Postopek : 2016/0281(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0170/2017

Predložena besedila :

A8-0170/2017

Razprave :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Glasovanja :

PV 06/07/2017 - 11.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0311

POROČILO     ***I
PDF 1159kWORD 154k
25.4.2017
PE 599.835v02-00 A8-0170/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitvi jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Odbor za zunanje zadeve

Odbor za razvoj

Odbor za proračun

Poročevalci: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial

(Postopek s skupnimi sejami odborov – člen 55 Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračunski nadzor
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitvi jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0586),

–  ob upoštevanju členov 294(2), 209(1) in 212(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu predložila predlog (C8-0377/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj in Odbora za proračun v skladu s členom 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj in Odbora za proračun ter mnenja Odbora za proračunski nadzor (A8-0170/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Za podporo naložb je potreben ambiciozen načrt Unije za zunanje naložbe, in sicer najprej v Afriki in sosedstvu Unije, kot sredstvo za spodbujanje ciljev trajnostnega razvoja iz agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: agenda 2030) ter zavez iz nedavno prenovljene evropske sosedske politike, s čimer se odpravljajo temeljni vzroki migracij. Prav tako bi morale prispevati k izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21).

(1)  Ambiciozni načrt Unije za zunanje naložbe je namenjen podpori naložb, in sicer najprej v Afriki in sosedstvu Unije, kot sredstvo, ki bo prispevalo k uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja iz agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: agenda 2030), zlasti izkoreninjenja revščine, ter zavez iz nedavno prenovljene evropske sosedske politike. Vlaganje v Afriko in soseščino Unije bo prispevalo k obvladovanju migracijskih pritiskov, ki so posledica revščine, konfliktov, nestabilnosti, nerazvitosti, neenakosti in kršitev človekovih pravic, demografske rasti, pomanjkanja zaposlitvenih in gospodarskih priložnosti ter podnebnih sprememb, v dopolnjevanju s partnerskimi okviri s tretjimi državami. Načrt bi moral prispevati tudi k izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Načrt za zunanje naložbe bi moral vključevati zaveze Unije iz akcijske agende iz Adis Abebe o financiranju za razvoj. Prav tako bi moral omogočati evropskim vlagateljem in zasebnim podjetjem, vključno z malimi in srednjimi podjetji, da so učinkoviteje udeleženi pri trajnostnem razvoju v partnerskih državah.

(2)  Načrt za zunanje naložbe bi moral vključevati zaveze Unije iz akcijske agende iz Adis Abebe o financiranju za razvoj, načela razvojne učinkovitosti, pa tudi usklajenost politik za razvoj, kot je določeno v členu 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Vlagateljem in zasebnim podjetjem, zlasti mikro-, malim in srednjim podjetjem, bi moral omogočati, da učinkoviteje prispevajo k trajnostnemu razvoju v partnerskih državah v skladu z razvojno in sosedsko politiko Unije.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  EFSD bi moral prispevati k izvajanju agende 2030, v kateri je mednarodna migracija priznana za večrazsežnostna realnost, ki je zelo pomembna za razvoj držav izvora in tranzita ter namembnih držav in na katero se je treba odzvati usklajeno in celovito, obenem pa je v njej poudarjen potencial migrantov, da prispevajo k vključujoči rasti in trajnostnem razvoju.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  To je v skladu z globalno strategijo Unije za zunanjo in varnostno politiko, ki vključuje izzive, kot so migracije in odpornost, v splošno zunanjo politiko EU in zagotavlja skladnost in sinergije z evropsko razvojno in sosedsko politiko.

(3)  To je v skladu z globalno strategijo Unije za zunanjo in varnostno politiko, ki vključuje izzive, kot so migracije in odpornost, v splošno zunanjo politiko EU ter zagotavlja skladnost zunanje politike Unije s cilji razvojne politike in sinergije z evropsko razvojno in sosedsko politiko. To je v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnim pravom o človekovih pravicah, kar zagotavlja, da pristop pri obravnavanju prisilne in nedovoljene migracije temelji na človekovih pravicah.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Na podlagi načrta za zunanje naložbe bi bilo treba zagotoviti celoviti finančni sveženj za financiranje naložb, in sicer najprej v regijah Afrike za države, ki so podpisnice Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 200022, in v državah sosedstva, ter tako ustvariti priložnosti za rast in zaposlovanje, doseči čim večjo dodatnost, zagotoviti inovativne proizvodein privabiti sredstva zasebnega sektorja.

(4)  Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) bi moral kot del načrta za zunanje naložbe zagotoviti celoviti finančni sveženj za financiranje in privabljanje naložb, s katerimi se spodbujajo trajnostni in vključujoči gospodarski in socialni razvoj ter socialno-ekonomska odpornost partnerskih držav, pri tem pa doseže čim večja dodatnost, obravnavajo nedelovanja trga in neoptimalne naložbene okoliščine ter privabljajo sredstva zasebnega sektorja. Operacije EFSD bi morale biti jasno ločene od druge podpore in jo dopolnjevati, zlasti operacije v okviru mandata za zunanja posojila Evropske investicijske banke (EIB), pobude za gospodarsko odpornost in sklad za spodbujanje naložb v državah AKP. Operacije EFSD bi morale dopolnjevati obstoječe dejavnosti drugih upravičenih finančnih institucij ter zajemati naložbena področja, ki jih zaradi pomanjkljivosti trenutno ne morejo zajemati.

__________________

 

22 UL L 317, 15.12.2000, kakor je bil nazadnje spremenjen z UL L 287, 4.11.2010

 

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Udeležba zasebnega sektorja pri sodelovanju Unije s partnerskimi državami prek EFSD bi morala zagotoviti merljiv in dodaten razvojni učinek, ne da bi izkrivljala trg, ter bi morala biti stroškovno učinkovita in temeljiti na vzajemni odgovornosti ter delitvi tveganja in stroškov. Temeljiti bi morala tudi na zavezanosti mednarodno dogovorjenim smernicam in načelom, vključno z načeli za odgovorne naložbe in vodilnimi načeli Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah ter smernicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za multinacionalne družbe.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  EFSD bi moral spodbujati ustvarjanje dostojnih delovnih mest, gospodarske priložnosti in podjetništvo ter okolju prijazno in vključujočo rast, pri čemer bi se moral osredotočati zlasti na enakost spolov in krepitev vloge žensk in mladih v skladu z akcijskim načrtom Unije za enakost spolov za obdobje 2016–2020, ob tem pa podpirati pravno državo, dobro upravljanje, človekove pravice ter pravičen dostop do naravnih virov in njihovo rabo.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Da se izpolnijo politične zaveze Unije o energiji iz obnovljivih virov, energetski učinkovitosti in blažitvi podnebnih sprememb, bi bilo treba minimalni 35-odstotni delež sredstev, dodeljenih v okviru EFSD, nameniti operacijam financiranja in naložbenim operacijam, ki so v celoti relevantne za te sektorje, ter s tem prispevati k izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4d)  Ukrepi iz te uredbe bi morali biti zasnovani tako, da bodo izpolnjevali merila za uradno razvojno pomoč, ki jih je določil odbor za razvojno pomoč pri OECD, ob upoštevanju posebnosti pri razvoju zasebnega sektorja, uradna razvojna pomoč Unije pa osredotočena na najmanj razvite države z namenom, da bodo v bližnji prihodnosti prejemale 50 % celotnega zneska.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4e)  Tehnična pomoč partnerskim državam bi morala biti sestavni del drugega stebra načrta za zunanje naložbe. V zvezi s tem bi morala Komisija povečati pomoč, da bi pomagala partnerskim državam pri privabljanju naložb z boljšo pripravo in spodbujanjem projektov, razvojem večjega števila dobičkonosnih projektov in seznanjanjem mednarodne skupnosti vlagateljev s takimi projekti. Vzpostaviti bi bilo treba spletni portal za projekte, zasnovan kot javno dostopna in uporabniku prijazna zbirka podatkov, z ustreznimi informacijami o vsakem posameznem projektu.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4f)  Izboljšanje naložbenega okolja in splošnega političnega okolja v partnerskih državah bi moralo biti sestavni del tretjega stebra načrta za zunanje naložbe. V okviru obstoječih političnih odnosov Unije s partnerskimi državami bi morala Komisija in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) ohranjati politični dialog, namenjen razvoju pravnih okvirov, politik in institucij, ki spodbujajo gospodarsko stabilnost, trajnostne naložbe in vključujočo rast. Ta politični dialog bi moral med drugim vključevati boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter nezakonitim finančnim tokovom, dobro upravljanje, vključevanje lokalnih trgov, spodbujanje podjetništva ter lokalnega podjetniškega okolja, spoštovanje človekovih pravic in pravno državo, pa tudi politike, ki upoštevajo vidik spola.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Evropski sklad za trajnostni razvoj (v nadaljnjem besedilu: EFSD) bi moral biti sestavljen iz regionalnih naložbenih platform, ki bosta združevali financiranje iz obstoječih mehanizmov kombiniranja in jamstvo EFSD. Obstoječa mehanizma kombiniranja vzpostavlja Sklep Komisije C(2015) 5210 za Afriko oziroma Izvedbeni sklep Komisije C(2016) 3436 za sosedstvo. Vsaka regionalna naložbena platforma bi morala imeti operativni odbor, ki pomaga Komisiji pri opredelitvi regionalnih in sektorskih naložbenih ciljev ter regionalnih, sektorskih in tematskih delov naložb, pripravlja mnenja o dejavnostih kombiniranja in obravnava uporabo jamstva EFSD v skladu z deli naložb, ki jih je treba opredeliti.

(5)  EFSD bi moral biti sestavljen iz regionalnih naložbenih platform, ki združujejo financiranje iz obstoječih mehanizmov kombiniranja in jamstvo EFSD. Regionalne naložbene platforme bilo treba ustvariti s pretvorbo obstoječih mehanizmov kombiniranja, vzpostavljenih s sklepom Komisije. Najprej bi bilo treba vzpostaviti regionalni naložbeni platformi za Afriko in sosedstvo. Omogočiti bi morali razširitev geografskega območja EFSD z delegiranim aktom. Vsaka regionalna naložbena platforma bi morala imeti operativni odbor, ki pomaga Komisiji pri opredelitvi in spremljanju regionalnih in sektorskih naložbenih ciljev ter regionalnih, sektorskih in tematskih delov naložb, pripravlja mnenja o dejavnostih kombiniranja in obravnava uporabo jamstva EFSD v skladu z deli naložb, ki jih je treba opredeliti.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Evropsko računsko sodišče1a je v ugotovitvah o uporabi kombiniranja v zunanjih odnosih Unije opozorilo, da pri skoraj polovici pregledanih projektov ni bilo dovolj dokazov, da so bila nepovratna sredstva upravičena, in da so pri številnih od teh primerov obstajali znaki, da bi bile naložbe izvedene tudi brez prispevka Unije. Glede na te ugotovitve je izjemno pomembno, da se kombiniranje uporabi le, kadar Komisija lahko jasno dokaže njegovo dodano vrednost.

 

____________

 

1a Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 16/2014 z naslovom „Uspešnost kombiniranja nepovratnih sredstev regionalnih naložbenih instrumentov s posojili finančnih institucij pri podpori zunanjim politikam EU“.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  EFSD bo pri vseh svojih nalogah v celoti zavezan človekovim pravicam in enakemu obravnavanju vseh akterjev, povezanih s finančnimi in naložbenimi dejavnostmi, v državah prejemnicah ter jih bo spoštoval.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Poleg tega bi moral EFSD delovati kot točka, ki združuje „vse na enem mestu“ za sprejemanje predlogov za financiranje finančnih institucij in javnih ali zasebnih vlagateljev ter zagotavljanje najrazličnejše finančne podpore za upravičene naložbe. Jamstvo EFSD bi moralo biti podprto z jamstvenim skladom EFSD. EFSD bi moral uporabiti inovativne instrumente za podporo naložbam in vključiti zasebni sektor.

črtano

.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Usklajenost in doslednost EFSD in mandata Evropske investicijske banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) za zunanja posojila, kakor je določeno v sklepu [še ni sprejet], vključno s pobudo EIB za odpornost, ter Sklada za spodbujanje naložb v državah AKP bi bilo treba zagotoviti prek strateškega odbora EFSD.

(7)  Ustanoviti bi bilo treba strateški odbor EFSD za zagotavljanje podpore Komisiji pri določanju strateških smernic in splošnih naložbenih ciljev, pa tudi pri zagotavljanju ustrezne in raznolike geografske in tematske pokritosti za dele naložb. Prispevati bi moral k skupni usklajenosti, dopolnjevanju in doslednosti med regionalnima naložbenima platformama, med tremi stebri EIP, med EIP in drugimi pobudami Unije na področju migracij, pa tudi z instrumenti Unije za zunanje financiranje in skrbniškimi skladi, mandatom EIB za zunanja posojila, vključno s pobudo EIB za odpornost, ter Skladom za spodbujanje naložb23 v državah AKP.

__________________

__________________

23 Priloga II k Sporazumu iz Cotonouja.

23 Priloga II k Sporazumu iz Cotonouja.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Poleg tega bi moral strateški odbor Komisijo podpreti pri določanju strateških usmeritev in splošnih naložbenih ciljev. Strateški odbor bi moral pomagati tudi pri usklajevanju in zagotavljanju doslednosti med regionalnima platformama. S tem bi moralo biti zagotovljeno dopolnjevanje različnih instrumentov na področju zunanjega delovanja. Strateškemu odboru bi morala sopredsedovati Komisija in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, da se zagotovi usklajenost in doslednost s cilji zunanje politike Unije in partnerskimi okviri s tretjimi državami.

(8)  Strateškemu odboru bi morala sopredsedovati Komisija in visoki predstavnik, da se zagotovi doslednost in usklajenost s cilji zunanje politike Unije, zlasti osrednjimi razvojnimi cilji Unije, obstoječimi strategijami in instrumenti, partnerskimi okviri s tretjimi državami in drugimi prizadevanji Unije za odpravo temeljnih vzrokov migracije, pa tudi spoštovanje zavez glede usklajenosti politik za razvoj. Evropski parlament bi moral sodelovati v strateškem odboru kot stalni opazovalec, da se mu zagotovi pravica in obveznost do nadzorovanja izvajanja EFSD.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Komisija in EIB bi morali skleniti sporazum, v katerem bi določili pogoje njunega sodelovanja pri upravljanju jamstva EFSD, in ga predložiti strateškemu odboru.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  EFSD bi moral delovati kot enotna točka za sprejemanje predlogov o financiranju finančnih institucij in javnih ali zasebnih vlagateljev ter zagotavljanje najrazličnejše finančne podpore za naložbe, ki omogočajo trajnosten in vključujoč gospodarski, socialni in okoljski razvoj. Jamstvo EFSD bi moralo biti podprto z jamstvenim skladom EFSD.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8c)  EFSD bi moral odpraviti ozka grla za zasebne naložbe in uporabljati inovativne instrumente v podporo naložbam in za olajšanje dostopa do financiranja domačih in tujih vlagateljev, zlasti za lokalna podjetja ter mikro-, mala in srednja podjetja, pri tem pa se osredotočiti na področja, ki lahko prispevajo k dosežkom pri trajnostnem razvoju, ter spodbujati udeležbo evropskih podjetij.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8d)  Jamstvo EFSD se ne bi smelo uporabljati za financiranje velikih infrastrukturnih projektov, ki imajo le majhen učinek na ustvarjanje delovnih mest in katerih razmerje med stroški in koristmi ne zagotavlja trajnosti naložb. Z njim bi bilo treba financirati izključno projekte, za katere se na podlagi neodvisne, poglobljene predhodne ocene in ustrezne analize stroškov in koristi ugotovi, da njihovo izvajanje ni sporno z okoljskega, finančnega in socialnega vidika.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8e)   Delegacije Evropske unije v partnerskih državah bi morale spodbujati dostop do informacij o EFSD in jih dejavno zagotavljati ter povečevati usklajenost med uporabo jamstva EFSD, uporabo kombiniranih finančnih sredstev v okviru regionalnih platform, zagotavljanjem okrepljene ciljne tehnične pomoči in političnimi dialogi v zadevnih državah.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Primernim partnerjem bi bilo treba zagotoviti jamstvo EFSD za operacije financiranja in naložbene operacije ali jamstvene instrumente za začetno naložbeno obdobje do 31. decembra 2020.

(9)  Primernim partnerjem bi bilo treba zagotoviti jamstvo EFSD za operacije financiranja in naložbene operacije ali jamstvene instrumente za začetno naložbeno obdobje do 31. decembra 2020, pri čemer se lahko to obdobje po potrebi podaljša.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)   Jamstvo EFSD bi bilo treba upravljati tako, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za primerne partnerje in preprečijo navzkrižja interesov ter da je učinkovito pri izpolnjevanju cilja privabljanja sredstev zasebnega sektorja za financiranje naložb in doseganje čim večje dodatnosti.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Da bi se povečal učinek jamstva EFSD glede na potrebe v zadevnih regijah, bi morale države članice imeti možnost, da zagotovijo prispevke v obliki jamstva ali denarja. Ti prispevki bi lahko bili namenjeni regiji, sektorju ali delu naložb.

(14)  Da bi se povečal učinek jamstva EFSD glede na potrebe v zadevnih regijah, bi morale države članice in države Efte imeti možnost, da zagotovijo prispevke v obliki jamstva ali denarja. Ti prispevki bi lahko bili namenjeni regiji ali obstoječemu delu naložb.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Ker se bodo sredstva ERS uporabljala za države, ki so upravičene do financiranja v okviru 11. Evropskega razvojnega sklada (v nadaljnjem besedilu: ERS)25, je potrebna dodelitev najmanj 400 000 000 EUR kritja jamstva EFSD za naložbe v celotnem obdobju izvajanja jamstva EFSD. Jamstvo EFSD bi moralo biti na voljo šele, ko se 400 000 000 EUR sredstev iz 11. ERS dodeli jamstvenemu skladu EFSD.

(15)  Ker se bodo sredstva ERS uporabljala za države, ki so upravičene do financiranja v okviru 11. Evropskega razvojnega sklada (v nadaljnjem besedilu: ERS)25, je potrebna dodelitev najmanj 400 000 000 EUR kritja jamstva EFSD za naložbe v celotnem obdobju izvajanja jamstva EFSD. Jamstvo EFSD bi moralo biti na voljo šele, ko je potrjeno, da bo 400 000 000 EUR sredstev iz 11. ERS dodeljenih jamstvenemu skladu EFSD. Ker bodo uporabljena sredstva ERS, bi moralo jamstvo EFSD zajemati naložbe na področjih, s katerih so bila preusmerjena prvotna sredstva. Spoštovati bi bilo treba zaveze za zagotovitev, da so sredstva ERS upravičena do uradne razvojne pomoči, ter prihodnje sklepe o instrumentih zasebnega sektorja odbora za razvojno pomoč pri OECD.

__________________

__________________

25 Notranji sporazum med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 210, 6.8.2013, str. 1).

25 Notranji sporazum med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 210, 6.8.2013, str. 1).

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Ker bodo uporabljena sredstva evropskega instrumenta sosedstva, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 232/2014 Evropskega parlamenta in Sveta1a, bi bilo treba v obdobju izvajanja jamstva EFSD najmanj 100 000 000 EUR kritja jamstva EFSD dodeliti za naložbe v partnerskih državah iz sosedstva.

 

___________________

 

1a Uredba (EU) št. 232/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi evropskega instrumenta sosedstva (UL L 77, 15.3.2014, str. 27).

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Komisija bi morala vsako leto poročati Evropskemu parlamentu in Svetu o operacijah financiranja in naložbenih operacijah, kritih z jamstvom EFSD, da se zagotovi odgovornost do evropskih državljanov. Poročilo bi bilo treba objaviti in tako ustreznim deležnikom, tudi civilni družbi, omogočiti, da izrazijo svoje stališče. Komisija bi morala vsako leto poročati Evropskemu parlamentu in Svetu tudi o upravljanju jamstvenega sklada EFSD, da se zagotovita odgovornost in preglednost.

(16)  Komisija bi morala vsako leto poročati Evropskemu parlamentu in Svetu ter obveščati skupno parlamentarno skupščino AKP-EU o operacijah financiranja in naložbenih operacijah, kritih z jamstvom EFSD, da se zagotovi polna odgovornost do evropskih državljanov ter nadzor in kontrola Evropskega parlamenta. Poročilo bi bilo treba objaviti in tako ustreznim deležnikom, tudi civilni družbi, omogočiti, da izrazijo svoje stališče. Komisija bi morala vsako leto poročati Evropskemu parlamentu in Svetu tudi o upravljanju jamstvenega sklada EFSD, da se zagotovita odgovornost in preglednost.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Da se zagotovita spremljanje in odgovornost za EFSD in načrt za zunanje naložbe, lahko Evropski parlament organizira predstavitve v okviru dialoga o naložbah s Komisijo, visokim predstavnikom, EIB in drugimi upravičenimi finančnimi institucijami ter zasebnim sektorjem in organizacijami civilne družbe.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Da bi se upoštevala pridobljena spoznanja in omogočil nadaljnji razvoj EFSD, bi morala Komisija oceniti delovanje EFSD in uporabo jamstvenega sklada EFSD. Uporabo te uredbe bi bilo treba oceniti neodvisno, da se oceni stopnja skladnosti izvajanja s pravno podlago, pa tudi da se preverita uporaba in izvedljivost Uredbe z vidika doseganja njenih ciljev.

(17)  Da bi se upoštevala pridobljena spoznanja in omogočil nadaljnji razvoj EFSD, bi morali Komisija in zunanji ocenjevalci oceniti delovanje EFSD in uporabo jamstvenega sklada EFSD, ki bi morala biti predmet letnega postopka posvetovanja z ustreznimi deležniki, vključno z organizacijami civilne družbe. Uporabo te uredbe bi bilo treba oceniti neodvisno, da se oceni stopnja skladnosti izvajanja s pravno podlago, pa tudi da se preverita uporaba in izvedljivost Uredbe z vidika doseganja njenih ciljev.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Da se zaščitijo finančni interesi Unije in ugotovi, ali je v zvezi z operacijami financiranja in naložbenimi operacijami iz te Uredbe prišlo do goljufije, korupcije, pranja denarja ali druge nezakonite dejavnosti, ki škodi finančnim interesom Unije, lahko Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF) izvaja preiskave v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta26 , Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9627 in Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/9528 .

(18)  Da se v zvezi z operacijami financiranja in naložbenimi operacijami iz te uredbe preprečijo finančni kriminal, zlasti z odkrivanjem goljufij, korupcije in pranja denarja, ter druge nezakonite dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije, lahko Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF) izvaja preiskave v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta26, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9627 in Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/9528 .

__________________

__________________

26 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

26 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

27 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

27 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

28 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

28 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Da bi primerni partnerji prispevali k mednarodnemu boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in pranju denarja, ne bi smeli podpirati nobenih dejavnosti, ki se izvajajo v nezakonite namene, in ne bi smeli sodelovati v nobenih operacijah financiranja ali naložbenih operacijah, ki se izvajajo prek nosilca v nekooperativni jurisdikciji.

(19)  Da bi primerni partnerji prispevali k mednarodnemu boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam, goljufijam, korupciji in pranju denarja, bi moralo biti vse financiranje prek EFSD popolnoma pregledno. Poleg tega primerni partnerji ne bi smeli podpirati nobenih dejavnosti, ki se izvajajo v nezakonite namene, ali sodelovati v operacijah financiranja ali naložbenih operacijah, ki se izvajajo prek nosilca v nekooperativni jurisdikciji ali davčni oazi. Partnerji prav tako ne bi smeli uporabljati shem za izogibanje davkom ali agresivno davčno načrtovanje.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Da se izpolnijo politične zaveze EU o obnovljivi energiji in podnebnih spremembah, bi bilo treba minimalni delež 20 % sredstev, dodeljenih v okviru EFSD, nameniti operacijam financiranja in naložbenim operacijam, ki so relevantne za ta sektorja –

črtano

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20b)  Tokovi nakazil v države v razvoju so bistveno pomembnejši kot tokovi uradne razvojne pomoči. Zato bi morali biti projekti ali instrumenti, ki omogočajo prenos nakazil in znižujejo njihove stroške, upravičeni do finančnih sredstev iz EFSD.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20c)  Da bi upoštevali politični razvoj in potrebe po ukrepanju Unije v svetu, bi bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) v zvezi s spremembami priloge k tej uredbi, v kateri so navedene regije, upravičene do podpore prek jamstva EFSD. Komisijo bi bilo treba pooblastiti tudi za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU v zvezi s pripravo seznama delov naložb. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ti posveti izvedejo v skladu z načeli iz medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1a . Da bi zagotovili enakopravno sodelovanje pri pripravi delegiranih aktov, bi morala Evropski parlament in Svet vse dokumente prejeti ob istem času kot strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa bi morali imeti možnost, da se sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije o pripravi delegiranih aktov.

 

__________________

 

1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  „dodatnost“ pomeni načelo, ki zagotavlja, da podpora v obliki jamstva EFSD ne sme biti namenjena za nadomestitev podpore države članice, zasebnega financiranja ali drugega finančnega posredovanja Unije ter da je namenjena odpravljanju nedelovanja trga in preprečevanju izrinjanja drugih javnih ali zasebnih naložb.

(5)  „dodatnost“ pomeni načelo, ki zagotavlja, da EFSD prispeva k trajnostnemu razvoju z operacijami, ki obravnavajo nedelovanje trga ali neoptimalne naložbene okoliščine in ki jih brez podpore EFSD ne bi bilo mogoče izvesti ali ne bi prinesle pozitivnih rezultatov. To načelo tudi zahteva, da operacije EFSD pritegnejo nove vire financiranja iz zasebnega sektorja, da njihov namen ni nadomestitev podpore države članice, zasebnega financiranja ali drugega finančnega posredovanja Unije ali mednarodne skupnosti in da ne izrivajo drugih javnih ali zasebnih naložb. Zahteva tudi, da imajo projekti, ki jih podpira EFSD, običajno višji profil tveganja kot portfelj naložb, ki ga podpirajo upravičeni partnerji v okviru svoje običajne naložbene politike pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Namen EFSD kot celovitega finančnega svežnja je, da prek zagotavljanja zmogljivosti financiranja v obliki nepovratnih sredstev, jamstev in drugih finančnih instrumentov podpre naložbe primernih partnerjev in omogoči večji dostop do financiranja, in sicer najprej v afriških partnerskih državah in partnerskih državah iz sosedstva.

1.  Namen EFSD kot celovitega finančnega svežnja je, da spodbuja trajnostni in vključujoči gospodarski in družbeni razvoj ter družbeno-gospodarsko odpornost partnerskih držav s podpiranjem naložb in večjim dostopom do financiranja prek zagotavljanja zmogljivosti financiranja v obliki nepovratnih sredstev, jamstev in drugih finančnih instrumentov za primerne partnerje, in sicer najprej v afriških partnerskih državah in partnerskih državah iz sosedstva, pri tem pa dosega čim večjo dodatnost, zagotavlja inovativne proizvode in privablja sredstva zasebnega sektorja.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  EFSD prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja iz agende 2030 s poudarkom predvsem na trajnostni rasti, ustvarjanju delovnih mest, socialno-gospodarskih sektorjih in podpori mikro, malim in srednjim podjetjem, s čimer odpravlja temeljne vzroke migracij in prispeva k trajnostnemu ponovnemu vključevanju vrnjenih migrantov v njihove države izvora, pri tem pa dosega čim večjo dodatnost, zagotavlja inovativne proizvode in privablja sredstva zasebnega sektorja.

2.  EFSD prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja iz agende 2030, usmerjajo pa ga cilji zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in politika Unije o razvojnem sodelovanju iz člena 208 PDEU ter mednarodno dogovorjena načela razvojne učinkovitosti, tako da prispeva tudi k razvojni in sosedski politiki Unije s posebnim poudarkom na izkoreninjenju revščine, dolgoročni trajnostni in vključujoči rasti, ustvarjanju dostojnih delovnih mest, socialno-ekonomskih sektorjih in podpori mikro-, malim in srednjim podjetjem. Pri tem EFSD med drugim prispeva k odpravljanju posebnih socialno-ekonomskih temeljnih vzrokov migracij in spodbuja trajnostno ponovno vključevanje migrantov v njihovih državah izvora ter krepi odpornost tranzitnih in gostiteljskih skupnosti.

 

EFSD prispeva tudi k izvajanju pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, saj so naložbe osredotočene na sektorje, ki prispevajo k prilagajanju podnebnim spremembam in blažitvi njihovih posledic.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

EFSD v regijah in državah, v katerih deluje, sledi ciljem iz aktov Unije o uvedbi ustreznih instrumentov za zunanje financiranje in zagotavlja skladnost s prednostnimi nalogami iz nacionalnih ali regionalnih programov, kjer so na voljo.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  EFSD sestavljata regionalni naložbeni platformi, ki bosta združevali financiranje iz obstoječih mehanizmov kombiniranja in jamstvo EFSD.

1.  EFSD sestavljata regionalni naložbeni platformi, ki bosta vzpostavljeni na podlagi obstoječih mehanizmov kombiniranja Unije za zunanje delovanje in bosta združevali njihove dejavnosti kombiniranja in jamstvo EFSD.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravljanje EFSD zagotovi Komisija.

2.  Upravljanje EFSD zagotovi Komisija. Komisija pri operativnem upravljanju jamstva EFSD tesno sodeluje z EIB, podpirajo pa jo tudi drugi primerni partnerji. Za ta namen se ustanovi tehnična delovna skupina.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisiji pri upravljanju EFSD pomaga strateški odbor.

Komisiji pri upravljanju EFSD svetuje strateški odbor.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Strateški odbor zagotavlja strateške usmeritve in Komisijo podpira pri določanju splošnih naložbenih ciljev glede uporabe jamstva EFSD. Prispeva tudi k skupni usklajenosti in doslednosti med regionalnima naložbenima platformama in operacijami mandata za zunanja posojila, ki ga upravlja EIB, vključno s pobudo EIB za odpornost.

Strateški odbor zagotavlja strateške usmeritve in Komisijo podpira pri določanju splošnih naložbenih ciljev glede uporabe jamstva EFSD ter pri spremljanju ustrezne in diverzificirane geografske in tematske pokritosti delov naložb s posebnim poudarkom na najmanj razvitih in nestabilnih državah. Skrbi za to, da operacije EFSD podpirajo strateške prednostne naloge zunanjega delovanja Unije in njene razvojne politike ter zlasti vodilna načela in cilje, kot so določeni v členu 21 PEU oziroma členu 208 PDEU.

 

Prispeva tudi k skupni usklajenosti, dopolnjevanju in doslednosti med regionalnima naložbenima platformama, med tremi stebri EIP, med EIP in drugimi prizadevanji Unije na področju migracij in uresničevanju agende 2030, pa tudi z instrumenti Unije za zunanje financiranje in skrbniškimi skladi, operacijami mandata za zunanja posojila, ki ga upravlja EIB, vključno s pobudo EIB za odpornost in skladom za spodbujanje naložb v državah AKP.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Strateški odbor sestavljajo predstavniki Komisije in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), držav članic in EIB. Komisija lahko med člane strateškega odbora povabi tudi druge donatorje, pri čemer upošteva mnenje odbora, če je to primerno. Partnerskim državam in ustreznim regionalnim organizacijam, primernim partnerjem in Evropskemu parlamentu se lahko podeli status opazovalca, če je to primerno. Strateškemu odboru sopredsedujeta Komisija in visoki predstavnik.

2.  Strateški odbor sestavljajo predstavniki Komisije in visokega predstavnika, sodelujočih držav članic in EIB. Komisija lahko med člane strateškega odbora povabi tudi druge donatorje, pri čemer upošteva mnenje odbora, če je to primerno. Evropski parlament ima status opazovalca. Opazovalci, ki jih imenuje Evropski parlament, lahko prispevajo k razpravam, vendar nimajo glasovalne pravice. Partnerskim državam in ustreznim regionalnim organizacijam, primernim partnerjem in drugim deležnikom se lahko podeli status opazovalca, če je to primerno. Strateškemu odboru sopredsedujeta Komisija in visoki predstavnik.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Strateški odbor na prvi seji sprejme poslovnik, ki vsebuje podrobne informacije o številu sej na leto, glasovalnih pravicah svojih članov in poročilih o napredku, ki jih izda Komisija. Zapisniki in dnevni redi sej strateškega odbora se objavijo.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Strateški odbor redno organizira posvetovanje z ustreznimi deležniki o usmeritvah in izvajanju EFSD.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Strateški odbor v fazi izvajanja EFSD čim prej sprejme in objavi smernice, v katerih je podrobno opisano, kako se bo zagotovila skladnost operacij EFSD s cilji in merili za upravičenost iz člena 8.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2d.  Strateški odbor v svojih strateških smernicah upošteva ustrezne resolucije Evropskega parlamenta in sklepe Sveta.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Regionalni operativni odbori

 

1.  Vsaka regionalna naložbena platforma ima operativni odbor.

 

2.  Operativni odbori podpirajo Komisijo pri opredelitvi regionalnih in sektorskih naložbenih ciljev ter regionalnih, sektorskih in tematskih delov naložb ter pripravljajo mnenja o operacijah kombiniranja in uporabi jamstva EFSD. Zlasti zagotovijo smernice o predlogih za prihodnje financiranje, spremljajo in pregledujejo sklope projektov, proučijo s projekti povezane rezultate in spremljajo portfelj odobrenih projektov.

 

3.  Operativnim odborom predseduje Komisija in so sestavljeni iz predstavnikov Komisije, visokega predstavnika in držav članic kot članov z glasovalno pravico ter, če je to ustrezno, primernih partnerjev kot opazovalcev. Evropskemu parlamentu se podeli status opazovalca.

 

4.  Komisija in visoki predstavnik zagotovita intenzivno sodelovanje delegacij Evropske unije in primernih partnerjev pri pripravi dela operativnih odborov.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Unija zagotovi nepreklicno in brezpogojno jamstvo na prvi poziv primernim partnerjem za operacije financiranja in naložbene operacije, ki jih zajema ta uredba, in sicer najprej v afriških partnerskih državah in partnerskih državah iz sosedstva.

1.  Po skrbni proučitvi izvedljivosti projekta Unija zagotovi nepreklicno in brezpogojno jamstvo na prvi poziv primernim partnerjem za operacije financiranja in naložbene operacije, ki jih zajema ta uredba, in sicer najprej v afriških partnerskih državah in partnerskih državah iz sosedstva.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Z jamstvom EFSD se podpirajo operacije financiranja in naložbene operacije v partnerskih državah v regijah, navedenih v Prilogi. Komisija je v skladu s členom 20a pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, ki spreminjajo Prilogo, v kateri so navedene regije, upravičene do podpore jamstva EFSD.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Najdaljše obdobje, v katerem lahko primerni partnerji sklepajo sporazume s finančnimi posredniki ali končnimi upravičenci, je štiri leta po sklenitvi zadevnega sporazuma o jamstvu.

3.  Najdaljše obdobje, v katerem lahko primerni partnerji sklepajo sporazume s partnerji iz zasebnega sektorja, ki zagotavljajo sofinanciranje, finančnimi posredniki ali končnimi upravičenci, je štiri leta po sklenitvi zadevnega sporazuma o jamstvu.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da bi bile operacije financiranja in naložbene operacije upravičene do podpore jamstva EFSD, morajo biti dosledne in usklajene s politikami Unije, zlasti z razvojno in sosedsko politiko Unije, strategijami in politikami partnerskih držav, ter si prizadevati za podporo naslednjih splošnih ciljev:

1.  Da bi bile operacije financiranja in naložbene operacije upravičene do podpore jamstva EFSD, morajo biti skladne z namenom EFSD, kot je določen v členu 3. Te operacije morajo biti dosledne in usklajene s politikami Unije, zlasti z razvojno in sosedsko politiko Unije, ter strategijami in politikami partnerskih držav. Pri teh operacijah se upoštevata druga podpora EU in mednarodna podpora, da se zagotovi dopolnjevanje z drugimi pobudami in podpre naslednje splošne cilje:

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prispevek h gospodarskemu in socialnemu razvoju, s posebnim poudarkom na trajnosti in ustvarjanju delovnih mest (zlasti za mlade in ženske), ter tako odpravljati temeljne vzroke migracij in prispevati k trajnostnemu ponovnemu vključevanju vrnjenih migrantov v njihove države izvora;

(a)  prispevek h gospodarskemu in socialnemu razvoju ter uresničevanju agende 2030, s posebnim poudarkom na izkoreninjenju revščine, trajnosti, spodbujanju dostojnih delovnih mest, gospodarskih priložnosti, veščin in podjetništva ter zlasti enakosti spolov in krepitve vloge žensk in mladih, ter tako odpravljati posebne temeljne vzroke migracij, povečevati odpornost in prispevati k trajnostnemu ponovnemu vključevanju migrantov, vrnjenih v njihove države izvora, z ustreznim upoštevanjem krepitve načela pravne države, dobrega upravljanja in človekovih pravic;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  krepitev socialno-gospodarskih sektorjev, zlasti infrastrukture, vključno s trajnostno energijo, vodo, prometom, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, okoljem, trajnostno rabo naravnih virov in modro rastjo, socialno infrastrukturo, človeškim kapitalom, da se izboljša socialno-gospodarsko okolje;

(b)  krepitev socialno-gospodarskih sektorjev, zlasti infrastrukture, vključno s trajnostno energijo iz obnovljivih virov, vodo in ravnanjem z odpadki, prometom, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, kot tudi z okoljem, trajnostno rabo naravnih virov, trajnostnim kmetijstvom in modro rastjo, socialno infrastrukturo, človeškim kapitalom, da se izboljša socialno-gospodarsko okolje;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagotovitev financiranja za mikro, mala in srednja podjetja s posebnim poudarkom na razvoju zasebnega sektorja;

(c)  zagotovitev financiranja in podpore za razvoj zasebnega in zadružnega sektorja, s posebnim poudarkom na lokalnih podjetjih ter mikro, malih in srednjih podjetjih, zlasti v najmanj razvitih državah in nestabilnih državah, pri čemer je treba obravnavati nedelovanje trga in omejevati izkrivljanje trga ter spodbujati sodelovanje evropskih podjetij;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  zagotovitev finančnih instrumentov za odpravo ozkih grl za zasebne naložbe, vključno z jamstvi za prvo izgubo za portfeljska jamstva za projekte zasebnega sektorja, kot so jamstva za posojila za mala in srednja podjetja ter jamstva za posebna tveganja za infrastrukturne projekte in drug tvegani kapital;

(d)  odprava ozkih grl za zasebne naložbe z zagotovitvijo finančnih instrumentov, vključno z jamstvi za prvo izgubo za portfeljska jamstva za projekte zasebnega sektorja, kot so jamstva za posojila za mala in srednja podjetja ter jamstva za posebna tveganja za infrastrukturne projekte in drug tvegani kapital; zagotovljeni finančni instrumenti so lahko izraženi v domači valuti ustrezne partnerske države;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  čim večji učinek vzvoda zasebnega sektorja z odpravo ozkih grl za naložbe.

(e)  čim večji učinek vzvoda zasebnega sektorja, s posebnim poudarkom na mikro, malih in srednjih podjetjih, z odpravo ozkih grl za naložbe.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 8 - odstavek 1 - točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  prispevek k podnebnim ukrepom, varstvu okolja in okoljskemu upravljanju ter s tem ustvarjanje dodatnih podnebnih koristi z dodelitvijo vsaj 35 % finančnih sredstev za naložbe z elementi, ki prispevajo k podnebnim ukrepom, energiji iz obnovljivih virov in učinkoviti rabi virov.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Jamstvo EFSD podpira operacije financiranja in naložbene operacije, ki imajo zlasti naslednje značilnosti:

2.  Jamstvo EFSD podpira operacije financiranja in naložbene operacije, ki odpravljajo nedelovanje trga ali neoptimalne naložbene okoliščine in ki:

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotavljajo dodatnost,

(a)  zagotavljajo dodatnost, kot je opredeljena v členu 2;

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  zagotavljajo dopolnjevanje z drugimi pobudami, pri čemer je treba poskrbeti, da se operacije EFSD jasno razlikujejo od drugih, zlasti od operacij mandata za zunanja posojila, ki ga upravlja EIB;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  so ekonomsko in finančno izvedljive, tudi ob upoštevanju možne podpore zasebnih in javnih partnerjev v projektu ter njihovega sofinanciranja;

(c)  so ekonomsko in finančno izvedljive, ob ustreznem upoštevanju možne podpore zasebnih in javnih partnerjev v projektu ter njihovega sofinanciranja, pri čemer se upoštevajo posebnosti poslovnega okolja in zmogljivosti držav, v katerih so razmere nestabilne ali so prizadete zaradi konfliktov, najmanj razvitih držav in močno zadolženih revnih držav, za katere se lahko postavijo ugodnejši pogoji;

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  zagotavljajo čim večjo mobilizacijo kapitala zasebnega sektorja.

(e)  kjer je mogoče, zagotavljajo čim večjo mobilizacijo kapitala zasebnega sektorja;

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  spoštujejo načela učinkovitosti razvoja, določena v partnerstvu za učinkovito razvojno sodelovanje iz Busana in potrjena decembra 2016 v Nairobiju, vključno z lastništvom, prilagajanjem, usmerjenostjo na rezultate, preglednostjo in vzajemno odgovornostjo pa tudi ciljem nevezane pomoči; ter

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  izpolnjujejo merila za uradno razvojno pomoč, ki jih je določil odbor za razvojno pomoč pri OECD, ob upoštevanju posebnosti pri razvoju zasebnega sektorja;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ec)  se izvajajo ob popolnem spoštovanju mednarodno dogovorjenih smernic, načel in konvencij, ki vključujejo načela ZN za odgovorne naložbe, vodilna načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah, smernice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za mednarodna podjetja, načela Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) za odgovorne naložbe v kmetijstvo in prehranske sisteme, konvencije Mednarodne organizacije dela ter mednarodno pravo o človekovih pravicah;

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Jamstvo EFSD se ne uporablja za nadomestitev odgovornosti vlade za nudenje osnovnih storitev.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija lahko za vsak primer posebej omogoči skupno financiranje iz različnih instrumentov Unije.

3.  Komisija lahko za vsak primer posebej omogoči skupno financiranje iz različnih instrumentov Unije, in sicer v obsegu, ki je potreben za uspeh naložbenega projekta, ki ga podpira EFSD, in če to ne vodi k zmanjšanju financiranja za druge razvojne cilje.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija lahko določi, da so deli naložb za posamezne regije ali partnerske države ali za oboje, za posamezne sektorje, za posamezne projekte ali kategorije končnih upravičencev ali za oboje, ki se financirajo z instrumenti iz člena 9, iz jamstva EFSD kriti do določenega zneska. Vsi zahtevki za finančno podporo v okviru delov naložb se predložijo Komisiji.

4.  Komisija je pooblaščena, da po posvetovanju s strateškim odborom sprejme delegirane akte v skladu s členom 20a, ki dopolnjujejo to uredbo, s pripravo seznama delov naložb. Deli naložb se določijo za posamezne regije ali partnerske države ali za oboje, za posamezne sektorje, za posamezne projekte ali kategorije končnih upravičencev ali za oboje, ki se financirajo z instrumenti iz člena 9, iz jamstva EFSD kriti do določenega zneska.

 

Izbira delov naložb se ustrezno utemelji z analizo nedelovanja trga ali neoptimalnih naložbenih okoliščin. Tako analizo izvede Komisija v sodelovanju s potencialnimi primernimi partnerji in deležniki.

 

V okviru ustreznih regionalnih naložbenih platform se znaten delež jamstva EFSD dodeli nestabilnim državam in državam, ki so jih prizadeli konflikti, neobalnim državam in najmanj razvitim državam.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija pripravi in objavi preglednico kazalnikov, ki odražajo merila za upravičenost iz tega člena in se uporabljajo za zagotovitev neodvisne in pregledne ocene morebitnih in dejanskih operacij, podprtih z jamstvom EFSD. Komisija objavi rezultate svojih ocen.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  posojila;

(a)  posojila, vključno s posojili v lokalni valuti;

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  subjekti zasebnega prava države članice, ki zagotavljajo ustrezna finančna jamstva, z odstopanjem od člena 58(1)(c)(vii) Uredbe (EU) št. 966/2012;

(e)  subjekti zasebnega prava države članice, ki zagotavljajo ustrezna finančna jamstva, z odstopanjem od člena 58(1)(c)(vii) Uredbe (EU) št. 966/2012, in ki razkrijejo, katere dejavnike dodatnega financiranja (okoljski in socialni dejavniki ter dejavniki upravljanja), kot so podnebne spremembe, pomanjkanje virov, neusklajeni prejemki vodstvenih delavcev ali korupcija, štejejo za del svoje odgovornosti skrbnika.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija zagotovi enake konkurenčne pogoje za primerne partnerje in spodbuja sodelovanje med njimi. V vseh fazah izvajanja EFSD zagotavlja, da ne prihaja do navzkrižja interesov. Da bi zagotovili dopolnjevanje, primerni partnerji predložijo vse ustrezne informacije o svojih operacijah, ki niso povezane z EFSD.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Primerni partnerji so lahko pozvani k izmenjavi mnenj v Evropskem parlamentu v zvezi z operacijami financiranja in naložbenimi operacijami, ki jih zajema ta uredba.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Področje uporabe in pogoji sporazumov o jamstvu EFSD

Področje uporabe in pogoji jamstva EFSD

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko prispevajo v jamstveni sklad EFSD v obliki jamstev ali denarja. Če to odobri Komisija, lahko v sklad prispevajo drugi donatorji v obliki denarja.

Države članice in države Efte lahko prispevajo v jamstveni sklad EFSD v obliki jamstev ali denarja. Če to odobri Komisija, lahko v sklad prispevajo drugi donatorji v obliki denarja.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija obvesti Evropski parlament in Svet o potrjenih prispevkih.

Komisija nemudoma obvesti Evropski parlament in Svet o potrjenih prispevkih.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na zahtevo držav članic se lahko njihovi prispevki namenijo za zagon projektov v posameznih regijah, državah, sektorjih ali delih naložb.

Na zahtevo držav članic in na podlagi odobritve s strani strateškega odbora se lahko njihovi prispevki namenijo za zagon projektov v posameznih regijah ali obstoječih delih naložb.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Najmanj [400 000 000 EUR] kritja jamstva EFSD se dodeli za naložbe v partnerskih državah, upravičenih do financiranja iz 11. ERS v celotnem obdobju izvajanja jamstva EFSD.

5.  Najmanj [400 000 000 EUR] kritja jamstva EFSD se v skladu s cilji Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja dodeli za naložbe v partnerskih državah, upravičene do financiranja iz 11. ERS v celotnem obdobju izvajanja jamstva EFSD.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Najmanj 100 000 000 EUR kritja jamstva EFSD se v skladu z Uredbo (EU) št. 232/2014 dodeli za naložbe v partnerskih državah v vzhodnem in južnem sosedstvu.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Sporazumi o jamstvu so javno objavljeni z omejenimi izjemami.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  cilji in namenom te uredbe, oceno potreb in navedbo pričakovanih rezultatov, ob upoštevanju spodbujanja družbene odgovornosti gospodarskih družb, vključno zlasti s spoštovanjem vseh mednarodno dogovorjenih smernic, načel in pravnih instrumentov, zlasti tistih, ki so navedeni v členu 8(2)(ec).

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  nadomestilom za jamstvo;

(b)  nadomestilom za jamstvo, ki odraža stopnjo tveganja; omogoči se delno subvencioniranje nadomestila, da se v ustrezno utemeljenih primerih določijo ugodnejši pogoji, zlasti v državah iz točke (c) člena 8(2);

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  zanesljivim, varnim in dostopnim pritožbenim postopkom za posameznike, delavce, skupnosti in organizacije civilne družbe, na katere bi lahko negativno vplivale operacije primernih partnerjev ali naložbe, ki jih podpira EFSD.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  znesek lastnih sredstev, ki jih je partner pripravljen uporabiti za del naložbe.

(c)  znesek lastnih sredstev in sofinanciranje zasebnega sektorja, ki jih je partner pripravljen uporabiti za del naložbe.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  morebitnih prispevkov držav članic in drugih donatorjev;

(b)  morebitnih prispevkov držav članic, držav Efte in drugih donatorjev;

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  morebitni presežek se vplača v splošni proračun Unije;

(a)  brez poseganja v odstavek 8 tega člena morebitni presežek pomeni notranji namenski prejemek v skladu s členom 21(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 v korist instrumentov za razvojno sodelovanje in sosedskih instrumentov Unije;

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Če se stanje sredstev v jamstvenem skladu EFSD od 1. januarja 2021 dalje zaradi unovčitev jamstva EFSD zniža pod 50 % stopnje oblikovanja rezervacij iz odstavka 5, Komisija predloži poročilo o morebitnih izrednih ukrepih, ki so potrebni za obnovitev jamstvenega sklada EFSD.

7.  Če se stanje sredstev v jamstvenem skladu EFSD od 1. januarja 2021 dalje zaradi unovčitev jamstva EFSD zniža pod 50 % stopnje oblikovanja rezervacij iz odstavka 5, Komisija predloži poročilo o:

 

(a)   vzroku primanjkljaja, skupaj s podrobno obrazložitvijo; ter

 

(b)   če se to zdi potrebno, kakršnih koli morebitnih izrednih ukrepih, ki so potrebni za obnovitev jamstvenega sklada EFSD.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Po unovčitvi jamstva EFSD se vplačila v jamstveni sklad EFSD, določena v točkah (c), (d) in (e) odstavka 2, ki presegajo sredstva, potrebna, da se doseže stopnja oblikovanja rezervacij na ravni iz odstavka 5, uporabijo znotraj omejitev začetnega naložbenega obdobja iz člena 7(2) za obnovitev jamstva EFSD do njegovega začetnega zneska.

8.  Po unovčitvi jamstva EFSD se vplačila v jamstveni sklad EFSD, določena v točkah (c), (d) in (e) odstavka 2, ki presegajo sredstva, potrebna, da se doseže stopnja oblikovanja rezervacij na ravni iz odstavka 5, ali morebitni presežek iz točke (a) odstavka 6 tega člena najprej uporabijo znotraj omejitev najdaljšega obdobja iz člena 7(3) za obnovitev jamstva EFSD do njegovega začetnega zneska.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Komisija predloži letno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o operacijah financiranja in naložbenih operacijah, ki jih krije jamstvo EFSD. To poročilo se objavi. Vključuje naslednje elemente:

1.   Komisija predloži letno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o operacijah financiranja in naložbenih operacijah, ki jih krije jamstvo EFSD. To poročilo se objavi. Vključuje naslednje elemente:

(a)   oceno operacij financiranja in naložbenih operacij, ki jih krije jamstvo EFSD, na ravni operacije, sektorja, države in regije ter njihove skladnosti s to uredbo;

(a)   oceno operacij financiranja in naložbenih operacij, ki jih krije jamstvo EFSD, na ravni operacije, sektorja, države in regije ter njihove skladnosti s to uredbo;

(b)   oceno dodane vrednosti, mobilizacije sredstev zasebnega sektorja, pričakovane in dejanske realizacije ter rezultatov in učinka vseh operacij financiranja in naložbenih operacij, ki jih krije jamstvo EFSD, skupaj, vključno z učinkom na ustvarjanje delovnih mest;

(b)   oceno na podlagi preglednice kazalnikov iz člena 8(4a) dodatnosti in dodane vrednosti, mobilizacije sredstev zasebnega sektorja, pričakovane in dejanske realizacije ter rezultatov in učinka vseh operacij financiranja in naložbenih operacij, ki jih krije jamstvo EFSD, skupaj, vključno z učinkom na ustvarjanje dostojnih delovnih mest, izkoreninjenjem revščine in načinom odpravljanja temeljnih vzrokov migracij tudi s po spolu razčlenjenimi podatki, kjer je mogoče;

 

(ba)   oceno, v kakšnem obsegu operacije, ki jih zajema ta uredba, prispevajo k izpolnjevanju splošnih ciljev iz člena 8(1), zlasti splošni prispevek k ciljem trajnostnega razvoja iz Agende 2030 in delež porabe za boj proti podnebnim spremembam in za izvajanje pariškega sporazuma;

(c)   oceno skladnosti z zahtevami o uporabi jamstva EFSD in s ključnimi kazalniki uspešnosti, določenimi za vsak predloženi predlog;

(c)   oceno skladnosti z zahtevami o uporabi jamstva EFSD in s ključnimi kazalniki uspešnosti, določenimi za vsak predloženi predlog;

(d)   oceno učinka finančnega vzvoda, ki so ga dosegle operacije, ki jih krije jamstvo EFSD;

(d)   oceno učinka finančnega vzvoda, ki so ga dosegle operacije, ki jih krije jamstvo EFSD;

(e)   informacijo o finančnem znesku, prenesenem upravičencem, in oceno vseh operacij financiranja in naložbenih operacij vsakega partnerja skupaj;

(e)   informacijo o finančnem znesku, prenesenem upravičencem, in oceno vseh operacij financiranja in naložbenih operacij vsakega partnerja skupaj;

(f)   oceno dodane vrednosti operacij financiranja in naložbenih operacij primernih partnerjev ter skupnih tveganj, povezanih z njimi;

(f)   oceno dodatnosti in dodane vrednosti operacij financiranja in naložbenih operacij primernih partnerjev ter skupnih tveganj, povezanih z njimi;

(g)   podrobne informacije o unovčitvah jamstva EFSD, izgubah, donosih, izterjanih zneskih in vseh ostalih prejetih plačilih;

(g)   podrobne informacije o unovčitvah jamstva EFSD, izgubah, donosih, izterjanih zneskih in vseh ostalih prejetih plačilih;

(h)   finančna poročila o operacijah financiranja in naložbenih operacijah primernih partnerjev, ki jih zajema ta uredba, revidirana s strani neodvisnega zunanjega revizorja.

(h)   finančna poročila o operacijah financiranja in naložbenih operacijah primernih partnerjev, ki jih zajema ta uredba, revidirana s strani neodvisnega zunanjega revizorja;

 

(ha)   oceno ukrepov, razvitih v okviru drugega in tretjega stebra načrta za zunanje naložbe, ter sinergij med njimi in operacijami, ki jih zajema jamstvo EFSD, zlasti ob upoštevanju napredka, doseženega na področjih boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter nezakonitim finančnim tokovom, dobrega upravljanja, vključevanja lokalnih finančnih trgov, spodbujanja podjetništva in lokalnega podjetniškega okolja, spoštovanja človekovih pravic in načela pravne države, pa tudi politik, ki upoštevajo vidik spola;

 

(hb)   oceno skladnosti operacij EFSD z mednarodno dogovorjenimi načeli razvojne učinkovitosti.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija do 31. decembra 2020 oceni delovanje EFSD. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni, ki vsebuje neodvisno oceno o uporabi te uredbe. Komisija to poročilo predloži nemudoma v primeru, da odobrene operacije financiranja in naložbene operacije v celoti porabijo znesek razpoložljivega jamstva EFSD pred 30. junijem 2020.

1. Komisija do 31. decembra 2019 oceni delovanje EFSD, njegovo upravljanje ter njegov dejanski prispevek k namenu in ciljem te uredbe. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni, ki vsebuje zunanjo neodvisno oceno o uporabi te uredbe, ter poročilu priloži utemeljen predlog z namenom spremembe te uredbe, kakor je ustrezno, zlasti za razširitev začetnega naložbenega obdobja iz člena 7(2). Temu poročilu o oceni se priloži mnenje Računskega sodišča.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija do 31. decembra 2020 in nato vsaka tri leta oceni uporabo jamstvenega sklada EFSD. Komisija poročilo o oceni predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. Temu poročilu o oceni se priloži mnenje Računskega sodišča.

2.  Komisija do 31. decembra 2019 in nato vsaka tri leta oceni uporabo in delovanje jamstvenega sklada EFSD. Komisija poročilo o oceni predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. Temu poročilu o oceni se priloži mnenje Računskega sodišča o upravljanju jamstvenega sklada EFSD ter učinkovitosti in dodatnosti operacij EFSD. Če se zdi, da so potrebne prilagoditve jamstvenega sklada EFSD, ali če se jamstveni sklad EFSD podaljša po letu 2020, poročilo o oceni spremlja zakonodajni predlog za ustrezno spremembo te uredbe.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 17

Člen 17

Preglednost in javno razkritje informacij

Preglednost, sporočanje in javno razkritje informacij

Primerni partnerji v skladu s svojo politiko glede preglednosti in splošnimi načeli Unije glede dostopa do dokumentov in informacij na svojem spletnem mestu objavijo informacije o vseh operacijah financiranja in naložbenih operacijah, ki jih krije jamstvo EFSD v skladu s to uredbo, zlasti o tem, kako te operacije prispevajo k izpolnjevanju zahtev iz te uredbe.

1.   Primerni partnerji v skladu s svojo politiko glede preglednosti in pravili Unije glede dostopa do dokumentov in informacij ter varstva podatkov na svojem spletnem mestu proaktivno in sistematično objavljajo informacije o vseh operacijah financiranja in naložbenih operacijah, ki jih krije jamstvo EFSD v skladu s to uredbo, zlasti o tem, kako te operacije prispevajo k ciljem in zahtevam iz te uredbe. Če je to mogoče, se take informacije razčlenijo na ravni projekta. Tovrstne informacije vedno upoštevajo varstvo zaupnosti in poslovno občutljivih informacij.

 

2.   Komisija na svojem spletnem portalu objavi informacije o operacijah financiranja in naložbenih operacijah ter ključne elemente vseh sporazumov o jamstvu, vključno z informacijami o pravni identiteti partnerjev, pričakovanih koristih in pritožbenih postopkih v skladu s točko (ea) člena 12(3).

 

3.   Primerni partnerji seznanijo javnost s podporo Unije v vseh informacijah, ki jih objavijo o operacijah financiranja in naložbenih operacijah, ki jih krije jamstvo EFSD v skladu s to uredbo.

 

4.   Delegacije Evropske unije v svoja obvestila za civilno družbo in javnost vključijo informacije o finančnih priložnostih, ki jih nudi EFSD.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 17a

 

Pritožbeni mehanizem in mehanizem odškodnine

 

Komisija vzpostavi centraliziran pritožbeni mehanizem Unije za vse projekte, ki jih podpira EFSD. Deležniki, na katere vplivajo operacije EFSD, in deležniki, ki niso zadovoljni z načinom obravnavanja svojih pritožb v okviru pritožbenega mehanizma partnerjev EFSD, se lahko obrnejo neposredno na pritožbeni mehanizem Unije.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Zunanjo revizijo dejavnosti, ki se izvajajo v skladu s to uredbo, izvaja Računsko sodišče v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU).

1.  Zunanjo revizijo dejavnosti, ki se izvajajo v skladu s to uredbo, izvaja Računsko sodišče v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU), zato se za dejavnosti uporablja postopek razrešnice v skladu s členom 319 PDEU.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene odstavka 1 tega člena ima Računsko sodišče na lastno zahtevo in v skladu s členom 287(3) PDEU dostop do vseh dokumentov in informacij, ki jih potrebuje za izvedbo svoje naloge.

2.  Za namene odstavka 1 tega člena ima Računsko sodišče na lastno zahtevo in v skladu s členom 287(3) PDEU dostop do vseh dokumentov in informacij, ki jih potrebuje za izvedbo svojih revizijskih nalog.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Do 30. junija 2020 in nato vsaka tri leta Računsko sodišče objavi posebno poročilo o uporabi jamstvenega sklada EFSD ter o učinkovitosti in uspešnosti EFSD.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija ali primerni partnerji nemudoma obvestijo Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF) ter mu zagotovijo potrebne informacije, če v kateri koli fazi priprave, izvedbe ali zaključka operacij financiranja in naložbenih operacij, ki jih zajema ta uredba, utemeljeno sumijo, da je prišlo do goljufije, korupcije, pranja denarja ali katere koli druge nezakonite dejavnosti, ki bi lahko škodila finančnim interesom Unije.

1.  Če Komisija ali primerni partnerji v kateri koli fazi priprave, izvedbe ali zaključka operacij financiranja in naložbenih operacij, ki jih zajema ta uredba, utemeljeno sumijo, da je prišlo do goljufije, korupcije, poneverbe, pranja denarja ali katere koli druge nezakonite dejavnosti, ki bi lahko škodila finančnim interesom Unije, o tem nemudoma obvestijo Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF) ter mu zagotovijo potrebne informacije, da bo lahko izvedel celovito in temeljito preiskavo.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

OLAF lahko opravi preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, v skladu z določbami in postopki iz Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 in Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95, da se zaščitijo finančni interesi Unije in da ugotovi, ali je v zvezi z operacijami financiranja in naložbenimi operacijami, ki jih zajema ta uredba, prišlo do goljufije, korupcije, pranja denarja ali druge nezakonite dejavnosti, ki škodi finančnim interesom Unije. OLAF lahko pristojnim organom zadevnih držav članic posreduje kakršne koli informacije, ki jih je pridobil med preiskavami.

OLAF lahko opravi preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, v skladu z določbami in postopki iz Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 in Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95, da se zaščitijo finančni interesi Unije in da ugotovi, ali je v zvezi z operacijami financiranja in naložbenimi operacijami, ki jih zajema ta uredba, prišlo do goljufije, korupcije, poneverbe, pranja denarja, financiranja terorizma, davčnih goljufij in utaje davka ali druge nezakonite dejavnosti, ki škodi finančnim interesom Unije. OLAF lahko pristojnim organom zadevnih držav članic posreduje kakršne koli informacije, ki jih je pridobil med preiskavami.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se takšne nezakonite dejavnosti dokažejo, primerni partnerji poskušajo zagotoviti izterjavo v zvezi s svojimi operacijami financiranja in naložbenimi operacijami, ki jih zajema ta uredba in ki so povezane s takšnimi dejavnostmi.

Kadar se takšne nezakonite dejavnosti dokažejo, primerni partnerji poskušajo zagotoviti izterjavo v zvezi s svojimi operacijami financiranja in naložbenimi operacijami, ki jih zajema ta uredba in ki so povezane s takšnimi dejavnostmi, in tudi zagotovijo zadevnim organom vse informacije, ki jih potrebujejo za preiskavo in morebitni kazenski pregon.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Primerni partnerji pri svojih operacijah financiranja in naložbenih operacijah ne podpirajo nobenih dejavnosti, ki se izvajajo v nezakonite namene, vključno s pranjem denarja, financiranjem terorizma, organiziranim kriminalom, davčnimi goljufijami in davčnimi utajami, korupcijo in goljufijami, ki škodijo finančnim interesom Unije. Primerni partnerji ne sodelujejo v nobenih operacijah financiranja ali naložbenih operacijah, ki se izvajajo prek nosilca v nekooperativni jurisdikciji, v skladu s svojo politiko glede šibko reguliranih ali nekooperativnih jurisdikcij, ki temelji na politikah Unije, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ali Projektne skupine za finančno ukrepanje.

1.  Primerni partnerji pri svojih operacijah financiranja in naložbenih operacijah ne podpirajo nobenih dejavnosti, ki se izvajajo v nezakonite namene, med drugim vključno s pranjem denarja, financiranjem terorizma, organiziranim kriminalom, davčnimi goljufijami in davčnimi utajami, korupcijo, goljufijami oziroma drugimi dejavnostmi, ki škodijo finančnim interesom Unije. Primerni partnerji zlasti ne sodelujejo v nobenih operacijah financiranja ali naložbenih operacijah, ki se izvajajo prek nosilca v jurisdikciji, ki ne sodeluje z Unijo na področju uporabe mednarodno dogovorjenih davčnih standardov glede preglednosti in izmenjave podatkov, niti ne vzdržujejo poslovnih odnosov s subjekti s sedežem v taki jurisdikciji. Primerni partnerji pri svojih operacijah financiranja in naložbenih operacijah, ki jih zajema ta uredba, ne uporabljajo struktur za izogibanje davkom in v njih ne sodelujejo, predvsem v sistemih agresivnega davčnega načrtovanja ali dejavnostih, ki niso v skladu z načeli dobrega davčnega upravljanja v Uniji, kot je določeno v zakonodaji Unije, tudi v priporočilih in sporočilih Komisije. Primerni partnerji pri sklepanju dogovorov s finančnimi posredniki prenesejo zahteve iz tega odstavka v ustrezne pogodbe in zahtevajo poročanje po državah o njihovem spoštovanju.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Primerni partnerji pri svojih operacijah financiranja in naložbenih operacijah uporabljajo načela in standarde, določene v pravu Unije o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, in zlasti Uredbi (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta35 in Direktivi (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta36 . Primerni partnerji zagotovijo, da tako za neposredno financiranje kot financiranje prek posrednikov na podlagi te uredbe velja obveznost razkritja informacij o dejanskem lastništvu v skladu z Direktivo (EU) 2015/849.

2.  Primerni partnerji pri svojih operacijah financiranja in naložbenih operacijah uporabljajo načela in standarde, določene v pravu Unije o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, in zlasti Uredbi (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta35 in Direktivi (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta36. Primerni partnerji zagotovijo, da tako za neposredno financiranje kot financiranje prek posrednikov na podlagi te uredbe velja obveznost razkritja informacij o dejanskem lastništvu v skladu z Direktivo (EU) 2015/849 (direktiva EU o preprečevanju pranja denarja) ter objavijo podatke poročanja po državah v skladu s členom 89(1) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

__________________

__________________

35 Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 (UL L 141, 5.6.2015, str. 1).

35 Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 (UL L 141, 5.6.2015, str. 1).

36 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

36 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 20a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6 in 8 se Komisiji podeli od datuma začetka veljavnosti te uredbe do 31. decembra 2020.

 

3.  Pooblastilo iz členov 6 in 8 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 6 in 8, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Priloga (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

PRILOGA

 

Regije, upravičene do podpore jamstva EFSD:

 

  Afrika, kar pomeni afriške države, ki so podpisnice Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja;

 

  partnerske države iz sosedstva, kot so navedene v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 232/2014 Evropskega parlamenta in Sveta.


OBRAZLOŽITEV

Komisija je 14. septembra 2016 vložila predlog za vzpostavitev novega evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD), namenjenega mobilizaciji do 44 milijard EUR naložb, in sicer najprej v Afriki ter vzhodnem in južnem sosedstvu EU, z začetnimi sredstvi iz proračuna Unije in Evropskega razvojnega sklada (ERS). Cilj te pobude, ki izhaja iz naložbenega načrta za Evropo, ki se je začel izvajati leta 2015, je združitev dveh elementov v en okvir EFSD, in sicer:

·novega jamstvenega sklada EFSD s sredstvi v višini 1,5 milijarde EUR, katerih 50 % se zagotovi iz proračuna Unije (350 milijonov EUR) in ERS (400 milijonov EUR);

·obstoječih mehanizmov kombiniranja za Afriko in sosedstvo (tj. v okviru katerih se nepovratna sredstva Unije kombinirajo s posojili ali drugimi produkti finančnih institucij), ocenjenih na 2,6 milijarde EUR.

EFSD bi sestavljali regionalni naložbeni platformi, ki združujeta financiranje iz jamstva EFSD in mehanizmov kombiniranja. Upravljala bi ga Komisija, izvajal pa bi se v partnerstvu s finančnimi institucijami, kot so EIB, EBRD ter mednarodne, regionalne in nacionalne razvojne banke.

EFSD je prvi steber načrta za zunanje naložbe, v okviru katerega namerava Komisija okrepiti tehnično pomoč v partnerskih državah (steber 2) ter si prizadevati za izboljšanje naložbenega okolja in splošnega političnega okolja v teh državah (steber 3). Načrt za zunanje naložbe je v središču več pobud/politik:

·ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030, akcijske agende iz Adis Abebe in Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, odobrenega v drugi polovici leta 2015;

·globalne strategije EU za zunanjo in varnostno politiko, predstavljene junija 2016, in revizije Evropskega soglasja o razvoju leta 2017;

·obstoječe evropske razvojne in sosedske politike;

·partnerskega okvira s tretjimi državami v okviru evropske agende o migracijah, ki se je prav tako začel izvajati junija 2016.

Glavna predpostavka je, da se lahko s podpiranjem naložb in vključevanjem zasebnega sektorja z inovativnim financiranjem spodbudijo ustvarjanje delovnih mest, rast in stabilnost v državah v razvoju ter tako odpravijo temeljni vzroki migracij. Komisija lahko v okviru načrta za zunanje naložbe predlaga tudi podaljšanje mandata za zunanja posojila EIB.

Poročevalci na splošno pozdravljajo predlog Komisije in pozivajo odbore za zunanje zadeve, razvoj in proračun, naj izkoristijo priložnost, ki jo ponuja ta zakonodajni postopek, za izboljšanje zasnove in ciljev EFSD, da bi bil ta uspešen.

Predlagajo zlasti, da se obravnavajo naslednja vprašanja:

·cilji EFSD v zvezi z uveljavljenimi načeli razvojne in zunanje politike EU ter aktualnim izzivom, povezanim z migracijami;

·strukture vodenja in upravljanja EFSD, zlasti mandatov strateškega odbora in operativnih odborov ter vloge Evropske komisije;

·opredelitev delov naložb in kazalnikov;

·skladnost z drugimi stebri načrta za zunanje naložbe, z drugimi instrumenti in pobudami Unije ter zunanjimi dejavnostmi EIB;

·dodatnost operacij financiranja in naložbenih operacij EFSD, ki vključujejo veliko tveganje;

·dodatni razvojni učinek, zlasti za manj razvite države;

·določbe o odgovornosti, poročanju in preglednosti ter davčnih zadevah;

·postopek za opredelitev geografskega območja EFSD;

·vloga Evropskega parlamenta.


MNENJE Odbora za proračunski nadzor (12.4.2017)

za Odbor za zunanje zadeve, Odbor za razvoj in Odbor za proračun

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitvi jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Pripravljavec mnenja: Indrek Tarand

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za zunanje zadeve, Odbor za razvoj in Odbor za proračun kot pristojne odbore, da upoštevajo naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Za podporo naložb je potreben ambiciozen načrt Unije za zunanje naložbe, in sicer najprej v Afriki in sosedstvu Unije, kot sredstvo za spodbujanje ciljev trajnostnega razvoja iz agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: agenda 2030) ter zavez iz nedavno prenovljene evropske sosedske politike, s čimer se odpravljajo temeljni vzroki migracij. Prav tako bi moral prispevati k izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21).

(1)  Za podporo naložb je potreben ambiciozen načrt Unije za zunanje naložbe, in sicer najprej v Afriki in sosedstvu Unije, kot sredstvo za spodbujanje ciljev trajnostnega razvoja iz agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: agenda 2030) ter zavez iz nedavno prenovljene evropske sosedske politike, s čimer se odpravlja eden glavnih temeljnih vzrokov migracij. Prav tako bi moral prispevati k izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21).

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Načrt za zunanje naložbe bi moral vključevati zaveze Unije iz akcijske agende iz Adis Abebe o financiranju za razvoj. Prav tako bi moral omogočati evropskim vlagateljem in zasebnim podjetjem, vključno z malimi in srednjimi podjetji, da so učinkoviteje udeleženi pri trajnostnem razvoju v partnerskih državah.

(2)  Načrt za zunanje naložbe bi moral vključevati zaveze Unije iz akcijske agende iz Adis Abebe o financiranju za razvoj. Prav tako bi moral omogočati evropskim vlagateljem in zasebnim podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem, da učinkoviteje prispevajo k trajnostnemu razvoju v partnerskih državah, pri čemer bi moral biti velik poudarek na trajnosti.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Na podlagi načrta za zunanje naložbe bi bilo treba zagotoviti celoviti finančni sveženj za financiranje naložb, in sicer najprej v regijah Afrike za države, ki so podpisnice Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 , in v državah sosedstva, ter tako ustvariti priložnosti za rast in zaposlovanje, doseči čim večjo dodatnost, zagotoviti inovativne proizvode in privabiti sredstva zasebnega sektorja.

(4)  Na podlagi načrta za zunanje naložbe bi bilo treba zagotoviti celovit finančni sveženj za financiranje naložb, in sicer najprej v regijah Afrike za države, ki so podpisnice Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-ES), in v državah sosedstva. Tako bi lahko ustvarili dodatne priložnosti za rast in zaposlovanje, dosegli čim večjo dodatnost in podprli zagotavljanje inovativnih proizvodov, in sicer s spodbujanjem uporabe dodatnih sredstev zasebnega sektorja, pa tudi s spodbujanjem trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva. Zagotoviti bi bilo treba uravnotežen geografski pristop, da bodo imele vse podpisnice Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in vse države sosedstva enake možnosti za dostop do sredstev v okviru načrta za zunanje naložbe.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Evropsko računsko sodišče1a je v svojih ugotovitvah o uporabi kombiniranja v zunanjih odnosih Unije izpostavilo, da pri skoraj polovici pregledanih projektov ni bilo dovolj dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče skleniti, da so bila nepovratna sredstva upravičena, in da so pri številnih od teh primerov obstajali znaki, da bi bile naložbe izvedene brez prispevka Unije. Glede na te ugotovitve je izjemno pomembno, da se kombiniranje uporabi le, kadar Komisija lahko jasno dokaže njegovo dodano vrednost.

 

____________

 

1a Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 16/2014 z naslovom Uspešnost kombiniranja nepovratnih sredstev regionalnih naložbenih instrumentov s posojili finančnih institucij pri podpori zunanjim politikam EU.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Poleg tega bi moral EFSD delovati kot točka, ki združuje „vse na enem mestu“ za sprejemanje predlogov za financiranje finančnih institucij in javnih ali zasebnih vlagateljev ter zagotavljanje najrazličnejše finančne podpore za upravičene naložbe. Jamstvo EFSD bi moralo biti podprto z jamstvenim skladom EFSD. EFSD bi moral uporabiti inovativne instrumente za podporo naložbam in vključiti zasebni sektor.

(6)  Poleg tega bi moral EFSD delovati kot točka, ki združuje „vse na enem mestu“ in sprejema predloge za financiranje finančnih institucij in javnih ali zasebnih vlagateljev, nudi svetovanje in vse potrebne informacije za vlagatelje, ki želijo vlagati v razvojne dejavnosti, ter zagotavlja najrazličnejšo finančno podporo za upravičene naložbe. Jamstvo EFSD bi moralo biti podprto z jamstvenim skladom EFSD. EFSD bi moral uporabiti inovativne instrumente za podporo naložbam v trajnostni razvoj v partnerskih državah in vključiti zasebni sektor.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Poleg tega bi moral strateški odbor Komisijo podpreti pri določanju strateških usmeritev in splošnih naložbenih ciljev. Strateški odbor bi moral pomagati tudi pri usklajevanju in zagotavljanju doslednosti med regionalnima platformama. S tem bi moralo biti zagotovljeno dopolnjevanje različnih instrumentov na področju zunanjega delovanja. Strateškemu odboru bi morala sopredsedovati Komisija in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, da se zagotovi usklajenost in doslednost s cilji zunanje politike Unije in partnerskimi okviri s tretjimi državami.

(8)  Poleg tega bi moral strateški odbor Komisijo podpreti pri določanju strateških usmeritev in splošnih naložbenih ciljev. Strateški odbor bi moral pomagati tudi pri usklajevanju, sodelovanju in zagotavljanju doslednosti med regionalnima platformama. S tem bi moralo biti zagotovljeno dopolnjevanje različnih instrumentov na področju zunanjega delovanja ter okrepitev sinergije med njimi. Strateškemu odboru bi morala sopredsedovati prvi podpredsednik Komisije in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, da se zagotovi usklajenost in doslednost s cilji zunanje politike Unije in partnerskimi okviri s tretjimi državami.

Predlog spremembe   7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Jamstvo EFSD se ne bi smelo uporabljati za financiranje velikih infrastrukturnih projektov, ki imajo le majhen učinek na ustvarjanje delovnih mest in katerih razmerje med stroški in koristmi ne zagotavlja trajnosti naložb. Z njim bi bilo treba financirati izključno projekte, za katere se na podlagi neodvisne, poglobljene predhodne ocene in ustrezne analize stroškov in koristi ugotovi, da njihovo izvajanje ni sporno z okoljskega, finančnega in socialnega vidika.

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Da bi se povečal učinek jamstva EFSD glede na potrebe v zadevnih regijah, bi morale države članice imeti možnost, da zagotovijo prispevke v obliki jamstva ali denarja. Ti prispevki bi lahko bili namenjeni regiji, sektorju ali delu naložb.

(14)  Da bi se povečal učinek jamstva EFSD glede na potrebe po povečanju naložb in financiranja projektov, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in ustvarjajo možnosti za dostojno zaposlitev v zadevnih regijah, bi morale države članice imeti možnost, da zagotovijo prispevke v obliki jamstva ali denarja. Ti prispevki bi lahko bili namenjeni regiji, sektorju ali delu naložb.

Predlog spremembe   9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Komisija bi morala vsako leto poročati Evropskemu parlamentu in Svetu o operacijah financiranja in naložbenih operacijah, kritih z jamstvom EFSD, da se zagotovi odgovornost do evropskih državljanov. Poročilo bi bilo treba objaviti in tako ustreznim zainteresiranim stranem, tudi civilni družbi, omogočiti, da izrazijo svoje stališče. Komisija bi morala vsako leto poročati Evropskemu parlamentu in Svetu tudi o upravljanju jamstvenega sklada EFSD, da se zagotovita odgovornost in preglednost.

(16)  Komisija bi morala vsako leto poročati Evropskemu parlamentu in Svetu o operacijah financiranja in naložbenih operacijah, kritih z jamstvom EFSD, da se zagotovi odgovornost do evropskih državljanov. Poročilo bi bilo treba objaviti in tako ustreznim zainteresiranim stranem, tudi civilni družbi, omogočiti, da izrazijo svoje stališče. Komisija bi morala vsako leto poročati Evropskemu parlamentu in Svetu tudi o upravljanju jamstvenega sklada EFSD, da se zagotovijo odgovornost, preglednost in učinkovitost upravljanja.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Glede na ugotovitve iz posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 14/2014 bi morala Komisija vsako leto oceniti, kako so se njene zmogljivosti upravljanja izboljšale, da bi se povečala učinkovitost in preglednost delovanja EFSD. 

 

____________

 

1a Posebno poročilo št. 14/2014 z naslovom Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov?

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  EFSD prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja iz agende 2030 s posebnim poudarkom na trajnostni rasti, ustvarjanju delovnih mest, socialno-gospodarskih sektorjih in podpori mikro, malim in srednjim podjetjem, s čimer odpravlja temeljne vzroke migracij in prispeva k trajnostnemu ponovnemu vključevanju vrnjenih migrantov v njihove države izvora, pri tem pa dosega čim večjo dodatnost, zagotavlja inovativne proizvode in privablja sredstva zasebnega sektorja.

2.  EFSD prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja iz agende 2030 z velikim poudarkom na izkoreninjenju revščine, trajnostni rasti, pri kateri se spoštujejo ekonomske, okoljske in socialne pravice, na ustvarjanju več in dostojnih delovnih mest, vzpostavljanju krožnega gospodarstva, socialno-gospodarskih sektorjih, izboljševanju dostopa do javnih storitev, blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, vključevanju lokalnih skupnosti ter podpori mikro, malim in srednjim podjetjem, s čimer odpravlja temeljne vzroke migracij in prispeva k trajnostnemu ponovnemu vključevanju vrnjenih migrantov v njihove države izvora, pri tem pa dosega čim večjo dodatnost, zagotavlja inovativne proizvode in privablja sredstva zasebnega sektorja.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Strateški odbor zagotavlja strateške usmeritve in Komisijo podpira pri določanju splošnih naložbenih ciljev glede uporabe jamstva EFSD. Prispeva tudi k skupni usklajenosti in doslednosti med regionalnima naložbenima platformama in operacijami mandata za zunanja posojila, ki ga upravlja EIB, vključno s pobudo EIB za odpornost.

Strateški odbor zagotavlja strateške usmeritve in Komisijo podpira pri določanju splošnih naložbenih ciljev glede uporabe jamstva EFSD, meril za upravičenost naložbe v regionalne platforme ter operativnih politik in postopkov. Prispeva tudi k skupni usklajenosti, sodelovanju in doslednosti med regionalnima naložbenima platformama in operacijami mandata za zunanja posojila, ki ga upravlja EIB, vključno s pobudo EIB za odpornost. Dejavnosti strateškega odbora nadzira stalni usmerjevalni odbor v okviru Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Strateški odbor sestavljajo predstavniki Komisije in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), držav članic in EIB. Komisija lahko med člane strateškega odbora povabi tudi druge donatorje, pri čemer upošteva mnenje odbora, če je to primerno. Partnerskim državam in ustreznim regionalnim organizacijam, primernim partnerjem in Evropskemu parlamentu se lahko podeli status opazovalca, če je to primerno. Strateškemu odboru sopredsedujeta Komisija in visoki predstavnik.

2.  Strateški odbor sestavljajo predstavniki Komisije in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), držav članic, Evropskega parlamenta, EIB ter afriških partnerskih držav in partnerskih držav iz sosedstva. Komisija med člane strateškega odbora povabi tudi druge donatorje, pri čemer upošteva mnenje odbora. Ustreznim regionalnim organizacijam in drugim zainteresiranim stranem, kot so skupine civilne družbe, se lahko podeli status opazovalca, če je to primerno. Strateškemu odboru sopredsedujeta Komisija in visoki predstavnik. Strateški odbor zagotovi ustrezno posvetovanje z različnimi zainteresiranimi stranmi v partnerskih državah.

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Unija zagotovi nepreklicno in brezpogojno jamstvo na prvi poziv primernim partnerjem za operacije financiranja in naložbene operacije, ki jih zajema ta uredba, in sicer najprej v afriških partnerskih državah in partnerskih državah iz sosedstva.

1.  Unija po skrbni proučitvi izvedljivosti projekta zagotovi nepreklicno in brezpogojno jamstvo na prvi poziv primernim partnerjem za operacije financiranja in naložbene operacije, ki jih zajema ta uredba, in sicer najprej v afriških partnerskih državah in partnerskih državah iz sosedstva.

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Najdaljše obdobje, v katerem lahko primerni partnerji sklepajo sporazume s finančnimi posredniki ali končnimi upravičenci, je štiri leta po sklenitvi zadevnega sporazuma o jamstvu.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 8 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Merila za upravičenost za uporabo jamstva EFSD

Merila za upravičenost in izključitev za uporabo jamstva EFSD

Predlog spremembe   17

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da bi bile operacije financiranja in naložbene operacije upravičene do podpore jamstva EFSD, morajo biti dosledne in usklajene s politikami Unije, zlasti z razvojno in sosedsko politiko Unije, strategijami in politikami partnerskih držav, ter si prizadevati za podporo naslednjih splošnih ciljev:

1.  Da bi bile operacije financiranja in naložbene operacije upravičene do podpore jamstva EFSD, morajo biti dosledne in usklajene s politikami Unije (zlasti z razvojno in sosedsko politiko Unije) ter strategijami in politikami partnerskih držav. Poleg tega pa si morajo prizadevati za podporo naslednjih splošnih ciljev:

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka -a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(–a)  doseganje ciljev trajnostnega razvoja agende 2030;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prispevek h gospodarskemu in socialnemu razvoju, s posebnim poudarkom na trajnosti in ustvarjanju delovnih mest (zlasti za mlade in ženske), ter tako odpravljati temeljne vzroke migracij in prispevati k trajnostnemu ponovnemu vključevanju vrnjenih migrantov v njihove države izvora;

(a)  prispevek k izkoreninjenju revščine ter h gospodarskemu in socialnemu razvoju, s posebnim poudarkom na trajnosti in trajnostnemu ustvarjanju dostojnih delovnih mest, zlasti za mlade, ženske in ljudi, ki jim grozi izključenost;

Predlog spremembe   20

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  usmeritev k socialno-gospodarskim sektorjem, zlasti infrastrukturi, vključno s trajnostno energijo, vodo, prometom, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, okoljem, trajnostno rabo naravnih virov in modro rastjo, socialno infrastrukturo, človeškim kapitalom, da se izboljša socialno-gospodarsko okolje;

(b)  usmeritev v socialno-gospodarske sektorje, zlasti infrastrukturo, vključno s trajnostno energijo, vodo, prometom, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, okoljem, trajnostno rabo naravnih virov in modro rastjo, socialno infrastrukturo, človeškim kapitalom in krožnim gospodarstvom, da se izboljša socialno-gospodarsko okolje, pri čemer je treba upoštevati tudi prednostne naloge upravičencev do jamstva EFSD;

Predlog spremembe   21

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vključitev ljudi, ki živijo na zadevnih območjih, v načrtovanje financiranih projektov;

Predlog spremembe   22

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagotovitev financiranja za mikro, mala in srednja podjetja s posebnim poudarkom na razvoju zasebnega sektorja;

(c)  zagotovitev financiranja za mikro, mala in srednja podjetja s posebnim poudarkom na razvoju stabilnega lokalnega zasebnega sektorja, ki bo vzdržen na dolgi rok;

Predlog spremembe   23

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  nikakor niso povezane z nekooperativnimi jurisdikcijami v smislu člena 20;

Predlog spremembe   24

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Jamstvo EFSD podpira operacije financiranja in naložbene operacije, ki imajo zlasti naslednje značilnosti:

2.  Z jamstvom EFSD se preprečujeta zaslužkarstvo in/ali monopolizacija storitev, hkrati pa podpirajo operacije financiranja in naložbene operacije, ki imajo zlasti naslednje značilnosti:

Predlog spremembe   25

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  so ekonomsko in finančno izvedljive, tudi ob upoštevanju možne podpore zasebnih in javnih partnerjev v projektu ter njihovega sofinanciranja;

(c)  so dokazano ekonomsko in finančno izvedljive, tudi ob upoštevanju možne podpore zasebnih in javnih partnerjev v projektu ter njihovega sofinanciranja;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  so skladne s človekovimi pravicami, zagotovljenimi z mednarodnim pravom.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Jamstvo EFSD ne podpira operacij financiranja in naložbenih operacij, ki imajo naslednje značilnosti:

 

(a)   so povezane z vojaškim ali varnostnim sektorjem;

 

(b)   podpirajo razvoj jedrske energije;

 

(c)   z njimi se še bolj poveča odvisnost od fosilnih goriv in ogljika;

 

(d)   so povezane z znatnimi zunanjimi okoljskimi stroški, zlasti v primeru velike infrastrukture;

 

(e)   podpirajo sektorje ali projekte, za katere obstaja tveganje, da bi lahko spodkopali človekove pravice v partnerskih državah, zlasti pravice lokalnih in domorodnih skupnosti, na primer prek prisilnega razseljevanja prebivalstva, prilaščanja zemljišč, paravojaških dejavnosti ali dejavnosti na območjih, kjer je bil gozd izkrčen. Za opredelitev teh tveganj se izvede javno dostopna predhodna ocena učinka na človekove pravice in okolje;

 

(f)  domnevno povzročajo okoljske kršitve ali škodijo družbi ali lokalnim skupnostim, pri čemer je treba upoštevati načelo previdnosti.

Predlog spremembe   28

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Če se stanje sredstev v jamstvenem skladu EFSD od 1. januarja 2021 dalje zaradi unovčitev jamstva EFSD zniža pod 50 % stopnje oblikovanja rezervacij iz odstavka 5, Komisija predloži poročilo o morebitnih izrednih ukrepih, ki so potrebni za obnovitev jamstvenega sklada EFSD.

7.  Če se stanje sredstev v jamstvenem skladu EFSD od 1. januarja 2021 dalje zaradi unovčitev jamstva EFSD zniža pod 50 % stopnje oblikovanja rezervacij iz odstavka 5, Komisija predloži poročilo o:

 

(a)   vzroku primanjkljaja (skupaj s podrobno obrazložitvijo) in,

 

(b)   če se to zdi potrebno, kakršnih koli morebitnih izrednih ukrepih, ki so potrebni za obnovitev jamstvenega sklada EFSD.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija predloži letno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o operacijah financiranja in naložbenih operacijah, ki jih krije jamstvo EFSD. To poročilo se objavi. Vključuje naslednje elemente:

1.  Komisija predloži letno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o operacijah financiranja in naložbenih operacijah, ki jih krije jamstvo EFSD. To poročilo se objavi. Vključuje naslednje elemente, ki so predstavljeni v obliki, prilagojeni posamezni državi:

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  oceno operacij financiranja in naložbenih operacij, ki jih krije jamstvo EFSD, na ravni operacije, sektorja, države in regije ter njihove skladnosti s to uredbo;

(a)  neodvisno oceno operacij financiranja in naložbenih operacij, ki jih krije jamstvo EFSD, na ravni operacije, sektorja, države in regije ter njihove skladnosti s to uredbo, zlasti z načelom dodatnosti;

Predlog spremembe   31

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  oceno doseganja splošnih naložbenih ciljev, ki jih je strateški odbor določil v skladu s členom 5;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka a b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ab)  oceno skupnega prispevka k doseganju ciljev trajnostnega razvoja iz agende 2030;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka a c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ac)  oceno deleža sredstev, namenjenih operacijam financiranja in naložbenim operacijam, pomembnim za politične zaveze Unije o obnovljivih virih energije, energetski učinkovitosti in podnebnih spremembah;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka a d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ad)  oceno kakovosti operacij, ki jih krije jamstvo EFSD, in izpostavljenosti z njimi povezanim političnim, operativnim ali finančnim tveganjem;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  oceno dodane vrednosti, mobilizacije sredstev zasebnega sektorja, pričakovane in dejanske realizacije ter rezultatov in učinka vseh operacij financiranja in naložbenih operacij, ki jih krije jamstvo EFSD, skupaj, vključno z učinkom na ustvarjanje delovnih mest;

(b)  oceno dodane vrednosti, mobilizacije sredstev zasebnega sektorja, pričakovane in dosežene realizacije ter rezultatov in učinka vseh operacij financiranja in naložbenih operacij, ki jih krije jamstvo EFSD, skupaj in dolgoročno, vključno z učinkom na ustvarjanje delovnih mest;

Predlog spremembe   36

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  oceno dodane vrednosti operacij financiranja in naložbenih operacij primernih partnerjev ter skupnih tveganj, povezanih z njimi;

(f)  neodvisno oceno dodane vrednosti operacij financiranja in naložbenih operacij primernih partnerjev ter skupnih tveganj, povezanih z njimi;

Predlog spremembe   37

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  podrobne informacije o unovčitvah jamstva EFSD, izgubah, donosih, izterjanih zneskih in vseh ostalih prejetih plačilih;

(g)  podrobne informacije o unovčitvah jamstva EFSD, izgubah, donosih, izterjanih zneskih in vseh ostalih prejetih plačilih ter navedbo tveganj v zvezi s prihodnjimi unovčitvami jamstva EFSD;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija do 31. decembra 2020 oceni delovanje EFSD. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni, ki vsebuje neodvisno oceno o uporabi te uredbe. Komisija to poročilo predloži nemudoma v primeru, da odobrene operacije financiranja in naložbene operacije v celoti porabijo znesek razpoložljivega jamstva EFSD pred 30. junijem 2020.

1.  Komisija do 31. decembra 2020 oceni delovanje EFSD. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni, ki vsebuje neodvisno oceno o uporabi te uredbe, vključno z oceno učinka in rezultatov EFSD. Komisija to poročilo predloži nemudoma v primeru, da odobrene operacije financiranja in naložbene operacije v celoti porabijo znesek razpoložljivega jamstva EFSD pred 30. junijem 2020.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija do 31. decembra 2020 in nato vsaka tri leta oceni uporabo jamstvenega sklada EFSD. Komisija poročilo o oceni predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. Temu poročilu o oceni se priloži mnenje Računskega sodišča.

2.  Komisija do 31. decembra 2020 in nato vsaka tri leta oceni uporabo in delovanje jamstvenega sklada EFSD. Komisija poročilo o oceni predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. Temu poročilu o oceni se priloži mnenje Računskega sodišča o upravljanju jamstvenega sklada EFSD ter učinkovitosti in dodatnosti operacij EFSD. Če se zdi, da so potrebne prilagoditve jamstvenega sklada EFSD, ali če se jamstveni sklad EFSD podaljša po letu 2020, se temu poročilu o oceni priloži zakonodajni predlog, da se ta uredba ustrezno spremeni.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Primerni partnerji v skladu s svojo politiko glede preglednosti in splošnimi načeli Unije glede dostopa do dokumentov in informacij na svojem spletnem mestu objavijo informacije o vseh operacijah financiranja in naložbenih operacijah, ki jih krije jamstvo EFSD v skladu s to uredbo, zlasti o tem, kako te operacije prispevajo k izpolnjevanju zahtev iz te uredbe.

Izčrpni zapisniki sej strateškega odbora se nemudoma objavijo. Preglednica kazalnikov se objavi po odobritvi operacije v okviru jamstva EFSD. Primerni partnerji v skladu s svojo politiko glede preglednosti in splošnimi načeli Unije glede dostopa do dokumentov in informacij na svojem spletnem mestu objavijo informacije o vseh operacijah financiranja in naložbenih operacijah, ki jih krije jamstvo EFSD v skladu s to uredbo, zlasti o tem, kako te operacije prispevajo k izpolnjevanju zahtev iz te uredbe.

Predlog spremembe   41

Predlog uredbe

Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 17a

 

Primerni partnerji tudi omogočajo lažji dostop do informacij o obstoječih pravnih podlagah ter strateško objavljajo operacije financiranja in naložbene operacije, da bi dejavnosti sklada približali državljanom, javnemu mnenju in morebitnim zasebnim vlagateljem.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Zunanjo revizijo dejavnosti, ki se izvajajo v skladu s to uredbo, izvaja Računsko sodišče v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU).

1.  Zunanjo revizijo dejavnosti, ki se izvajajo v skladu s to uredbo, izvaja Računsko sodišče v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU), zato se zanjo uporablja postopek razrešnice v skladu s členom 319 PDEU.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene odstavka 1 tega člena ima Računsko sodišče na lastno zahtevo in v skladu s členom 287(3) PDEU dostop do vseh dokumentov in informacij, ki jih potrebuje za izvedbo svoje naloge.

2.  Za namene odstavka 1 tega člena ima Računsko sodišče na lastno zahtevo in v skladu s členom 287(3) PDEU dostop do vseh dokumentov in informacij, ki jih potrebuje za izvedbo svojih revizijskih nalog.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Računsko sodišče do 30. junija 2020 in nato vsaka tri leta objavi posebno poročilo o uporabi jamstvenega sklada EFSD ter o učinkovitosti in uspešnosti EFSD.

Predlog spremembe   45

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija ali primerni partnerji nemudoma obvestijo Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF) ter mu zagotovijo potrebne informacije, če v kateri koli fazi priprave, izvedbe ali zaključka operacij financiranja in naložbenih operacij, ki jih zajema ta uredba, utemeljeno sumijo, da je prišlo do goljufije, korupcije, pranja denarja ali katere koli druge nezakonite dejavnosti, ki bi lahko škodila finančnim interesom Unije.

1.  Če Komisija v kateri koli fazi priprave, izvedbe ali zaključka operacij financiranja in naložbenih operacij, ki jih zajema ta uredba, utemeljeno sumi, da je prišlo do goljufije, korupcije, pranja denarja ali katere koli druge nezakonite dejavnosti, ki bi lahko škodila finančnim interesom Unije, potem o tem nemudoma obvesti oziroma njeni primerni partnerji nemudoma obvestijo Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF) ter mu zagotovijo potrebne informacije, da bo lahko izvedel celovito in temeljito preiskavo.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

OLAF lahko opravi preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, v skladu z določbami in postopki iz Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 in Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95, da se zaščitijo finančni interesi Unije in da ugotovi, ali je v zvezi z operacijami financiranja in naložbenimi operacijami, ki jih zajema ta uredba, prišlo do goljufije, korupcije, pranja denarja ali druge nezakonite dejavnosti, ki škodi finančnim interesom Unije. OLAF lahko pristojnim organom zadevnih držav članic posreduje kakršne koli informacije, ki jih je pridobil med preiskavami.

OLAF opravi preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, v skladu z določbami in postopki iz Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 in Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95, da se zaščitijo finančni interesi Unije in da ugotovi, ali je v zvezi z operacijami financiranja in naložbenimi operacijami, ki jih zajema ta uredba, prišlo do goljufije, korupcije, pranja denarja, financiranja terorizma, davčnih goljufij, organiziranega kriminala ali druge nezakonite dejavnosti, ki škodi finančnim interesom Unije. OLAF lahko pristojnim organom zadevnih držav članic posreduje kakršne koli informacije, ki jih je pridobil med preiskavami.

Predlog spremembe   47

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se takšne nezakonite dejavnosti dokažejo, primerni partnerji poskušajo zagotoviti izterjavo v zvezi s svojimi operacijami financiranja in naložbenimi operacijami, ki jih zajema ta uredba in ki so povezane s takšnimi dejavnostmi.

Kadar se takšne nezakonite dejavnosti dokažejo, primerni partnerji poskušajo zagotoviti izterjavo v zvezi s svojimi operacijami financiranja in naložbenimi operacijami, ki jih zajema ta uredba in ki so povezane s takšnimi dejavnostmi, poleg tega zadevnim organom zagotovijo vse informacije, ki jih potrebujejo za preiskavo in morebitni kazenski pregon.

Predlog spremembe   48

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Primerni partnerji pri svojih operacijah financiranja in naložbenih operacijah ne podpirajo nobenih dejavnosti, ki se izvajajo v nezakonite namene, vključno s pranjem denarja, financiranjem terorizma, organiziranim kriminalom, davčnimi goljufijami in davčnimi utajami, korupcijo in goljufijami, ki škodijo finančnim interesom Unije. Primerni partnerji ne sodelujejo v nobenih operacijah financiranja ali naložbenih operacijah, ki se izvajajo prek nosilca v nekooperativni jurisdikciji, v skladu s svojo politiko glede šibko reguliranih ali nekooperativnih jurisdikcij, ki temelji na politikah Unije, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ali Projektne skupine za finančno ukrepanje.

1.  Primerni partnerji pri svojih operacijah financiranja in naložbenih operacijah ne podpirajo nobenih dejavnosti, ki se izvajajo v nezakonite namene, med drugim vključno s pranjem denarja, financiranjem terorizma, organiziranim kriminalom, davčnimi goljufijami in davčnimi utajami, korupcijo, goljufijami oziroma drugimi dejavnostmi, ki škodijo finančnim interesom Unije. Primerni partnerji ne sodelujejo v nobenih operacijah financiranja ali naložbenih operacijah, ki se izvajajo prek nosilca v nekooperativni jurisdikciji, v skladu s svojo politiko glede šibko reguliranih ali nekooperativnih jurisdikcij, ki temelji na politikah Unije, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ali Projektne skupine za finančno ukrepanje.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Primerni partnerji pri svojih operacijah financiranja in naložbenih operacijah uporabljajo načela in standarde, določene v pravu Unije o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, in zlasti Uredbi (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktivi (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta. Primerni partnerji zagotovijo, da tako za neposredno financiranje kot financiranje prek posrednikov na podlagi te uredbe velja obveznost razkritja informacij o dejanskem lastništvu v skladu z Direktivo (EU) 2015/849.

2.  Primerni partnerji pri svojih operacijah financiranja in naložbenih operacijah uporabljajo načela in standarde, določene v pravu Unije o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, in zlasti Uredbi (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktivi (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta. Primerni partnerji zagotovijo, da tako za neposredno financiranje kot financiranje prek posrednikov na podlagi te uredbe velja obveznost razkritja informacij o dejanskem lastništvu v skladu z Direktivo (EU) 2015/849 (direktiva EU o preprečevanju pranja denarja).

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter vzpostavitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD

Referenčni dokumenti

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Pristojni odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

1.12.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Indrek Tarand

15.11.2016

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

16.2.2017

Obravnava v odboru

22.3.2017

 

 

 

Datum sprejetja

12.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

2

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

18

+

ALDE

PPE

S&D

Verts/ALE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

EFDD

PPE

Jonathan Arnott

Joachim Zeller

3

0

EFDD

ENL

GUE/NGL

Marco Valli

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter vzpostavitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD

Referenčni dokumenti

COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)

Datum predložitve EP

14.9.2016

 

 

 

Pristojni odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

27.10.2016

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

27.10.2016

CONT

1.12.2016

ECON

27.10.2016

LIBE

27.10.2016

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

INTA

12.10.2016

ECON

12.10.2016

LIBE

4.10.2016

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Eduard Kukan

11.10.2016

Doru-Claudian Frunzulică

11.10.2016

Eider Gardiazabal Rubial

11.10.2016

 

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

16.2.2017

Obravnava v odboru

28.2.2017

8.3.2017

21.3.2017

11.4.2017

Datum sprejetja

24.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

75

9

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck

Datum predložitve

25.4.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU

V PRISTOJNEM ODBORU

75

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala

Verts/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana

9

-

ECR

Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil

 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

5

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov