Postup : 2017/0801(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0171/2017

Predkladané texty :

A8-0171/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/05/2017 - 10.4

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0212

SPRÁVA     *
PDF 415kWORD 52k
27.4.2017
PE 599.826v02-00 A8-0171/2017

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Chorvátsku

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Claude Moraes

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Chorvátsku

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (05318/2017),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0033/2017),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0171/2017),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)

  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Chorvátsku

Referenčné čísla

05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS)

Dátum konzultácie s EP

13.2.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

16.2.2017

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Claude Moraes

24.4.2017

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

13.3.2017

Prerokovanie vo výbore

25.4.2017

 

 

 

Dátum prijatia

25.4.2017

 

 

 

Dátum predloženia

27.4.2017

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia