Procedură : 2016/0281(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0170/2017

Texte depuse :

A8-0170/2017

Dezbateri :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Voturi :

PV 06/07/2017 - 11.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0311

RAPORT     ***I
PDF 1221kWORD 142k
25.4.2017
PE 599.835v02-00 A8-0170/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și de instituire a Garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD 15

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Comisia pentru afaceri externe

Comisia pentru dezvoltare

Comisia pentru bugete

Raportori: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial

(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru control bugetar
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și de instituire a Garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD 15

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0586),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 209 alineatul (1) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0377/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru bugete, desfășurate în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru control bugetar (A8-0170/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Planul ambițios de investiții externe (PEI) al Uniunii este necesar pentru a sprijini investițiile începând din Africa și vecinătatea Uniunii ca mijloc de promovare a obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă („Agenda 2030”), precum și angajamentele asumate în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV) recent revizuite, prin urmare, abordarea cauzelor profunde ale migrației. Acesta ar trebui să contribuie, de asemenea, la punerea în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice (COP 21).

(1)  Planul ambițios de investiții externe (PEI) al Uniunii urmărește să sprijine investițiile începând din Africa și vecinătatea Uniunii, ca mijloc de a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă („Agenda 2030”), în special eradicarea sărăciei, precum și angajamentele asumate în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV) recent revizuite. Investițiile în Africa și în vecinătatea Uniunii vor contribui la rezolvarea presiunilor induse de migrație care decurg din sărăcie, conflicte, instabilitate, subdezvoltare, inegalitate și încălcări ale drepturilor omului, creștere demografică, lipsa oportunităților economice și de ocupare a forței de muncă, precum și din schimbările climatice, împreună cu cadrele de parteneriate cu țările terțe. PEI ar trebui să contribuie, de asemenea, la punerea în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice (COP 21).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  PEI ar trebui să includă angajamentul Uniunii, în conformitate cu Agenda de acțiune de la Addis Abeba privind finanțarea pentru dezvoltare. De asemenea, acesta ar permite investitorilor europeni și companiilor private, inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii, să participe mai eficace la dezvoltarea durabilă în țările partenere.

(2)  PEI ar trebui să includă angajamentul Uniunii, în conformitate cu Agenda de acțiune de la Addis Abeba privind finanțarea pentru dezvoltare și principiile eficacității dezvoltării, precum și coerența politicilor de dezvoltare, astfel cum prevede articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Acesta ar permite, totodată, investitorilor și companiilor private, în special microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, să participe mai eficient la dezvoltarea durabilă în țările partenere în conformitate cu politicile de vecinătate și de dezvoltare ale Uniunii.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  FEDD ar trebui să contribuie la aplicarea Agendei 2030 a ONU, care recunoaște că migrația internațională reprezintă o realitate multidimensională de o importanță majoră pentru dezvoltarea țărilor de origine, de tranzit și de destinație și care necesită soluții cuprinzătoare și coerente, subliniind totodată potențialul migranților de a contribui la creșterea incluzivă și la dezvoltarea durabilă.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Această abordare este conformă cu strategia generală a Uniunii în ceea ce privește chestiunile de politică externă și de securitate, fiind înglobate provocări precum migrația și reziliența în politica externă globală a UE, asigurând-se astfel coerența și sinergiile cu politicile europene de dezvoltare și de vecinătate.

(3)  Această abordare este conformă cu strategia generală a Uniunii în ceea ce privește chestiunile de politică externă și de securitate, fiind înglobate provocări precum migrația și reziliența în politica externă globală a UE, asigurând-se că politica externă a Uniunii este pe deplin coerentă cu obiectivele politicii de dezvoltare și asigură sinergiile cu politicile europene de dezvoltare și de vecinătate. Acest lucru este în conformitate și cu Carta drepturilor fundamentale a UE și cu dreptul internațional al drepturilor omului, asigurând o abordare bazată pe drepturile omului și ocupându-se de migrația neregulamentară și de strămutarea forțată.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  PEI ar trebui să furnizeze un pachet financiar integrat pentru finanțarea investițiilor, în regiuni din Africa, pentru țările semnatare ale Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 200022 și în țările învecinate, generând astfel creștere economică și oportunități de ocupare a forței de muncă, maximizând adiționalitatea, furnizând produse inovatoare și atrăgând fonduri din sectorul privat.

(4)  Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), ca parte a PEI, ar trebui să furnizeze un pachet financiar integrat pentru a finanța și atrage investiții, cu scopul de a încuraja dezvoltarea economică și socială durabilă și incluzivă și de a promova reziliența socioeconomică a țărilor partenere, maximizând, în același timp, adiționalitatea, contribuind la remedierea disfuncționalităților pieței și a situațiilor de investiții sub nivelul optim și atrăgând fonduri din sectorul privat. Operațiunile FEDD ar trebui să fie clar diferite de alte măsuri de sprijin și complementare acestora, în special operațiunile din mandatul de creditare externă ale Băncii Europene de Investiții (BEI), inițiativa pentru reziliență economică și facilitatea de investiții ACP. Operațiunile FEDD ar trebui, de asemenea, să fie complementare activităților existente desfășurate de alte instituții financiare eligibile și să acopere unghiurile moarte din investiții, pe care în prezent investițiile nu le acoperă.

__________________

 

22 JO L 317, 15.12.2000, astfel cum a fost modificat ultima dată prin JO L 287, 4.11.2010.

 

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Implicarea sectorului privat în activitatea de cooperare a Uniunii cu țările partenere prin intermediul FEDD ar trebui să aibă un impact măsurabil și adițional asupra dezvoltării, fără a denatura piața și ar trebui să fie eficientă din punct de vedere al costurilor și să fie bazată pe responsabilitate reciprocă și pe împărțirea costurilor și a riscurilor. O astfel de implicare ar trebui să se bazeze pe un angajament față de orientările și principiile convenite la nivel internațional, inclusiv principiile privind investițiile responsabile și Principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului și Orientările pentru întreprinderile multinaționale ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  FEDD ar trebui să promoveze crearea de locuri de muncă decente, oportunitățile economice și antreprenoriatul, creșterea verde și incluzivă, cu accent special pe egalitatea de gen și emanciparea femeilor și tinerilor, în conformitate cu Planul de acțiune al Uniunii pentru egalitatea de gen 2016-2020, consolidând, totodată, statul de drept, buna guvernare, drepturile omului și accesul echitabil la resursele naturale și folosirea lor echitabilă.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Pentru a îndeplini angajamentele politice asumate de UE privind energia regenerabilă, eficiența energetică și măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice, o cotă minimă de 35 % din finanțarea alocată în cadrul FEDD ar trebui să fie rezervată operațiunilor de finanțare și de investiții integral relevante pentru aceste sectoare, contribuind astfel la implementarea Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d)  Acțiunile în temeiul prezentului regulament ar trebui concepute astfel încât să îndeplinească criteriile pentru acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare (AOD) stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare (CAD) al OCDE, luând în considerare elementele specifice ale dezvoltării sectorului privat, și să orienteze AOD către țările cel mai puțin dezvoltate, urmărind direcționarea a 50 % din AOD a Uniunii către țările cel mai puțin dezvoltate în viitorul apropiat.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 4 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4e)  Asistența tehnică pentru țările partenere ar trebui să constituie cel de-al doilea pilon al PEI. În acest context, Comisia ar trebui să intensifice asistența acordată în scopul de a ajuta țările partenere să atragă investiții printr-o mai bună pregătire și promovare a proiectelor, prin elaborarea unui număr mai mare de proiecte eligibile pentru finanțare din partea băncilor și făcându-le cunoscute comunității internaționale a investitorilor. Ar trebui creat un portal web, sub forma unei baze de date cu proiecte, accesibil publicului și ușor de utilizat, care să prezinte informații relevante pentru fiecare proiect.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 4 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4f)  Ameliorarea climatului de investiții și a mediului general de politici din țările partenere ar trebui să reprezinte cel de-al treilea pilon al PEI. În contextul relațiilor politice actuale ale Uniunii cu țările partenere, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (Înaltul Reprezentant) ar trebui să întrețină dialoguri dedicate politicilor, care au ca scop dezvoltarea unor cadre juridice, politici și instituții ce promovează stabilitatea economică, investițiile sustenabile și creșterea incluzivă. Aceste dialoguri pe teme de politici ar trebui să cuprindă, printre altele, lupta împotriva corupției, a criminalității organizate și a fluxurilor financiare ilicite, buna guvernare, incluziunea piețelor locale, stimularea spiritului antreprenorial și a mediului de afaceri la nivel local, respectarea drepturilor omului și a statului de drept, precum și politici care conțin o perspectivă de gen.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) ar trebui să fie compus din platforme regionale de investiții, care vor combina finanțarea din mecanismele de finanțare mixtă existente și garanția FEDD. Mecanismele de finanțare mixtă existente pentru Africa au fost create prin Decizia C(2015)5210 a Comisiei și prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2016)3436 pentru zona de vecinătate. Fiecare platformă de investiții ar trebui să dispună de un consiliu operațional care să sprijine Comisia în definirea obiectivelor de investiții regionale și sectoriale și a componentelor de investiții tematice, regionale și sectoriale, să formuleze avize cu privire la operațiunile de finanțare mixtă și să discute utilizarea garanției FEDD în conformitate cu componentele de investiții care urmează a fi definite.

(5)  FEDD ar trebui să fie compus din platforme regionale de investiții, care vor combina finanțarea din mecanismele de finanțare mixtă existente și garanția FEDD. Ar trebui create platforme regionale de investiții prin transformarea mecanismelor de finanțare mixtă existente create prin decizii ale Comisiei. În primul rând ar trebui create platforme regionale de investiții pentru Africa și pentru vecinătate. Ar trebui să fie posibilă extinderea ariei geografice a FEDD prin intermediul unui act delegat. Fiecare platformă de investiții ar trebui să dispună de un consiliu operațional care să sprijine Comisia în definirea și monitorizarea obiectivelor de investiții regionale și sectoriale și a componentelor de investiții tematice, regionale și sectoriale, să formuleze avize cu privire la operațiunile de finanțare mixtă și să discute utilizarea garanției FEDD în conformitate cu componentele de investiții care urmează a fi definite.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Având în vedere constatările Curții de Conturi Europene1a privind utilizarea finanțării mixte în relațiile externe ale Uniunii, care au evidențiat faptul că în cazul a aproape jumătate dintre proiectele examinate nu au existat suficiente dovezi pentru a justifica acordarea granturilor, precum și faptul că, în mai multe cazuri, au existat indicii că investițiile ar fi fost făcute fără contribuția UE, este esențial ca finanțarea mixtă să fie utilizată doar atunci când Comisia poate demonstra clar valoarea sa adăugată.

 

____________

 

1a Raportul special nr. 16/2014 al CCE „Eficacitatea demersurilor de combinare a finanțărilor acordate prin intermediul facilităților regionale de investiții cu creditele acordate de instituțiile financiare în scopul sprijinirii politicilor externe ale UE”.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Ar trebui ca FEDD, în întreaga sa capacitate, să se angajeze pe deplin să respecte drepturile omului și egalitatea de tratament în țările beneficiare a tuturor actorilor implicați în activitățile financiare și de investiții.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În plus, FEDD ar trebui să funcționeze ca „ghișeu unic” pentru primirea propunerilor de finanțare de la instituțiile financiare și investitorii din sectorul public sau privat și să ofere o gamă largă de sprijin financiar pentru investițiile eligibile. Garanția FEDD ar trebui să fie sprijinită prin Fondul de garantare FEDD. FEDD ar trebui să utilizeze instrumente inovatoare pentru a sprijini investițiile și implicarea sectorului privat.

eliminat

.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Coordonarea și coerența FEDD cu mandatul de acordare a împrumuturilor externe al Băncii Europene de Investiții (BEI), astfel cum este prevăzut în Decizia [care urmează a fi adoptată], inclusiv inițiativa de reziliență a BEI, precum și cu facilitatea de investiții pentru țările ACP23 ar trebui să fie asigurate prin intermediul Consiliului strategic al FEDD.

(7)  Ar trebui creat un consiliu strategic al FEDD pentru a sprijini Comisia în formularea de orientări strategice și obiective de investiții globale, precum și pentru a asigura o acoperire geografică și tematică adecvată și diversificată pentru componentele de investiții. Consiliul strategic ar trebui să sprijine și coordonarea generală, complementaritatea și coerența între platformele regionale de investiții, cei trei piloni ai PIE, PIE și celelalte inițiative ale Uniunii privind migrația, și instrumentele de finanțare externă ale Uniunii și fondurile fiduciare, mandatul BEI de acordare a împrumuturilor externe, inclusiv inițiativa de reziliență a BEI și facilitatea de investiții pentru țările ACP23.

__________________

__________________

23 Anexa II la Acordul de la Cotonou.

23 Anexa II la Acordul de la Cotonou.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În plus, Consiliul strategic ar trebui să sprijine Comisia în stabilirea de orientări strategice și de obiective de investiții globale. Consiliul strategic trebuie să sprijine, de asemenea, coordonarea și coerența între platformele regionale. Acest lucru ar trebui să asigure complementaritatea diverselor instrumente din cadrul acțiunii externe. Consiliul strategic ar trebui să fie prezidat în comun de Comisie și de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate pentru a se asigura consecvența și coerența cu obiectivele de politică externă ale Uniunii și cadrele de parteneriat cu țări terțe.

(8)  Consiliul strategic ar trebui să fie prezidat în comun de Comisie și de Înaltul Reprezentant, pentru a se asigura consecvența și coerența cu obiectivele de politică externă ale Uniunii, în special cu obiectivele de bază ale Uniunii în ceea ce privește dezvoltarea, cadrele de parteneriat cu țările terțe și cu alte eforturi ale Uniunii de a aborda cauzele profunde ale migrației, precum și respectarea angajamentelor în ceea ce privește coerența politicilor pentru dezvoltare. Parlamentul European ar trebui să participe la Consiliul strategic în calitate de observator permanent, pentru a-și exercita dreptul și obligația de control asupra implementării FEDD.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Comisia și BEI ar trebui să încheie un acord care să specifice condițiile cooperării dintre ele în managementul garanției FEDD și ar trebui să prezinte consiliului strategic acest acord.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  FEDD ar trebui să funcționeze ca un „ghișeu unic”, primind propunerile de finanțare de la instituțiile financiare și de la investitorii din sectorul public sau privat și oferind o gamă largă de sprijin financiar pentru investițiile eligibile care conduc la o dezvoltare economică, socială și de mediu sustenabilă și incluzivă. Garanția FEDD ar trebui să fie sprijinită prin Fondul de garantare FEDD.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8c)  FEDD ar trebui să rezolve blocajele la nivelul investițiilor private și să aplice instrumente inovatoare pentru a facilita accesul la finanțare al investitorilor naționali și străini, în special pentru companiile locale, microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, concentrându-se pe domenii care pot contribui la realizarea unor rezultate ale dezvoltării sustenabile și încurajând participarea companiilor europene;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 8 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8d)  Garanția FEDD nu ar trebui folosită pentru finanțarea proiectelor majore de infrastructură care au un impact scăzut asupra creării de locuri de muncă și ale căror raporturi între costuri și beneficii fac ca investițiile să fie nesustenabile. Garanția FEDD ar trebui să finanțeze numai proiecte a căror realizare nu este controversată din perspectivă financiară, socială și ecologică, pe baza unei evaluări independente ex ante aprofundate și a unei analize costuri-beneficii corespunzătoare.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 8 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8e)   Delegațiile Uniunii Europene în țările partenere ar trebui să promoveze accesul la FEDD și să furnizeze în mod activ informații cu privire la acesta, precum și să mărească coerența între folosirea Garanției FEDD, utilizarea finanțării mixte în platformele regionale de investiții, furnizarea de asistență tehnică specifică consolidată și dialogurile pe teme de politici în țările respective.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Garanția FEDD ar trebui să fie acordată contrapărților eligibile pentru operațiuni de finanțare și de investiții sau de instrumente de garantare pentru o perioadă inițială de investiții cu scadență la 31 decembrie 2020.

(9)  Garanția FEDD ar trebui să fie acordată contrapărților eligibile pentru operațiuni de finanțare și de investiții sau de instrumente de garantare pentru o perioadă inițială de investiții cu scadență la 31 decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire dacă se consideră că este necesar.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)   Garanția FEDD ar trebui administrată astfel încât să asigure condiții de concurență echitabile pentru contrapărțile eligibile, să se evite conflictele de interese și să se asigure eficiența în atragerea de fonduri din sectorul privat pentru finanțarea investițiilor și maximizarea adiționalității.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  În vederea creșterii impactului garanției FEDD, ținând seama de nevoile din regiunile în cauză, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a oferi contribuții sub forma unei garanții sau în numerar. Aceste contribuții ar putea fi alocate în funcție de regiune, sector sau componentă de investiții.

(14)  În vederea creșterii impactului garanției FEDD, ținând seama de nevoile din regiunile în cauză, statele membre și țările AELS ar trebui să aibă posibilitatea de a oferi contribuții sub forma unei garanții sau în numerar. Aceste contribuții ar putea fi alocate în funcție de regiune sau componenta de investiții existentă.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Întrucât fondurile FED urmează a fi folosite, pentru țările eligibile, în cadrul celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (FED)25, acesta impune alocarea a cel puțin 400 000 000 EUR din garanția FEDD pentru acoperirea investițiilor pe toată perioada de executare a garanției FEDD. Garanția FEDD ar trebui să devină disponibilă numai atunci când suma de 400 000 000 EUR din fondurile celui de al 11-lea FED va fi alocată Fondului de garantare FEDD.

(15)  Întrucât fondurile FED urmează a fi folosite, pentru țările eligibile, în cadrul celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (FED)25, acesta impune alocarea a cel puțin 400 000 000 EUR din garanția FEDD pentru acoperirea investițiilor pe toată perioada de executare a garanției FEDD. Garanția FEDD ar trebui să devină disponibilă numai atunci când a fost confirmată o contribuție în valoare de 400 000 000 EUR din fondurile celui de al 11-lea FED în Fondul de garantare FEDD. Întrucât vor fi folosite fondurile din FED, garanția FEDD ar trebui să cuprindă investiții în domeniile din care au fost deviate fondurile inițiale. Ar trebui respectate angajamentele asumate pentru a garanta că finanțarea FED este eligibilă pentru AOD, precum și deciziile viitoare adoptate de către CAD al OCDE cu privire la instrumentele din sectorul privat.

__________________

__________________

25 Acord intern între reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări pentru care se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, JO L 210, 6.8.2013, p. 1.

25 Acord intern între reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări pentru care se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, JO L 210, 6.8.2013, p. 1.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Întrucât vor fi folosite fondurile Instrumentului european de vecinătate, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului1a, cel puțin 100 000 000 EUR din Fondul de garantare FEDD ar trebui să fie alocate pentru investiții în țările partenere vecine pe perioada de aplicare a Garanției FEDD.

 

___________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui Instrument european de vecinătate (JO L 77, 15.3.2014, p. 27).

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Comisia ar trebui să prezinte un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul garanției FEDD cu scopul de a se garanta răspunderea acesteia în fața cetățenilor europeni. Raportul ar trebui să fie făcut public, pentru a permite părților interesate relevante, inclusiv societății civile, să își exprime punctele de vedere. De asemenea, Comisia ar trebui să prezinte un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la gestionarea Fondului de garantare FEDD, astfel încât răspunderea și transparența să fie asigurate.

(16)  Comisia ar trebui să prezinte un raport anual Parlamentului European și Consiliului și să informeze Adunarea Parlamentară Paritare ACP-UE cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul garanției FEDD cu scopul de a se garanta răspunderea deplină în fața cetățenilor europeni și supravegherea și controlul exercitat de Parlamentul European. Raportul ar trebui să fie făcut public, pentru a permite părților interesate relevante, inclusiv societății civile, să își exprime punctele de vedere. De asemenea, Comisia ar trebui să prezinte un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la gestionarea Fondului de garantare FEDD, astfel încât răspunderea și transparența să fie asigurate.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Pentru a asigura monitorizarea și răspunderea FEDD și a Planului de investiții externe, Parlamentul European poate organiza audieri în cadrul unui dialog privind investițiile cu Comisia, cu Înaltul Reprezentant, cu BEI și alte instituții financiare eligibile, precum și cu sectorul privat și organizațiile societății civile.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a se ține seama de experiența dobândită și a se permite dezvoltarea în continuare a FEDD, funcționarea FEDD și utilizarea Fondului de garantare FEDD ar trebui să fie evaluate de către Comisie. Aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie evaluată în mod independent pentru a se stabili nivelul de conformitate a punerii în aplicare cu temeiul juridic, precum și pentru a se stabili aplicabilitatea și caracterul practic al regulamentului în realizarea obiectivelor sale.

(17)  Pentru a se ține seama de experiența dobândită și a se permite dezvoltarea în continuare a FEDD, funcționarea FEDD și utilizarea Fondului de garantare FEDD ar trebui să fie evaluate de către Comisie și evaluatori externi și să fie supuse unui proces anual de consultare cu părțile interesate relevante, inclusiv cu organizațiile societății civile. Aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie evaluată în mod independent pentru a se stabili nivelul de conformitate a punerii în aplicare cu temeiul juridic, precum și pentru a se stabili aplicabilitatea și caracterul practic al regulamentului în realizarea obiectivelor sale.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii, cu scopul de a se stabili dacă a existat fraudă, corupție, spălare de bani sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu orice operațiuni de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este autorizat să efectueze investigații în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului26, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/9627 al Consiliului și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/9528.

(18)  Pentru combaterea infracțiunilor financiare, în special prin descoperirea cazurilor de fraudă, corupție și spălare de bani, precum și pentru combaterea tuturor activităților ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu orice operațiuni de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este autorizat să efectueze investigații în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului26, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/9627 al Consiliului și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/9528.

__________________

__________________

26 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

26 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

27 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de către Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

27 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de către Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

28 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

28 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Pentru a contribui la eforturile internaționale de combatere a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a spălării de bani, contrapărțile eligibile nu ar trebui să sprijine niciun tip de activități realizate în scopuri ilegale și nu ar trebui să participe la nicio operațiune de finanțare sau de investiții prin intermediul unui vehicul situat într-o jurisdicție necooperantă.

(19)  Pentru a contribui la eforturile internaționale de combatere a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, a fraudei, a corupției și a spălării banilor, toate operațiunile de finanțare prin intermediul FEDD ar trebui să fie făcute într-un mod complet transparent. În plus, contrapărțile eligibile nu ar trebui să sprijine niciun tip de activități realizate în scopuri ilegale și nici să participe la nicio operațiune de finanțare sau de investiții prin intermediul unui vehicul situat într-o jurisdicție necooperantă sau într-un paradis fiscal. Contrapărțile se abțin, de asemenea, de la orice formă de evaziune fiscală și de la folosirea oricărei scheme agresive de planificare fiscală.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a-și îndeplini angajamentele politice asumate de UE privind energiile regenerabile și schimbările climatice, o cotă minimă de 20% pentru finanțarea alocată în cadrul FEDD ar trebui să fie acordată pentru operațiunile de finanțare și de investiții, relevante pentru aceste sectoare.

eliminat

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b)  Remitențele către țările în curs de dezvoltare sunt cu mult mai importante decât fluxurile oficiale pentru dezvoltare. Prin urmare, proiectele sau instrumentele care facilitează transferul remitențelor și reducerea costurilor aferente ar trebui să fie eligibile pentru finanțarea alocată în cadrul FEDD.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 20 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20c)  Pentru a reflecta evoluțiile politice și necesitatea acțiunii Uniunii la nivel mondial, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificările din anexa la prezentul regulamentul, care enumeră regiunile eligibile pentru sprijin prin intermediul garanției FEDD. Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește întocmirea unei liste cu componentele de investiții. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161a. În special, pentru a asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele simultan cu experții din statele membre, iar experții lor au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de elaborarea actelor delegate.

 

__________________

 

1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „adiționalitate” înseamnă principiul conform căruia sprijinul garanției FEDD nu vizează să înlocuiască sprijinul unui stat membru, finanțarea privată sau altă intervenție financiară din partea Uniunii, precum și că aceasta are ca scop remedierea disfuncționalităților pieței și excluderea altor investiții publice sau private.

(5)  „adiționalitate” înseamnă principiul prin care FEDD contribuie la dezvoltarea sustenabilă prin operațiuni care vizează disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții sub nivelul optim și care nu ar fi putut fi desfășurate sau nu ar fi putut produce rezultate pozitive în aceeași măsură dacă nu ar fi fost sprijinite de FEDD. Principiul cere, totodată, ca operațiunile FEDD să mobilizeze finanțări noi ale sectorului privat, care să nu fie destinate înlocuirii sprijinului acordat de un stat membru, a finanțării private sau altei intervenții financiare din partea Uniunii, și care să evite excluderea altor investiții publice sau private. Principiul cere, totodată, ca proiectele sprijinite de FEDD să aibă, de regulă, un profil de risc mai ridicat decât portofoliul de investiții sprijinit de contrapărțile eligibile în conformitate cu politicile lor obișnuite de investiții înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul FEDD, ca pachet financiar integrat, este acela de a sprijini, prin furnizarea de capacități de finanțare sub formă de granturi, garanții și alte instrumente financiare pentru contrapărțile eligibile, investițiile și accesul sporit la finanțare în Africa și în țările partenere din vecinătate.

1.  Obiectivul FEDD, ca pachet financiar integrat, este acela de a încuraja dezvoltarea economică și socială sustenabilă și incluzivă și de a promova reziliența socioeconomică a țărilor partenere prin susținerea investițiilor și creșterea accesului la finanțare prin furnizarea de capacități de finanțare sub formă de granturi, garanții și alte instrumente financiare pentru contrapărțile eligibile, investițiile și accesul sporit la finanțare în Africa și în țările partenere din vecinătate, maximizând totodată adiționalitatea, furnizând produse inovatoare și atrăgând fonduri din sectorul privat.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  FEDD contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030, cu un accent deosebit pe creșterea economică durabilă, crearea de locuri de muncă, pe sectoarele socio-economice și pe sprijinul pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile mici și mijlocii, abordând astfel cauzele profunde ale migrației și contribuind la reintegrarea durabilă a migranților returnați în țările lor de origine, maximizând totodată adiționalitatea, furnizând produse inovatoare și atrăgând fonduri din sectorul privat.

2.  FEDD contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 și se va orient după obiectivele acțiunii externe a Uniunii, prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și ale politicii Uniunii privind cooperarea pentru dezvoltare, prevăzute la articolul 208 din TFUE, precum și cu principiile eficacității dezvoltării convenite la nivel internațional, contribuind astfel la politicile de vecinătate și de dezvoltare ale Uniunii, cu un accent deosebit pe eradicarea sărăciei, creșterea economică pe termen lung sustenabilă și incluzivă, crearea de locuri de muncă decente, pe sectoarele socio-economice și pe sprijinul pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile mici și mijlocii. În acest sens, FEDD contribuie, printre altele, la abordarea cauzelor socioeconomice specifice profunde ale migrației și promovează reintegrarea sustenabilă a migranților care se întorc în țările lor de origine, precum și consolidarea rezilienței comunităților de tranzit sau a comunităților care îi găzduiesc.

 

FEDD contribuie, de asemenea, la aplicarea Acordului de la Paris prin direcționarea investițiilor către sectoare care iau măsuri pentru atenuarea schimbărilor climatice și pentru adaptarea la acestea.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

În regiunile și țările în care funcționează, FEDD urmărește îndeplinirea obiectivelor stabilite în actele Uniunii care instituie instrumentele de finanțare externe relevante și respectă prioritățile prevăzute în programele naționale sau regionale, dacă există.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  FEDD este constituit din platforme regionale de investiții, care vor combina finanțarea din mecanismele de finanțare mixtă existente și garanția FEDD.

1.  FEDD este constituit din platforme regionale de investiții, stabilite pe baza mecanismelor de finanțare mixtă existente în cadrul acțiunii externe a Uniunii și care combină operațiunile cu finanțare mixtă cu garanția FEDD.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Gestionarea FEDD este asigurată de Comisie.

2.  Gestionarea FEDD este asigurată de Comisie. Comisia lucrează în strânsă cooperare cu BEI sprijinită de alte contrapărți eligibile în ceea ce privește managementul operațional al garanției FEDD. În acest sens, se creează un grup tehnic de lucru.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește gestionarea FEDD, Comisia este asistată de un Consiliu strategic.

În ceea ce privește gestionarea FEDD, Comisia este consiliată de un consiliu strategic.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acesta va furniza orientări strategice și va susține Comisia în procesul de stabilire a obiectivelor de investiții globale în ceea ce privește utilizarea garanției FEDD. Consiliul strategic sprijină, de asemenea, coordonarea și coerența generală între platformele regionale de investiții și operațiunile din mandatul de creditare externă gestionate de BEI, inclusiv inițiativa de reziliență a BEI.

Consiliul strategic va furniza orientări strategice și va susține Comisia în procesul de stabilire a obiectivelor de investiții globale în ceea ce privește utilizarea garanției FEDD, precum și în monitorizarea unei acoperiri geografice și tematice adecvate și diversificate pentru componentele de investiții, acordând, în același timp, o atenție specială țărilor cel mai puțin dezvoltate și statelor fragile. Consiliul strategic se asigură că operațiunile FEDD sprijină prioritățile strategice ale acțiunii externe și a politicii de dezvoltare a Uniunii și, în special, principiile directoare și obiectivele prevăzute la articolul 21 din TUE și, respectiv, la articolul 208 din TFUE.

 

Consiliul strategic sprijină, de asemenea, coordonarea, complementaritatea și coerența de ansamblu dintre platformele regionale de investiții, cei trei piloni ai PIE, dintre PIE și celelalte eforturi ale Uniunii privind migrația și implementarea Agendei 2030, precum și instrumentele de finanțare externă ale Uniunii și fondurile fiduciare, operațiunile din mandatul de creditare externă gestionate de BEI, inclusiv inițiativa de reziliență a BEI și facilitatea de investiții pentru țările ACP.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Consiliul strategic este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei și ai Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (Înaltul Reprezentant), ai statelor membre și ai BEI. Comisia poate invita alți contributori să devină membri ai Consiliului strategic, ținând seama, după caz, de punctul de vedere al Consiliului. Țărilor partenere și organizațiilor regionale relevante, contrapărților eligibile și Parlamentului European li se poate acorda statutul de observator, după caz. Consiliul strategic este prezidat în comun de Comisie și de Înaltul Reprezentant.

2.  Consiliul strategic este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei și ai Înaltului Reprezentant, ai statelor membre contributoare și ai BEI. Comisia poate invita alți contributori să devină membri ai Consiliului strategic, ținând seama, după caz, de punctul de vedere al Consiliului. Parlamentul European are statutul de observator. Observatori desemnați de Parlamentul European au dreptul de a participa la deliberări, fără drept de vot. Țărilor partenere și organizațiilor regionale relevante, contrapărților eligibile și altor părți interesate li se poate acorda statutul de observator, după caz. Consiliul strategic este prezidat în comun de Comisie și de Înaltul Reprezentant.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Consiliul strategic adoptă regulamentul de procedură în cadrul primei reuniuni, care va include detalii cu privire la numărul de reuniuni anuale, drepturile de vot ale membrilor consiliului și rapoartele intermediare care urmează să fie elaborate de Comisie. Procesele-verbale și ordinile de zi ale reuniunilor consiliului strategic sunt publicate.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Consiliul strategic organizează periodic consultări cu părțile interesate relevante cu privire la orientarea și implementarea FEDD.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  În timpul fazei de implementarea a FEDD, consiliul strategic adoptă și publică cât mai rapid orientări care stabilesc modul în care este asigurată conformitatea operațiunilor FEDD cu obiectivele și criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 8.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2d.  În orientările sale strategice, consiliul strategic ia în considerare rezoluțiile relevante ale Parlamentului European, precum și deciziile și concluziile Consiliului.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5 a

 

Consiliile operaționale regionale

 

1.  Fiecare platformă regională de investiții are un consiliu operațional.

 

2.  Consiliile operaționale sprijină Comisia în definirea de obiective de investiții regionale și sectoriale și componente de investiții regionale, sectoriale și tematice și formulează avize privind operațiunile de finanțare mixtă și cu privire la utilizarea Garanției FEDD. Acestea oferă, în special, orientări privind viitoarele propuneri de finanțare, monitorizează și revizuiesc rezerva de proiecte, analizează rezultatele legate de proiecte și monitorizează portofoliul proiectelor aprobate.

 

3.  Consiliile operaționale sunt prezidate de Comisie și sunt compuse din reprezentanți ai Comisiei, ai Înaltului Reprezentant și ai statelor membre ca membri cu drept de vot și, când este cazul, reprezentanți ai contrapărților eligibile în calitate de observatori. Parlamentul European beneficiază de statutul de observator.

 

4.  Comisia și Înaltul Reprezentant asigură implicarea strânsă a delegațiilor Uniunii Europene și a contrapărților eligibile în pregătirea lucrărilor consiliilor operaționale.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Uniunea acordă o garanție irevocabilă și necondiționată, la prima cerere, contrapărții eligibile în vederea efectuării operațiunilor de finanțare și de investiții care face obiectul prezentului regulament, începând din țările din Africa și țările partenere din vecinătate.

1.  După examinarea atentă a viabilității proiectului, Uniunea acordă o garanție irevocabilă și necondiționată, la prima cerere, contrapărții eligibile în vederea efectuării operațiunilor de finanțare și de investiții care face obiectul prezentului regulament.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Garanția FEDD sprijină operațiunile de finanțare și de investiții în țările partenere în regiunile cuprinse în anexă. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20a cu privire la modificările aduse anexei în care sunt precizate regiunile eligibile pentru sprijin prin intermediul Garanției FEDD.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Perioada maximă permisă pentru contrapărțile eligibile pentru a încheia acorduri cu intermediarii financiari sau beneficiarii finali este de patru ani după încheierea acordului de garanție relevant.

3.  Perioada maximă permisă pentru contrapărțile eligibile pentru a încheia acorduri cu partenerii de cofinanțare din sectorul privat, intermediarii financiari sau beneficiarii finali este de patru ani după încheierea acordului de garanție relevant.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Operațiunile de finanțare și de investiții eligibile pentru sprijin prin intermediul garanției FEDD trebuie să fie coerente și armonizate cu politicile Uniunii, în special cu politicile de dezvoltare și vecinătate ale Uniunii, strategiile și politicile țărilor partenere și să urmărească să sprijine următoarele obiective generale:

1.  Operațiunile de finanțare și investiții eligibile pentru sprijin prin intermediul Garanției FEDD sunt în conformitate cu scopul FEDD, după cum prevede articolul 3. Aceste operațiuni sunt coerente și armonizate cu politicile Uniunii, în special cu politicile de dezvoltare și vecinătate ale Uniunii, precum și cu strategiile și politicile țărilor partenere. Aceste operațiuni țin seama și de alte tipuri de sprijin al Uniunii și internațional pentru a asigura complementaritatea cu alte inițiative și urmăresc să sprijine următoarele obiective generale:

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să contribuie la dezvoltarea economică și socială, cu accent special pe sustenabilitate și creare de locuri de muncă (în special pentru tineri și femei), abordând astfel cauzele profunde ale migrației și contribuind la reintegrarea durabilă a migranților returnați în țările lor de origine;

(a)  să contribuie la dezvoltarea economică și socială și la implementarea Agendei 2030, cu accent special pe eradicarea sărăciei, sustenabilitate, încurajarea unor locuri de muncă cu condiții decente, a unor oportunități economice, a aptitudinilor și a spiritului antreprenorial și promovarea, în special, a egalității de gen și a capacitării femeilor și a tinerilor, atacând astfel, cauzele profunde specifice ale migrației, consolidând reziliența și contribuind la reintegrarea sustenabilă a migranților care se întorc în țările lor de origine, acordând atenția cuvenită consolidării statului de drept, a bunei guvernări și a drepturilor omului;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să vizeze sectoare economice, în special infrastructura, inclusiv în ceea ce privește energia durabilă, apa, transporturile, tehnologia informației și comunicațiilor, mediul, utilizarea durabilă a resurselor naturale și creșterea economică albastră, infrastructura socială, capitalul uman, pentru a îmbunătăți mediul socio-economic;

(b)  să consolideze sectoare economice, în special infrastructura, inclusiv în ceea ce privește energia regenerabilă și durabilă, gestionarea apei și a deșeurilor, transporturile, tehnologia informației și comunicațiilor, precum și mediul, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, agricultura sustenabilă și creșterea economică albastră, infrastructura socială, capitalul uman, pentru a îmbunătăți mediul socio-economic;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să ofere finanțare pentru microîntreprinderi, întreprinderile mici și mijlocii, cu un accent special pe dezvoltarea sectorului privat;

(c)  să ofere finanțare și sprijin dezvoltării sectorului privat și cooperatist, acordând o atenție deosebită întreprinderilor locale, microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, în special celor din țările cel mai puțin dezvoltate și statele fragile, ocupându-se totodată de eșecurile pieței, limitând denaturările pieței și stimulând implicarea companiilor europene;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  să ofere instrumente financiare menite să elimine obstacolele din calea investițiilor private, inclusiv garanții de primă pierdere la portofoliile de garanții, pentru proiectele din sectorul privat, cum ar fi garanțiile de împrumut pentru întreprinderile mici și mijlocii și garanțiile pentru riscuri speciale pentru proiecte de infrastructură și alt capital de risc;

(d)  să rezolve obstacolele cu care se confruntă investițiile private oferind instrumente financiare, inclusiv garanții de primă pierdere la portofoliile de garanții, pentru proiectele din sectorul privat, cum ar fi garanțiile de împrumut pentru întreprinderile mici și mijlocii și garanțiile pentru riscuri speciale pentru proiecte de infrastructură și alt capital de risc; instrumentele financiare oferite pot fi în moneda locală a țării partenere respective;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  să maximizeze efectul de levier al sectorului privat, prin eliminarea blocajelor din calea investițiilor.

(e)  să maximizeze efectul de levier al sectorului privat, cu un accent special pe microîntreprinderi și pe întreprinderile mici și mijlocii prin eliminarea blocajelor din calea investițiilor;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  să contribuie la politicile climatice și la protecția și gestionarea mediului, producând astfel beneficii conexe în ceea ce privește clima, prin alocarea a cel puțin 35 % din finanțare pentru investiții care au componente ce contribuie la politicile climatice, la energia regenerabilă și la utilizarea eficientă a resurselor.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Garanția FEDD sprijină operațiunile de finanțare și de investiții care, în special:

2.  Garanția FEDD sprijină operațiunile de finanțare și de investiții care vizează corectarea unor disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții sub nivelul optim și care:

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  asigură adiționalitatea;

(a)  asigură adiționalitatea definită la articolul 2;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  asigură complementaritatea cu alte inițiative, asigurându-se că operațiunile FEDD sunt în mod clar distincte, în special de operațiunile din mandatul de creditare externă gestionate de BEI;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sunt viabile din punct de vedere economic și financiar, ținând seama, de asemenea, de sprijinul potențial și de cofinanțarea din partea partenerilor publici și privați ai proiectului;

(c)  sunt viabile din punct de vedere economic și financiar, ținându-se seama în mod corespunzător de sprijinul potențial și de cofinanțarea din partea partenerilor publici și privați ai proiectului și luând în considerare în același timp mediul de funcționare specific și capacitățile țărilor care se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict, ale țărilor cel mai puțin dezvoltate și ale celor sărace puternic îndatorate, în cazul cărora pot fi acordate condiții mai puțin restrictive;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  maximizează mobilizarea de capital din sectorul privat.

(e)  maximizează, unde este posibil, mobilizarea capitalului din sectorul privat;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  respectă principiul eficacității dezvoltării, astfel cum a fost aprobat în Parteneriatul de la Busan privind eficacitatea cooperării pentru dezvoltare și reafirmat în cadrul conferinței de la Nairobi din decembrie 2016, inclusiv asumarea, alinierea, accentul pe rezultate, transparența și răspunderea reciprocă, precum și obiectivul de necondiționare a ajutorului; și

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera e b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  îndeplinesc criteriile pentru AOD stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare din cadrul OCDE, ținând seama de elementele specifice dezvoltării sectorului privat;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera e c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec)  sunt aplicate cu respectarea deplină orientărilor, principiilor și convențiilor convenite la nivel internațional, inclusiv a Principiilor directoare ale ONU pentru afaceri și drepturile omului, a Orientărilor OCDE pentru întreprinderile multinaționale și a principiilor FAO privind investițiile responsabile în agricultură și sisteme alimentare, a convențiilor Organizației Internaționale a Muncii, precum și a legislației internaționale în domeniul drepturilor omului;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Garanția FEDD nu se folosește pentru a înlocui responsabilitatea guvernului în ceea ce privește serviciile publice de bază.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  De la caz la caz, Comisia poate să permită finanțarea combinată, provenită de la diferite instrumente ale Uniunii.

3.  De la caz la caz, Comisia poate să permită finanțarea combinată, provenită de la diferite instrumente ale Uniunii, în măsura în care este necesară pentru succesul proiectului de investiții sprijinit de FEDD și atât timp cât acest lucru nu conduce la reducerea finanțării pentru alte obiective de dezvoltare.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia poate defini componente de investiții pentru anumite regiuni sau țări partenere sau pentru ambele, pentru anumite sectoare, pentru proiecte specifice sau pentru categorii specifice de beneficiari finali sau pentru ambele, care urmează să fie finanțate prin instrumentele menționate la articolul 9, care vor fi acoperite prin garanția FEDD până la o sumă fixă. Toate cererile de sprijin financiar în cadrul componentelor de investiții se adresează Comisiei.

4.  Comisia este împuternicită să adopte, după consultarea consiliului strategic, acte delegate în conformitate cu articolul 20a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unei liste de componente de investiții. Componente de investiții se stabilesc pentru anumite regiuni sau țări partenere sau pentru ambele, pentru anumite sectoare, pentru proiecte specifice sau pentru categorii specifice de beneficiari finali sau pentru ambele, care urmează să fie finanțate prin instrumentele menționate la articolul 9, care vor fi acoperite prin garanția FEDD până la o sumă fixă.

 

Alegerea componentelor de investiții este justificată în mod corespunzător de o analiză a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții sub nivelul optim. O astfel de analiză se efectuează de Comisie în cooperare cu contrapărțile potențial eligibile și părțile interesate.

 

În cadrul platformelor relevante de investiții regionale, se alocă o cotă semnificativă din garanția FEDD țărilor fragile și afectate de conflicte, țărilor fără ieșire la mare și țărilor cel mai puțin dezvoltate.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia stabilește, pe baza criteriilor de eligibilitate prevăzute la acest articol, și publică un tabel comparativ al indicatorilor care urmează a fi utilizați pentru a asigura o evaluare independentă și transparentă a operațiunilor potențiale și reale susținute de garanția FEDD. Comisia publică rezultatele acestor evaluări.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  împrumuturi;

(a)  împrumuturi, inclusiv împrumuturi în moneda locală;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  organismele de drept privat dintr-un stat membru și care oferă garanții financiare adecvate, prin derogare de la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (vii) din Regulamentul (UE) nr. 966/2012

(e)  organismele de drept privat dintr-un stat membru care oferă garanții financiare adecvate, prin derogare de la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (vii) din Regulamentul (UE) nr. 966/2012 și care prezintă factorii extrafinanciari („de mediu, sociali și de guvernanță”), cum ar fi schimbările climatice, caracterul limitat al resurselor, compensațiile neuniforme ale personalului executiv sau corupția, pe care acestea îi consideră ca fiind parte a obligației lor fiduciare.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia asigură condiții de concurență echitabile pentru contrapărțile eligibile și pentru cooperarea dintre acestea. Aceasta asigură absența conflictelor de interese pe parcursul etapelor aplicare a FEDD. Pentru a se asigura complementaritatea, contrapărțile eligibile furnizează orice informație relevantă cu privire la operațiunile lor non-FEDD.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Contrapărțile eligibile pot fi invitate la un schimb de opinii în Parlamentul European legat de operațiunile de finanțare și de investiții cuprinse în prezentul regulament.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acoperirea și condițiile acordurilor de garantare FEDD

Acoperirea și condițiile Garanției FEDD

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot contribui la Fondul de garantare FEDD în numerar sau sub formă de garanții. Sub rezerva aprobării de către Comisie, alți contributori pot contribui în numerar.

Statele membre și țările AELS pot contribui la Fondul de garantare FEDD în numerar sau sub formă de garanții. Sub rezerva aprobării de către Comisie, alți contributori pot contribui în numerar.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la contribuțiile confirmate.

Comisia informează fără întârziere Parlamentul European și Consiliul cu privire la contribuțiile confirmate.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La solicitarea statelor membre, contribuțiile acestora ar putea fi alocate pentru inițierea de proiecte în anumite regiuni, țări, sectoare sau componente de investiții.

La solicitarea statelor membre și sub rezerva aprobării de către consiliul strategic, contribuțiile acestora ar putea fi alocate pentru inițierea de proiecte în anumite regiuni sau componente de investiții existente.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Cel puțin 400 000 000 EUR din acoperirea prin garanția FEDD se alocă pentru investiții în țările partenere eligibile în temeiul celui de al 11-lea FED pe toată perioada de executare a garanției FEDD.

5.  Cel puțin 400 000 000 EUR din acoperirea prin garanția FEDD se alocă pentru investiții în țările partenere eligibile în temeiul celui de al 11-lea FED pe toată perioada de executare a Garanției FEDD, în conformitate cu obiectivele Acordului de parteneriat de la Cotonou.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Cel puțin 100 000 000 EUR din acoperirea prin Garanția FEDD se alocă pentru investiții în țările partenere din vecinătatea estică și sudică a UE, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 232/2014.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Acordurile de garantare sunt puse la dispoziția publicului, cu un regim limitat de excepții.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  obiectivele și scopul prezentului regulament, o evaluare a nevoilor și indicarea rezultatelor preconizate, luând în considerare promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor, în special prin respectarea tuturor orientărilor, principiilor și instrumentelor juridice de la nivel internațional, în mod deosebit a celor enumerate la articolul 8 alineatul (2) litera (ec);

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  remunerarea garanției;

(b)  remunerarea garanției, care reflectă nivelul de risc; este posibil ca remunerarea să fie parțial subvenționată pentru a acorda mai multe condiții mai favorabile, în cazuri justificate în mod corespunzător, în special în țările menționate la litera (c) de la articolul 8 alineatul (2);

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  o procedură de soluționare a plângerilor solidă, sigură și accesibilă pentru cetățeni, lucrători, comunități și organizațiile societății civile care ar putea fi afectate negativ de operațiunile contrapărții eligibile sau de investițiile sprijinite de FEDD.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  valoarea resurselor proprii pe care contrapartea este pregătită să le mobilizeze pentru fereastra de investiții.

(c)  valoarea resurselor proprii, precum și cofinanțarea din sectorul privat pe care contrapartea este pregătită să le mobilizeze pentru componenta de investiții.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  eventuale contribuții ale statelor membre și ale altor contributori;

(b)  eventuale contribuții ale statelor membre, ale țărilor AELS și ale altor contributori;

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  orice surplus se plătește bugetului general al Uniunii;

(a)  fără a aduce atingere alineatului 8 din acest articol, orice surplus constituie venit alocat intern, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 în beneficiul cooperării pentru dezvoltare a Uniunii și al instrumentelor de vecinătate;

Amendamentul     89

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  De la 1 ianuarie 2021, în cazul în care, prin activarea garanției FEDD, nivelul resurselor Fondului de garantare FEDD scade sub 50% din rata de provizionare menționată la alineatul (5), Comisia prezintă un raport privind măsurile excepționale care pot fi necesare pentru realimentarea Fondului de garantare FEDD.

7.  De la 1 ianuarie 2021, în cazul în care, prin activarea garanției FEDD, nivelul resurselor Fondului de garantare FEDD scade sub 50% din rata de provizionare menționată la alineatul (5), Comisia prezintă un raport privind:

 

(a)   cauza deficitului, cu explicații detaliate, și

 

(b)   dacă se consideră necesar, toate măsurile excepționale care pot fi necesare pentru realimentarea Fondului de garantare FEDD.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În urma activării garanției FEDD, resursele care alimentează Fondul de garantare FEDD prevăzute la literele (c), (d) și (e) de la alineatul (2) și care depășesc resursele necesare pentru atingerea ratei de provizionare la nivelul menționat la alineatul (5) se utilizează în limitele perioadei inițiale de investiții prevăzute la articolul 7 alineatul (2) pentru a se readuce garanția FEDD la valoarea sa inițială.

8.  În urma activării Garanției FEDD, resursele care alimentează Fondul de garantare FEDD prevăzute la literele (c), (d) și (e) de la alineatul (2) și care depășesc resursele necesare pentru atingerea ratei de provizionare la nivelul menționat la alineatul (5) sau orice surplus prevăzut la litera (a) de la alineatul (6) de la acest articol se utilizează mai întâi în limitele perioadei maxime prevăzute la articolul 7 alineatul (3) pentru a se readuce Garanția FEDD la valoarea sa inițială.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Comisia prezintă un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții, care fac obiectul garanției FEDD. Acest raport se publică și cuprinde următoarele elemente:

1.   Comisia prezintă un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții, care fac obiectul garanției FEDD. Acest raport se publică și cuprinde următoarele elemente:

(a)   o evaluare a operațiunilor de finanțare și de investiții în exploatare acoperite de garanția FEDD, la nivelul sectorului, al țării și regional, precum și conformitatea acestora cu prezentul regulament;

(a)   o evaluare a operațiunilor de finanțare și de investiții în exploatare acoperite de garanția FEDD, la nivelul sectorului, al țării și regional, precum și conformitatea acestora cu prezentul regulament;

(b)   o evaluare, pe bază agregată, privind valoarea adăugată, mobilizarea resurselor din sectorul privat, randamentul estimat și cel efectiv, precum și rezultatele și impactul operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul garanției FED, inclusiv impactul asupra creării de locuri de muncă;

(b)   o evaluare, pe baza tabelului comparativ al indicatorilor de la articolul 6 alineatul (4a), a adiționalității și a valorii adăugate, mobilizarea resurselor din sectorul privat, randamentul estimat și cel efectiv, precum și rezultatele și impactul operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul Garanției FEDD, inclusiv impactul asupra creării de locuri de muncă cu condiții decente, a eradicării sărăciei și a modalității de combatere a cauzelor profunde ale migrației, incluzând unde este posibil date defalcate pe genuri;

 

(ba)   o evaluare a măsurii în care operațiunile din prezentul regulament contribuie la realizarea obiectivelor generale stabilite la articolul 8 alineatul (1), îndeosebi contribuția globală la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 și ponderea cheltuielilor relevante pentru combaterea schimbărilor climatice, precum și implementarea Acordului de la Paris;

(c)   o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției FEDD, precum și a principalilor indicatori de performanță stabiliți pentru fiecare propunere prezentată;

(c)   o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției FEDD, precum și a principalilor indicatori de performanță stabiliți pentru fiecare propunere prezentată;

(d)   o evaluare a efectului de levier obținut prin operațiunile acoperite de garanția FEDD;

(d)   o evaluare a efectului de levier obținut prin operațiunile acoperite de garanția FEDD;

(e)   suma transferată beneficiarilor și o evaluare, pe bază agregată, a operațiunilor de finanțare și de investiții, pentru fiecare contraparte;

(e)   suma transferată beneficiarilor și o evaluare, pe bază agregată, a operațiunilor de finanțare și de investiții, pentru fiecare contraparte;

(f)   o evaluare a valorii adăugate a operațiunilor de finanțare și de investiții ale contrapărților eligibile și a riscului agregat aferent acestor operațiuni;

(f)   o evaluare a adiționalității și a valorii adăugate ale operațiunilor de finanțare și de investiții ale contrapărților eligibile și a riscului agregat aferent acestor operațiuni;

(g)   informații detaliate privind cererile de executare a garanției FEDD, pierderile, rentabilitățile, sumele recuperate și orice alte plăți încasate;

(g)   informații detaliate privind cererile de executare a garanției FEDD, pierderile, rentabilitățile, sumele recuperate și orice alte plăți încasate;

(h)   rapoartele financiare privind operațiunile de finanțare și de investiții ale contrapărților eligibile care fac obiectul prezentului regulament, auditate de un auditor extern independent.

(h)   rapoartele financiare privind operațiunile de finanțare și de investiții ale contrapărților eligibile care fac obiectul prezentului regulament, auditate de un auditor extern independent;

 

(ha)   o evaluare a acțiunilor derulate în cadrul pilonului al doilea și al treilea al PEI, precum și a sinergiilor dintre ele și a operațiunilor care fac obiectul garanției FEDD, în special în ceea ce privește progresele înregistrate în lupta împotriva corupției, a criminalității organizate și a fluxurilor financiare ilicite, buna guvernare, incluziunea piețelor financiare locale, promovarea spiritului antreprenorial și a întreprinderilor locale, respectarea drepturilor omului și a statului de drept, precum și politicile care au o perspectivă de gen;

 

(hb)   o evaluare a proiectelor FEDD din perspectiva principiilor eficacității dezvoltării convenite la nivel internațional.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 31 decembrie 2020, Comisia evaluează funcționarea FEDD. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului, conținând o evaluare independentă a aplicării prezentului regulament. Comisia prezintă fără întârziere raportul în cazul în care operațiunile de finanțare și de investiții aprobate absorb integral cuantumul garanției FEDD disponibile înainte de 30 iunie 2020.

1. Până la 31 decembrie 2019, Comisia evaluează funcționarea FEDD, gestionarea sa și contribuția sa efectivă la scopul și obiectivele prezentului regulament. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului, conținând o evaluare independentă externă a aplicării prezentului regulament, însoțită de o propunere motivată de modificare a prezentului regulament, după caz, în special în vederea extinderii perioadei inițiale de investiții menționate la articolul 7 alineatul (2). Acest raport de evaluare este însoțit de un aviz al Curții de Conturi.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Până la 31 decembrie 2020 și la fiecare trei ani după această dată, Comisia evaluează utilizarea Fondului de garantare FEDD. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului. Acest raport de evaluare este însoțit de un aviz al Curții de Conturi.

2.  Până la 31 decembrie 2019 și din trei în trei ani după această dată, Comisia evaluează utilizarea și funcționarea Fondului de garantare FEDD. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului. Acest raport de evaluare este însoțit de un aviz al Curții de Conturi cu privire la gestionarea Fondului de garantare FEDD, precum și la eficacitatea și adiționalitatea operațiunilor FEDD. Dacă sunt considerate necesare ajustări ale Fondului de garantare FEDD sau dacă Fondul de garantare FEDD este prelungit după 2020, raportul este însoțit de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament în consecință.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17

Articolul 17

Transparență și difuzarea de informații către public

Transparență, comunicare și difuzarea de informații către public

În conformitate cu propriile politici de transparență și cu principiile Uniunii privind accesul la documente și informații, contrapărțile eligibile pun la dispoziția publicului pe site-urile lor de internet, informații cu privire la toate operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul garanției FEDD în temeiul prezentului Regulament, în special cu privire la modul în care operațiunile respective contribuie la îndeplinirea cerințelor din prezentul Regulament.

1.   În conformitate cu politicile sale de transparență și cu normele Uniunii privind accesul la documente și informații și protecția datelor, contrapărțile eligibile pun proactiv și sistematic la dispoziția publicului pe site-urile lor de internet informații cu privire la toate operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul Garanției FEDD în temeiul prezentului regulament, în special cu privire la modul în care operațiunile respective contribuie la îndeplinirea obiectivelor și cerințelor din prezentul regulament. Dacă este posibil, aceste informații sunt defalcate la nivel de proiect. Aceste informații iau întotdeauna în considerare protecția informațiilor confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial.

 

2.   Comisia publică, pe portalul său, informații despre operațiunile de finanțare și investiții și elementele esențiale ale tuturor acordurilor de garantare, inclusiv informații privind identitatea juridică a contrapărților, beneficiile evoluțiilor preconizate și procedurile de depunere a plângerilor în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) litera (ea).

 

3.   Contrapărțile eligibile fac public sprijinul Uniunii în toate informațiile pe care le publică cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții acoperite de garanția FEDD, în conformitate cu prezentul regulament.

 

4.   Delegațiile Uniunii Europene includ posibilitățile de finanțare oferite de FEDD în comunicările adresate societății civile și publicului larg.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

Mecanismul de soluționare a reclamațiilor și de despăgubire

 

Comisia Europeană instituie un mecanism centralizat la nivelul Uniunii pentru soluționarea reclamațiilor pentru toate proiectele susținute de FEDD. Părțile interesate afectate de operațiunile FEDD și părțile interesate nemulțumite de modul în care le-au fost tratate reclamațiile de mecanismele de soluționare a reclamațiilor care aparțin contrapărților FEDD pot contacta direct mecanismul de soluționare a reclamațiilor de la nivelul Uniunii .

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Auditul extern al activităților desfășurate în conformitate cu prezentul regulament se efectuează de către Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

1.  Auditul extern al activităților desfășurate în conformitate cu prezentul regulament se efectuează de către Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și activitățile sunt, astfel, supuse procedurii de descărcare de gestiune, în conformitate cu articolul 319 din TFUE.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul alineatului (1) din prezentul articol, Curții de Conturi i se acordă, la solicitarea sa și conform articolului 287 alineatul (3) din TFUE, accesul la orice document sau informație necesare pentru a-și executa atribuțiile.

2.  În sensul alineatului (1) din prezentul articol, Curții de Conturi i se acordă, la solicitarea sa și conform articolului 287 alineatul (3) din TFUE, accesul la orice document sau informație necesare pentru a-și executa sarcinile de audit.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Până la 30 iunie 2020 și, ulterior, din trei în trei ani, Curtea de Conturi publică un raport special cu privire la utilizarea Fondului de garantare FEDD, precum și la eficiența și eficacitatea FEDD.

Amendamentul     99

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia ori contrapărțile eligibile informează fără întârziere Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și îi furnizează informațiile necesare atunci când, în orice stadiu al pregătirii, al executării sau al încheierii operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, are motive să suspecteze o fraudă, corupție, spălare de bani sau orice alte activități ilegale care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii.

1.  Dacă, în orice stadiu al pregătirii, al executării sau al încheierii operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, Comisia sau contrapărțile eligibile au motive să suspecteze o fraudă, corupție, delapidare, spălare de bani sau orice alte activități ilegale care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii, ele informează fără întârziere Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și îi furnizează toate informațiile necesare pentru a permite desfășurarea unei investigații complete și riguroase.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

OLAF poate efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, corupție, spălare de bani sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu orice operațiuni de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului Regulament. OLAF poate transmite orice informații obținute în cursul investigațiilor sale autorităților competente din statele membre în cauză.

OLAF poate efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, corupție, delapidare, spălare de bani, finanțare a terorismului, fraudă fiscală și evaziune fiscală sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu orice operațiuni de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului Regulament. OLAF poate transmite orice informații obținute în cursul investigațiilor sale autorităților competente din statele membre în cauză.

Amendamentul     101

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care astfel de activități ilegale sunt dovedite, contrapărțile eligibile depun eforturi de recuperare în legătură cu operațiunile sale de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament și care sunt vizate de astfel de activități.

În cazul în care astfel de activități ilegale sunt dovedite, contrapărțile eligibile depun eforturi de recuperare în legătură cu operațiunile sale de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament și care sunt vizate de astfel de activități și, de asemenea, furnizează autorităților relevante toate informațiile necesare pentru investigație și pentru posibila urmărire penală.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În operațiunile lor de finanțare și de investiții, contrapărțile eligibile nu sprijină niciun tip de activități realizate în scopuri ilegale, printre care spălarea de bani, finanțarea terorismului, criminalitatea organizată, frauda fiscală și evaziunea fiscală, corupția și frauda, care afectează interesele financiare ale Uniunii. Contrapărțile eligibile nu participă la nicio operațiune de finanțare sau de investiții prin intermediul unui vehicul situat într-o jurisdicție necooperantă, în conformitate cu politica sa față de jurisdicțiile slab reglementate sau necooperante, politică bazată pe politicile Uniunii, ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau ale Grupului de acțiune financiară internațională.

1.  În operațiunile lor de finanțare și de investiții, contrapărțile eligibile nu sprijină niciun tip de activități realizate în scopuri ilegale, printre care, fără a se limita la acestea, spălarea banilor, finanțarea terorismului, criminalitatea organizată, frauda fiscală și evaziunea fiscală, corupția, frauda sau alte activități care afectează interesele financiare ale Uniunii. În special, contrapărțile eligibile nici nu participă la vreo operațiune de finanțare sau de investiții prin intermediul unui vehicul situat într-o jurisdicție care nu cooperează cu Uniunea în ceea ce privește aplicarea standardelor fiscale recunoscute la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații, și nici nu mențin relații de afaceri cu entități stabilite într-o astfel de jurisdicție. În operațiunile de finanțare și de investiții vizate de prezentul regulament, contrapărțile eligibile nu utilizează sau nu se implică în structuri de evitare a obligațiilor fiscale, în special sisteme de planificare fiscală agresivă sau practici care nu respectă principiile de bună guvernanță fiscală ale Uniunii, prevăzute în legislația Uniunii, inclusiv în recomandările și comunicările Comisiei. Atunci când încheie acorduri cu intermediarii financiari, contrapărțile eligibile transpun cerințele prevăzute la prezentul alineat în dispozițiile contractelor relevante și impun obligația prezentării unor rapoarte pentru fiecare țară în parte cu privire la respectarea acestor cerințe.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În operațiunile sale de finanțare și de investiții, contrapartea eligibilă aplică principiile și standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului35 și cu Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și al Consiliului36. Contrapărțile eligibile trebuie să condiționeze atât finanțarea directă, cât și finanțarea prin intermediari, în temeiul prezentului Regulament de publicare a informațiilor privind proprietatea efectivă în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849.

2.  În operațiunile sale de finanțare și de investiții, contrapartea eligibilă aplică principiile și standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului35 și cu Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și al Consiliului36. Contrapărțile eligibile trebuie să condiționeze atât finanțarea directă, cât și finanțarea prin intermediari, în temeiul prezentului regulament de publicare a informațiilor privind proprietatea efectivă în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849 (Directiva UE privind combaterea spălării banilor) și publică datele de raportare pentru fiecare țară în parte în conformitate cu cerințele de la articolul 89 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

__________________

__________________

35 Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015, privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1).

35 Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015, privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1).

36 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

36 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 20a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

 

2.  Competența de a adopta acte delegate, prevăzută la articolul 6 și articolul 8, este conferită Comisiei de la data intrării în vigoare a prezentului regulament până la 31 decembrie 2020.

 

3.  Delegarea de competențe menționată la articolele 6 și 8 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în respectiva decizie. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu afectează actele delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.  Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.  Actul delegat adoptat în temeiul articolului 6 și 8 intră în vigoare doar dacă nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliul sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Anexă (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ANEXĂ

 

Regiuni eligibile pentru sprijin prin intermediul Garanției FEDD:

 

  Africa, inclusiv țările africane care sunt părți semnatare ale Acordului de parteneriat de la Cotonou;

 

  țările vecine partenere, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.


EXPUNERE DE MOTIVE

La 14 septembrie 2016, Comisia a înaintat o propunere de instituire a unui nou Fond european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) care vizează mobilizarea unei sume de până la 44 miliarde EUR sub formă de investiții, la început, în Africa și în vecinătatea estică și sudică a UE, cu fonduri inițiale de la bugetul Uniunii și de la Fondul european de dezvoltare (FED). Această inițiativă, inspirată de planul de investiții pentru Europa, lansat în 2015, are ca obiectiv aducerea sub o singură umbrelă FEDD a două elemente:

  Un nou Fond de garantare FEDD în valoare de 1,5 miliarde EUR, provizionat la o rată de 50 % din bugetul Uniunii (350 milioane EUR) și FED (400 de milioane EUR);

  Mecanismele de finanțare mixtă existente pentru Africa și pentru vecinătate (și anume, atunci când împrumuturile din partea Uniunii sunt combinate cu împrumuturi sau alte produse din partea instituțiilor financiare), estimate la un nivel de 2,6 miliarde EUR.

FEDD ar urma să fie alcătuit din platforme regionale de investiții, combinând finanțarea oferită de mecanismele de finanțare mixtă cu Garanția FEDD. Acesta ar fi gestionat de Comisie și pus în aplicare în parteneriat cu instituții financiare precum BEI, BERD, băncile de dezvoltare internaționale, regionale și naționale.

FEDD este primul pilon al Planului de investiții externe (PIE), în temeiul căruia Comisia intenționează, de asemenea, să intensifice asistența tehnică în țările partenere (pilonul 2) și să depună eforturi pentru îmbunătățirea climatului de investiții și a contextului general al politicilor în țările respective (pilonul 3). PIE se află la intersecția dintre mai multe inițiative/politici:

  obiectivele de dezvoltare durabilă pentru 2030, Agenda de acțiune de la Addis Abeba și Acordul de la Paris privind schimbările climatice, aprobate în a doua jumătate a anului 2015;

  Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene prezentată în iunie 2016 și revizuirea Consensului european privind dezvoltarea în 2017;

  politicile europene de dezvoltare și de vecinătate existente;

  Cadrul de parteneriat cu țările terțe bazat pe Agenda europeană privind migrația, lansat, de asemenea, în iunie 2016.

Ipoteza principală este că sprijinirea investițiilor și a implicării sectorului privat prin finanțarea inovatoare poate stimula crearea de locuri de muncă, creșterea economică și stabilitatea în țările în curs de dezvoltare, abordând astfel cauzele profunde ale migrației. Ca parte a Planului de investiții externe, Comisia a propus, de asemenea, extinderea mandatului privind împrumuturile externe al BEI.

Raportorii salută, în mare parte, propunerea Comisiei și invită Comisia pentru afaceri externe, Comisia pentru dezvoltare și Comisia pentru bugete să profite de ocazia oferită de această procedură legislativă pentru a îmbunătăți conceperea și obiectivele FEDD pentru ca acesta să devină un succes.

Aceștia propun, în special, abordarea următoarelor aspecte:

  obiectivele FEDD în raport cu principiile stabilite ale politicilor externe și de dezvoltare ale UE, precum și cu actuala provocare în ceea ce privește migrația;

  guvernanța și structura de gestionare a FEDD, în special mandatele respective ale consiliului strategic și ale consiliilor operaționale și rolul Comisiei Europene;

  definiția componentelor de investiții și a indicatorilor;

  coerența cu ceilalți piloni ai PIE, cu alte instrumente și inițiative ale Uniunii, precum și cu activitățile externe ale BEI;

  adiționalitatea operațiunilor de finanțare și de investiții ale FEDD, care implică un risc mai ridicat;

  impactul suplimentar asupra dezvoltării, în special pentru țările mai puțin dezvoltate;

  dispoziții privind răspunderea, raportarea și transparența, și chestiunile fiscale;

  procedura pentru definirea domeniului de aplicare geografică a FEDD;

  rolul Parlamentului European.


AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (12.4.2017)

destinat Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și de instituire a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Raportor pentru aviz: Indrek Tarand

AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru bugete, competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Planul ambițios de investiții externe (PEI) al Uniunii este necesar pentru a sprijini investițiile începând din Africa și vecinătatea Uniunii ca mijloc de promovare a obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă („Agenda 2030”), precum și angajamentele asumate în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV) recent revizuite, prin urmare, abordarea cauzelor profunde ale migrației. Acesta ar trebui să contribuie, de asemenea, la punerea în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice (COP 21).

(1)  Planul ambițios de investiții externe (PIE) al Uniunii este necesar pentru a sprijini investițiile începând din Africa și vecinătatea Uniunii ca mijloc de promovare a obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă („Agenda 2030”), precum și angajamentele asumate în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV) recent revizuite, prin urmare, abordarea uneia dintre cauzele profunde principale ale migrației. Acesta ar trebui să contribuie, de asemenea, la punerea în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice (COP 21).

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  PEI ar trebui să includă angajamentul Uniunii, în conformitate cu Agenda de acțiune de la Addis Abeba privind finanțarea pentru dezvoltare. De asemenea, acesta ar permite investitorilor europeni și companiilor private, inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii, să participe mai eficace la dezvoltarea durabilă în țările partenere.

(2)  PIE ar trebui să includă angajamentul Uniunii, în conformitate cu Agenda de acțiune de la Addis Abeba privind finanțarea pentru dezvoltare. De asemenea, acesta ar permite investitorilor europeni și companiilor private, în special întreprinderilor mici și mijlocii, să contribuie mai eficace la dezvoltarea durabilă în țările partenere, cu un accent deosebit pus pe „durabilitate”.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  PEI ar trebui să furnizeze un pachet financiar integrat pentru finanțarea investițiilor, în regiuni din Africa, pentru țările semnatare ale Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 și în țările învecinate, generând astfel creștere economică și oportunități de ocupare a forței de muncă, maximizând adiționalitatea, furnizând produse inovatoare și atrăgând fonduri din sectorul privat.

(4)  PIE ar trebui să furnizeze un pachet financiar integrat pentru finanțarea investițiilor, în regiuni din Africa, pentru țările semnatare ale Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de parteneriat ACP-CE) și în țările învecinate. Acest lucru ar trebui să ofere creștere economică și oportunități suplimentare de ocupare a forței de muncă, să maximizeze adiționalitatea și să contribuie la furnizarea unor produse inovatoare, încurajând utilizarea fondurilor suplimentare din sectorul privat și promovând dezvoltarea durabilă și o economie circulară. Ar trebui să fie asigurată o abordare geografică echilibrată, astfel încât toate părțile semnatare ale Acordului de parteneriat ACP-CE și toate țările învecinate să aibă o șansă echitabilă de a avea acces la finanțare în cadrul PIE.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Date fiind constatările Curții de Conturi Europene1a privind utilizarea finanțării mixte în cadrul relațiilor externe ale Uniunii, care au evidențiat faptul că pentru aproape jumătate dintre proiectele examinate nu erau suficiente probe pentru a concluziona că granturile se justificau, precum și faptul că, în unele dintre aceste cazuri, au existat indicii potrivit cărora investițiile ar fi fost făcute fără contribuția UE, este esențial ca finanțarea mixtă să fie utilizată doar atunci când Comisia poate demonstra clar valoarea sa adăugată.

 

____________

 

1a Raportul special nr. 16/2014 al CCE „Eficacitatea demersurilor de combinare a finanțărilor acordate prin intermediul facilităților regionale de investiții cu creditele acordate de instituțiile financiare în scopul sprijinirii politicilor externe ale UE”.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În plus, FEDD ar trebui să funcționeze ca „ghișeu unic” pentru primirea propunerilor de finanțare de la instituțiile financiare și investitorii din sectorul public sau privat și să ofere o gamă largă de sprijin financiar pentru investițiile eligibile. Garanția FEDD ar trebui să fie sprijinită prin Fondul de garantare FEDD. FEDD ar trebui să utilizeze instrumente inovatoare pentru a sprijini investițiile și implicarea sectorului privat.

(6)  În plus, FEDD ar trebui să funcționeze ca „ghișeu unic”, primind propunerile de finanțare de la instituțiile financiare și investitorii din sectorul public sau privat, furnizând orientări și toate informațiile necesare pentru investitorii care dorescinvestească în activități de dezvoltare și oferind o gamă largă de sprijin financiar pentru investițiile eligibile. Garanția FEDD ar trebui să fie sprijinită prin Fondul de garantare FEDD. FEDD ar trebui să utilizeze instrumente inovatoare pentru a sprijini investițiile în dezvoltarea durabilă în țările partenere și implicarea sectorului privat.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În plus, Consiliul strategic ar trebui să sprijine Comisia în stabilirea de orientări strategice și de obiective de investiții globale. Consiliul strategic trebuie să sprijine, de asemenea, coordonarea și coerența între platformele regionale. Acest lucru ar trebui să asigure complementaritatea diverselor instrumente din cadrul acțiunii externe. Consiliul strategic ar trebui să fie prezidat în comun de Comisie și de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate pentru a se asigura consecvența și coerența cu obiectivele de politică externă ale Uniunii și cadrele de parteneriat cu țări terțe.

(8)  În plus, Consiliul strategic ar trebui să sprijine Comisia în stabilirea de orientări strategice și de obiective de investiții globale. Consiliul strategic trebuie să sprijine, de asemenea, coordonarea, cooperarea și coerența între platformele regionale. Acest lucru ar trebui să asigure complementaritatea și să consolideze sinergiile diverselor instrumente din cadrul acțiunii externe. Consiliul strategic ar trebui să fie prezidat în comun de prim-vicepreședintele Comisiei și de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate pentru a se asigura consecvența și coerența cu obiectivele de politică externă ale Uniunii și cadrele de parteneriat cu țări terțe.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Garanția FEDD nu ar trebui folosită pentru finanțarea proiectelor majore de infrastructură care au un impact scăzut asupra creării de locuri de muncă și ale căror raporturi între costuri și beneficii fac ca investițiile să fie nesustenabile. Garanția ar trebui să finanțeze numai proiecte a căror punere în aplicare nu prezintă controverse din punct de vedere ecologic, financiar și social, pe baza unei evaluări ex-ante aprofundate independente și a unei analize cost-beneficiu corespunzătoare.

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  În vederea creșterii impactului garanției FEDD, ținând seama de nevoile din regiunile în cauză, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a oferi contribuții sub forma unei garanții sau în numerar. Aceste contribuții ar putea fi alocate în funcție de regiune, sector sau componentă de investiții.

(14)  În vederea creșterii impactului garanției FEDD, ținând seama de nevoile de creștere a investițiilor și de finanțare pentru proiectele care contribuie la dezvoltarea durabilă și la crearea unor oportunități decente de ocupare a forței de muncă din regiunile în cauză, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a oferi contribuții sub forma unei garanții sau în numerar. Aceste contribuții ar putea fi alocate în funcție de regiune, sector sau componentă de investiții.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Comisia ar trebui să prezinte un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul garanției FEDD cu scopul de a se garanta răspunderea acesteia în fața cetățenilor europeni. Raportul ar trebui să fie făcut public, pentru a permite părților interesate relevante, inclusiv societății civile, să își exprime punctele de vedere. De asemenea, Comisia ar trebui să prezinte un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la gestionarea Fondului de garantare FEDD, astfel încât răspunderea și transparența să fie asigurate.

(16)  Comisia ar trebui să prezinte un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul garanției FEDD cu scopul de a se garanta răspunderea acesteia în fața cetățenilor europeni. Raportul ar trebui să fie făcut public, pentru a permite părților interesate relevante, inclusiv societății civile, să își exprime punctele de vedere. De asemenea, Comisia ar trebui să prezinte un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la gestionarea Fondului de garantare FEDD, astfel încât răspunderea, transparența și eficacitatea gestionării să fie asigurate.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Având în vedere constatările din raportul special nr. 14/2014 al Curții de Conturi Europene1a, Comisia ar trebui să evalueze anual îmbunătățirea capacităților sale de gestionare care sporesc eficiența și transparența operațiunilor din cadrul FEDD. 

 

____________

 

1a Raportul special nr. 14/2014 al CCE „Modul în care instituțiile și organele UE calculează, reduc și compensează emisiile lor de gaze cu efect de seră”.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  FEDD contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030, cu un accent deosebit pe creșterea economică durabilă, crearea de locuri de muncă, pe sectoarele socio-economice și pe sprijinul pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile mici și mijlocii, abordând astfel cauzele profunde ale migrației și contribuind la reintegrarea durabilă a migranților returnați în țările lor de origine, maximizând totodată adiționalitatea, furnizând produse inovatoare și atrăgând fonduri din sectorul privat.

2.  FEDD contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030, cu un accent major pe eradicarea sărăciei, pe creșterea economică durabilă, respectând drepturile economice, sociale și de mediu, pe crearea de mai multe locuri de muncă decente, pe crearea unei economii circulare, pe sectoarele socio-economice, îmbunătățind accesul la serviciile publice, pe atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, pe implicarea comunităților locale și pe sprijinul pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile mici și mijlocii, abordând astfel cauzele profunde ale migrației și contribuind la reintegrarea durabilă a migranților returnați în țările lor de origine, maximizând totodată adiționalitatea, furnizând produse inovatoare și atrăgând fonduri din sectorul privat.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acesta va furniza orientări strategice și va susține Comisia în procesul de stabilire a obiectivelor de investiții globale în ceea ce privește utilizarea garanției FEDD. Consiliul strategic sprijină, de asemenea, coordonarea și coerența generală între platformele regionale de investiții și operațiunile din mandatul de creditare externă gestionate de BEI, inclusiv inițiativa de reziliență a BEI.

Acesta va furniza orientări strategice și va susține Comisia în procesul de stabilire a obiectivelor de investiții globale în ceea ce privește utilizarea garanției FEDD, criteriile de eligibilitate a investițiilor în cadrul platformelor regionale, precum și politicile și procedurile operaționale. Consiliul strategic sprijină, de asemenea, coordonarea, cooperarea și coerența generală între platformele regionale de investiții și operațiunile din mandatul de creditare externă gestionate de BEI, inclusiv inițiativa de reziliență a BEI. Activitatea Consiliului strategic este supravegheată în permanență de un comitet director din cadrul Parlamentului European.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Consiliul strategic este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei și ai Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (Înaltul Reprezentant), ai statelor membre și ai BEI. Comisia poate invita alți contributori să devină membri ai Consiliului strategic, ținând seama, după caz, de punctul de vedere al Consiliului. Țărilor partenere și organizațiilor regionale relevante, contrapărților eligibile și Parlamentului European li se poate acorda statutul de observator, după caz. Consiliul strategic este prezidat în comun de Comisie și de Înaltul Reprezentant.

2.  Consiliul strategic este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei și ai Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (Înaltul Reprezentant), ai statelor membre, ai Parlamentului European, ai BEI, precum și ai țărilor partenere din Africa și din vecinătate. Comisia invită alți contribuitori să devină membri ai Consiliului strategic, ținând seama de punctul de vedere al Consiliului. Organizațiilor regionale relevante și altor părți interesate, cum ar fi grupurile societății civile, li se poate acorda statutul de observator, după caz. Consiliul strategic este prezidat în comun de Comisie și de Înaltul Reprezentant. Consiliul strategic asigură consultarea adecvată a unei game largi de părți interesate în țările partenere.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Uniunea acordă o garanție irevocabilă și necondiționată, la prima cerere, contrapărții eligibile în vederea efectuării operațiunilor de finanțare și de investiții care face obiectul prezentului regulament, începând din țările din Africa și țările partenere din vecinătate.

1.  După examinarea atentă a viabilității proiectului, Uniunea acordă o garanție irevocabilă și necondiționată, la prima cerere, contrapărții eligibile în vederea efectuării operațiunilor de finanțare și de investiții care face obiectul prezentului regulament, începând din țările din Africa și țările partenere din vecinătate.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Perioada maximă permisă pentru contrapărțile eligibile pentru a încheia acorduri cu intermediarii financiari sau beneficiarii finali este de patru ani după încheierea acordului de garanție relevant.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 8 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Criterii de eligibilitate pentru utilizarea garanției FEDD

Criterii de eligibilitate și de excludere pentru utilizarea garanției FEDD

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Operațiunile de finanțare și de investiții eligibile pentru sprijin prin intermediul garanției FEDD trebuie să fie coerente și armonizate cu politicile Uniunii, în special cu politicile de dezvoltare și vecinătate ale Uniunii, strategiile și politicile țărilor partenere și să urmărească să sprijine următoarele obiective generale:

1.  Operațiunile de finanțare și de investiții eligibile pentru sprijin prin intermediul garanției FEDD trebuie să fie coerente și armonizate cu politicile Uniunii, în special cu politicile de dezvoltare și vecinătate ale Uniunii și cu strategiile și politicile țărilor partenere și urmăresc să sprijine următoarele obiective generale:

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera - a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  să realizeze obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să contribuie la dezvoltarea economică și socială, cu accent special pe sustenabilitate și creare de locuri de muncă (în special pentru tineri și femei), abordând astfel cauzele profunde ale migrației și contribuind la reintegrarea durabilă a migranților returnați în țările lor de origine;

(a)  să contribuie la eradicarea sărăciei, la dezvoltarea economică și socială, cu accent special pe sustenabilitate și crearea sustenabilă de locuri de muncă decente, în special pentru tineri, femei și persoanele expuse riscului de excluziune;

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să vizeze sectoare economice, în special infrastructura, inclusiv în ceea ce privește energia durabilă, apa, transporturile, tehnologia informației și comunicațiilor, mediul, utilizarea durabilă a resurselor naturale și creșterea economică albastră, infrastructura socială, capitalul uman, pentru a îmbunătăți mediul socio-economic;

(b)  să vizeze sectoare economice, în special infrastructura, inclusiv în ceea ce privește energia durabilă, apa, transporturile, tehnologia informației și comunicațiilor, mediul, utilizarea durabilă a resurselor naturale și creșterea economică albastră, infrastructura socială, capitalul uman și economia circulară, pentru a îmbunătăți mediul socio-economic, ținând seama, de asemenea, de prioritățile celor care beneficiază de garanția FEDD;

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  să implice persoanele care locuiesc în zonele în cauză în planificarea proiectelor finanțate;

Amendamentul     22

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să ofere finanțare pentru microîntreprinderi, întreprinderile mici și mijlocii, cu un accent special pe dezvoltarea sectorului privat;

(c)  să ofere finanțare pentru microîntreprinderi, întreprinderile mici și mijlocii, cu un accent special pe dezvoltarea unui sector privat local stabil, care să fie viabil în timp;

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  să nu fie legate în niciun fel de jurisdicțiile necooperante menționate la articolul 20;

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Garanția FEDD sprijină operațiunile de finanțare și de investiții care, în special:

2.  Prevenind obținerea de profit și/sau monopolizarea serviciilor, garanția FEDD sprijină operațiunile de finanțare și de investiții care, în special:

Amendamentul     25

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sunt viabile din punct de vedere economic și financiar, ținând seama, de asemenea, de sprijinul potențial și de cofinanțarea din partea partenerilor publici și privați ai proiectului;

(c)  s-a demonstrat că sunt viabile din punct de vedere economic și financiar, ținând seama, de asemenea, de sprijinul potențial și de cofinanțarea din partea partenerilor publici și privați ai proiectului;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  respectă drepturile omului consacrate în dreptul internațional.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Garanția FEDD nu sprijină operațiunile de finanțare și de investiții care:

 

(a)   sunt legate de sectorul militar sau de securitate;

 

(b)   sprijină dezvoltarea energiei nucleare;

 

(c)   perpetuează dependența de combustibilii fosili și de sistemele cu emisii ridicate de carbon;

 

(d)   au costuri externe de mediu semnificative, în special în cazul infrastructurilor la scară mare;

 

(e)   se desfășoară în sectoare sau proiecte care riscă să submineze drepturile omului în țările partenere, în special cele ale comunităților locale și indigene, de exemplu prin strămutarea forțată a populațiilor, acapararea terenurilor, operațiuni paramilitare sau activități în zone defrișate. Pentru a identifica astfel de riscuri se efectuează o evaluare ex ante a impactului asupra drepturilor omului și a mediului, care se pune la dispoziția publicului.

 

(f)  sunt suspectate de a încălca legislația de mediu și a aduce daune societății sau comunităților locale, ținând seama de principiul precauției.

Amendamentul     28

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  De la 1 ianuarie 2021, în cazul în care, prin activarea garanției FEDD, nivelul resurselor Fondului de garantare FEDD scade sub 50% din rata de provizionare menționată la alineatul (5), Comisia prezintă un raport privind măsurile excepționale care pot fi necesare pentru realimentarea Fondului de garantare FEDD.

7.  De la 1 ianuarie 2021, în cazul în care, prin activarea garanției FEDD, nivelul resurselor Fondului de garantare FEDD scade sub 50 % din rata de provizionare menționată la alineatul (5), Comisia prezintă un raport privind:

 

(a)   cauza deficitului, cu explicații detaliate, precum și

 

(b)   dacă se consideră că este nevoie, toate măsurile excepționale care pot fi necesare pentru realimentarea Fondului de garantare FEDD.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia prezintă un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții, care fac obiectul garanției FEDD. Acest raport se publică și cuprinde următoarele elemente:

1.  Comisia prezintă un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții, care fac obiectul garanției FEDD. Acest raport se publică. Raportul cuprinde următoarele elemente, care sunt prezentate într-un format specific fiecărei țări:

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o evaluare a operațiunilor de finanțare și de investiții în exploatare acoperite de garanția FEDD, la nivelul sectorului, al țării și regional, precum și conformitatea acestora cu prezentul regulament;

(a)  o evaluare independentă a operațiunilor de finanțare și de investiții în exploatare acoperite de garanția FEDD, la nivelul sectorului, al țării și regional, precum și conformitatea acestora cu prezentul regulament, în special cu principiul adiționalității;

Amendamentul     31

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  o evaluare a realizării obiectivelor generale de investiții stabilite de Consiliul strategic în temeiul articolului 5;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ab)  o evaluare a contribuției globale la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ac (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ac)  o evaluare a ponderii fondurilor alocate operațiunilor de finanțare și de investiții relevante pentru angajamentele politice ale Uniunii în materie de energie regenerabilă, eficiență energetică și schimbări climatice;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ad (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ad)  o evaluare a calității operațiunilor acoperite de garanția FEDD și a riscurilor asociate acestora, politice, operaționale sau financiare;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o evaluare, pe bază agregată, privind valoarea adăugată, mobilizarea resurselor din sectorul privat, randamentul estimat și cel efectiv, precum și rezultatele și impactul operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul garanției FED, inclusiv impactul asupra creării de locuri de muncă;

(b)  o evaluare, pe bază agregată și pe termen lung, privind valoarea adăugată, mobilizarea resurselor din sectorul privat, randamentul estimat și cel obținut, precum și rezultatele și impactul operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul garanției FEDD, inclusiv impactul asupra creării de locuri de muncă;

Amendamentul     36

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  o evaluare a valorii adăugate a operațiunilor de finanțare și de investiții ale contrapărților eligibile și a riscului agregat aferent acestor operațiuni;

(f)  o evaluare independentă a valorii adăugate a operațiunilor de finanțare și de investiții ale contrapărților eligibile și a riscului agregat aferent acestor operațiuni;

Amendamentul     37

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  informații detaliate privind cererile de executare a garanției FEDD, pierderile, rentabilitățile, sumele recuperate și orice alte plăți încasate;

(g)  informații detaliate privind cererile de executare a garanției FEDD, pierderile, rentabilitățile, sumele recuperate și orice alte plăți încasate, precum și indicarea riscurilor activării în viitor a garanției FEDD;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 31 decembrie 2020, Comisia evaluează funcționarea FEDD. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului, conținând o evaluare independentă a aplicării prezentului regulament. Comisia prezintă fără întârziere raportul în cazul în care operațiunile de finanțare și de investiții aprobate absorb integral cuantumul garanției FEDD disponibile înainte de 30 iunie 2020.

1.  Până la 31 decembrie 2020, Comisia evaluează funcționarea FEDD. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului, conținând o evaluare independentă a aplicării prezentului regulament, inclusiv o evaluare a impactului și rezultatelor FEDD. Comisia prezintă fără întârziere raportul în cazul în care operațiunile de finanțare și de investiții aprobate absorb integral cuantumul garanției FEDD disponibile înainte de 30 iunie 2020.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Până la 31 decembrie 2020 și la fiecare trei ani după această dată, Comisia evaluează utilizarea Fondului de garantare FEDD. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului. Acest raport de evaluare este însoțit de un aviz al Curții de Conturi.

2.  Până la 31 decembrie 2020 și la fiecare trei ani după această dată, Comisia evaluează utilizarea și funcționarea Fondului de garantare FEDD. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului. Acest raport de evaluare este însoțit de un aviz al Curții de Conturi cu privire la gestionarea Fondului de garantare FEDD, precum și la eficacitatea și adiționalitatea operațiunilor FEDD. În cazul în care sunt considerate necesare ajustări ale Fondului de garantare FEDD sau în care Fondul de garantare FEDD este prelungit după 2020, raportul este însoțit de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament în consecință.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu propriile politici de transparență și cu principiile Uniunii privind accesul la documente și informații, contrapărțile eligibile pun la dispoziția publicului pe site-urile lor de internet, informații cu privire la toate operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul garanției FEDD în temeiul prezentului Regulament, în special cu privire la modul în care operațiunile respective contribuie la îndeplinirea cerințelor din prezentul Regulament.

Procesele-verbale detaliate ale reuniunilor Consiliului strategic se publică fără întârziere. Tabelul comparativ al indicatorilor se face public imediat după aprobarea unei operațiuni în cadrul garanției FEDD. În conformitate cu propriile politici de transparență și cu principiile Uniunii privind accesul la documente și informații, contrapărțile eligibile pun la dispoziția publicului pe site-urile lor de internet, informații cu privire la toate operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul garanției FEDD în temeiul prezentului regulament, în special cu privire la modul în care operațiunile respective contribuie la îndeplinirea cerințelor din prezentul regulament.

Amendamentul     41

Propunere de regulament

Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

De asemenea, contrapărțile eligibile facilitează accesul la informații privind temeiurile juridice existente și fac publice în mod strategic operațiunile de finanțare și de investiții, pentru a apropia activitățile Fondului de cetățeni, de opinia publică și de potențialii investitori privați.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Auditul extern al activităților desfășurate în conformitate cu prezentul regulament se efectuează de către Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

1.  Auditul extern al activităților desfășurate în conformitate cu prezentul regulament se efectuează de către Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și, prin urmare, face obiectul procedurii de descărcare de gestiune, în conformitate cu articolul 319 din TFUE.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul alineatului (1) din prezentul articol, Curții de Conturi i se acordă, la solicitarea sa și conform articolului 287 alineatul (3) din TFUE, accesul la orice document sau informație necesare pentru a-și executa atribuțiile.

2.  În sensul alineatului (1) din prezentul articol, Curții de Conturi i se acordă, la solicitarea sa și conform articolului 287 alineatul (3) din TFUE, accesul la orice document sau informație necesare pentru a-și executa sarcinile de audit.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Până la 30 iunie 2020 și, ulterior, o dată la trei ani, Curtea de Conturi publică un raport special cu privire la utilizarea Fondului de garantare FEDD, precum și la eficiența și eficacitatea FEDD.

Amendamentul     45

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia ori contrapărțile eligibile informează fără întârziere Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și îi furnizează informațiile necesare atunci când, în orice stadiu al pregătirii, al executării sau al încheierii operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, are motive să suspecteze o fraudă, corupție, spălare de bani sau orice alte activități ilegale care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii.

1.  Dacă, în orice stadiu al pregătirii, al executării sau al încheierii operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, Comisia are motive să suspecteze o fraudă, corupție, spălare de bani sau orice alte activități ilegale care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii, Comisia ori contrapărțile eligibile informează fără întârziere Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și îi furnizează toate informațiile necesare pentru a permite o investigație completă și riguroasă.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

OLAF poate efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, corupție, spălare de bani sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu orice operațiuni de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului Regulament. OLAF poate transmite orice informații obținute în cursul investigațiilor sale autorităților competente din statele membre în cauză.

OLAF efectuează investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii, pentru a stabili dacă a avut loc un act de fraudă, corupție, spălare de bani, finanțare a terorismului, fraudă fiscală, crimă organizată sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu orice operațiuni de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului Regulament. OLAF poate transmite orice informații obținute în cursul investigațiilor sale autorităților competente din statele membre în cauză.

Amendamentul     47

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care astfel de activități ilegale sunt dovedite, contrapărțile eligibile depun eforturi de recuperare în legătură cu operațiunile sale de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament și care sunt vizate de astfel de activități.

În cazul în care astfel de activități ilegale sunt dovedite, contrapărțile eligibile depun eforturi de recuperare în legătură cu operațiunile sale de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament și care sunt vizate de astfel de activități și, de asemenea, furnizează autorităților relevante toate informațiile necesare pentru investigație și pentru posibila urmărire penală.

Amendamentul     48

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În operațiunile lor de finanțare și de investiții, contrapărțile eligibile nu sprijină niciun tip de activități realizate în scopuri ilegale, printre care spălarea de bani, finanțarea terorismului, criminalitatea organizată, frauda fiscală și evaziunea fiscală, corupția și frauda, care afectează interesele financiare ale Uniunii. Contrapărțile eligibile nu participă la nicio operațiune de finanțare sau de investiții prin intermediul unui vehicul situat într-o jurisdicție necooperantă, în conformitate cu politica sa față de jurisdicțiile slab reglementate sau necooperante, politică bazată pe politicile Uniunii, ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau ale Grupului de acțiune financiară internațională.

1.  În operațiunile lor de finanțare și de investiții, contrapărțile eligibile nu sprijină niciun tip de activități realizate în scopuri ilegale, printre care, fără a se limita însă la acestea, spălarea de bani, finanțarea terorismului, criminalitatea organizată, frauda fiscală și evaziunea fiscală, corupția, frauda sau alte activități care afectează interesele financiare ale Uniunii. Contrapărțile eligibile nu participă la nicio operațiune de finanțare sau de investiții prin intermediul unui vehicul situat într-o jurisdicție necooperantă, în conformitate cu politica sa față de jurisdicțiile slab reglementate sau necooperante, politică bazată pe politicile Uniunii, ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau ale Grupului de acțiune financiară internațională.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În operațiunile sale de finanțare și de investiții, contrapartea eligibilă aplică principiile și standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului. Contrapărțile eligibile trebuie să condiționeze atât finanțarea directă, cât și finanțarea prin intermediari, în temeiul prezentului Regulament de publicare a informațiilor privind proprietatea efectivă în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849.

2.  În operațiunile sale de finanțare și de investiții, contrapartea eligibilă aplică principiile și standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului. Contrapărțile eligibile trebuie să condiționeze atât finanțarea directă, cât și finanțarea prin intermediari, în temeiul prezentului regulament de publicare a informațiilor privind proprietatea efectivă în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849 (Directiva UE privind combaterea spălării banilor).

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și instituirea Garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD

Referințe

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Comisii competente în fond

Data anunțului în plen

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

CONT

1.12.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Indrek Tarand

15.11.2016

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

16.2.2017

Examinare în comisie

22.3.2017

 

 

 

Data adoptării

12.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

2

3

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

18

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

PPE

Jonathan Arnott

Joachim Zeller

3

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

18

+

ALDE

PPE

S&D

GREENS

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

PPE

Jonathan Arnott

Joachim Zeller

3

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și instituirea Garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD

Referințe

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Data prezentării la PE

14.9.2016

 

 

 

Comisii competente în fond

Data anunțului în plen

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

INTA

27.10.2016

CONT

1.12.2016

ECON

27.10.2016

LIBE

27.10.2016

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

INTA

12.10.2016

ECON

12.10.2016

LIBE

4.10.2016

 

Raportori

Data numirii

Eduard Kukan

11.10.2016

Doru-Claudian Frunzulică

11.10.2016

Eider Gardiazabal Rubial

11.10.2016

 

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

16.2.2017

Examinare în comisie

28.2.2017

8.3.2017

21.3.2017

11.4.2017

Data adoptării

24.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

75

9

5

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck

Data depunerii

25.4.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

75

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureșan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala

Verts/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana

9

-

ECR

Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos

5

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate