandu jkun magħmul minn pjattaformi ta' investiment reġjonali, li jikkombinaw il-finanzjament mill-faċilitajiet ta' taħlit eżistenti u l-Garanzija tal-EFSD. Il-faċilitajiet ta' taħlit eżistenti għall-Afrika huma maħluqa mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2015)5210 u mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni C(2016)3436 għall-Viċinat. Kull pjattaforma ta' investiment reġjonali għandu jkollha bord operattiv li jappoġġja lill-Kummissjoni fid-definizzjoni tal-għanijiet ta' investiment reġjonali u settorjali, it-twieqi ta' investiment reġjonali, settorjali u tematiċi, li jifformula opinjonijiet dwar l-operazzjonijiet ta' taħlit u li jiddiskuti l-użu tal-Garanzija tal-EFSD skont it-twieqi ta' investiment li jridu jiġu definiti.

(5)  L-EFSD jenħtieġ li jkun magħmul minn pjattaformi ta' investiment reġjonali, li jikkombinaw il-finanzjament mill-faċilitajiet ta' taħlit eżistenti u l-Garanzija tal-EFSD. Il-pjattaformi ta' investiment reġjonali jenħtieġ li jinħolqu bit-trasformazzjoni tal-faċilitajiet ta' taħlit eżistenti maħluqa minn deċiżjonijiet tal-Kummissjoni. Il-pjattaformi ta' investiment reġjonali għall-Afrika u l-Viċinat jenħtieġ li jiġu stabbiliti l-ewwel. Jenħtieġ li jkun possibbli li jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni ġeografiku tal-EFSD permezz ta' att delegat. Kull pjattaforma ta' investiment reġjonali jenħtieġ li jkollha bord operattiv li jappoġġja lill-Kummissjoni fid-definizzjoni u l-monitoraġġ tal-għanijiet ta' investiment reġjonali u settorjali, it-twieqi ta' investiment reġjonali, settorjali u tematiċi, li jifformula opinjonijiet dwar l-operazzjonijiet ta' taħlit u li jiddiskuti l-użu tal-Garanzija tal-EFSD skont it-twieqi ta' investiment li jridu jiġu definiti.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 5a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a)  Fid-dawl tas-sejbiet tal-Qorti tal-Awdituri1a fir-rigward tal-użu ta' taħlit fir-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni, li enfasizza l-fatt li fil-każ ta' kważi nofs il-proġetti li ġew eżaminati, kien hemm nuqqas ta' evidenza li turi li l-għotjiet kienu ġustifikati, u li għal numru minn dawk il-każijiet kien hemm indikazzjonijiet li l-investimenti kienu saru mingħajr il-kontribuzzjoni tal-Unjoni, huwa essenzjali li t-taħlit jintuża biss meta l-Kummissjoni tista' turi b'mod ċar il-valur miżjud tiegħu.

 

____________

 

1a Rapport Speċjali Nru 16/2014 tal-QEA "L-effettività tal-kombinament ta' għotjiet tal-faċilitajiet ta' investiment reġjonali ma' selfiet minn istituzzjonijiet finanzjarji għall-appoġġ ta' politiki esterni tal-UE".

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5b)  L-EFSD fil-kapaċità kollha tiegħu jenħtieġ li jimpenja ruħu bis-sħiħ favur id-drittijiet tal-bniedem u t-trattament indaqs u jirrispettahom fil-pajjiżi riċevituri u tal-atturi kollha assoċjati ma' attivitajiet finanzjarji u ta' investiment.

Emenda    15

Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Barra minn hekk, l-EFSD għandu jopera bħala "one-stop-shop" sabiex jirċievi proposti ta' finanzjament mingħand istituzzjonijiet finanzjarji u investituri pubbliċi jew privati u jagħti firxa wiesgħa ta' appoġġ finanzjarju għall-investimenti eliġibbli. Il-Garanzija tal-EFSD għandha tkun appoġġjata mill-Fond ta' Garanzija tal-EFSD. L-EFSD għandu juża strumenti innovattivi biex jappoġġja l-investimenti u jinvolvi lis-settur privat.

imħassar

.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Il-koordinazzjoni u l-koerenza tal-EFSD mal-mandat tas-self estern tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) kif stabbilit fid-Deċiżjoni [li trid tiġi adottata], inkluża l-inizjattiva ta' reżiljenza tal-BEI, kif ukoll mal-Faċilità ta' Investiment tal-AKP23 għandhom jiġu żgurati permezz tal-Bord Strateġiku tal-EFSD.

(7)  Jenħtieġ li jinħoloq bord strateġiku tal-EFSD biex jappoġġja lill-Kummissjoni fl-istabbiliment ta' gwida strateġika u għanijiet ta' investiment globali, kif ukoll fl-iżgurar ta' kopertura ġeografika u tematika xierqa u diversifikata għal twieqi ta' investiment. Jenħtieġ li l-bord strateġiku jappoġġja l-koordinazzjoni, il-komplementarjetà u l-koerenza globali bejn il-pjattaformi ta' investiment reġjonali, bejn it-tliet pilastri tal-EIP, bejn l-EIP u l-inizjattivi l-oħra tal-Unjoni dwar il-migrazzjoni, kif ukoll mal-istrumenti ta' finanzjament estern u l-fondi fiduċjarji tal-Unjoni, mal-mandat tas-self estern tal-BEI, inkluża l-inizjattiva ta' reżiljenza tal-BEI, u mal-Faċilità ta' Investiment tal-AKP23.

__________________

__________________

23 Anness II għall-Ftehim ta' Cotonou

23 Anness II għall-Ftehim ta' Cotonou

Emenda    17

Proposta għal regolament

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Barra minn hekk, il-Bord Strateġiku għandu jappoġġja lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi gwida strateġika u għanijiet ta' investiment ġenerali. Il-Bord Strateġiku għandu jappoġġja wkoll il-koordinazzjoni u l-koerenza bejn il-pjattaformi reġjonali. Dan għandu jiżgura l-kumplimentarjetà tad-diversi strumenti fl-azzjoni esterna. Il-Bord Strateġiku għandu jkun kopresedut mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà sabiex jiġu żgurati l-konsistenza u l-koerenza mal-għanijiet tal-politika esterna tal-Unjoni u mal-oqfsa ta' sħubija mal-pajjiżi terzi.

(8)  Il-bord strateġiku jenħtieġ li jkun kopresedut mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli sabiex jiġu żgurati l-konsistenza u l-koerenza mal-objettivi tal-politika esterna tal-Unjoni, b'mod partikolari mal-għanijiet ta' żvilupp ewlenin tal-Unjoni, mal-istrateġiji u l-istrumenti eżistenti, mal-oqfsa ta' sħubija mal-pajjiżi terzi u mal-isforzi l-oħra tal-Unjoni li jindirizzaw il-kawżi fl-oriġini tal-migrazzjoni, kif ukoll ir-rispett għall-impenji dwar il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp. Il-Parlament Ewropew jenħtieġ li jipparteċipa fil-Bord Strateġiku bħala osservatur permanenti biex jiżgura d-dritt u l-obbligu tiegħu li jeżerċita l-iskrutinju fuq l-implimentazzjoni tal-EFSD.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a)  Il-Kummissjoni u l-BEI jenħtieġ li jikkonkludu ftehim li jispeċifika l-kundizzjonijiet tal-kooperazzjoni tagħhom fil-ġestjoni tal-Garanzija tal-EFSD u jenħtieġ li jippreżentaw dak il-ftehim lill-bord strateġiku.

Emenda    19

Proposta għal regolament

Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8b)  L-EFSD jenħtieġ li jopera bħala "one-stop-shop", li jirċievi proposti ta' finanzjament mingħand istituzzjonijiet finanzjarji u investituri pubbliċi jew privati u jagħti firxa wiesgħa ta' appoġġ finanzjarju lil investimenti eliġibbli li jwasslu għal żvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali sostenibbli u inklużiv. Il-Garanzija tal-EFSD jenħtieġ li tkun sostnuta mill-Fond ta' Garanzija tal-EFSD.

Emenda    20

Proposta għal regolament

Premessa 8c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8c)  L-EFSD jenħtieġ li jindirizza l-ostakli għall-investiment privat u juża strumenti innovattivi biex jappoġġjaw l-investiment u jiffaċilitaw l-aċċess għall-finanzjament minn investituri nazzjonali u barranin, b'mod partikolari għall-kumpaniji lokali u għall-intrapriżi mikro, żgħar, u ta' daqs medju, filwaqt li jiġu indirizzati oqsma li jistgħu jgħinu biex jinkisbu eżiti ta' żvilupp sostenibbli u filwaqt li jitħeġġeġ l-involviment ta' kumpaniji Ewropej.

Emenda    21

Proposta għal regolament

Premessa 8d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8d)  Il-Garanzija tal-EFSD jenħtieġ li ma tintużax biex tiffinanzja proġetti infrastrutturali kbar li għandhom impatt baxx fuq il-ħolqien tal-impjiegi u li l-proporzjon tal-kostijiet u l-benefiċċji tagħhom irendi l-investiment insostenibbli. Il-Garanzija tal-EFSD jenħtieġ li tintuża biss biex tiffinanzja dawk il-proġetti li l-implimentazzjoni tagħhom ma tkunx kontroversjali mill-perspettiva ambjentali, finanzjarja u soċjali abbażi ta' valutazzjoni indipendenti ex ante fil-fond u analiżi adegwata tal-kostijiet u l-benefiċċji.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Premessa 8e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8e)   Id-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi msieħba jenħtieġ li jippromwovu l-aċċess għall-informazzjoni dwar l-EFSD u jipprovduha b'mod attiv, u jtejbu l-koerenza bejn l-użu tal-Garanzija tal-EFSD, l-użu ta' finanzjament imħallat fil-pjattaformi ta' investiment reġjonali, il-provvediment ta' assistenza teknika mmirata u mtejba, u djalogi politiċi fil-pajjiżi rispettivi tagħhom.

Emenda    23

Proposta għal regolament

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  Il-Garanzija tal-EFSD għandha tingħata lill-kontropartijiet eliġibbli għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment jew għall-istrumenti ta' garanzija għal perjodu ta' investiment inizjali sal-31 ta' Diċembru 2020.

(9)  Il-Garanzija tal-EFSD jenħtieġ li tingħata lill-kontropartijiet eliġibbli għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment jew għall-istrumenti ta' garanzija għal perjodu ta' investiment inizjali sal-31 ta' Diċembru 2020, bil-possibbiltà ta' estensjoni jekk titqies meħtieġa.

Emenda    24

Proposta għal regolament

Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a)   Il-garanzija tal-EFSD jenħtieġ li tkun ġestita sabiex tipprovdi kundizzjonijiet ekwi għall-kontropartijiet eliġibbli, tevita l-kunflitti ta' interess u tkun effiċjenti b'kunsiderazzjoni xierqa għall-objettiv li jiġu attirati fondi mis-settur privat għall-finanzjament tal-investimenti u l-massimizzazzjoni tal-addizzjonalità.

Emenda    25

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Sabiex iżidu l-impatt tal-Garanzija tal-EFSD fid-dawl tal-ħtiġijiet fir-reġjuni kkonċernati, l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jipprovdu kontribuzzjonijiet fil-forma ta' garanzija jew flus kontanti. Dawk il-kontribuzzjonijiet jistgħu jiġu assenjati skont ir-reġjun, is-settur jew it-tieqa tal-investiment.

(14)  Sabiex iżidu l-impatt tal-Garanzija tal-EFSD fid-dawl tal-ħtiġijiet fir-reġjuni kkonċernati, l-Istati Membri u l-pajjiżi EFTA jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li jipprovdu kontribuzzjonijiet fil-forma ta' garanzija jew flus kontanti. Dawk il-kontribuzzjonijiet jistgħu jiġu assenjati skont ir-reġjun jew it-tieqa tal-investiment eżistenti.

Emenda    26

Proposta għal regolament

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  Billi l-fondi tal-FEŻ għandhom jintużaw għall-pajjiżi eliġibbli skont il-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ)25, dan jirrikjedi l-allokazzjoni ta' minimu ta' EUR 400 000 000 ta' kopertura tal-Garanzija tal-EFSD għall-investimenti matul il-perjodu ta' implimentazzjoni tal-Garanzija tal-EFSD. Il-Garanzija tal-EFSD għandha ssir disponibbli biss meta jkunu ġew allokati EUR 400 000 000 mill-11-il fond FEŻ għall-Fond ta' Garanzija tal-EFSD.

(15)  Billi l-fondi tal-FEŻ jenħtieġ li jintużaw għall-pajjiżi eliġibbli skont il-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ)25, dan jirrikjedi l-allokazzjoni ta' minimu ta' EUR 400 000 000 ta' kopertura tal-Garanzija tal-EFSD għall-investimenti matul il-perjodu ta' implimentazzjoni tal-Garanzija tal-EFSD. Il-Garanzija tal-EFSD jenħieġ li ssir disponibbli biss meta tkun ġiet ikkonfermata kontribuzzjoni ta' EUR 400 000 000 tal-11-il fond tal-FEŻ għall-Fond ta' Garanzija tal-EFSD. Peress li l-fondi tal-FEŻ għandhom jintużaw, il-Garanzija tal-EFSD jenħtieġ li tinkludi investimenti fl-oqsma li minnhom il-fondi oriġinali ġew devjati. L-impenji biex jiġi żgurat li l-finanzjament tal-FEŻ huwa eliġibbli għall-ODA kif ukoll id-deċiżjonijiet futuri li jittieħdu mid-DAC tal-OECD dwar l-istrumenti tas-settur privat jenħtieġ li jiġu rispettati.

__________________

__________________

25 Ftehim Intern bejn ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, dwar l-iffinanzjar ta' għajnuna mill-Unjoni Ewropea taħt il-qafas finanzjarju pluriennali għall-perjodu mill-2014 sal-2020, skont il-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE u dwar l-allokazzjoni ta' assistenza finanzjarja għall-Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej li għalihom tapplika r-Raba' Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ĠU L 210, 6.8.2013, p. 1.

25 Ftehim Intern bejn ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, dwar l-iffinanzjar ta' għajnuna mill-Unjoni Ewropea taħt il-qafas finanzjarju pluriennali għall-perjodu mill-2014 sal-2020, skont il-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE u dwar l-allokazzjoni ta' assistenza finanzjarja għall-Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej li għalihom tapplika r-Raba' Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ĠU L 210, 6.8.2013, p. 1.

Emenda    27

Proposta għal regolament

Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15a)  Peress li l-fondi tal-Istrument Ewropew tal-Viċinat, stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 232/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, għandhom jintużaw, minimu ta' EUR 100 000 000 tal-kopertura tal-Garanzija tal-EFSD jenħtieġ li jiġu allokati għal investimenti f'pajjiżi msieħba tal-viċinat matul il-perjodu ta' implimentazzjoni tal-Garanzija tal-EFSD.

 

___________________

 

1a Regolament (UE) Nru 232/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument Ewropew tal-Viċinat (ĠU L 77, 15.3.2014, p. 27).

Emenda    28

Proposta għal regolament

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti mill-Garanzija tal-EFSD bil-għan li tiżgura l-kontabbiltà għaċ-ċittadini Ewropej. Ir-rapport għandu jiġi ppubblikat sabiex il-partijiet interessati rilevanti, inkluża s-soċjetà ċivili, ikunu jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta wkoll kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-ġestjoni tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD sabiex jiġu żgurati l-kontabbiltà u t-trasparenza.

(16)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li tirrapporta kull sena lill-Parlament Ewropew u tinforma lill-Kunsill u lill-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti mill-Garanzija tal-EFSD bil-għan li tiżgura l-kontabbiltà sħiħa għaċ-ċittadini Ewropej u l-iskrutinju u l-kontroll mill-Parlament Ewropew. Ir-rapport jenħtieġ li jiġi ppubblikat sabiex il-partijiet interessati rilevanti, inkluża s-soċjetà ċivili, ikunu jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tirrapporta wkoll kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-ġestjoni tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD sabiex jiġu żgurati l-kontabbiltà u t-trasparenza.

Emenda    29

Proposta għal regolament

Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16a)  Sabiex jiżgura l-monitoraġġ u r-responsabbiltà tal-EFSD u tal-EIP, il-Parlament Ewropew jista' jorganizza seduti ta' smigħ bħala parti minn djalogu dwar l-investiment mal-Kummissjoni, ir-Rappreżentant Għoli, il-BEI u istituzzjonijiet finanzjarji eliġibbli oħra ukoll ma' organizzazzjonijiet tas-settur privat u tas-soċjetà ċivili.

Emenda    30

Proposta għal regolament

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Sabiex ikun jista' jittieħed f'kunsiderazzjoni t-tagħlim miksub u jkun permess l-evolviment ulterjuri tal-EFSD, il-funzjonament tal-EFSD u l-użu tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD għandhom jiġu evalwati mill-Kummissjoni. L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha tiġi evalwata indipendentement sabiex jiġi vvalutat il-livell ta' konformità tal-implimentazzjoni mal-bażi ġuridika, iżda wkoll sabiex jiġu stabbiliti l-applikabbiltà u l-prattikabbiltà tar-Regolament fil-kisba tal-objettivi tiegħu.

(17)  Sabiex ikun jista' jittieħed f'kunsiderazzjoni t-tagħlim miksub u jkun permess l-evolviment ulterjuri tal-EFSD, il-funzjonament tal-EFSD u l-użu tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD jenħtieġ li jiġu evalwati mill-Kummissjoni u minn evalwaturi esterni u jiġu soġġetti għal proċess ta' konsultazzjoni annwali mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, inklużi l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi evalwata indipendentement sabiex jiġi vvalutat il-livell ta' konformità tal-implimentazzjoni mal-bażi ġuridika, iżda wkoll sabiex jiġu stabbiliti l-applikabbiltà u l-prattikabbiltà tar-Regolament fil-kisba tal-objettivi tiegħu.

Emenda    31

Proposta għal regolament

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Sabiex jipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, bil-għan li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni, ħasil ta' flus jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'konnessjoni ma' kwalunkwe operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) huwa intitolat li jwettaq investigazzjonijiet f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill26, mar-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/9627 u mar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/9528.

(18)  Bil-għan li tiġi miġġielda l-kriminalità finanzjarja, b'mod partikolari billi jinkixfu każijiet ta' frodi, korruzzjoni u ħasil ta' flus, kif ukoll biex tiġi miġġielda kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'konnessjoni ma' kwalunkwe operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) huwa intitolat li jwettaq investigazzjonijiet f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/201326 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, mar-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/9627 u mar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/9528.

__________________

__________________

26 Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

26 Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

27 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).

27 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).

28Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1).

28 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1).

Emenda    32

Proposta għal regolament

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)  Sabiex jikkontribwixxu għall-ġlieda internazzjonali kontra l-frodi fiskali, l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus, il-kontropartijiet eliġibbli ma għandhom jappoġġjaw ebda attività mwettqa għal finijiet illegali u ma għandhom jipparteċipaw fl-ebda operazzjoni ta' finanzjament jew investiment permezz ta' veikolu li jkun jinsab f'ġurisdizzjoni li ma tikkooperax.

(19)  Sabiex jikkontribwixxu għall-ġlieda internazzjonali kontra l-frodi fiskali, l-evażjoni tat-taxxa, il-frodi, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus il-finanzjament kollu permezz tal-EFSD jenħtieġ li jingħata b'mod kompletament trasparenti. Barra minn hekk, il-kontropartijiet eliġibbli jenħtieġ li ma jappoġġjaw ebda attività mwettqa għal finijiet illegali u lanqas jipparteċipaw f'xi operazzjoni ta' finanzjament jew investiment permezz ta' veikolu li jkun jinsab f'ġurisdizzjoni li ma tikkooperax jew f'xi rifuġju fiskali. Il-kontropartijiet għandhom joqogħdu lura wkoll milli jagħmlu użu minn xi skema ta' evitar tat-taxxa jew ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa.

Emenda    33

Proposta għal regolament

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20)  Sabiex jiġu ssodisfati l-impenji politiċi tal-UE fuq l-enerġija rinnovabbli u t-tibdil fil-klima, għandu jiġi ddedikat sehem minimu ta' 20 % mill-finanzjament allokat taħt l-EFSD għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment rilevanti għal dawn is-setturi.

imħassar

Emenda    34

Proposta għal regolament

Premessa 20b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20b)  Il-flussi ta' rimessi lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma ferm aktar importanti mill-flussi ta' żvilupp uffiċjali. Għaldaqstant, il-proġetti jew l-istrumenti li jiffaċilitaw it-trasferiment ta' rimessi u spejjeż aktar baxxi tagħhom jenħtieġ li jkunu eliġibbli għall-finanzjament allokat taħt l-EFSD.

Emenda    35

Proposta għal regolament

Premessa 20c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20c)  Sabiex jiġu riflessi l-iżviluppi politiċi u l-bżonn ta' azzjoni tal-Unjoni fid-dinja, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendar tal-Anness għal dan ir-Regolament li jelenka r-reġjuni eliġibbli għal appoġġ permezz tal-Garanzija tal-EFSD. Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tad-definizzjoni ta' lista ta' twieqi ta' investiment. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni jkollha konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, anke fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet1a. Biex tkun żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, b'mod partikolari, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess żmien bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom sistematikament aċċess għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

 

__________________

 

1a ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

Emenda    36

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  "addizzjonalità" tfisser il-prinċipju li jiġi żgurat li l-appoġġ għall-Garanzija tal-EFSD ma jistax ikun immirat li jissostitwixxi l-appoġġ ta' Stat Membru, finanzjament privat jew intervent finanzjarju ieħor tal-Unjoni, kif ukoll li jkun immirat li jindirizza l-fallimenti tas-suq u jevita l-esklużjoni ta' investimenti pubbliċi jew privati oħrajn.

(5)  "addizzjonalità" tfisser il-prinċipju li jiġi żgurat li l-EFSD jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli permezz ta' operazzjonijiet li jindirizzaw il-fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali u li ma setgħux twettqu jew li ma setgħux jiksbu riżultati pożittivi bl-istess mod mingħajr l-appoġġ tal-EFSD. Il-prinċipju jirrikjedi wkoll li l-operazzjonijiet tal-EFSD jimmobilizzaw finanzjament ġdid mis-settur privat, li ma jkollhomx l-għan li jissostitwixxu l-appoġġ ta' Stat Membru, finanzjament privat jew intervent finanzjarju ieħor tal-Unjoni jew internazzjonali, u li jevitaw l-esklużjoni ta' investimenti pubbliċi jew privati oħrajn. Il-prinċipji jirrikjedi wkoll li l-proġetti appoġġjati mill-EFSD tipikament għandu jkollhom profil ta' riskju ogħla mill-portafoll tal-investimenti appoġġjat mill-kontropartijiet eliġibbli taħt il-politiki ta' investiment normali tagħhom qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Emenda    37

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-iskop tal-EFSD bħala pakkett finanzjarju integrat għandu jkun li jappoġġja, permezz tal-forniment ta' kapaċità tal-finanzjament fil-forma ta' għotjiet, garanziji u strumenti finanzjarji oħrajn lill-kontropartijiet eliġibbli, l-investimenti u l-aċċess akbar għall-finanzjament li jibda fil-pajjiżi msieħba Afrikani u tal-Viċinat.

1.  L-iskop tal-EFSD bħala pakkett finanzjarju integrat għandu jkun li jħeġġeġ żvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli u inklużiv u jippromovi r-reżiljenza soċjoekonomika tal-pajjiżi msieħba billi jappoġġja l-investimenti u aċċess akbar għall-finanzjament permezz tal-forniment ta' kapaċità tal-finanzjament fil-forma ta' għotjiet, garanziji u strumenti finanzjarji oħrajn lill-kontropartijiet eliġibbli, li jibda fil-pajjiżi msieħba Afrikani u tal-Viċinat, filwaqt li jimmassimizza l-addizjonalità, jipprovdi prodotti innovattivi u jattira fondi mis-settur privat.

Emenda    38

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-EFSD għandu jikkontribwixxi sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tal-Aġenda 2030, b'enfasi partikolari fuq it-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi, is-setturi soċjo-ekonomiċi u l-appoġġ lill-intrapriżi mikro, żgħar u medji, sabiex b'hekk jindirizza l-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni u jikkontribwixxi għar-riintegrazzjoni sostenibbli tal-migranti li jirritornaw fil-pajjiżi tal-oriġini tagħhom, filwaqt li jimmassimizza l-addizzjonalità, jipprovdi prodotti innovattivi u jattira fondi mis-settur privat.

2.  L-EFSD għandu jikkontribwixxi sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tal-Aġenda 2030 u jkun iggwidat mill-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u tal-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Unjoni stabbilita fl-Artikolu 208 tat-TFUE u l-prinċipji ta' effikaċja tal-iżvilupp miftiehma fuq livell internazzjonali, u b'hekk jikkontribwixxi għall-politiki tal-Unjoni dwar l-iżvilupp u l-viċinat, b'enfasi partikolari fuq il-qerda tal-faqar, it-tkabbir sostenibbli u inklużiv fit-tul, il-ħolqien tal-impjiegi diċenti, is-setturi soċjoekonomiċi u l-appoġġ lill-intrapriżi mikro, żgħar u medji. B'dan il-mod, l-EFSD għandu, inter alia, jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin soċjoekonomiċi speċifiċi tal-migrazzjoni u jħeġġeġ riintegrazzjoni sostenibbli ta' migranti li jirritornaw fil-pajjiżi tal-oriġini jew ta' tranżitu tagħhom, kif ukoll isaħħaħ ir-reżiljenza tal-komunitajiet ospitanti u ta' tranżitu.

 

L-EFSD għandu jikkontribwixxi wkoll għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi billi jiffoka fuq l-investimenti lis-setturi li jippromwovu l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih.

Emenda    39

Proposta għal regolament

Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 3a

 

Fir-reġjuni u l-pajjiżi fejn jopera, l-EFSD għandu jkun konsistenti mal-objettivi stabbiliti fl-atti tal-Unjoni li jistabbilixxu l-istrumenti ta' finanzjament estern rilevanti tal-Unjoni u mal-prijoritajiet li jinsabu fil-programmi nazzjonali jew reġjonali, meta jkunu disponibbli.

Emenda    40

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-EFSD għandu jkun magħmul minn pjattaformi ta' investiment reġjonali, li jikkombinaw il-finanzjament mill-faċilitajiet ta' taħlit eżistenti u l-Garanzija tal-EFSD.

1.  L-EFSD għandu jkun magħmul minn pjattaformi ta' investiment reġjonali, stabbiliti abbażi ta' faċilitajiet ta' taħlit eżistenti għall-azzjoni esterna tal-Unjoni u li għandhom jikkombinaw l-operazzjonijiet ta' taħlit tagħhom u l-Garanzija tal-EFSD.

Emenda    41

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-ġestjoni tal-EFSD għandha tiġi żgurata mill-Kummissjoni.

2.  Il-ġestjoni tal-EFSD għandha tiġi żgurata mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha taħdem f'kooperazzjoni mill-qrib mal-BEI appoġġjata mill-kontropartijiet eliġibbli l-oħra fir-rigward tal-ġestjoni operazzjonali tal-Garanzija tal-EFSD. Għal dak il-għan, għandu jiġi stabbilit grupp ta' ħidma tekniku.

Emenda    42

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fil-ġestjoni tal-EFSD, il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn bord strateġiku.

Fil-ġestjoni tal-EFSD, il-Kummissjoni għandha tingħata pariri minn bord strateġiku.

Emenda    43

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Huwa għandu jipprovdi gwida strateġika u jappoġġja lill-Kummissjoni fl-iffissar tal-miri ta' investiment globali fir-rigward tal-użu tal-Garanzija tal-EFSD. Il-bord strateġiku għandu jappoġġja wkoll il-koordinazzjoni u l-koerenza ġenerali bejn il-pjattaformi ta' investiment reġjonali u mal-operazzjonijiet b'mandat ta' self estern ġestiti mill-BEI, inkluża l-inizjattiva ta' reżiljenza tal-BEI.

Il-bord strateġiku għandu jipprovdi gwida strateġika u jappoġġja lill-Kummissjoni fl-iffissar tal-għanijiet ta' investiment globali fir-rigward tal-użu tal-Garanzija tal-EFSD, kif ukoll fil-monitoraġġ ta' kopertura ġeografika u tematika adegwata u diversifikata għat-twieqi ta' investiment, filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali lill-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati u lill-Istati fraġli. Il-bord strateġiku għandu jiżgura li l-operazzjonijiet tal-EFSD jappoġġjaw il-prijoritajiet strateġiċi tal-azzjoni esterna u l-politika tal-iżvilupp tal-UE u, b'mod partikolari, il-prinċipji gwida u l-objettivi tiegħu kif previst fl-Artikolu 21 tat-TUE u fl-Artikolu 208 tat-TFUE rispettivament.

 

Il-bord strateġiku għandu jappoġġja wkoll il-koordinazzjoni, il-komplementarjetà u l-koerenza ġenerali bejn il-pjattaformi ta' investiment reġjonali, bejn it-tliet pilastri tal-EIP, bejn l-EIP u l-isforzi l-oħra tal-Unjoni dwar il-migrazzjoni u dwar l-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030, kif ukoll mal-istrumenti ta' finanzjament u l-fondi fiduċjarji esterni tal-Unjoni, mal-operazzjonijiet b'mandat ta' self estern ġestiti mill-BEI, inklużi l-inizjattiva ta' reżiljenza tal-BEI u l-Faċilità ta' Investiment tal-AKP.

Emenda    44

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-bord strateġiku għandu jkun magħmul minn rappreżentanti tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (Rappreżentant Għoli), tal-Istati Membri u tal-BEI. Il-Kummissjoni tista' tistieden kontributuri oħrajn isiru membri tal-bord strateġiku, b'kunsiderazzjoni, fejn xieraq, għall-fehma tal-bord. Il-Pajjiżi Msieħba u organizzazzjonijiet reġjonali rilevanti, il-kontropartijiet eliġibbli u l-Parlament Ewropew jistgħu jingħataw status ta' osservaturi, fejn ikun xieraq. Il-bord strateġiku għandu jkun kopresedut mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli.

2.  Il-bord strateġiku għandu jkun magħmul minn rappreżentanti tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli, tal-Istati Membri kontribwenti u tal-BEI. Il-Kummissjoni tista' tistieden kontributuri oħrajn isiru membri tal-bord strateġiku, b'kunsiderazzjoni, fejn xieraq, għall-fehma tal-bord. Il-Parlament Ewropew għandu jkolli status ta' osservatur. L-osservaturi maħtura mill-Parlament Ewropew għandu jkollhom id-dritt jipparteċipaw bis-sħiħ fid-deliberazzjonijiet mingħajr id-dritt li jivvotaw. Il-pajjiżi msieħba u organizzazzjonijiet reġjonali rilevanti, il-kontropartijiet eliġibbli u partijiet ikkonċernati oħra jistgħu jingħataw status ta' osservaturi, fejn ikun xieraq. Il-bord strateġiku għandu jkun kopresedut mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli.

Emenda    45

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-bord strateġiku għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu waqt l-ewwel laqgħa, li għandhom jinkludu dettalji dwar in-numru ta' laqgħat li għandhom jiġu organizzati kull sena, id-drittijiet tal-vot tal-membri tiegħu u r-rapport ta' progress li għandhom jinħarġu mill-Kummissjoni. Il-minuti u l-aġendi tal-laqgħat tal-bord strateġiku għandhom ikunu pubbliċi.

Emenda    46

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2b.  Il-bord strateġiku għandu jorganizza regolarment konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti dwar l-orjentazzjoni u l-implimentazzjoni tal-EFSD.

Emenda    47

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2c.  Matul il-fażi ta' implimentazzjoni tal-EFSD, il-bord strateġiku għandu, mill-aktar fis possibbli, jadotta u jippubblika linji gwida li jistabbilixxu kif għandha tiġi żgurata l-konformità tal-operazzjonijiet tal-EFSD mal-objettivi u l-kriterji ta' eliġibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 8.

Emenda    48

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2d.  Fil-gwida strateġika tiegħu, il-bord strateġiku għandu jqis ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew u d-deċiżjonijiet u l-konklużjonijiet tal-Kunsill li huma rilevanti.

Emenda    49

Proposta għal regolament

Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 5a

 

Bordijiet operattivi reġjonali

 

1.  Kull pjattaforma ta' investiment reġjonali għandu jkollha bord operattiv.

 

2.  Il-bordijiet operattivi għandhom jappoġġjaw lill-Kummissjoni fid-definizzjoni tal-miri ta' investiment reġjonali u settorjali, u tat-twieqi ta' investiment reġjonali, settorjali u tematiċi u għandhom jifformulaw opinjonijiet dwar operazzjonijiet ta' taħlit u dwar l-użu tal-Garanzija tal-EFSD. Huma għandhom, b'mod partikolari, jipprovdu gwida dwar proposti ta' finanzjament futuri, jimmonitorjaw u jirrieżaminaw is-sensiela ta' proġetti, jeżaminaw ir-riżultati relatati mal-proġetti u jimmonitorjaw il-portafoll ta' proġetti approvati.

 

3.  Il-bordijiet operattivi għandhom ikunu ppreseduti mill-Kummissjoni u għandhom ikun magħmula minn rappreżentanti tal-Kummissjoni, ir-Rappreżentant Għoli u l-Istati Membri bħala membri bid-dritt tal-vot, u, meta jkun xieraq, tal-kontropartijiet eliġibbli bħala osservaturi. Il-Parlament Ewropew għandu jingħata status ta' osservatur.

 

4.  Il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli għandhom jiżguraw l-involviment mill-qrib tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u tal-kontropartijiet eliġibbli fit-tħejjija tal-ħidma tal-bordijiet operattivi.

Emenda    50

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Unjoni għandha tipprovdi garanzija irrevokabbli u mingħajr kundizzjonijiet fuq l-ewwel talba lill-kontroparti eliġibbli għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament u li jibdew fil-pajjiżi msieħba Afrikani u tal-Viċinat.

1.  L-Unjoni, wara kunsiderazzjoni debita tal-vijabbiltà ta' proġett, għandha tipprovdi garanzija irrevokabbli u mingħajr kundizzjonijiet fuq l-ewwel talba lill-kontroparti eliġibbli għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament.

Emenda    51

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Il-Garanzija tal-EFSD għandha tappoġġja l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment fil-pajjiżi msieħba fir-reġjuni elenkati fl-Anness. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 20a li jemenda l-Anness li jelenka r-reġjuni eliġibbli għall-appoġġ permezz tal-Garanzija tal-EFSD.

Emenda    52

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-perjodu massimu permess għall-kontropartijiet eliġibbli sabiex jikkonkludu ftehimiet mal-intermedjarji finanzjarji jew mal-benefiċjarji finali għandu jkun ta' erba' snin wara l-konklużjoni tal-ftehim ta' garanzija rilevanti.

3.  Il-perjodu massimu permess għall-kontropartijiet eliġibbli sabiex jikkonkludu ftehimiet mal-imsieħba ta' kofinanzjament tas-settur privat, mal-intermedjarji finanzjarji jew mal-benefiċjarji finali għandu jkun ta' erba' snin wara l-konklużjoni tal-ftehim ta' garanzija rilevanti.

Emenda    53

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment eliġibbli għal appoġġ permezz tal-Garanzija tal-EFSD għandhom ikunu konsistenti u allinjati mal-linji politiċi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-linji politiċi tal-Unjoni dwar l-iżvilupp u l-viċinat, l-istrateġiji u l-linji politiċi tal-pajjiżi msieħba u jimmiraw li jappoġġjaw l-objettivi ġenerali li ġejjin:

1.  L-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment eliġibbli għal appoġġ permezz tal-Garanzija tal-EFSD għandhom ikunu konformi mal-iskop tal-EFSD kif previst fl-Artikolu 3. Tali operazzjonijiet għandhom ikunu konsistenti u allinjati mal-linji politiċi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-linji politiċi tal-Unjoni dwar l-iżvilupp u l-viċinat, kif ukoll l-istrateġiji u l-linji politiċi tal-pajjiżi msieħba. Tali operazzjonijiet għandhom iqisu appoġġ ieħor internazzjonali u tal-Unjoni biex tiġi żgurata l-komplementarjetà ma' inizjattivi oħra u għandhom jappoġġjaw l-objettivi li ġejjin:

Emenda    54

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali, b'enfasi partikolari fuq is-sostenibbiltà u l-ħolqien tal-impjiegi (b'mod partikolari għaż-żgħażagħ u n-nisa), sabiex b'hekk jindirizzaw il-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni u jikkontribwixxu għar-riintegrazzjoni sostenibbli tal-migranti li jirritornaw fil-pajjiżi tal-oriġini tagħhom;

(a)  jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali u għall-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030, b'enfasi partikolari fuq il-qerda tal-faqar, is-sostenibbiltà, it-trawwim tal-impjiegi diċenti, l-opportunitajiet ekonomiċi, il-ħiliet u l-intraprenditorija, u l-promozzjoni, b'mod partikolari, tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-emanċipazzjoni tan-nisa u taż-żgħażagħ, sabiex b'hekk jindirizzaw il-kawżi ewlenin speċifiċi tal-migrazzjoni, iżidu r-reżiljenza u jikkontribwixxu għar-reintegrazzjoni sostenibbli tal-migranti li jirritornaw fil-pajjiżi tal-oriġini tagħhom, b'kunsiderazzjoni dovuta għat-tisħiħ tal-istat tad-dritt, il-governanza tajba u d-drittijiet tal-bniedem;

Emenda    55

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jimmiraw għal setturi soċjo-ekonomiċi, b'mod partikolari l-infrastruttura, inklużi l-enerġija sostenibbli, l-ilma, it-trasport, it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, l-ambjent, l-infrastruttura soċjali u l-kapital uman, sabiex itejbu l-ambjent soċjo-ekonomiku;

(b)  isaħħu s-setturi soċjoekonomiċi, b'mod partikolari l-infrastruttura, inklużi l-enerġija rinnovabbli u sostenibbli, l-ilma u l-ġestjoni tal-iskart, it-trasport, it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, kif ukoll l-ambjent, l-użu sostenibbli ta' riżorsi naturali, l-agrikoltura sostenibbli u t-tkabbir blu, l-infrastruttura soċjali u l-kapital uman, sabiex itejbu l-ambjent soċjoekonomiku;

Emenda    56

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  jipprovdu finanzjament lill-intrapriżi mikro, żgħar u medji b'enfasi partikolari fuq l-iżvilupp tas-settur privat;

(c)  jipprovdu finanzjament u appoġġ għall-iżvilupp tas-settur privat u tal-kooperattivi, b'enfasi partikolari fuq kumpaniji lokali u intrapriżi mikro, żgħar u medji, b'mod partikolari dawk fil-Pajjiżi l-Anqas Żvilppati u l-istati fraġli, filwaqt li jiġu indirizzati l-fallimenti tas-suq u jiġu limitati d-distorsjonijiet tas-suq u jitrawwem l-involviment tal-kumpaniji Ewropej;

Emenda    57

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  jipprovdu strumenti finanzjarji mmirati biex jindirizzaw l-ostakoli għall-investimenti privati, inklużi garanziji kontra l-ewwel telf sa garanziji għall-portafolli għal proġetti fis-settur privat, bħal garanziji għal self għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u garanziji għal riskji speċifiċi għal proġetti ta' infrastruttura u kapital ta' riskju ieħor;

(d)  jindirizzaw l-ostakoli għall-investimenti privati billi jipprovdu strumenti finanzjarji, inklużi garanziji kontra l-ewwel telf sa garanziji għall-portafolli għal proġetti fis-settur privat, bħal garanziji għal self għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u garanziji għal riskji speċifiċi għal proġetti ta' infrastruttura u kapital ta' riskju ieħor; l-istrumenti finanzjarji pprovduti jistgħu jkunu denominati fil-munita lokali tal-pajjiż imsieħeb ikkonċernat;

Emenda    58

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  jimmassimizzaw l-ingranaġġ fis-settur privat billi jindirizzaw l-ostakoli għall-investiment.

(e)  jimmassimizzaw l-ingranaġġ fis-settur privat, b'enfasi partikolari fuq l-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju billi jindirizzaw l-ostakoli għall-investiment.

Emenda    59

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  jikkontribwixxu għall-azzjoni dwar il-klima u l-ħarsien u l-ġestjoni tal-ambjent, biex b'hekk jinħolqu kobenefiċċji rigward il-klima li jallokaw mill-anqas 35 % tal-finanzjament għal investimenti b'komponenti li jikkontribwixxu għall-azzjoni dwar il-klima, għall-enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza fir-riżorsi.

Emenda    60

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Garanzija tal-EFSD għandha tappoġġja l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment li, b'mod partikolari:

2.  Il-Garanzija tal-EFSD għandha tappoġġja l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment li jindirizzaw il-fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali u li:

Emenda    61

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jipprovdu addizzjonalità;

(a)  jipprovdu addizzjonalità kif definita fl-Artikolu 2;

Emenda    62

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  jiżguraw il-komplementarjetà ma' inizjattivi oħra, filwaqt li jiżguraw li l-operazzjonijiet tal-EFSD jkunu distinti b'mod ċar, b'mod partikolari mill-operazzjonijiet tal-mandat ta' self estern ġestiti mill-BEI;

Emenda    63

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  ikunu ekonomikament u finanzjarjament vijabbli, billi jieħdu f'kunsiderazzjoni wkoll l-appoġġ possibbli u l-kofinanzjament mill-imsieħba pubbliċi u privati fil-proġett;

(c)  ikunu ekonomikament u finanzjarjament vijabbli, b'kunsiderazzjoni debita tal-appoġġ possibbli u l-kofinanzjament mill-imsieħba pubbliċi u privati fil-proġett, filwaqt li jitqiesu l-ambjent u l-kapaċitajiet operattivi speċifiċi tal-pajjiżi identifikati bħala li għaddejjin minn fraġilità jew kunflitt, il-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati u pajjiżi fqar b'ħafna dejn fejn jistgħu jingħataw termini aktar aġevoli;

Emenda    64

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  jimmassimizzaw il-mobilizzazzjoni tal-kapital fis-settur privat.

(e)  jimmassimizzaw, meta jkun possibbli, il-mobilizzazzjoni tal-kapital tas-settur privat;

Emenda    65

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  jirrispettaw il-prinċipji tal-effikaċja tal-iżvilupp kif stabbilit fis-Sħubija ta' Busan għal Kooperazzjoni Effettiva għall-Iżvilupp u affermat mill-ġdid f'Najrobi f'Diċembru 2016, inklużi s-sjieda, l-allinjament, l-enfasi fuq ir-riżultati, it-trasparenza u responsabbiltà reċiproka, kif ukoll l-objettiv ta' għajnuna mhux marbuta; and

Emenda    66

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(eb)  jissodisfaw il-kriterji tal-ODA stabbiliti mill-Kumitat ta' Assistenza għall-Iżvilupp tal-OECD, filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-ispeċifiċitajiet tal-iżvilupp tas-settur privat;

Emenda    67

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ec)  jiġu implimentati b'rispett sħiħ ta' linji gwida, prinċipji u konvenzjonijiet maqbula internazzjonalment, inklużi l-Prinċipji għall-Investiment Responsabbli tan-NU, il-Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, il-Linji Gwida għall-Intrapriżi Multinazzjonali tal-OECD, u l-Prinċipji għal Investiment Responsabbli fis-Sistemi Agrikoli u Alimentari tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-NU, u l-konvenzjonijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, kif ukoll id-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem;

Emenda    68

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-Garanzija tal-EFSD m'għandhiex tintuża biex tissostitwixxi r-responsabbiltà tal-gvern li jipprovdi servizzi essenzjali.

Emenda    69

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Fuq bażi ta' każ b'każ, il-Kummissjoni tista' tippermetti finanzjament ikkombinat minn strumenti differenti tal-Unjoni.

3.  Fuq bażi ta' każ b'każ, il-Kummissjoni tista' tippermetti finanzjament ikkombinat minn strumenti differenti tal-Unjoni sakemm ikun meħtieġ għas-suċċess tal-proġett ta' investiment appoġġjat mill-EFSD u sakemm dan ma jwassalx għal finanzjament imnaqqas għal objettivi ta' żvilupp oħra.

Emenda    70

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-Kummissjoni tista' tiddefinixxi t-twieqi ta' investiment għal reġjuni jew pajjiżi msieħba speċifiċi, jew għat-tnejn, għal setturi speċifiċi, għal proġetti speċifiċi jew għal kategoriji speċifiċi ta' benefiċjarji finali, jew għat-tnejn, li jridu jiġu ffinanzjati mill-istrumenti msemmija fl-Artikolu 9, li għandhom ikunu koperti mill-Garanzija tal-EFSD sa ammont fiss. It-talbiet kollha għal appoġġ finanzjarju fi ħdan it-twieqi ta' investiment għandhom isiru lill-Kummissjoni.

4.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta, wara konsultazzjoni mal-bord strateġiku, atti delegati f'konformità mal-Artikolu 20a li jissupplementaw dan ir-Regolament billi tistabbilixxi lista ta' twieqi ta' investiment. It-twieqi ta' investiment għandhom jiġu stabbiliti għal reġjuni jew pajjiżi msieħba speċifiċi, jew għat-tnejn, għal setturi speċifiċi, għal proġetti speċifiċi jew għal kategoriji speċifiċi ta' benefiċjarji finali, jew għat-tnejn, li jridu jiġu ffinanzjati mill-istrumenti msemmija fl-Artikolu 9, li għandhom ikunu koperti mill-Garanzija tal-EFSD sa ammont fiss.

 

L-għażla ta' twieqi ta' investiment għandha tkun debitament ġustifikata b'analiżi tal-falliment tas-suq jew ta' sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali. Tali analiżi għandha titwettaq mill-Kummissjoni f'kooperazzjoni ma' kontropartijiet u partijiet ikkonċernati eliġibbli potenzjali.

 

Fi ħdan il-pjattaformi ta' investiment reġjonali rilevanti, sehem sinifikanti tal-Garanzija tal-EFSD għandu jiġi allokat għal pajjiżi fraġli u milquta minn kunflitti, pajjiżi mdawrin bl-art u l-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati.

Emenda    71

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u tippubblika tabella ta' valutazzjoni ta' indikaturi li jirriflettu l-kriterji ta' eliġibbiltà stabbiliti f'dan l-Artikolu, li għandhom jintużaw biex tkun żgurata valutazzjoni indipendenti u trasparenti tal-operazzjonijiet potenzjali u attwali appoġġjati mill-Garanzija tal-EFSD. Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-riżultati tal-valutazzjonijiet tagħha.

Emenda    72

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  self;

(a)  self, inkluż self fil-munita lokali;

Emenda    73

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  korpi rregolati bil-liġi privata ta' Stat Membru, li jipprovdu garanziji finanzjarji adegwati, permezz ta' deroga mill-Artikolu 58(1)(ċ)(vii) tar-Regolament (UE) Nru 966/2012

(e)  korpi rregolati bil-liġi privata ta' Stat Membru, li jipprovdu garanziji finanzjarji adegwati, permezz ta' deroga mill-Artikolu 58(1)(c)(vii) tar-Regolament (UE) Nru 966/2012, u li jiżvelaw liema fatturi extrafinanzjarji ("Ambjent Soċjali u Governanza ESG") bħat-tibdil fil-klima, l-iskarsezza tar-riżorsi, kumpens eżekuttiv mhux allinjat sew jew korruzzjoni huma jqisu bħala parti mid-dmir fiduċjarju tagħhom.

Emenda    74

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-kontropartijiet eliġibbli u tippromwovi l-kooperazzjoni bejniethom. Għandha tiżgura l-assenza ta' kunflitti ta' interess matul l-istadji kollha ta' implimentazzjoni tal-EFSD. Sabiex jiżguraw il-komplementarjetà, il-kontropartijiet eliġibbli għandhom jipprovdu kwalunkwe informazzjoni rilevanti dwar l-operazzjonijiet tagħhom li mhumiex tal-EFSD.

Emenda    75

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Il-kontropartijiet eliġibbli jistgħu jiġu mistiedna għal skambju ta' fehmiet fil-Parlament Ewropew rigward l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament.

Emenda    76

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kopertura u t-termini tal-ftehimiet ta' garanzija tal-EFSD

Il-kopertura u t-termini tal-Garanzija tal-EFSD

Emenda    77

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri jistgħu jikkontribwixxu għall-Fond ta' Garanzija tal-EFSD fil-forma ta' garanziji jew flus kontanti. Soġġetti għal approvazzjoni tal-Kummissjoni, kontributuri oħrajn jistgħu jikkontribwixxu fil-forma ta' flus kontanti.

L-Istati Membri u l-pajjiżi EFTA jistgħu jikkontribwixxu għall-Fond ta' Garanzija tal-EFSD fil-forma ta' garanziji jew flus kontanti. Soġġetti għal approvazzjoni tal-Kummissjoni, kontributuri oħrajn jistgħu jikkontribwixxu fil-forma ta' flus kontanti.

Emenda    78

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-kontribuzzjonijiet ikkonfermati.

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mingħajr dewmien dwar il-kontribuzzjonijiet ikkonfermati.

Emenda    79

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fuq talba tal-Istati Membri, il-kontribuzzjonijiet magħmula minnhom jistgħu jiġu assenjati għall-bidu ta' proġetti f'reġjuni, pajjiżi, setturi jew twieqi ta' investiment speċifiċi.

Fuq talba tal-Istati Membri u soġġett għall-approvazzjoni mill-bord strateġiku, il-kontribuzzjonijiet magħmula minnhom jistgħu jiġu assenjati għall-bidu ta' proġetti f'reġjuni speċifiċi jew twieqi ta' investiment eżistenti.

Emenda    80

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Għandhom jiġu allokati mill-inqas EUR 400 000 000 tal-kopertura tal-Garanzija tal-EFSD għal investimenti fil-pajjiżi msieħba eliġibbli skont il-11-il FEŻ matul il-perjodu ta' implimentazzjoni tal-Garanzija tal-EFSD.

5.  Għandhom jiġu allokati mill-inqas EUR 400 000 000 tal-kopertura tal-Garanzija tal-EFSD għal investimenti fil-pajjiżi msieħba eliġibbli skont il-11-il FEŻ matul il-perjodu ta' implimentazzjoni tal-Garanzija tal-EFSD, skont l-objettivi tal-Ftehim ta' Sħubija ta' Cotonou.

Emenda    81

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  Mill-inqas EUR 100 000 000 tal-kopertura tal-Garanzija tal-EFSD għandhom ikunu allokati għal investimenti fil-pajjiżi msieħba mill-Viċinat tal-Lvant u tan-Nofsinhar, f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 232/2014.

Emenda    82

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-ftehimiet ta' garanzija għandhom ikunu magħmula disponibbli għall-pubbliku, b'firxa limitata ta' eċċezzjonijiet.

Emenda    83

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  l-objettivi u l-fini ta' dan ir-Regolament, valutazzjoni tal-ħtiġijiet u indikazzjoni tar-riżultati mistennija, filwaqt li titqies il-promozzjoni tar-responsabbiltà soċjali korporattiva, anke, b'mod partikolari permezz tar-rispett tal-linji gwida, il-prinċipji u l-istrumenti ġuridiċi kollha miftiehma fuq livell internazzjonali, b'mod partikolari dawk imsemmija fl-Artikolu 8(2)(ec).

Emenda    84

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  ir-rimunerazzjoni tal-garanzija;

(b)  ir-rimunerazzjoni tal-garanzija, li għandha tirrifletti l-livell tar-riskju; għandu jkun possibbli li r-rimunerazzjoni tkun parzjalment issussidjata sabiex jingħataw termini aktar aġevoli, f'każijiet debitament ġustifikati, b'mod partikolari fil-pajjiżi msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 8(2);

Emenda    85

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  proċedura ta' lmenti robusta, sikura u aċċessibbli għall-individwi, il-ħaddiema, il-komunitajiet u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jistgħu jiġu affettwati b'mod negattiv mill-operazzjonijiet tal-kontroparti eliġibbli jew mill-investiment appoġġjat mill-EFSD.

Emenda    86

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  l-ammont ta' riżorsi proprji li l-kontroparti lesta timmobilizza għat-tieqa tal-investiment.

(c)  l-ammont ta' riżorsi proprji kif ukoll ta' kofinanzjament mis-settur privat li l-kontroparti lesta timmobilizza għat-tieqa tal-investiment.

Emenda    87

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  kontribuzzjonijiet possibbli mill-Istati Membri u minn kontributuri oħrajn;

(b)  kontribuzzjonijiet possibbli mill-Istati Membri, mill-pajjiżi tal-EFTA u minn kontributuri oħrajn;

Emenda    88

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  kwalunkwe bilanċ pożittiv għandu jitħallas lill-baġit ġenerali tal-Unjoni;

(a)  mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 8 ta' dan l-Artikolu, kwalunkwe bilanċ pożittiv għandu jikkostitwixxi dħul assenjat intern f'konformità mal-Artikolu 21(4) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 għall-benefiċċju tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Unjoni u l-istrumenti tal-viċinat;

Emenda     89

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7.  Mill-1 ta' Jannar 2021, jekk, bħala riżultat tat-talbiet għall-ħlas tal-Garanzija tal-EFSD, il-livell ta' riżorsi fil-Fond ta' Garanzija jaqa' taħt il-50 % tar-rata ta' proviżjonament imsemmija fil-paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar miżuri eċċezzjonali li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex jalimentaw il-Fond ta' Garanzija tal-EFSD.

7.  Mill-1 ta' Jannar 2021, jekk, bħala riżultat tat-talbiet għall-ħlas tal-Garanzija tal-EFSD, il-livell ta' riżorsi fil-Fond ta' Garanzija jaqa' taħt il-50 % tar-rata ta' proviżjonament imsemmija fil-paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar:

 

(a)   il-kawża ta' dan in-nuqqas, bi spjegazzjonijiet dettaljati; kif ukoll

 

(b)   meta jitqies li jkun meħtieġ, kwalunkwe miżura eċċezzjonali li tista' tkun meħtieġa sabiex talimenta l-Fond ta' Garanzija tal-EFSD.

Emenda    90

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8.  Wara talba għall-ħlas tal-Garanzija tal-EFSD, il-kontribuzzjonijiet għall-Fond ta' Garanzija tal-EFSD previsti fil-punti (ċ), (d) u (e) tal-paragrafu 2 li jeċċedu r-riżorsi meħtieġa sabiex tintlaħaq ir-rata ta' proviżjonament fil-livell imsemmi fil-paragrafu 5 għandhom jintużaw fil-limiti tal-perjodu ta' investiment inizjali previst fl-Artikolu 7(2) sabiex il-Garanzija tal-EFSD terġa' lura għall-ammont inizjali tagħha.

8.  Wara talba għall-ħlas tal-Garanzija tal-EFSD, il-kontribuzzjonijiet għall-Fond ta' Garanzija tal-EFSD previsti fil-punti (ċ), (d) u (e) tal-paragrafu 2 li jeċċedu r-riżorsi meħtieġa sabiex tintlaħaq ir-rata ta' proviżjonament fil-livell imsemmi fil-paragrafu 5 jew kwalunkwe bilanċ pożittiv previst fil-punt (a) tal-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu għandhom l-ewwel jintużaw fil-limiti tal-perjodu massimu previst fl-Artikolu 7(3) sabiex il-Garanzija tal-EFSD terġa' lura għall-ammont inizjali tagħha.

Emenda    91

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport annwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operazzjoni ta' finanzjament u investiment koperta mill-Garanzija tal-EFSD. Dan ir-rapport għandu jsir pubbliku. Huwa għandu jinkludi l-elementi li ġejjin:

1.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport annwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operazzjoni ta' finanzjament u investiment koperta mill-Garanzija tal-EFSD. Dan ir-rapport għandu jsir pubbliku. Huwa għandu jinkludi l-elementi li ġejjin:

(a)   valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment fil-livell operattiv u koperti mill-Garanzija tal-EFSD, fil-livelli settorjali, nazzjonali u reġjonali u l-konformità tagħhom ma' dan ir-Regolament;

(a)   valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment fil-livell operattiv u koperti mill-Garanzija tal-EFSD, fil-livelli settorjali, nazzjonali u reġjonali u l-konformità tagħhom ma' dan ir-Regolament;

(b)   valutazzjoni tal-valur miżjud, il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-settur privat, il-prestazzjonijiet stmati u reali u r-riżultati u l-impatt tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti mill-Garanzija tal-EFSD fuq bażi aggregata, inkluż l-impatt fuq il-ħolqien tal-impjiegi;

(b)   valutazzjoni, abbażi tat-tabella ta' valutazzjoni tal-indikaturi previsti fl-Artikolu 8(4a), tal-addizzjonalità u tal-valur miżjud, il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-settur privat, il-prestazzjonijiet stmati u reali u r-riżultati u l-impatt tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti minn Garanzija tal-EFSD fuq bażi aggregata, inkluż l-impatt fuq il-ħolqien tal-impjiegi diċenti, il-qerda tal-faqar u fuq il-mod li bih jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni, inkluża data diżaggregata skont il-ġeneru fejn ikun possibbli;

 

(ba)   valutazzjoni ta' kemm l-operazzjonijiet koperti minn dan ir-Regolament jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 8(1), b'mod partikolari l-kontribut globali tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tal-Aġenda 2030 u s-sehem tal-infiq rilevanti għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi;

(c)   valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti dwar l-użu tal-Garanzija tal-EFSD u mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni stabbiliti għal kull proposta sottomessa;

(c)   valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti dwar l-użu tal-Garanzija tal-EFSD u mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni stabbiliti għal kull proposta sottomessa;

(d)   valutazzjoni tal-effett ta' lieva miksub mill-operazzjonijiet koperti mill-Garanzija tal-EFSD;

(d)   valutazzjoni tal-effett ta' lieva miksub mill-operazzjonijiet koperti mill-Garanzija tal-EFSD;

(e)   l-ammont finanzjarju ttrasferit lill-benefiċjarji u valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment minn kull kontroparti fuq bażi aggregata;

(e)   l-ammont finanzjarju ttrasferit lill-benefiċjarji u valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment minn kull kontroparti fuq bażi aggregata;

(f)   valutazzjoni tal-valur miżjud tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-kontropartijiet eliġibbli, u tar-riskju aggregat assoċjat ma' dawk l-operazzjonijiet;

(f)   valutazzjoni tal-addizzjonalità u tal-valur miżjud tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-kontropartijiet eliġibbli, u tar-riskju aggregat assoċjat ma' dawk l-operazzjonijiet;

(g)   informazzjoni dettaljata dwar it-talbiet għall-ħlas tal-Garanzija tal-EFSD, it-telf, il-qligħ, l-ammonti rkuprati u kwalunkwe pagamenti oħrajn riċevuti;

(g)   informazzjoni dettaljata dwar it-talbiet għall-ħlas tal-Garanzija tal-EFSD, it-telf, il-qligħ, l-ammonti rkuprati u kwalunkwe pagamenti oħrajn riċevuti;

(h)   ir-rapporti finanzjarji dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-kontropartijiet eliġibbli koperti minn dan ir-Regolament u vverifikati minn awditur estern indipendenti.

(h)   ir-rapporti finanzjarji dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-kontropartijiet eliġibbli koperti minn dan ir-Regolament u vverifikati minn awditur estern indipendenti;

 

(ha)   valutazzjoni tal-azzjonijiet żviluppati skont it-tieni u t-tielet pilastri tal-EIP u s-sinerġiji bejnhom u l-operazzjonijiet koperti mill-Garanzija tal-EFSD, b'kunsiderazzjoni partikolari għall-progress li sar fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata u l-flussi finanzjarji illeċiti, il-governanza tajba, l-inklużjoni tas-swieq finanzjarji lokali, il-promozzjoni tal-intraprenditorija kif ukoll ta' kuntesti ta' negozju lokali, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, kif ukoll politiki żviluppati mill-perspettiva tal-ġeneru;

 

(hb)   valutazzjoni tal-konformità tal-operazzjonijiet tal-EFSD mal-prinċipji ta' effettività tal-iżvilupp miftiehma fuq livell internazzjonali.

Emenda    92

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-funzjonament tal-EFSD sal-31 ta' Diċembru 2019. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-rapport ta' evalwazzjoni tagħha, li jkun fih evalwazzjoni indipendenti tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dan ir-rapport għandu jiġi ppreżentat mill-Kummissjoni mingħajr dewmien f'każ li l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment approvati jassorbu l-ammont sħiħ tal-Garanzija tal-EFSD disponibbli qabel it-30 ta' Ġunju 2020.

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-funzjonament tal-EFSD, il-ġestjoni tiegħu u l-kontribut effettiv tiegħu għall-fini u l-objettivi ta' dan ir-Regolament sal-31 ta' Diċembru 2019. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-rapport ta' evalwazzjoni tagħha, li jkun fih evalwazzjoni indipendenti esterna tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, akkumpanjat minn proposta motivata biex dan ir-Regolament jiġi emendat, kif xieraq, b'mod partikolari bil-ħsieb tal-estensjoni tal-perjodu ta' investiment inizjali msemmi fl-Artikolu 7(2). Dak ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu jkun akkumpanjat minn opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri.

Emenda    93

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Sal-31 ta' Diċembru 2020 u kull tliet snin wara, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-użu tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD. Il-Kummissjoni għandha tissottometti r-rapport ta' evalwazzjoni tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dak ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu jkun akkumpanjat minn opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri.

2.  Sal-31 ta' Diċembru 2019 u kull tliet snin wara, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-użu u l-funzjonament tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD. Il-Kummissjoni għandha tissottometti r-rapport ta' evalwazzjoni tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dak ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu jkun akkumpanjat minn opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-ġestjoni tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD u l-effikaċja u l-addizzjonalità tal-operazzjonijiet tal-EFSD. Meta jitqies li l-aġġustamenti għall-Fond ta' Garanzija tal-EFSD huma meħtieġa, jew fl-eventwalità li l-Fond ta' Garanzija tal-EFSD jiġi estiż lil hinn mill-2020, dak ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu jkun akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva li temenda dan ir-Regolament kif xieraq.

Emenda    94

Proposta għal regolament

Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 17

Artikolu 17

Trasparenza u divulgazzjoni ta' informazzjoni lill-pubbliku

Trasparenza, komunikazzjoni u divulgazzjoni ta' informazzjoni lill-pubbliku

F'konformità mal-linji politiċi dwar it-trasparenza u l-prinċipji ġenerali tal-Unjoni dwar l-aċċess għad-dokumenti u l-informazzjoni, il-kontropartijiet eliġibbli għandhom jippubblikaw fuq is-siti elettroniċi tagħhom informazzjoni relatata mal-operazzjonijiet kollha ta' finanzjament u investiment koperti mill-Garanzija tal-EFSD skont dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-mod li bih dawk l-operazzjonijiet jikkontribwixxu għar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

1.   F'konformità mal-linji politiċi dwar it-trasparenza u r-regoli tal-Unjoni dwar l-aċċess għad-dokumenti u l-informazzjoni u l-protezzjoni tad-data, il-kontropartijiet eliġibbli għandhom proattivament u sistematikament jippubblikaw fuq is-siti elettroniċi tagħhom informazzjoni relatata mal-operazzjonijiet kollha ta' finanzjament u investiment koperti mill-Garanzija tal-EFSD skont dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-mod li bih dawk l-operazzjonijiet jikkontribwixxu għall-objettivi u għar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. Meta jkun possibbli, tali informazzjoni għandha titqassam fil-livell tal-proġett. Tali informazzjoni għandha dejjem tqis il-protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali u kummerċjalment sensittiva.

 

2.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika fil-portal web tagħha informazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment u l-elementi essenzjali tal-ftehimiet ta' garanzija kollha, inkluża informazzjoni dwar l-identità ġuridika tal-kontropartijiet, il-benefiċċji tal-iżvilupp mistennija u l-proċeduri ta' lmenti f'konformità mal-punt (ea) tal-Artikolu 12(3).

 

3.   Il-kontropartijiet eliġibbli għandhom jippubbliċizzaw l-appoġġ tal-Unjoni fl-informazzjoni kollha li jippubblikaw dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti mill-garanzija tal-EFSD f'konformità ma' dan ir-Regolament.

 

4.   Id-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom jinkludu informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta' finanzjament ipprovduti mill-EFSD fil-komunikazzjoni tagħhom immirata lejn is-soċjetà ċivili u l-pubbliku inġenerali.

Emenda    95

Proposta għal regolament

Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 17a

 

Mekkaniżmu ta' tressiq ta' lmenti u rimedju

 

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tistabbilixxi mekkaniżmu ċentralizzat tal-Unjoni ta' tressiq ta' lmenti għall-proġetti kollha appoġġjati mill-EFSD. Il-partijiet ikkonċernati affettwati milll-operazzjonijiet tal-EFSD u l-partijiet ikkonċernati mhux sodisfatti bil-mod kif l-ilmenti tagħhom jiġu indirizzati mill-mekkaniżmi ta' tressiq ta' lmenti tal-kontropartijiet tal-EFSD għandhom ikunu jistgħu jikkuntattjaw direttament lill-mekkaniżmu ta' tressiq ta' lmenti tal-Unjoni.

Emenda    96

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-awditjar estern tal-attivitajiet imwettqa f'konformità ma' dan ir-Regolament għandu jitwettaq mill-Qorti tal-Awdituri f'konformità mal-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

1.  L-awditjar estern tal-attivitajiet imwettqa f'konformità ma' dan ir-Regolament għandu jitwettaq mill-Qorti tal-Awdituri f'konformità mal-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u għalhekk l-attivitajiet huma soġġetti għall-proċedura ta' kwittanza skont l-Artikolu 319 tat-TFUE.

Emenda    97

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Għall-fini tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-Qorti tal-Awdituri għandha, fuq talba tagħha u f'konformità mal-Artikolu 287(3) tat-TFUE, tingħata aċċess għal kwalunkwe dokument jew informazzjoni li tkun teħtieġ biex twettaq il-kompitu tagħha.

2.  Għall-fini tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-Qorti tal-Awdituri għandha, fuq talba tagħha u f'konformità mal-Artikolu 287(3) tat-TFUE, tingħata aċċess għal kwalunkwe dokument jew informazzjoni li tkun teħtieġ biex twettaq il-kompiti ta' awditjar tagħha.

Emenda    98

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Sat-30 ta' Ġunju 2020 u kull tliet snin sussegwentement, il-Qorti tal-Awdituri għandha tippubblika rapport speċjali dwar l-użu tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD u dwar l-effiċjenza u l-effikaċja tal-EFSD.

Emenda     99

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni jew il-kontropartijiet eliġibbli għandhom jinnotifikaw lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) minnufih u jipprovdulu l-informazzjoni meħtieġa meta, fi kwalunkwe stadju tat-tħejjija, tal-implimentazzjoni jew tal-għeluq tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament, ikollhom raġunijiet għala jissuspettaw li hemm frodi, korruzzjoni, ħasil ta' flus jew kwalunkwe attività illegali oħra li tista' taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

1.  Jekk, fi kwalunkwe stadju tat-tħejjija, tal-implimentazzjoni jew tal-għeluq tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament, il-Kummissjoni jew il-kontropartijiet eliġibbli jkollhom raġunijiet għala jissuspettaw li hemm frodi, korruzzjoni, approprjazzjoni indebita, ħasil ta' flus jew kwalunkwe attività illegali oħra li tista' taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, għandhom jinnotifikaw minnufih lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u jipprovdulu l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex tkun tista' ssir investigazzjoni sħiħa u bir-reqqa.

Emenda    100

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-OLAF jista' jwettaq investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 u fir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, bil-ħsieb li jiġi stabbilit jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni, ħasil ta' flus jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'rabta ma' kwalunkwe operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament. L-OLAF jista' jibgħat kwalunkwe informazzjoni miksuba matul il-kors tal-investigazzjonijiet tiegħu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati.

L-OLAF jista' jwettaq investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 u fir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, bil-ħsieb li jiġi stabbilit jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni, approprjazzjoni indebita, ħasil ta' flus, finanzjament tat-terroriżmu, frodi fiskali u evażjoni tat-taxxa, jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'rabta ma' kwalunkwe operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament. L-OLAF jista' jibgħat kwalunkwe informazzjoni miksuba matul il-kors tal-investigazzjonijiet tiegħu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati.

Emenda     101

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fejn tali attivitajiet illegali jiġu pprovati, il-kontropartijiet eliġibbli għandhom jagħmlu sforzi ta' rkupru fir-rigward tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament u li huma kkonċernati minn tali attivitajiet.

Fejn tali attivitajiet illegali jiġu pprovati, il-kontropartijiet eliġibbli għandhom jagħmlu sforzi ta' rkupru fir-rigward tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tagħhom koperti minn dan ir-Regolament u li huma kkonċernati minn tali attivitajiet, u għandhom jipprovdu ukoll l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni possibbli lill-awtoritajiet rilevanti.

Emenda    102

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tagħhom, il-kontropartijiet eliġibbli ma għandhom jappoġġjaw l-ebda attività li titwettaq għal finijiet illegali, inklużi l-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu, il-kriminalità organizzata, il-frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa, il-korruzzjoni u l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Il-kontropartijiet eliġibbli ma għandhom jipparteċipaw fl-ebda operazzjoni ta' finanzjament jew investiment permezz ta' veikolu li jkun jinsab f'ġurisdizzjoni li ma tikkooperax, f'konformità mal-politika tagħhom lejn ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx jew li huma rregolamentati b'mod dgħajjef abbażi tal-linji politiċi tal-Unjoni, tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi jew tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja.

1.  Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tagħhom, il-kontropartijiet eliġibbli ma għandhom jappoġġjaw l-ebda attività li titwettaq għal finijiet illegali, inklużi, iżda mhux limitati għal, il-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu, il-kriminalità organizzata, il-frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa, il-korruzzjoni, il-frodi jewa ttivitajiet oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. B'mod partikolari, il-kontropartijiet eliġibbli la għandhom jipparteċipaw f'xi operazzjoni ta' finanzjament jew investiment permezz ta' veikolu li jkun jinsab f'ġurisdizzjoni li ma tikkooperax mal-Unjoni fir-rigward tal-applikazzjoni tal-istandards tat-taxxa miftiehma internazzjonalment dwar it-trasparenza u l-iskambju ta' informazzjoni, u lanqas għandhom iżommu relazzjonijiet kummerċjali ma' entitajiet stabbiliti f'tali ġurisdizzjoni. Fl-operazzjonijiet tagħhom ta' finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament, il-kontropartijiet eliġibbli m'għadhomx jagħmlu użu minn, jew jinvolvu ruħhom fi, strutturi ta' evitar tat-taxxa, b'mod partikolari skemi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa, jew prattiki li ma jkunux konformi mal-prinċipji ta' governanza tajba tat-taxxa tal-Unjoni, kif stabbilit fid-dritt tal-Unjoni, inklużi r-rakkomandazzjonijiet u l-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni. Meta jikkonkludu ftehimiet ma' intermedjarji finanzjarji, il-kontropartijiet eliġibbli għandhom jittrasponu r-rekwiżiti li ssir referenza għalihom f'dan il-paragrafu fil-kuntratti rilevanti u għandhom jitolbu rapportar pajjiż b'pajjiż dwar l-osservanza tagħhom.

Emenda    103

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tagħha, il-kontroparti eliġibbli għandha tapplika l-prinċipji u l-istandards stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-fini tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u, b'mod partikolari, fir-Regolament (UE) 2015/847 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill35 u fid-Direttiva(UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill36. Il-kontropartijiet eliġibbli għandhom jagħmlu kemm il-finanzjament dirett kif ukoll il-finanzjament permezz ta' intermedjarji skont dan ir-Regolament kontinġenti fuq id-divulgazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849.

2.  Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tagħha, il-kontroparti eliġibbli għandha tapplika l-prinċipji u l-istandards stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-fini tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u, b'mod partikolari, fir-Regolament (UE) 2015/84735 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u fid-Direttiva(UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill36. Il-kontropartijiet eliġibbli għandhom jagħmlu kemm il-finanzjament dirett kif ukoll il-finanzjament permezz ta' intermedjarji skont dan ir-Regolament kontinġenti fuq id-divulgazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849 (id-Direttiva tal-UE dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus) u jippubblikaw data ta' rapportar pajjiż pajjiż f'konformità mal-Artikolu 89(1) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

__________________

__________________

35 Regolament (UE) 2015/847 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1781/2006 (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 1).

35 Regolament (UE) 2015/847 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1781/2006 (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 1).

36 Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).

36 Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).

Emenda    104

Proposta għal regolament

Artikolu 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 20a

 

L-eżerċizzju tad-delega

 

1.  Is-setgħa li tadotta atti delegati tingħata lill-Kummissjoni skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

 

2.  Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikoli 6 u 8 għandha tiġi tingħata lill-Kummissjoni mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament sal-31 ta' Diċembru 2020.

 

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 6 u 8 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ mill-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Hija m'għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati diġà fis-seħħ.

 

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti maħtura minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.

 

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

 

6.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 6 u 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu esprimew xi oġġezzjoni f'perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Emenda    105

Proposta għal regolament

Anness (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

ANNESS

 

Reġjuni eliġibbli għal appoġġ permezz tal-Garanzija tal-EFSD:

 

  L-Afrika, inklużi l-pajjiżi Afrikani li huma firmatarji tal-Ftehim ta' Sħubija ta' Cotonou;

 

  Pajjiżi msieħba tal-viċinat, kif elenkat fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 232/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.


NOTA SPJEGATTIVA

Fl-14 ta' Settembru 2016, il-Kummissjoni ppreżentat proposta biex jiġi stabbilit Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) ġdid bl-għan tal-mobilizzazzjoni sa EUR 44 biljun f'investimenti li tibda fl-Afrika u l-Viċinat tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-UE, b'fondi inizjali mill-baġit tal-Unjoni u mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ). Din l-inizjattiva, ispirata mill-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa varat fl-2015, għandha l-għan li tiġbor taħt kappa unika tal-EFSD żewġ elementi:

Fond ta' Garanzija EFSD ġdid ta' 1,5 biljun, ipprovdut fi proporzjon ta' 50 % mill-baġit tal-Unjoni (EUR 350 miljun) u mill-FEŻ (EUR 400 miljun);

Il-faċilitajiet ta' taħlit eżistenti għall-Afrika u l-Viċinat (i.e. meta l-għotjiet mill-Unjoni jitħalltu ma' self jew prodotti oħra minn istituzzjonijiet finanzjarji), stmati f'livell ta' EUR 2,6 biljun.

L-EFSD jkun kompost minn pjattaformi ta' investiment reġjonali li jgħaqqdu l-finanzjament mill-Garanzija tal-EFSD u mill-faċilitajiet ta' taħlit. Ikun ġestit mill-Kummissjoni u implimentat fi sħubija mal-istituzzjonijiet finanzjarji bħall-BEI, il-BERŻ, u banek tal-iżvilupp internazzjonali, reġjonali u nazzjonali.

L-EFSD huwa l-ewwel pilastru tal-Pjan ta' Investiment Estern (EIP), li permezz tiegħu l-Kummissjoni qed tippjana wkoll li ttejjeb l-assistenza teknika fil-pajjiżi msieħba (pilastru 2) u li taħdem lejn it-titjib tal-klima tal-investiment u l-ambjent politiku ġenerali f'dawk il-pajjiżi (pilastru 3). L-EIP jinsab f'salib it-toroq ta' diversi inizjattivi/politiki:

  L-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 2030, l-Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa u l-Ftehim ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima approvati fit-tieni nofs tal-2015;

  L-Istrateġija Globali tal-UE għall-Politika Estera u ta' Sigurtà ppreżentata f'Ġunju 2016 u r-reviżjoni tal-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp fl-2017;

  Il-politiki Ewropej eżistenti dwar l-Iżvilupp u l-Viċinat;

  Il-Qafas ta' Sħubija ma' pajjiżi terzi skont l-Aġenda Ewropea għall-Migrazzjoni, varat ukoll f'Ġunju 2016.

Is-suppożizzjoni prinċipali hija li l-appoġġ tal-investimenti u l-involviment tas-settur privat permezz ta' finanzjament innovattiv jistgħu jagħtu spinta lill-impjiegi, it-tkabbir u l-istabbiltà fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u b'hekk jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni. Bħala parti mill-Pjan ta' Investiment Estern, il-Kummissjoni pproponiet ukoll li testendi l-Mandat ta' Self Estern tal-BEI.

Ir-rapporteurs fil-biċċa l-kbira jilqgħu l-proposta tal-Kummissjoni u jistiednu lill-Kumitati għall-Affarijiet Barranin, għall-Iżvilupp u għall-Baġits jużaw l-opportunità ta' din il-proċedura leġiżlattiva biex itejbu d-diżinn u l-objettivi tal-EFSD biex ikun suċċess.

Jissuġġerixxu, b'mod partikolari, ħidma fuq il-kwistjonijiet li ġejjin:

  L-objettivi tal-EFSD b'rabta mal-prinċipji stabbiliti tal-politiki esterni u tal-iżvilupp tal-UE mal-isfida attwali tal-migrazzjoni;

  L-istruttura tal-governanza tal-ġestjoni tal-EFSD, b'mod partikolari l-mandati rispettivi tal-Bord Strateġiku u tal-Bordijiet Operattivi u r-rwol tal-Kummissjoni Ewropea;

  Id-definizzjoni tat-twieqi ta' investiment u tal-indikaturi;

  Il-konsistenza mal-pilastri l-oħra tal-EIP, ma' strumenti u inizjattivi oħra tal-Unjoni, u mal-attivitajiet esterni tal-BEI;

  L-addizzjonalità tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-EFSD, li jinvolvu riskju ogħla;

  L-impatt fuq l-iżvilupp addizzjonali, b'mod partikolari għall-pajjiżi l-anqas żviluppati;

  Dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltà, ir-rapportar u t-trasparenza, u kwistjonijiet ta' taxxa;

  Il-proċedura għad-definizzjoni tal-ambitu ġeografiku tal-EFSD;

  Ir-rwol tal-Parlament Ewropew.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (12.4.2017)

for the Committee on Foreign Affairs, the Committee on Development and the Committee on Budgets

proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u li jistabbilixxi Garanzija EFSD u Fond ta’ Garanzija EFSD 15;

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Rapporteur (għal opinjoni): Indrek Tarand

EMENDI

The Committee on Budgetary Control calls on the Committee on Foreign Affairs, the Committee on Development and the Committee on Budgets, as the committees responsible, to take into account the following amendments:

Emenda     1

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Il-Pjan ta' Investiment Estern (EIP) ambizzjuż tal-Unjoni huwa meħtieġ sabiex jappoġġja l-investimenti li jibdew fl-Afrika u fil-Viċinat tal-Unjoni bħala mezz biex jippromwovi l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli ("l-Aġenda 2030") tan-Nazzjonijiet Uniti, kif ukoll l-impenji skont il-Politika Ewropea tal-Viċinat, li ġiet riveduta riċentament, sabiex b'hekk jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni. Huwa għandu jikkontribwixxi wkoll għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 21).

(1)  Il-Pjan ta' Investiment Estern (EIP) ambizzjuż tal-Unjoni huwa meħtieġ sabiex jappoġġja l-investimenti li jibdew fl-Afrika u fil-Viċinat tal-Unjoni bħala mezz biex jippromwovi l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli ("l-Aġenda 2030") tan-Nazzjonijiet Uniti, kif ukoll l-impenji skont il-Politika Ewropea tal-Viċinat, li ġiet riveduta riċentament, sabiex b'hekk jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni. Huwa għandu jikkontribwixxi wkoll għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 21).

Emenda     2

Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  L-EIP għandu jinkorpora l-impenn tal-Unjoni skont l-Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp. Huwa għandu jippermetti wkoll lill-investituri Ewropej u lill-kumpaniji privati, inklużi intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, jipparteċipaw b'mod aktar effettiv għall-iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi msieħba.

(2)  L-EIP għandu jinkorpora l-impenn tal-Unjoni skont l-Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp. It should also allow European investors and private companies, in particular small and medium-sized enterprises, to contribute more effectively to sustainable development in partner countries, with the emphasis very much on 'sustainable'.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  L-EIP għandu jipprovdi pakkett finanzjarju integrat li jiffinanzja l-investimenti li jibdew fir-reġjuni tal-Afrika għal pajjiżi li huma firmatarji għall-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku fuq naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq in-naħa l-oħra, li ġie ffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000 u l-pajjiżi tal-Viċinat, sabiex b'hekk jinħolqu opportunitajiet ta' tkabbir u impjiegi, tiġi massimizzata l-addizzjonalità, jiġu pprovduti prodotti innovattivi u jinġabru fondi mis-settur privat.

(4)  The EIP should provide an integrated financial package to finance investments starting in regions of Africa for countries that are signatories to the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000 (the ACP-EC Partnership Agreement) and the Neighbourhood countries. This should provide additional growth and employment opportunities, maximise additionality and help deliver   innovative products, by encouraging the use of additional private-sector funds, promoting sustainable development and a circular economy. A balanced geographical approach should be ensured so that all signatories to the ACP-EC Partnership Agreement and all Neighbourhood countries have a fair chance to access funding under the EIP.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 4 a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  In the light of the findings of the European Court of Auditors1a regarding the use of blending in the external relations of the Union, which highlighted the fact that for nearly half of the projects examined there was insufficient evidence to conclude that the grants were justified, and that for a number of those cases there were indications that the investments would have been made without the Union contribution, it is paramount that blending should only be used where the Commission can clearly demonstrate its added value.

 

____________

 

1a ECA special report No 16/2014 “The effectiveness of blending regional investment facility grants with financial institution loans to support EU external policies”.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Barra minn hekk, l-EFSD għandu jopera bħala "one-stop-shop" sabiex jirċievi proposti ta' finanzjament mingħand istituzzjonijiet finanzjarji u investituri pubbliċi jew privati u jagħti firxa wiesgħa ta' appoġġ finanzjarju għall-investimenti eliġibbli. Il-Garanzija tal-EFSD għandha tkun appoġġjata mill-Fond ta' Garanzija tal-EFSD. L-EFSD għandu juża strumenti innovattivi biex jappoġġja l-investimenti u jinvolvi lis-settur privat.

(6)  Furthermore, the EFSD should operate as a 'one-stop-shop', receiving financing proposals from financial institutions and public or private investors, providing guidance and all the necessary information for investors wishing to invest in development activities and delivering a wide range of financial support to eligible investments. Il-Garanzija tal-EFSD għandha tkun appoġġjata mill-Fond ta' Garanzija tal-EFSD. The EFSD should deploy innovative instruments to support investments in sustainable development in partner countries and involve the private sector.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Barra minn hekk, il-Bord Strateġiku għandu jappoġġja lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi gwida strateġika u għanijiet ta' investiment ġenerali. Il-Bord Strateġiku għandu jappoġġja wkoll il-koordinazzjoni u l-koerenza bejn il-pjattaformi reġjonali. Dan għandu jiżgura l-kumplimentarjetà tad-diversi strumenti fl-azzjoni esterna. Il-Bord Strateġiku għandu jkun kopresedut mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà sabiex jiġu żgurati l-konsistenza u l-koerenza mal-għanijiet tal-politika esterna tal-Unjoni u mal-oqfsa ta' sħubija mal-pajjiżi terzi.

(8)  Barra minn hekk, il-Bord Strateġiku għandu jappoġġja lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi gwida strateġika u għanijiet ta' investiment ġenerali. Il-Bord Strateġiku għandu jappoġġja wkoll il-koordinazzjoni u l-koerenza bejn il-pjattaformi reġjonali. This should ensure complementarity and strengthen synergies of the various instruments in external action. Il-Bord Strateġiku għandu jkun kopresedut mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà sabiex jiġu żgurati l-konsistenza u l-koerenza mal-għanijiet tal-politika esterna tal-Unjoni u mal-oqfsa ta' sħubija mal-pajjiżi terzi.

Emenda     7

Proposta għal regolament

Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

8a.  (8a) Il-garanzija ma tridx tintuża biex tiffinanzja proġetti infrastrutturali kbar li għandhom impatt baxx fuq il-ħolqien tal-impjiegi u li għandhom proporzjon tal-ispejjeż u l-benefiċċji b'mod tali li dawn l-investimenti ma jkunux sostenibbli. Il-garanzija jenħtieġ li tiffinanzja b'mod esklużiv proġetti li t-twettiq tagħhom ma tkunx kontroversjali mil-lat ambjentali, finanzjarju u soċjali abbażi ta' valutazzjoni ex-ante fil-fond u indipendenti u analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji xierqa.

Emenda     8

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Sabiex iżidu l-impatt tal-Garanzija tal-EFSD fid-dawl tal-ħtiġijiet fir-reġjuni kkonċernati, l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jipprovdu kontribuzzjonijiet fil-forma ta' garanzija jew flus kontanti. Dawk il-kontribuzzjonijiet jistgħu jiġu assenjati skont ir-reġjun, is-settur jew it-tieqa tal-investiment.

(14)  In order to increase the impact of the EFSD Guarantee in view of the needs to increase investments and funding for projects that contribute to sustainable development and create decent employment opportunities in the regions concerned, Member States should have the possibility of providing contributions in the form of a guarantee or cash. Dawk il-kontribuzzjonijiet jistgħu jiġu assenjati skont ir-reġjun, is-settur jew it-tieqa tal-investiment.

Emenda     9

Proposta għal regolament

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti mill-Garanzija tal-EFSD bil-għan li tiżgura l-kontabbiltà għaċ-ċittadini Ewropej. Ir-rapport għandu jiġi ppubblikat sabiex il-partijiet interessati rilevanti, inkluża s-soċjetà ċivili, ikunu jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta wkoll kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-ġestjoni tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD sabiex jiġu żgurati l-kontabbiltà u t-trasparenza.

(16)  Il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti mill-Garanzija tal-EFSD bil-għan li tiżgura l-kontabbiltà għaċ-ċittadini Ewropej. Ir-rapport għandu jiġi ppubblikat sabiex il-partijiet interessati rilevanti, inkluża s-soċjetà ċivili, ikunu jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta wkoll kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-ġestjoni tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD sabiex jiġu żgurati l-kontabbiltà u t-trasparenza.

Emenda     10

Proposta għal regolament

Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

17a.  In the light of the findings of the European Court of Auditors´ Special Report No 14/20141a, the Commission should annually evaluate the improvement in its management capacities to make the operations of the EFSD more effective and transparent. 

 

____________

 

1a ECA special report No 14/2014 “How do the EU institutions and bodies calculate, reduce and offset their greenhouse gas emissions?”.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-EFSD għandu jikkontribwixxi sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tal-Aġenda 2030, b'enfasi partikolari fuq it-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi, is-setturi soċjo-ekonomiċi u l-appoġġ lill-intrapriżi mikro, żgħar u medji, sabiex b'hekk jindirizza l-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni u jikkontribwixxi għar-riintegrazzjoni sostenibbli tal-migranti li jirritornaw fil-pajjiżi tal-oriġini tagħhom, filwaqt li jimmassimizza l-addizzjonalità, jipprovdi prodotti innovattivi u jattira fondi mis-settur privat.

2.  The EFSD shall contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda with a major focus on the eradication of poverty, on sustainable growth respecting economic, environmental and social rights, on the creation of more and decent jobs, on the creation of a circular economy, on socio-economic sectors, improving access to public services, on climate change mitigation and adaptation, on the involvement of local communities and on the support to micro, small and medium sized enterprises, thus addressing root causes of migration and contributing to sustainable reintegration of returned migrants in their countries of origin while maximising additionality, delivering innovative products and crowding in private sector funds.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Huwa għandu jipprovdi gwida strateġika u jappoġġja lill-Kummissjoni fl-iffissar tal-miri ta' investiment globali fir-rigward tal-użu tal-Garanzija tal-EFSD. Il-bord strateġiku għandu jappoġġja wkoll il-koordinazzjoni u l-koerenza ġenerali bejn il-pjattaformi ta' investiment reġjonali u mal-operazzjonijiet b'mandat ta' self estern ġestiti mill-BEI, inkluża l-inizjattiva ta' reżiljenza tal-BEI.

It shall provide strategic guidance and support the Commission in setting overall investment goals as regards the use of the EFSD Guarantee, the criteria of eligibility of investment to the regional platforms and operating policies and procedures. Il-bord strateġiku għandu jappoġġja wkoll il-koordinazzjoni u l-koerenza ġenerali bejn il-pjattaformi ta' investiment reġjonali u mal-operazzjonijiet b'mandat ta' self estern ġestiti mill-BEI, inkluża l-inizjattiva ta' reżiljenza tal-BEI. The strategic board activity shall be overseen by a steering committee on a permanent basis within the European Parliament.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-bord strateġiku għandu jkun magħmul minn rappreżentanti tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (Rappreżentant Għoli), tal-Istati Membri u tal-BEI. Il-Kummissjoni tista' tistieden kontributuri oħrajn isiru membri tal-bord strateġiku, b'kunsiderazzjoni, fejn xieraq, għall-fehma tal-bord. Il-Pajjiżi Msieħba u organizzazzjonijiet reġjonali rilevanti, il-kontropartijiet eliġibbli u l-Parlament Ewropew jistgħu jingħataw status ta' osservaturi, fejn ikun xieraq. Il-bord strateġiku għandu jkun kopresedut mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli.

2.  The strategic board shall be composed of representatives of the Commission and of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (High Representative), of the Member States, of the European Parliament, of the EIB and of the African and Neighbourhood partner countries. Il-Kummissjoni tista' tistieden kontributuri oħrajn isiru membri tal-bord strateġiku, b'kunsiderazzjoni, fejn xieraq, għall-fehma tal-bord. L-organizzazzjonijiet reġjonali rilevanti u l-partijiet interessati l-oħrajn, bħal pereżempju l-gruppi tas-soċjetà ċivili jistgħu jingħataw status ta' osservaturi, fejn ikun xieraq. Il-bord strateġiku għandu jkun kopresedut mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli. The strategic board shall ensure that a diverse range of stakeholders in partner countries is properly consulted.

Emenda     14

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Unjoni għandha tipprovdi garanzija irrevokabbli u mingħajr kundizzjonijiet fuq l-ewwel talba lill-kontroparti eliġibbli għall-operazzjonijiet ta’ finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament u li jibdew fil-pajjiżi msieħba Afrikani u tal-Viċinat.

1.  After careful consideration of the viability of the project, the Union shall provide an irrevocable and unconditional guarantee on first demand to the eligible counterpart for the financing and investment operations covered by this Regulation starting in the African and Neighbourhood partner countries.

Emenda     15

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-perjodu massimu permess għall-kontropartijiet eliġibbli sabiex jikkonkludu ftehimiet mal-intermedjarji finanzjarji jew mal-benefiċjarji finali għandu jkun ta' erba' snin wara l-konklużjoni tal-ftehim ta' garanzija rilevanti.

(Does not affect the English version.)

Emenda    16

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kriterji ta' eliġibbiltà għall-użu tal-Garanzija tal-EFSD

Kriterji ta' eliġibbiltà u esklużjoni għall-użu tal-Garanzija tal-EFSD

Emenda     17

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment eliġibbli għal appoġġ permezz tal-Garanzija tal-EFSD għandhom ikunu konsistenti u allinjati mal-linji politiċi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-linji politiċi tal-Unjoni dwar l-iżvilupp u l-viċinat, l-istrateġiji u l-linji politiċi tal-pajjiżi msieħba u jimmiraw li jappoġġjaw l-objettivi ġenerali li ġejjin:

1.  L-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment eliġibbli għal appoġġ permezz tal-Garanzija tal-EFSD għandhom ikunu konsistenti u allinjati mal-linji politiċi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-linji politiċi tal-Unjoni dwar l-iżvilupp u l-viċinat, l-istrateġiji u l-linji politiċi tal-pajjiżi msieħba u jimmiraw li jappoġġjaw l-objettivi ġenerali li ġejjin:

Emenda    18

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-a)  achieve the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda;

Emenda    19

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali, b'enfasi partikolari fuq is-sostenibbiltà u l-ħolqien tal-impjiegi (b'mod partikolari għaż-żgħażagħ u n-nisa), sabiex b'hekk jindirizzaw il-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni u jikkontribwixxu għar-riintegrazzjoni sostenibbli tal-migranti li jirritornaw fil-pajjiżi tal-oriġini tagħhom;

(a)  contribute to the eradication of poverty, economic and social development, with particular focus on sustainability and sustainable creation of decent jobs, in particular for youth, women and people at risk of exclusion;

Emenda     20

Proposta għal regolament

Article 8 – paragraph 1 – point b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jimmiraw għal setturi soċjo-ekonomiċi, b'mod partikolari l-infrastruttura, inklużi l-enerġija sostenibbli, l-ilma, it-trasport, it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, l-ambjent, l-infrastruttura soċjali u l-kapital uman, sabiex itejbu l-ambjent soċjo-ekonomiku;

(b)  target socio-economic sectors, in particular infrastructure including sustainable energy, water, transport, information and communications technologies, environment, sustainable use of natural resources and blue growth, social infrastructure, human capital and the circular economy, in order to improve the socio-economic environment, while also taking account of the priorities of the beneficiaries of the EFSD Guarantee;

Emenda     21

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  involve people living in the areas concerned in the planning of the projects funded;

Emenda     22

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  jipprovdu finanzjament lill-intrapriżi mikro, żgħar u medji b'enfasi partikolari fuq l-iżvilupp tas-settur privat;

(c)  provide finance in favour of micro-, small- and medium-sized enterprises with a particular focus on developing a stable local private sector that is viable over time;

Emenda     23

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  not to be in any way linked to non-cooperative jurisdictions as referred to in Article 20;

Emenda     24

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Garanzija tal-EFSD għandha tappoġġja l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment li, b'mod partikolari:

2.  While preventing profiteering and/or monopolisation of services, the EFSD Guarantee shall support financing and investment operations which in particular:

Emenda     25

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  ikunu ekonomikament u finanzjarjament vijabbli, billi jieħdu f'kunsiderazzjoni wkoll l-appoġġ possibbli u l-kofinanzjament mill-imsieħba pubbliċi u privati fil-proġett;

(c)  ikunu ekonomikament u finanzjarjament vijabbli, billi jieħdu f'kunsiderazzjoni wkoll l-appoġġ possibbli u l-kofinanzjament mill-imsieħba pubbliċi u privati fil-proġett;

Emenda    26

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt -1 (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  respect human rights enshrined in international law.

Emenda    27

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  2a. Il-Garanzija tal-EFSD ma għandhiex tappoġġja l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment li,

 

(a)   (a) huma marbuta mas-settur militari jew dak tas-sigurtà

 

(b)   (b) jappoġġaw l-iżvilupp tal-enerġija nukleari

 

(c)   further promote fossil fuel and carbon lock-in;

 

(d)   have significant environmental external costs, especially with large-scale infrastructures;

 

(e)   are in sectors or projects that risk undermining human rights in partner countries, especially those of local and indigenous communities, such as the forced displacement of populations, land grabbing, paramilitary operations or activities in deforested areas. Għandha ssir valutazzjoni tal-impatt ex ante, li tkun disponibbli għall-pubbliku, dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-ambjent, biex jiġu identifikati riskji simili.

 

(f)  are suspected of environmental infringements and damage to society or to local communities, taking the precautionary principle into account.

Emenda     28

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7.  Mill-1 ta' Jannar 2021, jekk, bħala riżultat tat-talbiet għall-ħlas tal-Garanzija tal-EFSD, il-livell ta' riżorsi fil-Fond ta' Garanzija jaqa' taħt il-50 % tar-rata ta' proviżjonament imsemmija fil-paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar miżuri eċċezzjonali li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex jalimentaw il-Fond ta' Garanzija tal-EFSD.

7.  From 1 January 2021, if, as a result of calls on the EFSD Guarantee, the level of resources in the Guarantee Fund falls below 50% of the provisioning rate referred to in paragraph 5, the Commission shall submit a report on:

 

(a)   the cause of the shortfall, with detailed explanations; kif ukoll

 

(b)   should it be deemed necessary, any exceptional measures that may be required to replenish the EFSD Guarantee Fund.

Emenda    29

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport annwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operazzjoni ta' finanzjament u investiment koperta mill-Garanzija tal-EFSD. Dan ir-rapport għandu jsir pubbliku. Huwa għandu jinkludi l-elementi li ġejjin:

1.  Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport annwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operazzjoni ta' finanzjament u investiment koperta mill-Garanzija tal-EFSD. Dan ir-rapport għandu jsir pubbliku. Huwa għandu jinkludi l-elementi li ġejjin li għandhom jiġu ppreżentati f'format speċifiku għall-pajjiż:

Emenda    30

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment fil-livell operattiv u koperti mill-Garanzija tal-EFSD, fil-livelli settorjali, nazzjonali u reġjonali u l-konformità tagħhom ma' dan ir-Regolament;

(a)  an independent assessment of the financing and investment operations in operation and covered by the EFSD Guarantee, sector, country and regional levels and their compliance with this Regulation, in particular with the principle of additionality;

Emenda     31

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  an assessment of the achievements of overall investment goals set up by the strategic board pursuant to Article 5;

Emenda    32

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ab)  an assessment of the overall contribution to achieving the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda;

Emenda    33

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ac)  (-aa) valutazzjoni tas-sehem ta' finanzjament iddedikat għal operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment b'rilevanza għall-impenji tal-UE dwar l-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza fl-enerġija u t-tibdil fil-klima;

Emenda    34

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ad (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ad)  an assessment of the quality of the operations covered by the EFSD Guarantee and their related risk exposure, either political, operational or financial;

Emenda    35

Proposta għal regolament

Article 15 – paragraph 1 – point b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  valutazzjoni tal-valur miżjud, il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-settur privat, il-prestazzjonijiet stmati u reali u r-riżultati u l-impatt tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti mill-Garanzija tal-EFSD fuq bażi aggregata, inkluż l-impatt fuq il-ħolqien tal-impjiegi;

(b)  valutazzjoni tal-valur miżjud, il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-settur privat, il-prestazzjonijiet stmati u reali u r-riżultati u l-impatt tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti mill-Garanzija tal-EFSD fuq bażi aggregata, inkluż l-impatt fuq il-ħolqien tal-impjiegi;

Emenda     36

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  valutazzjoni tal-valur miżjud tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-kontropartijiet eliġibbli, u tar-riskju aggregat assoċjat ma' dawk l-operazzjonijiet;

(f)  valutazzjoni tal-valur miżjud tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-kontropartijiet eliġibbli, u tar-riskju aggregat assoċjat ma' dawk l-operazzjonijiet;

Emenda     37

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  informazzjoni dettaljata dwar it-talbiet għall-ħlas tal-Garanzija tal-EFSD, it-telf, il-qligħ, l-ammonti rkuprati u kwalunkwe pagamenti oħrajn riċevuti;

(g)  detailed information on calls on the EFSD Guarantee, losses, returns, amounts recovered and any other payments received as well as an indication of the risks of future calls on the EFSD Guarantee;

Emenda    38

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Sal-31 ta' Diċembru 2020, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-funzjonament tal-EFSD. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-rapport ta' evalwazzjoni tagħha, li jkun fih evalwazzjoni indipendenti tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dan ir-rapport għandu jiġi ppreżentat mill-Kummissjoni mingħajr dewmien f'każ li l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment approvati jassorbu l-ammont sħiħ tal-Garanzija tal-EFSD disponibbli qabel it-30 ta' Ġunju 2020.

1.  Sal-31 ta' Diċembru 2020, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-funzjonament tal-EFSD. The Commission shall submit its evaluation report to the European Parliament and the Council, containing an independent evaluation of the application of this Regulation, including an assessment of the impact and results of the EFSD. Dan ir-rapport għandu jiġi ppreżentat mill-Kummissjoni mingħajr dewmien f'każ li l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment approvati jassorbu l-ammont sħiħ tal-Garanzija tal-EFSD disponibbli qabel it-30 ta' Ġunju 2020.

Emenda    39

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Sal-31 ta' Diċembru 2020 u kull tliet snin wara, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-użu tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD. Il-Kummissjoni għandha tissottometti r-rapport ta' evalwazzjoni tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dak ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu jkun akkumpanjat minn opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri.

2.  Sal-31 ta' Diċembru 2020 u kull tliet snin wara, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-użu tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD. Il-Kummissjoni għandha tissottometti r-rapport ta' evalwazzjoni tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dak ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu jkun akkumpanjat minn opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-ġestjoni tal-fond ta' garanzija tal-EFSD u l-effikaċja u l-addizzjonalità tal-operazzjonijiet tal-EFSD. Where adjustments to the EFSD Guarantee Fund are deemed necessary or in the event that the EFSD Guarantee Fund is extended beyond 2020, that evaluation report shall be accompanied by a legislative proposal to amend this Regulation accordingly.

Emenda    40

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

F'konformità mal-linji politiċi dwar it-trasparenza u l-prinċipji ġenerali tal-Unjoni dwar l-aċċess għad-dokumenti u l-informazzjoni, il-kontropartijiet eliġibbli għandhom jippubblikaw fuq is-siti elettroniċi tagħhom informazzjoni relatata mal-operazzjonijiet kollha ta' finanzjament u investiment koperti mill-Garanzija tal-EFSD skont dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-mod li bih dawk l-operazzjonijiet jikkontribwixxu għar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

Extensive minutes of the meetings of the Strategic Board shall be published without delay. Jeħtieġ li t-tabella tal-indikaturi tkun disponibbli għall-pubbliku ladarba tiġi approvata operazzjoni taħt il-garanzija. F'konformità mal-linji politiċi dwar it-trasparenza u l-prinċipji ġenerali tal-Unjoni dwar l-aċċess għad-dokumenti u l-informazzjoni, il-kontropartijiet eliġibbli għandhom jippubblikaw fuq is-siti elettroniċi tagħhom informazzjoni relatata mal-operazzjonijiet kollha ta' finanzjament u investiment koperti mill-Garanzija tal-EFSD skont dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-mod li bih dawk l-operazzjonijiet jikkontribwixxu għar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

Emenda     41

Proposta għal regolament

Artikolu 17 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 17a

 

The eligible counterparts shall also facilitate access to information on the legal bases that exist and shall strategically publicise financing and investment operations in order to bring the Fund’s activities closer to citizens, public opinion and possible private investors.

Emenda    42

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-awditjar estern tal-attivitajiet imwettqa f'konformità ma' dan ir-Regolament għandu jitwettaq mill-Qorti tal-Awdituri f'konformità mal-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

1.  1. L-awditjar estern tal-attivitajiet imwettqa f'konformità ma' dan ir-Regolament għandu jitwettaq mill-Qorti tal-Awdituri f'konformità mal-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u għalhekk huwa soġġett għall-proċedura ta' kwittanza skont l-Artikolu 319 tat-TFUE.

Emenda    43

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Għall-fini tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-Qorti tal-Awdituri għandha, fuq talba tagħha u f'konformità mal-Artikolu 287(3) tat-TFUE, tingħata aċċess għal kwalunkwe dokument jew informazzjoni li tkun teħtieġ biex twettaq il-kompitu tagħha.

2.  Għall-fini tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-Qorti tal-Awdituri għandha, fuq talba tagħha u f'konformità mal-Artikolu 287(3) tat-TFUE, tingħata aċċess għal kwalunkwe dokument jew informazzjoni li tkun teħtieġ biex twettaq il-kompitu tagħha.

Emenda    44

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  By 30 June 2020 and every three years thereafter, the Court of Auditors shall publish a special report on the use of the EFSD Guarantee Fund and on the efficiency and effectiveness of the EFSD.

Emenda     45

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni jew il-kontropartijiet eliġibbli għandhom jinnotifikaw lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) minnufih u jipprovdulu l-informazzjoni meħtieġa meta, fi kwalunkwe stadju tat-tħejjija, tal-implimentazzjoni jew tal-għeluq tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament, ikollhom raġunijiet għala jissuspettaw li hemm frodi, korruzzjoni, ħasil ta' flus jew kwalunkwe attività illegali oħra li tista' taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

1.  If at any stage of the preparation, implementation or closure of financing and investment operations covered by this Regulation the Commission has grounds for suspecting fraud, corruption, money laundering or any other illegal activity that may affect the financial interests of the Union, they or their eligible counterparts shall immediately notify the European Anti-Fraud Office (OLAF) and provide it with all necessary information to enable a full and thorough investigation to be carried out.

Emenda    46

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-OLAF jista' jwettaq investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 u fir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, bil-ħsieb li jiġi stabbilit jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni, ħasil ta' flus jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'rabta ma' kwalunkwe operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament. L-OLAF jista' jibgħat kwalunkwe informazzjoni miksuba matul il-kors tal-investigazzjonijiet tiegħu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati.

L-OLAF jista' jwettaq investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 u fir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, bil-ħsieb li jiġi stabbilit jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni, ħasil ta' flus jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'rabta ma' kwalunkwe operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament. L-OLAF jista' jibgħat kwalunkwe informazzjoni miksuba matul il-kors tal-investigazzjonijiet tiegħu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati.

Emenda     47

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fejn tali attivitajiet illegali jiġu pprovati, il-kontropartijiet eliġibbli għandhom jagħmlu sforzi ta' rkupru fir-rigward tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment koperti minn dan ir-Regolament u li huma kkonċernati minn tali attivitajiet.

Where such illegal activities are proven, the eligible counterparts shall undertake recovery efforts with respect to its financing and investment operations covered by this Regulation that are concerned by such activities, and shall also provide to the relevant authorities all information needed for investigation and possible prosecution.

Emenda     48

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tagħhom, il-kontropartijiet eliġibbli ma għandhom jappoġġjaw l-ebda attività li titwettaq għal finijiet illegali, inklużi l-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu, il-kriminalità organizzata, il-frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa, il-korruzzjoni u l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Il-kontropartijiet eliġibbli ma għandhom jipparteċipaw fl-ebda operazzjoni ta' finanzjament jew investiment permezz ta' veikolu li jkun jinsab f'ġurisdizzjoni li ma tikkooperax, f'konformità mal-politika tagħhom lejn ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx jew li huma rregolamentati b'mod dgħajjef abbażi tal-linji politiċi tal-Unjoni, tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi jew tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja.

1.  In their financing and investment operations, the eligible counterparts shall not support any activities carried out for illegal purposes, including (but not limited to) money laundering, terrorist financing, organised crime, tax fraud and tax evasion, corruption, fraud or other activities affecting the financial interests of the Union. Il-kontropartijiet eliġibbli ma għandhom jipparteċipaw fl-ebda operazzjoni ta' finanzjament jew investiment permezz ta' veikolu li jkun jinsab f'ġurisdizzjoni li ma tikkooperax, f'konformità mal-politika tagħhom lejn ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx jew li huma rregolamentati b'mod dgħajjef abbażi tal-linji politiċi tal-Unjoni, tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi jew tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja.

Emenda    49

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tagħha, il-kontroparti eliġibbli għandha tapplika l-prinċipji u l-istandards stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-fini tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u, b'mod partikolari, fir-Regolament (UE) 2015/847 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u fid-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill . Il-kontropartijiet eliġibbli għandhom jagħmlu kemm il-finanzjament dirett kif ukoll il-finanzjament permezz ta' intermedjarji skont dan ir-Regolament kontinġenti fuq id-divulgazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849.

2.  Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tagħha, il-kontroparti eliġibbli għandha tapplika l-prinċipji u l-istandards stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-fini tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u, b'mod partikolari, fir-Regolament (UE) 2015/847 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u fid-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill . Il-kontropartijiet eliġibbli għandhom jagħmlu kemm il-finanzjament dirett kif ukoll il-finanzjament permezz ta' intermedjarji skont dan ir-Regolament kontinġenti fuq id-divulgazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u t-twaqqif tal-Garanzija tal-EFSD u tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD

Referenzi

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Kumitati responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

CONT

1.12.2016

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Indrek Tarand

15.11.2016

Rule 55 – Joint committee procedure

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

       

16.2.2017

Eżami fil-kumitat

22.3.2017

 

 

 

Data tal-adozzjoni

12.4.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

18

2

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

18

+

ALDE

PPE

S&D

GREENS

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

PPE

Jonathan Arnott

Joachim Zeller

3

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u t-twaqqif tal-Garanzija tal-EFSD u tal-Fond ta’ Garanzija tal-EFSD

Referenzi

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

14.9.2016

 

 

 

Kumitati responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA

27.10.2016

CONT

1.12.2016

ECON

27.10.2016

LIBE

27.10.2016

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

INTA

12.10.2016

ECON

12.10.2016

LIBE

4.10.2016

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Eduard Kukan

11.10.2016

Doru-Claudian Frunzulică

11.10.2016

Eider Gardiazabal Rubial

11.10.2016

 

Artikolu 55 – Proċedura b’kumitati konġunti

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

       

       

16.2.2017

Eżami fil-kumitat

28.2.2017

8.3.2017

21.3.2017

11.4.2017

Data tal-adozzjoni

24.4.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

75

9

5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck

Data tat-tressiq

25.4.2017


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

75

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala

Verts/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana

9

-

ECR

Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos

5

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy

Key to symbols:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Avviż legali - Politika tal-privatezza