Postup : 2016/0281(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0170/2017

Predkladané texty :

A8-0170/2017

Rozpravy :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Hlasovanie :

PV 06/07/2017 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0311

SPRÁVA     ***I
PDF 1144kWORD 135k
25.4.2017
PE 599.835v02-00 A8-0170/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Výbor pre zahraničné veci

Výbor pre rozvoj

Výbor pre rozpočet

Spravodajcovia: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial

(Spoločné schôdze výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0586),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 209 ods. 1 a 212 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0377/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0170/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Ambiciózny plán pre vonkajšie investície (External Investment Plan) je potrebný na podporu začínajúcich investícií v Afrike a v krajinách susedstva Únie ako prostriedok na presadzovanie cieľov programu Organizácie Spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 (ďalej len „program 2030“), ako aj záväzkov plynúcich z nedávno revidovanej európskej susedskej politiky, aby sa tak riešili základné príčiny migrácie. Mal by tiež prispieť k vykonávaniu parížskej dohody o zmene klímy (COP 21).

(1)  Cieľom ambiciózneho plánu Únie pre vonkajšie investície (EIP) je podpora začínajúcich investícií v Afrike a v krajinách susedstva Únie ako prostriedok, ktorý má prispieť k dosiahnutiu cieľov programu Organizácie Spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 (ďalej len „program 2030“), najmä odstraňovania chudoby, ako aj záväzkov plynúcich z nedávno revidovanej európskej susedskej politiky. Investovanie v Afrike a v susedstve Únie prispeje k riešeniu migračných tlakov vyplývajúcich z chudoby, konfliktov, nestability, nedostatočného rozvoja, nerovnosti, porušovania ľudských práv, demografického rastu, nedostatočných pracovných a ekonomických príležitostí, ako aj zo zmeny klímy, a to v spojení s rámcami partnerstva v tretích krajinách. EIP by mal tiež prispieť k vykonávaniu parížskej dohody o zmene klímy (COP 21).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Plán pre vonkajšie investície by mal zahŕňať záväzok Únie podľa akčného programu z Addis Abeby o financovaní rozvoja. Takisto by mal európskym investorom a súkromným spoločnostiam vrátane malých a stredných podnikov umožniť účinnejšie sa podieľať na trvalo udržateľnom rozvoji v partnerských krajinách.

(2)  Plán pre vonkajšie investície by mal zahŕňať záväzok Únie podľa akčného programu z Addis Abeby o financovaní rozvoja a zásady účinnosti rozvoja, ako aj súdržnosť politík v záujme rozvoja, ako je stanovená v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Takisto by mal európskym investorom a súkromným spoločnostiam, najmä mikro, malým a stredným podnikom umožniť účinnejšie prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju v partnerských krajinách v súlade s rozvojovou a susedskou politikou Únie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  EFSD by mal prispievať k vykonávaniu programu 2030, v ktorom sa medzinárodná migrácia uznáva ako viacrozmerná skutočnosť s veľkým významom pre rozvoj krajín pôvodu, tranzitu aj určenia, ktorá si vyžaduje súdržnú a komplexnú reakciu, pričom sa zdôrazňuje potenciál migrantov prispievať k inkluzívnemu rastu a trvalo udržateľnému rozvoju.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Je to v súlade s Globálnou stratégiou pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Únie, v ktorej sú zakotvené výzvy, ako je migrácia a odolnosť v celkovej zahraničnej politike EÚ, ako aj zabezpečenie súladu a synergií s európskou rozvojovou politikou a európskou susedskou politikou.

(3)  Je to v súlade s Globálnou stratégiou pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Únie, v ktorej sú zakotvené výzvy, ako je migrácia a odolnosť v celkovej zahraničnej politike EÚ, ako aj zabezpečenie plnej súdržnosti vonkajšej politiky Únie s cieľmi rozvojovej politiky a synergií s európskou rozvojovou politikou a európskou susedskou politikou. Je to tiež v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a zaručuje sa tým prístup založený na ľudských právach pri súčasnom riešení núteného vysídľovania a neregulárnej migrácie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Plán pre vonkajšie investície by mal poskytnúť integrovaný finančný balík na financovanie začínajúcich investícií v regiónoch Afriky pre krajiny, ktoré sú signatármi Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanej v Cotonou 23. júna 200022, a pre krajiny európskeho susedstva, a vytvárať tak rast a pracovné príležitosti, maximalizovať doplnkovosť, prinášať inovatívne produkty a prilákať finančné prostriedky súkromného sektora.

(4)  Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) by ako súčasť plánu pre vonkajšie investície mal poskytnúť integrovaný finančný balík na financovanie a pritiahnutie investícií na podporu udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho a sociálneho rozvoja a podporu sociálno-ekonomickej odolnosti partnerských krajín a súčasne maximalizovať doplnkovosť, riešiť zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie, a prilákať finančné prostriedky súkromného sektora. Operácie EFSD by mali byť jasne odlíšené od inej podpory, najmä od operácií Európskej investičnej banky (EIB) na základe mandátu na poskytovanie vonkajších úverov, operácií iniciatívy pre hospodársku odolnosť a operácií v rámci investičného nástroja pre AKT, a mali by ju dopĺňať. Operácie EFSD by takisto mali dopĺňať existujúce činnosti iných oprávnených finančných inštitúcií a vypĺňať medzery v investíciách, ktoré v súčasnosti tieto inštitúcie nedokážu pokryť.

__________________

 

22 Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, naposledy zmenené a doplnené v Ú. v. ES L 287, 4.11.2010.

 

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Zapojenie súkromného sektora do spolupráce Únie s partnerskými krajinami prostredníctvom EFSD by malo prinášať merateľný dosah z hľadiska ďalšieho rozvoja bez narúšania trhu a malo by byť nákladovo efektívne, založené na vzájomnej zodpovednosti a rozdelení rizika a nákladov. Toto zapojenie by malo byť postavené na záväzku voči medzinárodne dohodnutým usmerneniam a zásadám vrátane zásad zodpovedného investovania, hlavných zásad v oblasti podnikania a ľudských práv uznaných OSN a usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné podniky.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  EFSD by mal podporovať vytváranie dôstojných pracovných miest, ekonomické príležitosti a podnikanie, ekologický a inkluzívny rast s osobitným zameraním na rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a mladých ľudí v súlade s akčným plánom Únie pre rodovú rovnosť na obdobie rokov 2016 – 2020, pričom by mal posilniť právny štát, dobrú správu vecí verejných, ľudské práva a rovnosť prístupu k používaniu prírodných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  S cieľom plniť politické záväzky EÚ týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu by sa na operácie financovania a investičné operácie plne relevantné pre tieto odvetvia malo vyčleniť najmenej 35 % finančných prostriedkov pridelených v rámci EFSD, čím sa prispeje k plneniu Parížskej dohody o zmene klímy.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4d)  Kroky prijaté na základe tohto nariadenia by sa mali navrhovať tak, aby sa plnili kritériá oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) stanovené Výborom pre rozvojovú pomoc (DAC) OECD, berúc do úvahy osobitný charakter rozvoja súkromného sektora, a ODA treba zamerať na najmenej rozvinuté krajiny s cieľom usmerniť v blízkej budúcnosť 50 % prostriedkov Únie z ODA do najmenej rozvinutých krajín.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4e)  Druhý pilier plánu pre vonkajšie investície by mala tvoriť technická pomoc partnerským krajinám. V tejto súvislosti by Komisia mala zintenzívniť pomoc partnerským krajinám a pomôcť im pritiahnuť investície lepšou prípravou a podporou projektov, vytvorením väčšieho počtu financovateľných projektov a upozornením medzinárodného spoločenstva investorov na ne. Mal by sa vytvoriť webový portál o projektoch vo forme verejne prístupnej a používateľsky prívetivej databázy s relevantnými informáciami o každom projekte.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4f)  Tretí pilier plánu pre vonkajšie investície by malo tvoriť zlepšenie investičného a celkového politického prostredia v partnerských krajinách. V kontexte existujúcich politických vzťahov Únie s partnerskými krajinami by Komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoká predstaviteľka“) mali viesť politický dialóg zameraný na vytvorenie právnych rámcov, politík a inštitúcií, ktoré podporujú hospodársku stabilitu, udržateľné investície a inkluzívny rast. Tieto politické dialógy by mali okrem iného zahŕňať boj proti korupcii, organizovanej trestnej činnosti a nezákonným finančným tokom, dobrú správu vecí verejných, začlenenie miestnych trhov, podporu podnikania a miestneho podnikateľského prostredia, dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu a tiež politiky zohľadňujúce rodovú otázku.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) by sa mal skladať z regionálnych investičných platforiem, ktoré budú spájať financovanie z existujúcich nástrojov kombinovaného financovania a záruku EFSD. Existujúce nástroje kombinovaného financovania pre Afriku sú vytvorené rozhodnutím Komisie C(2015) 5210 a pre krajiny susedstva vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2016) 3436. Každá regionálna investičná platforma by mala mať výkonnú radu, ktorá podporuje Komisiu pri definovaní regionálnych a odvetvových investičných cieľov a regionálnych, odvetvových a tematických investičných okien, formuluje stanoviská k operáciám kombinovaného financovania a posudzuje využívanie záruky EFSD v súlade s investičnými oknami, ktoré sa majú vymedziť.

(5)  EFSD by sa mal skladať z regionálnych investičných platforiem, ktoré budú spájať financovanie z existujúcich nástrojov kombinovaného financovania a záruku EFSD. Regionálne investičné platformy by sa mali vytvoriť transformovaním existujúcich nástrojov kombinovaného financovania vytvorených na základe rozhodnutí Komisie. Najprv by sa mali vytvoriť regionálne investičné platformy pre Afriku a krajiny susedstva. Geografická pôsobnosť EFSD by sa mala dať rozšíriť delegovaným aktom. Každá regionálna investičná platforma by mala mať výkonnú radu, ktorá podporuje Komisiu pri definovaní a monitorovaní regionálnych a odvetvových investičných cieľov a regionálnych, odvetvových a tematických investičných okien, formuluje stanoviská k operáciám kombinovaného financovania a posudzuje využívanie záruky EFSD v súlade s investičnými oknami, ktoré sa majú vymedziť.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Vzhľadom na zistenia Dvora audítorov1a týkajúce sa využívania kombinovaného financovania v rámci vonkajších vzťahov Únie, v ktorých sa poukázalo na skutočnosť, že v prípade takmer polovice preskúmaných projektov neexistujú dostatočné dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že granty boli odôvodnené, a že v niekoľkých z týchto prípadov existujú náznaky, že investície by sa boli realizovali bez príspevku Únie, je dôležité, aby sa kombinované financovanie používalo len vtedy, keď Komisia môže jasne preukázať jeho pridanú hodnotu.

 

____________

 

1a Osobitná správa EDA č. 16/2014 – Účinnosť kombinovania grantov v rámci regionálnych investičných nástrojov s pôžičkami od finančných inštitúcií na podporu vonkajších politík EÚ.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  EFSD by so všetkými svojimi kapacitami mal plne podporovať a dodržiavať ľudské práva a zásady rovnakého zaobchádzania v krajinách príjemcov a všetkých aktérov prepojených s finančnými a investičnými činnosťami.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  EFSD by mal okrem toho fungovať ako „jednotné kontaktné miesto“ pre prijímanie finančných návrhov od finančných inštitúcií a verejných alebo súkromných investorov a poskytovať široký rozsah finančnej podpory pre oprávnené investície. Za záruku EFSD by mal ručiť záručný fond EFSD. EFSD by mal používať inovačné nástroje na podporu investícií a zapojenie súkromného sektora.

vypúšťa sa

.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Koordinácia a súlad EFSD s mandátom Európskej investičnej banky (EIB) na poskytovanie vonkajších úverov stanoveným v rozhodnutí [má sa prijať] vrátane iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti, ako aj s investičným nástrojom AKT23 by sa mali zaistiť prostredníctvom Strategickej rady EFSD.

(7)  Na podporu Komisie pri stanovovaní strategického usmernenia a celkových investičných cieľov, ako aj pri zaisťovaní primeraného a diverzifikovaného geografického a tematického krytia investičných okien by sa mala vytvoriť strategická rada EFSD. Mala by podporovať celkovú koordináciu, doplnkovosť a súdržnosť medzi regionálnymi investičnými platformami, medzi tromi piliermi EIP, medzi EIP a ďalšími iniciatívami Únie v oblasti migrácie, ako aj vonkajšími finančnými nástrojmi a trustovými fondmi, s mandátom EIB na poskytovanie vonkajších úverov vrátane iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti, ako aj s investičným nástrojom AKT23.

__________________

__________________

23 Príloha II k Dohode z Cotonou.

23 Príloha II k Dohode z Cotonou.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Strategická rada by okrem toho mala podporovať Komisiu pri stanovovaní strategického vedenia a celkových investičných cieľov. Strategická rada by tiež mala podporovať koordináciu a súdržnosť medzi obidvoma regionálnymi platformami. Mala by sa tak zaistiť doplnkovosť rôznych nástrojov vonkajšej činnosti. Strategickej rade by mali spoločne predsedať Komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby sa zabezpečil súlad a súdržnosť s cieľmi vonkajšej politiky Únie a s rámcami partnerstva s tretími krajinami.

(8)  Strategickej rade by mali spoločne predsedať Komisia a vysoká predstaviteľka, aby sa zabezpečil súlad a súdržnosť s cieľmi vonkajšej politiky Únie, najmä s hlavnými rozvojovými cieľmi Únie, existujúcimi stratégiami a nástrojmi, rámcami partnerstva s tretími krajinami a s ďalšími snahami Únie o vyriešenie základných príčin migrácie, ako aj s dodržiavaním záväzkov súdržnosti politík v záujme rozvoja. Európsky parlament je súčasťou strategickej rady ako trvalý pozorovateľ, aby sa zaistilo jeho právo a povinnosť vykonávať kontrolu nad vykonávaním EFSD.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Komisia a EIB by mali uzavrieť dohodu, v ktorej sa stanovia podmienky ich spolupráce pri správe záruky EFSD, a mali by ju predložiť strategickej rade.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  EFSD by mal okrem toho fungovať ako „jednotné kontaktné miesto“ pre prijímanie finančných návrhov od finančných inštitúcií a verejných alebo súkromných investorov a poskytovanie širokého rozsahu finančnej podpory na oprávnené investície, ktoré vedú k trvalo udržateľnému a inkluzívnemu hospodárskemu, sociálnemu a environmentálnemu rozvoju. Za záruku EFSD by mal ručiť záručný fond EFSD.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8c)  Prostredníctvom EFSD by sa mali riešiť prekážky v súkromných investíciách a využívať inovačné nástroje na podporu investícií a uľahčenie prístupu k financovaniu od domácich aj zahraničných investorov, najmä pre miestne spoločnosti, mikropodniky a malé a stredné podniky, so zameraním na oblasti, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť výsledky v oblasti udržateľného rozvoja a podporiť účasť európskych spoločností.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8d)  Záruka EFSD by sa nemala použiť na financovanie veľkých infraštruktúrnych projektov, ktoré majú nízky vplyv na vytváranie pracovných miest, pričom tieto investície nie sú udržateľné vzhľadom na pomer nákladov a výnosov. V rámci záruky EFSD by sa mali financovať iba projekty, ktorých realizácia nie je sporná z environmentálneho, finančného a zo sociálneho hľadiska na základe nezávislého dôkladného posúdenia ex ante a zodpovedajúcej analýzy nákladov a výnosov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8e)   Delegácie Európskej únie v partnerských krajinách by mali podporovať prístup k informáciám o EFSD, aktívne ich poskytovať a posilňovať súdržnosť medzi využívaním záruky EFSD, využívaním kombinovaného financovania na základe regionálnych investičných platforiem, poskytovaním rozšírenej cielenej technickej pomoci a politickým dialógom v príslušných krajinách.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Záruka EFSD by sa mala poskytnúť oprávneným protistranám na operácie financovania a investičné operácie alebo na záručné nástroje pre počiatočné investičné obdobie do 31. decembra 2020.

(9)  Záruka EFSD by sa mala poskytnúť oprávneným protistranám na operácie financovania a investičné operácie alebo na záručné nástroje pre počiatočné investičné obdobie do 31. decembra 2020 s možnosťou predĺženia v prípade potreby.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)   Záruka EFSD by sa mala spravovať tak, aby sa pre oprávnené protistrany zabezpečili rovnaké podmienky, aby nedochádzalo ku konfliktom záujmov a aby záruka bola efektívna s náležitým zohľadnením cieľa prilákať do financovania investícií súkromný sektor a maximalizovať doplnkovosť.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom zvýšiť vplyv záruky EFSD s ohľadom na potreby v dotknutých regiónoch by členské štáty mali mať možnosť poskytnúť príspevky vo forme záruky alebo hotovosti. Tieto príspevky by sa mohli vyčleniť podľa regiónu, odvetvia alebo investičného okna.

(14)  S cieľom zvýšiť vplyv záruky EFSD s ohľadom na potreby v dotknutých regiónoch by členské štáty a krajiny EZVO mali mať možnosť poskytnúť príspevky vo forme záruky alebo hotovosti. Tieto príspevky by sa mohli vyčleniť podľa regiónu alebo existujúceho investičného okna.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Pretože finančné prostriedky ERF sa majú použiť pre krajiny oprávnené podľa 11. Európskeho rozvojového fondu (ERF)25, vyžaduje si to pridelenie najmenej 400 000 000 EUR na finančné krytie záruky EFSD za investície v priebehu obdobia vykonávania záruky EFSD. Záruka EFSD by mala byť k dispozícii až po pridelení finančných prostriedkov 11. EDP vo výške 400 000 000 EUR do záručného fondu EFSD.

(15)  Pretože finančné prostriedky ERF sa majú použiť pre krajiny oprávnené podľa 11. Európskeho rozvojového fondu (ERF)25, vyžaduje si to pridelenie najmenej 400 000 000 EUR na finančné krytie záruky EFSD za investície v priebehu obdobia vykonávania záruky EFSD. Záruka EFSD by mala byť k dispozícii až po potvrdení príspevku z 11. ERF vo výške 400 000 000 EUR do záručného fondu EFSD. Keďže sa majú využívať finančné prostriedky z ERF, záruka EFSD by mala pozostávať z investícií v oblastiach, z ktorých boli pôvodné finančné prostriedky odklonené. Treba dodržať záväzky s cieľom zabezpečiť, aby finančné prostriedky z ERF boli oprávnené ako ODA, a tiež budúce rozhodnutia, ktoré prijme DAC OECD v súvislosti s nástrojmi súkromného sektora.

__________________

__________________

25 Vnútorná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014–2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1).

25 Vnútorná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014–2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Keďže sa majú využiť finančné prostriedky z nástroja európskeho susedstva ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/20141a, na investície v partnerských krajinách európskeho susedstva by sa na celé obdobie vykonávania záruky EFSD malo prideliť finančné krytie záruky EFSD najmenej 100 000 000 EUR.

 

___________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 27).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade každý rok podať správu o finančných a investičných operáciách krytých zárukou EFSD s cieľom zabezpečiť povinnosť skladať účty voči európskym občanom. Správa by sa mala uverejniť, aby sa príslušné zúčastnené strany vrátane občianskej spoločnosti mohli k nej vyjadriť. Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade každý rok podať taktiež správu o spravovaní záručného fondu EFSD, aby sa zaistila zodpovednosť a transparentnosť.

(16)  Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade každý rok podať správu a informovať Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ o finančných a investičných operáciách krytých zárukou EFSD s cieľom zabezpečiť úplnú zodpovednosť voči európskym občanom a dohľad a kontrolu zo strany Európskeho parlamentu. Správa by sa mala uverejniť, aby sa príslušné zúčastnené strany vrátane občianskej spoločnosti mohli k nej vyjadriť. Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade každý rok podať taktiež správu o spravovaní záručného fondu EFSD, aby sa zaistila zodpovednosť a transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  S cieľom zaistiť monitorovanie a zodpovednosť v súvislosti s EFSD a plánom pre vonkajšie investície môže Európsky parlament organizovať vypočutia ako súčasť investičného dialógu s Komisiou, vysokou predstaviteľkou, EIB a ďalšími oprávnenými finančnými inštitúciami, ako aj so súkromným sektorom a s organizáciami občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S cieľom vziať do úvahy získané poznatky a umožniť ďalší rozvoj EFSD by Komisia mala hodnotiť fungovanie EFSD a využívanie záručného fondu EFSD. Uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo hodnotiť nezávisle, aby sa posúdil súlad vykonávania s právnym základom, ale tiež použiteľnosť a uskutočniteľnosť nariadenia v dosahovaní jeho cieľov.

(17)  S cieľom vziať do úvahy získané poznatky a umožniť ďalší rozvoj EFSD by Komisia a externí hodnotitelia mali hodnotiť fungovanie EFSD a využívanie záručného fondu EFSD, a to by malo každoročne podliehať procesu konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane organizácií občianskej spoločnosti. Uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo hodnotiť nezávisle, aby sa posúdil súlad vykonávania s právnym základom, ale tiež použiteľnosť a uskutočniteľnosť nariadenia v dosahovaní jeho cieľov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Aby sa ochránili finančné záujmy Únie a s cieľom zistiť, či sa vyskytli podvody, korupcia, pranie špinavých peňazí alebo iná nezákonná činnosť, ktorá ovplyvňuje finančné záujmy Únie, v súvislosti s akýmikoľvek operáciami financovania a investičnými operáciami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) je poverený vykonávať vyšetrovanie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201326, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9627 a nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9528.

(18)  V záujme boja proti finančným trestným činom, najmä prostredníctvom odhaľovania prípadov podvodov, korupcie a prania špinavých peňazí, a v záujme boja proti akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktorá ovplyvňuje finančné záujmy Únie, v súvislosti s akýmikoľvek operáciami financovania a investičnými operáciami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, je Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) poverený vykonávať vyšetrovanie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201326, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9627a nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9528.

__________________

__________________

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

27 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

27 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

28 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

28 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

19.  Aby sa podporil medzinárodný boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a praniu špinavých peňazí, oprávnené protistrany by nemali podporovať žiadne činnosti vykonávané na protiprávne účely a nemali by sa zúčastňovať na žiadnych operáciách financovania ani investičných operáciách prostredníctvom subjektu sídliaceho v nespolupracujúcej jurisdikcii.

19.  Aby sa podporil medzinárodný boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, podvodom, korupcii a praniu špinavých peňazí, všetko financovanie prostredníctvom EFSD by sa malo poskytovať úplne transparentným spôsobom. Okrem toho, oprávnené protistrany by nemali podporovať žiadne činnosti vykonávané na protiprávne účely a nemali by sa zúčastňovať na žiadnych operáciách financovania ani investičných operáciách prostredníctvom subjektu sídliaceho v nespolupracujúcej jurisdikcii alebo v daňovom raji. Oprávnené protistrany sa takisto musia zdržať akéhokoľvek využívania systémov vyhýbania sa daňovým povinnostiam či agresívneho daňového plánovania.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  S cieľom plniť politické záväzky EÚ týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie a zmeny klímy by sa na operácie financovania a investičné operácie relevantné pre tieto odvetvia malo vyčleniť najmenej 20 % financovania prideleného na základe EFSD,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20b)  Toky remitencií do rozvojových krajín sú oveľa dôležitejšie ako oficiálne rozvojové finančné toky. Preto by projekty a nástroje, ktoré uľahčujú prevod remitencií a znižujú jeho náklady, mali byť oprávnené na financovanie v rámci EFSD.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20c)  S cieľom zohľadniť politický vývoj a potrebu opatrení Únie vo svete by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to so zreteľom na zmenu prílohy k tomuto nariadeniu, v ktorej sa uvádzajú regióny oprávnené na podporu prostredníctvom záruky EFSD. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o vymedzenie zoznamu investičných okien. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. V záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa predovšetkým všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

 

__________________

 

1aÚ. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „doplnkovosť“ je zásada, ktorou sa zaistí, že podpora vo forme záruky EFSD nemôže mať za cieľ nahradiť podporu členského štátu, súkromné financovanie alebo inú finančnú intervenciu Únie, a že svojím zameraním rieši zlyhania trhu a vyhýba sa vytláčaniu iných verejných alebo súkromných investícií.

(5)  „doplnkovosť“ je zásada, ktorou sa zaistí, že EFSD bude prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju operáciami, ktoré reagujú na zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie a ktoré by bez podpory z EFSD nebolo možné vykonať alebo by nemohli dosiahnuť pozitívne výsledky v takom rozsahu. Táto zásada tiež vyžaduje, aby operácie EFSD mobilizovali nové financovanie súkromného sektora, aby neboli náhradou podpory zo strany členského štátu, súkromného financovania alebo inej únijnej alebo medzinárodnej finančnej intervencie a aby nevytláčali iné verejné alebo súkromné investície. Vyžaduje tiež, aby projekty podporované z EFSD mali obyčajne vyšší rizikový profil v porovnaní s portfóliom investícií podporovaných oprávnenými protistranami v rámci ich bežných investičných politík pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Účelom EFSD ako integrovaného finančného balíka je podporiť investície a lepší prístup k začínajúcemu financovaniu v partnerských krajinách v Afrike a v susedstve prostredníctvom poskytovania finančnej kapacity vo forme grantov, záruk a iných finančných nástrojov oprávneným protistranám.

1.  Účelom EFSD ako integrovaného finančného balíka je podporiť trvalo udržateľný a inkluzívny hospodársky a sociálny rozvoj a sociálno-ekonomickú odolnosť partnerských krajín podporou investícií a lepšieho prístupu k financovaniu prostredníctvom poskytovania finančnej kapacity vo forme grantov, záruk a iných finančných nástrojov oprávneným protistranám, a to najprv v partnerských krajinách v Afrike a v susedstve, pričom treba súčasne maximalizovať doplnkovosť, prinášať inovačné produkty a lákať finančné prostriedky súkromného sektora.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  EFSD prispeje k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja Programu 2030 s osobitným zameraním na trvalo udržateľný rast, vytváranie pracovných miest, sociálno-ekonomické odvetvia a na podporu mikropodnikov a malých a stredných podnikov, a bude tak riešiť základné príčiny migrácie a prispievať k udržateľnej reintegrácii vrátených migrantov v ich krajinách pôvodu, pričom zároveň maximalizuje doplnkovosť, prinesie inovačné produkty a priláka finančné prostriedky súkromného sektora.

2.  EFSD prispieva k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja Programu 2030 a riadi sa cieľmi v oblasti vonkajšej činnosti Únie uvedenými v článku 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a cieľmi politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce podľa článku 208 ZFEÚ, ako aj medzinárodne dohodnutými zásadami účinnosti rozvoja, čím napomáha plnenie rozvojovej a susedskej politiky Únie s osobitným zameraním na odstraňovanie chudoby, dlhodobý trvalo udržateľný a inkluzívny rast, vytváranie dôstojných pracovných miest, sociálno-ekonomické odvetvia a na podporu mikropodnikov a malých a stredných podnikov. EFSD tak okrem iného prispieva k riešeniu špecifických sociálno-ekonomických základných príčin migrácie a podporuje udržateľnú reintegráciu migrantov vracajúcich sa do svojej krajiny pôvodu a tiež posilňuje odolnosť tranzitných a hostiteľských komunít.

 

Zároveň prispieva k plneniu Parížskej dohody zameraním investícií na odvetvia, ktoré prinášajú pokrok v zmierňovaní zmeny klímy a v adaptácii na ňu.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

EFSD je v regiónoch a krajinách, v ktorých pôsobí, v súlade s cieľmi uvedenými v aktoch Únie, ktorými sa ustanovujú príslušné vonkajšie nástroje financovania a s prioritami uvedenými v prípadných vnútroštátnych a regionálnych programoch.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  EFSD sa skladá z regionálnych investičných platforiem, ktoré budú spájať financovanie z existujúcich nástrojov kombinovaného financovania a záruku EFSD.

1.  EFSD sa skladá z regionálnych investičných platforiem vytvorených na základe existujúcich nástrojov kombinovaného financovania Únie s vonkajšou činnosťou, ktoré spájajú svoje operácie kombinovaného financovania a záruku EFSD.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Riadenie EFSD zabezpečí Komisia.

2.  Riadenie EFSD zabezpečí Komisia. Komisia úzko spolupracuje s EIB s podporou ostatných oprávnených protistrán, pokiaľ ide o prevádzkové riadenie záruky EFSD. Na tento účel sa vytvorí technická pracovná skupina.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisii pri riadení EFSD pomáha strategická rada.

Komisii pri riadení EFSD radí strategická rada

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytne strategické usmernenia a podporu Komisii pri stanovovaní celkových investičných cieľov, pokiaľ ide o využívanie záruky EFSD. Strategická rada podporuje aj celkovú koordináciu a súlad medzi regionálnymi investičnými platformami a operáciami riadenými zo strany EIB na základe mandátu na poskytovanie vonkajších úverov, vrátane iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti.

Strategická rada poskytuje strategické usmernenia a podporu Komisii pri stanovovaní celkových investičných cieľov, pokiaľ ide o využívanie záruky EFSD, ako aj pri monitorovaní primeraného a diverzifikovaného geografického a tematického krytia investičných okien, pričom osobitná pozornosť sa venuje najmenej rozvinutým krajinám a nestabilným štátom. Zabezpečuje tiež, aby sa operáciami EFSD podporovali strategické priority vonkajšej činnosti Únie, jej politiky rozvoja a najmä jej hlavných zásad a cieľov uvedených v článku 21 ZEÚ, resp. v článku 208 ZFEÚ.

 

Strategická rada podporuje aj celkovú koordináciu, doplnkovosť a súlad medzi regionálnymi investičnými platformami, medzi tromi piliermi EIP, medzi EIP a ďalším úsilím Únie v oblasti migrácie a plnenia programu 2030, ako aj vonkajšími finančnými nástrojmi Únie a trustovými fondmi, s operáciami riadenými zo strany EIB na základe mandátu na poskytovanie vonkajších úverov vrátane iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti a investičného nástroja AKT.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Strategická rada sa skladá zo zástupcov Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoká predstaviteľka“), členských štátov a EIB. Komisia môže prizvať iných prispievateľov, aby sa stali členmi strategickej rady, s prihliadnutím na názor rady, ak je to vhodné. Partnerské krajiny a príslušné regionálne organizácie, oprávnené protistrany a Európsky parlament môžu dostať štatút pozorovateľa, ak je to vhodné. Strategickej rade spoločne predsedá Komisia a vysoká predstaviteľka.

2.  Strategická rada sa skladá zo zástupcov Komisie, vysokej predstaviteľky, prispievajúcich členských štátov a EIB. Komisia môže prizvať iných prispievateľov, aby sa stali členmi strategickej rady, s prihliadnutím na názor rady, ak je to vhodné. Európsky parlament má štatút pozorovateľa. Pozorovatelia vymenovaní Európskym parlamentom majú právo plne sa zúčastňovať na rokovaniach, ale nemajú právo hlasovať. Partnerské krajiny a príslušné regionálne organizácie, oprávnené protistrany a ďalšie zainteresované strany môžu dostať štatút pozorovateľa, ak je to vhodné. Strategickej rade spoločne predsedá Komisia a vysoká predstaviteľka.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Strategická rada na prvej schôdzi prijme svoj rokovací poriadok, ktorý bude obsahovať podrobnosti o počte schôdzí za rok, hlasovacích právach členov rady a správach o pokroku, ktoré má vydávať Komisia. Zápisnice a programy schôdzí strategickej rady sa zverejňujú.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Strategická rada pravidelne organizuje konzultácie príslušných zainteresovaných strán o smerovaní a vykonávaní EFSD.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Vo fáze vykonávania EFSD strategická rada čo najskôr prijme a uverejní usmernenia, v ktorých podrobne uvedie, ako sa má zabezpečiť súlad operácií EFSD s cieľmi a kritériami oprávnenosti uvedenými v článku 8.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2d.  Vo svojich strategických usmerneniach strategická rada zohľadní relevantné uznesenia Európskeho parlamentu a rozhodnutia a závery Rady.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Regionálne výkonné rady

 

1.  Každá regionálna investičná platforma má svoju výkonnú radu.

 

2.  Výkonné rady pomáhajú Komisii vo vymedzovaní regionálnych a odvetvových investičných cieľov a regionálnych, odvetvových a tematických investičných okien a formulujú stanoviská k operáciám kombinovaného financovania a k využívaniu záruky EFSD. Poskytujú najmä usmernenia týkajúce sa návrhov na financovanie v budúcnosti, monitorujú a kontrolujú databázu projektov, skúmajú výsledky súvisiace s projektmi a monitorujú portfólio schválených projektov.

 

3.  Výkonným radám predsedá Komisia a skladajú sa zo zástupcov Komisie, vysokej predstaviteľky a členských štátov ako členov s hlasovacím právom a keď je to vhodné, aj z oprávnených protistrán ako pozorovateľov. Európsky parlament má udelený štatút pozorovateľa.

 

4.  Komisia a vysoká predstaviteľka zabezpečia intenzívne zapojenie delegácií Európskej únie a oprávnených protistrán do prípravy činnosti výkonných rád.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Únia poskytne oprávnenej protistrane neodvolateľnú a bezpodmienečnú záruku na prvé požiadanie na operácie financovania a investičné operácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a ktoré sa začínajú v partnerských krajinách Afriky a európskeho susedstva.

1.  Únia poskytne, na základe obozretného posúdenia realizovateľnosti projektu, oprávnenej protistrane neodvolateľnú a bezpodmienečnú záruku na prvé požiadanie na operácie financovania a investičné operácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Záruka EFSD poskytuje podporu na operácie financovania a investičné operácie v partnerských krajinách v regiónoch uvedených v prílohe. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20a prijímať delegované akty pozmeňujúce zoznam regiónov v prílohe oprávnených na podporu zo záruky EFSD.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Maximálne obdobie, počas ktorého oprávnené protistrany môžu uzatvárať dohody s finančnými sprostredkovateľmi alebo konečnými príjemcami, je štyri roky po uzavretí príslušnej dohody o záruke.

3.  Maximálne obdobie, počas ktorého oprávnené protistrany môžu uzatvárať dohody so spolufinancujúcimi partnermi z súkromného sektora, finančnými sprostredkovateľmi alebo konečnými príjemcami, je štyri roky po uzavretí príslušnej dohody o záruke.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Operácie financovania a investičné operácie oprávnené na podporu prostredníctvom záruky EFSD musia byť konzistentné a zosúladené s politikami Únie, najmä s politikou rozvojovou politikou a susedskou politikou Únie, so stratégiami a s politikami partnerských krajín a musia byť zamerané na podporu týchto všeobecných cieľov:

1.  Operácie financovania a investičné operácie oprávnené na podporu prostredníctvom záruky EFSD musia byť v súlade s účelom EFSD uvedeným v článku 3. Musia byť konzistentné a zosúladené s politikami Únie, najmä s rozvojovou politikou a susedskou politikou Únie, ako aj so stratégiami a s politikami partnerských krajín. V týchto operáciách sa zohľadňuje ďalšia podpora Únie a medzinárodná podpora, aby sa zabezpečila doplnkovosť s ďalšími iniciatívami, a podporujú tieto všeobecné ciele:

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prispievať k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju s osobitným zameraním na udržateľnosť a vytváranie pracovných miest (najmä pre mladých ľudí a ženy) a riešiť tak základné príčiny migrácie a prispievať k udržateľnej reintegrácii vrátených migrantov v ich krajinách pôvodu;

a)  prispievať k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju a vykonávaniu programu 2030 s osobitným zameraním na odstránenie chudoby, udržateľnosť a podporu dôstojných pracovných miest, ekonomických príležitostí, zručností a podnikania, a presadzovania najmä rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien a mladých ľudí s cieľom riešiť základné príčiny migrácie, posilňovať odolnosť a prispievať k udržateľnej reintegrácii migrantov vracajúcich sa do svojich krajín pôvodu s náležitým zreteľom na posilňovanie právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a ľudských práv;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sústrediť sa na sociálno-ekonomické odvetvia, najmä na infraštruktúru, vrátane oblastí trvalo udržateľnej energie, vody, dopravy, informačných a komunikačných technológií, životného prostredia, udržateľného využívania prírodných zdrojov a modrého rastu, sociálnej infraštruktúry a ľudského kapitálu, s cieľom zlepšiť sociálno-ekonomické prostredie;

b)  posilniť sociálno-ekonomické odvetvia, najmä infraštruktúru, vrátane oblastí energie z obnoviteľných a trvalo udržateľných zdrojov, hospodárenia s vodou a nakladania s odpadom, dopravy, informačných a komunikačných technológií, ako aj životného prostredia, udržateľného využívania prírodných zdrojov, udržateľného poľnohospodárstva a modrého rastu, sociálnej infraštruktúry a ľudského kapitálu, s cieľom zlepšiť sociálno-ekonomické prostredie;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytnúť finančné prostriedky v prospech mikropodnikov a malých a stredných podnikov s osobitným zameraním na rozvoj súkromného sektora;

c)  poskytnúť finančné prostriedky a podporu na rozvoj súkromného a družstevného sektora s osobitným zameraním na miestne spoločnosti a mikro, malé a stredné podniky, a to najmä podniky v najmenej rozvinutých krajinách a nestabilných štátoch, a súčasne riešiť zlyhania trhu a obmedziť narušenia trhu a podporovať účasť európskych spoločností;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  poskytnúť finančné nástroje zamerané na riešenie prekážok pre súkromné investície vrátane záruk prvej straty pre portfóliové záruky na projekty súkromného sektora, ako sú záruky na úvery pre malé a stredné podniky a záruky na osobitné riziká pre projekty infraštruktúry a iný rizikový kapitál;

d)  riešiť prekážky pre súkromné investície poskytnutím finančných nástrojov vrátane záruk prvej straty pre portfóliové záruky na projekty súkromného sektora, ako sú záruky na úvery pre malé a stredné podniky a záruky na osobitné riziká pre projekty infraštruktúry a iný rizikový kapitál; poskytnuté finančné nástroje môžu byť denominované v miestnej mene príslušnej partnerskej krajiny;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  maximalizovať finančné páky súkromného sektora riešením prekážok pre investície.

e)  maximalizovať finančné páky súkromného sektora s osobitným zameraním na mikropodniky a malé a stredné podniky riešením prekážok pre investície.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  prispievať k opatreniam v oblasti klímy a ochrany a riadenia životného prostredia a vytvoriť tak súvisiace klimatické prínosy pridelením aspoň 35 % finančných prostriedkov na investície obsahujúce zložky, ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti klímy, obnoviteľných zdrojov energie a efektívneho využívania zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Záruka EFSD podporí operácie financovania a investičné operácie, ktoré najmä:

2.  Záruka EFSD podporí operácie financovania a investičné operácie, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie a ktoré:

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zaisťujú doplnkovosť;

a)  zaisťujú doplnkovosť v súlade s vymedzením v článku 2;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  zabezpečujú doplnkovosť k iným iniciatívam tak, aby operácie EFSD boli jasne oddelené, najmä od operácií riadených EIB na základe mandátu na poskytovanie vonkajších úverov;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  sú hospodársky a finančne životaschopné, tiež s prihliadnutím na prípadnú podporu a spolufinancovanie projektu zo strany partnerov zo súkromného a verejného sektora;

c)  sú hospodársky a finančne životaschopné s náležitým ohľadom na prípadnú podporu a spolufinancovanie projektu zo strany partnerov zo súkromného a verejného sektora pri zohľadnení konkrétneho operačného prostredia a kapacít krajín, ktoré sú nestabilné alebo sú v konflikte, najmenej rozvinutých krajín a silne zadlžených chudobných krajín, v ktorých sa môžu poskytnúť menej náročné podmienky;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  maximalizujú mobilizovanie kapitálu súkromného sektora.

e)  podľa možnosti maximalizujú mobilizáciu kapitálu zo súkromného sektora;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  dodržiavajú zásady účinnosti rozvoja podľa Pusanského partnerstva pre účinnú rozvojovú spoluprácu opätovne potvrdené v Nairobi v decembri 2016 vrátane vlastníctva, zosúladenia, zamerania na výsledky, transparentnosti a vzájomnej zodpovednosti, ako aj cieľa uvoľnenia pomoci; a

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  spĺňajú kritériá financovania rozvoja, ako ich stanovil Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) so zreteľom na osobitosti rozvoja súkromného sektora;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ec)  vykonávajú sa v plnom súlade s medzinárodne dohodnutými usmerneniami, zásadami a dohovormi vrátane zásad OSN pre zodpovedné investície, hlavných zásad OSN týkajúcich sa podnikania a ľudských práv, usmernení OECD pre nadnárodné podniky a zásad zodpovedného investovania do poľnohospodárstva a potravinových systémov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, ako aj medzinárodného práva v oblasti ľudských práv;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Záruka EFSD sa nesmie použiť ako náhrada zodpovednosti vlády za poskytovanie základných služieb.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže prípad od prípadu povoliť kombinované financovanie z rôznych nástrojov Únie.

3.  Komisia môže prípad od prípadu povoliť kombinované financovanie z rôznych nástrojov Únie v rozsahu potrebnom na zabezpečenie úspešnosti investičných projektov podporovaných z EFSD, a pokiaľ to nevedie k zmenšeniu objemu finančných prostriedkov na iné rozvojové ciele.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia môže vymedziť investičné okno pre konkrétne regióny alebo partnerské krajiny alebo oboje, pre konkrétne odvetvia, konkrétne projekty alebo konkrétne kategórie konečných príjemcov alebo oboje, ktoré sa majú financovať pomocou nástrojov uvedených v článku 9 a majú byť kryté zárukou EFSD až do pevne stanovenej sumy. Všetky žiadosti o finančnú podporu v rámci investičného okna sa predkladajú Komisii.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať, na základe konzultácie so strategickou radou, delegované akty v súlade s článkom 20a a dopĺňať toto nariadenie vymedzením zoznamu investičných okien. Investičné okná sa stanovia pre konkrétne regióny alebo partnerské krajiny alebo oboje, pre konkrétne odvetvia, konkrétne projekty alebo konkrétne kategórie konečných príjemcov alebo oboje, ktoré sa majú financovať pomocou nástrojov uvedených v článku 9 a majú byť kryté zárukou EFSD až do pevne stanovenej sumy.

 

Výber investičných okien sa riadne odôvodní prostredníctvom analýzy zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných situácií. Túto analýzu vykoná Komisia v spolupráci s potenciálne oprávnenými protistranami a so zainteresovanými stranami.

 

V rámci príslušných regionálnych investičných platforiem sa významný podiel záruky EFSD pridelí nestabilným krajinám, krajinám zasiahnutým konfliktom, vnútrozemským krajinám a najmenej rozvinutým krajinám.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia vytvorí a uverejní tabuľku ukazovateľov odrážajúcich kritériá oprávnenosti stanovené v tomto článku, ktorá sa použije na zabezpečenie nezávislého a transparentného posúdenia potenciálnych a reálnych operácií podporovaných zárukou EFSD. Komisia výsledky týchto posúdení zverejní.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pôžičky;

a)  pôžičky vrátane pôžičiek v miestnej mene;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky, odchylne od článku 58 ods. 1 písm. c) bodu vii) nariadenia (EÚ) č. 966/2012;

e)  súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky, odchylne od článku 58 ods. 1 písm. c) bodu vii) nariadenia (EÚ) č. 966/2012, a ktoré uvedú, ktoré mimofinančné faktory (environmentálne, sociálne a správne, ESG), ako sú zmena klímy, nedostatok zdrojov, neprimerané odmeňovanie riadiacich pracovníkov alebo korupcia, považujú za súčasť svojej fiduciárnej povinnosti;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia zabezpečuje pre oprávnené protistrany rovnaké podmienky a podporuje spoluprácu medzi nimi. Zabezpečuje, aby v žiadnej fáze využívania EFSD nedochádzalo ku konfliktom záujmov. Aby sa zabezpečila doplnkovosť, oprávnené protistrany poskytnú všetky relevantné informácie o svojich operáciách mimo EFSD.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Oprávnené protistrany môžu byť pozvané na výmenu názorov v Európskom parlamente o operáciách financovania a investičných operáciách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančné krytie a podmienky dohôd o záruke EFSD

Finančné krytie a podmienky záruky EFSD

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu do záručného fondu EFSD prispievať vo forme záruk alebo hotovosti. S výhradou schválenia Komisie môžu ostatní prispievatelia prispievať vo forme hotovosti.

Členské štáty a krajiny EZVO môžu do záručného fondu EFSD prispievať vo forme záruk alebo hotovosti. S výhradou schválenia Komisie môžu ostatní prispievatelia prispievať vo forme hotovosti.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia o potvrdených príspevkoch informuje Európsky parlament a Radu.

Komisia o potvrdených príspevkoch bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť členských štátov sa príspevky, ktoré poskytnú, môžu vyčleniť na začatie projektov v konkrétnych regiónoch, krajinách, sektoroch alebo investičných oknách.

Na žiadosť členských štátov a po schválení strategickou radou sa príspevky, ktoré poskytnú, môžu vyčleniť na začatie projektov v konkrétnych regiónoch alebo existujúcich investičných oknách.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Najmenej 400 000 000 EUR finančného krytia záruky EFSD sa pridelí na investície v partnerských krajinách oprávnených na základe 11. ERF v priebehu obdobia vykonávania záruky EFSD.

5.  Najmenej 400 000 000 EUR finančného krytia záruky EFSD sa pridelí na investície v partnerských krajinách oprávnených na základe 11. ERF v priebehu obdobia vykonávania záruky EFSD v súlade s cieľmi partnerskej dohody z Cotonou.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Najmenej 100 000 000 EUR finančného krytia záruky EFSD sa pridelí na investície v partnerských krajinách východného a južného európskeho susedstva v súlade s nariadením (EÚ) č. 232/2014.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Dohody o zárukách sa s určitými striktne vymedzenými výnimkami sprístupňujú verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  cieľov a účelu tohto nariadenia, posúdenia potrieb a uvedenia očakávaných výsledkov, zohľadňujúc podporu sociálnej zodpovednosti podnikov, a to aj predovšetkým dodržiavaním medzinárodne dohodnutých usmernení, zásad a právnych nástrojov EÚ, najmä tých, ktoré sú uvedené v článku 8 ods. 2 písm. ec);

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  odmeny za záruku;

b)  odmeny za záruku, ktorá zohľadňuje úroveň rizika; odmena sa v náležite odôvodnených prípadoch, najmä v krajinách uvedených v článku 8 ods. 2 písm. c), môže čiastočne dotovať s cieľom poskytnúť menej náročné podmienky;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  spoľahlivého, bezpečného a prístupného postupu vybavovania sťažností pre fyzické osoby, pracovníkov, komunity a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré by čelili nepriaznivému vplyvu operácií oprávnenej protistrany alebo investícií podporovaných z EFSD.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  výšku vlastných zdrojov, ktoré je protistrana pripravená zmobilizovať pre investičné okno.

c)  výšku vlastných zdrojov a tiež spolufinancovania zo súkromného sektora, ktoré je protistrana pripravená zmobilizovať pre investičné okno.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prípadných príspevkov členských štátov a iných prispievateľov;

b)  prípadných príspevkov členských štátov, krajín EZVO a iných prispievateľov;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  všetky prebytky sa uhradia do všeobecného rozpočtu Únie;

a)  bez toho, aby bol dotknutý odsek 8 tohto článku, tvoria všetky prebytky vnútorné pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v prospech rozvojovej spolupráce a nástrojov susedstva Únie;

Pozmeňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Od 1. januára 2021 platí, že ak v dôsledku uplatnenia záruky EFSD úroveň zdrojov v záručnom fonde klesne pod 50 % výšky rezerv uvedenej v odseku 5, Komisia predloží správu o mimoriadnych opatreniach, ktoré môžu byť potrebné na doplnenie záručného fondu EFSD.

7.  Od 1. januára 2021 platí, že ak v dôsledku uplatnenia záruky EFSD úroveň zdrojov v záručnom fonde klesne pod 50 % výšky rezerv uvedenej v odseku 5, Komisia predloží správu o:

 

a)   príčine deficitu s podrobným vysvetlením; a

 

b)   ak sa to bude považovať za nevyhnutné, o akýchkoľvek mimoriadnych opatreniach, ktoré môžu byť potrebné na doplnenie záručného fondu EFSD.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Po tom, ako sa uplatní záruka EFSD, sa základné prostriedky záručného fondu EFSD uvedené v odseku 2 písm. c), d) a e), ktoré prekračujú zdroje potrebné na dosiahnutie výšky rezerv na úrovni uvedenej v odseku 5, použijú v rámci limitov počiatočného investičného obdobia uvedeného v článku 7 ods. 2 na obnovu záruky EFSD na jej počiatočnú sumu.

8.  Po tom, ako sa uplatní záruka EFSD, sa základné prostriedky záručného fondu EFSD uvedené v odseku 2 písm. c), d) a e), ktoré prekračujú zdroje potrebné na dosiahnutie výšky rezerv na úrovni uvedenej v odseku 5, ako aj všetky prebytky uvedené v odseku 6 písm. a) tohto článku najprv použijú v rámci limitov maximálneho obdobia uvedeného v článku 7 ods. 3 na obnovu záruky EFSD na jej počiatočnú sumu.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia. Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročné správy o operáciách financovania a investičných operáciách krytých zárukou EFSD. Táto správa sa zverejní. Obsahuje tieto prvky:

1.   Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia. Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročné správy o operáciách financovania a investičných operáciách krytých zárukou EFSD. Táto správa sa zverejní. Obsahuje tieto prvky:

a)   posúdenie prebiehajúcich operácií financovania a investičných operácií krytých zárukou EFSD na úrovni odvetvia, krajiny a na regionálnych úrovniach a ich súlad s nariadením;

a)   posúdenie prebiehajúcich operácií financovania a investičných operácií krytých zárukou EFSD na úrovni odvetvia, krajiny a na regionálnych úrovniach a ich súlad s nariadením;

b)   posúdenie pridanej hodnoty, mobilizovania zdrojov súkromného sektora, odhadovaných a skutočných výstupov, výsledkov a vplyvu operácií financovania a investičných operácií krytých zárukou EFSD na súhrnnom základe vrátane vplyvu na vytváranie pracovných miest;

b)   posúdenie, na základe tabuľky ukazovateľov podľa článku 8 ods. 4a, doplnkovosti a pridanej hodnoty, mobilizovania zdrojov súkromného sektora, odhadovaných a skutočných výstupov, výsledkov a vplyvu operácií financovania a investičných operácií krytých zárukou EFSD na súhrnnom základe vrátane vplyvu na vytváranie dôstojných pracovných miest, odstraňovanie chudoby a spôsob riešenia základných príčin migrácie vrátane, ak je to možné, rodovo rozčlenených údajov;

 

ba)   posúdenie rozsahu, v ktorom operácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, prispievajú k plneniu všeobecných cieľov podľa článku 8 ods. 1, najmä celkového prínosu k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja Programu 2030 a podielu výdavkov relevantných pre boj proti zmene klímy a vykonávanie Parížskej dohody;

c)   posúdenie dodržiavania požiadaviek týkajúcich sa využívania záruky EFSD a kľúčových ukazovateľov výkonnosti stanovených pre každý predložený návrh;

c)   posúdenie dodržiavania požiadaviek týkajúcich sa využívania záruky EFSD a kľúčových ukazovateľov výkonnosti stanovených pre každý predložený návrh;

d)   posúdenie pákového efektu dosiahnutého operáciami krytými zárukou EFSD;

d)   posúdenie pákového efektu dosiahnutého operáciami krytými zárukou EFSD;

e)   finančnú sumu prevedenú v prospech príjemcov a posúdenie operácií financovania a investičných operácií každou protistranou na súhrnnom základe;

e)   finančnú sumu prevedenú v prospech príjemcov a posúdenie operácií financovania a investičných operácií každou protistranou na súhrnnom základe;

f)   posúdenie pridanej hodnoty operácií financovania a investičných operácií oprávnených protistrán a súhrnného rizika spojeného s týmito operáciami;

f)   posúdenie doplnkovosti a pridanej hodnoty operácií financovania a investičných operácií oprávnených protistrán a súhrnného rizika spojeného s týmito operáciami;

g)   podrobné informácie o výzvach na uplatnenie záruky EFSD, stratách, výnosoch, vymožených sumách a akýchkoľvek iných prijatých platbách;

g)   podrobné informácie o výzvach na uplatnenie záruky EFSD, stratách, výnosoch, vymožených sumách a akýchkoľvek iných prijatých platbách;

h)   finančné správy o operáciách financovania a investičných operáciách oprávnených protistrán, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, overené nezávislým externým audítorom.

h)   finančné správy o operáciách financovania a investičných operáciách oprávnených protistrán, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, overené nezávislým externým audítorom;

 

ha)   posúdenie krokov prijatých v rámci druhého a tretieho piliera EIP a synergií medzi nimi a operáciami krytými zárukou EFSD s osobitným zreteľom na dosiahnutý pokrok v boji proti korupcii, organizovanej trestnej činnosti a nezákonným finančným tokom, v dobrej správe vecí verejných, začlenení miestnych trhov, podpore podnikania a miestneho podnikateľského prostredia a v dodržiavaní ľudských práv a zásad právneho štátu, ako aj politík zohľadňujúcich rodovú otázku;

 

hb)   posúdenie súladu operácií EFSD s medzinárodne dohodnutými zásadami účinnosti rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia do 31. decembra 2020 vyhodnotí fungovanie EFSD. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu obsahujúcu nezávislé hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia. Túto správu predloží Komisia bezodkladne v prípade, že schválené operácie financovania a investičné operácie v plnej miere spotrebujú sumu záruky EFSD dostupnú pred 30. júnom 2020.

1. Komisia do 31. decembra 2019 vyhodnotí fungovanie EFSD, jeho spravovanie a účinnosť jeho prispievania k plneniu účelu a cieľov tohto nariadenia. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu obsahujúcu nezávislé externé hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia, ku ktorej v náležitom prípade priloží odôvodnený návrh na revíziu a zmenu tohto nariadenia, najmä v súvislosti s predĺžením počiatočného investičného obdobia uvedeného v článku 7 ods. 2. K uvedenej hodnotiacej správe pripojí stanovisko Dvora audítorov.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia do 31. decembra 2020 a potom každé tri roky vyhodnotí využívanie záručného fondu EFSD. Komisia svoju hodnotiacu správu predkladá Európskemu parlamentu a Rade. K uvedenej hodnotiacej správe pripojí stanovisko Dvora audítorov.

2.  Komisia do 31. decembra 2019 a potom každé tri roky vyhodnotí využívanie a fungovanie záručného fondu EFSD. Komisia svoju hodnotiacu správu predkladá Európskemu parlamentu a Rade. K uvedenej hodnotiacej správe pripojí stanovisko Dvora audítorov k spravovaniu záručného fondu EFSD a účinnosti a doplnkovosti operácií EFSD. V prípade, že by boli nevyhnutné úpravy záručného fondu EFSD alebo v prípade, že by sa garančný fond EFSD predĺžil aj na obdobie po roku 2020, k tejto hodnotiacej správe sa pripojí legislatívny návrh na príslušnú zmenu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 17

Článok 17

Transparentnosť a zverejňovanie informácií

Transparentnosť, komunikácia a zverejňovanie informácií

V súlade s vlastnou politikou transparentnosti a so všeobecnými zásadami Únie týkajúcimi sa prístupu k dokumentom a informáciám oprávnené protistrany na svojom webovom sídle verejne sprístupňujú informácie o všetkých operáciách financovania a investičných operáciách krytých zárukou EFSD podľa tohto nariadenia, ktoré sa týkajú najmä spôsobu, akým uvedené operácie prispievajú k splneniu požiadaviek tohto nariadenia.

1.   súlade s vlastnou politikou transparentnosti a s pravidlami Únie týkajúcimi sa prístupu k dokumentom a informáciám a ochrany údajov oprávnené protistrany na svojom webovom sídle iniciatívne a systematicky sprístupňujú verejnosti informácie o všetkých operáciách financovania a investičných operáciách krytých zárukou EFSD podľa tohto nariadenia, ktoré sa týkajú najmä spôsobu, akým uvedené operácie prispievajú k splneniu požiadaviek a cieľov tohto nariadenia. Keď je to možné, tieto informácie sú rozčlenené na úrovni projektov. Tieto informácie vždy zohľadňujú ochranu dôverných a citlivých obchodných informácií.

 

2.   Komisia na svojom webovom sídle uverejní informácie o operáciách financovania a investičných operáciách a základné prvky všetkých dohôd o záruke vrátane informácií o zákonnej totožnosti protistrán, očakávaných prínosoch a postupoch sťažností v súlade s článkom 12 ods. 3 písm. ea).

 

3.   Oprávnené protistrany uvádzajú podporu Únie v rámci informácií, ktoré zverejňujú o operáciách financovania a investičných operáciách, na ktoré prispieva záruka EFSD, v súlade s týmto nariadením.

 

4.   Delegácie Európskej únie začlenia informácie o možnostiach financovania z EFSD do svojej komunikácie zameranej na občiansku spoločnosť a verejnosť vo všeobecnosti .

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17a

 

Mechanizmus vybavovania sťažností a nápravy

 

Komisia vytvorí centralizovaný mechanizmus Únie na vybavovanie sťažností týkajúcich sa všetkých projektov podporovaných z EFSD. Zainteresované strany ovplyvnené operáciami EFSD a zainteresované strany, ktoré sú nespokojné s riešením svojich sťažností prostredníctvom mechanizmov protistrán EFSD na vybavovanie sťažností, sa budú môcť priamo obrátiť na mechanizmus Únie na vybavovanie sťažností.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Externý audit činností vykonávaných v súlade s týmto nariadením vykonáva Dvor audítorov v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

1.  Externý audit činností vykonávaných v súlade s týmto nariadením vykonáva Dvor audítorov v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a na činnosti sa preto vzťahuje udelenie absolutória v súlade s článkom 319 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely odseku 1 tohto článku sa Dvoru audítorov na jeho žiadosť a v súlade s článkom 287 ods. 3 ZFEÚ udelí prístup ku všetkým dokumentom alebo informáciám potrebným na splnenie jeho úlohy.

2.  Na účely odseku 1 tohto článku sa Dvoru audítorov na jeho žiadosť a v súlade s článkom 287 ods. 3 ZFEÚ udelí prístup ku všetkým dokumentom alebo informáciám potrebným na splnenie jeho audítorských úloh.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Do 30. júna 2020 a potom každé tri roky uverejní Dvor audítorov osobitnú správu o využívaní záručného fondu EFSD a o efektívnosti a účinnosti EFSD.

Pozmeňujúci návrh     99

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia alebo oprávnené protistrany bezodkladne upovedomia Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a poskytnú mu potrebné informácie, keď v ktorejkoľvek fáze prípravy, vykonávania alebo ukončovania operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nadobudnú podozrenie, že došlo k podvodu, korupcii, praniu špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti, ktorá môže mať vplyv na finančné záujmy Únie.

1.  Ak v ktorejkoľvek fáze prípravy, vykonávania alebo ukončovania operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, Komisia alebo oprávnené protistrany nadobudnú podozrenie, že došlo k podvodu, korupcii, sprenevere, praniu špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti, ktorá môže mať vplyv na finančné záujmy Únie, bezodkladne upovedomia Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a poskytnú mu všetky informácie potrebné na úplné a dôsledné vyšetrenie.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

OLAF môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, a to v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 a nariadení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 s cieľom chrániť finančné záujmy Únie, aby sa zistilo, či v súvislosti s akýmikoľvek operáciami financovania alebo investičnými operáciami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nedošlo k podvodu, korupcii, praniu špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti, ktorá má vplyv na finančné záujmy Únie. OLAF môže akékoľvek informácie získané v priebehu svojich vyšetrovaní postúpiť príslušným orgánom dotknutých členských štátov.

OLAF môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, a to v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 a nariadení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 s cieľom chrániť finančné záujmy Únie, aby sa zistilo, či v súvislosti s akýmikoľvek operáciami financovania alebo investičnými operáciami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nedošlo k podvodu, korupcii, sprenevere, praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, daňovému podvodu, daňovým únikom alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti, ktorá má vplyv na finančné záujmy Únie. OLAF môže akékoľvek informácie získané v priebehu svojich vyšetrovaní postúpiť príslušným orgánom dotknutých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh     101

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa takéto protiprávne činnosti preukážu, oprávnené protistrany vyvinú snahu o vymoženie prostriedkov v súvislosti s operáciami financovania a investičnými operáciami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktoré sú dotknuté týmito činnosťami.

Ak sa takéto protiprávne činnosti preukážu, oprávnené protistrany vyvinú snahu o vymoženie prostriedkov v súvislosti s operáciami financovania a investičnými operáciami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktoré sú dotknuté týmito činnosťami, a zároveň príslušným orgánom poskytnú všetky informácie potrebné na vyšetrovanie a možné trestné stíhanie.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Oprávnené protistrany vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách nepodporia žiadne činnosti vykonávané na protizákonné účely vrátane prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, organizovaného zločinu, daňových podvodov a daňových únikov, korupcie a podvodov dotýkajúcich sa finančných záujmov Únie. Oprávnené protistrany sa nezúčastňujú na žiadnych operáciách financovania ani investičných operáciách prostredníctvom subjektu sídliaceho v nespolupracujúcej jurisdikcii, v súlade so svojou politikou voči slabo regulovaným alebo nespolupracujúcim jurisdikciám, na základe politík Únie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo Finančnej akčnej skupiny.

1.  Oprávnené protistrany vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách nesmú podporovať žiadne činnosti vykonávané na protizákonné účely vrátane, ale nielen prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, organizovaného zločinu, daňových podvodov a daňových únikov, korupcie, podvodov alebo iných činností, ktoré majú dosah na finančné záujmy Únie. Oprávnené protistrany sa najmä nezúčastňujú na žiadnych operáciách financovania alebo investičných operáciách prostredníctvom subjektu sídliaceho v jurisdikcii nespolupracujúcej s Úniou vo vzťahu k uplatňovaniu medzinárodne dohodnutých daňových štandardov o transparentnosti a výmene informácií ani neudržiavajú obchodné vzťahy so subjektmi usadenými v takejto jurisdikcii. Vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, oprávnené protistrany nevyužívajú štruktúry na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam ani sa do nich nezapájajú, najmä nie do systémov agresívneho daňového plánovania alebo praktík nespĺňajúcich zásady dobrej správy daňových záležitostí Únie, ako sa stanovuje v právnych predpisoch Únie vrátane odporúčaní a oznámení Komisie. Pri uzatváraní dohôd s finančnými sprostredkovateľmi oprávnené protistrany transponujú požiadavky uvedené v tomto odseku do príslušných zmlúv a žiadajú podávanie správ o ich dodržiavaní podľa jednotlivých krajín.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách oprávnená protistrana uplatňuje zásady a normy stanovené v práve Únie o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/84735 a smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/84936. Oprávnené protistrany podmienia priame financovanie aj financovanie prostredníctvom sprostredkovateľov podľa tohto nariadenia poskytnutím informácií o skutočnom vlastníctve v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849.

2.  Vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách oprávnená protistrana uplatňuje zásady a normy stanovené v práve Únie o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/84735 a smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/84936. Oprávnené protistrany podmienia priame financovanie aj financovanie prostredníctvom sprostredkovateľov podľa tohto nariadenia poskytnutím informácií o skutočnom vlastníctve v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849 (smernica EÚ proti praniu špinavých peňazí) a uverejnia vykázané údaje podľa jednotlivých krajín v súlade s požiadavkami článku 89 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ.

__________________

__________________

35 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 1).

35 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 1).

36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 20 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 20a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 a v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do 31. decembra 2020.

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 6 a 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 6 a 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Príloha (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

PRÍLOHA

 

Regióny oprávnené na podporu prostredníctvom záruky EFSD:

 

  Afrika, čo zahŕňa africké krajiny, ktoré sú signatármi partnerskej dohody z Cotonou;

 

  partnerské krajiny európskeho susedstva uvedené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/2014.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia 14. septembra 2016 predložila návrh na vytvorenie nového Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) zameraného na mobilizáciu až 44 miliárd EUR do investícií začínajúcich v Afrike a vo východnom a v južnom susedstve EÚ so zabezpečením počiatočných finančných prostriedkov z rozpočtu Únie a z Európskeho rozvojového fondu (ERF). Cieľom tejto iniciatívy inšpirovanej Investičným plánom pre Európu spusteným v roku 2015 je zastrešiť v rámci EFSD dva prvky:

•  nový záručný fond EFSD s objemom prostriedkov 1,5 miliardy, ktorý sa financuje v 50 % pomere z rozpočtu Únie (350 miliónov EUR) a EDF (400 miliónov EUR),

•  existujúce nástroje kombinovaného financovania pre Afriku a krajiny európskeho susedstva (t. j. v ktorých sa granty z Únie kombinujú s úvermi alebo inými produktmi finančných inštitúcií) na odhadovanej úrovni 2,6 miliardy EUR.

EFSD by mal pozostávať z regionálnych investičných platforiem, ktoré by spájali financovanie zo záruky EFSD a nástrojov kombinovaného financovania. Spravovala by ho Komisia a vykonával by sa v partnerstve s finančnými inštitúciami, ako sú EIB, EBOR, medzinárodné, regionálne a vnútroštátne rozvojové banky.

EFSD je prvým pilierom plánu pre vonkajšie investície (External Investment Plan, EIP), v rámci ktorého Komisia takisto plánuje rozšíriť technickú pomoc v partnerských krajinách (2. pilier) a pracovať na zlepšovaní investičného a celkového politického prostredia v týchto krajinách (3. pilier). V EIP sa stretávajú viaceré iniciatívy/politiky:

•  ciele trvalo udržateľného rozvoja Programu 2030, akčný program z Addis Abeby a Parížska dohoda o zmene klímy schválená v druhej polovici roka 2015;

•  globálna stratégia zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ predložená v júni 2016 a revízia Európskeho konsenzu o rozvoji v roku 2017;

•  existujúca politika európskeho rozvoja a európska susedská politika;

•  rámec partnerstva s tretími krajinami v rámci európskej migračnej agendy, takisto spustený v roku 2016.

Hlavným predpokladom je, že podporou investícií a zapojenia súkromného sektora prostredníctvom inovačného financovania sa môže podnietiť vytváranie pracovných miest, rast a stabilita v rozvojových krajinách, čím sa budú riešiť základné príčiny migrácie. V rámci plánu pre vonkajšie investície Komisia navrhla aj rozšírenie mandátu EIB na poskytovanie vonkajších úverov.

Spravodajcovia do veľkej miery vítajú návrh Komisie a vyzývajú Výbor pre zahraničné veci, Výbor pre rozvoj a Výbor pre rozpočet, aby využili príležitosť, ktorú ponúka tento legislatívny postup, na skvalitnenie návrhu a cieľov EFSD, aby sa zabezpečila jeho úspešnosť.

Navrhujú pracovať najmä na týchto otázkach:

•  ciele EFSD vo vzťahu k etablovaným zásadám rozvoja EÚ a vonkajším politikám a vo vzťahu k súčasnej migračnej výzve;

•  správa a riadenie štruktúry EFSD, najmä príslušné mandáty strategickej rady a výkonných rád a úloha Európskej komisie;

•  vymedzenie investičných okien a ukazovateľov;

•  konzistentnosť s ostatnými piliermi EIP, s inými nástrojmi a iniciatívami Únie a s vonkajšími činnosťami EIB;

•  doplnkovosť financovania a investičných operácií EFSD vzhľadom na vyššie riziko;

•  dosah z hľadiska ďalšieho rozvoja, najmä v najmenej rozvinutých krajinách;

•  ustanovenia o zodpovednosti, podávaní správ, transparentnosti a daňových veciach;

•  postup vymedzenia geografického rozsahu EFSD;

•  úloha Európskeho parlamentu.


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (12.4.2017)

pre Výbor pre zahraničné veci, Výbor pre rozvoj a Výbor pre rozpočet

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Indrek Tarand

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre zahraničné veci, Výbor pre rozvoj a Výbor pre rozpočet, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Ambiciózny plán pre vonkajšie investície (External Investment Plan) je potrebný na podporu začínajúcich investícií v Afrike a v krajinách susedstva Únie ako prostriedok na presadzovanie cieľov programu Organizácie Spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 (ďalej len „program 2030“), ako aj záväzkov plynúcich z nedávno revidovanej európskej susedskej politiky, aby sa tak riešili základné príčiny migrácie. Malo by to tiež prispieť k vykonávaniu parížskej dohody o zmene klímy (COP 21).

(1)  Ambiciózny plán pre vonkajšie investície (External Investment Plan) je potrebný na podporu začínajúcich investícií v Afrike a v krajinách susedstva Únie ako prostriedok na presadzovanie cieľov programu Organizácie Spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 (ďalej len „program 2030“), ako aj záväzkov plynúcich z nedávno revidovanej európskej susedskej politiky, aby sa tak riešila jedna zo základných príčin migrácie. Malo by to tiež prispieť k vykonávaniu parížskej dohody o zmene klímy (COP 21).

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Plán pre vonkajšie investície by mal zahŕňať záväzok Únie podľa akčného programu z Addis Abeby o financovaní rozvoja. Takisto by mal európskym investorom a súkromným spoločnostiam vrátane malýchstredných podnikov umožniť účinnejšie sa podieľať na trvalo udržateľnom rozvoji v partnerských krajinách.

(2)  Plán pre vonkajšie investície by mal zahŕňať záväzok Únie podľa akčného programu z Addis Abeby o financovaní rozvoja. Takisto by mal európskym investorom a súkromným spoločnostiam, najmä malýmstredným podnikom, umožniť účinnejšie sa podieľať na trvalo udržateľnom rozvoji v partnerských krajinách, so silným dôrazom na udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Plán pre vonkajšie investície by mal poskytnúť integrovaný finančný balík na financovanie začínajúcich investícií v regiónoch Afriky pre krajiny, ktoré sú signatármi Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanej v Cotonou 23. júna 2000, a pre krajiny európskeho susedstva, a vytvárať tak rast a pracovné príležitosti, maximalizovať doplnkovosť, prinášať inovatívne produkty a prilákať finančné prostriedky súkromného sektora.

(4)  Plán pre vonkajšie investície by mal poskytnúť integrovaný finančný balík na financovanie začínajúcich investícií v regiónoch Afriky pre krajiny, ktoré sú signatármi Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 (Dohoda o partnerstve AKT – EÚ), a pre krajiny európskeho susedstva. Tým by sa mal vytvárať ďalší rast a pracovné príležitosti, maximalizovať doplnkovosť a pomôcť prinášať inovatívne produkty prostredníctvom podpory využívania ďalších finančných prostriedkov súkromného sektora, udržateľného rozvoja a obehového hospodárstva. Mal by sa zaistiť vyvážený geografický prístup, aby mali všetky zmluvné strany Dohody o partnerstve AKT – EÚ a všetky krajiny európskeho susedstva rovnaké možnosti prístupu k finančným prostriedkom v rámci vonkajšieho investičného plánu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Vzhľadom na zistenia Európskeho dvora audítorov1a týkajúce sa využívania kombinovaného financovania v rámci vonkajších vzťahov Únie, v ktorých sa poukázalo na skutočnosť, že v prípade takmer polovice kontrolovaných projektov neexistujú dostatočné dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že granty boli odôvodnené, a že v niekoľkých prípadoch existujú náznaky, že investície by sa boli realizovali bez príspevku Únie, je dôležité, aby sa kombinované financovanie používalo len vtedy, keď Komisia môže jasne preukázať jeho pridanú hodnotu.

 

____________

 

1a Osobitná správa č. 16/2014 – Účinnosť kombinovania grantov v rámci regionálnych investičných nástrojov s pôžičkami od finančných inštitúcií na podporu vonkajších politík EÚ.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  EFSD by mal okrem toho fungovať ako „jednotné kontaktné miesto“ pre prijímanie finančných návrhov od finančných inštitúcií a verejných alebo súkromných investorov a poskytovať široký rozsah finančnej podpory pre oprávnené investície. Za záruku EFSD by mal ručiť záručný fond EFSD. EFSD by mal používať inovačné nástroje na podporu investícií a zapojenie súkromného sektora.

(6)  EFSD by mal okrem toho fungovať ako „jednotné kontaktné miesto“ na prijímanie finančných návrhov od finančných inštitúcií a verejných alebo súkromných investorov, poskytovanie usmernení a všetkých potrebných informácií investorom, ktorí chcú investovať do rozvojových činností, a poskytovanie širokého rozsahu finančnej podpory pre oprávnené investície. Za záruku EFSD by mal ručiť záručný fond EFSD. EFSD by mal používať inovačné nástroje na podporu investícií do udržateľného rozvoja v partnerských krajinách na zapojenie súkromného sektora.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Strategická rada by okrem toho mala podporovať Komisiu pri stanovovaní strategického vedenia a celkových investičných cieľov. Strategická rada by tiež mala podporovať koordináciu a súdržnosť medzi obidvoma regionálnymi platformami. Mala by sa tak zaistiť doplnkovosť rôznych nástrojov vonkajšej činnosti. Strategickej rade by mali spoločne predsedať Komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby sa zabezpečil súlad a súdržnosť s cieľmi vonkajšej politiky Únie a s rámcami partnerstva s tretími krajinami.

(8)  Strategická rada by okrem toho mala podporovať Komisiu pri stanovovaní strategického vedenia a celkových investičných cieľov. Strategická rada by tiež mala podporovať koordináciu, spoluprácu a súdržnosť medzi obidvoma regionálnymi platformami. Mala by sa tak zaistiť doplnkovosť a posilniť synergie rôznych nástrojov vonkajšej činnosti. Strategickej rade by mali spoločne predsedať podpredseda Komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby sa zabezpečil súlad a súdržnosť s cieľmi vonkajšej politiky Únie a s rámcami partnerstva s tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Záruka EFSD by sa nemala použiť na financovanie veľkých infraštruktúrnych projektov, ktoré majú nízky vplyv na vytváranie pracovných miest, pričom tieto investície nie sú udržateľné vzhľadom na pomer nákladov a výnosov. V rámci záruky EFSD by sa mali financovať iba projekty, ktorých realizácia nie je sporná z environmentálneho, finančného a zo sociálneho hľadiska na základe dôkladného nezávislého posúdenia ex ante a zodpovedajúcej analýzy nákladov a výnosov.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom zvýšiť vplyv záruky EFSD s ohľadom na potreby v dotknutých regiónoch by členské štáty mali mať možnosť poskytnúť príspevky vo forme záruky alebo hotovosti. Tieto príspevky by sa mohli vyčleniť podľa regiónu, odvetvia alebo investičného okna.

(14)  S cieľom zvýšiť vplyv záruky EFSD s ohľadom na potrebu zvýšiť investície a financovanie projektov, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju a vytvárajú dôstojné pracovné príležitosti v dotknutých regiónoch, by členské štáty mali mať možnosť poskytnúť príspevky vo forme záruky alebo hotovosti. Tieto príspevky by sa mohli vyčleniť podľa regiónu, odvetvia alebo investičného okna.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade každý rok podať správu o finančných a investičných operáciách krytých zárukou EFSD s cieľom zabezpečiť povinnosť skladať účty voči európskym občanom. Správa by sa mala uverejniť, aby sa príslušné zúčastnené strany vrátane občianskej spoločnosti mohli k nej vyjadriť. Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade každý rok podať taktiež správu o spravovaní záručného fondu EFSD, aby sa zaistila zodpovednosť a transparentnosť.

(16)  Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade každý rok podať správu o finančných a investičných operáciách krytých zárukou EFSD s cieľom zabezpečiť povinnosť skladať účty voči európskym občanom. Správa by sa mala uverejniť, aby sa príslušné zúčastnené strany vrátane občianskej spoločnosti mohli k nej vyjadriť. Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade každý rok podať taktiež správu o spravovaní záručného fondu EFSD, aby sa zaistila zodpovednosť, transparentnosť a účinnosť riadenia.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17a.  S ohľadom na zistenia uvedené v osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 14/20141a by Komisia mala každoročne vyhodnocovať zlepšovanie kapacít v oblasti vlastného riadenia, aby tým urobila operácie EFSD účinnejšími a transparentnejšími. 

 

____________

 

1aOsobitná správa č. 14/2014 „Akým spôsobom inštitúcie a orgány EÚ vypočítavajú, znižujú a kompenzujú svoje emisie skleníkových plynov?“.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  EFSD prispeje k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja Programu 2030 s osobitným zameraním na trvalo udržateľný rast, vytváranie pracovných miest, sociálno-ekonomické odvetvia a na podporu mikropodnikov a malých a stredných podnikov, a bude tak riešiť základné príčiny migrácie a prispievať k udržateľnej reintegrácii vrátených migrantov v ich krajinách pôvodu, pričom zároveň maximalizuje doplnkovosť, prinesie inovačné produkty a priláka finančné prostriedky súkromného sektora.

2.  EFSD prispeje k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja Programu 2030 s hlavným zameraním na odstraňovanie chudoby, trvalo udržateľný rast, dodržiavanie ekonomických, environmentálnych a sociálnych práv, vytváranie väčšieho počtu dôstojných pracovných miest, zavádzanie obehového hospodárstva, sociálno-ekonomické odvetvia, zlepšovanie prístupu k verejným službám, zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobenie sa jej, zapojenie miestnych komunít a na podporu mikropodnikov a malých a stredných podnikov, a bude tak riešiť základné príčiny migrácie a prispievať k udržateľnej reintegrácii vrátených migrantov v ich krajinách pôvodu, pričom zároveň maximalizuje doplnkovosť, prinesie inovačné produkty a priláka finančné prostriedky súkromného sektora.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytne strategické usmernenia a podporu Komisii pri stanovovaní celkových investičných cieľov, pokiaľ ide o využívanie záruky EFSD. Strategická rada podporuje aj celkovú koordináciu a súlad medzi regionálnymi investičnými platformami a operáciami riadenými zo strany EIB na základe mandátu na poskytovanie vonkajších úverov, vrátane iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti.

Poskytne strategické usmernenia a podporu Komisii pri stanovovaní celkových investičných cieľov, pokiaľ ide o využívanie záruky EFSD, kritériá oprávnenosti investovania do regionálnych platforiem a operačných politík a postupov. Strategická rada podporuje aj celkovú koordináciu, spoluprácu a súlad medzi regionálnymi investičnými platformami a operáciami riadenými zo strany EIB na základe mandátu na poskytovanie vonkajších úverov, vrátane iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti. Strategická rada je pod stálym dohľadom riadiaceho výboru v rámci Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Strategická rada sa skladá zo zástupcov Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoká predstaviteľka“), členských štátov a EIB. Komisia môže prizvať iných prispievateľov, aby sa stali členmi strategickej rady, s prihliadnutím na názor rady, ak je to vhodné. Partnerské krajiny a príslušné regionálne organizácie, oprávnené protistrany a Európsky parlament môžu dostať štatút pozorovateľa, ak je to vhodné. Strategickej rade spoločne predsedá Komisia a vysoká predstaviteľka.

2.  Strategická rada sa skladá zo zástupcov Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoká predstaviteľka“), členských štátov, Európskeho parlamentu, EIB a partnerských krajín Afriky a susedstva. Komisia prizve iných prispievateľov, aby sa stali členmi strategickej rady, s prihliadnutím na názor rady. Príslušné regionálne organizácie a ostatné subjekty, ako sú skupiny občianskej spoločnosti, môžu dostať štatút pozorovateľa, ak je to vhodné. Strategickej rade spoločne predsedá Komisia a vysoká predstaviteľka. Strategická rada zabezpečí, aby sa riadne konzultovalo s rôznymi subjektmi v partnerských krajinách.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Únia poskytne oprávnenej protistrane neodvolateľnú a bezpodmienečnú záruku na prvé požiadanie na operácie financovania a investičné operácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a ktoré sa začínajú v partnerských krajinách Afriky a európskeho susedstva.

1.  Po dôslednom posúdení životaschopnosti projektu Únia poskytne oprávnenej protistrane neodvolateľnú a bezpodmienečnú záruku na prvé požiadanie na operácie financovania a investičné operácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a ktoré sa začínajú v partnerských krajinách Afriky a európskeho susedstva.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Maximálne obdobie, počas ktorého oprávnené protistrany môžu uzatvárať dohody s finančnými sprostredkovateľmi alebo konečnými príjemcami, je štyri roky po uzavretí príslušnej dohody o záruke.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 8 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kritéria oprávnenosti na využívanie záruky EFSD

Kritériá oprávnenosti na využívanie záruky EFSD a kritériá vylúčenia

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Operácie financovania a investičné operácie oprávnené na podporu prostredníctvom záruky EFSD musia byť konzistentné a zosúladené s politikami Únie, najmä s politikou rozvojovou politikou a susedskou politikou Únie, so stratégiami a s politikami partnerských krajín a musia byť zamerané na podporu týchto všeobecných cieľov:

1.  Operácie financovania a investičné operácie oprávnené na podporu prostredníctvom záruky EFSD musia byť konzistentné a zosúladené s politikami Únie, najmä s politikou rozvojovou politikou a susedskou politikou Únie, a so stratégiami a s politikami partnerských krajín a musia byť zamerané na podporu týchto všeobecných cieľov:

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja Programu 2030;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prispievať k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju s osobitným zameraním na udržateľnosť a vytváranie pracovných miest (najmä pre mladých ľudí ženy) a riešiť tak základné príčiny migrácie a prispievať k udržateľnej reintegrácii vrátených migrantov v ich krajinách pôvodu;

a)  prispievať k odstraňovaniu chudoby, hospodárskemu a sociálnemu rozvoju s osobitným zameraním na udržateľnosť a vytváranie udržateľných dôstojných pracovných miest, najmä pre mladých ľudí, ženy a osoby ohrozené vylúčením;

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sústrediť sa na sociálno-ekonomické odvetvia, najmä na infraštruktúru, vrátane oblastí trvalo udržateľnej energie, vody, dopravy, informačných a komunikačných technológií, životného prostredia, udržateľného využívania prírodných zdrojov a modrého rastu, sociálnej infraštruktúry a ľudského kapitálu, s cieľom zlepšiť sociálno-ekonomické prostredie;

b)  sústrediť sa na sociálno-ekonomické odvetvia, najmä na infraštruktúru, vrátane oblastí trvalo udržateľnej energie, vody, dopravy, informačných a komunikačných technológií, životného prostredia, udržateľného využívania prírodných zdrojov a modrého rastu, sociálnej infraštruktúry a ľudského kapitálu a obehového hospodárstva, s cieľom zlepšiť sociálno-ekonomické prostredie, pričom sa zároveň zohľadnia priority príjemcov záruky EFSD;

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  zapojiť obyvateľstvo dotknutých oblastí do plánovania financovaných projektov;

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytnúť finančné prostriedky v prospech mikropodnikov a malých a stredných podnikov s osobitným zameraním na rozvoj súkromného sektora;

c)  poskytnúť finančné prostriedky v prospech mikropodnikov a malých a stredných podnikov s osobitným zameraním na rozvoj stabilného miestneho súkromného sektora, ktorý bude dlhodobo životaschopný;

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  neexistuje žiadne prepojenie na nespolupracujúce jurisdikcie v zmysle článku 20;

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Záruka EFSD podporí operácie financovania a investičné operácie, ktoré najmä:

2.  Pri súčasnom predchádzaní špekuláciám a/alebo monopolizácii služieb sa zo záruky EFSD podporujú operácie financovania a investičné operácie, ktoré najmä:

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  sú hospodársky a finančne životaschopné, tiež s prihliadnutím na prípadnú podporu a spolufinancovanie projektu zo strany partnerov zo súkromného a verejného sektora;

c)  sú preukázateľne hospodársky a finančne životaschopné, tiež s prihliadnutím na prípadnú podporu a spolufinancovanie projektu zo strany partnerov zo súkromného a verejného sektora;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  dodržiavajú ľudské práva zakotvené v medzinárodnom práve.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Zo záruky EFSD sa nepodporujú operácie financovania a investičné operácie, ktoré:

 

a)   sú spojené s vojenským alebo bezpečnostným sektorom;

 

b)   podporujú rozvoj jadrovej energie;

 

c)   podporujú ďalšiu závislosť od fosílnych palív a uhlia;

 

d)   sú spojené s výraznými externými environmentálnymi nákladmi, najmä infraštruktúry veľkého rozsahu;

 

e)   sú v sektoroch alebo projektoch, ktoré by mohli porušovať ľudské práva v partnerských krajinách, predovšetkým tie, ktoré patria miestnym a pôvodným komunitám, napríklad nútené vysídľovanie obyvateľstva, zaberanie pôdy, polovojenské operácie alebo činnosti spojené s odlesňovaním. Na identifikáciu takýchto rizík sa vykonávajú verejne dostupné posúdenia vplyvu na ľudské práva a životné prostredie ex ante.

 

f)  existuje podozrenie, že pri nich dochádza k environmentálnym a sociálnym škodám alebo ku škodám, ktoré vznikajú miestnym komunitám, pričom sa zohľadňuje zásada predbežnej opatrnosti.

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Od 1. januára 2021 platí, že ak v dôsledku uplatnenia záruky EFSD úroveň zdrojov v záručnom fonde klesne pod 50 % výšky rezerv uvedenej v odseku 5, Komisia predloží správu o mimoriadnych opatreniach, ktoré môžu byť potrebné na doplnenie záručného fondu EFSD.

7.  Od 1. januára 2021 platí, že ak v dôsledku uplatnenia záruky EFSD úroveň zdrojov v záručnom fonde klesne pod 50 % výšky rezerv uvedenej v odseku 5, Komisia predloží správu o:

 

a)   príčine deficitu s podrobným vysvetlením; a

 

b)   ak sa to bude považovať za nevyhnutné, akýchkoľvek mimoriadnych opatreniach, ktoré môžu byť potrebné na doplnenie záručného fondu EFSD.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade ročné správy o operáciách financovania a investičných operáciách krytých zárukou EFSD. Táto správa sa zverejní. Obsahuje tieto prvky:

1.  Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade ročné správy o operáciách financovania a investičných operáciách krytých zárukou EFSD. Táto správa sa zverejní. Obsahuje tieto prvky, ktoré sa uvedú vo formáte špecifickom pre jednotlivé krajiny:

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  posúdenie prebiehajúcich operácií financovania a investičných operácií krytých zárukou EFSD na úrovni odvetvia, krajiny a na regionálnych úrovniach a ich súlad s nariadením;

a)  nezávislé posúdenie prebiehajúcich operácií financovania a investičných operácií krytých zárukou EFSD na úrovni odvetvia, krajiny a na regionálnych úrovniach a ich súlad s nariadením, najmä so zásadou doplnkovosti;

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  posúdenie výsledkov v rámci celkových investičných cieľov stanovených strategickou radou podľa článku 5;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ab)  posúdenie celkového prínosu k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja Programu 2030;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ac)  posúdenie podielu financovania prideleného na finančné a investičné operácie relevantné pre politické záväzky Únie týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie a zmeny klímy;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ad)  posúdenie kvality operácií krytých zárukou EFSD a ich vystavenie súvisiacim rizikám, či už politickým, operačným alebo finančným;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  posúdenie pridanej hodnoty, mobilizovania zdrojov súkromného sektora, odhadovaných a skutočných výstupov, výsledkov a vplyvu operácií financovania a investičných operácií krytých zárukou EFSD na súhrnnom základe vrátane vplyvu na vytváranie pracovných miest;

b)  posúdenie pridanej hodnoty, mobilizovania zdrojov súkromného sektora, odhadovaných a dosiahnutých výstupov, výsledkov a vplyvu operácií financovania a investičných operácií krytých zárukou EFSD na súhrnnom a dlhodobom základe vrátane vplyvu na vytváranie pracovných miest;

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  posúdenie pridanej hodnoty operácií financovania a investičných operácií oprávnených protistrán a súhrnného rizika spojeného s týmito operáciami;

f)  nezávislé posúdenie pridanej hodnoty operácií financovania a investičných operácií oprávnených protistrán a súhrnného rizika spojeného s týmito operáciami;

Pozmeňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  podrobné informácie o výzvach na uplatnenie záruky EFSD, stratách, výnosoch, vymožených sumách a akýchkoľvek iných prijatých platbách;

g)  podrobné informácie o výzvach na uplatnenie záruky EFSD, stratách, výnosoch, vymožených sumách a akýchkoľvek iných prijatých platbách, ako aj indície rizika spojeného s budúcimi výzvami na uplatnenie záruky EFSD;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia do 31. decembra 2020 vyhodnotí fungovanie EFSD. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu obsahujúcu nezávislé hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia. Túto správu predloží Komisia bezodkladne v prípade, že schválené operácie financovania a investičné operácie v plnej miere dostupnú spotrebujú sumu záruky EFSD pred 30. júnom 2020.

1.  Komisia do 31. decembra 2020 vyhodnotí fungovanie EFSD. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu obsahujúcu nezávislé hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia vrátane posúdenia vplyvu a výsledkov EFSD. Túto správu predloží Komisia bezodkladne v prípade, že schválené operácie financovania a investičné operácie v plnej miere dostupnú spotrebujú sumu záruky EFSD pred 30. júnom 2020.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia do 31. decembra 2020 a potom každé tri roky vyhodnotí využívanie záručného fondu EFSD. Komisia svoju hodnotiacu správu predkladá Európskemu parlamentu a Rade. K uvedenej hodnotiacej správe pripojí stanovisko Dvora audítorov.

2.  Komisia do 31. decembra 2020 a potom každé tri roky vyhodnotí využívanie a fungovanie záručného fondu EFSD. Komisia svoju hodnotiacu správu predkladá Európskemu parlamentu a Rade. K uvedenej hodnotiacej správe pripojí stanovisko Dvora audítorov k riadeniu záručného fondu EFSD a účinnosti a doplnkovosti operácií EFSD. V prípade, že by boli nevyhnutné úpravy záručného fondu EFSD alebo v prípade, že by sa garančný fond EFSD predĺžil aj po roku 2020, k tejto hodnotiacej správe sa pripojí legislatívny návrh na príslušnú zmenu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súlade s vlastnou politikou transparentnosti a so všeobecnými zásadami Únie týkajúcimi sa prístupu k dokumentom a informáciám oprávnené protistrany na svojom webovom sídle verejne sprístupňujú informácie o všetkých operáciách financovania a investičných operáciách krytých zárukou EFSD podľa tohto nariadenia, ktoré sa týkajú najmä spôsobu, akým uvedené operácie prispievajú k splneniu požiadaviek tohto nariadenia.

Podrobné zápisnice zo zasadania strategickej rady sa uverejnia bez omeškania. Vždy, keď dôjde k schváleniu operácie v rámci záruky EFSD, zverejní sa hodnotiaca tabuľka ukazovateľov. V súlade s vlastnou politikou transparentnosti a so všeobecnými zásadami Únie týkajúcimi sa prístupu k dokumentom a informáciám oprávnené protistrany na svojom webovom sídle verejne sprístupňujú informácie o všetkých operáciách financovania a investičných operáciách krytých zárukou EFSD podľa tohto nariadenia, ktoré sa týkajú najmä spôsobu, akým uvedené operácie prispievajú k splneniu požiadaviek tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17a

 

Oprávnené protistrany uľahčujú prístup k informáciám na existujúcom právnom základe a strategicky zverejňujú finančné a investičné operácie s cieľom priblížiť operácie fondu občanom, verejnej mienke a možným súkromným investorom.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Externý audit činností vykonávaných v súlade s týmto nariadením vykonáva Dvor audítorov v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

1.  Externý audit činností vykonávaných v súlade s týmto nariadením vykonáva Dvor audítorov v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a preto sa naň vzťahuje udelenie absolutória v súlade s článkom 3196 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely odseku 1 tohto článku sa Dvoru audítorov na jeho žiadosť a v súlade s článkom 287 ods. 3 ZFEÚ udelí prístup ku všetkým dokumentom alebo informáciám potrebným na splnenie jeho úlohy.

2.  Na účely odseku 1 tohto článku sa Dvoru audítorov na jeho žiadosť a v súlade s článkom 287 ods. 3 ZFEÚ udelí prístup ku všetkým dokumentom alebo informáciám potrebným na splnenie jeho audítorských úloh.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Do 30. júna 2020 a potom každé tri roky uverejní Dvor audítorov osobitnú správu o využívaní záručného fondu EFSD a o efektívnosti a účinnosti EFSD.

Pozmeňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia alebo oprávnené protistrany bezodkladne upovedomia Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a poskytnú mu potrebné informácie, keď v ktorejkoľvek fáze prípravy, vykonávania alebo ukončovania operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nadobudnú podozrenie, že došlo k podvodu, korupcii, praniu špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti, ktorá môže mať vplyv na finančné záujmy Únie.

1.  Ak v ktorejkoľvek fáze prípravy, vykonávania alebo ukončovania operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, získa Komisia podozrenie, že došlo k podvodu, korupcii, praniu špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti, ktorá môže mať vplyv na finančné záujmy Únie, ona alebo oprávnené protistrany bezodkladne upovedomia Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a poskytnú mu informácie potrebné na úplné a dôsledné vyšetrenie.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

OLAF môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, a to v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 a nariadení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 s cieľom chrániť finančné záujmy Únie, aby sa zistilo, či v súvislosti s akýmikoľvek operáciami financovania alebo investičnými operáciami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nedošlo k podvodu, korupcii, praniu špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti, ktorá má vplyv na finančné záujmy Únie. OLAF môže akékoľvek informácie získané v priebehu svojich vyšetrovaní postúpiť príslušným orgánom dotknutých členských štátov.

OLAF vykonáva vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, a to v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 a nariadení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 s cieľom chrániť finančné záujmy Únie, aby sa zistilo, či v súvislosti s akýmikoľvek operáciami financovania alebo investičnými operáciami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nedošlo k podvodu, korupcii, praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, daňovým podvodom, organizovanému zločinu alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti, ktorá má vplyv na finančné záujmy Únie. OLAF môže akékoľvek informácie získané v priebehu svojich vyšetrovaní postúpiť príslušným orgánom dotknutých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa takéto protiprávne činnosti preukážu, oprávnené protistrany vyvinú snahu o vymoženie prostriedkov v súvislosti s operáciami financovania a investičnými operáciami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktoré sú dotknuté týmito činnosťami.

Ak sa takéto protiprávne činnosti preukážu, oprávnené protistrany vyvinú snahu o vymoženie prostriedkov v súvislosti s operáciami financovania a investičnými operáciami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktoré sú dotknuté týmito činnosťami, a zároveň príslušným orgánom poskytnú všetky informácie potrebné na vyšetrovanie a možné trestné stíhanie.

Pozmeňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Oprávnené protistrany vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách nepodporia žiadne činnosti vykonávané na protizákonné účely vrátane prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, organizovaného zločinu, daňových podvodov a daňových únikov, korupcie podvodov dotýkajúcich sa finančných záujmov Únie. Oprávnené protistrany sa nezúčastňujú na žiadnych operáciách financovania ani investičných operáciách prostredníctvom subjektu sídliaceho v nespolupracujúcej jurisdikcii, v súlade so svojou politikou voči slabo regulovaným alebo nespolupracujúcim jurisdikciám, na základe politík Únie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo Finančnej akčnej skupiny.

1.  Oprávnené protistrany vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách nesmú podporovať žiadne činnosti vykonávané na protizákonné účely vrátane (ale nie výlučne) prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, organizovaného zločinu, daňových podvodov a daňových únikov, korupcie, podvodov a iných činností, ktoré majú dosah na finančné záujmy Únie. Oprávnené protistrany sa nezúčastňujú na žiadnych operáciách financovania ani investičných operáciách prostredníctvom subjektu sídliaceho v nespolupracujúcej jurisdikcii, v súlade so svojou politikou voči slabo regulovaným alebo nespolupracujúcim jurisdikciám, na základe politík Únie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo Finančnej akčnej skupiny.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách oprávnená protistrana uplatňuje zásady a normy stanovené v práve Únie o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 a smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849. Oprávnené protistrany podmienia priame financovanie aj financovanie prostredníctvom sprostredkovateľov podľa tohto nariadenia poskytnutím informácií o skutočnom vlastníctve v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849.

2.  Vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách oprávnená protistrana uplatňuje zásady a normy stanovené v práve Únie o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 a smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849. Oprávnené protistrany podmienia priame financovanie aj financovanie prostredníctvom sprostredkovateľov podľa tohto nariadenia poskytnutím informácií o skutočnom vlastníctve v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849 (smernica EÚ proti praniu špinavých peňazí).

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD

Referenčné čísla

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

1.12.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Indrek Tarand

15.11.2016

Článok 55 – Postup spoločných výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

16.2.2017

Prerokovanie vo výbore

22.3.2017

 

 

 

Dátum prijatia

12.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

18

+

ALDE

PPE

S&D

GREENS

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

PPE

Jonathan Arnott

Joachim Zeller

3

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD

Referenčné čísla

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Dátum predloženia v EP

14.9.2016

 

 

 

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

27.10.2016

CONT

1.12.2016

ECON

27.10.2016

LIBE

27.10.2016

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

12.10.2016

ECON

12.10.2016

LIBE

4.10.2016

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Eduard Kukan

11.10.2016

Doru-Claudian Frunzulică

11.10.2016

Eider Gardiazabal Rubial

11.10.2016

 

Článok 55 – Spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

16.2.2017

Prerokovanie vo výbore

28.2.2017

8.3.2017

21.3.2017

11.4.2017

Dátum prijatia

24.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

75

9

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck

Dátum predloženia

25.4.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

75

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala

Verts/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana

9

-

ECR

Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos

5

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia