Procedure : 2016/0281(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0170/2017

Ingediende teksten :

A8-0170/2017

Debatten :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Stemmingen :

PV 06/07/2017 - 11.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0311

VERSLAG     ***I
PDF 955kWORD 133k
25.4.2017
PE 599.835v02-00 A8-0170/2017

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Commissie buitenlandse zaken

Commissie ontwikkelingssamenwerking

Begrotingscommissie

Rapporteurs:  Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial

(Gezamenlijke commissieprocedure – Artikel 55 van het Reglement)

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie begrotingscontrole
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0586),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 209, lid 1, en artikel 212, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0377/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien de gezamenlijke vergaderingen van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie overeenkomstig artikel 55 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie en het advies van de Commissie begrotingscontrole (A8‑0170/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Het ambitieuze externe investeringsplan (EIP) van de Unie is nodig om investeringen te ondersteunen in Afrika en de nabuurschap van de Unie als een middel om de duurzameontwikkelingsdoelstellingen te bevorderen van de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (hierna "de agenda 2030" genoemd) alsook de verbintenissen uit hoofde van het recentelijk herziene Europese nabuurschapsbeleid, om aldus de onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken. Het EIP moet ook bijdragen tot de uitvoering van klimaatovereenkomst van Parijs (COP 21).

(1)  Het ambitieuze externe investeringsplan (EIP) van de Unie heeft tot doel investeringen te ondersteunen in Afrika en de nabuurschap van de Unie als een middel om bij te dragen tot de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (hierna "de agenda 2030" genoemd), met name de uitbanning van armoede, alsook de verbintenissen uit hoofde van het recentelijk herziene Europese nabuurschapsbeleid. Door te investeren in Afrika en de nabuurschap van de Unie wordt een bijdrage geleverd om de migratiedruk als gevolg van armoede, conflicten, instabiliteit, onderontwikkeling, ongelijkheid, schendingen van de mensenrechten, bevolkingsgroei, werkloosheid en een gebrek aan economische kansen, alsook klimaatverandering, aan te pakken, in aanvulling op de partnerschapskaders met derde landen. Het EIP moet ook bijdragen tot de uitvoering van de klimaatovereenkomst van Parijs (COP 21).

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Het EIP moet ook de verbintenis van de Unie in het kader van de Addis Abeba-actieagenda voor financiering van ontwikkeling omvatten. Daarnaast moet het EIP Europese investeerders en particuliere ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, in staat stellen op meer efficiënte wijze deel te nemen aan de duurzame ontwikkeling in partnerlanden.

(2)  Het EIP moet ook de verbintenis van de Unie in het kader van de Addis Abeba-actieagenda voor financiering van ontwikkeling en de beginselen van ontwikkelingsdoeltreffendheid en beleidscoherentie voor ontwikkeling zoals bedoeld in artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) omvatten. Daarnaast moet het EIP investeerders en particuliere ondernemingen, met name micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, in staat stellen op meer efficiënte wijze bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling in partnerlanden, in overeenstemming met het ontwikkelings- en nabuurschapsbeleid van de Unie.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Het EFDO dient bij te dragen aan de tenuitvoerlegging van de agenda 2030, waarin wordt erkend dat internationale migratie een multidimensionale realiteit is die van groot belang is voor de ontwikkeling van de landen van herkomst, doorreis of bestemming, en vraagt om een samenhangend en allesomvattend antwoord, terwijl tegelijkertijd wordt onderstreept dat migranten een bijdrage kunnen leveren aan inclusieve groei en duurzame ontwikkeling.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Dit spoort met de algehele strategie van de Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid waarbij uitdagingen zoals migratie en weerbaarheid in het algemene buitenlandse beleid van de EU worden geïntegreerd en gezorgd wordt voor samenhang en synergieën met het ontwikkelings- en nabuurschapsbeleid van de EU.

(3)  Dit spoort met de algehele strategie van de Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid waarbij uitdagingen zoals migratie en weerbaarheid in het algemene buitenlandse beleid van de EU worden geïntegreerd en ervoor wordt gezorgd dat het externe beleid van de Unie volledig aansluit bij de doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid en er synergieën worden bewerkstelligd met het ontwikkelings- en nabuurschapsbeleid van de EU. Dit spoort tevens met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de internationale mensenrechtenwetgeving en zorgt voor een op mensenrechten gebaseerde aanpak van gedwongen verplaatsing en irreguliere migratie.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het EIP moet voorzien in een geïntegreerd financieringspakket voor de financiering van investeringen in Afrikaanse regio's voor landen die partij zijn bij de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 200022, en de landen uit de nabuurschap, waarbij kansen voor groei en werkgelegenheid worden gecreëerd, de additionaliteit wordt gemaximaliseerd, innovatieve producten tot stand komen en middelen uit de particuliere sector worden aangetrokken.

(4)  Als onderdeel van het EIP moet het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) voorzien in een geïntegreerd financieringspakket voor het aantrekken en financieren van investeringen ter stimulering van duurzame en inclusieve economische en sociale ontwikkeling en ter bevordering van de sociaal-economische veerkracht van partnerlanden, in combinatie met het maximaliseren van de additionaliteit, het aanpakken van marktfalen en suboptimale investeringssituaties en het aantrekken van middelen uit de particuliere sector. Het optreden van het EFDO moet zich duidelijk onderscheiden van en complementair zijn aan andere ondersteuning, in het bijzonder de verrichtingen van de Europese Investeringsbank (EIB) in het kader van het mandaat voor externe leningen en het initiatief voor economische veerkracht, en de ACS-investeringsfaciliteit. De EFDO-verrichtingen dienen tevens complementair te zijn aan de bestaande activiteiten van andere in aanmerking komende financiële instellingen en lacunes in de investeringen op te vullen waaraan zij momenteel niet toekomen.

__________________

 

22 PB L 317 van 15.12.2000, laatstelijk gewijzigd bij PB L 287 van 4.11.2010.

 

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Betrokkenheid van de particuliere sector bij de samenwerking tussen de EU en partnerlanden middels het EFDO moet resulteren in meetbare en aanvullende ontwikkelingseffecten, zonder verstoring van de markt, en moet kostenefficiënt zijn en stoelen op wederzijdse verantwoordingsplicht en het delen van de risico's en de kosten. Deze betrokkenheid moet gebaseerd zijn op instemming met internationaal overeengekomen richtsnoeren en beginselen, waaronder de beginselen inzake verantwoord investeren en de VN-richtsnoeren inzake het bedrijfsleven en mensenrechten, en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter)  Het EFDO moet de creatie van fatsoenlijke banen, economische kansen en ondernemerschap alsmede groene en inclusieve groei in de hand werken en zich in het bijzonder richten op gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en jongeren in overeenstemming met het genderactieplan 2016-2020 van de Unie, en tegelijkertijd de rechtsstaat, goed bestuur, de mensenrechten alsook het rechtvaardige gebruik van en de rechtvaardige toegang tot natuurlijke hulpbronnen versterken.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Om de politieke verbintenissen van de EU op het vlak van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en verzachting van en aanpassing aan de klimaatverandering na te komen, moet ten minste 35 % van de financiering uit hoofde van het EFDO worden besteed aan financierings- en investeringsverrichtingen die voor deze sectoren van alomvattend belang zijn, zodat een bijdrage wordt geleverd aan de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quinquies)  Het optreden uit hoofde van deze verordening moet zo worden vormgegeven dat aan de criteria voor officiële ontwikkelingshulp van de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO wordt voldaan, met inachtneming van de bijzonderheden van de ontwikkeling van de particuliere sector, en dat officiële ontwikkelingshulp met name aan de minst ontwikkelde landen wordt toegekend, teneinde te bewerkstelligen dat 50 % van de officiële ontwikkelingshulp van de Unie in de nabije toekomst bij de minst ontwikkelde landen terechtkomt.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 sexies)  Technische bijstand voor partnerlanden moet de tweede pijler van het EIP vormen. In dit kader moet de Commissie de bijstand uitbreiden om partnerlanden te helpen bij het aantrekken van investeringen door projecten beter voor te bereiden en onder de aandacht te brengen, een groter aantal subsidiabele projecten te ontwikkelen en deze bij internationale investeerders bekend te maken. Er moet een webportaal voor het project worden opgezet, in de vorm van een openbaar toegankelijke en gebruikersvriendelijke databank, om voor elk project relevante informatie te verschaffen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 septies)  De derde pijler van het EIP moet bestaan uit het verbeteren van het investerings- en het algemene beleidsklimaat in partnerlanden. In het kader van de bestaande politieke betrekkingen tussen de Unie en partnerlanden moeten de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de "hoge vertegenwoordiger") beleidsdialogen voeren en zich daarbij richten op het tot stand brengen van rechtskaders, beleidslijnen en instellingen die bijdragen tot economische stabiliteit, duurzame investeringen en inclusieve groei. Deze beleidsdialogen moeten onder andere gaan over de bestrijding van corruptie, georganiseerde misdaad en illegale geldstromen, goed bestuur, de inclusie van de lokale markten, de bevordering van ondernemerschap en lokale ondernemingsvormen, respect voor mensenrechten en de rechtsstaat, alsook beleid dat rekening houdt met de genderdimensie.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) moet worden samengesteld uit regionale investeringsplatforms, die financiering afkomstig van bestaande blendingfaciliteiten en de EFDO-garantie combineren. De bestaande blendingfaciliteiten voor Afrika zijn opgezet bij Besluit C(2015)5210 van de Commissie en voor de nabuurschap bij Uitvoeringsbesluit C(2016)3436 van de Commissie. Elk regionaal investeringsplatform moet beschikken over een operationele raad die de Commissie bijstaat bij het afbakenen van regionale en sectorale investeringsdoelstellingen, regionale, sectorale en thematische investeringsvensters, adviezen opstelt over blendingverrichtingen en de inzet van de EFDO-garantie bespreekt in overeenstemming met de af te bakenen investeringsvensters.

(5)  Het EFDO moet worden samengesteld uit regionale investeringsplatforms, die financiering afkomstig van bestaande blendingfaciliteiten en de EFDO-garantie combineren. De regionale investeringsplatforms moeten worden opgericht door de bestaande, op grond van besluiten van de Commissie opgezette blendingfaciliteiten om te vormen. De regionale investeringsplatforms voor Afrika en voor de nabuurschap moeten eerst worden opgericht. Het geografische toepassingsgebied van het EFDO moet middels een gedelegeerde handeling kunnen worden uitgebreid. Elk regionaal investeringsplatform moet beschikken over een operationele raad die de Commissie bijstaat bij het afbakenen van en het toezicht houden op regionale en sectorale investeringsdoelstellingen, regionale, sectorale en thematische investeringsvensters, adviezen opstelt over blendingverrichtingen en de inzet van de EFDO-garantie bespreekt in overeenstemming met de af te bakenen investeringsvensters.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Gezien de bevindingen van de Rekenkamer1 bis met betrekking tot het combineren van subsidies met leningen ter ondersteuning van de externe betrekkingen van de EU, waarin werd onderstreept dat bij bijna de helft van de onderzochte projecten onvoldoende kon worden aangetoond dat de subsidies gerechtvaardigd waren, en dat er bij enkele van deze projecten aanwijzingen waren dat de investeringen ook zonder de bijdrage van de Unie zouden zijn gedaan, is het van essentieel belang dat subsidies alleen met leningen van financiële instellingen worden gecombineerd als de Commissie de meerwaarde ervan duidelijk kan aantonen.

 

____________

 

1 bis Speciaal verslag nr. 16/2014 van de Europese Rekenkamer: "De doeltreffendheid van het combineren van subsidies uit de regionale investeringsfaciliteiten met leningen van financiële instellingen ter ondersteuning van het externe beleid van de EU".

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter)  Het EFDO moet in al zijn geledingen volledige inzet en eerbied aan de dag leggen voor de mensenrechten en gelijke behandeling in de ontvangende landen alsook van alle actoren die bij de financiële en investeringsactiviteiten betrokken zijn.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Voorts moet het EFDO fungeren als één loket voor het ontvangen van financieringsvoorstellen van financiële instellingen en openbare of particuliere investeerders en het ter beschikking stellen van een breed gamma van financiële ondersteuning aan in aanmerking komende investeringen. De EFDO-garantie moet worden gedekt door het EFDO-garantiefonds. Het EFDO moet innovatieve instrumenten inzetten met het oog op de ondersteuning van investeringen en betrokkenheid van de particuliere sector.

Schrappen

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Coördinatie en samenhang van het EFDO met het EIB-mandaat voor externe leningen, zoals vastgesteld in Besluit [vast te stellen], met inbegrip van het EIB-weerbaarheidsinitiatief en de ACS-investeringsfaciliteit23 moeten worden gewaarborgd door de strategische raad van het EFDO.

(7)  Er moet een strategische raad van het EFDO worden opgericht om de Commissie te helpen bij het formuleren van strategische richtsnoeren en algemene investeringsdoelstellingen, alsook om voor een passende en gediversifieerde geografische en thematische dekking van de investeringsvensters te zorgen. De strategische raad moet tevens ondersteuning geven aan de algemene coördinatie, complementariteit en samenhang tussen de regionale investeringsplatforms, tussen de drie pijlers van het EIP, tussen het EIP en de andere inspanningen van de Unie inzake migratie, en met de externe financieringsinstrumenten en trustfondsen van de Unie, met het Europese Investeringsbank‑mandaat voor externe leningen, met inbegrip van het EIB-weerbaarheidsinitiatief, en met de ACS-investeringsfaciliteit23.

__________________

__________________

23 Bijlage II bij de overeenkomst van Cotonou.

23 Bijlage II bij de overeenkomst van Cotonou.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Voorts moet de strategische raad de Commissie ondersteunen bij het vaststellen van strategische aansturing en algemene investeringsdoelstellingen. Daarnaast moet de strategische raad de coördinatie en samenhang tussen de regionale platforms ondersteunen. Hiermee moet de complementariteit van de verscheidene instrumenten op het vlak van het extern optreden worden gegarandeerd. De strategische raad moet worden voorgezeten door de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid om te zorgen voor de consistentie en coherentie tussen de externe beleidsdoelstellingen van de Unie en de partnerschapskaders met derde landen.

(8)  De strategische raad moet worden voorgezeten door de Commissie en de hoge vertegenwoordiger om te zorgen voor de consistentie en coherentie met de externe beleidsdoelstellingen van de Unie, in het bijzonder de centrale ontwikkelingsdoelstellingen van de Unie, de bestaande strategieën en instrumenten, de partnerschapskaders met derde landen, en de andere inspanningen van de Unie voor de aanpak van de onderliggende oorzaken van migratie, alsook voor eerbiediging van de verbintenissen inzake beleidscoherentie voor ontwikkeling. Het Europees Parlement moet als vaste waarnemer deelnemen aan de strategische raad om de uitoefening van zijn recht op en verplichting tot toezicht op de tenuitvoerlegging van het EFDO te waarborgen.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  De Commissie en de EIB moeten een overeenkomst sluiten waarin de voorwaarden van hun samenwerking bij het beheer van de EFDO-garantie worden gespecificeerd en deze voorleggen aan de strategische raad.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 ter)  Het EFDO moet fungeren als één loket, voor het ontvangen van financieringsvoorstellen van financiële instellingen en openbare of particuliere investeerders en het ter beschikking stellen van een breed gamma van financiële ondersteuning aan in aanmerking komende investeringen die leiden tot duurzame en inclusieve economische, sociale en ecologische ontwikkeling. De EFDO-garantie moet worden gedekt door het EFDO-garantiefonds.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 quater)  Het EFDO moet belemmeringen voor particuliere investeringen elimineren en innovatieve instrumenten inzetten om investeringen te ondersteunen en de toegang tot financiering van binnen- en buitenlandse investeerders te vergemakkelijken, in het bijzonder voor plaatselijke bedrijven en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, waarbij het zich met name moet richten op terreinen die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van duurzame ontwikkelingen, en de betrokkenheid van Europese ondernemingen moet bevorderen.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 quinquies)  De EFDO-garantie mag niet worden gebruikt voor de financiering van grote infrastructuurprojecten die een gering effect hebben op het scheppen van werkgelegenheid en die een kosten-batenverhouding hebben die ervoor zorgt dat deze investeringen niet duurzaam zijn. De EFDO-garantie moet uitsluitend worden ingezet voor de financiering van projecten waarvan op basis van een diepgaande, onafhankelijke evaluatie vooraf en een adequate kosten-batenanalyse is vastgesteld dat ze in financieel, sociaal en milieu-opzicht geen negatieve gevolgen hebben.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 sexies)   De delegaties van de Europese Unie in partnerlanden moeten de toegang tot informatie over het EFDO bevorderen en deze informatie actief beschikbaar maken, alsmede de samenhang tussen het gebruik van de EFDO-garantie, het gebruik van gecombineerde financiering uit hoofde van de regionale investeringsplatforms, de verlening van gerichtere technische bijstand en beleidsdialogen in de betrokken landen versterken.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  De EFDO-garantie moet worden verleend aan in aanmerking komende tegenpartijen voor financierings- en investeringsverrichtingen of garantie-instrumenten voor een initiële investeringsperiode tot en met 31 december 2020.

(9)  De EFDO-garantie moet worden verleend aan in aanmerking komende tegenpartijen voor financierings- en investeringsverrichtingen of garantie-instrumenten voor een initiële investeringsperiode tot en met 31 december 2020, met de mogelijkheid tot verlenging als dat noodzakelijk wordt geacht.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)   De EFDO-garantie moet dusdanig worden beheerd dat er een gelijk speelveld voor in aanmerking komende tegenpartijen ontstaat, dat belangenverstrengeling wordt voorkomen en dat ze doeltreffend is, met inachtneming van de doelstelling om middelen uit de particuliere sector aan te trekken teneinde investeringen te financieren en de additionaliteit te maximaliseren.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Om meer resultaten te boeken met de EFDO-garantie in het licht van de behoeften in de desbetreffende regio's, moeten de lidstaten kunnen voorzien in bijdragen in de vorm van een garantie of contanten. Deze bijdragen kunnen specifiek bestemd zijn voor een regio, sector of investeringsvenster.

(14)  Om meer resultaten te boeken met de EFDO-garantie in het licht van de behoeften in de desbetreffende regio's, moeten de lidstaten en de EVA-landen kunnen voorzien in bijdragen in de vorm van een garantie of contanten. Deze bijdragen kunnen specifiek bestemd zijn voor een regio of een bestaand investeringsvenster.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Aangezien de middelen van het EOF kunnen worden ingezet voor de landen die in het kader van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)25 in aanmerking komen, vereist het de toewijzing van een dekking door de EFDO-garantie van ten minste 400 000 000 EUR voor investeringen in de loop van de uitvoeringsperiode van de EFDO-garantie. De EFDO-garantie mag slechts beschikbaar komen wanneer middelen ten belope van 400 000 000 EUR van het 11e EOF aan het EFDO-garantiefonds zijn toegewezen.

(15)  Aangezien de middelen van het EOF kunnen worden ingezet voor de landen die in het kader van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)25 in aanmerking komen, vereist het de toewijzing van een dekking door de EFDO-garantie van ten minste 400 000 000 EUR voor investeringen in de loop van de uitvoeringsperiode van de EFDO-garantie. De EFDO-garantie mag slechts beschikbaar komen wanneer een bijdrage van middelen ten belope van 400 000 000 EUR van het 11e EOF aan het EFDO-garantiefonds is bevestigd. Aangezien de middelen van het EOF dienen te worden ingezet, moet de EFDO-garantie ook gelden voor investeringen op terreinen waaraan de oorspronkelijke middelen waren onttrokken. Verplichtingen om ervoor te zorgen dat EOF-financiering in aanmerking komt voor officiële ontwikkelingshulp, en toekomstige besluiten van de OESO-Commissie voor ontwikkelingsbijstand moeten worden gerespecteerd.

__________________

__________________

25 Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (PB L 210 van 6.8.2013, blz. 1).

25 Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (PB L 210 van 6.8.2013, blz. 1).

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  Aangezien het in de bedoeling ligt de middelen van het Instrument voor Europees nabuurschap, opgericht bij Verordening (EU) nr. 232/2014 van het Europees Parlement en de Raad1 bis, in te zetten, moet een dekking door de EFDO-garantie van ten minste 100 000 000 EUR worden toegewezen voor investeringen in partnerlanden van de nabuurschap gedurende de hele looptijd van de EFDO-garantie.

 

___________________

 

1 bis Verordening (EU) nr. 232/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van het Instrument voor Europees nabuurschap (PB L 77 van 15.3.2014, blz. 27).

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  De Commissie moet jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad verslag uitbrengen over de financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt om verantwoording af te leggen aan de Europese burgers. Het verslag moet openbaar worden gemaakt, teneinde relevante belanghebbende partijen, het maatschappelijk middenveld daaronder begrepen, in staat te stellen hun standpunten naar voren te brengen. Daarnaast moet de Commissie jaarlijks verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad over het beheer van het EFDO-garantiefonds om de verantwoordingsplicht en transparantie te garanderen.

(16)  De Commissie moet jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad verslag uitbrengen en de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU inlichten over de financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt om volledige verantwoording aan de Europese burgers af te leggen en het toezicht en de controle door het Europees Parlement te waarborgen. Het verslag moet openbaar worden gemaakt, teneinde relevante belanghebbende partijen, het maatschappelijk middenveld daaronder begrepen, in staat te stellen hun standpunten naar voren te brengen. Daarnaast moet de Commissie jaarlijks verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad over het beheer van het EFDO-garantiefonds om de verantwoordingsplicht en transparantie te garanderen.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  Teneinde het toezicht op en de verantwoordingsplicht inzake het EFDO en het EIP te waarborgen, kan het Europees Parlement hoorzittingen organiseren als onderdeel van een investeringsdialoog met de Commissie, de hoge vertegenwoordiger, de EIB en andere in aanmerking komende financiële instellingen alsook organisaties uit de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Om rekening te houden met de ervaring die reeds is opgedaan en het EFDO zich verder te laten ontwikkelen, moet de werking van het EFDO en de inzet van het EFDO-garantiefonds door de Commissie worden beoordeeld. De toepassing van deze verordening moet aan een onafhankelijke evaluatie worden onderworpen om na te gaan in welke mate de uitvoering conform is met de rechtsgrondslag, maar ook om de uitvoerbaarheid en toepasbaarheid vast te stellen van de verordening bij de verwezenlijking van de doelstelling ervan.

(17)  Om rekening te houden met de ervaring die reeds is opgedaan en het EFDO zich verder te laten ontwikkelen, moet de werking van het EFDO en de inzet van het EFDO-garantiefonds door de Commissie en externe evaluatoren worden beoordeeld en jaarlijks worden besproken tijdens het overleg met de relevante belanghebbende partijen, waaronder organisaties van het maatschappelijk middenveld. De toepassing van deze verordening moet aan een onafhankelijke evaluatie worden onderworpen om na te gaan in welke mate de uitvoering conform is met de rechtsgrond, maar ook om de uitvoerbaarheid en toepasbaarheid vast te stellen van de verordening bij de verwezenlijking van de doelstelling ervan.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Ter bescherming van de financiële belangen van de Unie, om vast te stellen of er sprake is van fraude, corruptie, witwassen van geld of een andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt en verband houdt met in het kader van deze verordening uitgevoerde financierings- en investeringsverrichtingen, is het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) gemachtigd, in overeenstemming met Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad26, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad27 en Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad28 onderzoeken uit te voeren.

(18)  Ter bestrijding van financiële misdrijven, met name door het opsporen van gevallen van fraude, corruptie en witwassen van geld, en van andere onwettige activiteiten die de financiële belangen van de Unie schaden en verband houden met in het kader van deze verordening uitgevoerde financierings- en investeringsverrichtingen, is het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) gemachtigd, in overeenstemming met Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad26, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad27 en Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad28 onderzoeken uit te voeren.

__________________

__________________

26 Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

26 Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

27 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).

27 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).

28 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).

28 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Teneinde bij te dragen aan de internationale bestrijding van belastingfraude, belastingontduiking en witwassen van geld, mogen de in aanmerking komende tegenpartijen geen activiteiten met illegale doeleinden ondersteunen en mogen zij niet deelnemen aan financierings- of investeringsverrichtingen die worden uitgevoerd door middel van een vehikel dat in een niet-coöperatief rechtsgebied is gevestigd.

(19)  Teneinde bij te dragen aan de internationale bestrijding van belastingfraude, belastingontduiking, fraude, corruptie en witwassen van geld, moet alle financiering via het EFDO op volledig transparante wijze worden verleend. Verder mogen de in aanmerking komende tegenpartijen geen activiteiten met illegale doeleinden ondersteunen noch deelnemen aan financierings- of investeringsverrichtingen die worden uitgevoerd door middel van een vehikel dat in een niet-coöperatief rechtsgebied of een belastingparadijs is gevestigd. De tegenpartijen onthouden zich van ieder gebruik van regelingen voor belastingontwijking of agressieve belastingplanning.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Om de politieke verbintenissen van de EU op het vlak van hernieuwbare energie en klimaatverandering na te komen moet ten minste 20 % van de financiering uit hoofde van het EFDO worden besteed aan financierings- en investeringsverrichtingen die voor deze sectoren van belang zijn,

Schrappen

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 ter)  De gelden die naar ontwikkelingslanden worden overgemaakt, zijn veel belangrijker dan de officiële ontwikkelingshulp. Projecten of instrumenten die het overmaken van gelden vereenvoudigen en de kosten daarvan verminderen, moeten derhalve in aanmerking komen voor financiering uit hoofde van het EFDO.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 quater)  Teneinde rekening te houden met de politieke ontwikkelingen en de behoefte aan optreden van de Unie in de wereld, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen wat betreft de wijziging van de bijlage bij deze verordening waarin de regio's zijn vermeld die voor steun via de EFDO-garantie in aanmerking komen. De bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen moet aan de Commissie worden overgedragen ten aanzien van de opstelling van de lijst van investeringsvensters. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen geschieden in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven1 bis. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

 

__________________

 

1 bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5)  "additionaliteit": het beginsel dat waarborgt dat met de steun van de EFDO-garantie niet wordt beoogd de steun van een lidstaat, particuliere financiering of een andere financiële demarche van de Unie te vervangen en dat steun van de EFDO-garantie erop gericht is een oplossing te bieden voor falende marktwerking en de verdringing van andere openbare of particuliere investeringen te voorkomen.

5)  "additionaliteit": het beginsel dat waarborgt dat het EFDO bijdraagt aan duurzame ontwikkeling middels verrichtingen die marktfalen en sub-optimale investeringssituaties aanpakken, en die zonder steun van het EFDO niet gerealiseerd hadden kunnen worden of niet in dezelfde mate positieve resultaten zouden hebben opgeleverd. Het beginsel vereist ook dat met de EFDO-verrichtingen nieuwe financiering uit de particuliere sector wordt aangetrokken, dat er niet mee wordt beoogd de steun van een lidstaat, particuliere financiering of een andere uniale of internationale financiële demarche te vervangen, en dat de verdringing van andere openbare of particuliere investeringen wordt voorkomen. Het beginsel vereist ook dat projecten die steun van het EFDO ontvangen, in de regel een hoger risicoprofiel hebben dan de investeringsportefeuille die door de in aanmerking komende tegenpartijen wordt ondersteund in het kader van hun normale investeringsbeleid vóór de inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het EFDO heeft als geïntegreerd financieringspakket tot doel door middel van het verstrekken van financieringscapaciteit in de vorm van de subsidies, garanties en andere financiële instrumenten aan in aanmerking komende tegenpartijen investeringen en betere toegang tot financiering in partnerlanden in Afrika en de nabuurschap te ondersteunen.

1.  Het EFDO heeft als geïntegreerd financieringspakket tot doel het bevorderen van duurzame en inclusieve economische en sociale ontwikkeling, en het vergroten van de sociaal-economische veerkracht van partnerlanden door middel van het toekennen van steun voor investeringen en het vergemakkelijken van de toegang tot financiering door middel van het verstrekken van financieringscapaciteit in de vorm van subsidies, garanties en andere financiële instrumenten aan in aanmerking komende tegenpartijen, in partnerlanden in Afrika en de nabuurschap, naast het maximaliseren van de additionaliteit, het aanbieden van innovatieve producten en het aantrekken van financiering uit particuliere bronnen.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het EFDO draagt bij tot de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de agenda 2030 met een specifieke aandacht voor duurzame groei, werkgelegenheidsschepping, sociaal-economische sectoren en de ondersteuning van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen om aldus de onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken en bij te dragen tot de duurzame re-integratie van migranten die terugkeren naar hun land van herkomst, waarbij de additionaliteit wordt gemaximaliseerd, innovatieve producten tot stand komen en middelen uit de particuliere sector worden aangetrokken.

2.  Het EFDO draagt bij tot de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de agenda 2030 en laat zich leiden door de doelstellingen van het externe optreden van de Unie, zoals vermeld in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), en van het beleid van de Unie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, zoals vermeld in artikel 208 VWEU, alsmede de internationaal overeengekomen beginselen inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking, en draagt op die manier bij tot de verwezenlijking van de ontwikkelingsdoelstellingen en het nabuurschapsbeleid van de Unie, met een specifieke aandacht voor de uitbanning van armoede, duurzame en inclusieve groei op de lange termijn, het scheppen van fatsoenlijke werkgelegenheid, sociaal-economische sectoren en de ondersteuning van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen. Hiermee draagt het EFDO onder andere bij tot de aanpak van de specifieke sociaal-economische onderliggende oorzaken van migratie en tot bevordering van de duurzame re-integratie van migranten die terugkeren naar hun land van herkomst, alsook tot het vergroten van de weerbaarheid van doorreis- en gastgemeenschappen.

 

Het EFDO draagt tevens bij tot de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Parijs door te investeren in sectoren die de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering bevorderen.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 3 bis

 

Het EFDO handelt in de regio's en de landen waar het actief is, in overeenstemming met de doelstellingen die in de handelingen van de Unie tot instelling van de relevante externe financieringsinstrumenten zijn vastgesteld, en met de prioriteiten zoals opgenomen in de nationale en regionale programma's, voor zover van toepassing.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het EFDO wordt samengesteld uit regionale investeringsplatforms, die financiering afkomstig van bestaande blendingfaciliteiten en de EFDO-garantie combineren.

1.  Het EFDO wordt samengesteld uit regionale investeringsplatforms, die worden opgericht op basis van de bestaande blendingfaciliteiten van het externe optreden van de Unie en hun blendingverrichtingen en de EFDO-garantie combineren.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het beheer van het EFDO wordt toevertrouwd aan de Commissie.

2.  Het beheer van het EFDO wordt toevertrouwd aan de Commissie. De Commissie werkt voor het operationeel beheer van de EFDO-garantie nauw samen met de EIB, ondersteund door overige daarvoor in aanmerking komende tegenpartijen. Daartoe wordt een technische werkgroep ingesteld.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij het beheer van de EFDO wordt de Commissie bijgestaan door een strategische raad.

Bij het beheer van het EFDO wordt de Commissie geadviseerd door een strategische raad.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Hij voorziet in strategische richtsnoeren en verleent steun aan de Commissie bij de vaststelling van de algemene investeringsdoelen wat betreft het gebruik van de EFDO-garantie. De strategische raad ondersteunt ook de algehele coördinatie en samenhang tussen de regionale investeringsplatforms en met de door de EIB beheerde verrichtingen in het kader van het mandaat voor externe leningen, met inbegrip van het EIB-weerbaarheidsinitiatief.

De strategische raad voorziet in strategische richtsnoeren en verleent steun aan de Commissie bij de vaststelling van de algemene investeringsdoelen wat betreft het gebruik van de EFDO-garantie, alsook bij het toezicht op een passende en gediversifieerde geografische en thematische dekking van investeringsvensters, met bijzondere aandacht voor de minst ontwikkelde landen en voor kwetsbare landen. De strategische raad ziet erop toe dat de EFDO-verrichtingen de verwezenlijking van de strategische prioriteiten van het externe optreden en het ontwikkelinssamenwerkingsbeleid van de Unie ondersteunen en, in het bijzonder, aansluiten bij de leidende beginselen en doelstellingen van de Unie zoals bedoeld in artikel 21 VEU, respectievelijk artikel 208 VWEU.

 

De strategische raad ondersteunt ook de algehele coördinatie, complementariteit en samenhang tussen de regionale investeringsplatforms, tussen de drie pijlers van het EIP, tussen het EIP en de andere inspanningen van de Unie inzake migratie en de uitvoering van de agenda 2030, alsook tussen de externefinancieringsinstrumenten en trustfondsen van de Unie, en met de door de EIB beheerde verrichtingen in het kader van het mandaat voor externe leningen, met inbegrip van het EIB-weerbaarheidsinitiatief en de ACS-investeringsfaciliteit.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De strategische raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (hierna "de hoge vertegenwoordiger" genoemd), de lidstaten en de EIB. Na in voorkomend geval rekening te hebben gehouden met het standpunt van de raad kan de Commissie andere contribuanten uitnodigen om lid te worden van de strategische raad. Aan partnerlanden, de desbetreffende regionale organisaties, de in aanmerking komende tegenpartijen en het Europees Parlement kan in voorkomend geval de status van waarnemer worden verleend. De strategische raad wordt gezamenlijk voorgezeten door de Commissie en de hoge vertegenwoordiger.

2.  De strategische raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Commissie, de hoge vertegenwoordiger, de bijdragende lidstaten en de EIB. Na in voorkomend geval rekening te hebben gehouden met het standpunt van de raad kan de Commissie andere contribuanten uitnodigen om lid te worden van de strategische raad. Het Europees Parlement heeft de status van waarnemer. De door het Europees Parlement aangewezen waarnemers mogen ten volle aan de beraadslagingen deelnemen, maar hebben geen stemrecht. Aan partnerlanden, de desbetreffende regionale organisaties, de in aanmerking komende tegenpartijen en andere belanghebbende partijen kan in voorkomend geval de status van waarnemer worden verleend. De strategische raad wordt gezamenlijk voorgezeten door de Commissie en de hoge vertegenwoordiger.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De strategische raad stelt tijdens zijn eerste bijeenkomst een reglement van orde vast, met inbegrip van details over het aantal vergaderingen die jaarlijks worden gehouden, de stemrechten van zijn leden en de door de Commissie uitgebrachte voortgangsverslagen. De notulen en de agenda van de vergaderingen van de strategische raad worden openbaar gemaakt.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  De strategische raad organiseert regelmatig overleg met de betrokken belanghebbenden over de oriëntatie en de tenuitvoerlegging van het EFDO.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater.  Tijdens de uitvoeringsfase van het EFDO keurt de strategische raad zo snel mogelijk richtsnoeren goed, die worden gepubliceerd en waarin wordt uiteengezet hoe zal worden gewaarborgd dat de verrichtingen van het EFDO in overeenstemming zijn met de doelstellingen en subsidiabiliteitscriteria van artikel 8.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quinquies.  De strategische raad houdt bij het opstellen van zijn strategische adviezen rekening met de ter zake doende resoluties van het Europees Parlement en de besluiten en conclusies van de Raad.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 bis

 

Regionale operationele raden

 

1.  Elk regionaal investeringsplatform beschikt over een operationele raad.

 

2.  De operationele raden ondersteunen de Commissie bij het vaststellen van regionale en sectorale investeringsdoelstellingen en regionale, sectorale en thematische investeringsvensters, en formuleren adviezen over blendingverrichtingen en het gebruik van de EFDO-garantie. Ze verstrekken met name adviezen over toekomstige financieringsvoorstellen, controleren en beoordelen de stroom van projecten, houden de resultaten van projecten tegen het licht en oefenen toezicht uit op de portfolio van goedgekeurde projecten.

 

3.  De operationele raden worden voorgezeten door de Commissie en zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de Commissie, de hoge vertegenwoordiger en de lidstaten als stemgerechtigde leden en, in voorkomend geval, de in aanmerking komende tegenpartijen als waarnemers. Het Europees Parlement heeft de status van waarnemer.

 

4.  De Commissie en de hoge vertegenwoordiger zien toe op de nauwe betrokkenheid van de delegaties van de Europese Unie en de in aanmerking komende tegenpartijen bij de voorbereiding van het werk van de operationele raden.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Unie verleent een onherroepelijke en onvoorwaardelijke garantie op eerste verzoek aan de in aanmerking komende tegenpartij voor de financierings- en investeringsverrichtingen in partnerlanden in Afrika en de nabuurschap die onder deze verordening vallen.

1.  De Unie verleent, na de haalbaarheid van een project zorgvuldig te hebben geëvalueerd, een onherroepelijke en onvoorwaardelijke garantie op eerste verzoek aan de in aanmerking komende tegenpartij voor de financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Met de EFDO-garantie worden financierings- en investeringsverrichtingen in partnerlanden in de in de bijlage opgenomen regio's ondersteund. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlage met de regio's die voor steun via de EFDO-garantie in aanmerking komen.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De maximale termijn waarbinnen de in aanmerking komende tegenpartijen overeenkomsten kunnen sluiten met financiële intermediairs of eindbegunstigden, bedraagt vier jaar na de sluiting van de desbetreffende garantieovereenkomst.

3.  De maximale termijn waarbinnen de in aanmerking komende tegenpartijen overeenkomsten kunnen sluiten met medefinancieringspartners uit de particuliere sector, financiële intermediairs of eindbegunstigden, bedraagt vier jaar na de sluiting van de desbetreffende garantieovereenkomst.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De financierings- en investeringsverrichtingen die in aanmerking komen voor steun via de EFDO-garantie, zijn consistent met en afgestemd op het beleid van de Unie, in het bijzonder met het ontwikkelings- en nabuurschapsbeleid van de Unie, de strategieën en het beleid van de partnerlanden en hebben tot doel de volgende algemene doelstellingen te ondersteunen:

1.  De financierings- en investeringsverrichtingen die in aanmerking komen voor steun via de EFDO-garantie, stroken met het doel van het EFDO zoals bedoeld in artikel 3. Deze verrichtingen zijn consistent met en afgestemd op het beleid van de Unie, in het bijzonder het ontwikkelings- en nabuurschapsbeleid van de Unie, alsook de strategieën en het beleid van de partnerlanden. Bij deze verrichtingen wordt, met het oog op complementariteit met andere initiatieven, rekening gehouden met andere EU- en internationale steun, en met deze verrichtingen worden de volgende doelstellingen ondersteund:

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  bijdragen tot de economische en sociale ontwikkeling, waarbij het accent ligt op duurzaamheid en creatie van banen, vooral voor jongeren en vrouwen, waarbij de onderliggende oorzaken van migratie worden aangepakt en migranten die terugkeren naar hun land van herkomst, kunnen rekenen op duurzame re-integratie;

(a)  bijdragen tot de economische en sociale ontwikkeling en de uitvoering van de agenda 2030, waarbij het accent ligt op armoedebestrijding, duurzaamheid, bevordering van fatsoenlijke werkgelegenheid, economische kansen, vaardigheden en ondernemerschap, en bevordering van, vooral, gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en jongeren, waarbij de specifieke onderliggende oorzaken van migratie worden aangepakt, de weerbaarheid wordt vergroot en ertoe wordt bijgedragen dat migranten die terugkeren naar hun land van herkomst, duurzaam worden gere-integreerd, in combinatie met aandacht voor het versterken van de rechtsstaat, goed bestuur en mensenrechten;

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  zich richten op sociaal-economische sectoren en met name infrastructuur, inclusief energie, water, vervoer, informatie- en communicatietechnologie, milieu, duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en blauwe groei, sociale infrastructuur, menselijk kapitaal richten om het sociaaleconomische klimaat te verbeteren;

(b)  versterken van sociaal-economische sectoren en met name infrastructuur, inclusief hernieuwbare en duurzame energie, water- en afvalbeheer, vervoer, informatie- en communicatietechnologie, alsook milieu, duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, duurzame landbouw en blauwe groei, sociale infrastructuur, menselijk kapitaal, om het sociaal-economische klimaat te verbeteren;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  voorzien in financiering ten voordele van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, met een speciale focus op de ontwikkeling van de particuliere sector;

(c)  voorzien in financiering en steun voor de ontwikkeling van de particuliere en coöperatieve sector, met speciale aandacht voor lokale bedrijven en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, en met name dergelijke bedrijven in de minst ontwikkelde landen en kwetsbare staten, en tegelijkertijd marktfalen verhelpen, marktverstoringen beperken en de betrokkenheid van Europese ondernemingen bevorderen;

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  financieringsinstrumenten verstrekken voor het uit de weg ruimen van knelpunten voor particuliere investeringen, inclusief garanties voor eerste verliezen voor portfoliogaranties aan projecten in de particuliere sector zoals leninggaranties aan kleine en middelgrote ondernemingen en garanties voor specifieke risico's voor infrastructuurprojecten en ander risicokapitaal;

(d)  knelpunten voor particuliere investeringen aanpakken door financieringsinstrumenten te verstrekken, inclusief garanties voor eerste verliezen voor portfoliogaranties aan projecten in de particuliere sector zoals leninggaranties aan kleine en middelgrote ondernemingen en garanties voor specifieke risico's voor infrastructuurprojecten en ander risicokapitaal; de verstrekte financieringsinstrumenten kunnen worden uitgedrukt in de plaatselijke valuta van het betrokken partnerland;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  voor een maximale hefboomwerking van de particuliere sector zorgen door knelpunten voor investeringen aan te pakken.

(e)  voor een maximale hefboomwerking van de particuliere sector zorgen, met bijzondere nadruk op micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, door knelpunten voor investeringen aan te pakken;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  bijdragen aan klimaatmaatregelen en milieubescherming en -beheer, resulterend in bijkomende klimaatvoordelen, door ten minste 35 % van de financiering toe te kennen aan investeringen met componenten die klimaatmaatregelen, hernieuwbare energie en hulpbronnenefficiëntie ten goede komen.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Met de EFDO-garantie worden financierings- en investeringsverrichtingen ondersteund die in het bijzonder:

2.  Met de EFDO-garantie worden financierings- en investeringsverrichtingen ondersteund die gericht zijn op de aanpak van marktfalen of sub-optimale investeringssituaties en die:

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  additionaliteit bieden;

(a)  additionaliteit bieden zoals gedefinieerd in artikel 2;

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis)  zorgen voor complementariteit met andere initiatieven, waarbij wordt gewaarborgd dat de EFDO-verrichtingen zich duidelijk onderscheiden van andere vormen van ondersteuning, en met name van de door de EIB beheerde verrichtingen in het kader van het mandaat voor externe leningen;

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  economisch en financieel levensvatbaar zijn, rekening houdend met mogelijke steun aan en medefinanciering van een project door private en publieke partners;

(c)  economisch en financieel levensvatbaar zijn, met inaanmerkingneming van mogelijke steun aan en medefinanciering van een project door private en publieke partners en rekening houdend met de specifieke werkomgeving en capaciteiten van landen die zijn aangemerkt als land in een situatie van kwetsbaarheid of conflict, land met een lager ontwikkelingsniveau of arm land met een hoge schuldenlast, waar meer concessionele voorwaarden kunnen worden gegeven;

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  zoveel mogelijk kapitaal uit de particuliere sector aantrekken.

(e)  waar mogelijk zoveel mogelijk kapitaal uit de particuliere sector aantrekken;

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  de beginselen van ontwikkelingsdoeltreffendheid in acht nemen zoals uiteengezet in het Partnerschap van Busan voor doeltreffende ontwikkelingssamenwerking en nogmaals bevestigd in Nairobi in december 2016, met inbegrip van eigen inbreng, afstemming, resultaatgerichtheid, transparantie en wederzijdse verantwoordingsplicht, alsook de doelstelling om hulp te ontkoppelen; en

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e ter)  voldoen aan de door de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO vastgelegde criteria voor officiële ontwikkelingshulp, met inachtneming van de bijzonderheden van de ontwikkeling van de particuliere sector;

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e quater)  worden uitgevoerd met volledige inachtneming van internationaal overeengekomen richtsnoeren, beginselen en verdragen, waaronder de VN-beginselen inzake verantwoord investeren, de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, en de beginselen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN voor verantwoord investeren in landbouw en voedselsystemen, en de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie, alsook de internationale mensenrechtenwetgeving;

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De EFDO-garantie wordt niet gebruikt ter vervanging van overheidsverantwoordelijkheid voor de verlening van essentiële diensten.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie kan per geval gecombineerde financiering van verschillende Unie-instrumenten toestaan.

3.  De Commissie kan per geval gecombineerde financiering van verschillende Unie-instrumenten toestaan, voor zover zulks nodig is voor het welslagen van het door het EFDO ondersteunde investeringsproject en zolang dit niet leidt tot minder financiering voor overige ontwikkelingsdoelstellingen.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Commissie kan investeringsvensters vaststellen voor specifieke regio's of partnerlanden of voor beiden, voor specifieke sectoren, voor specifieke projecten of voor specifieke categorieën van eindbegunstigden of voor beiden, die gefinancierd worden met in artikel 9 bedoelde instrumenten die tot een vast maximumbedrag door de EFDO-garantie worden gedekt. Alle verzoeken voor financiële steun binnen de investeringsvensters worden bij de Commissie ingediend.

4.  De Commissie is bevoegd om, na overleg met de strategische raad, overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met een lijst van investeringsvensters. Investeringsvensters worden vastgesteld voor specifieke regio's of partnerlanden of voor beiden, voor specifieke sectoren, voor specifieke projecten of voor specifieke categorieën van eindbegunstigden of voor beiden, die gefinancierd worden met in artikel 9 bedoelde instrumenten die tot een vast maximumbedrag door de EFDO-garantie worden gedekt.

 

De vaststelling van investeringsvensters moet terdege worden onderbouwd met een analyse van het marktfalen of de sub-optimale investeringssituaties. De hier bedoelde analyse wordt uitgevoerd door de Commissie in samenwerking met de potentieel in aanmerking komende tegenpartijen en belanghebbende partijen.

 

Binnen de desbetreffende regionale investeringsplatforms wordt een significant deel van de EFDO-garantie toegewezen aan kwetsbare en door conflicten getroffen landen, geheel door land omgeven landen en minst ontwikkelde landen.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De Commissie maakt en publiceert een scorebord van indicatoren waarin de in dit artikel vermelde subsidiabiliteitscriteria tot uiting komen en dat wordt gebruikt om een onafhankelijke en transparante beoordeling van de mogelijke en daadwerkelijke verrichtingen die met de EFDO-garantie worden ondersteund, te waarborgen. De Commissie maakt de resultaten van haar beoordelingen openbaar.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  leningen;

(a)  leningen, met inbegrip van leningen in de plaatselijke valuta;

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  privaatrechtelijke organen van een lidstaat die voldoende financiële garanties bieden, in afwijking van artikel 58, lid 1, onder c), punt vii), van Verordening (EU) nr. 966/2012;

(e)  privaatrechtelijke organen van een lidstaat die voldoende financiële garanties bieden, in afwijking van artikel 58, lid 1, onder c), punt vii), van Verordening (EU) nr. 966/2012, en die bekendmaken welke niet-financiële factoren (ecologische, sociale en governancefactoren – ESG), zoals klimaatverandering, schaarste van hulpbronnen, buitenproportionele bestuursvergoedingen of corruptie, worden beschouwd als onderdeel van hun fiduciaire plicht;

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Commissie zorgt voor een gelijk speelveld voor in aanmerking komende tegenpartijen en bevordert de onderlinge samenwerking. De Commissie zorgt tevens dat er gedurende de uitvoeringsfasen van het EFDO geen belangenconflicten bestaan. Om te zorgen voor complementariteit, verstrekken de in aanmerking komende tegenpartijen alle relevante informatie over andere dan hun EFDO-verrichtingen.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  In aanmerking komende tegenpartijen kunnen worden uitgenodigd voor een gedachtewisseling in het Europees Parlement over de financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Dekking en voorwaarden van de EFDO-garantieovereenkomsten

Dekking en voorwaarden van de EFDO-garantie

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Lidstaten kunnen bijdragen tot de EFDO-garantie in de vorm van garanties of contanten. Na goedkeuring door de Commissie kunnen andere contribuanten in de vorm van contanten bijdragen.

Lidstaten en EVA-landen kunnen bijdragen tot de EFDO-garantie in de vorm van garanties of contanten. Na goedkeuring door de Commissie kunnen andere contribuanten in de vorm van contanten bijdragen.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad in kennis van de bevestigde bijdragen.

De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad onverwijld in kennis van de bevestigde bijdragen.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Op verzoek van de lidstaten kunnen de door hen gedane bijdragen specifiek bestemd worden voor de opzet van projecten in specifieke regio's, landen, sectoren of investeringsvensters.

Op verzoek van de lidstaten en behoudens goedkeuring door de strategische raad kunnen de door hen gedane bijdragen specifiek bestemd worden voor de opzet van projecten in specifieke regio's of bestaande investeringsvensters.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Ten minste 400 000 000 EUR van de dekking van de EFDO-garantie is in de loop van de uitvoeringsperiode van de EFDO-garantie bestemd voor investeringen in partnerlanden die in kader van het 11e EOF in aanmerking komen.

5.  Ten minste 400 000 000 EUR van de dekking van de EFDO-garantie is in de loop van de uitvoeringsperiode van de EFDO-garantie bestemd voor investeringen in partnerlanden die in kader van het 11e EOF in aanmerking komen, overeenkomstig de doelstellingen van de Partnerschapsovereenkomst van Cotonou.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Ten minste 100 000 000 EUR van de dekking van de EFDO-garantie is bestemd voor investeringen in de partnerlanden van het Oostelijk en het Zuidelijk Nabuurschap, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 232/2014.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De garantieovereenkomsten worden openbaar gemaakt, met een beperkt stelsel van uitzonderingen.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis)  de doelstellingen en het oogmerk van deze verordening, een beoordeling van de behoeften en een indicatie van de verwachte resultaten, rekening houdend met het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, onder meer middels inachtneming van alle internationaal overeengekomen richtsnoeren, beginselen en rechtsinstrumenten, met name die welke in artikel 8, lid 2, onder e quater, zijn vermeld;

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  de vergoeding van de garantie;

(b)  de vergoeding van de garantie, waarbij rekening wordt gehouden met het risiconiveau; de vergoeding kan gedeeltelijk worden gesubsidieerd om, in naar behoren gemotiveerde gevallen, meer concessionele voorwaarden te geven, met name in de in artikel 8, lid 2, onder c), bedoelde landen;

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  een robuuste, veilige en laagdrempelige klachtenprocedure voor individuen, werknemers, gemeenschappen en maatschappelijke organisaties die mogelijkerwijs negatieve gevolgen ondervinden van de verrichtingen van in aanmerking komende tegenpartijen of door het EFDO ondersteunde investeringen.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  het bedrag eigen middelen dat de tegenpartij bereid is ter beschikking te stellen voor het investeringsvenster.

(c)  het bedrag aan eigen middelen en cofinanciering van de particuliere sector dat de tegenpartij bereid is ter beschikking te stellen voor het investeringsvenster.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  eventuele bijdragen van de lidstaten en andere contribuanten;

(b)  eventuele bijdragen van de lidstaten, de EVA-landen en andere contribuanten;

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  een eventueel surplus wordt teruggeboekt naar de algemene begroting van de Unie;

(a)  onverminderd lid 8 van dit artikel vormt een eventueel surplus interne bestemmingsontvangsten zoals bedoeld in artikel 21, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 ten gunste van de ontwikkelingssamenwerkings- en nabuurschapsinstrumenten van de Unie;

Amendement     89

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Vanaf 1 januari 2021 geldt dat indien de omvang van de middelen in het EFDO-garantiefonds als gevolg van beroepen op de EFDO-garantie daalt tot minder dan 50 % van het in lid 5 bedoelde voorzieningspercentage, de Commissie een verslag indient over de uitzonderlijke maatregelen die eventueel vereist zijn om het EFDO-garantiefonds weer aan te vullen.

7.  Vanaf 1 januari 2021 geldt dat indien de omvang van de middelen in het EFDO-garantiefonds als gevolg van beroepen op de EFDO-garantie daalt tot minder dan 50 % van het in lid 5 bedoelde voorzieningspercentage, de Commissie een verslag indient over:

 

(a)   de oorzaak van het tekort, met een gedetailleerde toelichting, en

 

(b)   eventuele uitzonderlijke maatregelen die vereist zijn om het EFDO-garantiefonds weer aan te vullen (indien dit noodzakelijk wordt geacht).

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Nadat een beroep op de EFDO-garantie is gedaan, worden de in lid 2, onder c), d) en e), bedoelde middelen van het EFDO-garantiefonds die de middelen overschrijden die noodzakelijk zijn om het in lid 5 bedoelde voorzieningspercentage te bereiken, binnen de grenzen van de in artikel 7, lid 2, vastgelegde initiële investeringsperiode, aangewend om de EFDO-garantie opnieuw op het aanvangsbedrag te brengen.

8.  Nadat een beroep op de EFDO-garantie is gedaan, worden de in lid 2, onder c), d) en e), bedoelde middelen van het EFDO-garantiefonds die de middelen overschrijden die noodzakelijk zijn om het in lid 5 bedoelde voorzieningspercentage te bereiken, of een eventueel surplus zoals bedoeld in lid 6, onder a), van dit artikel eerst binnen de grenzen van de in artikel 7, lid 3, vastgelegde maximumperiode, aangewend om de EFDO-garantie opnieuw op het aanvangsbedrag te brengen.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.   De Commissie brengt jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt. Dit verslag wordt openbaar gemaakt. Het omvat de volgende elementen:

1.   De Commissie brengt jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt. Dit verslag wordt openbaar gemaakt. Het omvat de volgende elementen:

(a)   een beoordeling van de door de EFDO-garantie gedekte financierings- en investeringsverrichtingen op verrichtings-, sector-, land- en regionaal niveau en van de overeenstemming van deze verrichtingen met deze verordening;

(a)   een beoordeling van de door de EFDO-garantie gedekte financierings- en investeringsverrichtingen op verrichtings-, sector-, land- en regionaal niveau en van de overeenstemming van deze verrichtingen met deze verordening;

(b)   een beoordeling van de toegevoegde waarde, het aantrekken van middelen van de particuliere sector, de geraamde en feitelijke outputs en de resultaten en de gevolgen van de door de EFDO-garantie gedekte financierings- en investeringsverrichtingen op geaggregeerde basis, met inbegrip van het effect op het scheppen van werkgelegenheid;

(b)   een beoordeling, op basis van het in artikel 8, lid 4, onder a), bedoelde scorebord van indicatoren, van de additionaliteit, de toegevoegde waarde, het aantrekken van middelen van de particuliere sector, de geraamde en feitelijke outputs en de resultaten en de gevolgen van de door de EFDO-garantie gedekte financierings- en investeringsverrichtingen op geaggregeerde basis, met inbegrip van het effect op het scheppen van fatsoenlijke banen, de uitbanning van armoede en de manier waarop de onderliggende oorzaken van migratie worden aangepakt, indien mogelijk met inbegrip van genderspecifieke gegevens;

 

(b bis)   een beoordeling van de mate waarin de verrichtingen die onder deze verordening vallen, bijdragen aan de verwezenlijking van de in artikel 8, lid 1, vermelde algemene doelstellingen, met name de algehele bijdrage aan de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de agenda 2030 en het deel van de uitgaven betreffende de bestrijding van klimaatverandering en de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs;

(c)   een beoordeling van de naleving van de voorschriften betreffende het gebruik van de EFDO-garantie en van de voor elk ingediend voorstel vastgestelde essentiële prestatie-indicatoren;

(c)   een beoordeling van de naleving van de voorschriften betreffende het gebruik van de EFDO-garantie en van de voor elk ingediend voorstel vastgestelde essentiële prestatie-indicatoren;

(d)   een beoordeling van het hefboomeffect tot stand gebracht door de projecten gedekt door de EFDO-garantie;

(d)   een beoordeling van het hefboomeffect tot stand gebracht door de projecten gedekt door de EFDO-garantie;

(e)   het financiële bedrag dat de begunstigden hebben ontvangen en een beoordeling van de financierings- en investeringsverrichtingen van elke tegenpartij op geaggregeerde basis;

(e)   het financiële bedrag dat de begunstigden hebben ontvangen en een beoordeling van de financierings- en investeringsverrichtingen van elke tegenpartij op geaggregeerde basis;

(f)   een beoordeling van de toegevoegde waarde van de financierings- en investeringsverrichtingen van de in aanmerking komende tegenpartijen en van de geaggregeerde risico's die aan die verrichtingen verbonden zijn;

(f)   een beoordeling van de additionaliteit en de toegevoegde waarde van de financierings- en investeringsverrichtingen van de in aanmerking komende tegenpartijen en van de geaggregeerde risico's die aan die verrichtingen verbonden zijn;

(g)   gedetailleerde informatie over het beroep op de EFDO-garantie, verliezen, opbrengsten, ingevorderde bedragen en andere ontvangsten;

(g)   gedetailleerde informatie over het beroep op de EFDO-garantie, verliezen, opbrengsten, ingevorderde bedragen en andere ontvangsten;

(h)   de financiële verslagen betreffende de financierings- en investeringsverrichtingen van de in aanmerking komende tegenpartijen die onder deze verordening vallen, gecontroleerd door een onafhankelijke externe auditor.

(h)   de financiële verslagen betreffende de financierings- en investeringsverrichtingen van de in aanmerking komende tegenpartijen die onder deze verordening vallen, gecontroleerd door een onafhankelijke externe auditor;

 

(h bis)   een beoordeling van de acties die in het kader van de tweede en derde pijler van het EIP zijn ontwikkeld en de synergieën tussen die acties, alsmede van de door de EFDO-garantie gedekte verrichtingen, met bijzondere aandacht voor de voortgang die is geboekt bij de aanpak van corruptie en georganiseerde misdaad en illegale geldstromen, goed bestuur, de inclusie van lokale financiële markten, de stimulering van ondernemerschap en lokale bedrijfsvormen, de eerbiediging van mensenrechten en de rechtsstaat, alsook gendergelijkheidsbeleid;

 

(h ter)   een beoordeling van de vraag of de EFDO-verrichtingen in overeenstemming zijn met de internationaal overeengekomen beginselen inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk op 31 december 2020 evalueert de Commissie de werking van het EFDO. De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad een evaluatieverslag in met een onafhankelijke evaluatie van de toepassing van deze verordening. Dit verslag wordt onverwijld door de Commissie ingediend ingeval de goedgekeurde financierings- en investeringsverrichtingen het beschikbare bedrag van de EU-garantie volledig hebben opgebruikt vóór 30 juni 2020.

1. Uiterlijk op 31 december 2019 evalueert de Commissie de werking van het EFDO, het beheer ervan en de concrete bijdrage die het levert aan de verwezenlijking van het doel en de doelstellingen van deze verordening. De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad een evaluatieverslag in met een onafhankelijke externe evaluatie van de toepassing van deze verordening, vergezeld van een met redenen omkleed voorstel om deze verordening in voorkomend geval te wijzigen, met name met het oog op het verlengen van de initiële investeringsperiode zoals bedoeld in artikel 7, lid 2. Dit evaluatieverslag gaat vergezeld van een advies van de Rekenkamer.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Uiterlijk op 31 december 2020, en vervolgens om de drie jaar, beoordeelt de Commissie de inzet van het EFDO-garantiefonds. De Commissie dient haar evaluatieverslag in bij het Europees Parlement en de Raad. Dit evaluatieverslag gaat vergezeld van een advies van de Rekenkamer.

2.  Uiterlijk op 31 december 2019, en vervolgens om de drie jaar, beoordeelt de Commissie de inzet en de werking van het EFDO-garantiefonds. De Commissie dient haar evaluatieverslag in bij het Europees Parlement en de Raad. Dit evaluatieverslag gaat vergezeld van een advies van de Rekenkamer over het beheer van het EFDO-garantiefonds en de doeltreffendheid en additionaliteit van de EFDO-verrichtingen. Indien aanpassingen aan het EFDO-garantiefonds noodzakelijk worden geacht of het EFDO-garantiefonds na 2020 wordt verlengd, gaat het evaluatieverslag vergezeld van een wetgevingsvoorstel om deze verordening dienovereenkomstig te wijzigen.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 17

Artikel 17

Transparantie en openbaarmaking van informatie

Transparantie, communicatie en openbaarmaking van informatie

Conform haar transparantiebeleid en de algemene beginselen van de Unie ten aanzien van de toegang tot documenten en voorlichting van het publiek, maken de in aanmerking komende tegenpartijen op hun websites informatie bekend over alle financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt en die vallen onder deze verordening, en in het bijzonder over de wijze waarop die verrichtingen aan de vereisten van deze verordening bijdragen.

1.   Conform haar transparantiebeleid en de voorschriften van de Unie ten aanzien van de toegang tot documenten, voorlichting van het publiek en gegevensbescherming, maken de in aanmerking komende tegenpartijen op hun websites proactief en systematisch informatie bekend over alle financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt en die vallen onder deze verordening, en in het bijzonder over de wijze waarop die verrichtingen aan de doelstellingen en vereisten van deze verordening bijdragen. Indien mogelijk wordt die informatie uitgesplitst op projectniveau. Bij deze informatieverstrekking wordt altijd rekening gehouden met de bescherming van vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie.

 

2.   De Commissie maakt op haar webportaal informatie over de financierings- en investeringsverrichtingen en de essentiële onderdelen van alle garantie-overeenkomsten bekend, met inbegrip van informatie over de juridische identiteit van tegenpartijen, de verwachte ontwikkelingsvoordelen en de klachtenprocedures, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 3, onder e bis).

 

3.   De in aanmerking komende tegenpartijen vermelden de steun van de Unie in alle informatie die zij bekendmaken over de financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt overeenkomstig deze verordening.

 

4.   De delegaties van de Europese Unie nemen informatie over de financieringsmogelijkheden die het EFDO biedt, op in hun communicatie ten aanzien van het maatschappelijk middenveld en het brede publiek.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 17 bis

 

Klachten- en verhaalmechanisme

 

De Commissie stelt een gecentraliseerd klachtenmechanisme van de Unie in voor alle uit hoofde van het EFDO ondersteunde projecten. Belanghebbenden die zijn getroffen door verrichtingen uit hoofde van het EFDO en belanghebbenden die niet tevreden zijn over de wijze waarop hun klachten worden afgehandeld door het klachtenmechanisme van de tegenpartijen van het EFDO, kunnen rechtstreeks contact opnemen met het klachtenmechanisme van de Unie.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De externe controle van de overeenkomstig deze verordening verrichte activiteiten wordt uitgevoerd door de Rekenkamer in overeenstemming met artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

1.  De externe controle van de overeenkomstig deze verordening verrichte activiteiten wordt uitgevoerd door de Rekenkamer in overeenstemming met artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en de activiteiten zijn bijgevolg onderworpen aan de kwijtingsprocedure overeenkomstig artikel 319 VWEU.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Met het oog op lid 1 van dit artikel krijgt de Rekenkamer, indien zij hierom verzoekt en in overeenstemming met artikel 287, lid 3, VWEU, toegang tot alle documenten of informatie die nodig zijn om haar taken uit te voeren.

2.  Met het oog op lid 1 van dit artikel krijgt de Rekenkamer, indien zij hierom verzoekt en in overeenstemming met artikel 287, lid 3, VWEU, toegang tot alle documenten of informatie die nodig zijn om haar controletaken uit te voeren.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Uiterlijk op 30 juni 2020, en vervolgens om de drie jaar, publiceert de Rekenkamer een speciaal verslag over de inzet van het EFDO-garantiefonds en over de efficiëntie en de doeltreffendheid van het EFDO.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie of de in aanmerking komende tegenpartijen brengen het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) onverwijld op de hoogte en zij verstrekken het de nodige informatie wanneer zij, op enig moment bij de voorbereiding, uitvoering of afsluiting van financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen, redenen hebben om te vermoeden dat er sprake is van fraude, corruptie, witwassen van geld of een andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Unie mogelijk worden geschaad.

1.  Indien de Commissie of de in aanmerking komende tegenpartijen op enig moment bij de voorbereiding, uitvoering of afsluiting van financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen, redenen hebben om te vermoeden dat er sprake is van fraude, corruptie, verduistering, witwassen van geld of een andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Unie mogelijk worden geschaad, dan brengen zij het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) onverwijld op de hoogte en verstrekken zij het alle informatie die nodig is om een volledig en grondig onderzoek te kunnen uitvoeren.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

OLAF kan, in overeenstemming met de bepalingen en procedures van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad onderzoeken uitvoeren, met inbegrip van controles en verificaties ter plaatse, ter bescherming van de financiële belangen van de Unie, om vast te stellen of er in verband met een financierings- en investeringsverrichting die onder deze verordening valt, sprake is van fraude, corruptie, witwassen van geld of een andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt. OLAF kan de bij zijn onderzoeken verkregen informatie aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten doorgeven.

OLAF kan, in overeenstemming met de bepalingen en procedures van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad onderzoeken uitvoeren, met inbegrip van controles en verificaties ter plaatse, ter bescherming van de financiële belangen van de Unie, om vast te stellen of er in verband met een financierings- en investeringsverrichting die onder deze verordening valt, sprake is van fraude, corruptie, verduistering, witwassen van geld, financiering van terrorisme, belastingfraude en belastingontduiking, of een andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt. OLAF kan de bij zijn onderzoeken verkregen informatie aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten doorgeven.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien er bewijs voor die onwettige activiteiten voorhanden is, gaan de in aanmerking komende tegenpartijen over tot het terugvorderen van middelen met betrekking tot zijn financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen en waarop die activiteiten betrekking hebben.

Indien er bewijs voor die onwettige activiteiten voorhanden is, gaan de in aanmerking komende tegenpartijen over tot het terugvorderen van middelen met betrekking tot zijn financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen en waarop die activiteiten betrekking hebben, en verstrekken zij de relevante autoriteiten ook alle informatie die nodig is voor een onderzoek en eventuele vervolging.

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Bij hun financierings- en investeringsverrichtingen ondersteunen de in aanmerking komende tegenpartijen geen activiteiten met illegale doeleinden, waaronder witwassen van geld, financiering van terrorisme, georganiseerde misdaad, belastingfraude en belastingontduiking, dan wel fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt. De in aanmerking komende tegenpartijen nemen niet deel aan financierings- of investeringsverrichtingen die worden uitgevoerd door middel van een vehikel dat in een niet-coöperatief rechtsgebied is gevestigd, overeenkomstig hun beleid jegens zwak gereguleerde en niet-coöperatieve rechtsgebieden, dat is gebaseerd op het beleid van de Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling of de Financiële-actiegroep (Financial Action Task Force).

1.  Bij hun financierings- en investeringsverrichtingen ondersteunen de in aanmerking komende tegenpartijen geen activiteiten met illegale doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, witwassen van geld, financiering van terrorisme, georganiseerde misdaad, belastingfraude en belastingontduiking, corruptie, fraude, dan wel andere activiteiten die de financiële belangen van de Unie schaden. De in aanmerking komende tegenpartijen nemen in het bijzonder niet deel aan financierings- of investeringsverrichtingen die worden uitgevoerd door middel van een vehikel dat is gevestigd in een rechtsgebied dat niet met de Unie samenwerkt bij de toepassing van de internationaal overeengekomen fiscale normen inzake transparantie en informatie-uitwisseling, en onderhouden evenmin zakelijke contacten met entiteiten die in een dergelijk rechtsgebied gevestigd zijn. In hun onder deze verordening vallende financierings- en investeringsverrichtingen maken de in aanmerking komende tegenpartijen geen gebruik van en laten zij zich niet in met belastingontwijkingsconstructies, en met name regelingen inzake agressieve belastingplanning, of praktijken die niet voldoen aan de EU-beginselen inzake goede fiscale governance, zoals vastgelegd in Uniewetgeving, met inbegrip van aanbevelingen en mededelingen van de Commissie. Bij het sluiten van overeenkomsten met financiële tussenpersonen zetten de in aanmerking komende tegenpartijen de in dit lid opgenomen voorschriften om in de contracten in kwestie en verlangen zij verslaglegging per land over de naleving ervan.

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij haar financierings- en investeringsverrichtingen neemt de in aanmerking komende tegenpartij de beginselen en normen van het Unierecht inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in acht en met name Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad35 en Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad36. De in aanmerking komende tegenpartijen stellen zowel de rechtstreekse financiering als de financiering via intermediairs uit hoofde van deze verordening afhankelijk van de openbaarmaking van informatie over de uiteindelijk begunstigden overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/849.

2.  Bij haar financierings- en investeringsverrichtingen neemt de in aanmerking komende tegenpartij de beginselen en normen van het Unierecht inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in acht en met name Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad35 en Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad36. De in aanmerking komende tegenpartijen stellen zowel de rechtstreekse financiering als de financiering via intermediairs uit hoofde van deze verordening afhankelijk van de openbaarmaking van informatie over de uiteindelijk begunstigden overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/849 (de antiwitwasrichtlijn van de EU) en publiceren de gegevens inzake de verslaglegging per land overeenkomstig artikel 89, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad.

__________________

__________________

35 Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 1).

35 Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 1).

36 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).

36 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 20 bis

 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

 

2.  De in de artikelen 6 en 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening tot en met 31 december 2020.

 

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 6 en 8 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

 

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6.  Een overeenkomstig de artikelen 6 en 8 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Bijlage (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

BIJLAGE

 

Regio's die in aanmerking komen voor steun via de EFDO-garantie:

 

  Afrika, inclusief de Afrikaanse landen die partij zijn bij de Partnerschapsovereenkomst van Cotonou;

 

  de partnerlanden van het nabuurschap, zoals bedoeld in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 232/2014 van het Europees Parlement en de Raad.


TOELICHTING

Op 14 september 2016 presenteerde de Commissie een voorstel voor de oprichting van een nieuw Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) voor het mobiliseren van ten hoogste 44 miljard EUR aan investeringen, in eerste instantie in Afrika en de oostelijke en zuidelijke nabuurschap van de EU, met initiële financiële middelen van de begroting van de Unie en het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Dit initiatief, dat geïnspireerd is door het in 2015 gelanceerde Investeringsplan voor Europa, heeft tot doel twee elementen onder één paraplu (het EFDO) bijeen te brengen, te weten:

•  een nieuw EFDO-garantiefonds van 1,5 miljard EUR, voor 50 % gefinancierd door de begroting van de Unie (350 miljoen EUR) en het EOF (400 miljoen EUR);

•  de bestaande blendingfaciliteiten voor Afrika en de nabuurschap (d.w.z. waar subsidies van de Unie samenvloeien met leningen en/of andere producten van financiële instellingen), ten belope van naar schatting 2,6 miljard EUR.

Het EFDO is samengesteld uit regionale investeringsplatforms, waardoor financiering afkomstig van het EFDO-garantiefonds met de bestaande blendingfaciliteiten wordt gecombineerd. Het EFDO wordt beheerd door de Commissie en ten uitvoer gelegd samen met financiële instellingen zoals de EIB, de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling, en internationale, regionale en nationale ontwikkelingsbanken.

Het EFDO is de eerste pijler van het Externe Investeringsplan (EIP), in het kader waarvan de Commissie ook de technische bijstand in partnerlanden wil versterken (pijler 2), en bij wil dragen aan het verbeteren van het investeringsklimaat en het algemene politieke klimaat in de landen in kwestie (pijler 3). Het EIP bevindt zich op het kruispunt van meerdere initiatieven/beleidsterreinen:

•  de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling 2030, de Addis Abeba-actieagenda en de in de tweede helft van 2015 goedgekeurde Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering;

•  de in juni 2016 gepresenteerde mondiale strategie van de Europese Unie voor buitenlands en veiligheidsbeleid, en de herziening van de Europese consensus inzake ontwikkeling in 2017;

•  het bestaande Europese ontwikkelings- en nabuurschapsbeleid;

•  het eveneens in juni 2016 gelanceerde partnerschapskader met derde landen in het kader van de Europese migratieagenda.

De belangrijkste veronderstelling is dat het ondersteunen van investeringen en betrokkenheid van de particuliere sector in de vorm van innovatieve financiering goed is voor de werkgelegenheid, groei en stabiliteit in ontwikkelingslanden, waarmee iets wordt gedaan aan de onderliggende oorzaken van migratie. Als onderdeel van het Externe Investeringsplan stelde de Commissie ook voor het EIB-mandaat voor het verstrekken van externe leningen uit te breiden.

Rapporteurs zijn het vergaand eens met het voorstel van de Commissie en verzoeken de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie deze wetgevingsprocedure te gebruiken om de opzet en de doelstellingen van het EFDO te verbeteren, teneinde het tot een succes te maken.

Zij stellen in het bijzonder voor om aandacht te besteden aan de volgende kwesties:

•  de doelstellingen van het EFDO gerelateerd aan de vaste beginselen van het ontwikkelings- en buitenlands beleid van de EU, alsook aan de huidige migratie-uitdaging;

•  de governance- en beheerstructuur van het EFDO, met name de respectieve mandaten van de strategische raad en de operationele raden, en de rol van de Commissie;

•  de definitie van investeringsvensters en -indicatoren;

•  de consistentie met de andere pijlers van het EIP, met andere EU-instrumenten en initiatieven, en met de externe activiteiten van de EIB;

•  de additionaliteit van de EFDO-financierings- en investeringsverrichtingen, met een groter risico;

•  de additionele ontwikkelingseffecten, met name voor minder ontwikkelde landen;

•  de bepalingen inzake verantwoordingsplicht, verslaglegging en transparantie, en fiscale aspecten;

•  de procedure voor het vaststellen van het geografische toepassingsgebied van het EFDO;

•  de rol van het Europees Parlement.


ADVIES van de Commissie begrotingscontrole (12.4.2017)

aan de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en de oprichting van de EFDO-garantie en het EFDO-Garantiefonds

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Rapporteur voor advies: Indrek Tarand

AMENDEMENTEN

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Het ambitieuze externe investeringsplan (EIP) van de Unie is nodig om investeringen te ondersteunen in Afrika en de nabuurschap van de Unie als een middel om de duurzameontwikkelingsdoelstellingen te bevorderen van de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (hierna "de agenda 2030" genoemd) alsook de verbintenissen uit hoofde van het recentelijk herziene Europese nabuurschapsbeleid, om aldus de onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken. Het EIP moet ook bijdragen tot de uitvoering van klimaatovereenkomst van Parijs (COP 21).

(1)  Het ambitieuze externe investeringsplan (EIP) van de Unie is nodig om investeringen te ondersteunen in Afrika en de nabuurschap van de Unie als een middel om de duurzameontwikkelingsdoelstellingen te bevorderen van de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (hierna "de agenda 2030" genoemd) alsook de verbintenissen uit hoofde van het recentelijk herziene Europese nabuurschapsbeleid, om aldus een van de onderliggende hoofdoorzaken van migratie aan te pakken. Het EIP moet ook bijdragen tot de uitvoering van klimaatovereenkomst van Parijs (COP 21).

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Het EIP moet ook de verbintenis van de Unie in het kader van de Addis Abeba-actieagenda voor financiering van ontwikkeling omvatten. Daarnaast moet het EIP Europese investeerders en particuliere ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, in staat stellen op meer efficiënte wijze deel te nemen aan de duurzame ontwikkeling in partnerlanden.

(2)  Het EIP moet ook de verbintenis van de Unie in het kader van de Addis Abeba-actieagenda voor financiering van ontwikkeling omvatten. Daarnaast moet het EIP Europese investeerders en particuliere ondernemingen, en dan in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, in staat stellen op meer efficiënte wijze bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling in partnerlanden, met een sterke nadruk op het woord "duurzame".

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het EIP moet voorzien in een geïntegreerd financieringspakket voor de financiering van investeringen in Afrikaanse regio's voor landen die partij zijn bij de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000, en de landen uit de nabuurschap, waarbij kansen voor groei en werkgelegenheid worden gecreëerd, de additionaliteit wordt gemaximaliseerd, innovatieve producten tot stand komen en middelen uit de particuliere sector worden aangetrokken.

(4)  Het EIP moet voorzien in een geïntegreerd financieringspakket voor de financiering van investeringen in Afrikaanse regio's voor landen die partij zijn bij de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst), ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000, en de landen uit de nabuurschap. Dit zou extra kansen voor groei en werkgelegenheid moeten creëren, de additionaliteit moeten maximaliseren en innovatieve producten moeten opleveren door het gebruik van aanvullende middelen uit de particuliere sector aan te moedigen en duurzame ontwikkeling en een circulaire economie te bevorderen. Er moet worden gezorgd voor een evenwichtige geografische benadering, zodat alle ondertekenaars van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en alle nabuurschapslanden een eerlijke kans hebben op toegang tot financiering in het kader van het EIP.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Gezien de bevindingen van de Europese Rekenkamer1 bis met betrekking tot het combineren van subsidies met leningen ter ondersteuning van de externe betrekkingen van de EU, waarin werd onderstreept dat voor bijna de helft van de bestudeerde projecten onvoldoende kon worden aangetoond dat de subsidies gerechtvaardigd waren, en dat er voor enkele van deze projecten aanwijzingen waren dat de investeringen ook zonder de bijdrage van de Unie zouden zijn gedaan, is het van het grootste belang dat subsidies alleen met leningen van financiële instellingen worden gecombineerd als de Commissie de meerwaarde ervan duidelijk kan aantonen.

 

____________

 

1 bis Speciaal verslag nr. 16/2014 van de Europese Rekenkamer: "De doeltreffendheid van het combineren van subsidies uit de regionale investeringsfaciliteiten met leningen van financiële instellingen ter ondersteuning van het externe beleid van de EU".

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Voorts moet het EFDO fungeren als één loket voor het ontvangen van financieringsvoorstellen van financiële instellingen en openbare of particuliere investeerders en het ter beschikking stellen van een breed gamma van financiële ondersteuning aan in aanmerking komende investeringen. De EFDO-garantie moet worden gedekt door het EFDO-garantiefonds. Het EFDO moet innovatieve instrumenten inzetten met het oog op de ondersteuning van investeringen en betrokkenheid van de particuliere sector.

(6)  Voorts moet het EFDO fungeren als één loket, dat financieringsvoorstellen ontvangt van financiële instellingen en openbare of particuliere investeerders, richtsnoeren aanreikt en alle benodigde informatie verstrekt aan investeerders die willen investeren in ontwikkelingsactiviteiten, en een breed gamma van financiële ondersteuning ter beschikking stelt aan in aanmerking komende investeringen. De EFDO-garantie moet worden gedekt door het EFDO-garantiefonds. Het EFDO moet innovatieve instrumenten inzetten met het oog op de ondersteuning van investeringen in duurzame ontwikkeling in partnerlanden en betrokkenheid van de particuliere sector.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Voorts moet de strategische raad de Commissie ondersteunen bij het vaststellen van strategische aansturing en algemene investeringsdoelstellingen. Daarnaast moet de strategische raad de coördinatie en samenhang tussen de regionale platforms ondersteunen. Hiermee moet de complementariteit van de verscheidene instrumenten op het vlak van het extern optreden worden gegarandeerd. De strategische raad moet worden voorgezeten door de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid om te zorgen voor de consistentie en coherentie tussen de externe beleidsdoelstellingen van de Unie en de partnerschapskaders met derde landen.

(8)  Voorts moet de strategische raad de Commissie ondersteunen bij het vaststellen van strategische aansturing en algemene investeringsdoelstellingen. Daarnaast moet de strategische raad de coördinatie, samenwerking en samenhang tussen de regionale platforms ondersteunen. Hiermee moet de complementariteit van de verscheidene instrumenten op het vlak van het extern optreden worden gegarandeerd en moeten de synergieën tussen deze instrumenten worden versterkt. De strategische raad moet worden voorgezeten door de eerste vicevoorzitter van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid om te zorgen voor consistentie en coherentie tussen de externe beleidsdoelstellingen van de Unie en de partnerschapskaders met derde landen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  De EFDO-garantie mag niet worden gebruikt voor de financiering van grote infrastructuurprojecten die een gering effect hebben op het scheppen van werkgelegenheid en die een kosten-batenverhouding hebben die ervoor zorgt dat deze investeringen niet duurzaam zijn. De EFDO-garantie moet uitsluitend worden ingezet voor de financiering van projecten waarvan op basis van een diepgaande, onafhankelijke evaluatie vooraf en een adequate kosten-batenanalyse is vastgesteld dat ze in financieel, sociaal en milieu-opzicht geen negatieve gevolgen hebben.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Om meer resultaten te boeken met de EFDO-garantie in het licht van de behoeften in de desbetreffende regio's, moeten de lidstaten kunnen voorzien in bijdragen in de vorm van een garantie of contanten. Deze bijdragen kunnen specifiek bestemd zijn voor een regio, sector of investeringsvenster.

(14)  Om meer resultaten te boeken met de EFDO-garantie in het licht van de behoeften aan meer investeringen in en meer financiering voor projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling en die fatsoenlijke arbeidsmogelijkheden scheppen in de desbetreffende regio's, moeten de lidstaten kunnen voorzien in bijdragen in de vorm van een garantie of contanten. Deze bijdragen kunnen specifiek bestemd zijn voor een regio, sector of investeringsvenster.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  De Commissie moet jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad verslag uitbrengen over de financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt om verantwoording af te leggen aan de Europese burgers. Het verslag moet openbaar worden gemaakt, teneinde relevante belanghebbende partijen, het maatschappelijk middenveld daaronder begrepen, in staat te stellen hun standpunten naar voren te brengen. Daarnaast moet de Commissie jaarlijks verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad over het beheer van het EFDO-garantiefonds om de verantwoordingsplicht en transparantie te garanderen.

(16)  De Commissie moet jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad verslag uitbrengen over de financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt om verantwoording af te leggen aan de Europese burgers. Het verslag moet openbaar worden gemaakt, teneinde relevante belanghebbende partijen, het maatschappelijk middenveld daaronder begrepen, in staat te stellen hun standpunten naar voren te brengen. Daarnaast moet de Commissie jaarlijks verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad over het beheer van het EFDO-garantiefonds om de verantwoordingsplicht, transparantie en effectiviteit van het beheer te garanderen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis)  Gezien de bevindingen van speciaal verslag nr. 14/2014 van de Europese Rekenkamer1 bis moet de Commissie jaarlijks de verbeteringen in haar beheerscapaciteiten evalueren om ervoor te zorgen dat de verrichtingen van het EFDO doeltreffender en transparanter verlopen. 

 

____________

 

1 bis Speciaal verslag nr. 14/2014: "Hoe berekenen, verminderen en verrekenen de EU-instellingen en -organen hun uitstoot van broeikasgassen?"

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het EFDO draagt bij tot de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de agenda 2030 met een specifieke aandacht voor duurzame groei, werkgelegenheidsschepping, sociaal-economische sectoren en de ondersteuning van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen om aldus de onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken en bij te dragen tot de duurzame re-integratie van migranten die terugkeren naar hun land van herkomst, waarbij de additionaliteit wordt gemaximaliseerd, innovatieve producten tot stand komen en middelen uit de particuliere sector worden aangetrokken.

2.  Het EFDO draagt bij tot de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de agenda 2030, met grote nadruk op de uitbanning van armoede, op duurzame groei, met inachtneming van economische, sociale en milieurechten, op het scheppen van meer en fatsoenlijke werkgelegenheid, op de totstandbrenging van een circulaire economie, op sociaal-economische sectoren, op de verbetering van de toegang tot overheidsdiensten, op de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering, op de betrokkenheid van lokale gemeenschappen en op de ondersteuning van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen om aldus de onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken en bij te dragen tot de duurzame re-integratie van migranten die terugkeren naar hun land van herkomst, waarbij de additionaliteit wordt gemaximaliseerd, innovatieve producten tot stand komen en middelen uit de particuliere sector worden aangetrokken.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Hij voorziet in strategische richtsnoeren en verleent steun aan de Commissie bij de vaststelling van de algemene investeringsdoelen wat betreft het gebruik van de EFDO-garantie. De strategische raad ondersteunt ook de algehele coördinatie en samenhang tussen de regionale investeringsplatforms en met de door de EIB beheerde verrichtingen in het kader van het mandaat voor externe leningen, met inbegrip van het EIB-weerbaarheidsinitiatief.

Hij voorziet in strategische richtsnoeren en verleent steun aan de Commissie bij de vaststelling van de algemene investeringsdoelen wat betreft het gebruik van de EFDO-garantie en de subsidiabiliteitscriteria voor investeringen in regionale platforms, alsook operationele beleidslijnen en procedures. De strategische raad ondersteunt ook de algehele coördinatie, samenwerking en samenhang tussen de regionale investeringsplatforms en met de door de EIB beheerde verrichtingen in het kader van het mandaat voor externe leningen, met inbegrip van het EIB-weerbaarheidsinitiatief. Een stuurgroep houdt binnen het Europees Parlement permanent toezicht op de activiteiten van de strategische raad.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De strategische raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (hierna "de hoge vertegenwoordiger" genoemd), de lidstaten en de EIB. Na in voorkomend geval rekening te hebben gehouden met het standpunt van de raad kan de Commissie andere contribuanten uitnodigen om lid te worden van de strategische raad. Aan partnerlanden, de desbetreffende regionale organisaties, de in aanmerking komende tegenpartijen en het Europees Parlement kan in voorkomend geval de status van waarnemer worden verleend. De strategische raad wordt gezamenlijk voorgezeten door de Commissie en de hoge vertegenwoordiger.

2.  De strategische raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (hierna "de hoge vertegenwoordiger" genoemd), de lidstaten, het Europees Parlement, de EIB, de Afrikaanse partnerlanden en de nabuurschapslanden. Na rekening te hebben gehouden met het standpunt van de raad nodigt de Commissie andere contribuanten uit om lid te worden van de strategische raad. Aan de desbetreffende regionale organisaties en andere belanghebbenden zoals organisaties uit het maatschappelijk middenveld, kan in voorkomend geval de status van waarnemer worden verleend. De strategische raad wordt gezamenlijk voorgezeten door de Commissie en de hoge vertegenwoordiger. De strategische raad moet ervoor zorgen dat een grote verscheidenheid aan belanghebbenden in partnerlanden naar behoren wordt geraadpleegd.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Unie verleent een onherroepelijke en onvoorwaardelijke garantie op eerste verzoek aan de in aanmerking komende tegenpartij voor de financierings- en investeringsverrichtingen in partnerlanden in Afrika en de nabuurschap die onder deze verordening vallen.

1.  De Unie verleent, na de haalbaarheid van het project zorgvuldig te hebben geëvalueerd, een onherroepelijke en onvoorwaardelijke garantie op eerste verzoek aan de in aanmerking komende tegenpartij voor de financierings- en investeringsverrichtingen in partnerlanden in Afrika en de nabuurschap die onder deze verordening vallen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De maximale termijn waarbinnen de in aanmerking komende tegenpartijen overeenkomsten kunnen sluiten met financiële intermediairs of eindbegunstigden, bedraagt vier jaar na de sluiting van de desbetreffende garantieovereenkomst.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Subsidiabiliteitscriteria voor het gebruik van de EFDO-garantie

Subsidiabiliteits- en uitsluitingscriteria voor het gebruik van de EFDO-garantie

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De financierings- en investeringsverrichtingen die in aanmerking komen voor steun via de EFDO-garantie, zijn consistent met en afgestemd op het beleid van de Unie, in het bijzonder met het ontwikkelings- en nabuurschapsbeleid van de Unie, de strategieën en het beleid van de partnerlanden en hebben tot doel de volgende algemene doelstellingen te ondersteunen:

1.  De financierings- en investeringsverrichtingen die in aanmerking komen voor steun via de EFDO-garantie, zijn consistent met en afgestemd op het beleid van de Unie (in het bijzonder met het ontwikkelings- en nabuurschapsbeleid van de Unie) en met de strategieën en het beleid van de partnerlanden, en hebben tot doel de volgende algemene doelstellingen te ondersteunen:

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a)  de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de Agenda 2030 verwezenlijken;

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  bijdragen tot de economische en sociale ontwikkeling, waarbij het accent ligt op duurzaamheid en creatie van banen, vooral voor jongeren en vrouwen, waarbij de onderliggende oorzaken van migratie worden aangepakt en migranten die terugkeren naar hun land van herkomst, kunnen rekenen op duurzame re-integratie;

(a)  bijdragen tot de uitbanning van armoede en tot de economische en sociale ontwikkeling, waarbij het accent ligt op duurzaamheid en de duurzame creatie van fatsoenlijke banen, vooral voor jongeren, vrouwen en personen die met sociale uitsluiting worden bedreigd;

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  zich richten op sociaal-economische sectoren en met name infrastructuur, inclusief energie, water, vervoer, informatie- en communicatietechnologie, milieu, duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en blauwe groei, sociale infrastructuur, menselijk kapitaal richten om het sociaaleconomische klimaat te verbeteren;

(b)  zich richten op sociaal-economische sectoren en met name infrastructuur, inclusief energie, water, vervoer, informatie- en communicatietechnologie, milieu, duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en blauwe groei, sociale infrastructuur, menselijk kapitaal en de circulaire economie om het sociaaleconomische klimaat te verbeteren, daarbij rekening houdend met de prioriteiten van de begunstigden van de EFDO-garantie;

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  de inwoners van de betrokken gebieden betrekken bij de opzet van de gefinancierde projecten;

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  voorzien in financiering ten voordele van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, met een speciale focus op de ontwikkeling van de particuliere sector;

(c)  voorzien in financiering ten voordele van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, met een speciale focus op de ontwikkeling van een lokale particuliere sector die op termijn stabiel en levensvatbaar is;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  op geen enkele manier verbonden zijn met niet-coöperatieve rechtsgebieden in de zin van artikel 20;

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Met de EFDO-garantie worden financierings- en investeringsverrichtingen ondersteund die in het bijzonder:

2.  Met de EFDO-garantie worden woekerwinsten en/of de monopolisering van diensten voorkomen en tegelijkertijd financierings- en investeringsverrichtingen ondersteund die in het bijzonder:

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  economisch en financieel levensvatbaar zijn, rekening houdend met mogelijke steun aan en medefinanciering van een project door private en publieke partners;

(c)  aangetoond economisch en financieel levensvatbaar zijn, rekening houdend met mogelijke steun aan en medefinanciering van een project door private en publieke partners;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  de mensenrechten die in het internationaal recht zijn verankerd eerbiedigen.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Met de EFDO-garantie worden geen financierings- en investeringsverrichtingen ondersteund die:

 

(a)   verband houden met de militaire of veiligheidssector;

 

(b)   de ontwikkeling van kernenergie ondersteunen;

 

(c)   de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en koolstof verder in de hand werken;

 

(d)   aanzienlijke externe milieukosten met zich meebrengen, met name in verband met grootschalige infrastructuur;

 

(e)   plaatsvinden in sectoren of projecten die de mensenrechten in partnerlanden dreigen te ondermijnen, en dan in het bijzonder de rechten van plaatselijke en inheemse gemeenschappen, bijvoorbeeld door middel van gedwongen verplaatsing van bevolkingsgroepen, landroof, paramilitaire operaties of activiteiten in ontboste gebieden. Vooraf worden een mensenrechtenbeoordeling en een milieueffectbeoordeling uitgevoerd waarmee dergelijke risico's in kaart worden gebracht. Deze beoordelingen worden openbaar gemaakt.

 

(f)  rekening houdend met het voorzorgsbeginsel, vermoedelijk schade toebrengen aan het milieu, de samenleving of plaatselijke gemeenschappen.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Vanaf 1 januari 2021 geldt dat indien de omvang van de middelen in het EFDO-garantiefonds als gevolg van beroepen op de EFDO-garantie daalt tot minder dan 50% van het in lid 5 bedoelde voorzieningspercentage, de Commissie een verslag indient over de uitzonderlijke maatregelen die eventueel vereist zijn om het EFDO-garantiefonds weer aan te vullen.

7.  Vanaf 1 januari 2021 geldt dat indien de omvang van de middelen in het EFDO-garantiefonds als gevolg van beroepen op de EFDO-garantie daalt tot minder dan 50% van het in lid 5 bedoelde voorzieningspercentage, de Commissie een verslag indient over:

 

(a)   de oorzaak van het tekort, met een gedetailleerde toelichting, en

 

(b)   eventuele uitzonderlijke maatregelen die vereist zijn om het EFDO-garantiefonds weer aan te vullen (indien dit noodzakelijk wordt geacht).

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie brengt jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt. Dit verslag wordt openbaar gemaakt. Het omvat de volgende elementen:

1.  De Commissie brengt jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt. Dat verslag wordt openbaar gemaakt. Het omvat de volgende elementen, die in een landspecifiek formaat worden gepresenteerd:

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  een beoordeling van de door de EFDO-garantie gedekte financierings- en investeringsverrichtingen op verrichtings-, sector-, land- en regionaal niveau en van de overeenstemming van deze verrichtingen met deze verordening;

(a)  een onafhankelijke beoordeling van de door de EFDO-garantie gedekte financierings- en investeringsverrichtingen op verrichtings-, sector-, land- en regionaal niveau en van de overeenstemming van deze verrichtingen met deze verordening, en dan met name met het additionaliteitsbeginsel,;

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis)  een beoordeling van de mate van verwezenlijking van de algemene investeringsdoelstellingen die door de strategische raad zijn vastgesteld uit hoofde van artikel 5;

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a ter)  een beoordeling van de totale bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de Agenda 2030;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a quater)  een beoordeling van het financieringspercentage dat is toegekend aan financierings- en investeringsverrichtingen die relevant zijn voor politieke verbintenissen van de Unie op het gebied van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de klimaatverandering;

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter a quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a quinquies)  een beoordeling van de kwaliteit van de door de EFDO-garantie gedekte verrichtingen en de daarmee verband houdende risicopositie, in politiek, operationeel of financieel opzicht;

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  een beoordeling van de toegevoegde waarde, het aantrekken van middelen van de particuliere sector, de geraamde en feitelijke outputs en de resultaten en de gevolgen van de door de EFDO-garantie gedekte financierings- en investeringsverrichtingen op geaggregeerde basis, met inbegrip van het effect op het scheppen van werkgelegenheid;

(b)  een beoordeling van de toegevoegde waarde, het aantrekken van middelen van de particuliere sector, de geraamde en bereikte outputs en de resultaten en de gevolgen van de door de EFDO-garantie gedekte financierings- en investeringsverrichtingen op geaggregeerde basis en op lange termijn, met inbegrip van het effect op het scheppen van werkgelegenheid;

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  een beoordeling van de toegevoegde waarde van de financierings- en investeringsverrichtingen van de in aanmerking komende tegenpartijen en van de geaggregeerde risico's die aan die verrichtingen verbonden zijn;

(f)  een onafhankelijke beoordeling van de toegevoegde waarde van de financierings- en investeringsverrichtingen van de in aanmerking komende tegenpartijen en van de geaggregeerde risico's die aan die verrichtingen verbonden zijn;

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  gedetailleerde informatie over het beroep op de EFDO-garantie, verliezen, opbrengsten, ingevorderde bedragen en andere ontvangsten;

(g)  gedetailleerde informatie over het beroep op de EFDO-garantie, verliezen, opbrengsten, ingevorderde bedragen en andere ontvangsten evenals een indicatie van het risico van toekomstige beroepen op de EFDO-garantie;

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk op 31 december 2020 evalueert de Commissie de werking van het EFDO. De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad een evaluatieverslag in met een onafhankelijke evaluatie van de toepassing van deze verordening. Dit verslag wordt onverwijld door de Commissie ingediend ingeval de goedgekeurde financierings- en investeringsverrichtingen het beschikbare bedrag van de EU-garantie volledig hebben opgebruikt vóór 30 juni 2020.

1.  Uiterlijk op 31 december 2020 evalueert de Commissie de werking van het EFDO. De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad een evaluatieverslag in met een onafhankelijke evaluatie van de toepassing van deze verordening, met inbegrip van een beoordeling van het effect en de resultaten van het EFDO. Dit verslag wordt onverwijld door de Commissie ingediend ingeval de goedgekeurde financierings- en investeringsverrichtingen het beschikbare bedrag van de EU-garantie volledig hebben opgebruikt vóór 30 juni 2020.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Uiterlijk op 31 december 2020, en vervolgens om de drie jaar, beoordeelt de Commissie de inzet van het EFDO-garantiefonds. De Commissie dient haar evaluatieverslag in bij het Europees Parlement en de Raad. Dit evaluatieverslag gaat vergezeld van een advies van de Rekenkamer.

2.  Uiterlijk op 31 december 2020, en vervolgens om de drie jaar, beoordeelt de Commissie de inzet en de werking van het EFDO-garantiefonds. De Commissie dient haar evaluatieverslag in bij het Europees Parlement en de Raad. Dit evaluatieverslag gaat vergezeld van een advies van de Rekenkamer over het beheer van het EFDO-garantiefonds en de doeltreffendheid en additionaliteit van de EFDO-verrichtingen. Indien aanpassingen aan het EFDO-garantiefonds noodzakelijk worden geacht of het EFDO-garantiefonds na 2020 wordt verlengd, dient het evaluatieverslag vergezeld te gaan van een wetgevingsvoorstel om deze verordening dienovereenkomstig te wijzigen.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Conform haar transparantiebeleid en de algemene beginselen van de Unie ten aanzien van de toegang tot documenten en voorlichting van het publiek, maken de in aanmerking komende tegenpartijen op hun websites informatie bekend over alle financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt en die vallen onder deze verordening, en in het bijzonder over de wijze waarop die verrichtingen aan de vereisten van deze verordening bijdragen.

Er worden onverwijld uitgebreide notulen van de vergaderingen van de strategische raad openbaar gemaakt. Na de goedkeuring van een verrichting in het kader van de EFDO-garantie wordt het scorebord van indicatoren openbaar gemaakt. Conform haar transparantiebeleid en de algemene beginselen van de Unie ten aanzien van de toegang tot documenten en voorlichting van het publiek, maken de in aanmerking komende tegenpartijen op hun websites informatie bekend over alle financierings- en investeringsverrichtingen die door de EFDO-garantie worden gedekt en die vallen onder deze verordening, en in het bijzonder over de wijze waarop die verrichtingen aan de vereisten van deze verordening bijdragen.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 17 bis

 

De in aanmerking komende tegenpartijen verschaffen ook toegang tot informatie over de bestaande rechtsgronden en publiceren de financierings- en investeringsverrichtingen op strategische wijze, teneinde de activiteiten van het fonds dichter bij de burgers, de publieke opinie en eventuele particuliere investeerders te brengen.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De externe controle van de overeenkomstig deze verordening verrichte activiteiten wordt uitgevoerd door de Rekenkamer in overeenstemming met artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

1.  De externe controle van de overeenkomstig deze verordening verrichte activiteiten wordt uitgevoerd door de Rekenkamer in overeenstemming met artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en wordt bijgevolg onderworpen aan de kwijtingsprocedure overeenkomstig artikel 319 VWEU.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Met het oog op lid 1 van dit artikel krijgt de Rekenkamer, indien zij hierom verzoekt en in overeenstemming met artikel 287, lid 3, VWEU, toegang tot alle documenten of informatie die nodig zijn om haar taken uit te voeren.

2.  Met het oog op lid 1 van dit artikel krijgt de Rekenkamer, indien zij hierom verzoekt en in overeenstemming met artikel 287, lid 3, VWEU, toegang tot alle documenten of informatie die nodig zijn om haar controletaken uit te voeren.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Uiterlijk op 30 juni 2020, en vervolgens om de drie jaar, publiceert de Rekenkamer een speciaal verslag over de inzet, de efficiëntie en de doeltreffendheid van het EFDO-garantiefonds.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie of de in aanmerking komende tegenpartijen brengen het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) onverwijld op de hoogte en zij verstrekken het de nodige informatie wanneer zij, op enig moment bij de voorbereiding, uitvoering of afsluiting van financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen, redenen hebben om te vermoeden dat er sprake is van fraude, corruptie, witwassen van geld of een andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Unie mogelijk worden geschaad.

1.  Indien de Commissie op enig moment bij de voorbereiding, uitvoering of afsluiting van financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen, redenen heeft om te vermoeden dat er sprake is van fraude, corruptie, witwassen van geld of een andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Unie mogelijk worden geschaad, dan brengt zij, of brengen de in aanmerking komende tegenpartijen, het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) onverwijld op de hoogte en verstrekt ze, of verstrekken ze, de informatie die nodig is om een volledig en grondig onderzoek uit te kunnen voeren.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

OLAF kan, in overeenstemming met de bepalingen en procedures van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad onderzoeken uitvoeren, met inbegrip van controles en verificaties ter plaatse, ter bescherming van de financiële belangen van de Unie, om vast te stellen of er in verband met een financierings- en investeringsverrichting die onder deze verordening valt, sprake is van fraude, corruptie, witwassen van geld of een andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt. OLAF kan de bij zijn onderzoeken verkregen informatie aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten doorgeven.

OLAF voert, in overeenstemming met de bepalingen en procedures van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad onderzoeken uit, met inbegrip van controles en verificaties ter plaatse, ter bescherming van de financiële belangen van de Unie, om vast te stellen of er in verband met een financierings- en investeringsverrichting die onder deze verordening valt, sprake is van fraude, corruptie, witwassen van geld, financiering van terrorisme, belastingfraude, georganiseerde misdaad of een andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt. OLAF kan de bij zijn onderzoeken verkregen informatie aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten doorgeven.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien er bewijs voor die onwettige activiteiten voorhanden is, gaan de in aanmerking komende tegenpartijen over tot het terugvorderen van middelen met betrekking tot zijn financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen en waarop die activiteiten betrekking hebben.

Indien er bewijs voor die onwettige activiteiten voorhanden is, gaan de in aanmerking komende tegenpartijen over tot het terugvorderen van middelen met betrekking tot zijn financierings- en investeringsverrichtingen die onder deze verordening vallen en waarop die activiteiten betrekking hebben en verstrekken ze aan de relevante autoriteiten ook alle informatie die nodig is voor een onderzoek en eventuele vervolging.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Bij hun financierings- en investeringsverrichtingen ondersteunen de in aanmerking komende tegenpartijen geen activiteiten met illegale doeleinden, waaronder witwassen van geld, financiering van terrorisme, georganiseerde misdaad, belastingfraude en belastingontduiking, dan wel fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt. De in aanmerking komende tegenpartijen nemen niet deel aan financierings- of investeringsverrichtingen die worden uitgevoerd door middel van een vehikel dat in een niet-coöperatief rechtsgebied is gevestigd, overeenkomstig hun beleid jegens zwak gereguleerde en niet-coöperatieve rechtsgebieden, dat is gebaseerd op het beleid van de Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling of de Financiële-actiegroep (Financial Action Task Force).

1.  Bij hun financierings- en investeringsverrichtingen ondersteunen de in aanmerking komende tegenpartijen geen activiteiten met illegale doeleinden, waaronder (maar niet beperkt tot) witwassen van geld, financiering van terrorisme, georganiseerde misdaad, belastingfraude en belastingontduiking, corruptie, fraude, dan wel andere activiteiten die de financiële belangen van de Unie schaden. De in aanmerking komende tegenpartijen nemen niet deel aan financierings- of investeringsverrichtingen die worden uitgevoerd door middel van een vehikel dat in een niet-coöperatief rechtsgebied is gevestigd, overeenkomstig hun beleid jegens zwak gereguleerde en niet-coöperatieve rechtsgebieden, dat is gebaseerd op het beleid van de Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling of de Financiële-actiegroep (Financial Action Task Force).

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij haar financierings- en investeringsverrichtingen neemt de in aanmerking komende tegenpartij de beginselen en normen van het Unierecht inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in acht en met name Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad. De in aanmerking komende tegenpartijen stellen zowel de rechtstreekse financiering als de financiering via intermediairs uit hoofde van deze verordening afhankelijk van de openbaarmaking van informatie over de uiteindelijk begunstigden overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/849.

2.  Bij haar financierings- en investeringsverrichtingen neemt de in aanmerking komende tegenpartij de beginselen en normen van het Unierecht inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in acht en met name Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad. De in aanmerking komende tegenpartijen stellen zowel de rechtstreekse financiering als de financiering via intermediairs uit hoofde van deze verordening afhankelijk van de openbaarmaking van informatie over de uiteindelijk begunstigden overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/849 (de antiwitwasrichtlijn van de EU).

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds

Document- en procedurenummers

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Commissies ten principale

       Datum bekendmaking

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

CONT

1.12.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Indrek Tarand

15.11.2016

Artikel 55 – Gezamenlijke commissieprocedure

       Datum bekendmaking

       

       

16.2.2017

Behandeling in de commissie

22.3.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

12.4.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

18

2

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

18

+

ALDE

PPE

S&D

GREENS

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

PPE

Jonathan Arnott

Joachim Zeller

3

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds

Document- en procedurenummers

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Datum indiening bij EP

14.9.2016

 

 

 

Commissies ten principale

       Datum bekendmaking

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

INTA

27.10.2016

CONT

1.12.2016

ECON

27.10.2016

LIBE

27.10.2016

Geen advies

       Datum besluit

INTA

12.10.2016

ECON

12.10.2016

LIBE

4.10.2016

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Eduard Kukan

11.10.2016

Doru-Claudian Frunzulică

11.10.2016

Eider Gardiazabal Rubial

11.10.2016

 

Artikel 55 – Gezamenlijke commissieprocedure

       Datum bekendmaking

       

       

16.2.2017

Behandeling in de commissie

28.2.2017

8.3.2017

21.3.2017

11.4.2017

Datum goedkeuring

24.4.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

75

9

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck

Datum indiening

25.4.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

75

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala

Verts/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana

9

-

ECR

Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos

5

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid