Procedūra : 2017/0801(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0171/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0171/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 17/05/2017 - 10.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0212

ZIŅOJUMS     *
PDF 558kWORD 50k
27.4.2017
PE 599.826v02-00 A8-0171/2017

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Claude Moraes

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (05318/2017),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0033/2017),

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību(1), un jo īpaši tā 33. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0171/2017),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

  OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums par to, lai Horvātija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu

Atsauces

05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

13.2.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

16.2.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Claude Moraes

24.4.2017

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

13.3.2017

Izskatīšana komitejā

25.4.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

25.4.2017

 

 

 

Iesniegšanas datums

27.4.2017

Juridisks paziņojums - Privātuma politika