RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE

27.4.2017 - (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)) - ***I

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportoare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Raportoare pentru aviz (*):
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Comisia pentru afaceri juridice
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2016/0152(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0172/2017

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0289),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0192/2016)),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Consiliul Federal și Consiliul Național al Austriei și de către Camera Deputaților din Luxemburg în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016[1],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru afaceri juridice, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru cultură și educație (A8-0172/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE

privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau localizarea temporară a consumatorilor pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE

 

 

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Pentru a realiza obiectivul garantării bunei funcționări a pieței interne, ca spațiu fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulație a mărfurilor și a serviciilor, printre altele, nu este suficient să se elimine, între statele membre, doar barierele de origine statală. Obstacolele create de părți private care sunt incompatibile cu libertățile pieței interne pot compromite eliminarea acestor bariere. Acest lucru se întâmplă atunci când comercianți care își desfășoară activitatea într-un stat membru blochează sau limitează accesul la interfețele lor online, precum site-urile internet și aplicațiile lor, pentru clienți din alte state membre care doresc să efectueze tranzacții comerciale transfrontaliere (practică cunoscută sub denumirea de „geoblocare”). De asemenea, o astfel de situație se produce și prin intermediul altor acțiuni întreprinse de anumiți comercianți care au ca efect aplicarea unor condiții generale de acces la bunurile și serviciile lor care sunt diferite pentru clienții din alte state membre, atât în mediul online, cât și în cel offline. Deși este posibil ca, uneori, un astfel de tratament diferențiat să se justifice prin factori obiectivi, în alte cazuri comercianții refuză accesul la bunuri sau servicii pentru consumatorii dornici să efectueze tranzacții comerciale transfrontaliere sau aplică, din motive pur comerciale, condiții diferite în acest sens.

(1)  Pentru a valorifica întregul potențial al pieței interne, ca spațiu fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulație a mărfurilor și a serviciilor, printre altele, nu este suficient să se elimine, între statele membre, doar barierele de origine statală. Obstacolele create de părți private care sunt incompatibile cu libertățile pieței interne pot compromite eliminarea acestor bariere. Acest lucru se întâmplă atunci când comercianți care își desfășoară activitatea într-un stat membru blochează sau limitează accesul la interfețele lor online, precum site-urile de internet și aplicațiile lor, pentru consumatori din alte state membre care doresc să efectueze tranzacții comerciale transfrontaliere (practică cunoscută sub denumirea de „geoblocare”). De asemenea, o astfel de situație se produce și prin intermediul altor acțiuni întreprinse de anumiți comercianți care au ca efect aplicarea unor condiții generale de acces la bunurile și serviciile lor care sunt diferite pentru consumatorii din alte state membre, atât în mediul online, cât și în cel offline. Deși este posibil ca, în mod excepțional, un astfel de tratament diferențiat să se justifice prin factori obiectivi, în alte cazuri, practicile anumitor comercianți refuză sau limitează accesul la bunuri sau servicii pentru consumatorii dornici să efectueze tranzacții comerciale transfrontaliere sau aplică, în acest sens, condiții diferite lipsite de un fundament obiectiv. Conform studiilor1a efectuate, eliminarea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau localizarea temporară a consumatorilor ar putea stimula creșterea economică și ar putea reduce prețurile medii pe întreaga piață internă.

 

___________________

 

1a A se vedea evaluarea impactului realizată de Comisia Europeană. A se vedea, de asemenea, studiile Departamentului tematic al Parlamentului European intitulate (1) „Extinderea domeniului de aplicare al interzicerii geoblocării: o evaluare economică” http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595364/IPOL_IDA(2017)595364_EN.pdf și (2) „Propunerea privind geoblocarea: piața internă, legislația în materie de concurență și alte aspecte de reglementare” http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595362/IPOL_STU(2017)595362_EN.pdf.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Prezentul regulament nu este de sine stătător, ci trebuie interpretat prin coroborare cu propunerea de Directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri1a și cu propunerea de Directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital1b, ceea ce va contribui la crearea unei piețe unice digitale.

 

___________________

 

1a COM (2015)0635.

 

1b COM (2015)0634.

Justificare

Regulamentul propus trebuie luat în considerare în mod explicit împreună cu alte propuneri legislative de creare a unei piețe unice digitale, iar succesul său depinde de aceste propuneri. Astfel, ar trebui să se facă referire la Directiva privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri și de abrogare a Directivei 1999/44/CE și la Directiva privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În acest mod, anumiți comercianți segmentează în mod artificial piața internă pe baza frontierelor naționale și împiedică libera circulație a mărfurilor și serviciilor, limitând astfel drepturile clienților și nepermițându-le acestora să beneficieze de o gamă mai largă de opțiuni și de condiții optime. Astfel de practici discriminatorii sunt un factor important care explică nivelul relativ scăzut al tranzacțiilor comerciale transfrontaliere în interiorul Uniunii, inclusiv în sectorul comerțului electronic, ceea ce împiedică valorificarea deplinului potențial de creștere al pieței interne. Precizarea situațiilor în care nu există nicio justificare pentru un tratament diferențiat de acest tip ar trebui să ofere claritate și securitate juridică pentru toți participanții la tranzacții transfrontaliere și ar trebui să asigure că normele privind nediscriminarea pot fi aplicate și respectate efectiv pe piața internă în ansamblul său.

(2)  În acest mod, practicile anumitor comercianți segmentează în mod artificial piața internă pe baza frontierelor naționale și împiedică libera circulație a mărfurilor și serviciilor, limitând astfel drepturile consumatorilor și nepermițându-le acestora să beneficieze de o gamă mai largă de opțiuni și de condiții optime. Astfel de practici discriminatorii sunt un factor important care explică nivelul relativ scăzut al tranzacțiilor comerciale transfrontaliere în interiorul Uniunii, inclusiv în sectorul comerțului electronic, ceea ce împiedică valorificarea deplinului potențial de creștere al pieței interne. Cu toate acestea, există diferite motive care stau la baza unor astfel de practici ale întreprinderilor, în special ale IMM-urilor și microîntreprinderilor. În numeroase cazuri, sistemele juridice divergente, insecuritatea juridică aferentă și riscurile asociate în ceea ce privește legislația aplicabilă în materie de protecție a consumatorilor și de mediu sau etichetare, impozitarea și chestiunile fiscale, costurile de livrare sau cerințele lingvistice contribuie la reticența comercianților de a stabili relații comerciale cu consumatori din alte state membre. În alte cazuri, anumiți comercianți fragmentează piața cu scopul de a crește prețurile pentru consumatori. Precizarea situațiilor în care nu există nicio justificare pentru un tratament diferențiat de acest tip, precum și a răspunderii pe care ar avea-o comercianții la vânzarea către consumatori din alte state membre în temeiul prezentului regulament ar trebui să ofere claritate și securitate juridică pentru toți participanții la tranzacții transfrontaliere și ar trebui să asigure că normele privind nediscriminarea pot fi aplicate și respectate efectiv pe piața internă în ansamblul său.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Prezentul regulament are drept scop soluționarea problemei geoblocării prin eliminarea unei bariere din calea funcționării pieței interne. Cu toate acestea, trebuie luat în considerare faptul că numeroase diferențe între dispozițiile legislative ale statelor membre, cum ar fi cele care conduc la standarde naționale diferite sau la lipsa recunoașterii reciproce sau a armonizării la nivelul Uniunii, constituie în continuare bariere semnificative în calea comerțului transfrontalier. Aceste bariere continuă să conducă la fragmentarea pieței unice, obligând astfel deseori comercianții să adopte practici de geoblocare. Prin urmare, Parlamentul European, Consiliul și Comisia ar trebui să abordeze în continuare aceste obstacole în vederea reducerii fragmentării pieței și a finalizării pieței unice.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În conformitate cu articolul 20 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului17, statele membre trebuie să se asigure că prestatorii de servicii stabiliți în Uniune nu tratează beneficiarii în mod diferit în funcție de cetățenia sau naționalitatea, de domiciliul ori sediul acestora. Cu toate acestea, dispoziția în cauză nu a fost pe deplin eficace în combaterea discriminării și nu a redus suficient insecuritatea juridică, în special din cauza posibilității de a justifica diferențele de tratament pe care le permite și a dificultăților legate de punerea sa în aplicare care decurg din această posibilitate. În plus, geoblocarea și alte forme de discriminare pe motiv de cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de sediu pot apărea, de asemenea, ca urmare a acțiunilor întreprinse de comercianți stabiliți în țări terțe, care nu intră în domeniul de aplicare al directivei respective.

(3)  În conformitate cu articolul 20 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului17, statele membre trebuie să se asigure că prestatorii de servicii stabiliți în Uniune nu tratează beneficiarii în mod diferit în funcție de cetățenia sau naționalitatea, de domiciliul ori sediul acestora. Cu toate acestea, dispoziția în cauză nu a fost pe deplin eficace în combaterea discriminării și nu a redus suficient insecuritatea juridică. Prezentul regulament are ca scop completarea articolului 20 din Directiva 2006/123/CE. Regulamentul nu ar trebui privit ca o înlocuire a acestei directive. Regulamentul vizează mai degrabă să completeze directiva prin definirea anumitor situații în care tratamentul diferențiat pe motiv de cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de localizare temporară nu se poate justifica în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE. În plus, geoblocarea nejustificată și alte forme de discriminare pe motiv de cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de localizare temporară pot apărea, de asemenea, ca urmare a acțiunilor întreprinse de comercianți stabiliți în țări terțe, care nu intră în domeniul de aplicare al directivei respective.

__________________

__________________

17 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

17 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Prin urmare, măsurile specifice prevăzute în prezentul regulament, care stabilesc un set de norme uniforme și eficace privind o serie de aspecte selectate, sunt necesare pentru a asigura buna funcționare a pieței interne.

(4)  Prin urmare, măsurile specifice prevăzute în prezentul regulament, care stabilesc un set de norme uniforme și eficace privind o serie de aspecte selectate, sunt necesare pentru a asigura buna funcționare a pieței interne și pentru a garanta respectarea liberei circulații a persoanelor, a mărfurilor și a serviciilor, fără discriminare în funcție de țara de origine sau de domiciliu. Respectivele măsuri ar trebui să mențină un echilibru între protecția consumatorilor și libertatea economică și contractuală pentru comercianți.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prezentul regulament urmărește să prevină discriminarea bazată pe cetățenia sau naționalitatea clienților, pe domiciliul sau pe sediul acestora, inclusiv geoblocarea, în tranzacțiile comerciale transfrontaliere dintre comercianți și clienți care au ca obiect vânzarea de bunuri și prestarea de servicii în Uniune. Regulamentul urmărește să abordeze atât discriminarea directă, cât și pe cea indirectă, incluzând astfel și diferențele nejustificate de tratament bazate pe alte criterii de diferențiere care conduc la același rezultat ca aplicarea unor criterii bazate în mod direct pe cetățenia sau naționalitatea clienților, pe domiciliul sau pe sediul acestora. Aceste alte criterii pot fi aplicate, în special, pe baza informațiilor care indică localizarea fizică a clienților, cum ar fi adresa IP utilizată cu ocazia accesării unei interfețe online, adresa furnizată pentru livrarea bunurilor, limba aleasă sau statul membru în care a fost emis instrumentul de plată al clientului.

(5)  Prezentul regulament urmărește să prevină discriminarea bazată pe cetățenia sau naționalitatea consumatorilor, pe domiciliul sau pe localizarea temporară a acestora, inclusiv geoblocarea, în tranzacțiile comerciale transfrontaliere dintre un comerciant și un consumator care au ca obiect vânzarea de bunuri și prestarea de servicii în Uniune. Regulamentul urmărește să abordeze atât discriminarea directă, cât și pe cea indirectă, incluzând astfel și diferențele nejustificate de tratament bazate pe alte criterii de diferențiere care conduc la același rezultat ca aplicarea unor criterii bazate în mod direct pe cetățenia sau naționalitatea consumatorilor, pe domiciliul sau pe localizarea temporară a acestora. Aceste alte criterii pot fi aplicate, în special, pe baza informațiilor care indică localizarea fizică a consumatorilor, cum ar fi adresa IP utilizată cu ocazia accesării unei interfețe online, adresa furnizată pentru livrarea bunurilor, limba aleasă sau statul membru în care a fost emis instrumentul de plată al consumatorului.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice situațiilor de natură strict internă în care nu se poate prezuma existența unor elemente transfrontaliere, iar toate activitățile relevante legate, printre altele, de naționalitate sau cetățenie, domiciliu sau localizarea temporară, accesul la o interfață online, accesul la bunuri sau servicii sau operațiuni de plată se limitează la un singur și același stat membru.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Dat fiind că unele bariere normative și administrative impuse comercianților au fost eliminate în întreaga Uniune în anumite sectoare de servicii ca urmare a punerii în aplicare a Directivei 2006/123/CE, ar trebui asigurată consecvența între prezentul regulament și Directiva 2006/123/CE în ceea ce privește domeniul de aplicare material. În consecință, dispozițiile prezentului regulament ar trebui să se aplice, printre altele, serviciilor furnizate pe cale electronică, altele decât cele audiovizuale, a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, dar sub rezerva excluderii exprese prevăzute la articolul 4 și a evaluării ulterioare a acestei excluderi, astfel cum se prevede la articolul 9. Serviciile audiovizuale, inclusiv serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la transmisii ale evenimentelor sportive și care sunt prestate pe baza licențelor teritoriale exclusive, ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Ar trebui, așadar, să fie exclus și accesul la serviciile financiare de retail, inclusiv la servicii de plată, fără a se aduce atingere dispozițiilor prezentului regulament referitoare la nediscriminarea în materie de plăți.

(6)  Dat fiind că unele bariere normative și administrative impuse comercianților au fost eliminate în întreaga Uniune în anumite sectoare de servicii ca urmare a punerii în aplicare a Directivei 2006/123/CE, ar trebui asigurată consecvența între prezentul regulament și Directiva 2006/123/CE în ceea ce privește domeniul său de aplicare material. În consecință, dispozițiile prezentului regulament ar trebui să se aplice, printre altele, serviciilor furnizate pe cale electronică, altele decât cele audiovizuale, a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, dar sub rezerva excluderii exprese prevăzute la articolul 4. Ar trebui totuși observat că, de la adoptarea Directivei 2006/123/CE, barierele normative și administrative impuse comercianților au fost eliminate parțial și în alte sectoare.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Având în vedere caracterul specific al operelor culturale pentru care distribuția se realizează conform unor modele comerciale speciale, prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere principiului teritorialității în domeniul drepturilor de autor în diferitele sectoare culturale.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Discriminarea poate avea loc, de asemenea, în ceea ce privește serviciile din sectorul transporturilor, în special în ceea ce privește vânzările de bilete pentru transportul de pasageri. Totuși, în această privință, Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului18, Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului19 și Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului20 prevăd deja ample interdicții în materie de discriminare care vizează toate practicile discriminatorii pe care prezentul regulament urmărește să le abordeze. În plus, se intenționează ca Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului21 să fie modificat în acest sens în viitorul apropiat. Prin urmare, în vederea asigurării coerenței cu domeniul de aplicare al Directivei 2006/123/CE, serviciile din sectorul transporturilor ar trebui să rămână în afara domeniului de aplicare al prezentului regulament.

(7)  Discriminarea are loc, de asemenea, în ceea ce privește serviciile neincluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament, inclusiv din sectorul serviciilor audiovizuale, financiare, al comunicațiilor electronice, al transporturilor sau al serviciilor de asistență medicală. Serviciile audiovizuale, inclusiv serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la transmisii ale evenimentelor sportive care sunt prestate pe baza licențelor teritoriale exclusive, ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Ar trebui, așadar, să fie exclus și accesul la serviciile financiare de retail, inclusiv la servicii de plată, fără a se aduce atingere dispozițiilor prezentului regulament referitoare la nediscriminarea în materie de plăți. În ceea ce privește comunicațiile electronice, Comisia a prezentat o propunere de cod european al comunicațiilor electronice care susține principiul nediscriminării17a. În ceea ce privește transporturile, Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului18, Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului19 și Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului20 prevăd deja ample interdicții în materie de discriminare care vizează toate practicile discriminatorii pe care prezentul regulament urmărește să le abordeze. În plus, se intenționează ca Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului21 să fie modificat în acest sens în viitorul apropiat. În cazul serviciilor de asistență medicală, Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului21a prevede deja că pacienții din alte state membre nu pot fi discriminați pe motive de naționalitate. Prin urmare, în vederea asigurării coerenței cu acquis-ul, serviciile din sectorul audiovizual, financiar, al comunicațiilor electronice, al transporturilor sau al asistenței medicale, printre altele, ar trebui, în această etapă, să rămână în afara domeniului de aplicare al prezentului regulament.

__________________

__________________

 

17a Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare) (COM(2016)0590).

18 Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3).

18 Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3).

19 Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 334, 17.12.2010, p. 1).

19 Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 334, 17.12.2010, p. 1).

20 Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1).

20 Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1).

21 Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).

21 Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).

 

21a Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere normelor aplicabile din domeniul fiscal, dat fiind că Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) furnizează o bază specifică pentru o acțiune la nivelul Uniunii în ceea ce privește chestiunile fiscale.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului22, alegerea legii aplicabile contractelor încheiate între un consumator și un profesionist care își desfășoară activitățile comerciale sau profesionale în țara în care consumatorul își are reședința obișnuită sau care, prin orice mijloace, își direcționează activitățile respective către țara în cauză sau către mai multe țări, inclusiv țara respectivă, nu poate avea ca rezultat privarea consumatorului de protecția acordată acestuia prin dispoziții de la care nu se poate deroga prin convenție, în temeiul legii țării în care consumatorul își are reședința obișnuită. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului23, în ceea ce privește aspectele legate de un contract încheiat între un consumator și un profesionist care desfășoară activități comerciale sau profesionale în statul membru pe teritoriul căruia consumatorul își are domiciliul sau care, prin orice mijloace, își direcționează activitățile respective către statul membru în cauză sau către mai multe state, inclusiv statul membru respectiv, un consumator poate introduce o acțiune împotriva celeilalte părți la contract înaintea instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia consumatorul își are domiciliul, iar acțiunile împotriva consumatorului pot fi introduse numai înaintea instanțelor din statul membru respectiv.

eliminat

__________________

 

22 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JO L 177, 4.7.2008, p. 6).

 

23 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

 

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Prezentul regulament nu ar trebui să afecteze actele cu putere de lege ale Uniunii privind cooperarea judiciară în materie civilă, în special dispozițiile privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale și competența judiciară prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului24 și în Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului25, inclusiv aplicarea respectivelor acte și dispoziții în cazuri individuale. În special, simplul fapt că un comerciant acționează în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament nu poate fi interpretat în sensul că acesta își direcționează activitățile către statul membru al consumatorului în scopul aplicării acestor dispoziții.

(10)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere actelor cu putere de lege aplicabile ale Uniunii privind cooperarea judiciară în materie civilă, în special dispozițiilor privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale și competența judiciară prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului24 și în Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului25, inclusiv aplicării respectivelor acte și dispoziții în cazuri individuale. Simplul fapt că un comerciant acționează în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament nu ar trebui interpretat în sensul că acesta își direcționează activitățile către statul membru al consumatorului. În special, atunci când un comerciant care acționează în conformitate cu articolele 3, 4 și 5 nu blochează sau nu limitează accesul consumatorului la interfața sa online, nu îl redirecționează către o versiune a interfeței sale online diferită de cea la care consumatorul a încercat inițial să aibă acces, oricare ar fi cetățenia sau naționalitatea ori domiciliul acestuia, nu aplică condiții generale de acces diferite în situațiile prevăzute în prezentul regulament sau atunci când comerciantul acceptă instrumente de plată emise într-un alt stat membru în mod nediscriminatoriu, nu se consideră, exclusiv pe baza acestor motive, că respectivul comerciant își direcționează activitățile către statul membru în care consumatorul își are reședința obișnuită sau domiciliul. De asemenea, nu se consideră că un comerciant direcționează astfel de activități către statul membru în care consumatorul își are reședința obișnuită sau domiciliul atunci când comerciantul care respectă prezentul regulament parcurge etapele care ar fi de așteptat în mod rezonabil din partea sa sau pe care le solicită consumatorul ori etapele pe care le impune legislația pentru a furniza informațiile și asistența necesare consumatorului, fie direct, fie indirect prin stabilirea unei legături între consumator și orice părți terțe care pot furniza asistența necesară.

__________________

__________________

24 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JO L 177, 4.7.2008, p. 6).

24 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JO L 177, 4.7.2008, p. 6).

25 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

25 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Practicile discriminatorii pe care prezentul regulament urmărește să le abordeze au loc, de obicei, prin intermediul clauzelor și condițiilor generale și al altor informații care sunt stabilite și aplicate de către comerciantul în cauză sau în contul său ca o condiție prealabilă pentru obținerea accesului la bunurile sau serviciile în cauză și care sunt puse la dispoziția publicului larg. Astfel de condiții generale de acces includ, printre altele, prețurile, condițiile de plată și condițiile de livrare. Ele pot fi puse la dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia prin diverse mijloace, cum ar fi informații publicate în materiale publicitare, pe site-uri internet sau în documentația contractuală ori precontractuală. Astfel de condiții se aplică în lipsa unui acord în sens contrar care a făcut obiectul unei negocieri individuale și a fost încheiat în mod direct între comerciant și client. Clauzele și condițiile care au făcut obiectul unei negocieri individuale între comerciant și clienți nu ar trebui să fie considerate drept condiții generale de acces în sensul prezentului regulament.

(11)  Practicile discriminatorii pe care prezentul regulament urmărește să le abordeze au loc, de obicei, prin intermediul clauzelor și condițiilor generale și al altor informații care sunt stabilite și aplicate de către comerciantul în cauză sau în contul său ca o condiție prealabilă pentru obținerea accesului la bunurile sau serviciile în cauză și care sunt puse la dispoziția publicului larg. Astfel de condiții generale de acces includ, printre altele, prețurile, condițiile de plată și condițiile de livrare. Ele pot fi puse la dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia prin diverse mijloace, cum ar fi informații publicate în materiale publicitare sau pe site-uri de internet, ori pot face parte din informațiile contractuale ori precontractuale. Astfel de condiții se aplică în lipsa unor clauze și condiții negociate individual între comerciant și consumatori. Clauzele și condițiile care au făcut obiectul unei negocieri individuale între comerciant și consumatori nu ar trebui să fie considerate drept condiții generale de acces în sensul prezentului regulament. Totuși, posibilitatea negocierii individuale a clauzelor și condițiilor sau a acordului individual privind drepturile sau obligațiile suplimentare nu ar trebui să aibă drept consecință geoblocarea sau alte forme nejustificate de discriminare care fac obiectul prezentului regulament.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Atât consumatorii, cât și întreprinderile ar trebui să fie protejate împotriva discriminării din motive de cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de sediu atunci când acționează în calitate de clienți în sensul prezentului regulament. Totuși, această protecție nu ar trebui să se extindă la clienții care achiziționează un bun sau un serviciu în scopul revânzării, deoarece protecția respectivă ar afecta sistemele de distribuție utilizate pe scară largă între întreprinderi în cadrul tranzacțiilor de la întreprindere la întreprindere („business to business”), cum ar fi distribuția selectivă și exclusivă, care le permit producătorilor, în general, să își selecteze comercianții cu amănuntul, sub rezerva respectării normelor în materie de concurență.

(12)  Consumatorii ar trebui să fie protejați împotriva discriminării pe criterii de cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de localizare temporară. Cu toate acestea, în cazul contractelor cu dublu scop, când contractul este încheiat în scopuri parțial circumscrise activității comerciale a unei persoane și parțial aflate în afara acestei activități și dacă scopul comercial este într-atât de limitat încât nu are o pondere predominantă în contextul general al contractului, respectiva persoană ar trebui considerată, la rândul ei, consumator.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a le oferi clienților posibilități sporite de acces la informații legate de vânzarea de bunuri și de prestarea de servicii pe piața internă și pentru a crește gradul de transparență, inclusiv în ceea ce privește prețurile, comercianții nu ar trebui, prin măsuri tehnologice sau de orice alt tip, să îi împiedice pe clienți să aibă acces în totalitate și în condiții de egalitate la interfețele online pe baza cetățeniei sau naționalității, a domiciliului ori a sediului lor. Astfel de măsuri tehnologice pot cuprinde, în special, orice tehnologii utilizate pentru a determina locul fizic în care se află clientul, inclusiv reperarea acestuia prin intermediul adresei IP, al coordonatelor obținute prin intermediul unui sistem global de navigație prin satelit sau al datelor legate de o operațiune de plată. Totuși, această interzicere a discriminării în ceea ce privește accesul la interfețele online nu ar trebui interpretată în sensul că îi impune comerciantului o obligație de a realiza tranzacții comerciale cu clienții.

(14)  Pentru a le oferi consumatorilor posibilități sporite de acces la informații legate de vânzarea de bunuri și de prestarea de servicii pe piața internă și pentru a crește gradul de transparență, inclusiv în ceea ce privește prețurile, comercianții și piețele online nu ar trebui ca, prin măsuri tehnologice sau de orice alt tip, să îi împiedice pe consumatori pe baza cetățeniei sau naționalității, a domiciliului ori a localizării lor temporare să aibă acces în totalitate și în condiții de egalitate la interfețele online. Accesul deplin și egal la interfețele online sub formă de aplicații pentru dispozitive mobile ar trebui să includă posibilitatea de descărcare și de accesare, de către consumator, a oricărei versiuni a aplicației pentru dispozitive mobile pe care un comerciant o utilizează într-unul sau mai multe state membre. Măsurile tehnologice pentru împiedicarea accesului pot cuprinde, în special, orice tehnologii utilizate pentru a determina locul fizic în care se află consumatorul, inclusiv reperarea situării sale prin intermediul adresei IP, al coordonatelor obținute prin intermediul unui sistem global de navigație prin satelit sau al datelor legate de o operațiune de plată. Totuși, această interzicere a discriminării în ceea ce privește accesul la interfețele online nu ar trebui interpretată în sensul că îi impune comerciantului o obligație de a realiza tranzacții comerciale cu consumatorul.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Pentru a asigura un tratament egal pentru consumatori și pentru a evita discriminarea în practică, site-urile web, aplicațiile mobile și toate celelalte interfețe ale comercianților ar trebui să fie concepute astfel încât să permită introducerea datelor în formulare dintr-un alt stat membru decât cel al comerciantului. În special, site-urile web ar trebui să permită introducerea de adrese, numere de telefon, inclusiv prefixe internaționale, numere ale conturilor bancare, inclusiv codurile IBAN și BIC, precum și orice alte date dintr-un alt stat membru decât cel al comerciantului dacă informațiile respective sunt necesare pentru a completa o comandă prin intermediul interfeței online a comerciantului respectiv. Nu ar trebui să se permită ca unui consumator să i se solicite să utilizeze exclusiv alte mijloace pentru a plasa o comandă, cum ar fi adresa de e-mail sau un număr de telefon, cu excepția cazului în care aceste mijloace reprezintă principalele mijloace prin care toți consumatorii, inclusiv cei din statul membru al comerciantului, plasează astfel de comenzi.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Anumiți comercianți utilizează diferite versiuni ale interfețelor lor online, destinate clienților-țintă din diferite state membre. Deși această posibilitate ar trebui să existe în continuare, ar trebui interzisă redirecționarea unui client de la o versiune la alta a interfeței online fără consimțământul său explicit. Toate versiunile interfeței online ar trebui să rămână ușor de accesat de către client în orice moment.

(15)  Anumiți comercianți utilizează diferite versiuni ale interfețelor lor online, destinate consumatorilor-țintă din diferite state membre. Deși această posibilitate ar trebui să existe în continuare, ar trebui interzisă redirecționarea unui consumator de la o versiune la alta a interfeței online fără consimțământul său explicit. Comercianții nu ar trebui să fie supuși obligației de a solicita consimțământul explicit al consumatorului de fiecare dată când același consumator vizitează aceeași interfață online. După ce consumatorul și-a dat consimțământul explicit, acesta ar trebui considerat valabil pentru toate vizitele ulterioare ale aceluiași consumator pe aceeași interfață online. Toate versiunile interfeței online ar trebui să rămână ușor de accesat de către consumator în orice moment.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În anumite cazuri, ar putea fi necesară blocarea, limitarea accesului ori redirecționarea clientului, fără consimțământul său, către o versiune alternativă a unei interfețe online din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului ori de domiciliul sau sediul acestuia, pentru a asigura respectarea unei cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Aceste legislații pot limita accesul clienților la anumite bunuri sau servicii, de exemplu prin interzicerea afișării anumitor conținuturi în anumite state membre. Comercianții nu ar trebui să fie împiedicați să respecte aceste cerințe; astfel, ei ar trebui să poată bloca anumiți clienți sau clienți din anumite teritorii, să poată limita accesul acestora la o interfață online sau să îi poată redirecționa, în măsura în care astfel de măsuri sunt necesare pentru respectarea cerințelor în cauză.

(16)  În anumite cazuri, ar putea fi necesară blocarea, limitarea accesului ori redirecționarea consumatorului, fără consimțământul său, către o versiune alternativă a unei interfețe online din motive legate de cetățenia sau naționalitatea consumatorului ori de domiciliul sau localizarea temporară a acestuia, pentru a asigura respectarea unei cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislația unui stat membru în conformitate cu dreptul Uniunii. Această legislație poate limita accesul consumatorilor la anumite bunuri sau servicii, de exemplu prin interzicerea afișării anumitor conținuturi în anumite state membre. Comercianții nu ar trebui să fie împiedicați să respecte aceste cerințe și ar trebui să poată bloca anumite grupuri de consumatori sau consumatori din anumite teritorii, să poată limita accesul acestora sau să îi poată redirecționa, în măsura în care astfel de acțiuni pot fi necesare pentru respectarea cerințelor în cauză.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Într-o serie de situații specifice, nicio diferență de tratament practicată între clienți prin aplicarea condițiilor generale de acces, inclusiv refuzul pur și simplu de a vinde bunuri sau de a presta servicii, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clienților sau de domiciliul ori sediul acestora nu se poate justifica în mod obiectiv. În aceste situații, orice astfel de discriminare ar trebui interzisă, iar clienții ar trebui, prin urmare, să aibă dreptul, în conformitate cu condițiile specifice stabilite în prezentul regulament, de a efectua tranzacții comerciale în aceleași condiții ca și clienții locali și de a avea acces în totalitate și în mod egal la oricare dintre diferitele bunuri sau servicii oferite, indiferent de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul lor. Astfel, dacă este necesar, comercianții ar trebui să ia măsuri pentru a asigura respectarea acestei interdicții de discriminare dacă, în lipsa unor astfel de măsuri, clienții în cauză ar fi împiedicați să beneficieze de un acces deplin și egal. Cu toate acestea, interdicția aplicabilă în situațiile respective nu ar trebui interpretată în sensul că nu autorizează comercianții să își orienteze activitățile către diferite state membre sau către anumite categorii de clienți, propunându-le oferte specifice și clauze și condiții diferite, inclusiv prin introducerea unor interfețe online specifice fiecărei țări.

(17)  Într-o serie de situații specifice, nicio diferență de tratament practicată între consumatori prin aplicarea condițiilor generale de acces, inclusiv refuzul pur și simplu de a vinde bunuri sau de a presta servicii, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea consumatorilor sau de domiciliul ori localizarea temporară a acestora nu se poate justifica în mod obiectiv. În aceste situații, orice astfel de discriminare ar trebui interzisă, iar consumatorii ar trebui, prin urmare, să aibă dreptul, în conformitate cu condițiile specifice stabilite în prezentul regulament, de a efectua tranzacții comerciale în aceleași condiții ca și consumatorii locali și ar trebui să aibă acces în totalitate și în mod egal la oricare dintre diferitele bunuri sau servicii oferite, indiferent de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori localizarea lor temporară. Astfel, dacă este necesar, un comerciant ar trebui să ia măsuri pentru a asigura respectarea acestei interdicții de discriminare. Cu toate acestea, interdicția aplicabilă în situațiile respective nu ar trebui interpretată în sensul că nu autorizează comercianții să își orienteze activitățile către diferite state membre sau către anumite categorii de consumatori, propunându-le oferte specifice și condiții generale de acces diferite, inclusiv prin introducerea unor interfețe online specifice fiecărei țări, printre care unele cu prețuri diferite.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prima dintre aceste situații este aceea în care comerciantul vinde bunuri a căror livrare transfrontalieră în statul membru de domiciliu al clientului nu este asigurată nici de către comerciant, nici în contul acestuia. În situația respectivă, clientul ar trebui să fie în măsură să achiziționeze bunuri în condiții total identice, inclusiv în ceea ce privește prețul și condițiile referitoare la livrarea bunurilor, cu cele oferite clienților similari care își au domiciliul în statul membru al comerciantului. Aceasta ar putea însemna că un client străin va trebui să își ridice bunul în statul membru respectiv sau într-un alt stat membru în care comerciantul asigură livrarea. În această situație, nu este necesar să se efectueze înscrierea în registrul pentru plata taxei pe valoarea adăugată („TVA”) în statul membru al clientului, nici să se prevadă livrarea transfrontalieră a bunurilor.

(18)  Prima dintre aceste situații este aceea în care comerciantul vinde bunuri a căror livrare transfrontalieră în statul membru de domiciliu al consumatorului nu este asigurată nici de către comerciant, nici în contul acestuia. În schimb, comerciantul oferă livrarea într-un loc dintr-un stat membru diferit de statul membru de domiciliu al consumatorului, inclusiv posibilitatea de a ridica bunurile dintr-un loc ce urmează a fi convenit între comerciant și consumator. În situația respectivă, consumatorul ar trebui să fie în măsură să achiziționeze bunuri în condiții total identice, inclusiv în ceea ce privește prețul și condițiile referitoare la livrarea bunurilor, cu cele oferite consumatorilor similari care își au domiciliul în statul membru în care sunt livrate bunurile sau din care sunt colectate bunurile. Aceasta ar putea însemna că un consumator străin va trebui să își ridice bunul în statul membru respectiv sau într-un alt stat membru în care comerciantul asigură livrarea sau să se ocupe, prin propriile mijloace, de livrarea transfrontalieră a bunurilor. În această situație, în conformitate cu Directiva 2006/112/CE a Consiliului1a, nu este necesar să se efectueze înscrierea în registrul pentru plata taxei pe valoarea adăugată („TVA”) în statul membru al consumatorului.

 

___________________

 

1a Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  A treia situație este cea în care consumatorii caută să primească servicii furnizate pe cale electronică, principala caracteristică a acestora constând în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor, precum cărțile electronice sau muzica online, jocurile pe calculator sau software-ul, și în facilitarea utilizării acestora, cu condiția ca comerciantul să dețină drepturile sau licența de a utiliza un astfel de conținut pe teritoriile relevante. Nici în acest caz nu este necesară livrarea fizică, serviciile fiind furnizate pe cale electronică. Comerciantul poate să declare și să plătească TVA într-un mod simplificat în conformitate cu normele privind mini-ghișeul unic în materie de TVA (M1SS) prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  În cele din urmă, nici în cazul în care comerciantul furnizează servicii, iar serviciile respective sunt primite de către client la sediul comerciantului sau într-un loc ales de acesta care diferă de statul membru de cetățenie sau naționalitate al clientului sau de statul în care clientul își are domiciliul ori sediul, aplicarea unor condiții generale de acces diferite din motive legate de aceste criterii nu se justifică. Situațiile respective au drept obiect, după caz, furnizarea de servicii precum cazare la hotel, evenimente sportive, închiriere de autoturisme și bilete de intrare la festivaluri de muzică sau parcuri de distracții. În astfel de situații, comerciantul nu trebuie nici să se înregistreze în scopuri de TVA într-un alt stat membru, nici să organizeze livrarea transfrontalieră de bunuri.

(20)  În cele din urmă, nici în cazul în care comerciantul furnizează servicii, iar serviciile respective sunt primite de către consumator la sediul comerciantului sau într-un loc care nu se găsește în statul membru în care consumatorul își are domiciliul, aplicarea unor condiții generale de acces diferite din motive legate de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau localizarea temporară a consumatorului nu se justifică. Situațiile respective au drept obiect, după caz, furnizarea de servicii cu excepția serviciilor furnizate pe cale electronică, precum cazare la hotel, evenimente sportive, închiriere de autoturisme și bilete de intrare la festivaluri de muzică sau parcuri de distracții. În astfel de situații, comerciantul nu trebuie nici să se înregistreze în scopuri de TVA într-un alt stat membru.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În toate aceste situații, în temeiul dispozițiilor privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale și competența judiciară prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și de Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, în cazul în care un comerciant nu desfășoară activități în statul membru al consumatorului sau nu își direcționează activitățile către acest stat ori în cazul în care clientul nu este consumator, respectarea prezentului regulament nu creează în sarcina comerciantului niciun cost suplimentar legat de competența judiciară sau de diferențele existente în ceea ce privește legea aplicabilă. În schimb, în cazul în care comerciantul își desfășoară activitățile în statul membru al consumatorului sau își direcționează activitățile către acest stat, el și-a manifestat voința de a stabili relații comerciale cu consumatorii din statul membru respectiv și, în acest mod, a putut să ia în considerare orice astfel de costuri.

(21)  În toate aceste situații, în temeiul dispozițiilor privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale și competența judiciară prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și de Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, în cazul în care un comerciant nu desfășoară activități în statul membru al consumatorului sau nu își direcționează activitățile către acest stat, respectarea prezentului regulament nu presupune în sarcina comerciantului niciun cost suplimentar legat de competența judiciară sau de diferențele existente în ceea ce privește legea aplicabilă.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  În toate aceste situații, condițiile generale de acces ar trebui să respecte legile și regulamentele statelor membre în care comerciantul își desfășoară activitățile sau spre care acesta își direcționează activitățile. Un comerciant nu trebuie să se asigure că condițiile generale de acces respectă legile și reglementările statului membru în care își are domiciliul un consumator căruia nu intenționează să îi vândă produsele sale și nici nu trebuie să utilizeze limba respectivului stat membru.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)  Utilizarea unei limbi pe interfața online a unui comerciant nu poate fi considerată în sine ca indicând faptul că respectivul comerciant intenționează să vândă consumatorilor din alt stat membru.

Justificare

Deși termenii și condițiile generale ar trebui să includă o indicație cu privire la piața vizată de comerciant, nu ar trebui să se considere, în cazuri de incertitudine, că simpla utilizare a unei limbi indică intenția de a atrage cumpărători din alt stat membru în care este utilizată limba respectivă.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 21 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21c)  În temeiul Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a, în cazul în care bunurile de consum nu sunt în conformitate cu prevederile contractuale, un consumator are dreptul de a îi solicita vânzătorului să repare sau să înlocuiască bunurile, în ambele cazuri gratuit, cu excepția situațiilor în care acest lucru este imposibil sau disproporționat. Această directivă limitează costurile suportate de vânzător la costurile necesare pentru a face ca bunurile să fie în conformitate. În plus, directiva nu exclude în anumite circumstanțe ca dreptul consumatorului la rambursarea costului reparațiilor sau al înlocuirii să fie limitat, după caz, la o sumă proporțională cu valoarea pe care ar avea-o bunurile în cazul în care nu ar exista neconformitatea sau cu importanța neconformității. Dacă este cazul, normele referitoare la informațiile precontractuale, cerințele lingvistice, dreptul de retragere, exercitarea și efectele acestuia, livrarea și transferul riscurilor sunt reglementate de Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului1b. Directiva respectivă stabilește, printre altele, costurile care trebuie suportate de consumatori și de comercianți în cazul retragerii dintr-un contract încheiat la distanță sau negociat în afara spațiilor comerciale. Aplicarea prezentului regulament nu ar trebui să aducă atingere Directivelor 1999/44/CE și 2011/83/UE.

 

__________________

 

1a Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe (JO L 171, 7.7.1999, p. 12).

 

1b Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Comercianții care se încadrează în regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 1 din Directiva 2006/112/CE27 a Consiliului nu au obligația de a plăti TVA. Pentru comercianții respectivi, atunci când furnizează servicii pe cale electronică, interdicția de a aplica condiții generale de acces diferite din motive legate de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul clientului ar presupune o obligație de înregistrare în scopuri de TVA pentru a declara taxa datorată în alte state membre și ar putea genera costuri suplimentare, ceea ce ar constitui o povară disproporționată, având în vedere mărimea și caracteristicile comercianților vizați. Prin urmare, acești comercianți ar trebui să fie exceptați de la această interdicție pe întreaga durată în care un astfel de regim este aplicabil.

(22)  Comercianții care se încadrează în regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 1 din Directiva 2006/112/CE nu au obligația de a plăti TVA în statul membru în care au sediul. Pentru comercianții respectivi, atunci când furnizează servicii pe cale electronică, interdicția de a aplica condiții generale de acces diferite din motive legate de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori localizarea temporară a consumatorului ar presupune o obligație de înregistrare în scopuri de TVA pentru a declara taxa datorată în alte state membre și ar putea genera costuri suplimentare, ceea ce ar impune o povară disproporționată, având în vedere mărimea și caracteristicile comercianților vizați. Prin urmare, acești comercianți ar trebui să fie exceptați de la această interdicție pe întreaga durată în care un astfel de regim este aplicabil.

__________________

 

27 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1-118).

 

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  În toate aceste situații, comercianții pot, în unele cazuri, să fie împiedicați să vândă mărfuri sau să presteze servicii anumitor clienți sau unor clienți din anumite teritorii, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clienților sau de domiciliul ori sediul acestora, ca urmare a unei interdicții specifice sau a unei cerințe prevăzute în dreptul Uniunii sau în legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii. De asemenea, legislațiile statele membre le pot impune comercianților, în conformitate cu dreptul Uniunii, să respecte anumite norme privind stabilirea prețului cărților. Comercianții nu ar trebui să fie împiedicați să respecte astfel de acte cu putere de lege în măsura în care este necesar.

(23)  În toate aceste situații, comercianții pot, în unele cazuri, să fie împiedicați să vândă mărfuri sau să presteze servicii anumitor grupuri de consumatori sau unor consumatori din anumite teritorii, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea consumatorilor sau de domiciliul ori localizarea temporară a acestora, ca urmare a unei interdicții specifice sau a unei cerințe prevăzute în dreptul Uniunii sau în legislația unui stat membru în conformitate cu dreptul Uniunii. De asemenea, legislațiile statele membre le pot impune comercianților, în conformitate cu dreptul Uniunii, să respecte anumite norme privind stabilirea prețului cărților. În plus, legislațiile statelor membre pot impune ca publicațiile furnizate pe cale electronică să poată beneficia de același tratament preferențial în materie de TVA ca publicațiile pe orice tip de suport fizic, astfel cum se prevede în propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor1a. Comercianții nu ar trebui să fie împiedicați să respecte astfel de acte cu putere de lege în măsura în care este necesar.

 

__________________

 

1a COM(2016)0758.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În principiu, în temeiul dreptului Uniunii, comercianții sunt liberi să decidă mijloacele de plată pe care sunt dispuși să le accepte, inclusiv mărcile de plată. Cu toate acestea, odată ce această opțiune a fost aleasă, ținând seama de cadrul juridic în vigoare privind serviciile de plată, nu există nicio justificare în baza căreia comercianții să discrimineze clienții din Uniune refuzând anumite tranzacții comerciale sau aplicând acestor tranzacții condiții diferite de plată, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clienților sau de domiciliul ori sediul acestora. În acest context special, o astfel de inegalitate de tratament nejustificată, întemeiată pe motive legate de locul în care se află contul de plăți, sediul prestatorului de servicii de plată sau locul emiterii unui instrument de plată în Uniune ar trebui, de asemenea, să fie interzisă în mod expres. În plus, ar trebui reamintit că Regulamentul (UE) nr. 260/2012 le interzice deja tuturor beneficiarilor, inclusiv comercianților, să condiționeze acceptarea unei plăți în euro de cerința ca respectivele conturi să fie situate într-un anumit stat membru.

(24)  În principiu, în temeiul dreptului Uniunii, comercianții sunt liberi să decidă mijloacele de plată pe care sunt dispuși să le accepte. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului1a și cu Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului1b, comercianții cu amănuntul care acceptă un instrument de plată cu cardul de o anumită marcă și categorie de plată nu sunt obligați să accepte instrumente de plată cu cardul din aceeași categorie, dar de altă marcă sau de aceeași marcă, dar din altă categorie. Cu toate acestea, odată ce această opțiune a fost aleasă, ținând seama de cadrul juridic în vigoare privind serviciile de plată, comercianții nu ar trebui să discrimineze consumatorii din Uniune refuzând anumite tranzacții comerciale sau aplicând acestor tranzacții condiții diferite de plată, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea consumatorului sau de domiciliul ori localizarea temporară a acestuia. În acest context special, o astfel de inegalitate de tratament nejustificată, întemeiată pe motive legate de locul în care se află contul de plăți, sediul prestatorului de servicii de plată sau locul emiterii unui instrument de plată în Uniune ar trebui, în egală măsură, să fie interzisă în mod expres. În plus, ar trebui reamintit că Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1c le interzice deja tuturor comercianților, să condiționeze acceptarea unei plăți în euro de cerința ca respectivele conturi să fie situate într-un anumit stat membru.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul (JO L 123, 19.5.2015, p. 1).

 

1b Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

 

1c Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22).

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Directiva 2015/2366/UE a Parlamentului European și a Consiliului28 a introdus cerințe stricte de securitate pentru inițierea și prelucrarea plăților electronice, care au redus riscul de fraudă pentru toate mijloacele de plată, atât pentru cele noi, cât pentru cele mai tradiționale, în special plățile online. Prestatorii de servicii de plată sunt obligați să aplice așa-numita autentificare strictă a clienților, procedură de autentificare prin care se confirmă identitatea utilizatorului unui serviciu de plată sau a operațiunii de plată. În cazul operațiunilor la distanță, cum ar fi plățile online, cerințele de securitate merg chiar mai departe, impunând o legătură dinamică cu valoarea tranzacției și contul beneficiarului plății, pentru a spori nivelul protecției utilizatorilor prin reducerea la minimum a riscurilor în caz de greșeli sau de atacuri frauduloase. Ca urmare a acestor dispoziții, riscul de fraudare a plăților existent în cazul achizițiilor de la nivel național și cel existent în cazul achizițiilor transfrontaliere au fost aduse la același nivel și nu ar trebui să servească drept argument pentru a refuza sau a discrimina orice tranzacții comerciale în Uniune.

(25)  Directiva 2015/2366/UE a introdus cerințe stricte de securitate pentru inițierea și prelucrarea plăților electronice, care au redus riscul de fraudă pentru toate mijloacele de plată, atât pentru cele noi, cât pentru cele mai tradiționale, în special plățile online. Prestatorii de servicii de plată sunt obligați să aplice așa-numita autentificare strictă a consumatorilor, procedură de autentificare prin care se confirmă identitatea utilizatorului unui serviciu de plată sau a operațiunii de plată. În cazul operațiunilor la distanță, cum ar fi plățile online, cerințele de securitate merg chiar mai departe, impunând o legătură dinamică cu valoarea tranzacției și contul beneficiarului plății, pentru a spori nivelul protecției utilizatorilor prin reducerea la minimum a riscurilor în caz de greșeli sau de atacuri frauduloase. Ca urmare a dispozițiilor respective, riscul de fraudare a plăților existent în cazul achizițiilor transfrontaliere a fost redus în mod semnificativ. Totuși, în cazul debitelor directe, când este posibil ca comerciantul să nu poată evalua în mod corespunzător bonitatea unui consumator sau când acest lucru ar necesita încheierea unui contract nou sau modificarea unui contract existent cu furnizorii soluției de plată, comerciantului ar trebui să i se permită să solicite o plată în avans prin intermediul unui transfer de credit SEPA înainte de a expedia bunurile sau de a furniza serviciul. Prin urmare, un tratament diferit poate fi justificat în situațiile în care comerciantul nu are la dispoziție alte mijloace pentru a verifica bonitatea consumatorului.

__________________

 

28 Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35-127).

 

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor în materie de concurență, în special a articolelor 101 și 102 din TFUE. Acordurile care le impun comercianților obligația de a nu efectua vânzări pasive, în sensul Regulamentului (UE) nr. 330/2010 al Comisiei29 către anumiți clienți sau către clienți din anumite teritorii sunt considerate, în general, ca fiind o restrângere a concurenței și nu pot fi exceptate de la interdicția prevăzută la articolul 101 alineatul (1) din TFUE. Chiar și în cazul în care acordurile respective nu intră sub incidența articolului 101 din TFUE, în contextul aplicării prezentului regulament, acestea pot perturba buna funcționare a pieței interne și nu pot fi utilizate pentru a eluda dispozițiile prezentului regulament. Prin urmare, dispozițiile relevante ale acestor acorduri și ale altor acorduri în materie de vânzări pasive care obligă comerciantul să încalce prezentul regulament ar trebui să fie nule de drept. Cu toate acestea, prezentul regulament, în special dispozițiile sale privind accesul la bunuri sau servicii, nu ar trebui să aducă atingere acordurilor care restricționează vânzările active, în sensul Regulamentului (UE) nr. 330/2010.

(26)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor în materie de concurență, în special a articolelor 101 și 102 din TFUE. Acordurile care le impun comercianților obligația de a nu efectua vânzări pasive, în sensul Regulamentului (UE) nr. 330/2010 al Comisiei29, către anumite grupuri de consumatori sau către consumatori din anumite teritorii sunt considerate, în general, ca fiind o restrângere a concurenței și nu pot fi exceptate de la interdicția prevăzută la articolul 101 alineatul (1) din TFUE. Prin urmare, dispozițiile relevante ale acestor acorduri și ale altor acorduri în materie de vânzări pasive care obligă comerciantul să încalce prezentul regulament ar trebui să fie nule și neavenite. Cu toate acestea, prezentul regulament, în special dispozițiile sale privind accesul la bunuri sau servicii, nu ar trebui să aducă atingere acordurilor care restricționează vânzările active, în sensul Regulamentului (UE) nr. 330/2010.

__________________

__________________

29 Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (JO L 102, 23.4.2010, p. 1).

29 Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (JO L 102, 23.4.2010, p. 1).

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Statele membre ar trebui să desemneze unul sau mai multe organisme responsabile pentru luarea de măsuri eficace în vederea monitorizării și a asigurării conformității cu dispozițiile prezentului regulament. De asemenea, statele membre ar trebui să se asigure că pot fi impuse sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare împotriva comercianților în cazul încălcării prezentului regulament.

(27)  Statele membre ar trebui să desemneze unul sau mai multe organisme responsabile, cu competențele necesare pentru luarea de măsuri eficace în vederea monitorizării și a asigurării conformității cu dispozițiile prezentului regulament. De asemenea, statele membre ar trebui să se asigure că pot fi adoptate măsuri eficace, proporționale și cu efect de descurajare împotriva comercianților în cazul încălcării prezentului regulament.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Consumatorii ar trebui să poată beneficia, din partea autorităților competente, de o asistență care să faciliteze soluționarea conflictelor cu comercianții ce decurg din aplicarea prezentului regulament, inclusiv prin intermediul unui formular de reclamație standardizat.

(28)  Consumatorii ar trebui să poată beneficia, din partea organismelor competente, de o asistență care să faciliteze soluționarea conflictelor cu comercianții ce decurg din aplicarea prezentului regulament. În acest scop, statele membre ar trebui să desemneze drept organisme responsabile pentru furnizarea de asistență, printre altele, punctele de contact pentru soluționarea online a litigiilor menționate în Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum) (JO L 165, 18.6.2013, p. 1).

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Prezentul regulament ar trebui să fie evaluat periodic pentru a i se putea aduce modificări, dacă este cazul. Prima evaluare ar trebui să se concentreze îndeosebi asupra posibilității de a extinde interdicția prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) la serviciile furnizate pe cale electronică a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, cu condiția ca respectivul comerciantaibă drepturile necesare pentru teritoriile relevante.

(29)  Prezentul regulament ar trebui să fie evaluat periodic pentru a i se putea aduce modificări, dacă este cazul. Prima evaluare ar trebui să analizeze în profunzime impactul global al regulamentului asupra pieței interne și asupra comerțului electronic transfrontalier. Ar trebui să se concentreze îndeosebi asupra posibilității de a extinde domeniul de aplicare al prezentului regulament la alte sectoare. În acest scop, ar trebui să ia în considerare în mod corespunzător specificul fiecărui sector. În special, evaluarea extinderii la serviciile audiovizuale ar trebui să aibă la bază date detaliate privind prețul și costurile, de care dispun numai furnizorii de astfel de servicii. Prin urmare, furnizorii în cauză ar trebuicoopereze în procesul de evaluare pentru a facilita analiza în vederea stabilirii dacă includerea acestor servicii în domeniul de aplicare al prezentului regulament ar conduce la evoluția către modele de afaceri mai eficiente decât cele utilizate în prezent.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  De asemenea, pentru a facilita asigurarea eficace a respectării normelor prevăzute în prezentul regulament, ar trebui să se poată utiliza, în ceea ce privește aceste norme, mecanismele de asigurare a cooperării transfrontaliere între autoritățile competente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului30. Cu toate acestea, dat fiind că Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 se aplică numai în ceea ce privește legile care protejează interesele consumatorilor, măsurile respective ar trebui să fie disponibile numai în cazul în care clientul este un consumator. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 ar trebui modificat în consecință.

(30)  De asemenea, pentru a facilita asigurarea eficace a respectării normelor prevăzute în prezentul regulament, ar trebui să se poată utiliza, în ceea ce privește aceste norme, mecanismele de asigurare a cooperării transfrontaliere între autoritățile competente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului30.

__________________

__________________

30 Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) ( JO L 364, 9.12.2004, p. 1).

30 Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) ( JO L 364, 9.12.2004, p. 1).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Pentru a permite introducerea unor acțiuni în încetare la instanțe în scopul protejării intereselor colective ale consumatorilor în ceea ce privește actele contrare prezentului regulament, în conformitate cu Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului31, directiva respectivă ar trebui, de asemenea, să fie modificată, astfel încât să fie inclusă o trimitere la prezentul regulament în anexa I la aceasta.

(31)  Pentru a permite introducerea unor acțiuni în încetare la instanțe în scopul protejării intereselor colective ale consumatorilor în ceea ce privește actele contrare prezentului regulament, în conformitate cu Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului31, directiva respectivă ar trebui, de asemenea, să fie modificată, astfel încât să fie inclusă o trimitere la prezentul regulament în anexa I la aceasta. De asemenea, consumatorii ar trebui încurajați să utilizeze în mod corespunzător mecanismele extrajudiciare de soluționare a litigiilor în cazul obligațiilor contractuale ce decurg din contractele de vânzări sau de servicii online încheiate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013.

__________________

__________________

31 Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor (JO L 110, 11.6.1998, p. 30).

31 Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor (JO L 110, 11.6.1998, p. 30).

Justificare

Clarificare în sensul că SOL poate fi un mijloc adecvat de soluționare a litigiilor în acest domeniu specific.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Comercianții, autoritățile publice și alte părți interesate ar trebui să dispună de un termen suficient pentru a se adapta la dispozițiile prezentului regulament și pentru a asigura respectarea acestora. Având în vedere particularitățile serviciilor furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, este indicat ca interdicția prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) să se aplice numai cu începere de la o dată ulterioară în ceea ce privește furnizarea serviciilor respective.

eliminat

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Pentru a atinge obiectivul combaterii cu eficacitate a discriminării directe și indirecte bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților, este indicat să se adopte un regulament, care se aplică direct în toate statele membre. Acesta este necesar pentru a garanta aplicarea uniformă a normelor privind nediscriminarea în întreaga Uniune și intrarea lor în vigoare la aceeași dată. Numai un regulament asigură claritatea, uniformitatea și securitatea juridică necesare pentru a le permite clienților să beneficieze pe deplin de normele respective.

(33)  Pentru a atinge obiectivul combaterii cu eficacitate a discriminării directe și indirecte bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau localizarea temporară a consumatorilor, este indicat să se adopte un regulament, care se aplică direct în toate statele membre. Acesta este necesar pentru a garanta aplicarea uniformă a normelor privind nediscriminarea în întreaga Uniune și intrarea lor în vigoare la aceeași dată. Numai un regulament asigură claritatea, uniformitatea și securitatea juridică necesare pentru a le permite consumatorilor să beneficieze pe deplin de normele respective.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume prevenirea discriminării directe și indirecte bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților, inclusiv a geoblocării, în tranzacțiile comerciale desfășurate de aceștia cu comercianți din Uniune, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, din cauza caracterului transfrontalier al acestei probleme și a insuficientei clarități a cadrului juridic în vigoare, dar, ca urmare a dimensiunii și a efectului său potențial asupra schimburilor comerciale din cadrul pieței interne, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

(34)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume prevenirea discriminării directe și indirecte bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau localizarea temporară a consumatorilor, inclusiv a geoblocării, în tranzacțiile comerciale desfășurate de aceștia cu comercianți din Uniune, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, din cauza caracterului transfrontalier al acestei probleme și a insuficientei clarități a cadrului juridic în vigoare, dar, ca urmare a dimensiunii și a efectului său potențial asupra schimburilor comerciale din cadrul pieței interne, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a articolelor 16 și 17 ale Cartei,

(35)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a articolelor 11 (Libertatea de exprimare și de informare), 16 (Libertatea de a desfășura o activitate comercială), 17 (Dreptul de proprietate) și 38 (Protecția consumatorilor) ale Cartei,

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 1

Articolul 1

Obiectiv și domeniu de aplicare

Obiect

1.  Obiectivul prezentului regulament este de a contribui la buna funcționare a pieței interne prin prevenirea discriminării bazate, în mod direct sau indirect, pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul clienților.

Obiectivul prezentului regulament este de a contribui la buna funcționare a pieței interne prin prevenirea discriminării bazate, în mod direct sau indirect, pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau localizarea temporară a consumatorilor și de a completa articolul 20 din Directiva 2006/123/CE.

2.  Prezentul regulament se aplică situațiilor următoare:

 

(a)  în cazul în care comerciantul vinde bunuri, prestează servicii sau intenționează să întreprindă aceste acțiuni într-un alt stat membru decât cel în care clientul își are domiciliul sau sediul;

 

(b)  în cazul în care comerciantul vinde bunuri, prestează servicii sau intenționează să întreprindă aceste acțiuni în același stat membru ca cel în care clientul își are domiciliul sau sediul, dar clientul deține cetățenia sau naționalitatea unui alt stat membru;

 

(c)  în cazul în care comerciantul vinde bunuri sau prestează servicii ori intenționează să întreprindă aceste acțiuni într-un stat membru în care clientul se află temporar, fără a-și avea domiciliul sau sediul în statul membru respectiv.

 

3.  Prezentul regulament nu se aplică activităților menționate la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE.

 

4.  Prezentul regulament nu aduce atingere normelor aplicabile în materie de fiscalitate.

 

5.  Prezentul regulament nu aduce atingere actelor din legislația Uniunii referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă. Respectarea prezentului regulament nu trebuie interpretată în sensul că un comerciant își direcționează activitatea către statul membru în care consumatorul își are reședința obișnuită sau domiciliul în sensul articolului 6 alineatul (1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012.

 

6.  În măsura în care dispozițiile prezentului regulament sunt contrare dispozițiilor articolului 20 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE, dispozițiile prezentului regulament prevalează.

 

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Domeniul de aplicare

 

1.  Prezentul regulament nu se aplică situațiilor pur interne, în care toate elementele relevante ale tranzacției se limitează la un singur stat membru.

 

2.  Prezentul regulament nu se aplică activităților menționate la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE.

 

3.  Prezentul regulament nu aduce atingere normelor aplicabile în materie de fiscalitate.

 

4.  În măsura în care dispozițiile prezentului regulament sunt contrare dispozițiilor articolului 20 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE, dispozițiile prezentului regulament prevalează.

 

5.  Prezentul regulament nu aduce atingere legislației aplicabile a Uniunii referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă. Simpla respectare a prezentului regulament nu se interpretează în sensul că un comerciant își direcționează activitatea către statul membru în care consumatorul își are reședința obișnuită sau domiciliul în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. În special, atunci când un comerciant care acționează în conformitate cu articolele 3, 4 și 5 nu blochează sau nu limitează accesul consumatorului la interfața sa online, nu îl redirecționează către o versiune a interfeței sale online diferită de cea la care consumatorul a încercat inițial să aibă acces, oricare ar fi cetățenia sau naționalitatea ori domiciliul acestuia, nu aplică condiții generale de acces diferite în situațiile prevăzute în prezentul regulament sau atunci când comerciantul acceptă instrumente de plată emise într-un alt stat membru în mod nediscriminatoriu, nu se consideră, exclusiv pe baza acestor motive, că respectivul comerciant își direcționează activitățile către statul membru în care consumatorul își are reședința obișnuită sau domiciliul.

 

De asemenea, nu se consideră că un comerciant își direcționează activitățile către statul membru în care consumatorul își are reședința obișnuită sau domiciliul atunci când comerciantul care acționează în conformitate cu prezentul regulament parcurge etapele care ar fi de așteptat în mod rezonabil din partea sa sau pe care le solicită consumatorul ori etapele pe care le impune legislația pentru a furniza informațiile și asistența necesare consumatorului, fie direct, fie indirect prin stabilirea unei legături între consumator și orice părți terțe care pot furniza asistența necesară.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr . 282/2011, la articolul 2 alineatele (10), (20) și (30) din Regulamentul (UE) nr. 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului32 și la articolul 4 alineatele (8), (9), (11), (12), (14), (23), (24) și (30) din Directiva (UE) 2015/2366 se aplică.

În sensul prezentului regulament:

 

(a)   „servicii furnizate pe cale electronică” are înțelesul atribuit acestui termen la articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011;

 

(b)   „comision interbancar” are înțelesul atribuit acestui termen la articolul 2 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 2015/751;

 

(c)   „instrument de plată cu cardul” are înțelesul atribuit acestui termen la articolul 2 alineatul (20) din Regulamentul (UE) nr. 2015/751;

 

(d)   „marcă de plată” are înțelesul atribuit acestui termen la articolul 2 alineatul (30) din Regulamentul (UE) nr. 2015/751;

 

(e)   „operațiune de plată” are înțelesul atribuit acestui termen la articolul 4 alineatul (5) din Directiva (UE) nr. 2015/2366;

 

(f)   „plătitor” are înțelesul atribuit acestui termen la articolul 4 alineatul (8) din Directiva (UE) nr. 2015/2366;

 

(g)   „prestator de servicii de plată” are înțelesul atribuit acestui termen la articolul 4 alineatul (11) din Directiva (UE) nr. 2015/2366;

 

(h)   „cont de plăți” are înțelesul atribuit acestui termen la articolul 4 alineatul (12) din Directiva (UE) nr. 2015/2366;

 

(i)   „instrument de plată” are înțelesul atribuit acestui termen la articolul 4 alineatul (14) din Directiva (UE) nr. 2015/2366;

 

(j)   „debitare directă” are înțelesul atribuit acestui termen la articolul 4 alineatul (23) din Directiva (UE) nr. 2015/2366;

 

(k)   „transfer de credit” are înțelesul atribuit acestui termen la articolul 4 alineatul (24) din Directiva (UE) nr. 2015/2366;

 

(i)   „autentificare strictă a clienților” are înțelesul atribuit acestui termen la articolul 4 alineatul (30) din Directiva (UE) nr. 2015/2366;

__________________

 

32 Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul (JO L 123, 19.5.2015, p. 1).

 

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică, de asemenea, următoarele definiții:

În sensul prezentului regulament, se aplică, de asemenea, următoarele definiții:

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „client” înseamnă un consumator sau o întreprindere care deține cetățenia sau naționalitatea unui stat membru sau își are domiciliul ori sediul într-un stat membru și care intenționează să achiziționeze sau achiziționează un bun sau un serviciu în Uniune, în alte scopuri decât revânzarea;

eliminat

Justificare

În vederea garantării libertății contractuale, contractele B2B ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, cu consecința că regulamentul se aplică exclusiv contractelor B2C.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „condiții generale de acces” înseamnă toate clauzele, condițiile și celelalte informații, inclusiv prețurile de vânzare, care reglementează accesul clienților la bunuri sau servicii oferite spre vânzare de către un comerciant, care sunt stabilite, aplicate și puse la dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia și care se aplică în lipsa unui acord între comerciant și client care a făcut obiectul unei negocieri individuale;

(d)  „condiții generale de acces” înseamnă toate clauzele, condițiile și celelalte informații, inclusiv prețurile nete de vânzare, care reglementează accesul consumatorilor la bunuri sau servicii oferite spre vânzare de către un comerciant, care sunt stabilite, aplicate și puse la dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia și care se aplică în lipsa unui acord între comerciant și consumator care a făcut obiectul unei negocieri individuale;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „bunuri” înseamnă orice obiect corporal mobil, cu excepția obiectelor vândute prin executare silită sau altfel, prin autoritatea legii; apa, gazul și energia electrică sunt considerate „bunuri” în sensul prezentului regulament atunci când acestea sunt puse în vânzare în volum limitat sau în cantitate fixă;

(e)  „bunuri” înseamnă orice obiect corporal mobil, cu excepția (i) obiectelor vândute prin executare silită sau altfel, prin autoritatea legii; și (ii) apei, gazului și energiei electrice, exceptând situația în care acestea sunt puse în vânzare în volum limitat sau în cantitate fixă;

Justificare

Aliniere la propunerea privind vânzările online.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  „interfață online” înseamnă orice software, inclusiv un site internet și aplicații, exploatat de către un comerciant sau în contul acestuia pentru a le oferi clienților acces la bunurile sau serviciile comerciantului în vederea participării la o tranzacție comercială ce are drept obiect bunurile sau serviciile în cauză;

(f)  „interfață online” înseamnă orice software, inclusiv un site internet sau o parte a acestuia și aplicații mobile, exploatat de către un comerciant sau în contul acestuia pentru a le oferi consumatorilor acces la bunurile sau serviciile comerciantului în vederea participării la o tranzacție comercială ce are drept obiect bunurile sau serviciile în cauză;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  „piață online” înseamnă un serviciu digital care le permite consumatorilor să încheie contracte de vânzări sau de servicii online cu comercianții, fie pe site-ul web al pieței online, fie pe un site al comerciantului care utilizează serviciile informatice furnizate de piața online;

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3

Articolul 3

Accesul la interfețele online

Accesul la interfețele online

1.  Comercianți nu blochează și nu limitează, prin utilizarea de măsuri tehnologice sau în alte moduri, accesul clienților la interfața lor online din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia.

1.  Un comerciant și o piață online nu blochează și nu limitează, prin utilizarea de măsuri tehnologice sau în alte moduri, accesul consumatorilor la interfața lor online din motive legate de cetățenia sau naționalitatea consumatorului sau de domiciliul ori localizarea temporară a acestuia.

2.  Comercianți nu redirecționează clienții, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia, către o versiune a interfeței lor online care este diferită de cea a interfeței online la care clientul a încercat să aibă acces și care, prin structura sa, prin limba utilizată sau ca urmare a altor caracteristici, este destinată în mod expres clienților de o anumită cetățenie sau naționalitate sau cu un anumit domiciliu sau sediu, cu excepția cazului în care clientul își dă consimțământul explicit înainte de o astfel de redirecționare.

2.  Un comerciant nu redirecționează un consumator, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea sa sau de domiciliul ori localizarea temporară a acestuia, către o versiune a interfeței sale online diferită de cea a interfeței online inițiale la care consumatorul a încercat să aibă acces și care, prin structura sa, prin limba utilizată sau ca urmare a altor caracteristici, este destinată în mod expres consumatorilor de o anumită cetățenie sau naționalitate sau cu un anumit domiciliu sau localizare temporară, cu excepția cazului în care consumatorul își dă consimțământul explicit înainte de o astfel de redirecționare.

 

În cazul în care comerciantul îi permite consumatorului să își exprime o preferință explicită pe un cont personal care poate fi modificată în orice moment de către consumator, comerciantului i se permite să redirecționeze în mod sistematic consumatorul în cauză către o anumită pagină de destinație, cu condiția ca respectiva pagină de destinație să permită accesul simplu și clar la interfața online pe care consumatorul a încercat să o acceseze inițial.

În cazul în care o astfel de redirecționare are loc cu consimțământul explicit al clientului, acesta continuă să aibă acces cu ușurință la versiunea originală a interfeței online.

În cazul în care o astfel de redirecționare are loc cu consimțământul explicit al consumatorului, acesta continuă să aibă acces cu ușurință la versiunea interfeței online la care a dorit inițial să aibă acces.

3.  Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care blocarea, limitarea accesului ori redirecționarea care vizează anumiți clienți sau clienți din anumite teritorii este necesară pentru a asigura respectarea unei cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii.

3.  Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care blocarea sau limitarea accesului ori redirecționarea care vizează anumite grupuri de consumatori sau consumatori din anumite teritorii este necesară pentru ca un comerciant sau o piață online să respecte o cerință legală prevăzută de dreptul Uniunii sau de legislația unui stat membru în conformitate cu dreptul Uniunii. Comerciantul sau piața online își justifică în mod clar și explicit motivele de conformitate în limba interfeței online la care clientul a încercat inițial să aibă acces.

4.  În cazul în care un comerciant blochează sau limitează accesul clienților la o interfață online sau redirecționează clienții către o versiune diferită a interfeței online în conformitate cu alineatul (4), comerciantul oferă o justificare clară. Această justificare este prezentată în limba interfeței online la care clientul a încercat inițial să aibă acces.

 

 

.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Accesul la bunuri și servicii

Accesul la bunuri și servicii

1.  Comercianții nu aplică bunurilor sau serviciilor lor condiții generale de acces care diferă din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia, în următoarele situații:

1.  Un comerciant nu aplică bunurilor sau serviciilor sale condiții generale de acces care diferă din motive legate de cetățenia sau naționalitatea consumatorului sau de domiciliul ori localizarea temporară a acestuia, în cazul în care consumatorul dorește:

(a)  în cazul în care comerciantul vinde bunuri a căror livrare transfrontalieră în statul membru de domiciliu al clientului nu este efectuată nici de către comerciant, nici în contul său;

(a)  să cumpere bunuri, iar comerciantul oferă livrarea transfrontalieră a bunurilor respective într-un loc dintr-un stat membru diferit de statul membru de domiciliu al consumatorului, inclusiv opțiunea de a ridica bunurile dintr-un loc ce urmează a fi convenit cu comerciantul;

(b)  în cazul care comerciantul propune servicii furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora;

(b)  să primească de la comerciant servicii furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora;

 

(ba)  să primească servicii furnizate pe cale electronică, a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în facilitarea utilizării acestora, cu condiția ca comerciantul să dețină drepturile necesare sau licența de a utiliza un astfel de conținut pe teritoriile relevante;

(c)  în cazul în care comerciantul furnizează servicii, altele decât cele reglementate la litera (b), iar aceste servicii sunt prestate către client în spațiile comerciantului sau într-un loc fizic în care comerciantul își desfășoară activitatea, într-un stat membru care diferă de statul membru de cetățenie sau naționalitate al clientului sau de cel în care clientul își are domiciliul ori sediul.

(c)  să primească servicii din partea comerciantului, altele decât cele furnizate pe cale electronică, iar aceste servicii sunt prestate către consumator într-un loc fizic în care comerciantul își desfășoară activitatea, într-un stat membru care diferă de statul membru în care consumatorul își are domiciliul.

 

1a.  Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu împiedică un comerciant să aplice condiții generale de acces diferite în diferite state membre sau în cadrul unui singur stat membru consumatorilor dintr-un anumit teritoriu sau unui grup specific de consumatori, cu condiția ca acestea să nu se aplice din considerente legate de naționalitate sau cetățenie, domiciliu sau localizare temporară.

 

1b.  Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu impune comerciantului obligația de a respecta cerințele juridice naționale sau de a informa clienții în legătură cu aceste cerințe în cazul în care un comerciant nu își desfășoară activitățile în statul membru respectiv sau nu le direcționează către statul membru respectiv.

2.   Interdicția prevăzută la alineatul (1) litera (b) nu se aplică în cazul comercianților scutiți de la plata TVA în temeiul dispozițiilor din titlul XII capitolul 1 din Directiva 26/112/CE.

2.   Interdicția prevăzută la alineatul (1) litera (b) nu se aplică în cazul comercianților scutiți de la plata TVA în temeiul dispozițiilor din titlul XII capitolul 1 din Directiva 26/112/CE.

3.   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în măsura în care o dispoziție specifică prevăzută în dreptul Uniunii sau în legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii îl împiedică pe comerciant să vândă bunuri sau să presteze servicii anumitor clienți sau unor clienți din anumite teritorii.

3.   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în măsura în care o dispoziție specifică prevăzută în dreptul Uniunii sau în legislația unui stat membru în conformitate cu dreptul Uniunii îl împiedică pe comerciant să vândă bunurile respective sau să presteze serviciile în cauză anumitor grupuri de consumatori sau unor consumatori din anumite teritorii.

În ceea ce privește vânzările de cărți, interdicția prevăzută la alineatul (1) nu îi împiedică pe comercianți să aplice prețuri diferite unor clienți din anumite teritorii, în măsura în care sunt obligați să întreprindă acest demers prin legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii.

În ceea ce privește vânzările de cărți, inclusiv versiunea electronică a acestora, interdicția prevăzută la alineatul (1) nu aduce atingere legislației privind stabilirea prețurilor în statele lor membre în conformitate cu dreptul Uniunii.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Articolul 5

Nediscriminarea din motive legate de plată

Nediscriminarea din motive legate de plată

1.  Comercianți nu aplică, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia, de locul în care este situat contul de plăți, de sediul prestatorului de servicii de plată sau de locul emiterii unui instrument de plată în Uniune, condiții diferite de plată pentru orice vânzări de bunuri sau prestări de servicii, în cazul în care:

1.  Un comerciant nu aplică, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea consumatorului sau de domiciliul ori localizarea temporară a acestuia, de locul în care este situat contul de plăți, de sediul prestatorului de servicii de plată sau de locul emiterii unui instrument de plată în Uniune, condiții diferite pentru o operațiune de plată în cazul în care:

(a)  plățile respective sunt efectuate prin intermediul unor tranzacții electronice prin transfer de credit, debit direct sau printr-un instrument de plată pe bază de card în cadrul aceleiași mărci de plată;

(a)  operațiunea de plată respectivă este efectuată prin intermediul unei tranzacții electronice prin transfer de credit, debitare directă sau printr-un instrument de plată cu cardul în cadrul aceleiași mărci și categorii de plată;

(b)  beneficiarul plății poate solicita plătitorului să aplice o autentificare strictă a clienților, în temeiul Directivei (UE) 2015/2366; și

(b)  cerințele de autentificare sunt îndeplinite, în temeiul Directivei (UE) 2015/2366; și

(c)  plățile sunt efectuate într-o monedă acceptată de către beneficiar.

(c)  operațiunile de plată sunt efectuate într-o monedă acceptată de către comerciant.

 

1a.  În cazul în care se justifică din motive obiective, interdicția prevăzută la alineatul (1) nu exclude dreptul comerciantului de a amâna livrarea bunurilor sau prestarea serviciului până în momentul în care comerciantul primește confirmarea că tranzacția de plată a fost inițiată în mod corespunzător.

2.  Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu îi împiedică pe comercianți să solicite comisioane pentru utilizarea unui instrument de plată pe bază de card pentru care comisioanele interbancare nu sunt reglementate în temeiul capitolului II din Regulamentul (UE) 2015/751 și pentru serviciile de plată cărora nu li se aplică Regulamentul (UE) nr. 260/2012. Comisioanele percepute nu depășesc costurile suportate de către comerciant pentru utilizarea instrumentului de plată respectiv.

2.  Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu împiedică un comerciant să solicite comisioane pentru utilizarea unui instrument de plată cu cardul pentru care comisioanele interbancare nu sunt reglementate în temeiul capitolului II din Regulamentul (UE) 2015/751 sau pentru serviciile de plată cărora nu li se aplică Regulamentul (UE) nr. 260/2012, cu excepția cazului în care statul membru unde își are sediul comerciantul a interzis sau a restrâns astfel de comisioane în temeiul articolului 62 alineatul (5) din Directiva 2015/2366. Comisioanele percepute nu depășesc costurile directe suportate de către comerciant pentru utilizarea instrumentului de plată respectiv.

 

2a.  Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu exclude posibilitatea pe care o are comerciantul de a solicita, în cazul debitărilor directe, o plată în avans prin intermediul unui transfer de credit SEPA înainte de expedierea bunurilor sau înainte de furnizarea serviciului, dacă nu există niciun alt mod de a se asigura că cumpărătorul își va respecta obligația de plată.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acordurile care, în ceea ce privește vânzările pasive, obligă comercianții să acționeze în încălcarea prezentului regulament sunt nule de drept.

Prevederile contractuale care, în ceea ce privește vânzările pasive în sensul Regulamentului (UE) nr. 330/2010, obligă comercianții să acționeze în încălcarea prezentului regulament sunt nule de drept și neavenite.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Asigurarea respectării regulamentului de către autoritățile statelor membre

Asigurarea respectării regulamentului

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe organisme responsabile pentru asigurarea respectării prezentului regulament. Statele membre se asigură că organismul sau organismele desemnate dispun de mijloace adecvate și eficace pentru a asigura respectarea prezentului regulament.

1.  Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe organisme responsabile pentru asigurarea respectării adecvate și eficace a prezentului regulament. Fără a aduce atingere altor mecanisme de informare și cooperare, organismele în cauză sunt responsabile de asigurarea cooperării transfrontaliere cu organisme din alte state membre prin intermediul mijloacelor adecvate.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

2.  Statele membre stabilesc normele privind măsurile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și se asigură de punerea în aplicare a acestora. Măsurile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Amendamentul     60

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Măsurile menționate la alineatul (2) sunt comunicate Comisiei și făcute publice pe site-ul web al acesteia.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru încredințează unuia sau mai multor organisme responsabilitatea de a le oferi consumatorilor asistență practică în caz de litigii cu comercianții care decurg din punerea în aplicare a prezentului regulament. Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe organisme responsabile pentru îndeplinirea acestei sarcini.

Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe organisme responsabile pentru a le oferi consumatorilor asistență practică în caz de litigii între consumatori și comercianți care decurg din punerea în aplicare a prezentului regulament.

Justificare

Aliniere la structura articolului 7 alineatul (1).

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Organismele menționate la alineatul (1) le oferă consumatorilor un formular-tip uniform pentru depunerea de reclamații la organismele menționate la alineatul (1) și la articolul 7 alineatul (1). Comisia acordă asistență acestor organisme pentru întocmirea acestui formular-tip.

eliminat

Justificare

Reglementările care nu sunt necesare, cum este formularul-tip, ar acoperi diferite forme de încălcare definite în prezentul regulament și ar putea acoperi două organisme diferite.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9

Articolul 9

Clauză de revizuire

Clauză de revizuire

1.  Până la [data: doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia prezintă un raport de evaluare a prezentului regulament Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European. Dacă este necesar, raportul este însoțit de propuneri de modificare a prezentului regulament, în funcție de evoluțiile juridice, tehnice și economice.

1.  Până la [data: trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia prezintă un raport de evaluare a prezentului regulament Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European. Dacă este necesar, raportul este însoțit de propuneri de modificare a prezentului regulament, în funcție de evoluțiile juridice, tehnice și economice.

2.  Prima evaluare menționată la alineatul (1) este realizată mai ales pentru a se stabili dacă interdicția prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) ar trebui să se aplice, de asemenea, și serviciilor furnizate pe cale electronică a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, cu condiția ca respectivul comerciant să aibă drepturile necesare pentru teritoriile relevante.

2.  Prima evaluare menționată la alineatul (1) este realizată mai ales pentru a se stabili impactul global al prezentului regulament asupra pieței interne și asupra comerțului electronic transfrontalier. În special, prima evaluare aprofundată analizează dacă domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui extins pentru a include sectoare suplimentare precum cel audiovizual, financiar, al transporturilor al comunicațiilor electronice sau al serviciilor de asistență medicală, ținând seama în mod corespunzător de particularitățile fiecărui sector.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În anexa la Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 se adaugă următorul punct [număr]: „[număr] [titlul complet al prezentului regulament] (JO L XX, ZZ.LL.AAAA, p. X), numai în cazul în care clientul este un consumator în sensul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul nr. XXXX/anul”.

1.  În anexa la Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 se adaugă următorul punct [număr]: „[număr] [titlul complet al prezentului regulament] (JO L XX, ZZ.LL.AAAA, p. X).

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică de la 1 iulie 2018.

eliminat

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

I. Introducere

La 25 mai 2016, Comisia Europeană a prezentat o propunere de regulament privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă, ca parte a pachetului legislativ privind comerțul electronic. Obiectivul regulamentului este de a le asigura clienților de pe piața internă condiții egale de acces la bunuri și servicii ca în cazul clienților locali. Regulamentul are la bază prevederile Directivei privind serviciile (articolul 20), care instituie deja principiul nediscriminării, însă acesta s-a dovedit greu de aplicat în practică, dată fiind insecuritatea juridică în ceea ce privește practicile care ar trebui sau nu să fie considerate justificate.

Regulamentul urmărește să asigure o securitate juridică și o forță executorie sporite prin definirea situațiilor specifice în care nu pot exista motive justificate pentru discriminarea pe criterii de cetățenie, naționalitate sau domiciliu. De asemenea, regulamentul propus interzice blocarea accesului la site-uri web și utilizarea redirecționării automate în lipsa consimțământului prealabil din partea clientului. Regulamentul propus mai cuprinde și prevederi privind nediscriminarea în utilizarea mijloacelor de plată.

Regulamentul face parte dintr-o strategie generală de stimulare a comerțului electronic transfrontalier, o forță motrice de creștere, garantând condiții mai favorabile de acces la bunuri și servicii prin crearea unui climat de încredere, printr-o securitate sporită și prin reducerea sarcinii administrative.

II. Poziția raportoarei

Raportoarea împărtășește obiectivul general al propunerii Comisiei, și anume de a valorifica pe deplin potențialul pieței interne ca spațiu fără frontiere interne în care este asigurată libera circulație a mărfurilor și a serviciilor. Piața internă este încă departe de a deveni realitate. Comerțul electronic constituie o forță motrice principală pentru creștere, cu rate medii anuale de creștere de peste 13 % la nivelul UE. Totuși, numai 15 % dintre consumatori au cumpărat online dintr-un alt stat membru și numai 8 % dintre comercianți au vândut la nivel transfrontalier (spre deosebire de 24 % care au avut vânzări la nivel intern). Comercianții și consumatorii se confruntă cu obstacole continue. În mediul online, astfel de obstacole devin clare imediat: pentru consumatori, de exemplu, este de neînțeles de ce le este restricționat accesul la anumite site-uri web, de ce nu pot să cumpere anumite bunuri din alte state membre sau de ce ar trebui să plătească un preț diferit doar în funcție de naționalitatea, cetățenia sau domiciliul lor.

În același timp, există motive clar justificate pentru aplicarea unui astfel de tratament diferențiat de către comercianți. Un astfel de motiv ar putea fi, de exemplu, faptul că, într-un anumit teritoriu, comerciantul în cauză poate să nu dețină drepturile de proprietate intelectuală necesare. De asemenea, comercianții ar putea avea în vedere aplicarea de condiții diferite de acces, date fiind, de exemplu, costurile suplimentare cauzate de distanțele de livrare sau de caracteristicile tehnice necesare furnizării serviciului sau de condițiile diferite ale pieței.

Propunerea Comisiei este un pas binevenit în direcția corectă. Ea conferă o claritate sporită prin definirea situațiilor specifice în care nu se poate considera niciodată că este justificat să existe discriminare pe criterii de cetățenie, naționalitate sau domiciliu. De asemenea, propunerea aduce o claritate binevenită asupra tipului de acțiuni care ar fi considerate inacceptabile, precum blocarea accesului, dar și dispoziții referitoare la nediscriminare în utilizarea mijloacelor de plată. Cu toate acestea, propunerea Comisiei lasă elemente importante fără răspuns.

1.  Securitatea juridică pentru consumatori și comercianți

Raportoarea este de părere că unul dintre motivele pentru care comercianții ar putea ezita să se implice în relații comerciale cu consumatorii din alte state membre îl reprezintă insecuritatea juridică și riscurile asociate în ceea ce privește legislația aplicabilă în materie de protecție a consumatorilor, mediu sau etichetare. Aceste aspecte nu sunt abordate în propunerea Comisiei, care mai lasă loc de insecuritate pentru comercianți și consumatori deopotrivă.

Pentru a remedia acest lucru, raportoarea propune introducerea unui nou articol 8a referitor la legea aplicabilă și competența judiciară. Articolul este menit să clarifice faptul că, în cazul în care comerciantul își manifestă în mod clar intenția de a vinde consumatorilor din unul sau mai multe state membre și un consumator dintr-un alt stat membru dorește să încheie un contract cu acest comerciant în temeiul drepturilor conferite de articolul 4 din prezentul regulament, atunci comerciantul va acorda consumatorului același tratament pe care îl acordă consumatorilor locali. Cu alte cuvinte, comerciantul ar putea să aplice normele de protecție a consumatorilor, cele de mediu, de etichetare sau cerințele privind siguranța produsului aferente propriului stat membru. De asemenea, în cazul litigiilor, instanța competentă ar trebui să fie cea din statul membru al comerciantului.

2.  Domeniul de aplicare

În virtutea proporționalității, raportoarea propune limitarea domeniului de aplicare al regulamentului exclusiv la consumatori, cu o excepție importantă, și anume ca, în cazul contractelor cu dublu scop, cu un scop comercial limitat, persoana în cauză să fie, de asemenea, considerată consumator.

Raportoarea poate accepta ca, în această etapă, domeniul de aplicare al regulamentului să fie aliniat celui al Directivei privind serviciile, în măsura posibilului, pentru a se asigura coerența; cu alte cuvinte, serviciile de interes general fără caracter economic, serviciile de transport, serviciile audiovizuale, activitățile de jocuri de noroc, serviciile de sănătate și anumite servicii sociale sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Totuși, raportoarea consideră că este necesar să se evalueze acest lucru în contextul primei revizuiri a regulamentului.

Cu toate acestea, raportoarea nu este de acord cu Comisia în ceea ce privește modul în care ar trebui tratate serviciile furnizate pe cale electronică pentru obținerea accesului la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și pentru utilizarea acestora. Raportoarea consideră că există numeroase cazuri de discriminare în contextul serviciilor furnizate pe cale electronică precum cărțile electronice, muzica, jocurile pe calculator și software-ul. Ea propune, așadar, includerea lor în domeniul de aplicare al articolului 4, cu condiția ca comerciantul să dețină drepturile necesare pentru teritoriile relevante.

3.  Clarificări suplimentare

De asemenea, raportoarea propune o serie de clarificări pentru proiectul de text propus de Comisie. Acestea se referă în special la:

  o clarificare privind faptul că interzicerea nediscriminării se referă nu doar la naționalitate, cetățenie și domiciliu, ci și la localizarea temporară;

  o clarificare privind faptul că sunt excluse situațiile de natură strict internă care nu au o componentă transfrontalieră (articolul 1a);

  o simplificare în ceea ce privește articolul 3 - accesul la interfețe online: raportoarea consideră că prevederea privind consimțământul explicit, sugerată de Comisie, ar fi prea împovărătoare atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori și consideră că este suficient să se impună o obligație de informare cu privire la redirecționare, precum și accesul deplin la interfața originală. Raportoarea clarifică faptul că explicațiile trebuie oferite în limba interfeței online. De asemenea, raportoarea consideră că accesul la interfețele online nu ar trebui limitat nici de comercianți, nici de piețele online;

  o clarificare a articolului 4, potrivit căreia comercianții pot în continuare să aplice condiții generale de acces diferite între statele membre sau în cadrul unui stat membru, oferite consumatorilor dintr-un teritoriu specific sau unui anumit grup de consumatori, atât timp cât aceste categorii nu sunt definite pe criterii de naționalitate, cetățenie, domiciliu sau locație temporară. Cu alte cuvinte, comerciantul ar putea în continuare să ofere prețuri diferite pe portaluri web diferite, atât timp cât un consumator care accesează un magazin online din alt stat membru poate să cumpere produsul în aceleași condiții ca un consumator local;

  o clarificare a articolului 5 privind modalitățile de plată, cu scopul de a evita riscuri sporite de fraudă legate de anumite modalități de plată prin specificarea faptului că comerciantul are dreptul să rețină bunul sau serviciul până la primirea confirmării că operațiunea de plată a fost inițiată corespunzător.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (4.4.2017)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Raportoare pentru aviz: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea pentru aviz salută propunerea Comisiei, dar consideră că aceasta nu merge destul de departe în eliminarea geoblocării. Furnizarea electronică a operelor sau a serviciilor ne-audiovizuale protejate de dreptul de autor, inclusiv a cărților în format electronic, a software-ului, a jocurilor pe calculator și a muzicii ar trebui inclusă în domeniul prezentului regulament de la intrarea sa în vigoare și, la prima revizuire după primii doi ani de aplicare, ar fi necesară o evaluare a oportunității includerii, de asemenea, a operelor audiovizuale în domeniul său de aplicare. O condiție prealabilă pentru includerea acestora ar fi, cu toate acestea, deținerea de către comerciant a unei licențe pentru drepturile de autor sau, altminteri, statutul de titular de drepturi în toate teritoriile relevante. Este, în plus, necesar să se asigure claritatea juridică cu privire la sensul „direcționării unei activități”, în special în acele cazuri în care un comerciant vizează un stat membru anume și alegerea normelor juridice aplicabile antrenează aplicarea legislației statului membru al consumatorului. Nu ar trebui să existe nicio îndoială cu privire la normele aplicabile în aceste situații. Cu toate acestea, este, de asemenea, esențial să nu li se permită comercianților să facă discriminări în alte cazuri și să li se impună obligația de a vinde consumatorilor și altor comercianți, indiferent de țara de origine sau reședință a consumatorului. Legea aplicabilă pentru aceste tranzacții nedirecționate ar trebui, prin urmare, să fie cea a statului membru al vânzătorului, nu în ultimul rând pentru a ușura existența întreprinderilor mici și mijlocii, pentru care sarcina de a asigura resursele în vederea comercializării eficiente către consumatorii din alte câteva sisteme juridice diferite ar fi disproporționată. În fine, este esențial ca prezentul regulament să înceapă a se aplica cât mai curând.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe țara de origine, domiciliul sau sediul consumatorilor pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE

Justificare

Cuvintele „cetățenie sau naționalitate” vor fi înlocuite cu „țara de origine sau domiciliu” în tot textul.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Pentru a realiza obiectivul garantării bunei funcționări a pieței interne, ca spațiu fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulație a mărfurilor și a serviciilor, printre altele, nu este suficient să se elimine, între statele membre, doar barierele de origine statală. Obstacolele create de părți private care sunt incompatibile cu libertățile pieței interne pot compromite eliminarea acestor bariere. Acest lucru se întâmplă atunci când comercianți care își desfășoară activitatea într-un stat membru blochează sau limitează accesul la interfețele lor online, precum site-urile internet și aplicațiile lor, pentru clienți din alte state membre care doresc să efectueze tranzacții comerciale transfrontaliere (practică cunoscută sub denumirea de „geoblocare”). De asemenea, o astfel de situație se produce și prin intermediul altor acțiuni întreprinse de anumiți comercianți care au ca efect aplicarea unor condiții generale de acces la bunurile și serviciile lor care sunt diferite pentru clienții din alte state membre, atât în mediul online, cât și în cel offline. Deși este posibil ca, uneori, un astfel de tratament diferențiat să se justifice prin factori obiectivi, în alte cazuri comercianții refuză accesul la bunuri sau servicii pentru consumatorii dornici să efectueze tranzacții comerciale transfrontaliere sau aplică, din motive pur comerciale, condiții diferite în acest sens.

(1)  Pentru a realiza obiectivul garantării bunei funcționări a pieței interne, ca spațiu în care majoritatea barierelor comerciale au fost eliminate și în care este asigurată libera circulație a persoanelor, a mărfurilor și a serviciilor, printre altele, și pentru a realiza obiectivele stabilite în Strategia privind piața digitală, nu este suficient să se elimine, între statele membre, doar birocrația. Obstacolele create de unele părți private, care sunt incompatibile cu principiile și libertățile pieței interne, pot compromite eliminarea acestor bariere. Acest lucru se întâmplă atunci când comercianți care își desfășoară activitatea într-un stat membru, în situații excepționale, blochează pe nedrept sau limitează accesul la interfețele lor online, precum site-urile internet și aplicațiile lor, pentru consumatori din alte state membre care doresc să efectueze tranzacții comerciale transfrontaliere (practică cunoscută sub denumirea de „geoblocare”). De asemenea, o astfel de situație se produce și prin intermediul altor acțiuni întreprinse de anumiți comercianți care au ca efect aplicarea unor condiții generale restrictive de acces la bunurile și serviciile lor care sunt diferite pentru consumatorii din alte state membre, atât în mediul online, cât și în cel offline. Această practică subminează scopul fundamental al pieței interne, reduce opțiunile consumatorilor și nivelul de concurență.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În acest mod, anumiți comercianți segmentează în mod artificial piața internă pe baza frontierelor naționale și împiedică libera circulație a mărfurilor și serviciilor, limitând astfel drepturile clienților și nepermițându-le acestora să beneficieze de o gamă mai largă de opțiuni și de condiții optime. Astfel de practici discriminatorii sunt un factor important care explică nivelul relativ scăzut al tranzacțiilor comerciale transfrontaliere în interiorul Uniunii, inclusiv în sectorul comerțului electronic, ceea ce împiedică valorificarea deplinului potențial de creștere al pieței interne. Precizarea situațiilor în care nu există nicio justificare pentru un tratament diferențiat de acest tip ar trebui să ofere claritate și securitate juridică pentru toți participanții la tranzacții transfrontaliere și ar trebui să asigure că normele privind nediscriminarea pot fi aplicate și respectate efectiv pe piața internă în ansamblul său.

(2)  În acest mod, anumiți comercianți segmentează în mod artificial piața internă pe baza frontierelor naționale și împiedică libera circulație a mărfurilor și serviciilor, limitând astfel drepturile consumatorilor și nepermițându-le acestora să beneficieze de o gamă mai largă de opțiuni și de condiții optime. Astfel de practici discriminatorii sunt un factor important care explică nivelul relativ scăzut al tranzacțiilor comerciale transfrontaliere în interiorul Uniunii, inclusiv în sectorul comerțului electronic, ceea ce împiedică deplinul potențial de creștere al unei piețe interne cu adevărat integrate și stimularea acestuia. Precizarea situațiilor în care nu există nicio justificare pentru un tratament diferențiat de acest tip ar trebui să ofere claritate și securitate juridică pentru toți participanții la tranzacții transfrontaliere și ar trebui să asigure că normele privind nediscriminarea pot fi aplicate și respectate efectiv pe piața internă în ansamblul său.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În conformitate cu articolul 20 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului17, statele membre trebuie să se asigure că prestatorii de servicii stabiliți în Uniune nu tratează beneficiarii în mod diferit în funcție de cetățenia sau naționalitatea, de domiciliul ori sediul acestora. Cu toate acestea, dispoziția în cauză nu a fost pe deplin eficace în combaterea discriminării și nu a redus suficient insecuritatea juridică, în special din cauza posibilității de a justifica diferențele de tratament pe care le permite și a dificultăților legate de punerea sa în aplicare care decurg din această posibilitate. În plus, geoblocarea și alte forme de discriminare pe motiv de cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de sediu pot apărea, de asemenea, ca urmare a acțiunilor întreprinse de comercianți stabiliți în țări terțe, care nu intră în domeniul de aplicare al directivei respective.

(3)  În conformitate cu articolul 20 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului17, statele membre trebuie să se asigure că prestatorii de servicii stabiliți în Uniune nu tratează beneficiarii în mod diferit în funcție de țara de origine, de domiciliul ori sediul acestora. Cu toate acestea, dispoziția în cauză nu a fost pe deplin eficace în combaterea discriminării și nu a redus suficient insecuritatea juridică, în special din cauza posibilității de a justifica diferențele de tratament pe care le permite și a dificultăților legate de punerea sa în aplicare care decurg din această posibilitate. În plus, geoblocarea și alte forme de discriminare pe motiv de țară de origine, de domiciliu sau de sediu pot apărea, de asemenea, ca urmare a acțiunilor întreprinse de comercianți stabiliți în țări terțe, care nu intră în domeniul de aplicare al directivei respective, dar care trebuie abordate.

_________________

_________________

17 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

17 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Chiar dacă prezentul regulament abordează explicit geoblocarea, creșterea încrederii consumatorilor în comerțul electronic ar merita o atenție deosebită, dat fiind că acesta asigură mai multe opțiuni și un acces mai mare la bunuri și servicii, la prețuri mai mici.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Prin urmare, măsurile specifice prevăzute în prezentul regulament, care stabilesc un set de norme uniforme și eficace privind o serie de aspecte selectate, sunt necesare pentru a asigura buna funcționare a pieței interne.

(4)  Prin urmare, măsurile specifice prevăzute în prezentul regulament, care stabilesc un set de norme uniforme și eficace privind o serie de aspecte selectate, sunt necesare pentru a asigura buna funcționare a pieței interne și a garanta respectarea liberei circulații a persoanelor, a mărfurilor și a serviciilor, fără discriminare în funcție de țara de origine, de domiciliu sau de sediu. Aceste măsuri ar trebui să mențină un echilibru între protecția consumatorilor și libertatea economică și contractuală pentru comercianți.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prezentul regulament urmărește să prevină discriminarea bazată pe cetățenia sau naționalitatea clienților, pe domiciliul sau pe sediul acestora, inclusiv geoblocarea, în tranzacțiile comerciale transfrontaliere dintre comercianți și clienți care au ca obiect vânzarea de bunuri și prestarea de servicii în Uniune. Regulamentul urmărește să abordeze atât discriminarea directă, cât și pe cea indirectă, incluzând astfel și diferențele nejustificate de tratament bazate pe alte criterii de diferențiere care conduc la același rezultat ca aplicarea unor criterii bazate în mod direct pe cetățenia sau naționalitatea clienților, pe domiciliul sau pe sediul acestora. Aceste alte criterii pot fi aplicate, în special, pe baza informațiilor care indică localizarea fizică a clienților, cum ar fi adresa IP utilizată cu ocazia accesării unei interfețe online, adresa furnizată pentru livrarea bunurilor, limba aleasă sau statul membru în care a fost emis instrumentul de plată al clientului.

(5)  Prezentul regulament urmărește să prevină discriminarea bazată pe țara de origine a clienților, pe domiciliul sau pe sediul acestora în tranzacțiile comerciale transfrontaliere dintre comercianți și consumatori care au ca obiect vânzarea de bunuri și furnizarea de servicii și bunuri necorporale în Uniune. Regulamentul urmărește să prevină atât discriminarea directă, cât și pe cea indirectă. Prin discriminare indirectă se înțelege aplicarea altor criterii de diferențiere decât țara de origine sau domiciliul consumatorului, care conduc fie în mod necesar, fie statistic, la același rezultat ca și în cazul aplicării directe a criteriilor respective. Regulamentul include, de asemenea, diferențele nejustificate de tratament bazate pe alte criterii de diferențiere care conduc la același rezultat ca aplicarea unor criterii bazate în mod direct pe țara de origine a consumatorilor, pe domiciliul sau pe sediul acestora. Aceste alte criterii pot fi aplicate, în special, pe baza informațiilor care indică localizarea fizică a consumatorilor, cum ar fi adresa IP utilizată cu ocazia accesării unei interfețe online, adresa furnizată pentru livrarea bunurilor, limba aleasă sau statul membru în care a fost emis instrumentul de plată al consumatorului. Prin urmare, prezentul Regulament ar trebui să interzică blocarea nejustificată a accesului la site-uri internet și la alte interfețe online, redirecționarea consumatorilor de la o versiune națională la alta, discriminarea consumatorilor în cazuri specifice de vânzări de bunuri și servicii și eludarea acestei interdicții privind discriminarea în contractele de vânzare pasivă.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Dat fiind că unele bariere normative și administrative impuse comercianților au fost eliminate în întreaga Uniune în anumite sectoare de servicii ca urmare a punerii în aplicare a Directivei 2006/123/CE, ar trebui asigurată consecvența între prezentul regulament și Directiva 2006/123/CE în ceea ce privește domeniul de aplicare material. În consecință, dispozițiile prezentului regulament ar trebui să se aplice, printre altele, serviciilor furnizate pe cale electronică, altele decât cele audiovizuale, a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, dar sub rezerva excluderii exprese prevăzute la articolul 4 și a evaluării ulterioare a acestei excluderi, astfel cum se prevede la articolul 9. Serviciile audiovizuale, inclusiv serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la transmisii ale evenimentelor sportive și care sunt prestate pe baza licențelor teritoriale exclusive, ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Ar trebui, așadar, să fie exclus și accesul la serviciile financiare de retail, inclusiv la servicii de plată, fără a se aduce atingere dispozițiilor prezentului regulament referitoare la nediscriminarea în materie de plăți.

(6)  Dat fiind că unele bariere normative și administrative impuse comercianților au fost eliminate în întreaga Uniune în anumite sectoare de servicii ca urmare a punerii în aplicare a Directivei 2006/123/CE, ar trebui asigurată consecvența între prezentul regulament și Directiva 2006/123/CE în ceea ce privește domeniul de aplicare material. În consecință, dispozițiile prezentului regulament ar trebui să se aplice, printre altele, operelor protejate prin drepturi de autor și serviciilor furnizate pe cale electronică, altele decât cele audiovizuale, precum și bunurilor necorporale a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, asupra cărora comerciantul are dreptul sau dispune de o licență pentru a utiliza un astfel de conținut pentru toate teritoriile relevante. Operele audiovizuale, inclusiv cele cinematografice, precum și serviciile audiovizuale, inclusiv serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la transmisii ale evenimentelor sportive și care sunt prestate pe baza licențelor teritoriale exclusive, sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament până la o revizuire cuprinzătoare a legislației. Ar trebui, așadar, să fie exclus și accesul la serviciile financiare de retail, inclusiv la servicii de plată. Comisia ar trebui să analizeze totuși posibilitățile de a le include în domeniul de aplicare al regulamentului, fără a se aduce atingere dispozițiilor prezentului regulament referitoare la nediscriminarea în materie de plăți.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Discriminarea poate avea loc, de asemenea, în ceea ce privește serviciile din sectorul transporturilor, în special în ceea ce privește vânzările de bilete pentru transportul de pasageri. Totuși, în această privință, Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului18, Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului19 și Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului20 prevăd deja ample interdicții în materie de discriminare care vizează toate practicile discriminatorii pe care prezentul regulament urmărește să le abordeze. În plus, se intenționează ca Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului21 să fie modificat în acest sens în viitorul apropiat. Prin urmare, în vederea asigurării coerenței cu domeniul de aplicare al Directivei 2006/123/CE, serviciile din sectorul transporturilor ar trebuirămână în afara domeniului de aplicare al prezentului regulament.

(7)  Discriminarea are loc în ceea ce privește serviciile din sectorul transporturilor, în special în ceea ce privește vânzările de bilete pentru transportul de pasageri, deși Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului18, Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului19 și Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului20 prevăd deja ample interdicții în materie de discriminare care vizează toate practicile discriminatorii pe care prezentul regulament urmărește să le abordeze. În plus, se intenționează ca Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului21 să fie modificat în acest sens în viitorul apropiat. Prin urmare, ar trebui fie ca serviciile din sectorul transporturilor să fie incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament după revizuirea acestuia, fie ca interdicția privind discriminările, care vizează toate practicile discriminatorii,fie pusă în aplicare în mod eficace printr-o legislație specifică a Uniunii în domeniul respectiv.

_________________

_________________

18 Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3).

18 Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3).

19 Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 334, 17.12.2010, p. 1).

19 Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 334, 17.12.2010, p. 1).

20 Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1).

20 Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1).

21 Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).

21 Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Prezentul regulament ar trebui să includă și vânzarea de pachete de servicii. Cu toate acestea, un comerciant nu ar trebui să fie obligat să vândă pachetele de servicii în cazul în care acesta nu are dreptul legal de a presta o parte din unul sau mai multe servicii care sunt incluse în pachetul respectiv.

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului22, alegerea legii aplicabile contractelor încheiate între un consumator și un profesionist care își desfășoară activitățile comerciale sau profesionale în țara în care consumatorul își are reședința obișnuită sau care, prin orice mijloace, își direcționează activitățile respective către țara în cauză sau către mai multe țări, inclusiv țara respectivă, nu poate avea ca rezultat privarea consumatorului de protecția acordată acestuia prin dispoziții de la care nu se poate deroga prin convenție, în temeiul legii țării în care consumatorul își are reședința obișnuită. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului23, în ceea ce privește aspectele legate de un contract încheiat între un consumator și un profesionist care desfășoară activități comerciale sau profesionale în statul membru pe teritoriul căruia consumatorul își are domiciliul sau care, prin orice mijloace, își direcționează activitățile respective către statul membru în cauză sau către mai multe state, inclusiv statul membru respectiv, un consumator poate introduce o acțiune împotriva celeilalte părți la contract înaintea instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia consumatorul își are domiciliul, iar acțiunile împotriva consumatorului pot fi introduse numai înaintea instanțelor din statul membru respectiv.

(9)  Prezentul regulament nu trebuie să aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului22, conform căruia, în cazurile în care un agent care își exercită activitățile comerciale sau profesionale ori își direcționează prin orice mijloace sau își declară activitățile în una sau mai multe țări în care consumatorul își are reședința obișnuită, alegerea legii aplicabile contractelor încheiate între consumator și agentul respectiv nu poate avea ca rezultat privarea consumatorului de protecția acordată acestuia prin dispoziții de la care nu se poate deroga prin convenție, în temeiul legii țării în care consumatorul își are reședința obișnuită. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului23, în ceea ce privește aspectele legate de un contract încheiat între un consumator și un profesionist care desfășoară activități comerciale sau profesionale în statul membru pe teritoriul căruia consumatorul își are domiciliul sau care, prin orice mijloace, își direcționează activitățile respective către statul membru în cauză sau către mai multe state, inclusiv statul membru respectiv, un consumator poate introduce o acțiune împotriva celeilalte părți la contract înaintea instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia consumatorul își are domiciliul, iar acțiunile împotriva consumatorului pot fi introduse numai înaintea instanțelor din statul membru respectiv.

_________________

_________________

22 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JO L 177, 4.7.2008, p. 6).

22 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JO L 177, 4.7.2008, p. 6).

23 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

23 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Prezentul regulament nu ar trebui să afecteze actele cu putere de lege ale Uniunii privind cooperarea judiciară în materie civilă, în special dispozițiile privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale și competența judiciară prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului24 și în Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului25, inclusiv aplicarea respectivelor acte și dispoziții în cazuri individuale. În special, simplul fapt că un comerciant acționează în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament nu poate fi interpretat în sensul că acesta își direcționează activitățile către statul membru al consumatorului în scopul aplicării acestor dispoziții.

(10)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere actelor cu putere de lege ale Uniunii privind cooperarea judiciară în materie civilă, în special dispozițiile privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale și competența judiciară prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului24 și în Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului25, inclusiv aplicarea respectivelor acte și dispoziții în cazuri individuale. În special, trebuie clarificat din punct de vedere juridic sensul termenului de „a direcționa o activitate”, iar simplul fapt că un comerciant acționează în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament nu poate fi interpretat în sensul că acesta își direcționează activitățile către statul membru al consumatorului, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr 593/2008, precum și al articolului 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 1215/2012, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Simplul fapt că un comerciant nu blochează/limitează accesul la interfața sa online pentru consumatorii dintr-un alt stat membru sau nu aplică condiții generale de acces diferite în cazurile prevăzute în prezentul regulament ori nu aplică condiții diferite pentru operațiunile de plată în calendarul de plată nu ar trebui considerat ca o direcționare a activităților în statul membru al consumatorului. Intenția de a direcționa o activitate în statul membru al consumatorului nu poate fi considerată asumată doar pentru simplul fapt că comerciantul respectă obligațiile legale prevăzute în prezentul regulament. Cu toate acestea, în cazul în care un comerciant își direcționează activitățile către statul membru al unui consumator chiar și atunci când o astfel de direcționare comercială nu este menționată în mod explicit pe interfața online a comerciantului, consumatorii nu ar trebui să își piardă beneficiul prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și de Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, care, din motive de securitate juridică, ar trebui să rămână aplicabil.

_________________

_________________

24 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JO L 177, 4.7.2008, p. 6).

24 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JO L 177, 4.7.2008, p. 6).

25 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

25 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  În situațiile în care un comerciant asigură totuși accesul clienților la interfața sa online, fără a aplica condiții generale diferite de acces atunci când vinde bunuri sau furnizează servicii, și în care acceptarea instrumentelor de plată emise în alt stat membru nu vizează statul membru în care își are domiciliul obișnuit consumatorul, legea aplicabilă ar trebui să fie cea a vânzătorului.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Practicile discriminatorii pe care prezentul regulament urmărește să le abordeze au loc, de obicei, prin intermediul clauzelor și condițiilor generale și al altor informații care sunt stabilite și aplicate de către comerciantul în cauză sau în contul său ca o condiție prealabilă pentru obținerea accesului la bunurile sau serviciile în cauză și care sunt puse la dispoziția publicului larg. Astfel de condiții generale de acces includ, printre altele, prețurile, condițiile de plată și condițiile de livrare. Ele pot fi puse la dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia prin diverse mijloace, cum ar fi informații publicate în materiale publicitare, pe site-uri internet sau în documentația contractuală ori precontractuală. Astfel de condiții se aplică în lipsa unui acord în sens contrar care a făcut obiectul unei negocieri individuale și a fost încheiat în mod direct între comerciant și client. Clauzele și condițiile care au făcut obiectul unei negocieri individuale între comerciant și clienți nu ar trebui să fie considerate drept condiții generale de acces în sensul prezentului regulament.

(11)  Practicile discriminatorii pe care prezentul regulament urmărește să le abordeze au loc, de obicei, prin intermediul clauzelor și condițiilor generale și al altor informații care sunt stabilite și aplicate de către comerciantul în cauză sau în contul său ca o condiție prealabilă pentru obținerea accesului la bunurile sau serviciile în cauză și care sunt puse la dispoziția publicului larg. Astfel de condiții generale de acces includ, printre altele, prețurile, condițiile de plată și condițiile de livrare. Ele pot fi puse la dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia prin diverse mijloace, cum ar fi informații publicate în materiale publicitare, pe site-uri internet sau în documentația contractuală ori precontractuală. Astfel de condiții se aplică în lipsa unui acord în sens contrar care a făcut obiectul unei negocieri individuale și a fost încheiat în mod direct între comerciant și consumator. Clauzele și condițiile care au făcut obiectul unei negocieri individuale între comerciant și consumatori nu ar trebui să fie considerate drept condiții generale de acces în sensul prezentului regulament.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Atât consumatorii, cât și întreprinderile ar trebui să fie protejate împotriva discriminării din motive de cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de sediu atunci când acționează în calitate de clienți în sensul prezentului regulament. Totuși, această protecție nu ar trebui să se extindă la clienții care achiziționează un bun sau un serviciu în scopul revânzării, deoarece protecția respectivă ar afecta sistemele de distribuție utilizate pe scară largă între întreprinderi în cadrul tranzacțiilor de la întreprindere la întreprindere („business to business”), cum ar fi distribuția selectivă și exclusivă, care le permit producătorilor, în general, să își selecteze comercianții cu amănuntul, sub rezerva respectării normelor în materie de concurență.

eliminat

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Efectele asupra clienților și a pieței interne ale tratamentului discriminatoriu aplicat tranzacțiilor comerciale care au drept obiect vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii în Uniune sunt aceleași, indiferent dacă respectivul comerciant este stabilit într-un stat membru sau într-o țară terță. Prin urmare, astfel încât comercianții concurenți să facă obiectul acelorași cerințe în această privință, măsurile prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se aplice în mod egal tuturor comercianților care își desfășoară activitatea pe teritoriul Uniunii.

(13)  Efectele asupra consumatorilor și a pieței interne ale tratamentului discriminatoriu aplicat tranzacțiilor comerciale care au drept obiect vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii în Uniune sunt aceleași, indiferent dacă respectivul comerciant este stabilit într-un stat membru sau într-o țară terță. Prin urmare, astfel încât comercianții concurenți să facă obiectul acelorași cerințe în această privință, măsurile prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se aplice în mod egal tuturor comercianților care își desfășoară activitatea pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a le oferi clienților posibilități sporite de acces la informații legate de vânzarea de bunuri și de prestarea de servicii pe piața internă și pentru a crește gradul de transparență, inclusiv în ceea ce privește prețurile, comercianții nu ar trebui, prin măsuri tehnologice sau de orice alt tip, să îi împiedice pe clienți să aibă acces în totalitate și în condiții de egalitate la interfețele online pe baza cetățeniei sau naționalității, a domiciliului ori a sediului lor. Astfel de măsuri tehnologice pot cuprinde, în special, orice tehnologii utilizate pentru a determina locul fizic în care se află clientul, inclusiv reperarea acestuia prin intermediul adresei IP, al coordonatelor obținute prin intermediul unui sistem global de navigație prin satelit sau al datelor legate de o operațiune de plată. Totuși, această interzicere a discriminării în ceea ce privește accesul la interfețele online nu ar trebui interpretată în sensul că îi impune comerciantului o obligație de a realiza tranzacții comerciale cu clienții.

(14)  Pentru a le oferi consumatorilor posibilități sporite de acces la informații legate de vânzarea de bunuri și de prestarea de servicii pe piața internă și pentru a crește gradul de transparență, inclusiv în ceea ce privește prețurile, comercianții nu ar trebui, prin măsuri tehnologice sau de orice alt tip, să îi împiedice pe consumatori să aibă acces în totalitate și în condiții de egalitate la interfețele online pe baza țării de origine, a domiciliului ori a sediului lor. Accesul la interfețele online sub forma unei aplicații mobile nu ar trebui să fie blocat pentru consumatori în niciun mod, în cazul în care aceștia preferă să își acceseze interfața online pentru care au optat printr-un astfel de mijloc, iar un comerciant oferă o astfel de opțiune într-un stat membru. Măsurile tehnologice care împiedică acest tip de acces pot cuprinde, în special, orice tehnologii utilizate pentru a determina locul fizic în care se află consumatorul, inclusiv adresa IP utilizată la accesarea unei interfețe online, coordonatele obținute prin intermediul unui sistem global de navigație prin satelit sau datele legate de o operațiune de plată. Totuși, această interzicere a discriminării în ceea ce privește accesul la interfețele online nu ar trebui interpretată în sensul că îi impune comerciantului o obligație de a realiza tranzacții comerciale cu consumatorii.

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Anumiți comercianți utilizează diferite versiuni ale interfețelor lor online, destinate clienților-țintă din diferite state membre. Deși această posibilitate ar trebui să existe în continuare, ar trebui interzisă redirecționarea unui client de la o versiune la alta a interfeței online fără consimțământul său explicit. Toate versiunile interfeței online ar trebui să rămână ușor de accesat de către client în orice moment.

(15)  Anumiți comercianți utilizează diferite versiuni ale interfețelor lor online, destinate consumatorilor-țintă din diferite state membre. Deși această posibilitate ar trebui să existe în continuare, ar trebui interzisă redirecționarea unui consumator de la o versiune la alta a interfeței online fără consimțământul său explicit. Toate versiunile interfeței online ar trebui să rămână ușor de accesat de către consumator în orice moment.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În anumite cazuri, ar putea fi necesară blocarea, limitarea accesului ori redirecționarea clientului, fără consimțământul său, către o versiune alternativă a unei interfețe online din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului ori de domiciliul sau sediul acestuia, pentru a asigura respectarea unei cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Aceste legislații pot limita accesul clienților la anumite bunuri sau servicii, de exemplu prin interzicerea afișării anumitor conținuturi în anumite state membre. Comercianții nu ar trebui să fie împiedicați să respecte aceste cerințe; astfel, ei ar trebui să poată bloca anumiți clienți sau clienți din anumite teritorii, să poată limita accesul acestora la o interfață online sau să îi poată redirecționa, în măsura în care astfel de măsuri sunt necesare pentru respectarea cerințelor în cauză.

(16)  În anumite cazuri, ar putea fi justificată blocarea, limitarea accesului ori redirecționarea consumatorului, fără consimțământul său, către o versiune alternativă a unei interfețe online din motive legate de țara de origine a consumatorului ori de domiciliul sau sediul acestuia, numai dacă este necesară pentru a asigura respectarea unei cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii, pe care comerciantul trebuie să le respecte atunci când desfășoară activități comerciale în statul membru în cauză. Aceste legislații ar putea limita accesul consumatorilor la anumite bunuri sau servicii, de exemplu prin interzicerea afișării anumitor conținuturi într-un anumit stat membru. Comercianții nu ar trebui să fie împiedicați să respecte aceste cerințe; astfel, ei ar trebui să poată bloca anumiți consumatori sau consumatori din anumite teritorii sau să poată limita accesul acestora la o interfață online sau să îi poată redirecționa, în măsura în care astfel de măsuri pot fi necesare pentru respectarea cerințelor în cauză. În acest sens, un consumator ar trebui să fie informat pe o interfață online cu privire la scopul blocării, limitării sau redirecționării către o versiune alternativă a unei interfețe online.

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Într-o serie de situații specifice, nicio diferență de tratament practicată între clienți prin aplicarea condițiilor generale de acces, inclusiv refuzul pur și simplu de a vinde bunuri sau de a presta servicii, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clienților sau de domiciliul ori sediul acestora nu se poate justifica în mod obiectiv. În aceste situații, orice astfel de discriminare ar trebui interzisă, iar clienții ar trebui, prin urmare, să aibă dreptul, în conformitate cu condițiile specifice stabilite în prezentul regulament, de a efectua tranzacții comerciale în aceleași condiții ca și clienții locali și de a avea acces în totalitate și în mod egal la oricare dintre diferitele bunuri sau servicii oferite, indiferent de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul lor. Astfel, dacă este necesar, comercianții ar trebui să ia măsuri pentru a asigura respectarea acestei interdicții de discriminare dacă, în lipsa unor astfel de măsuri, clienții în cauză ar fi împiedicați să beneficieze de un acces deplin și egal. Cu toate acestea, interdicția aplicabilă în situațiile respective nu ar trebui interpretată în sensul că nu autorizează comercianții să își orienteze activitățile către diferite state membre sau către anumite categorii de clienți, propunându-le oferte specifice și clauze și condiții diferite, inclusiv prin introducerea unor interfețe online specifice fiecărei țări.

(17)  Într-o serie de situații specifice, nicio diferență de tratament practicată între consumatori prin aplicarea condițiilor generale de acces, inclusiv refuzul pur și simplu de a vinde bunuri, de a accepta anumite tranzacții financiare care sunt în mod oficial declarate de un comerciant sau de a presta servicii, din motive legate de țara de origine a consumatorilor sau de domiciliul acestora nu se poate justifica în mod obiectiv. În aceste situații, orice astfel de discriminare ar trebui interzisă, iar consumatorii ar trebui, prin urmare, să aibă dreptul, în conformitate cu condițiile specifice stabilite în prezentul regulament, de a efectua tranzacții comerciale în aceleași condiții ca și consumatorii locali și de a avea acces în totalitate și în mod egal la oricare dintre diferitele bunuri sau servicii oferite, indiferent de țara de origine, domiciliul lor ori sediul lor. Astfel, dacă este necesar, comercianții ar trebui să ia măsuri pentru a asigura respectarea acestei interdicții de discriminare dacă, în lipsa unor astfel de măsuri, consumatorii în cauză ar fi împiedicați să beneficieze de un acces deplin și egal.

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prima dintre aceste situații este aceea în care comerciantul vinde bunuri a căror livrare transfrontalieră în statul membru de domiciliu al clientului nu este asigurată nici de către comerciant, nici în contul acestuia. În situația respectivă, clientul ar trebui să fie în măsură să achiziționeze bunuri în condiții total identice, inclusiv în ceea ce privește prețul și condițiile referitoare la livrarea bunurilor, cu cele oferite clienților similari care își au domiciliul în statul membru al comerciantului. Aceasta ar putea însemna că un client străin va trebui să își ridice bunul în statul membru respectiv sau într-un alt stat membru în care comerciantul asigură livrarea. În această situație, nu este necesar să se efectueze înscrierea în registrul pentru plata taxei pe valoarea adăugată („TVA”) în statul membru al clientului, nici să se prevadă livrarea transfrontalieră a bunurilor.

(18)  Prima dintre aceste situații este aceea în care comerciantul vinde bunuri a căror livrare transfrontalieră în statul membru de domiciliu al consumatorului nu este asigurată nici de către comerciant, nici în contul acestuia. În situația respectivă, consumatorul ar trebui să fie în măsură să achiziționeze bunuri în condiții total identice, inclusiv în ceea ce privește prețul și condițiile referitoare la livrarea bunurilor, cu cele oferite consumatorilor similari care își au domiciliul în statul membru al comerciantului. Aceasta ar putea însemna că un consumator străin va trebui să își ridice bunul în statul membru respectiv sau într-un alt stat membru în care comerciantul asigură livrarea. În această situație, comerciantul nu are obligația de a suporta alte costuri suplimentare pentru livrarea transfrontalieră. În plus, nu este necesar să se efectueze înscrierea în registrul pentru plata taxei pe valoarea adăugată („TVA”) în statul membru al consumatorului, nici să se prevadă livrarea transfrontalieră a bunurilor.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  A doua situație este aceea în care comerciantul propune servicii furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, cum ar fi serviciile de cloud, serviciile de stocare de date, găzduirea de site-uri internet și furnizarea de paravane de protecție „firewall”. În acest caz, livrarea fizică nu este necesară, serviciile fiind furnizate pe cale electronică. Comerciantul poate să declare și să plătească TVA într-un mod simplificat în conformitate cu normele privind „minighișeului unic” în materie de TVA prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului.

(19)  A doua situație este aceea în care comerciantul propune servicii furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile audiovizuale a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, cum ar fi serviciile de socializare online, serviciile de cloud, serviciile de stocare de date, găzduirea de site-uri internet și furnizarea de paravane de protecție „firewall”. În acest caz, livrarea fizică nu este necesară, serviciile fiind furnizate pe cale electronică. Comerciantul poate să declare și să plătească TVA într-un mod simplificat în conformitate cu normele privind „minighișeului unic” în materie de TVA prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  În cazul în care un comerciant furnizează pe cale electronică opere sau servicii ne-audiovizuale protejate prin drepturi de autor care nu sunt reglementate de Directiva 2010/13/UE, inclusiv cărți în format electronic, software, jocuri pe calculator și muzică, pentru care deține drepturi sau licența de a utiliza conținutul respectiv toate teritoriile relevante, acesta ar trebui, de asemenea, să fie împiedicat să facă discriminări pe baza țării de origine, a domiciliului sau a sediului clientului.

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  În cele din urmă, nici în cazul în care comerciantul furnizează servicii, iar serviciile respective sunt primite de către client la sediul comerciantului sau într-un loc ales de acesta care diferă de statul membru de cetățenie sau naționalitate al clientului sau de statul în care clientul își are domiciliul ori sediul, aplicarea unor condiții generale de acces diferite din motive legate de aceste criterii nu se justifică. Situațiile respective au drept obiect, după caz, furnizarea de servicii precum cazare la hotel, evenimente sportive, închiriere de autoturisme și bilete de intrare la festivaluri de muzică sau parcuri de distracții. În astfel de situații, comerciantul nu trebuie nici să se înregistreze în scopuri de TVA într-un alt stat membru, nici să organizeze livrarea transfrontalieră de bunuri.

(20)  În cele din urmă, nici în cazul în care comerciantul furnizează servicii, iar serviciile respective sunt primite de către consumator la sediul comerciantului sau într-un loc ales de acesta care diferă de statul membru de cetățenie sau naționalitate al consumatorului sau de statul în care consumatorul își are domiciliul, aplicarea unor condiții generale de acces diferite din motive legate de aceste criterii nu se justifică. Situațiile respective au drept obiect, după caz, furnizarea de servicii precum cazare la hotel, evenimente sportive, închiriere de autoturisme și bilete de intrare la festivaluri de muzică sau parcuri de distracții. În astfel de situații, comerciantul nu trebuie nici să se înregistreze în scopuri de TVA într-un alt stat membru, nici să organizeze livrarea transfrontalieră de bunuri.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În toate aceste situații, în temeiul dispozițiilor privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale și competența judiciară prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și de Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, în cazul în care un comerciant nu desfășoară activități în statul membru al consumatorului sau nu își direcționează activitățile către acest stat ori în cazul în care clientul nu este consumator, respectarea prezentului regulament nu creează în sarcina comerciantului niciun cost suplimentar legat de competența judiciară sau de diferențele existente în ceea ce privește legea aplicabilă. În schimb, în cazul în care comerciantul își desfășoară activitățile în statul membru al consumatorului sau își direcționează activitățile către acest stat, el și-a manifestat voința de a stabili relații comerciale cu consumatorii din statul membru respectiv și, în acest mod, a pututia în considerare orice astfel de costuri.

(21)  În toate aceste situații, în temeiul dispozițiilor privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale și competența judiciară prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și de Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, în cazul în care un comerciant nu desfășoară activități în statul membru al consumatorului sau nu își direcționează în mod clar activitățile către acest stat ori în cazul în care consumatorul nu este consumator, respectarea prezentului regulament nu creează în sarcina comerciantului niciun cost suplimentar legat de competența judiciară sau de diferențele existente în ceea ce privește legea aplicabilă. În schimb, în cazul în care comerciantul își desfășoară activitățile în statul membru al consumatorului sau își direcționează activitățile către acest stat, printre altele prin utilizarea limbii - eventual, în funcție de limbă, în combinație cu alte criterii - sau prin referire la monedă sau proeminența în rezultatele locale din motoarele de căutare, manifestându-și voința de a stabili relații comerciale cu consumatorii din statul membru respectiv, acesta ar trebui să poată lua în considerare orice astfel de costuri. Cu toate acestea, interzicerea discriminării în temeiul prezentului regulament nu ar trebui să fie considerată drept o obligație de a furniza bunuri la nivel transfrontalier către un alt stat membru în care comerciantul nu ar oferi altfel posibilitatea unei astfel de livrări către consumatori, nici drept o obligație de a accepta bunurile returnate într-un alt stat membru sau de a suporta costuri suplimentare în acest sens, în cazul în care comerciantul nu ar avea altminteri o altfel o astfel de obligație.

Amendamentul     26

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Comercianții care se încadrează în regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 1 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului27 nu au obligația de a plăti TVA. Pentru comercianții respectivi, atunci când furnizează servicii pe cale electronică, interdicția de a aplica condiții generale de acces diferite din motive legate de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul clientului ar presupune o obligație de înregistrare în scopuri de TVA pentru a declara taxa datorată în alte state membre și ar putea genera costuri suplimentare, ceea ce ar constitui o povară disproporționată, având în vedere mărimea și caracteristicile comercianților vizați. Prin urmare, acești comercianți ar trebui să fie exceptați de la această interdicție pe întreaga durată în care un astfel de regim este aplicabil.

(22)  Comercianții care se încadrează în regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 1 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului27 nu au obligația de a plăti TVA. Pentru comercianții respectivi, atunci când furnizează servicii pe cale electronică, interdicția de a aplica condiții generale de acces diferite din motive legate de țara de reședință, domiciliul ori sediul consumatorului ar presupune o obligație de înregistrare în scopuri de TVA pentru a declara taxa datorată în alte state membre și ar putea genera costuri suplimentare, ceea ce ar constitui o povară disproporționată, având în vedere mărimea și caracteristicile comercianților vizați. Prin urmare, acești comercianți ar trebui să fie exceptați de la această interdicție pe întreaga durată în care un astfel de regim este aplicabil.

_________________

_________________

27 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1-118).

27 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1-118).

Amendamentul     27

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  În toate aceste situații, comercianții pot, în unele cazuri, să fie împiedicați să vândă mărfuri sau să presteze servicii anumitor clienți sau unor clienți din anumite teritorii, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clienților sau de domiciliul ori sediul acestora, ca urmare a unei interdicții specifice sau a unei cerințe prevăzute în dreptul Uniunii sau în legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii. De asemenea, legislațiile statele membre le pot impune comercianților, în conformitate cu dreptul Uniunii, să respecte anumite norme privind stabilirea prețului cărților. Comercianții nu ar trebui să fie împiedicați să respecte astfel de acte cu putere de lege în măsura în care este necesar.

(23)  În aceste situații, comercianții pot, în unele cazuri, să fie împiedicați să vândă mărfuri sau să presteze servicii anumitor consumatori sau unor consumatori din anumite teritorii, ca urmare a unei interdicții specifice sau a unei cerințe prevăzute în dreptul Uniunii sau în legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii. De asemenea, legislațiile statele membre le pot impune comercianților, în conformitate cu dreptul Uniunii, să respecte anumite norme privind stabilirea prețului cărților. În plus, legislația statelor membre poate impune ca serviciile furnizate pe cale electronică și publicațiile furnizate pe cale electronică să poată beneficia de același tratament preferențial privind cota de TVA ca publicațiile furnizate pe orice suport fizic, în conformitate cu Directiva Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor. Comercianții nu ar trebui să fie împiedicați să respecte astfel de acte cu putere de lege în măsura în care este necesar și în măsura în care sunt respectate principiile și legislația Uniunii, precum și drepturile fundamentale prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul     28

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor în materie de concurență, în special a articolelor 101 și 102 din TFUE. Acordurile care le impun comercianților obligația de a nu efectua vânzări pasive, în sensul Regulamentului (UE) nr. 330/2010 al Comisiei29, către anumiți clienți sau către clienți din anumite teritorii sunt considerate, în general, ca fiind o restrângere a concurenței și nu pot fi exceptate de la interdicția prevăzută la articolul 101 alineatul (1) din TFUE. Chiar și în cazul în care acordurile respective nu intră sub incidența articolului 101 din TFUE, în contextul aplicării prezentului regulament, acestea pot perturba buna funcționare a pieței interne și nu pot fi utilizate pentru a eluda dispozițiile prezentului regulament. Prin urmare, dispozițiile relevante ale acestor acorduri și ale altor acorduri în materie de vânzări pasive care obligă comerciantul să încalce prezentul regulament ar trebui să fie nule de drept. Cu toate acestea, prezentul regulament, în special dispozițiile sale privind accesul la bunuri sau servicii, nu ar trebui să aducă atingere acordurilor care restricționează vânzările active, în sensul Regulamentului (UE) nr. 330/2010.

(26)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor în materie de concurență, în special a articolelor 101 și 102 din TFUE. Acordurile care le impun comercianților obligația de a nu efectua vânzări pasive, în sensul Regulamentului (UE) nr. 330/2010 al Comisiei29, către anumiți consumatori sau către consumatori din anumite teritorii sunt considerate, în general, ca fiind o restrângere a concurenței și nu pot fi exceptate de la interdicția prevăzută la articolul 101 alineatul (1) din TFUE. Chiar și în cazul în care acordurile respective nu intră sub incidența articolului 101 din TFUE, în contextul aplicării prezentului regulament, acestea pot perturba buna funcționare a pieței interne și nu pot fi utilizate pentru a eluda dispozițiile prezentului regulament. Prin urmare, dispozițiile relevante ale acestor acorduri și ale altor acorduri în materie de vânzări pasive care obligă comerciantul să încalce prezentul regulament ar trebui să fie nule de drept. Cu toate acestea, prezentul regulament, în special dispozițiile sale privind accesul la bunuri sau servicii, nu ar trebui să aducă atingere acordurilor care restricționează vânzările active, în sensul Regulamentului (UE) nr. 330/2010.

_________________

_________________

29 Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (JO L 102, 23.4.2010, p. 1).

29 Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (JO L 102, 23.4.2010, p. 1).

Amendamentul     29

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Statele membre ar trebui să desemneze unul sau mai multe organisme responsabile pentru luarea de măsuri eficace în vederea monitorizării și a asigurării conformității cu dispozițiile prezentului regulament. De asemenea, statele membre ar trebui să se asigure că pot fi impuse sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare împotriva comercianților în cazul încălcării prezentului regulament.

(27)  Statele membre ar trebui să desemneze unul sau mai multe organisme responsabile, cu competențele necesare pentru luarea de măsuri eficace în vederea monitorizării și a asigurării conformității cu dispozițiile prezentului regulament. De asemenea, statele membre ar trebui să se asigure că pot fi impuse sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare împotriva comercianților în cazul încălcării prezentului regulament.

Amendamentul     30

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Consumatorii ar trebui să poată beneficia, din partea autorităților competente, de o asistență care să faciliteze soluționarea conflictelor cu comercianții ce decurg din aplicarea prezentului regulament, inclusiv prin intermediul unui formular de reclamație standardizat.

(28)  Consumatorii ar trebui să poată beneficia, din partea organismelor competente, de o asistență care să faciliteze soluționarea conflictelor cu comercianții ce decurg din aplicarea prezentului regulament, inclusiv prin intermediul unui formular de reclamație standardizat.

Amendamentul     31

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Prezentul regulament ar trebui să fie evaluat periodic pentru a i se putea aduce modificări, dacă este cazul. Prima evaluare ar trebui să se concentreze îndeosebi asupra posibilității de a extinde interdicția prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) la serviciile furnizate pe cale electronică a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, cu condiția ca respectivul comerciant să aibă drepturile necesare pentru teritoriile relevante.

(29)  Prezentul regulament ar trebui să fie evaluat periodic pentru a i se putea aduce modificări, dacă este cazul. Prima evaluare ar trebui să se concentreze asupra analizei situațiilor în care diferențele de tratament nu pot fi justificate în temeiul Directivei 2006/123/CE, îndeosebi asupra posibilității de a extinde aplicarea articolului 4 alineatul (1) litera (b) la serviciile furnizate pe cale electronică și la bunurile imateriale a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere și servicii audiovizuale sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, asupra cărora respectivul comerciant deține drepturile sau licențele de utilizare pentru toate teritoriile relevante, în așteptarea unei revizuiri cuprinzătoare a legislației privind aceste servicii, în vederea unei posibile extinderi la alte cazuri, precum și a evoluției prețurilor la consum și a puterii de cumpărare pe piața unică ca urmare a prezentului regulament. În plus, evaluarea ar trebui să țină seama de evoluțiile juridice și tehnologice din statele membre cu privire la reformarea drepturilor de autor, a sectorului serviciilor audiovizuale și a portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online pentru abonații care nu sunt prezenți temporar în statul lor membru de reședință. Prima evaluare ar trebui, de asemenea, să ia în calcul o posibilă extindere a domeniului de aplicare al prezentului regulament la serviciile financiare, de transport sau medicale. Furnizorii de servicii audiovizuale ar trebui să colaboreze pe viitor la evaluare, cu scopul de a se stabili dacă includerea acestor servicii în domeniul de aplicare al prezentului regulament ar conduce la dezvoltarea de modele de afaceri mai eficiente decât cele utilizate în prezent.

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  De asemenea, pentru a facilita asigurarea eficace a respectării normelor prevăzute în prezentul regulament, ar trebui să se poată utiliza, în ceea ce privește aceste norme, mecanismele de asigurare a cooperării transfrontaliere între autoritățile competente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului30. Cu toate acestea, dat fiind că Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 se aplică numai în ceea ce privește legile care protejează interesele consumatorilor, măsurile respective ar trebui să fie disponibile numai în cazul în care clientul este un consumator. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 ar trebui modificat în consecință.

(30)  De asemenea, pentru a facilita asigurarea eficace a respectării normelor prevăzute în prezentul regulament, ar trebui să se poată utiliza, în ceea ce privește aceste norme, mecanismele de asigurare a cooperării transfrontaliere între autoritățile competente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului30. Cu toate acestea, din moment ce se aplică numai în ceea ce privește legile care protejează interesele consumatorilor, Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 ar trebui modificat în consecință.

_________________

_________________

30 Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) ( JO L 364, 9.12.2004, p. 1).

30 Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) ( JO L 364, 9.12.2004, p. 1).

Amendamentul     33

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Pentru a atinge obiectivul combaterii cu eficacitate a discriminării directe și indirecte bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților, este indicat să se adopte un regulament, care se aplică direct în toate statele membre. Acesta este necesar pentru a garanta aplicarea uniformă a normelor privind nediscriminarea în întreaga Uniune și intrarea lor în vigoare la aceeași dată. Numai un regulament asigură claritatea, uniformitatea și securitatea juridică necesare pentru a le permite clienților să beneficieze pe deplin de normele respective.

(33)  Pentru a atinge obiectivul combaterii cu eficacitate a discriminării directe și indirecte bazate pe țara de origine, domiciliul sau sediul consumatorilor, este indicat să se adopte un regulament, care se aplică direct în toate statele membre. Acesta este necesar pentru a garanta aplicarea uniformă a normelor privind nediscriminarea în întreaga Uniune și intrarea lor în vigoare la aceeași dată. Numai un regulament asigură claritatea, uniformitatea și securitatea juridică necesare pentru a le permite consumatorilor să beneficieze pe deplin de normele respective.

Amendamentul     34

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume prevenirea discriminării directe și indirecte bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților, inclusiv a geoblocării, în tranzacțiile comerciale desfășurate de aceștia cu comercianți din Uniune, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, din cauza caracterului transfrontalier al acestei probleme și a insuficientei clarități a cadrului juridic în vigoare, dar, ca urmare a dimensiunii și a efectului său potențial asupra schimburilor comerciale din cadrul pieței interne, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

(34)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume prevenirea discriminării directe și indirecte bazate pe țara de origine, domiciliul sau sediul ori locului de reședință al consumatorilor, inclusiv a geoblocării, în tranzacțiile comerciale desfășurate de aceștia cu comercianți din Uniune, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, din cauza caracterului transfrontalier al acestei probleme și a insuficientei clarități a cadrului juridic în vigoare, dar, ca urmare a dimensiunii și a efectului său potențial asupra schimburilor comerciale din cadrul pieței interne, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

Amendamentul     35

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a articolelor 16 și 17 ale Cartei,

(35)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a articolelor 11, 16 și 17 ale Cartei,

Amendamentul     36

Propunere de regulament

Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectiv și domeniu de aplicare

Obiect și domeniu de aplicare

Amendamentul     37

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul prezentului regulament este de a contribui la buna funcționare a pieței interne prin prevenirea discriminării bazate, în mod direct sau indirect, pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul clienților.

1.  Obiectivul prezentului regulament este de a contribui la buna funcționare a pieței interne și de a obține un înalt nivel de protecție a consumatorilor prin prevenirea geoblocării bazate, în mod direct sau indirect, pe țara de origine, domiciliul ori sediul consumatorilor. Prezentul regulament stabilește situațiile în care diferențele de condiții de acces nu pot fi justificate de criterii obiective în temeiul dispozițiilor articolului 20 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE.

În măsura în care dispozițiile prezentului regulament sunt contrare dispozițiilor articolului 20 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE, dispozițiile prezentului regulament prevalează. Articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE se aplică în continuare pe deplin în situațiile care nu sunt vizate de prezentul regulament și care intră în domeniul de aplicare a Directivei 2006/123/CE.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul în care comerciantul vinde bunuri, prestează servicii sau intenționează să întreprindă aceste acțiuni într-un alt stat membru decât cel în care clientul își are domiciliul sau sediul;

(a)  în cazul în care comerciantul vinde bunuri sau prestează servicii, inclusiv opere și servicii ne-audiovizuale protejate prin drepturi de autor, sau intenționează să întreprindă aceste acțiuni într-un alt stat membru decât cel în care consumatorul își are domiciliul sau sediul;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care comerciantul vinde bunuri, prestează servicii sau intenționează să întreprindă aceste acțiuni în același stat membru ca cel în care clientul își are domiciliul sau sediul, dar clientul deține cetățenia sau naționalitatea unui alt stat membru;

(b)  în cazul în care comerciantul vinde bunuri sau prestează servicii inclusiv opere și servicii ne-audiovizuale protejate prin drepturi de autor, sau intenționează să întreprindă aceste acțiuni în același stat membru ca cel în care consumatorul își are domiciliul, dar consumatorul deține cetățenia unui alt stat membru;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în cazul în care comerciantul vinde bunuri sau prestează servicii ori intenționează să întreprindă aceste acțiuni într-un stat membru în care clientul se află temporar, fără a-și avea domiciliul sau sediul în statul membru respectiv.

(c)  în cazul în care comerciantul vinde bunuri sau prestează servicii, inclusiv opere și servicii ne-audiovizuale protejate prin drepturi de autor, ori intenționează să întreprindă aceste acțiuni într-un stat membru în care consumatorul se află temporar, fără a-și avea domiciliul în statul membru respectiv.

Amendamentul     41

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Prezentul regulament nu aduce atingere actelor din legislația Uniunii referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă. Respectarea prezentului regulament nu trebuie interpretată în sensul că un comerciant își direcționează activitatea către statul membru în care consumatorul își are reședința obișnuită sau domiciliul în sensul articolului 6 alineatul (1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012.

5.  Prezentul regulament nu aduce atingere actelor din legislația Uniunii referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă. Simpla respectare a prezentului regulament nu trebuie interpretată în sensul că un comerciant își direcționează activitatea către statul membru în care consumatorul își are reședința obișnuită sau domiciliul în sensul articolului 6 alineatul (1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. În special, în cazul în care un comerciant, acționând în conformitate cu articolele 3, 4 și 5, nu blochează și nu limitează accesul consumatorilor la interfața sa online, nu îi redirecționează către o versiune a interfeței sale online diferită de cea inițială la care consumatorul a încercat să aibă acces, indiferent de țara lor de origine sau locul lor de reședință, și nu aplică condiții generale de acces diferite în cazurile prevăzute în prezentul regulament, nu se poate considera, numai pentru aceste motive, că operatorul respectiv își direcționează activitatea către statul membru în care consumatorul își are reședința obișnuită sau domiciliul. Acest lucru nu se aplică însă în cazul în care existența altor elemente suplimentare, care depășesc simpla respectare a dispozițiilor obligatorii, arată că respectivul comerciant își direcționează activitățile comerciale sau profesionale către statul membru respectiv.

Amendamentul     42

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „client” înseamnă un consumator sau o întreprindere care deține cetățenia sau naționalitatea unui stat membru sau își are domiciliul ori sediul într-un stat membru și care intenționează să achiziționeze sau achiziționează un bun sau un serviciu în Uniune, în alte scopuri decât revânzarea;

eliminat

Amendamentul     43

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „condiții generale de acces” înseamnă toate clauzele, condițiile și celelalte informații, inclusiv prețurile de vânzare, care reglementează accesul clienților la bunuri sau servicii oferite spre vânzare de către un comerciant, care sunt stabilite, aplicate și puse la dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia și care se aplică în lipsa unui acord între comerciant și client care a făcut obiectul unei negocieri individuale;

(d)  „condiții generale de acces” înseamnă toate clauzele, condițiile și celelalte informații, inclusiv prețurile de vânzare, care reglementează accesul consumatorilor la bunuri sau servicii oferite spre vânzare de către un comerciant, care sunt stabilite, aplicate și puse la dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia și care se aplică în lipsa unui acord între comerciant și consumator care a făcut obiectul unei negocieri individuale;

Amendamentul     44

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „bunuri” înseamnă orice obiect corporal mobil, cu excepția obiectelor vândute prin executare silită sau altfel, prin autoritatea legii; apa, gazul și energia electrică sunt considerate „bunuri” în sensul prezentului regulament atunci când acestea sunt puse în vânzare în volum limitat sau în cantitate fixă;

(e)  „bunuri” înseamnă orice obiect corporal mobil, cu excepția obiectelor vândute prin executare silită sau altfel, prin autoritatea legii;

Amendamentul     45

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  „interfață online” înseamnă orice software, inclusiv un site internet și aplicații, exploatat de către un comerciant sau în contul acestuia pentru a le oferi clienților acces la bunurile sau serviciile comerciantului în vederea participării la o tranzacție comercială ce are drept obiect bunurile sau serviciile în cauză;

(f)  „interfață online” înseamnă orice software, inclusiv un site internet și aplicații, exploatat de către un comerciant sau în contul acestuia pentru a le oferi consumatorilor acces la bunurile sau serviciile comerciantului în vederea participării la o tranzacție comercială ce are drept obiect bunurile sau serviciile în cauză;

Amendamentul     46

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(h a)  „geoblocare” înseamnă limitarea nejustificată a accesului la anumite interfețe online prin utilizarea de măsuri tehnologice sau în alte moduri, din motive geografice.

Amendamentul     47

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comercianți nu blochează și nu limitează, prin utilizarea de măsuri tehnologice sau în alte moduri, accesul clienților la interfața lor online din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia.

1.  Comercianții nu blochează și nu limitează, prin utilizarea de măsuri tehnologice sau în alte moduri, accesul consumatorilor la interfața lor online din motive legate de locul de origine sau de reședință al consumatorului.

Amendamentul     48

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comercianți nu redirecționează clienții, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia, către o versiune a interfeței lor online care este diferită de cea a interfeței online la care clientul a încercat să aibă acces și care, prin structura sa, prin limba utilizată sau ca urmare a altor caracteristici, este destinată în mod expres clienților de o anumită cetățenie sau naționalitate sau cu un anumit domiciliu sau sediu, cu excepția cazului în care clientul își dă consimțământul explicit înainte de o astfel de redirecționare.

Comercianții nu redirecționează consumatorii, din motive legate de țara de origine sau de domiciliul acestora, către o versiune a interfeței lor online care este diferită de cea a interfeței online la care au încercat să aibă acces și care, prin structura sa, prin limba utilizată sau ca urmare a altor caracteristici, este destinată în mod expres consumatorilor dintr-o anumită țară de origine sau cu un anumit domiciliu, cu excepția cazului în care și-au dat consimțământul explicit înainte de redirecționarea de la interfața pe care încercaseră inițial să o acceseze.

Amendamentul     49

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o astfel de redirecționare are loc cu consimțământul explicit al clientului, acesta continuă să aibă acces cu ușurință la versiunea originală a interfeței online.

În cazul în care o astfel de redirecționare are loc cu consimțământul explicit al consumatorului, acesta continuă să aibă acces cu ușurință la versiunea interfeței online la care a dorit inițial să aibă acces.

Amendamentul     50

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care blocarea, limitarea accesului ori redirecționarea care vizează anumiți clienți sau clienți din anumite teritorii este necesară pentru a asigura respectarea unei cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii.

3.  Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care blocarea sau limitarea accesului consumatorilor la interfața online a comerciantului ori redirecționarea care vizează anumiți consumatori sau consumatori din anumite teritorii este necesară pentru a asigura respectarea unei cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii, sub incidența cărora intră activitățile comerciantului.

Amendamentul     51

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care un comerciant blochează sau limitează accesul clienților la o interfață online sau redirecționează clienții către o versiune diferită a interfeței online în conformitate cu alineatul (4), comerciantul oferă o justificare clară. Această justificare este prezentată în limba interfeței online la care clientul a încercat inițial să aibă acces.

4.  În cazul în care un comerciant blochează sau limitează accesul consumatorilor la o interfață online sau îi redirecționează către o versiune diferită a interfeței online în conformitate cu alineatul (3), comerciantul oferă consumatorului o justificare și o explicație clară. Această justificare este prezentată în limba interfeței online la care consumatorul a încercat inițial să aibă acces.

Amendamentul     52

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comercianții nu aplică bunurilor sau serviciilor lor condiții generale de acces care diferă din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia, în următoarele situații:

1.  Comercianții nu aplică bunurilor sau serviciilor lor condiții generale de acces care diferă din motive legate de țara de origine consumatorului sau de domiciliul acestuia, în cazul în care:

Amendamentul     53

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul în care comerciantul vinde bunuri a căror livrare transfrontalieră în statul membru de domiciliu al clientului nu este efectuată nici de către comerciant, nici în contul său;

(a)  comerciantul vinde bunuri a căror livrare transfrontalieră în statul membru de domiciliu al consumatorului nu este efectuată nici de către comerciant, nici în contul său, ci care sunt colectate într-un loc convenit între comerciant și consumator și în care comerciantul își desfășoară activitatea;

Amendamentul     54

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul care comerciantul propune servicii furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora;

(b)  în cazul care comerciantul propune servicii furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în vânzarea sub formă dematerializată sau în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  în cazul în care comerciantul oferă pe cale electronică opere sau servicii ne-audiovizuale a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, pentru care comerciantul dispune de drepturi sau de licență de utilizare pentru toate teritoriile relevante;

Amendamentul     56

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în cazul în care comerciantul furnizează servicii, altele decât cele reglementate la litera (b), iar aceste servicii sunt prestate către client în spațiile comerciantului sau într-un loc fizic în care comerciantul își desfășoară activitatea, într-un stat membru care diferă de statul membru de cetățenie sau naționalitate al clientului sau de cel în care clientul își are domiciliul ori sediul.

(c)  comerciantul furnizează servicii, altele decât cele reglementate la litera (b), iar aceste servicii sunt prestate către consumator în spațiile comerciantului sau într-un loc fizic în care comerciantul își desfășoară activitatea, într-un stat membru care diferă de statul membru de cetățenie sau naționalitate al consumatorului sau de cel în care consumatorul își are domiciliul ori sediul.

Amendamentul     57

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu îi împiedică pe comercianți să ofere condiții generale de acces, inclusiv prețuri de vânzare, care diferă de la un stat membru la altul sau care sunt oferite consumatorilor dintr-un anumit teritoriu sau unor grupuri specifice de consumatori.

Amendamentul     58

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comercianții au posibilitatea de a nu furniza bunuri sau servicii la nivel transfrontalier în cazurile în care furnizarea creează costuri suplimentare și/sau necesită acorduri suplimentare în numele comerciantului.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în măsura în care o dispoziție specifică prevăzută în dreptul Uniunii sau în legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii îl împiedică pe comerciant să vândă bunuri sau să presteze servicii anumitor clienți sau unor clienți din anumite teritorii.

Interdicția prevăzută la alineatul (1) se aplică ținând seama de dispozițiile specifice prevăzute în dreptul Uniunii sau în legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii, împiedicându-l pe comerciant să vândă bunuri sau să presteze servicii anumitor consumatori sau unor consumatori din anumite teritorii.

Amendamentul     60

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește vânzările de cărți, interdicția prevăzută la alineatul (1) nu îi împiedică pe comercianți să aplice prețuri diferite unor clienți din anumite teritorii, în măsura în care sunt obligați să întreprindă acest demers prin legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii.

În ceea ce privește vânzările de cărți, interdicția prevăzută la alineatul (1) nu aduce atingere legislației specifice referitoare la stabilirea prețurilor din statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii.

Amendamentul     61

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Prezentul regulament nu afectează normele aplicabile în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe.

Justificare

Accesul la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și utilizarea acestora ar trebui să rămână în afara domeniului de aplicare a prezentului regulament. Acest lucru va elimina suprapunerea cu alte elemente din legislația UE.

Amendamentul     62

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comercianți nu aplică, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia, de locul în care este situat contul de plăți, de sediul prestatorului de servicii de plată sau de locul emiterii unui instrument de plată în Uniune, condiții diferite de plată pentru orice vânzări de bunuri sau prestări de servicii, în cazul în care:

1.  Comercianți nu aplică, din motive legate de locul de origine sau de reședință al consumatorului, de locul în care este situat contul de plăți, de sediul prestatorului de servicii de plată sau de locul emiterii unui instrument de plată în Uniune, condiții diferite de plată pentru orice vânzări de bunuri sau prestări de servicii, în cazul în care:

Amendamentul     63

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acordurile care, în ceea ce privește vânzările pasive, obligă comercianții să acționeze în încălcarea prezentului regulament sunt nule de drept.

Dispozițiile care, în ceea ce privește vânzările pasive, în sensul Regulamentului (UE) nr. 330/2010, obligă comercianții să acționeze în încălcarea prezentului regulament sunt din oficiu nule de drept și neavenite.

Amendamentul     64

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul     65

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Sancțiunile menționate la alineatul (2) ar trebui comunicate Comisiei și făcute publice pe site-ul web al acesteia.

Amendamentul     66

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la [data: doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia prezintă un raport de evaluare a prezentului regulament Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European. Dacă este necesar, raportul este însoțit de propuneri de modificare a prezentului regulament, în funcție de evoluțiile juridice, tehnice și economice.

1.  Până la [data: doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], astfel cum se solicită în continuare și, ulterior, cel târziu la fiecare patru ani, Comisia evaluează aplicarea prezentului regulament, în funcție de evoluțiile juridice, tehnice și economice, și prezintă raportul în cauză Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European. După caz, raportul este însoțit de o propunere legislativă de revizuire a prezentului regulament.

 

Raportul menționat la primul paragraf include o evaluare privind posibila extindere a domeniului de aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește extinderea interdicției prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) la serviciile furnizate pe cale electronică a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, precum și la alte sectoare, cum ar fi muzica, cărțile electronice, jocurile și/sau software-ul.

 

În plus, raportul acordă o atenție deosebită efectelor economice posibile asupra IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate, eficacității măsurilor de aplicare menționate la articolul 7 din prezentul regulament, precum și utilizării și protecției datelor cu caracter personal.

Amendamentul     67

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prima evaluare menționată la alineatul (1) este realizată mai ales pentru a se stabili dacă interdicția prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) ar trebui să se aplice, de asemenea, și serviciilor furnizate pe cale electronică a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, cu condiția ca respectivul comerciant să aibă drepturile necesare pentru teritoriile relevante.

2.  Prima evaluare menționată la alineatul (1) este realizată mai ales pentru a se stabili dacă sfera de aplicare a regulamentului ar trebui extinsă și la sectoare precum cel financiar, al transporturilor, al comunicațiilor electronice, al îngrijirilor medicale sau al servicii audiovizuale, cu condiția ca respectivul comerciant să aibă drepturile sau să fi obținut licența de utilizare a operelor audiovizuale, a bunurilor intangibile sau a serviciilor furnizate pe cale electronică a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora pentru toate teritoriile relevante.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică de la 1 iulie 2018.

eliminat

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Eliminarea blocării geografice și a altor forme de discriminare de pe piața internă din motive legate de naționalitatea clienților, locul lor de reședință sau locul unde se află sediul acestora

Referințe

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

JURI

9.6.2016

Comisii asociate - data anunțului în plen

19.1.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

12.9.2016

Examinare în comisie

29.11.2016

31.1.2017

 

 

Data adoptării

23.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

3

4

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eugen Freund, Maria Noichl

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

14

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL Group

PPE

S&D

Verts/ALE Group

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Pavel Svoboda

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl

Max Andersson, Julia Reda

3

-

EFDD

ENF

PPE

Isabella Adinolfi

Marie-Christine Boutonnet

Angelika Niebler

4

0

ECR

PPE

Sajjad Karim

Daniel Buda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (10.2.2017)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Raportoare pentru aviz: Eva Kaili

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă reprezintă un element esențial pentru a garanta dreptul clienților și al comercianților de a desfășura operațiuni comerciale fără nicio discriminare nejustificată.

Întrucât este un regulament, acest act va impune comercianților anumite obligații din data intrării sale în vigoare, care le vor permite clienților să aibă acces la produse și să le achiziționeze și va preveni discriminarea bazată pe cetățenie sau naționalitate, locul de reședință, locul în care se află sediul sau serviciul de plată. Regulamentul are ca scop eliminarea tuturor obstacolelor nejustificate din calea comerțului electronic, reprezentând o etapă decisivă pentru finalizarea pieței unice digitale.

Pe lângă eliminarea obstacolelor care dau naștere unor cazuri de discriminare nejustificată, acest regulament precizează că agenții economici nu au obligația să-și desfășoare activitatea pe întreg teritoriul UE. Regulamentul recunoaște că este necesar să se clarifice aspectul ce ține de obligația agenților economici de a satisface cererile clienților din afara teritoriului în care își desfășoară activitatea. Este foarte important să se evite împovărarea comercianților cu sarcini suplimentare.

De asemenea, regulamentul recunoaște importanța creării unei adevărate piețe digitale unice pentru toți cetățenii și indică direcția pentru alte reforme juridice importante care se impun, cum ar fi, printre altele, reforma drepturilor de autor, reforma sectorului audiovizual și reforma fiscală. Ar trebui urmate aceleași principii, pentru a putea fi creată o piață unică digitală favorabilă utilizatorilor și agenților economici.

Prezentul aviz are ca scop îmbunătățirea și clarificarea unor puncte după cum urmează.

Conținutul și domeniul de aplicare al acestui regulament

Domeniul de aplicare al acestui regulament este armonizat cu cel al Directivei 2006/123/CE, pentru a se asigura continuitatea juridică și securitatea juridică pentru comercianți și clienți. Aceasta înseamnă, printre altele, că serviciile fără caracter economic de interes general, serviciile de transport, serviciile audiovizuale, activitățile de jocuri de noroc, serviciile de sănătate și anumite servicii sociale sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. În ceea ce privește materialele și conținutul audiovizual protejate de drepturile de autor, este important ca reformele respective să poată avea loc înainte de a se evalua dacă eventuala includere ar avea efecte pozitive pentru consumatori și sectoarele economice.

Accesul la interfețele online

Prevenirea accesului la interfețe online și redirecționarea sunt percepute ca practici care provoacă un sentiment de frustrare în rândul clienților, iar propunerea de față abordează această problemă și le asigură clienților dreptul de a avea acces la interfața dorită în orice moment și indiferent de locul în care se află.

Discriminarea clienților pe motiv de domiciliu

Se interzice aplicarea, în cazul clienților, a unor clauze și condiții generale care au ca efect discriminarea pe motiv de domiciliu. Totuși, respectarea dispozițiilor regulamentului nu ar trebui considerată ca o restricție impusă comercianților în ceea ce privește dezvoltarea activității lor în diferite state membre, cu oferte specifice și condiții de vânzare diferite, dacă un client din altă țară poate avea acces la produsele sau serviciile în cauză în temeiul acelorași drepturi și obligații contractuale care se aplică operațiunilor de la nivel național. În plus, acest regulament nu prevede nici obligația de a furniza bunuri în alte țări, nici obligația de a accepta retragerea acestor bunuri din țara de sediu sau de domiciliu a clientului.

Discriminarea bazată pe metoda de plată

Dispozițiile din acest regulament prevăd că agenții economici nu au dreptul să respingă sau să aplice o altă formă de discriminare în legătură cu instrumentele de plată. La un nivel mai detaliat și în ceea ce privește instrumentele de plată cu cardul, atunci când este acceptată o anumită marcă sau categorie de plată, comerciantul va avea obligația de a accepta aceeași marcă sau categorie indiferent de țara de origine a metodei de plată în cauză. Această dispoziție nu impune comercianților obligația de a accepta toate instrumentele de plată cu cardul.

Asigurarea respectării și acordarea de asistență clienților

Se propune ca statele membre să desemneze organisme care să asigure aplicarea eficace a acestui regulament și să acorde asistență clienților care au nevoie de ajutor.

Revizuirea regulamentului

Prima evaluare va fi foarte importantă, întrucât Comisia Europeană ar trebui să evalueze domeniul de aplicare și respectarea acestei propuneri, luând în considerare evoluțiile juridice din domeniile drepturilor de autor, fiscal, serviciilor audiovizuale și portabilității conținutului online.

Data aplicării

Regulamentul se va aplica după șase luni de la data publicării sale, ceea ce le va permite clienților să beneficieze de eliminarea obstacolelor care creează situații de discriminare nejustificată.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Protocolul (nr. 1) privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Referirea 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Pentru a realiza obiectivul garantării bunei funcționări a pieței interne, ca spațiu fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulație a mărfurilor și a serviciilor, printre altele, nu este suficient să se elimine, între statele membre, doar barierele de origine statală. Obstacolele create de părți private care sunt incompatibile cu libertățile pieței interne pot compromite eliminarea acestor bariere. Acest lucru se întâmplă atunci când comercianți care își desfășoară activitatea într-un stat membru blochează sau limitează accesul la interfețele lor online, precum site-urile internet și aplicațiile lor, pentru clienți din alte state membre care doresc să efectueze tranzacții comerciale transfrontaliere (practică cunoscută sub denumirea de „geoblocare”). De asemenea, o astfel de situație se produce și prin intermediul altor acțiuni întreprinse de anumiți comercianți care au ca efect aplicarea unor condiții generale de acces la bunurile și serviciile lor care sunt diferite pentru clienții din alte state membre, atât în mediul online, cât și în cel offline. Deși este posibil ca, uneori, un astfel de tratament diferențiat să se justifice prin factori obiectivi, în alte cazuri comercianții refuză accesul la bunuri sau servicii pentru consumatorii dornici să efectueze tranzacții comerciale transfrontaliere sau aplică, din motive pur comerciale, condiții diferite în acest sens.

(1)  Pentru a realiza obiectivul garantării bunei funcționări a pieței interne, ca spațiu fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulație a mărfurilor și a serviciilor, printre altele, nu este suficient să se elimine, între statele membre, doar barierele de origine statală. Obstacolele de diverse tipuri și forme, create de părți private, care sunt incompatibile cu libertățile pieței interne pot compromite eliminarea acestor bariere. Acest lucru se întâmplă atunci când comercianți care își desfășoară activitatea într-un stat membru blochează sau limitează accesul la interfețele lor online, precum site-urile internet și aplicațiile lor, pentru clienți din alte state membre care doresc să efectueze tranzacții comerciale transfrontaliere (practică cunoscută sub denumirea de „geoblocare”). De asemenea, o astfel de situație se produce și prin intermediul altor acțiuni întreprinse de anumiți comercianți care au ca efect aplicarea unor condiții generale de acces la bunurile și serviciile lor care sunt diferite pentru clienții din alte state membre, atât în mediul online, cât și în cel offline. Deși este posibil ca un astfel de tratament diferențiat să se justifice prin factori obiectivi în cazuri excepționale, în alte cazuri comercianții refuză accesul la bunuri sau servicii pentru consumatorii dornici să efectueze tranzacții comerciale transfrontaliere sau aplică, din motive neobiective, condiții diferite în acest sens. Conform analizelor efectuate pentru evaluarea impactului de către Comisia Europeană, înlăturarea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă ar putea contribui la o creștere de 1,1% a volumului pieței și o scădere, în medie, a prețurilor cu -0,5% până la -0,6%. În plus și ca urmare a rezultatului consultării factorilor interesați de către Comisie, aceasta ar putea contribui la o scădere a nivelului de nemulțumire a clienților, având în vedere faptul că geoblocarea nejustificată este una dintre sursele sale principale.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În acest mod, anumiți comercianți segmentează în mod artificial piața internă pe baza frontierelor naționale și împiedică libera circulație a mărfurilor și serviciilor, limitând astfel drepturile clienților și nepermițându-le acestora să beneficieze de o gamă mai largă de opțiuni și de condiții optime. Astfel de practici discriminatorii sunt un factor important care explică nivelul relativ scăzut al tranzacțiilor comerciale transfrontaliere în interiorul Uniunii, inclusiv în sectorul comerțului electronic, ceea ce împiedică valorificarea deplinului potențial de creștere al pieței interne. Precizarea situațiilor în care nu există nicio justificare pentru un tratament diferențiat de acest tip ar trebui să ofere claritate și securitate juridică pentru toți participanții la tranzacții transfrontaliere și ar trebui să asigure că normele privind nediscriminarea pot fi aplicate și respectate efectiv pe piața internă în ansamblul său.

(2)  În acest mod, anumiți comercianți segmentează în mod artificial piața internă pe baza frontierelor naționale și împiedică libera circulație a mărfurilor și serviciilor, limitând astfel drepturile clienților și nepermițându-le acestora să beneficieze de o gamă mai largă de opțiuni în ceea ce privește bunurile și serviciile și de condiții optime. Astfel de practici discriminatorii sunt un factor important care explică nivelul relativ scăzut al tranzacțiilor comerciale transfrontaliere în interiorul Uniunii, inclusiv în sectorul comerțului electronic, ceea ce împiedică valorificarea deplinului potențial de creștere al pieței interne. Precizarea situațiilor în care nu există nicio justificare pentru un tratament diferențiat de acest tip ar trebui să ofere claritate și securitate juridică pentru toți participanții la tranzacții transfrontaliere și ar trebui să asigure că normele privind nediscriminarea pot fi aplicate și respectate efectiv pe piața internă în ansamblul său.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Deși prezentul regulament are ca scop abordarea geoblocării și, prin aceasta, eliminarea unei bariere din calea funcționării pieței interne, trebuie reținut faptul că numeroase diferențe din legislația statelor membre, cum ar fi standardele naționale diferite sau lipsa recunoașterii reciproce sau a armonizării la nivelul Uniunii, constituie în continuare bariere semnificative care continuă să conducă la fragmentarea pieței interne și, astfel, obligă deseori comercianții să adopte practici de geoblocare. Prin urmare, Parlamentul European, Consiliul și Comisia ar trebui să abordeze în continuare aceste obstacole în vederea reducerii fragmentării pieței și finalizării pieței interne.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În conformitate cu articolul 20 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului17, statele membre trebuie să se asigure că prestatorii de servicii stabiliți în Uniune nu tratează beneficiarii în mod diferit în funcție de cetățenia sau naționalitatea, de domiciliul ori sediul acestora. Cu toate acestea, dispoziția în cauză nu a fost pe deplin eficace în combaterea discriminării și nu a redus suficient insecuritatea juridică, în special din cauza posibilității de a justifica diferențele de tratament pe care le permite și a dificultăților legate de punerea sa în aplicare care decurg din această posibilitate. În plus, geoblocarea și alte forme de discriminare pe motiv de cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de sediu pot apărea, de asemenea, ca urmare a acțiunilor întreprinse de comercianți stabiliți în țări terțe, care nu intră în domeniul de aplicare al directivei respective.

(3)  În conformitate cu articolul 20 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului17, statele membre trebuie să se asigure că prestatorii de servicii stabiliți în Uniune nu tratează beneficiarii în mod diferit în funcție de cetățenia sau naționalitatea, de domiciliul ori sediul acestora. Cu toate acestea, dispoziția în cauză nu a fost pe deplin eficace în combaterea discriminării și nu a redus suficient insecuritatea juridică, în special din cauza posibilității de a justifica diferențele de tratament pe care le permite și a dificultăților legate de punerea sa în aplicare care decurg din această posibilitate. În plus, geoblocarea și alte forme de discriminare pe motiv de cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de sediu pot apărea, de asemenea, ca urmare a acțiunilor întreprinse de comercianți stabiliți în țări terțe, care nu intră în domeniul de aplicare al directivei respective. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice atât comercianților, cât și furnizorilor de servicii, atât bunurilor, cât și serviciilor.

__________________

__________________

17 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

17 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Prezentul regulament are ca scop clarificarea articolului 20 din Directiva 2006/123/CE. Acesta nu ar trebui privit ca o înlocuire a Directivei 2006/123/CE, nici în ceea ce privește domeniul de aplicare al respectivei directivei, deoarece regulamentul respectă aceleași principii, excluzând activitățile menționate la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE din domeniul său de aplicare, nici în ceea ce privește efectul produs, deoarece Directiva 2006/123/CE se aplică în mod independent de prezentul regulament, completându-l. Prezentul regulament nu poate restricționa libertatea de a desfășura o activitate comercială și libertatea contractuală definite la articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Prin urmare, măsurile specifice prevăzute în prezentul regulament, care stabilesc un set de norme uniforme și eficace privind o serie de aspecte selectate, sunt necesare pentru a asigura buna funcționare a pieței interne.

(4)  Prin urmare, măsurile specifice prevăzute în prezentul regulament, care stabilesc un set de norme uniforme și eficace privind o serie de aspecte selectate, sunt necesare pentru a asigura buna funcționare a pieței interne. Aceste măsuri ar trebui să mențină echilibrul între protecția consumatorilor pentru clienți și libertatea economică și contractuală pentru comercianți. În acest sens, orice costuri sau sarcini administrative disproporționate sau obligația de a furniza tuturor statelor membre nu ar trebui să fie impuse comercianților. În plus, noile obligații impuse statelor membre nu ar trebui să se extindă dincolo de ceea ce este necesar pentru a pune în aplicare noile norme.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prezentul regulament urmărește să prevină discriminarea bazată pe cetățenia sau naționalitatea clienților, pe domiciliul sau pe sediul acestora, inclusiv geoblocarea, în tranzacțiile comerciale transfrontaliere dintre comercianți și clienți care au ca obiect vânzarea de bunuri și prestarea de servicii în Uniune. Regulamentul urmărește să abordeze atât discriminarea directă, cât și pe cea indirectă, incluzând astfel și diferențele nejustificate de tratament bazate pe alte criterii de diferențiere care conduc la același rezultat ca aplicarea unor criterii bazate în mod direct pe cetățenia sau naționalitatea clienților, pe domiciliul sau pe sediul acestora. Aceste alte criterii pot fi aplicate, în special, pe baza informațiilor care indică localizarea fizică a clienților, cum ar fi adresa IP utilizată cu ocazia accesării unei interfețe online, adresa furnizată pentru livrarea bunurilor, limba aleasă sau statul membru în care a fost emis instrumentul de plată al clientului.

(5)  Prezentul regulament urmărește să prevină discriminarea bazată pe cetățenia sau naționalitatea clienților, pe domiciliul sau pe sediul acestora, inclusiv geoblocarea, în tranzacțiile comerciale transfrontaliere dintre comercianți și clienți care au ca obiect vânzarea de bunuri și prestarea de servicii în Uniune. Regulamentul urmărește să prevină atât discriminarea directă, cât și pe cea indirectă. Prin discriminare indirectă se înțelege aplicarea unor criterii de diferențiere, altele decât cetățenia sau naționalitatea clientului, domiciliul sau sediul acestuia, care conduc fie în mod determinist, fie statistic, la același rezultat ca aplicarea directă a acelorași criterii. Regulamentul abordează, de asemenea, diferențele nejustificate de tratament bazate pe alte criterii de diferențiere care conduc la același rezultat ca aplicarea unor criterii bazate în mod direct pe cetățenia sau naționalitatea clienților, pe domiciliul sau pe sediul acestora. Aceste alte criterii pot fi aplicate, în special, pe baza informațiilor care indică localizarea fizică a clienților, cum ar fi adresa IP utilizată cu ocazia accesării unei interfețe online, adresa furnizată pentru livrarea bunurilor, limba aleasă sau statul membru în care a fost emis instrumentul de plată al clientului.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  La considerentul 29 din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a se precizează că problema epuizării dreptului nu se aplică în cazul serviciilor, în special al serviciilor on-line.

 

_______________________

 

1a Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională.

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Prezentul regulament nu ar trebui să afecteze actele cu putere de lege ale Uniunii privind cooperarea judiciară în materie civilă, în special dispozițiile privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale și competența judiciară prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului24 și în Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului25, inclusiv aplicarea respectivelor acte și dispoziții în cazuri individuale. În special, simplul fapt că un comerciant acționează în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament nu poate fi interpretat în sensul că acesta își direcționează activitățile către statul membru al consumatorului în scopul aplicării acestor dispoziții.

(10)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere actelor cu putere de lege ale Uniunii privind cooperarea judiciară în materie civilă, în special dispozițiilor privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale și competența judiciară prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului24 și în Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului25, inclusiv aplicarea respectivelor acte și dispoziții în cazuri individuale. În special, simplul fapt că un comerciant acționează în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament nu poate fi interpretat în sensul că acesta își direcționează activitățile către statul membru al consumatorului în scopul aplicării acestor dispoziții. Din acest motiv și pentru a asigura securitatea juridică pentru comercianții care respectă prezentul regulament, este necesar să se precizeze că simplul fapt că un comerciant pune interfața sa online la dispoziția clienților dintr-un alt stat membru sau nu aplică condiții generale de acces diferite în cazurile prevăzute în prezentul regulament, inclusiv, după caz, prin încheierea de contracte, sau acceptă instrumente de plată dintr-un alt stat membru, nu ar trebui să fie considerat în sine, în scopul determinării legii și a jurisdicției aplicabile, ca indicând că activitățile comerciantului sunt direcționate către statul membru al clientului, cu excepția cazului în care se prezintă elemente suplimentare care dovedesc existența unei intenții a comerciantului de a direcționa activități către statele membre, în conformitate cu legislația Uniunii.

_________________

_________________

24 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JO L 177, 4.7.2008, p. 6).

24 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JO L 177, 4.7.2008, p. 6).

25 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

25 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Practicile discriminatorii pe care prezentul regulament urmărește să le abordeze au loc, de obicei, prin intermediul clauzelor și condițiilor generale și al altor informații care sunt stabilite și aplicate de către comerciantul în cauză sau în contul său ca o condiție prealabilă pentru obținerea accesului la bunurile sau serviciile în cauză și care sunt puse la dispoziția publicului larg. Astfel de condiții generale de acces includ, printre altele, prețurile, condițiile de plată și condițiile de livrare. Ele pot fi puse la dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia prin diverse mijloace, cum ar fi informații publicate în materiale publicitare, pe site-uri internet sau în documentația contractuală ori precontractuală. Astfel de condiții se aplică în lipsa unui acord în sens contrar care a făcut obiectul unei negocieri individuale și a fost încheiat în mod direct între comerciant și client. Clauzele și condițiile care au făcut obiectul unei negocieri individuale între comerciant și clienți nu ar trebui să fie considerate drept condiții generale de acces în sensul prezentului regulament.

(11)  Practicile discriminatorii pe care prezentul regulament urmărește să le abordeze au loc, de obicei, prin intermediul clauzelor și condițiilor generale și al altor informații care sunt stabilite și aplicate de către comerciantul în cauză sau în contul său ca o condiție prealabilă pentru obținerea accesului la bunurile sau serviciile în cauză și care sunt puse la dispoziția publicului larg. Astfel de condiții generale de acces includ, printre altele, prețurile, cerințele bazate pe prefixele telefonice, condițiile de plată și condițiile de livrare. Ele pot fi puse la dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia prin diverse mijloace, cum ar fi informații publicate în materiale publicitare, pe site-uri internet sau în documentația contractuală ori precontractuală. Astfel de condiții se aplică în lipsa unui acord în sens contrar care a făcut obiectul unei negocieri individuale și a fost încheiat în mod direct între comerciant și client. Clauzele și condițiile care au făcut obiectul unei negocieri individuale între comerciant și clienți nu ar trebui să fie considerate drept condiții generale de acces în sensul prezentului regulament.

Justificare

Discriminarea poate avea loc atunci când comercianții solicită unui client să aibă un număr de telefon cu un cod de țară specific pentru a finaliza o tranzacție.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Diferențele dintre metodele de fixare a prețurilor, specifice fiecărui stat membru, nu ar trebui considerate practici discriminatorii.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Atât consumatorii, cât și întreprinderile ar trebui să fie protejate împotriva discriminării din motive de cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de sediu atunci când acționează în calitate de clienți în sensul prezentului regulament. Totuși, această protecție nu ar trebui să se extindă la clienții care achiziționează un bun sau un serviciu în scopul revânzării, deoarece protecția respectivă ar afecta sistemele de distribuție utilizate pe scară largă între întreprinderi în cadrul tranzacțiilor de la întreprindere la întreprindere („business to business”), cum ar fi distribuția selectivă și exclusivă, care le permit producătorilor, în general, să își selecteze comercianții cu amănuntul, sub rezerva respectării normelor în materie de concurență.

(12)  Atât consumatorii, cât și întreprinderile ar trebui să fie protejate împotriva discriminării din motive de cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de sediu atunci când acționează în calitate de clienți în sensul prezentului regulament. Totuși, această protecție nu ar trebui să se extindă la clienții care achiziționează un bun sau un serviciu în scopul revânzării, închirierii comerciale sau al transformării și prelucrării bunurilor cumpărate, deoarece protecția respectivă ar afecta sistemele de distribuție utilizate pe scară largă între întreprinderi în cadrul tranzacțiilor de la întreprindere la întreprindere („business to business”), cum ar fi distribuția selectivă și exclusivă, care le permit producătorilor, în general, să își selecteze comercianții cu amănuntul, sub rezerva respectării normelor în materie de concurență. Clienții ar trebui să fie protejați împotriva discriminării doar din motive legate de naționalitate, de domiciliu sau de sediu atunci când achiziționează un bun sau un serviciu pentru utilizare finală.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a le oferi clienților posibilități sporite de acces la informații legate de vânzarea de bunuri și de prestarea de servicii pe piața internă și pentru a crește gradul de transparență, inclusiv în ceea ce privește prețurile, comercianții nu ar trebui, prin măsuri tehnologice sau de orice alt tip, să îi împiedice pe clienți să aibă acces în totalitate și în condiții de egalitate la interfețele online pe baza cetățeniei sau naționalității, a domiciliului ori a sediului lor. Astfel de măsuri tehnologice pot cuprinde, în special, orice tehnologii utilizate pentru a determina locul fizic în care se află clientul, inclusiv reperarea acestuia prin intermediul adresei IP, al coordonatelor obținute prin intermediul unui sistem global de navigație prin satelit sau al datelor legate de o operațiune de plată. Totuși, această interzicere a discriminării în ceea ce privește accesul la interfețele online nu ar trebui interpretată în sensul că îi impune comerciantului o obligație de a realiza tranzacții comerciale cu clienții.

(14)  Pentru a le oferi clienților posibilități sporite de acces la informații legate de vânzarea de bunuri și de prestarea de servicii pe piața internă și pentru a crește gradul de transparență, inclusiv în ceea ce privește prețurile, dar fără a se limita la acestea, comercianții sau orice alte părți care acționează în numele acestora, inclusiv intermediarii sau operatorii interfețelor online în scopuri de acces nu ar trebui, prin măsuri tehnologice sau de orice alt tip, să îi împiedice pe clienți să aibă acces în totalitate și în condiții de egalitate la interfețele online pe baza cetățeniei sau naționalității, a domiciliului ori a sediului lor. Astfel de măsuri tehnologice pot cuprinde, fără a se limita la acestea, în special, orice tehnologii utilizate pentru a determina locul fizic în care se află clientul, inclusiv reperarea acestuia prin intermediul adresei IP, al istoricului și/sau al tiparelor de navigare, al urmăririi sau localizării GSM, al coordonatelor obținute prin intermediul unui sistem global de navigație prin satelit sau al datelor legate de o operațiune de plată. Totuși, această interzicere a discriminării în ceea ce privește accesul la interfețele online nu ar trebui interpretată în sensul că îi impune comerciantului o obligație de a realiza tranzacții comerciale cu clienții.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  În anumite cazuri, ar putea fi necesară blocarea, limitarea accesului ori redirecționarea clientului, fără consimțământul său, către o versiune alternativă a unei interfețe online din motive legate de naționalitatea clientului, de domiciliul sau sediul acestuia, pentru a asigura respectarea unei cerințe juridice prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Aceste legislații pot limita accesul clienților la anumite bunuri sau servicii, de exemplu prin interzicerea afișării anumitor conținuturi în anumite state membre. Comercianții nu ar trebui să fie împiedicați să respecte aceste cerințe; astfel, ei ar trebui să poată bloca anumiți clienți sau clienți din anumite teritorii, să poată limita accesul acestora la o interfață online sau să îi poată redirecționa, în măsura în care astfel de măsuri sunt necesare pentru respectarea cerințelor în cauză. În cazul în care un comerciant blochează sau limitează accesul la o interfață online pentru a asigura respectarea unei cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislația statelor membre, în conformitate cu dreptul Uniunii, comerciantul ar trebui să ofere o explicație clară.

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În anumite cazuri, ar putea fi necesară blocarea, limitarea accesului ori redirecționarea clientului, fără consimțământul său, către o versiune alternativă a unei interfețe online din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului ori de domiciliul sau sediul acestuia, pentru a asigura respectarea unei cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Aceste legislații pot limita accesul clienților la anumite bunuri sau servicii, de exemplu prin interzicerea afișării anumitor conținuturi în anumite state membre. Comercianții nu ar trebui să fie împiedicați să respecte aceste cerințe; astfel, ei ar trebui să poată bloca anumiți clienți sau clienți din anumite teritorii, să poată limita accesul acestora la o interfață online sau să îi poată redirecționa, în măsura în care astfel de măsuri sunt necesare pentru respectarea cerințelor în cauză.

(16)  În anumite cazuri, ar putea fi necesară blocarea, limitarea accesului ori redirecționarea clientului, fără consimțământul său, către o versiune alternativă a unei interfețe online din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului ori de domiciliul sau sediul acestuia, pentru a asigura respectarea unei cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Aceste legislații pot limita accesul clienților la anumite bunuri sau servicii, de exemplu prin interzicerea afișării anumitor conținuturi în anumite state membre. Comercianții nu ar trebui să fie împiedicați să respecte aceste cerințe; astfel, ei ar trebui să poată bloca anumiți clienți sau clienți din anumite teritorii, să poată limita accesul acestora la o interfață online sau să îi poată redirecționa, în măsura în care astfel de măsuri sunt necesare pentru respectarea cerințelor în cauză. Mai mult decât atât, aplicarea prezentului regulament nu ar trebui să împiedice statele membre să își aplice normele și principiile fundamentale în ceea ce privește libertatea presei și libertatea de exprimare.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Într-o serie de situații specifice, nicio diferență de tratament practicată între clienți prin aplicarea condițiilor generale de acces, inclusiv refuzul pur și simplu de a vinde bunuri sau de a presta servicii, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clienților sau de domiciliul ori sediul acestora nu se poate justifica în mod obiectiv. În aceste situații, orice astfel de discriminare ar trebui interzisă, iar clienții ar trebui, prin urmare, să aibă dreptul, în conformitate cu condițiile specifice stabilite în prezentul regulament, de a efectua tranzacții comerciale în aceleași condiții ca și clienții locali și de a avea acces în totalitate și în mod egal la oricare dintre diferitele bunuri sau servicii oferite, indiferent de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul lor. Astfel, dacă este necesar, comercianții ar trebui să ia măsuri pentru a asigura respectarea acestei interdicții de discriminare dacă, în lipsa unor astfel de măsuri, clienții în cauză ar fi împiedicați să beneficieze de un acces deplin și egal. Cu toate acestea, interdicția aplicabilă în situațiile respective nu ar trebui interpretată în sensul că nu autorizează comercianții să își orienteze activitățile către diferite state membre sau către anumite categorii de clienți, propunându-le oferte specifice și clauze și condiții diferite, inclusiv prin introducerea unor interfețe online specifice fiecărei țări.

(17)  Într-o serie de situații specifice, nicio diferență de tratament practicată între clienți prin aplicarea condițiilor generale de acces, inclusiv refuzul pur și simplu de a vinde bunuri sau de a presta servicii, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clienților sau de domiciliul ori sediul acestora nu se poate justifica în mod obiectiv. În aceste situații, orice astfel de discriminare ar trebui interzisă, iar clienții ar trebui, prin urmare, să aibă dreptul, în conformitate cu condițiile specifice stabilite în prezentul regulament, de a efectua tranzacții comerciale în aceleași condiții ca și clienții locali și de a avea acces în totalitate și în mod egal la oricare dintre diferitele bunuri sau servicii oferite, indiferent de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul lor sau orice alte mijloace indirecte corelate cu aceste criterii nu pot fi considerate justificate în mod obiectiv în sensul articolului 20 din Directiva 2006/123/CE. Astfel, dacă este necesar, comercianții ar trebui să ia măsuri pentru a asigura respectarea acestei interdicții de discriminare dacă, în lipsa unor astfel de măsuri, clienții în cauză ar fi împiedicați să beneficieze de un acces deplin și egal. Cu toate acestea, interdicția aplicabilă în situațiile respective nu ar trebui interpretată în sensul că nu autorizează comercianții să își orienteze activitățile către diferite state membre sau către anumite categorii de clienți, propunându-le oferte specifice și clauze și condiții diferite, inclusiv prin introducerea unor interfețe online specifice fiecărei țări. În cazul în care serviciilor sau bunurilor li se aplică, din rațiuni obiective, condiții diferite, aceasta nu va constitui totuși o discriminare ilegală, astfel cum este definită la articolul 20 și la considerentul 95 din Directiva 2006/123/CE.

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 (Roma I) se referă la contractele încheiate cu consumatorii. În temeiul acestui articol, contractul încheiat de un consumator cu un comerciant este reglementat de legea statului în care își are reședința obișnuită consumatorul, cu condiția ca comerciantul, prin orice mijloace, să-și direcționeze o activitate profesională sau comercială către țara în cauză. În cazurile definite la articolul 4 alineatul (1) literele (a)-(c), furnizorul nu își direcționează activitatea către statul membru al consumatorului. În astfel de cazuri, potrivit Regulamentului Roma I, contractul nu este supus legislației statului în care își are reședința consumatorul. În acest caz se aplică principiul libertății de alegere (articolul 3 din Regulamentul Roma I). Același lucru este valabil și pentru jurisdicție, care face obiectul Regulamentului (UE) nr. 1215/2012.

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prima dintre aceste situații este aceea în care comerciantul vinde bunuri a căror livrare transfrontalieră în statul membru de domiciliu al clientului nu este asigurată nici de către comerciant, nici în contul acestuia. În situația respectivă, clientul ar trebui să fie în măsură să achiziționeze bunuri în condiții total identice, inclusiv în ceea ce privește prețul și condițiile referitoare la livrarea bunurilor, cu cele oferite clienților similari care își au domiciliul în statul membru al comerciantului. Aceasta ar putea însemna că un client străin va trebui să își ridice bunul în statul membru respectiv sau într-un alt stat membru în care comerciantul asigură livrarea. În această situație, nu este necesar să se efectueze înscrierea în registrul pentru plata taxei pe valoarea adăugată („TVA”) în statul membru al clientului, nici să se prevadă livrarea transfrontalieră a bunurilor.

(18)  Prima dintre aceste situații este aceea în care comerciantul vinde bunuri a căror livrare transfrontalieră în statul membru de domiciliu al clientului nu este asigurată nici de către comerciant, nici în contul acestuia. În situația respectivă, cu condiția încheierii unui contract între comerciant și client, clientul ar trebui să fie în măsură să achiziționeze bunuri în condiții total identice, inclusiv în ceea ce privește condițiile referitoare la livrarea bunurilor, cu cele oferite clienților similari care își au domiciliul în statul membru al comerciantului. Aceasta ar putea însemna că un client străin va trebui să își ridice bunul în statul membru respectiv sau într-un alt stat membru în care comerciantul asigură livrarea. În această situație, nu este necesar să se efectueze înscrierea în registrul pentru plata taxei pe valoarea adăugată („TVA”) în statul membru al clientului, nici să se prevadă livrarea transfrontalieră a bunurilor. Comerciantul nu trebuie să fie obligat să livreze bunurile.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  A doua situație este aceea în care comerciantul propune servicii furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, cum ar fi serviciile de cloud, serviciile de stocare de date, găzduirea de site-uri internet și furnizarea de paravane de protecție „firewall”. În acest caz, livrarea fizică nu este necesară, serviciile fiind furnizate pe cale electronică. Comerciantul poate să declare și să plătească TVA într-un mod simplificat în conformitate cu normele privind „minighișeului unic” în materie de TVA prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului26.

(19)  A doua situație este aceea în care comerciantul propune servicii furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, cum ar fi serviciile de cloud, serviciile de stocare de date, găzduirea de site-uri internet și furnizarea de paravane de protecție „firewall”. În acest caz, livrarea fizică nu este necesară, serviciile fiind furnizate pe cale electronică. Comerciantul poate să declare și să plătească TVA într-un mod simplificat în conformitate cu normele privind „minighișeului unic” în materie de TVA prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului26. Orice diferență în prețurile finale care se poate datora aplicării unor cote de TVA diferite, în temeiul legislației aplicabile în locul în care serviciile sunt consumate, nu ar trebui să determine aplicarea unor condiții de acces diferite.

__________________

__________________

26 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 77, 23.3.2011, p. 1).

26 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 77, 23.3.2011, p. 1).

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Interzicerea practicilor discriminatorii în situațiile respective nu ar trebui interpretată ca o limitare a dreptului comercianților de a-și elabora strategia comercială orientându-și activitățile către diferite state membre sau către anumite categorii de clienți, propunându-le oferte specifice și clauze și condiții diferite, inclusiv prin introducerea unor interfețe online specifice fiecărei țări sau regiuni. Cu toate acestea, atunci când un client străin dorește să aibă acces la astfel de interfețe online și oferte specifice, în conformitate cu un anumit set de clauze și condiții, acesta ar trebui să se bucure de aceleași drepturi contractuale și să aibă aceleași obligații ca cele aplicate tranzacțiilor interne. În cuprinsul prezentului regulament ar trebui să se permită limitarea teritorială în ceea ce privește asigurarea serviciilor post-vânzare în baza clauzelor și condițiilor acceptate de client, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabil, bazat pe cel al Uniunii. Respectarea prezentului regulament nu ar trebui să presupună nicio obligație pentru comercianți de a livra bunuri în altă țară și nicio obligație de a accepta bunuri returnate din țara de domiciliu sau de sediu a clientului.

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Comercianții care se încadrează în regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 1 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului27 nu au obligația de a plăti TVA. Pentru comercianții respectivi, atunci când furnizează servicii pe cale electronică, interdicția de a aplica condiții generale de acces diferite din motive legate de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul clientului ar presupune o obligație de înregistrare în scopuri de TVA pentru a declara taxa datorată în alte state membre și ar putea genera costuri suplimentare, ceea ce ar constitui o povară disproporționată, având în vedere mărimea și caracteristicile comercianților vizați. Prin urmare, acești comercianți ar trebui să fie exceptați de la această interdicție pe întreaga durată în care un astfel de regim este aplicabil.

(22)  Comercianții care se încadrează în regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 1 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului27 nu au obligația de a plăti TVA în statul membru în care sunt stabiliți. Pentru comercianții respectivi, atunci când furnizează servicii pe cale electronică, interdicția de a aplica condiții generale de acces diferite din motive legate de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul clientului ar presupune o obligație de înregistrare în scopuri de TVA pentru a declara taxa datorată în alte state membre și ar putea genera costuri suplimentare, ceea ce ar constitui o povară disproporționată, având în vedere mărimea și caracteristicile comercianților vizați. Prin urmare, acești comercianți ar trebui să fie exceptați de la această interdicție pe întreaga durată în care un astfel de regim este aplicabil.

_________________

_________________

27 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1-118).

27 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1-118).

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În principiu, în temeiul dreptului Uniunii, comercianții sunt liberi să decidă mijloacele de plată pe care sunt dispuși să le accepte, inclusiv mărcile de plată. Cu toate acestea, odată ce această opțiune a fost aleasă, ținând seama de cadrul juridic în vigoare privind serviciile de plată, nu există nicio justificare în baza căreia comercianții să discrimineze clienții din Uniune refuzând anumite tranzacții comerciale sau aplicând acestor tranzacții condiții diferite de plată, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clienților sau de domiciliul ori sediul acestora. În acest context special, o astfel de inegalitate de tratament nejustificată, întemeiată pe motive legate de locul în care se află contul de plăți, sediul prestatorului de servicii de plată sau locul emiterii unui instrument de plată în Uniune ar trebui, de asemenea, să fie interzisă în mod expres. În plus, ar trebui reamintit că Regulamentul (UE) nr. 260/2012 le interzice deja tuturor beneficiarilor, inclusiv comercianților, să condiționeze acceptarea unei plăți în euro de cerința ca respectivele conturi să fie situate într-un anumit stat membru.

(24)  În principiu, în temeiul dreptului Uniunii, comercianții sunt liberi să decidă mijloacele de plată pe care sunt dispuși să le accepte. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului1a și cu Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului1b, comercianții care acceptă un instrument de plată cu cardul, de o anumită marcă și categorie de plată, nu au nicio obligație să accepte instrumente de plată cu cardul din aceeași categorie, dar de altă marcă sau de aceeași marcă, dar din altă categorie. Cu toate acestea, odată ce această opțiune a fost aleasă, ținând seama de cadrul juridic în vigoare privind serviciile de plată, nu există nicio justificare în baza căreia comercianții să discrimineze clienții din Uniune refuzând anumite tranzacții comerciale sau aplicând acestor tranzacții condiții diferite de plată, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clienților sau de domiciliul ori sediul acestora. În acest context special, o astfel de inegalitate de tratament nejustificată, întemeiată pe motive legate de locul în care se află contul de plăți, sediul prestatorului de servicii de plată sau locul emiterii unui instrument de plată în Uniune ar trebui, de asemenea, să fie interzisă în mod expres. Comisia Europeană ar trebui să evalueze modul în care sunt utilizate măsurile de stimulare menite să promoveze utilizarea serviciilor de plată europene. În plus, Comisia ar trebui să evalueze furnizarea unui cadru juridic care să permită, sub rezerva principiului libertății contractuale, protejarea întreprinderilor și a consumatorilor atunci când tranzacția este efectuată prin moduri alternative de plată, inclusiv monezile virtuale, alte tranzacții de tipul „lanț de blocuri” (blockchain) și portofelele electronice. Datele personale create de tranzacțiile comerciale electronice ar trebui depozitate în centre de date din Uniune, indiferent de locul unde este stabilit sediul societății de plată, cu excepția cazului în care transferul acestor date către o țară terță are loc în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și asigură niveluri adecvate de protecție pentru consumatori și întreprinderi. În plus, ar trebui reamintit că Regulamentul (UE) nr. 260/2012 le interzice deja tuturor beneficiarilor, inclusiv comercianților, să condiționeze acceptarea unei plăți în euro de cerința ca respectivele conturi să fie situate într-un anumit stat membru. Comercianții ar trebui să aibă dreptul de a percepe comisioane pentru utilizarea unui instrument de plată. Cu toate acestea, acest drept ar trebui să facă obiectul restricției introduse prin articolul 62 din Directiva (UE) 2015/23661c, ceea ce înseamnă, printre altele, că aceste costuri suplimentare nu pot fi mai mari decât costul real suportat de comerciant.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul (JO L 123, 19.5.2015, p. 1).

 

1b Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE (JO L 319, 5.12.2007, p. 1).

 

1c Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  În cazul în care un guvern, o bancă centrală sau un alt organism de reglementare adoptă măsuri pentru a limita fluxul de capital peste frontierele unui stat membru, cum ar fi restricțiile de capital, prezentul regulament ar trebui să se aplice în continuare în conformitate cu dreptul Uniunii, cu dreptul intern aplicabil și cu restricțiile corespunzătoare impuse în conformitate cu dreptul Uniunii. Prin urmare, ar trebui interzisă orice discriminare directă sau indirectă din motive legate de naționalitatea clientului, de domiciliul sau sediul acestuia ori de locul în care este situat contul de plăți, de sediul prestatorului de servicii de plată sau de locul emiterii instrumentului de plată în Uniune.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Datele generate de comerțul electronic și de tranzacțiile online ar trebui să se conformeze cadrului legislativ referitor la traficul și amplasarea datelor, păstrarea datelor, protecția și analiza datelor și să asigure respectarea în întregime a dreptului Uniunii. Rețelele și sistemele informatice ar trebui să funcționeze în conformitate cu dispozițiile aplicabile din Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului1a, asigurându-se un grad maxim de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice.

 

_____________________

 

1a Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Consumatorii ar trebui să poată beneficia, din partea autorităților competente, de o asistență care să faciliteze soluționarea conflictelor cu comercianții ce decurg din aplicarea prezentului regulament, inclusiv prin intermediul unui formular de reclamație standardizat.

(28)  Clienții ar trebui să poată beneficia, din partea autorităților competente, de o asistență care să faciliteze soluționarea conflictelor cu comercianții ce decurg din aplicarea prezentului regulament, inclusiv prin intermediul unui formular de reclamație standardizat.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul prezentului regulament este de a contribui la buna funcționare a pieței interne prin prevenirea discriminării bazate, în mod direct sau indirect, pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul clienților.

1.  Obiectivul prezentului regulament este de a contribui la buna funcționare a pieței interne prin prevenirea discriminării bazate, în mod direct sau indirect, pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul clienților și prin definirea, printre altele, a situațiilor în care aplicarea unor tratamente diferite, menționate la articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE, nu este justificată în niciun caz, cu excepția cazurilor în care s-ar putea aplica condiții diferite la servicii sau bunuri din motive obiective, în conformitate cu același articol din Directiva 2006/123/CE.

Amendamentul     30

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Prezentul regulament nu poate restricționa libertatea de a desfășura o activitate comercială și libertatea contractuală prevăzute la articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul     31

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Prezentul regulament nu aduce atingere actelor din legislația Uniunii referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă. Respectarea prezentului regulament nu trebuie interpretată în sensul că un comerciant își direcționează activitatea către statul membru în care consumatorul își are reședința obișnuită sau domiciliul în sensul articolului 6 alineatul (1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012.

5.  Prezentul regulament nu aduce atingere actelor din legislația Uniunii referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă. Respectarea prezentului regulament nu trebuie interpretată în sensul că un comerciant își direcționează activitatea către statul membru în care consumatorul își are reședința obișnuită sau domiciliul în sensul articolului 6 alineatul (1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. În special, în cazul în care un comerciant, în conformitate cu prezentul regulament, asigură accesul la interfața sa online pentru clienți, indiferent de naționalitatea ori domiciliul acestora, nu aplică condiții generale de acces diferite atunci când vinde bunuri sau furnizează servicii în cazurile prevăzute de prezentul regulament sau în cazul în care comerciantul acceptă instrumente de plată emise într-un alt stat membru în mod nediscriminatoriu, comerciantul nu este considerat ca direcționând activitățile sale către statul membru în care consumatorul are reședința obișnuită sau domiciliul, cu excepția cazului în care este stabilită existența altor elemente suplimentare care indică intenția generală a comerciantului de a direcționa activitatea sa către statul membru în cauză.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr . 282/2011, la articolul 2 alineatele (10), (20) și (30) din Regulamentul (UE) nr. 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului32 și la articolul 4 alineatele (8), (9), (11), (12), (14), (23), (24) și (30) din Directiva (UE) 2015/2366 se aplică.

În sensul prezentului regulament, se aplică definiția termenului de „servicii prestate pe cale electronică” prevăzută la articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, definițiile termenilor de „comision interbancar”, „instrument de plată cu cardul”, „marcă de plată”, „card de debit”, „card de credit” și „card preplătit” prevăzute la articolul 2 punctele (10), (20), (30), (33), (34) și, respectiv, (35) din Regulamentul (UE) nr. 2015/75132 și definițiile termenilor de „operațiune de plată”, „plătitor”, „prestator de servicii de plată”, „cont de plăți”, „instrument de plată”, „debitare directă”, „transfer-credit” și „autentificarea strictă a clienților” prevăzute la articolul 4 punctele (5), (8), (11), (12), (14), (23), (24) și, respectiv, (30) din Directiva (UE) 2015/2366.

__________________

 

32 Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul (JO L 123, 19.5.2015, p. 1).

 

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică, de asemenea, următoarele definiții:

În sensul prezentului regulament, se aplică, de asemenea, următoarele definiții:

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „client” înseamnă un consumator sau o întreprindere care deține cetățenia sau naționalitatea unui stat membru sau își are domiciliul ori sediul într-un stat membru și care intenționează să achiziționeze sau achiziționează un bun sau un serviciu în Uniune, în alte scopuri decât revânzarea;

(c)  „client” înseamnă un consumator sau o întreprindere care deține cetățenia sau naționalitatea unui stat membru sau își are domiciliul ori sediul într-un stat membru și care intenționează să achiziționeze sau achiziționează un bun sau un serviciu în Uniune, în alte scopuri decât revânzarea, închirierea, transformarea sau prelucrarea la scară comercială; Intenția de utilizare finală de către consumatorul sau întreprinderea respectivă este singura reglementată de prezentul regulament.

Amendamentul     35

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „condiții generale de acces” înseamnă toate clauzele, condițiile și celelalte informații, inclusiv prețurile de vânzare, care reglementează accesul clienților la bunuri sau servicii oferite spre vânzare de către un comerciant, care sunt stabilite, aplicate și puse la dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia și care se aplică în lipsa unui acord între comerciant și client care a făcut obiectul unei negocieri individuale;

(d)  „condiții generale de acces” înseamnă toate clauzele, condițiile și celelalte informații, inclusiv prețurile de vânzare, cerințele pe baza prefixelor telefonice, care reglementează accesul clienților la bunuri sau servicii oferite spre vânzare de către un comerciant, care sunt stabilite, aplicate și puse la dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia și care se aplică în lipsa unui acord între comerciant și client care a făcut obiectul unei negocieri individuale;

Justificare

Discriminarea poate avea loc atunci când comercianții solicită unui client să aibă un număr de telefon cu un cod de țară specific pentru a finaliza o tranzacție.

Amendamentul     36

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  „interfață online” înseamnă orice software, inclusiv un site internet și aplicații, exploatat de către un comerciant sau în contul acestuia pentru a le oferi clienților acces la bunurile sau serviciile comerciantului în vederea participării la o tranzacție comercială ce are drept obiect bunurile sau serviciile în cauză;

(f)  „interfață online” înseamnă orice software, inclusiv un site internet sau părți ale acestuia și aplicații, exploatat de către un comerciant sau în contul acestuia pentru a le oferi clienților acces la bunurile sau serviciile comerciantului în vederea participării la o tranzacție comercială ce are drept obiect bunurile sau serviciile în cauză;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comercianți nu redirecționează clienții, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia, către o versiune a interfeței lor online care este diferită de cea a interfeței online la care clientul a încercat să aibă acces și care, prin structura sa, prin limba utilizată sau ca urmare a altor caracteristici, este destinată în mod expres clienților de o anumită cetățenie sau naționalitate sau cu un anumit domiciliu sau sediu, cu excepția cazului în care clientul își dă consimțământul explicit înainte de o astfel de redirecționare.

Comercianți nu redirecționează clienții, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia, către o versiune a interfeței lor online care este diferită de cea a interfeței online la care clientul a încercat să aibă mai întâi acces și care, prin structura sa, prin limba utilizată sau ca urmare a altor caracteristici, este destinată în mod expres clienților de o anumită cetățenie sau naționalitate sau cu un anumit domiciliu sau sediu, cu excepția cazului în care clientul își dă consimțământul explicit înainte de o astfel de redirecționare.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o astfel de redirecționare are loc cu consimțământul explicit al clientului, acesta continuă să aibă acces cu ușurință la versiunea originală a interfeței online.

În cazul în care o astfel de redirecționare are loc cu consimțământul explicit al clientului, acesta continuă să aibă acces cu ușurință la versiunea interfeței online la care a dorit să aibă acces inițial.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care blocarea, limitarea accesului ori redirecționarea care vizează anumiți clienți sau clienți din anumite teritorii este necesară pentru a asigura respectarea unei cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii.

3.  Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care blocarea interfeței online, limitarea accesului ori redirecționarea care vizează anumiți clienți sau clienți din anumite teritorii este necesară pentru a asigura respectarea unei cerințe legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul Uniunii.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care un comerciant blochează sau limitează accesul clienților la o interfață online sau redirecționează clienții către o versiune diferită a interfeței online în conformitate cu alineatul (4), comerciantul oferă o justificare clară. Această justificare este prezentată în limba interfeței online la care clientul a încercat inițial să aibă acces.

4.  În cazul în care un comerciant blochează sau limitează accesul clienților la o interfață online sau redirecționează clienții către o versiune diferită a interfeței online în conformitate cu alineatul (3), comerciantul oferă clienților în cauză o explicație clară. Această explicație este prezentată în limba interfeței online la care clientul a încercat mai întâi să aibă acces.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comercianții nu aplică bunurilor sau serviciilor lor condiții generale de acces care diferă din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia, în următoarele situații:

1.  Comercianții nu aplică bunurilor sau serviciilor lor condiții generale de acces care diferă din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia, în cazul în care clientul dorește:

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul în care comerciantul vinde bunuri a căror livrare transfrontalieră în statul membru de domiciliu al clientului nu este efectuată nici de către comerciant, nici în contul său;

(a)  să cumpere bunuri de la un comerciant a căror livrare transfrontalieră în statul membru de domiciliu al clientului nu este efectuată nici de către comerciant, nici în contul său;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul care comerciantul propune servicii furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora;

(b)  să primească de la un comerciant servicii furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în cazul în care comerciantul furnizează servicii, altele decât cele reglementate la litera (b), iar aceste servicii sunt prestate către client în spațiile comerciantului sau într-un loc fizic în care comerciantul își desfășoară activitatea, într-un stat membru care diferă de statul membru de cetățenie sau naționalitate al clientului sau de cel în care clientul își are domiciliul ori sediul.

(c)  să beneficieze de servicii, altele decât cele reglementate la litera (b), din partea unui comerciant dintr-un stat membru în care comerciantul respectiv își desfășoară activitatea, iar clientul respectiv este resortisant al unui alt stat membru sau își are domiciliul ori sediul în alt stat membru.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comercianți nu aplică, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia, de locul în care este situat contul de plăți, de sediul prestatorului de servicii de plată sau de locul emiterii unui instrument de plată în Uniune, condiții diferite de plată pentru orice vânzări de bunuri sau prestări de servicii, în cazul în care:

1.  În ceea ce privește mijloacele de plată electronice, și anume transferul-credit, debitarea directă sau instrumentele de plată cu cardul de o anumită marcă și categorie, comercianții nu aplică, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia, de locul în care este situat contul de plăți, de sediul prestatorului de servicii de plată sau de locul emiterii unui instrument de plată în Uniune, condiții diferite de plată pentru orice vânzări de bunuri sau prestări de servicii, în cazul în care:

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  plățile respective sunt efectuate prin intermediul unor tranzacții electronice prin transfer de credit, debit direct sau printr-un instrument de plată pe bază de card în cadrul aceleiași mărci de plată;

eliminat

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  beneficiarul plății poate solicita plătitorului să aplice o autentificare strictă a clienților, în temeiul Directivei (UE) 2015/2366; și

(b)  identitatea plătitorului sau validitatea utilizării mijlocului de plată pot fi verificate prin metode stricte de autentificare a clienților, în temeiul Directivei (UE) 2015/2366; și

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  plățile sunt efectuate într-o monedă acceptată de către beneficiar.

(c)  operațiunile de plată sunt efectuate într-o monedă acceptată de către comerciant.

Amendamentul     49

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se opune dreptului comerciantului de a reține bunurile sau de a amâna furnizarea serviciului pe baza unor motive obiective, până când operațiunea de plată este inițiată în mod corect.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu îi împiedică pe comercianți să solicite comisioane pentru utilizarea unui instrument de plată pe bază de card pentru care comisioanele interbancare nu sunt reglementate în temeiul capitolului II din Regulamentul (UE) 2015/751 și pentru serviciile de plată cărora nu li se aplică Regulamentul (UE) nr. 260/2012. Comisioanele percepute nu depășesc costurile suportate de către comerciant pentru utilizarea instrumentului de plată respectiv.

2.  Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu îi împiedică pe comercianți să solicite comisioane pentru utilizarea unui instrument de plată pe bază de card pentru care comisioanele interbancare nu sunt reglementate în temeiul capitolului II din Regulamentul (UE) 2015/751 și pentru serviciile de plată cărora nu li se aplică Regulamentul (UE) nr. 260/2012, cu excepția cazului în care în legislația internă a statelor membre au fost introduse, în temeiul articolului 62 alineatul (5) din Directiva (UE) 2015/2366, dispoziții privind interzicerea sau limitarea dreptului de a percepe comisioane pentru utilizarea instrumentelor de plată. Comisioanele percepute nu depășesc costurile suportate de către comerciant pentru utilizarea instrumentului de plată respectiv.

Amendamentul     51

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acordurile care, în ceea ce privește vânzările pasive, obligă comercianții să acționeze în încălcarea prezentului regulament sunt nule de drept.

Prevederile contractuale care, în ceea ce privește vânzările pasive în sensul Regulamentului (UE) nr. 330/2010 al Comisiei, obligă comercianții să acționeze în încălcarea prezentului regulament sunt nule și neavenite.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe organisme responsabile pentru asigurarea respectării prezentului regulament. Statele membre se asigură că organismul sau organismele desemnate dispun de mijloace adecvate și eficace pentru a asigura respectarea prezentului regulament.

1.  Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe organisme existente responsabile pentru asigurarea respectării prezentului regulament în raport cu comercianții și clienții. Fără a aduce atingere altor mecanisme de informare și cooperare, organismele în cauză sunt responsabile de asigurarea cooperării transfrontaliere cu organisme din alte state membre prin intermediul unor mijloace electronice adecvate. Statele membre se asigură că organismul sau organismele desemnate dispun de mijloace adecvate și eficace pentru a asigura respectarea prezentului regulament.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul în care nu există alte mecanisme de informare și de cooperare, se utilizează structurile existente. În sensul prezentului articol se utilizează Sistemul de informare al pieței interne (IMI) înființat prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

______________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) ( JO L 316, 14.11.2012, p. 1).

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Asistență pentru consumatori

Asistență pentru clienți

Amendamentul     55

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Comercianții indică condițiile generale de acces și posibilele restricții în conformitate cu prezentul regulament, cel mai târziu la începutul procesului de comandă, în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2011/83/UE.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru încredințează unuia sau mai multor organisme responsabilitatea de a le oferi consumatorilor asistență practică în caz de litigii cu comercianții care decurg din punerea în aplicare a prezentului regulament. Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe organisme responsabile pentru îndeplinirea acestei sarcini.

1.  Fiecare stat membru încredințează unuia sau mai multor organisme cu sarcini executive responsabilitatea de a le oferi clienților asistență practică și informații în caz de litigiu între un client și un comerciant, care decurge din punerea în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Organismele menționate la alineatul (1) le oferă consumatorilor un formular-tip uniform pentru depunerea de reclamații la organismele menționate la alineatul (1) și la articolul 7 alineatul (1). Comisia acordă asistență acestor organisme pentru întocmirea acestui formular-tip.

2.  Organismele menționate la alineatul (1) le oferă clienților un formular-tip uniform pentru depunerea de reclamații la organismele menționate la alineatul (1) din prezentul articol și la articolul 7 alineatul (1). Comisia acordă asistență acestor organisme pentru întocmirea acestui formular-tip. Organismele respective sunt responsabile, printre altele, de primirea reclamațiilor din partea clienților, transmiterea reclamațiilor către organismele din alte state membre și facilitarea comunicării dintre client și comerciant pentru a înlesni soluționarea litigiului.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la [data: doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia prezintă un raport de evaluare a prezentului regulament Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European. Dacă este necesar, raportul este însoțit de propuneri de modificare a prezentului regulament, în funcție de evoluțiile juridice, tehnice și economice.

1.  Până la [data: doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia prezintă un raport de evaluare a prezentului regulament Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European. Dacă este necesar, raportul este însoțit de propuneri de modificare a prezentului regulament, în funcție de evoluțiile juridice, tehnice și economice.

Amendamentul     59

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prima evaluare menționată la alineatul (1) este realizată mai ales pentru a se stabili dacă interdicția prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) ar trebui să se aplice, de asemenea, și serviciilor furnizate pe cale electronică a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, cu condiția ca respectivul comerciant să aibă drepturile necesare pentru teritoriile relevante.

eliminat

Justificare

Accesul la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor, precum și utilizarea acestor opere sau obiecte ar trebui să rămână în continuare în afara domeniului de aplicare al prezentului regulament. Astfel, se va exclude suprapunerea cu alte documente legislative ale UE.

Amendamentul     60

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică de la [data: șase luni de la data publicării].

Se aplică de la [data: douăsprezece luni de la data publicării].

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Eliminarea blocării geografice și a altor forme de discriminare de pe piața internă din motive legate de naționalitatea clienților, locul lor de reședință sau locul unde se află sediul acestora

Referințe

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ITRE

9.6.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Eva Kaili

6.7.2016

Examinare în comisie

9.11.2016

 

 

 

Data adoptării

26.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

13

0

Membri titulari prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Amjad Bashir, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Anne Sander, Davor Škrlec, Pavel Telička

AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație (24.1.2017)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Raportoare pentru aviz: Therese Comodini Cachia

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectiv și domeniu de aplicare

Propunerea Comisiei urmărește să îmbunătățească accesul transfrontalier la bunuri și servicii prin prevenirea discriminării directe și indirecte de către comercianți pe baza naționalității, domiciliului sau sediului clienților. În acest sens, propunerea aduce mai multe precizări principiului nediscriminării definit destul de vag la articolul 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile (2006/123/CE).

În mod concret, propunerea vizează să interzică formele nejustificate de geoblocare prin care comercianții fie blochează accesul la o anumită interfață online, fie redirecționează clienții la o altă interfață online fără consimțământul lor prealabil (articolul 3). De asemenea, aceasta impune comercianților să aplice condiții generale de acces coerente clienților, indiferent de naționalitatea, domiciliul sau sediul lor, ținând cont de limitările domeniului de aplicare detaliate mai jos (articolul 4). În cele din urmă, interzice discriminarea din motive legate de plată (articolul 5). Este important să se sublinieze că propunerea Comisiei nu introduce o „obligație de a livra”, ceea ce înseamnă că operatorii comerciali care nu intenționează să vizeze piețele transfrontaliere nu au obligația de a livra bunuri sau servicii, ci doar de a permite clienților să le achiziționeze în aceleași condiții ca și „clienții țintă” (de exemplu, prin colectarea acestora de la sediul comerciantului).

În ceea ce privește domeniul de aplicare, trebuie subliniate două aspecte importante. În primul rând, propunerea de regulament se aplică „clienților” — prin care se înțelege atât „consumatori” (persoane fizice), cât și întreprinderi, în cazul în care acestea efectuează tranzacții în calitate de utilizatori finali și nu achiziții în scopul revânzării. În al doilea rând, regulamentul propus nu se aplică serviciilor „furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate” [articolul 4 alineatul (1b)], ceea ce înseamnă că serviciile muzicale în streaming sau cărțile electronice, de exemplu, nu intră în domeniul său de aplicare. Cu toate acestea, Comisia a introdus o clauză de revizuire (articolul 9) care prevede că prima revizuire — la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament — se va concentra în mod special asupra posibilității de a ridica această derogare.

Poziția generală a raportoarei

Raportoarea sprijină orientarea și echilibrul general al propunerii Comisiei și consideră că aceasta reprezintă un pas important pentru continuarea dezvoltării pieței interne. O piață unică pe deplin funcțională este extrem de importantă pentru industriile culturale și ar trebui, pe termen lung, să contribuie la promovarea diversității culturale și a patrimoniului cultural comun în întreaga Uniune Europeană.

Pe lângă o serie de amendamente menite să clarifice anumite dispoziții sau să le îmbunătățească lizibilitatea, amendamentele propuse de raportoare se axează pe două aspecte principale:

Clauza de revizuire

Raportoarea sprijină deciziile Comisiei de a lăsa serviciile „furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora” în afara domeniului de aplicare a regulamentului actual și de a evalua această derogare în cadrul primei revizuiri după doi ani. Bunurile și serviciile culturale, cum ar fi cărțile electronice și serviciile muzicale în streaming, au diferite modele de afaceri și caracteristici specifice care necesită o examinare atentă și aprofundată. Raportoarea consideră că este normal să reexamineze includerea acestora după doi ani, dar insistă asupra faptului că procesul de revizuire trebuie să acorde o atenție specială naturii specifice a bunurilor și serviciilor culturale.

Noțiunea de clienți și de asistență în cazul unui litigiu

După cum s-a subliniat mai sus, regulamentul propus ar urma să se aplice consumatorilor și întreprinderilor atunci când efectuează tranzacții comerciale în calitate de utilizatori finali și nu în scopuri comerciale — cuprinși în mod colectiv sub denumirea de „clienți”, conform definiției de la articolul 2 litera (c). Raportoarea salută această abordare. Cu toate acestea, în propunerile de dispoziții privind asistența și soluționarea litigiilor (articolul 8), propunerea Comisiei prevede ca organismele desemnate să ofere asistență doar consumatorilor. În opinia raportoarei, această asistență ar trebui să fie furnizată tuturor „clienților” în sensul regulamentului. Acest lucru este important atât pentru a asigura coerența, cât și din cauza faptului că multe microîntreprinderi și întreprinderi mici, inclusiv asociații cu personalitate juridică, ar fi extrem de defavorizate, fiind nevoite să se bazeze exclusiv pe instanțele judecătorești pentru a formula căi de atac. Este deosebit de important pentru mulți operatori culturali care sunt adesea fie asociații de voluntariat, fie întreprinderi foarte mici. În plus, litigiile în care organismele desemnate trebuie să asiste clienții sunt direct legate de punerea în aplicare a prezentului regulament și nu de alte chestiuni care ar putea rezulta ca urmare a tranzacției comerciale.

Amendamentele depuse de raportoare rețin abordarea neprescriptivă încurajată de Comisie, lăsând statelor membre libertatea de a decide ce organisme ar trebui să fie desemnate și modul în care acestea ar trebui să ofere asistență în caz de litigiu.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Pentru a realiza obiectivul garantării bunei funcționări a pieței interne, ca spațiu fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulație a mărfurilor și a serviciilor, printre altele, nu este suficient să se elimine, între statele membre, doar barierele de origine statală. Obstacolele create de părți private care sunt incompatibile cu libertățile pieței interne pot compromite eliminarea acestor bariere. Acest lucru se întâmplă atunci când comercianți care își desfășoară activitatea într-un stat membru blochează sau limitează accesul la interfețele lor online, precum site-urile internet și aplicațiile lor, pentru clienți din alte state membre care doresc să efectueze tranzacții comerciale transfrontaliere (practică cunoscută sub denumirea de „geoblocare”). De asemenea, o astfel de situație se produce și prin intermediul altor acțiuni întreprinse de anumiți comercianți care au ca efect aplicarea unor condiții generale de acces la bunurile și serviciile lor care sunt diferite pentru clienții din alte state membre, atât în mediul online, cât și în cel offline. Deși este posibil ca, uneori, un astfel de tratament diferențiat să se justifice prin factori obiectivi, în alte cazuri comercianții refuză accesul la bunuri sau servicii pentru consumatorii dornici să efectueze tranzacții comerciale transfrontaliere sau aplică, din motive pur comerciale, condiții diferite în acest sens.

(1)  Este imperativ să se creeze un spațiu fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulație a mărfurilor și a serviciilor, printre altele, precum și să se atingă obiectivele stabilite în noua strategie privind piața digitală. Ar trebui eliminate barierele nejustificate încă existente, pentru a asigura o piață unică a bunurilor și serviciilor pe deplin funcțională, în special în sectorul cultural, care este de o importanță vitală pentru a promova diversitatea culturală, a răspândi cultura și a genera un patrimoniu cultural comun în întreaga Uniune. Nu este suficient să se elimine doar barierele statale, deoarece acest fapt poate fi compromis de introducerea, de către părți private, a unor obstacole incompatibile cu libertățile pieței interne. Astfel de bariere apar atunci când comercianți care își desfășoară activitatea într-un stat membru blochează sau limitează accesul la interfețele lor online, precum site-urile de internet și aplicațiile lor, pentru clienți din alte state membre care doresc să efectueze tranzacții comerciale transfrontaliere (practică cunoscută sub denumirea de „geoblocare”). De asemenea, astfel de bariere apar prin intermediul altor acțiuni întreprinse de anumiți comercianți care au ca efect aplicarea unor condiții generale de acces la bunurile și serviciile lor care sunt diferite pentru clienții din alte state membre, atât în mediul online, cât și în cel offline. Deși este posibil ca, uneori, un astfel de tratament diferențiat să se justifice prin factori obiectivi, astfel cum prevede Directiva 2006/123/CE, în alte cazuri comercianții refuză accesul la bunuri sau servicii pentru consumatorii dornici să efectueze tranzacții comerciale transfrontaliere sau aplică, din motive pur comerciale, condiții diferite în acest sens.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În acest mod, anumiți comercianți segmentează în mod artificial piața internă pe baza frontierelor naționale și împiedică libera circulație a mărfurilor și serviciilor, limitând astfel drepturile clienților și nepermițându-le acestora să beneficieze de o gamă mai largă de opțiuni și de condiții optime. Astfel de practici discriminatorii sunt un factor important care explică nivelul relativ scăzut al tranzacțiilor comerciale transfrontaliere în interiorul Uniunii, inclusiv în sectorul comerțului electronic, ceea ce împiedică valorificarea deplinului potențial de creștere al pieței interne. Precizarea situațiilor în care nu există nicio justificare pentru un tratament diferențiat de acest tip ar trebui să ofere claritate și securitate juridică pentru toți participanții la tranzacții transfrontaliere și ar trebui să asigure că normele privind nediscriminarea pot fi aplicate și respectate efectiv pe piața internă în ansamblul său.

(2)  În acest mod, anumiți comercianți segmentează în mod artificial piața internă pe baza frontierelor naționale și împiedică libera circulație a mărfurilor și serviciilor, limitând astfel drepturile clienților și nepermițându-le acestora să beneficieze de o gamă mai largă de opțiuni și de condiții optime. Astfel de practici discriminatorii sunt un factor important care explică nivelul relativ scăzut al tranzacțiilor comerciale transfrontaliere în interiorul Uniunii, inclusiv în sectorul comerțului electronic, ceea ce împiedică valorificarea deplinului potențial de creștere al pieței interne. Prezentul regulament specifică situațiile în care nu există nicio justificare pentru un tratament diferențiat de acest tip, care ar trebui să ofere claritate și securitate juridică pentru toți participanții la tranzacții transfrontaliere și ar trebui să asigure că normele privind nediscriminarea pot fi aplicate și respectate efectiv pe piața internă în ansamblul său.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În conformitate cu articolul 20 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului17, statele membre trebuie să se asigure că prestatorii de servicii stabiliți în Uniune nu tratează beneficiarii în mod diferit în funcție de cetățenia sau naționalitatea, de domiciliul ori sediul acestora. Cu toate acestea, dispoziția în cauză nu a fost pe deplin eficace în combaterea discriminării și nu a redus suficient insecuritatea juridică, în special din cauza posibilității de a justifica diferențele de tratament pe care le permite și a dificultăților legate de punerea sa în aplicare care decurg din această posibilitate. În plus, geoblocarea și alte forme de discriminare pe motiv de cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de sediu pot apărea, de asemenea, ca urmare a acțiunilor întreprinse de comercianți stabiliți în țări terțe, care nu intră în domeniul de aplicare al directivei respective.

(3)  În conformitate cu articolul 20 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului17, statele membre trebuie să se asigure că prestatorii de servicii stabiliți în Uniune nu tratează beneficiarii în mod diferit în funcție de cetățenia sau naționalitatea, de domiciliul ori sediul acestora. Cu toate acestea, dispoziția în cauză nu a fost pe deplin eficace în combaterea discriminării și nu a redus suficient insecuritatea juridică, în special din cauza posibilității de a justifica diferențele de tratament pe care le permite și a dificultăților legate de punerea sa în aplicare care decurg din această posibilitate. În plus, geoblocarea nejustificată și alte forme de discriminare pe motiv de cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de sediu pot apărea, de asemenea, ca urmare a acțiunilor întreprinse de comercianți stabiliți în țări terțe, care nu intră în domeniul de aplicare al directivei respective.

_________________

_________________

17 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

17 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prezentul regulament urmărește să prevină discriminarea bazată pe cetățenia sau naționalitatea clienților, pe domiciliul sau pe sediul acestora, inclusiv geoblocarea, în tranzacțiile comerciale transfrontaliere dintre comercianți și clienți care au ca obiect vânzarea de bunuri și prestarea de servicii în Uniune. Regulamentul urmărește să abordeze atât discriminarea directă, cât și pe cea indirectă, incluzând astfel și diferențele nejustificate de tratament bazate pe alte criterii de diferențiere care conduc la același rezultat ca aplicarea unor criterii bazate în mod direct pe cetățenia sau naționalitatea clienților, pe domiciliul sau pe sediul acestora. Aceste alte criterii pot fi aplicate, în special, pe baza informațiilor care indică localizarea fizică a clienților, cum ar fi adresa IP utilizată cu ocazia accesării unei interfețe online, adresa furnizată pentru livrarea bunurilor, limba aleasă sau statul membru în care a fost emis instrumentul de plată al clientului.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Dat fiind că unele bariere normative și administrative impuse comercianților au fost eliminate în întreaga Uniune în anumite sectoare de servicii ca urmare a punerii în aplicare a Directivei 2006/123/CE, ar trebui asigurată consecvența între prezentul regulament și Directiva 2006/123/CE în ceea ce privește domeniul de aplicare material. În consecință, dispozițiile prezentului regulament ar trebui să se aplice, printre altele, serviciilor furnizate pe cale electronică, altele decât cele audiovizuale, a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, dar sub rezerva excluderii exprese prevăzute la articolul 4 și a evaluării ulterioare a acestei excluderi, astfel cum se prevede la articolul 9. Serviciile audiovizuale, inclusiv serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la transmisii ale evenimentelor sportive și care sunt prestate pe baza licențelor teritoriale exclusive, ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Ar trebui, așadar, să fie exclus și accesul la serviciile financiare de retail, inclusiv la servicii de plată, fără a se aduce atingere dispozițiilor prezentului regulament referitoare la nediscriminarea în materie de plăți.

(6)  Dat fiind că unele bariere normative și administrative impuse comercianților au fost eliminate în întreaga Uniune în anumite sectoare de servicii ca urmare a punerii în aplicare a Directivei 2006/123/CE, ar trebui asigurată consecvența între prezentul regulament și Directiva 2006/123/CE în ceea ce privește domeniul de aplicare material. În consecință, dispozițiile prezentului regulament ar trebui să se aplice, printre altele, serviciilor furnizate pe cale electronică, altele decât cele audiovizuale, a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora. Dată fiind natura lor particulară, aceste servicii fac în prezent obiectul unei excluderi exprese prevăzute la articolul 4, care va fi ulterior supusă unei evaluări prevăzute la articolul 9 cu privire la natura specifică a bunurilor și serviciilor culturale. Serviciile audiovizuale, inclusiv serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la transmisii ale evenimentelor sportive și care sunt prestate pe baza licențelor teritoriale exclusive, ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Ar trebui, așadar, să fie exclus și accesul la serviciile financiare de retail, inclusiv la servicii de plată, fără a se aduce atingere dispozițiilor prezentului regulament referitoare la nediscriminarea în materie de plăți.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În raportul său privind evaluarea prezentului regulament, Comisia ar trebui să țină seama de faptul că principiul teritorialității este în continuare un element esențial al sistemului de drepturi de autor din Uniune și că ar trebui să existe, prin urmare, un echilibru între abordarea vizând eliminarea geoblocării și promovarea serviciilor online transfrontaliere și nevoia de protejare a diversității culturale și a modelului economic al sectoarelor culturale.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Discriminarea poate avea loc, de asemenea, în ceea ce privește serviciile din sectorul transporturilor, în special în ceea ce privește vânzările de bilete pentru transportul de pasageri. Totuși, în această privință, Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului18, Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului19 și Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului20 prevăd deja ample interdicții în materie de discriminare care vizează toate practicile discriminatorii pe care prezentul regulament urmărește să le abordeze. În plus, se intenționează ca Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului21 să fie modificat în acest sens în viitorul apropiat. Prin urmare, în vederea asigurării coerenței cu domeniul de aplicare al Directivei 2006/123/CE, serviciile din sectorul transporturilor ar trebui să rămână în afara domeniului de aplicare al prezentului regulament.

(7)  Discriminarea poate avea loc, de asemenea, în ceea ce privește serviciile din sectorul transporturilor, în special în ceea ce privește vânzările de bilete pentru transportul de pasageri. Prin urmare, dispozițiile prezentului regulament ar trebui să se aplice și acestor servicii.

_________________

 

18 Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3).

 

19 Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 334, 17.12.2010, p. 1).

 

20 Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1).

 

21 Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).

 

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere normelor aplicabile din domeniul fiscal, dat fiind că Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) furnizează o bază specifică pentru o acțiune la nivelul Uniunii în ceea ce privește chestiunile fiscale.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Practicile discriminatorii pe care prezentul regulament urmărește să le abordeze au loc, de obicei, prin intermediul clauzelor și condițiilor generale și al altor informații care sunt stabilite și aplicate de către comerciantul în cauză sau în contul său ca o condiție prealabilă pentru obținerea accesului la bunurile sau serviciile în cauză și care sunt puse la dispoziția publicului larg. Astfel de condiții generale de acces includ, printre altele, prețurile, condițiile de plată și condițiile de livrare. Ele pot fi puse la dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia prin diverse mijloace, cum ar fi informații publicate în materiale publicitare, pe site-uri internet sau în documentația contractuală ori precontractuală. Astfel de condiții se aplică în lipsa unui acord în sens contrar care a făcut obiectul unei negocieri individuale și a fost încheiat în mod direct între comerciant și client. Clauzele și condițiile care au făcut obiectul unei negocieri individuale între comerciant și clienți nu ar trebui să fie considerate drept condiții generale de acces în sensul prezentului regulament.

(11)  Practicile discriminatorii pe care prezentul regulament urmărește să le abordeze au loc, de obicei, prin intermediul clauzelor și condițiilor generale și al altor informații care sunt stabilite și aplicate de către comerciantul în cauză sau în contul său ca o condiție prealabilă pentru obținerea accesului la bunurile sau serviciile în cauză și care sunt puse la dispoziția publicului larg. Astfel de condiții generale de acces includ, printre altele, prețurile, condițiile de plată și condițiile de livrare. Ele pot fi puse la dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia prin diverse mijloace, cum ar fi informații publicate în materiale publicitare, pe site-uri internet sau în documentația contractuală ori precontractuală. Astfel de condiții se aplică în lipsa unui acord în sens contrar care a făcut obiectul unei negocieri individuale și a fost încheiat în mod direct între comerciant și client. Clauzele și condițiile care au făcut obiectul unei negocieri individuale între comerciant și clienți nu ar trebui să fie considerate drept condiții generale de acces în sensul prezentului regulament. Clauzele și condițiile nu ar trebui considerate a fi negociate individual în cazul în care au fost stabilite de către una dintre părți, iar cealaltă parte nu a avut posibilitatea de a influența conținutul acestora. În cazul unui acord între comerciant și client, comerciantului ar trebui să îi revină sarcina de a dovedi că acesta a fost negociat individual.

Justificare

Prezentul amendament clarifică semnificația unui „acord negociat individual” cu scopul de a se asigura că acesta nu poate include termeni și condiții „nenegociabile” de utilizare a unui site de internet, care ar putea permite geoblocarea pe căi ocolite. De asemenea, clarifică faptul că comerciantul este obligat să demonstreze că un acord este „negociat individual”.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Atât consumatorii, cât și întreprinderile ar trebui să fie protejate împotriva discriminării din motive de cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de sediu atunci când acționează în calitate de clienți în sensul prezentului regulament. Totuși, această protecție nu ar trebui să se extindă la clienții care achiziționează un bun sau un serviciu în scopul revânzării, deoarece protecția respectivă ar afecta sistemele de distribuție utilizate pe scară largă între întreprinderi în cadrul tranzacțiilor de la întreprindere la întreprindere („business to business”), cum ar fi distribuția selectivă și exclusivă, care le permit producătorilor, în general, să își selecteze comercianții cu amănuntul, sub rezerva respectării normelor în materie de concurență.

(12)  Atât consumatorii, cât și întreprinderile ar trebui să fie protejate direct sau indirect împotriva discriminării din motive de cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de sediu atunci când acționează în calitate de clienți în sensul prezentului regulament. Totuși, această protecție nu ar trebui să se extindă la clienții care achiziționează un bun sau un serviciu în scopul revânzării, deoarece protecția respectivă ar afecta sistemele de distribuție utilizate pe scară largă între întreprinderi în cadrul tranzacțiilor de la întreprindere la întreprindere („business to business”), cum ar fi distribuția selectivă și exclusivă, care le permit producătorilor, în general, să își selecteze comercianții cu amănuntul, sub rezerva respectării normelor în materie de concurență.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a le oferi clienților posibilități sporite de acces la informații legate de vânzarea de bunuri și de prestarea de servicii pe piața internă și pentru a crește gradul de transparență, inclusiv în ceea ce privește prețurile, comercianții nu ar trebui, prin măsuri tehnologice sau de orice alt tip, să îi împiedice pe clienți să aibă acces în totalitate și în condiții de egalitate la interfețele online pe baza cetățeniei sau naționalității, a domiciliului ori a sediului lor. Astfel de măsuri tehnologice pot cuprinde, în special, orice tehnologii utilizate pentru a determina locul fizic în care se află clientul, inclusiv reperarea acestuia prin intermediul adresei IP, al coordonatelor obținute prin intermediul unui sistem global de navigație prin satelit sau al datelor legate de o operațiune de plată. Totuși, această interzicere a discriminării în ceea ce privește accesul la interfețele online nu ar trebui interpretată în sensul că îi impune comerciantului o obligație de a realiza tranzacții comerciale cu clienții.

(14)  Pentru a le oferi clienților posibilități sporite de acces la informații legate de vânzarea de bunuri și de prestarea de servicii pe piața internă și pentru a crește gradul de transparență, inclusiv în ceea ce privește prețurile, comercianții nu ar trebui, prin măsuri tehnologice sau de orice alt tip, să îi împiedice pe clienți să aibă acces în totalitate și în condiții de egalitate la interfețele online pe baza cetățeniei sau naționalității, a domiciliului ori a sediului lor. Astfel de măsuri tehnologice pot cuprinde, în special, orice tehnologii utilizate pentru a determina locul fizic în care se află clientul, inclusiv reperarea acestuia prin intermediul adresei IP, al coordonatelor obținute prin intermediul unui sistem global de navigație prin satelit sau al datelor legate de o operațiune de plată. Totuși, interzicerea discriminării în ceea ce privește accesul la interfețele online nu ar trebui interpretată în sensul că îi impune comerciantului o obligație de a realiza tranzacții comerciale cu clienții.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Anumiți comercianți utilizează diferite versiuni ale interfețelor lor online, destinate clienților-țintă din diferite state membre. Deși această posibilitate ar trebui să existe în continuare, ar trebui interzisă redirecționarea unui client de la o versiune la alta a interfeței online fără consimțământul său explicit. Toate versiunile interfeței online ar trebui să rămână ușor de accesat de către client în orice moment.

(15)  Anumiți comercianți utilizează diferite versiuni ale interfețelor lor online, destinate clienților-țintă din diferite state membre. Deși această posibilitate ar trebui să existe în continuare, ar trebui interzisă redirecționarea unui client de la o versiune la alta a interfeței online fără consimțământul său explicit. Toate versiunile interfeței online ar trebui să rămână ușor de accesat pentru a fi utilizate de către client în orice moment.

Justificare

Prezentul amendament precizează faptul că o interfață nu ar trebui doar să fie accesibilă clientului, ci aceasta trebuie, de asemenea, să poată fi utilizată pentru a permite ca tranzacțiile să aibă loc.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prima dintre aceste situații este aceea în care comerciantul vinde bunuri a căror livrare transfrontalieră în statul membru de domiciliu al clientului nu este asigurată nici de către comerciant, nici în contul acestuia. În situația respectivă, clientul ar trebui să fie în măsură să achiziționeze bunuri în condiții total identice, inclusiv în ceea ce privește prețul și condițiile referitoare la livrarea bunurilor, cu cele oferite clienților similari care își au domiciliul în statul membru al comerciantului. Aceasta ar putea însemna că un client străin va trebui să își ridice bunul în statul membru respectiv sau într-un alt stat membru în care comerciantul asigură livrarea. În această situație, nu este necesar să se efectueze înscrierea în registrul pentru plata taxei pe valoarea adăugată („TVA”) în statul membru al clientului, nici să se prevadă livrarea transfrontalieră a bunurilor.

(18)  Prima dintre aceste situații este aceea în care comerciantul vinde bunuri a căror livrare transfrontalieră în statul membru de domiciliu al clientului nu este asigurată nici de către comerciant, nici în contul acestuia. În situația respectivă, clientul ar trebui să fie în măsură să achiziționeze bunuri în condiții total identice, inclusiv în ceea ce privește prețul și condițiile referitoare la livrarea bunurilor, cu cele oferite clienților care își au domiciliul în statul membru al comerciantului. Aceasta ar putea însemna că un client străin va trebui să își ridice bunul în statul membru respectiv sau într-un alt stat membru în care comerciantul asigură livrarea. În această situație, nu este necesar să se efectueze înscrierea în registrul pentru plata taxei pe valoarea adăugată („TVA”) în statul membru al clientului, nici să se prevadă livrarea transfrontalieră a bunurilor.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  A doua situație este aceea în care comerciantul propune servicii furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, cum ar fi serviciile de cloud, serviciile de stocare de date, găzduirea de site-uri internet și furnizarea de paravane de protecție „firewall”. În acest caz, livrarea fizică nu este necesară, serviciile fiind furnizate pe cale electronică. Comerciantul poate să declare și să plătească TVA într-un mod simplificat în conformitate cu normele privind „minighișeului unic” în materie de TVA prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului26.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

__________________

26 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 77, 23.3.2011, p. 1).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  În cele din urmă, nici în cazul în care comerciantul furnizează servicii, iar serviciile respective sunt primite de către client la sediul comerciantului sau într-un loc ales de acesta care diferă de statul membru de cetățenie sau naționalitate al clientului sau de statul în care clientul își are domiciliul ori sediul, aplicarea unor condiții generale de acces diferite din motive legate de aceste criterii nu se justifică. Situațiile respective au drept obiect, după caz, furnizarea de servicii precum cazare la hotel, evenimente sportive, închiriere de autoturisme și bilete de intrare la festivaluri de muzică sau parcuri de distracții. În astfel de situații, comerciantul nu trebuie nici să se înregistreze în scopuri de TVA într-un alt stat membru, nici să organizeze livrarea transfrontalieră de bunuri.

(20)  În cele din urmă, nici în cazul în care comerciantul furnizează servicii, iar serviciile respective sunt primite de către client la sediul comerciantului sau într-un loc ales de acesta și nu în statul membru de cetățenie sau naționalitate al clientului sau în statul în care clientul își are domiciliul ori sediul, aplicarea unor condiții generale de acces diferite din motive legate de aceste criterii nu se justifică. Situațiile respective pot avea drept obiect furnizarea de servicii precum cazare la hotel, evenimente sportive, închiriere de autoturisme și bilete de intrare la festivaluri de muzică sau parcuri de distracții. În astfel de situații, comerciantul nu trebuie nici să se înregistreze în scopuri de TVA într-un alt stat membru, nici să organizeze livrarea transfrontalieră de bunuri.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În toate aceste situații, în temeiul dispozițiilor privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale și competența judiciară prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și de Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, în cazul în care un comerciant nu desfășoară activități în statul membru al consumatorului sau nu își direcționează activitățile către acest stat ori în cazul în care clientul nu este consumator, respectarea prezentului regulament nu creează în sarcina comerciantului niciun cost suplimentar legat de competența judiciară sau de diferențele existente în ceea ce privește legea aplicabilă. În schimb, în cazul în care comerciantul își desfășoară activitățile în statul membru al consumatorului sau își direcționează activitățile către acest stat, el și-a manifestat voința de a stabili relații comerciale cu consumatorii din statul membru respectiv și, în acest mod, a putut să ia în considerare orice astfel de costuri.

(21)  În toate aceste situații, în temeiul dispozițiilor privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale și competența judiciară prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și de Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, în cazul în care un comerciant nu desfășoară activități în statul membru al consumatorului sau nu își direcționează activitățile către acest stat, respectarea prezentului regulament nu creează în sarcina comerciantului niciun cost suplimentar legat de competența judiciară sau de diferențele existente în ceea ce privește legea aplicabilă. Aceasta se aplică inclusiv în cazul în care clientul nu este un consumator, ci o întreprindere care face o achiziție în calitate de utilizator final și, prin urmare, efectuează tranzacții într-un mod care nu poate fi deosebit de cel al unui consumator. În schimb, în cazul în care comerciantul își desfășoară activitățile în statul membru al clientului sau își direcționează activitățile către acest stat, el și-a manifestat voința de a stabili relații comerciale cu clienții din statul membru respectiv și, în acest mod, a putut să ia în considerare orice astfel de costuri.

Justificare

Prezentul amendament clarifică faptul că întreprinderile care fac achiziții în calitate de utilizatori finali se comportă ca și consumatori și sunt cuprinse în noțiunea de „client” în sensul prezentului regulament și că nu se creează niciun cost suplimentar, indiferent dacă „clientul“ este un consumator sau o întreprindere.

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Regulamentul ar trebui să țină seama de principiul proporționalității, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, și de dreptul operatorilor de pe piață de a se implica în selectarea pieței, prin direcționarea activităților lor către diferite state membre sau anumite grupuri de clienți. Regulamentul ar trebui, prin urmare, să asigure un echilibru între principiul libertății comerciale și libertatea de alegere a strategiei de afaceri și faptul că trebuie eliminate practicile nejustificate de geoblocare a unor consumatori și întreprinderi din diferite state membre;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În principiu, în temeiul dreptului Uniunii, comercianții sunt liberi să decidă mijloacele de plată pe care sunt dispuși să le accepte, inclusiv mărcile de plată. Cu toate acestea, odată ce această opțiune a fost aleasă, ținând seama de cadrul juridic în vigoare privind serviciile de plată, nu există nicio justificare în baza căreia comercianții să discrimineze clienții din Uniune refuzând anumite tranzacții comerciale sau aplicând acestor tranzacții condiții diferite de plată, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clienților sau de domiciliul ori sediul acestora. În acest context special, o astfel de inegalitate de tratament nejustificată, întemeiată pe motive legate de locul în care se află contul de plăți, sediul prestatorului de servicii de plată sau locul emiterii unui instrument de plată în Uniune ar trebui, de asemenea, să fie interzisă în mod expres. În plus, ar trebui reamintit că Regulamentul (UE) nr. 260/2012 le interzice deja tuturor beneficiarilor, inclusiv comercianților, să condiționeze acceptarea unei plăți în euro de cerința ca respectivele conturi să fie situate într-un anumit stat membru.

(24)  În principiu, în temeiul dreptului Uniunii, comercianții sunt liberi să decidă mijloacele de plată pe care sunt dispuși să le accepte, inclusiv mărcile de plată. Cu toate acestea, odată ce această opțiune a fost aleasă, ținând seama de cadrul juridic în vigoare privind serviciile de plată, nu există nicio justificare în baza căreia comercianții să facă discriminări între clienții din Uniune refuzând anumite tranzacții comerciale sau aplicând acestor tranzacții condiții diferite de plată, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clienților sau de domiciliul ori sediul acestora. În acest context special, o astfel de inegalitate de tratament nejustificată, întemeiată pe motive legate de locul în care se află contul de plăți, sediul prestatorului de servicii de plată sau locul emiterii unui instrument de plată în Uniune ar trebui, de asemenea, să fie interzisă în mod expres. În plus, ar trebui reamintit că Regulamentul (UE) nr. 260/2012 le interzice deja tuturor beneficiarilor, inclusiv comercianților, să condiționeze acceptarea unei plăți în euro de cerința ca respectivele conturi să fie situate într-un anumit stat membru.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Directiva 2015/2366/UE a Parlamentului European și a Consiliului28 a introdus cerințe stricte de securitate pentru inițierea și prelucrarea plăților electronice, care au redus riscul de fraudă pentru toate mijloacele de plată, atât pentru cele noi, cât pentru cele mai tradiționale, în special plățile online. Prestatorii de servicii de plată sunt obligați să aplice așa-numita autentificare strictă a clienților, procedură de autentificare prin care se confirmă identitatea utilizatorului unui serviciu de plată sau a operațiunii de plată. În cazul operațiunilor la distanță, cum ar fi plățile online, cerințele de securitate merg chiar mai departe, impunând o legătură dinamică cu valoarea tranzacției și contul beneficiarului plății, pentru a spori nivelul protecției utilizatorilor prin reducerea la minimum a riscurilor în caz de greșeli sau de atacuri frauduloase. Ca urmare a acestor dispoziții, riscul de fraudare a plăților existent în cazul achizițiilor de la nivel național și cel existent în cazul achizițiilor transfrontaliere au fost aduse la același nivel și nu ar trebui să servească drept argument pentru a refuza sau a discrimina orice tranzacții comerciale în Uniune.

(25)  Directiva 2015/2366/UE a Parlamentului European și a Consiliului28 a introdus cerințe stricte de securitate pentru inițierea și prelucrarea plăților electronice, care au redus riscul de fraudă pentru toate mijloacele de plată, atât pentru cele noi, cât pentru cele mai tradiționale, în special plățile online. Prestatorii de servicii de plată sunt obligați să aplice așa-numita autentificare strictă a clienților, procedură de autentificare prin care se confirmă identitatea utilizatorului unui serviciu de plată sau a operațiunii de plată. În cazul operațiunilor la distanță, cum ar fi plățile online, cerințele de securitate merg chiar mai departe, impunând o legătură dinamică cu valoarea tranzacției și contul beneficiarului plății, pentru a spori nivelul protecției utilizatorilor prin reducerea la minimum a riscurilor în caz de greșeli sau de atacuri frauduloase. Ca urmare a acestor dispoziții, achizițiile transfrontaliere nu presupun un risc mai mare de fraudare a plăților decât cel existent în cazul achizițiilor de la nivel național, ceea ce înseamnă că riscul de fraudare a plăților nu ar trebui să servească drept argument pentru a refuza sau a discrimina vreo tranzacție comercială în Uniune.

__________________

__________________

28 Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35-127).

28 Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35-127).

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Datele și metadatele generate de comerțul electronic și de tranzacțiile online ar trebui să se conformeze cadrului legislativ referitor la traficul și localizarea datelor, păstrarea datelor, protecția datelor și analiza datelor și să asigure respectarea în întregime a legislației Uniunii. În afară de respectarea acestei cerințe minime, întreprinderile care se implică în comerțul electronic ar trebui să fie încurajate să dezvolte modele de afaceri inovatoare care să folosească cât mai puține date, să colecteze datele minime necesare pentru obiectivul lor legitim și să le păstreze pentru cel mai scurt timp posibil.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor în materie de concurență, în special a articolelor 101 și 102 din TFUE. Acordurile care le impun comercianților obligația de a nu efectua vânzări pasive, în sensul Regulamentului (UE) nr. 330/2010 al Comisiei29, către anumiți clienți sau către clienți din anumite teritorii sunt considerate, în general, ca fiind o restrângere a concurenței și nu pot fi exceptate de la interdicția prevăzută la articolul 101 alineatul (1) din TFUE. Chiar și în cazul în care acordurile respective nu intră sub incidența articolului 101 din TFUE, în contextul aplicării prezentului regulament, acestea pot perturba buna funcționare a pieței interne și nu pot fi utilizate pentru a eluda dispozițiile prezentului regulament. Prin urmare, dispozițiile relevante ale acestor acorduri și ale altor acorduri în materie de vânzări pasive care obligă comerciantul să încalce prezentul regulament ar trebui să fie nule de drept. Cu toate acestea, prezentul regulament, în special dispozițiile sale privind accesul la bunuri sau servicii, nu ar trebui să aducă atingere acordurilor care restricționează vânzările active, în sensul Regulamentului (UE) nr. 330/2010.

(26)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor în materie de concurență, în special a articolelor 101 și 102 din TFUE. Se consideră, în general, că acordurile care le impun comercianților obligația de a nu efectua vânzări pasive, în sensul Regulamentului (UE) nr. 330/2010 al Comisiei29, către anumiți clienți sau către clienți din anumite teritorii limitează concurența, neputând fi exceptate în mod normal de la interdicția prevăzută la articolul 101 alineatul (1) din TFUE. Chiar și în cazul în care acordurile respective nu intră sub incidența articolului 101 din TFUE, în contextul aplicării prezentului regulament, acestea pot perturba buna funcționare a pieței interne și nu pot fi utilizate pentru a eluda dispozițiile prezentului regulament. Prin urmare, dispozițiile relevante ale acestor acorduri și ale altor acorduri în materie de vânzări pasive care obligă comerciantul să încalce prezentul regulament ar trebui să fie nule de drept. Cu toate acestea, prezentul regulament, în special dispozițiile sale privind accesul la bunuri sau servicii, nu ar trebui să aducă atingere acordurilor care restricționează vânzările active, în sensul Regulamentului (UE) nr. 330/2010.

__________________

__________________

29 Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (JO L 102, 23.4.2010, p. 1).

29 Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (JO L 102, 23.4.2010, p. 1).

Amendamentul     22

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Prezentul regulament ar trebui să fie evaluat periodic pentru a i se putea aduce modificări, dacă este cazul. Prima evaluare ar trebui să se concentreze îndeosebi asupra posibilității de a extinde interdicția prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) la serviciile furnizate pe cale electronică a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, cu condiția ca respectivul comerciant să aibă drepturile necesare pentru teritoriile relevante.

(29)  Prezentul regulament ar trebui să fie evaluat periodic pentru a i se putea aduce modificări, dacă este cazul. Prima evaluare ar trebui să se concentreze îndeosebi asupra posibilității de a extinde interdicția prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) la serviciile furnizate pe cale electronică a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea sau vânzarea acestora, cu condiția ca respectivul comerciant să aibă drepturile necesare pentru teritoriile relevante. Prima evaluare ar trebui să ia în considerare evoluțiile de natură juridică din statele membre în ceea ce privește reforma drepturilor de autor, serviciile media audiovizuale și portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Pentru a atinge obiectivul combaterii cu eficacitate a discriminării directe și indirecte bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților, este indicat să se adopte un regulament, care se aplică direct în toate statele membre. Acesta este necesar pentru a garanta aplicarea uniformă a normelor privind nediscriminarea în întreaga Uniune și intrarea lor în vigoare la aceeași dată. Numai un regulament asigură claritatea, uniformitatea și securitatea juridică necesare pentru a le permite clienților să beneficieze pe deplin de normele respective.

(33)  Pentru a atinge obiectivul prevenirii cu eficacitate a discriminării directe și indirecte bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților și al punerii la dispoziție a unor căi de recurs eficace pentru clienții care consideră că sunt afectați, este indicat să se adopte un regulament, care se aplică direct în toate statele membre. Acesta este necesar pentru a garanta aplicarea uniformă a normelor privind nediscriminarea în întreaga Uniune și intrarea lor în vigoare la aceeași dată. Numai un regulament asigură claritatea, uniformitatea și securitatea juridică necesare pentru a le permite clienților să beneficieze pe deplin de normele respective.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul în care comerciantul vinde bunuri, prestează servicii sau intenționează să întreprindă aceste acțiuni într-un alt stat membru decât cel în care clientul își are domiciliul sau sediul;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care comerciantul vinde bunuri, prestează servicii sau intenționează să întreprindă aceste acțiuni în același stat membru ca cel în care clientul își are domiciliul sau sediul, dar clientul deține cetățenia sau naționalitatea unui alt stat membru;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în cazul în care comerciantul vinde bunuri sau prestează servicii ori intenționează să întreprindă aceste acțiuni într-un stat membru în care clientul se află temporar, fără a-și avea domiciliul sau sediul în statul membru respectiv.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul     27

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Prezentul regulament nu aduce atingere normelor aplicabile în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Prezentul regulament nu aduce atingere actelor din legislația Uniunii referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă. Respectarea prezentului regulament nu trebuie interpretată în sensul că un comerciant își direcționează activitatea către statul membru în care consumatorul își are reședința obișnuită sau domiciliul în sensul articolului 6 alineatul (1) literei (b) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „bunuri” înseamnă orice obiect corporal mobil, cu excepția obiectelor vândute prin executare silită sau altfel, prin autoritatea legii; apa, gazul și energia electrică sunt considerate „bunuri” în sensul prezentului regulament atunci când acestea sunt puse în vânzare în volum limitat sau în cantitate fixă;

(e)  „bunuri” înseamnă orice obiect corporal mobil, cu excepția obiectelor vândute prin executare silită sau altfel, prin autoritatea legii;

Justificare

Cazul specific inclus aici, preluat din definiția „bunurilor” din Directiva privind drepturile consumatorilor (2011/83/CE), nu pare să fie relevant în cazul unui regulament privind geoblocarea nejustificată.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o astfel de redirecționare are loc cu consimțământul explicit al clientului, acesta continuă să aibă acces cu ușurință la versiunea originală a interfeței online.

În cazul în care o astfel de redirecționare are loc cu consimțământul explicit al clientului, versiunea originală a interfeței online continuă să fie ușor de accesat pentru a fi utilizată de către client.

Justificare

Prezentul amendament precizează faptul că o interfață nu ar trebui doar să fie accesibilă clientului, ci aceasta trebuie, de asemenea, să poată fi utilizată pentru a permite ca tranzacțiile să aibă loc.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care un comerciant blochează sau limitează accesul clienților la o interfață online sau redirecționează clienții către o versiune diferită a interfeței online în conformitate cu alineatul (4), comerciantul oferă o justificare clară. Această justificare este prezentată în limba interfeței online la care clientul a încercat inițial să aibă acces.

4.  În cazul în care un comerciant blochează sau limitează accesul clienților la o interfață online sau redirecționează clienții către o versiune diferită a interfeței online în conformitate cu alineatul (3), comerciantul oferă o justificare clară. Această justificare este prezentată în limba interfeței online la care clientul a încercat inițial să aibă acces.

Amendamentul   32

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul care comerciantul propune servicii furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora;

(b)  în cazul care comerciantul propune servicii furnizate pe cale electronică, altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea sau vânzarea acestora;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în cazul în care comerciantul furnizează servicii, altele decât cele reglementate la litera (b), iar aceste servicii sunt prestate către client în spațiile comerciantului sau într-un loc fizic în care comerciantul își desfășoară activitatea, într-un stat membru care diferă de statul membru de cetățenie sau naționalitate al clientului sau de cel în care clientul își are domiciliul ori sediul.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu îi împiedică pe comercianți să solicite comisioane pentru utilizarea unui instrument de plată pe bază de card pentru care comisioanele interbancare nu sunt reglementate în temeiul capitolului II din Regulamentul (UE) 2015/751 și pentru serviciile de plată cărora nu li se aplică Regulamentul (UE) nr. 260/2012. Comisioanele percepute nu depășesc costurile suportate de către comerciant pentru utilizarea instrumentului de plată respectiv.

2.  Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu îi împiedică pe comercianți să perceapă comisioane pentru utilizarea unui instrument de plată pe bază de card pentru care comisioanele interbancare nu sunt reglementate în temeiul capitolului II din Regulamentul (UE) 2015/751 și pentru serviciile de plată cărora nu li se aplică Regulamentul (UE) nr. 260/2012. Comisioanele percepute nu depășesc costurile suportate de către comerciant pentru utilizarea instrumentului de plată respectiv.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe organisme responsabile pentru asigurarea respectării prezentului regulament. Statele membre se asigură că organismul sau organismele desemnate dispun de mijloace adecvate și eficace pentru a asigura respectarea prezentului regulament.

1.  Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe organisme responsabile pentru asigurarea respectării prezentului regulament. Statele membre se asigură că organismul sau organismele desemnate dispun de mijloace adecvate și eficace pentru a asigura respectarea prezentului regulament, inclusiv prin intermediul unor mecanisme de cooperare transfrontalieră.

Justificare

Reținând spiritul propunerii Comisiei și permițând statelor membre să decidă ce organism/organisme să desemneze și cum să asigure conformitatea, prezentul amendament subliniază faptul că orice acord trebuie să includă mecanisme de cooperare transfrontalieră pentru a garanta eficacitatea.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Asistență pentru consumatori

Asistență pentru clienți

Justificare

Având în vedere că regulamentul nu se aplică numai „consumatorilor”, ci și întreprinderilor care efectuează tranzacții în calitate de utilizatori finali („clienți”), mecanismele de asistență și de soluționare a litigiilor ar trebui să includă toți „clienții” în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Organismele menționate la alineatul (1) le oferă consumatorilor un formular-tip uniform pentru depunerea de reclamații la organismele menționate la alineatul (1) și la articolul 7 alineatul (1). Comisia acordă asistență acestor organisme pentru întocmirea acestui formular-tip.

2.  Organismele menționate la alineatul (1) le oferă clienților un formular-tip uniform pentru depunerea de reclamații la organismele menționate la alineatul (1) și la articolul 7 alineatul (1). Comisia acordă asistență acestor organisme pentru întocmirea acestui formular-tip.

Justificare

Având în vedere că regulamentul nu se aplică numai „consumatorilor”, ci și întreprinderilor care efectuează tranzacții în calitate de utilizatori finali („clienți”), mecanismele de asistență și de soluționare a litigiilor ar trebui să includă toți „clienții” în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prima evaluare menționată la alineatul (1) este realizată mai ales pentru a se stabili dacă interdicția prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) ar trebui să se aplice, de asemenea, și serviciilor furnizate pe cale electronică a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, cu condiția ca respectivul comerciant să aibă drepturile necesare pentru teritoriile relevante.

2.  Prima evaluare menționată la alineatul (1) este realizată mai ales pentru a se stabili dacă interdicția prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) ar trebui să se aplice, de asemenea, și serviciilor furnizate pe cale electronică a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora, cu condiția ca respectivul comerciant să aibă drepturile necesare pentru teritoriile relevante. Evaluarea ia în considerare în mod corespunzător specificul bunurilor și serviciilor culturale protejate prin drepturi de autor.

Justificare

Clauza de revizuire este special concepută pentru a lua în considerare extinderea domeniului de aplicare a regulamentului pentru a include „serviciile furnizate pe cale electronică a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate prin drepturi de autor și în utilizarea acestora”. Acest amendament subliniază faptul că natura specifică a bunurilor și serviciilor culturale trebuie să fie luată pe deplin în considerare în cadrul evaluării.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Eliminarea blocării geografice și a altor forme de discriminare de pe piața internă din motive legate de naționalitatea clienților, locul lor de reședință sau locul unde se află sediul acestora

Referințe

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

CULT

9.6.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Therese Comodini Cachia

7.7.2016

Data adoptării

24.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

1

5

Membri titulari prezenți la votul final

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Membri supleanți prezenți la votul final

Therese Comodini Cachia, Sylvie Guillaume

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă

Referințe

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Data prezentării la PE

25.5.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

 

Comisii asociate

Data anunțului în plen

JURI

19.1.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

17.6.2016

 

 

 

Examinare în comisie

29.9.2016

6.3.2017

21.3.2017

 

Data adoptării

25.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

3

4

Membri titulari prezenți la votul final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

David Coburn, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch

Data depunerii

27.4.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

30

+

ALDE

EFDD

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

ENF

David Coburn

Franz Obermayr, Marcus Pretzell

4

0

ECR

GUE/NGL

Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Dennis de Jong

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri